AMERSFOORTSGH DAG3LA0 BUITENLAND. BINNENLAND. SPORTNIEUWS STADSNIEUWS. ABOHKEMEHTSPRUS 3 n'"nden voor „DE EEML.ANDER". EERSTE BLAD. WILLEM GROENHUIZEN Langestraat 43 - Tel. 852 Amersfoort Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. 'DRINKTj KOFFIEHULS:® Th. J, du Chattel Zijden Onderjurken bijpassende directoires L, J. LUYCX ZOON. UIT DEN OMTREK. 25e Jaargang No. 249 ioott/ 2.10, per maand ƒ0,75, Idem franco per pos! f 3.—, per week (met Qrajis verzekering legen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKMOFE. ,RB„EMSC5"B"I5JR™AL TA POSTREKENING N*. «T9I0. TEL INT EIS. Donderdag 21 April 1927 PRIIS DER ADVERTENTIE» met Inbegrip van =."o bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanb e- dingcn eo Licfdadigheids adve (entiën voor de helk der prijs. Voor handel cu bedrijl bestaan zeer voordcclige bepalingen voor het edverleeren. Ecne circulaire, bevattendo de voorwaarden wordl op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. RUSSISCHE BELANGSTELLING VOOR DE qUITSCHE WETENSCHAP. B e r 1 ij n, 2 0 April. (V. D.) Volgens een bericht uit Moskou heeft de sovjet-rcgeering Russische geleerden naar Berlijn gezonden, ten einde kennis te nemen van dc vorderingen, welke de Duitsche wetenschap in de laatste jaren gemaakt heeft. CHAUFFEURSSTAKING TE BERLIJN. De Bcrlijnsohe taxi-chauffeurs hebben gister middag in een stormachtige vergadering be sloten terstond te gaan staken. Vonochtcnd staat reeds het bedrijf stil. DE BANDEROLLEN-ZWENDEL. De voornaamste schuldige ge arresteerd. De crimincele politie te 'Aken heeft Katzky, den voomaamsten schuldige in dc banderollc- vervalschingsaffaire, waardoor de staat voor een bedrag van ongeveer 40 millioen Mark werd benadeeld, aan de Belgische gTens aan gehouden. HOOG WATER. De Elbe is de laatste 24 uur nog meer ge» wassen. Nabij Wittenbergc staat een groot ge bied blank. De verbinding tusschen de ver schillende dorpen is verbroken. Nabij Tanger- münde is het water over een breedte van 2 KM. het land binnengedrongen; een dce-1 van den oogst is hier verloren. Uit Stettin komen onrustbarende berichten over den was, van de Beneden-Oder, die reeds op een paar plaatsen buiten haar oevers is getreden. BELGIE. PROF. VERCOULI.TE ZEVENTIG JAAR. Gisteren is prof. Vcrcoullie 70 jaar gewor den. Hij is hoogleeraar in dc Nederlandsch© philosofie te Gent. Van zijn hand verscheen o.m. een „Beknopt Etymologisch Woorden boek" en „Schets cener historische gramma tica der Nederlandschc taal". ZWITSERLAND. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Een vrijlating van Russische zijde. Volgens een bericht uit Bazel heeft de sov- jet-regeering de onmiddellijke vrijlating ge last van de broeders en zusters van Konradi, d«uT moordenaar van Worofski, die in Siberië gevangen werden gehouden. ENGELAND. LLO/D GEORGE VOOR UITGEBREID VROUWE?".:THT. Lloyd George heeft verklaard, dal hij altijd een voorstander is geweest van gelijk stem recht voor mannen en vrouwen en dat hij en waarschijnlijk alle lifcerule leden van het par lement de regecring zullen steunen, wanneer deze voorstelt om, evenals aan dc mannen, ook de vrouwen op 21-jorïgcn leeftijd hel stemrecht te schenken. ROEMENIE. EEN RUSSISCH-ROEMEENSCH GRENSINCIDENT. >- Doodcn cn gewonden. Volgens een draadloos bericht uit Riga heeft aan de Russisch-Roemeensche grens een ernstig grensincident plaats gehad. Tusschen Russische en Roemeensche grensposten is het tot een bloedige botsing gekomen. Een aantal soldaten werd gedood, vele anderen werden gekwetst. ZUID-SLA VIE. DE NIEUWE REGEERING. W e e n e n, 20 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Belgrado stelf de nieuwe regeering van Zuid-Slavië zich op het standpunt, dat dc- Balkan aan de Balkanvolken moet behooren Zuid-Slavië zal afwachten, wat Italië doet. Het zal echter in zijn tegemoetkomingen niet ver der gaan don in overeenstemming met de be langen van het land is. Volgens de uit Rome ontvangen berichten heeft de Italiaansche re geering haar standpunt niet gewijzigd, volgens hetwelk Zuid-Slavië dc betrekkingen tusschen Albanië «n Italië niets aangaan. De Italiaansche gezant te Belgrado had gisteren een onderhoud met den nieuwen minister van buitcnlandsche zaken. De verschillende partijen in Zuid-Slavië hebben hun standpunt tegenover de nieuwe re geering in verschillende verklaringen bekend gemaakt. De tot de regeeringscoalitie behoc- rende democratische partij heeft de regeerings- verklaring goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de radicalen. De onafhankelijke democraten noe men het kabinet echter niet parlementair. Het orgaan van deze groep is door de politie ver boden, omdat daarin de jongste regeerings- wisseling een vermomde staatsgreep werd ge noemd. Ook de afgevaardigden van de Slo- weensche meerderheid beschouwen het kabinet m strijd met de beginselen eener parlemen taire regeering. DE MOEILIJKHEDEN MEI ITALIË. De mccning in Volkenbondskring,en. In internationale politieke klingen te Geneve wint steeds meer de overtuiging veld, dat al leen een beroep van Zuid-S'arió op den Vol kenbond een eind kan maken aan do opnieuw tusschen Italië cn Zuid-Slavië ontstane span ning en een blijvende oplossing tot stand kan brengen met betrekking tot het Albaneesche vraagstuk. De vrede in den Balkan zal niet kunnen worden gewaarborgd, indien de Alba neesche kwestie niet internationaal wordt ge regeld. BULGARIJE. GRATIEVERLENING. De koning heeft ter gelegenheid van het oi^ thodoxe Paaschfcest aan 300 gevangenen, mee- rendeels politieke veroordeelden, gratie ver leend RUSLAND. EEN GEHEIME ORGANISATIE ONTBONDEN. Een officieus Russisch bericht houdt in, dot een monarchistische organisatie is ontdekt cr. ontbonden, waarvan de leden aanhangers wa ren van ex-grootvorst Nikolai Nikolajewitsj. Uit in beslag genomen materiaal zou zijn ge bleken, dat de groep geen betrekkingen on derhield met vooraanstaande personen. Zij pleegde militaire spionnagc ten behoeve van eenige der actiefste spionnagedienstcn cn verkreeg haar geldmiddelen uit buitcnlandsche bron. De leider der gToep was de te Parijs wo nende voormalige wit-gardistischo generaal Kutepow. Dc genoemde spionnagedienstcn steunden ook dc pogingen om in Rusland een anti- bolsjewistische organisatie in het leven te roepen. EGYPTE. DE KABINETSCRISIS. Gemeld wordt, dot Adly Pasjo voorloopig nog in functie zal blijven, doch slechts om de loopende zaken af te doen, nu de gezondheids toestand van Zaglocl Pasja dezen niet toestaat den politieken toestand te regelen, die uit het aftreden van het kabinet voortvloeit. JAPAN. HET NIEUWE KABINET Het kabinet is gevormd. Baron Tauaka is minister-president en minister van buitenland- sche zakon, Soczooki van binncnland^rhe za ken, Takohasji van financiën, generaal Sjiroka- wa van oorlog, admiraak Okada van marine. Men neemt aart, dat de bezetting van de por tefeuille van buitcnlandsche zaken door Tonaka slechts ad interim is. ARBEIDERS GEARRESTEERD. Te Tokio arresteerde dc politic op het sta tion Japansche gedelegeerden naar een vre desconferentie van arbeiders, op het oogenblik, dat zij met bestemming naar Kanton zouden vertrekken. De menigte protesteerde, waarop verscheidene personen werden aangehouden. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Dc Britsche versterkingen. Londen, 2 0 April. (H. N.) Draadloos.) Te Southampton zijn vandaag hospitooltroes pen, een verkenningseskadcr van dc koninklij ke luchtstrijdkrachten en een transportcom- pagnic ingescheept, bestemd om aan de ver dedigingstroepen te Sjanghai tc worden toe gevoegd. Het luchteskader bestaat slechts uit verkennings- en niet uit bombardeervlieg tuigen. De transportcompagnie, die geheel geme chaniseerd is, is de eerste van dien aard. Zij bestaat uit 51 nieuwe 6-wielige wagens, die twee stuurassen hebben en in het geheel op 10 afzonderlijke bonden loopen. De wagens van dit type zijn aan zeer zware proeven on derworpen. Zij zijn over allerlei soort terrein gegaan, over velden en door moerassen en hebben altijd uitstekend voldaan. Dc 51 lorries zouden gemakkelijk een geheel bataljon kun nen bergen en dit met een snelheid van 30 h 40 mijl per uur over de gebaande wegen in China cn met een snelheid van 20 a 25 mijl per uur over ruw terrein kunnen vervoeren. De voornemens van Tsjong Kni Sjck. Volgens een bericht uit Nanking zou Tsjang Kai Sjek na de vorming van zijn kabinet van zins zijn den veldtocht tegen de noordelijken voort te zetten. Hij beschikt over meer dan 300.000 man en vreest dus geenerlei offen sief van den kont van Hankau. De nieuwe na tionalistische regeering zou de vriendschap van alle landen wenschen, maar houdt vast aan de opheffing van alle ongelijke verdragen. Peking weischt de eischen van Moskou van dc hand. Volgens een bericht uit Peking heeft de ic- gecring aldaar alle eischen afgewezen, die de sovjet-regeering heeft gesteld in verband met de huiszoeking in de sovjet-gebouwen. Feng rukt op naar Peking. Bericht wordt, dat de z.g. christen-generaal Feng Yoe Hsiang thans oprukt in de richting van Peking en Tientsin. Een „leening*. De regeering te Nanking heeft 250,000 van de douane-ontvangsten „geleend" om de soldij der troepen te kunnen betalen. T erechtstellingen. Er zijn Dinsdag opnieuw zes communistische gevangenen te Sjanghai gefusilleerd, onder wie de leider van den zeeliedenbond, die bij her- Zie de speciale etalage bij de firma tliiachlschestraat 42 - Tel. 82 met in verschillende kwaliteiten en kleuren Tel. 190 haling tot staking 'had opgeruid. In 't geheel zijn nu al 105 communisten ter dood gebracht en alle dagen worden er enkele veroordeeld. De centrale gevangenis bevat nog over dc 200 gearresteerden, wier proces nog moet bcgirc- VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN VAN DE MISSISSIPPI. De geduchte stortregens der laatste twee weken hebben de Mississippi en zijn zijrivieren dermate doen wassen, dot dc watermassa's do dijken hebben vernield, waardoor 25.000 per sonen dakloos zijn geworden, honderden zijn omgekomen cn geweldige stoffelijke schade is aangericht. In het Zuiden zijn er vooral veel negers onder de slachtoffers. De landbouwers zullen bovendien veel schade lijden, daar de overstroomde gebieden voorloopig niet kunnen worden bebouwd. MEXICO. EEN ONTZETTENDE WANDAAD VAN- BANDIETEN. Honderdzeventig passugiers gedood of verbrand. Een der ernstigste wandaden, door roovors bedreven, heeft Dinsdagavond plaats gehad bij Limon in den staat Jalisco, waarbij, naar men aanneemt, honderdzeventig passagiers von een escorte cn hun escorte von zeventien militairen werden afgemaakt of levond verbrand. Na dc locomotief tc hebben loten deraillce- ren cn het militaire escorte in dc pan te hebben gehakt, sloten dc roovers de passagiers in de rijtuigen op, die zij vervolgens met petroleum en benzine begoten en in brand staken. Zij schoten degenen, die uit®c brandende wagons trachtten tc ontvluchten, neer. Dc gehcclc trein is volgens de berichten vernield. Het is niet be kend, of één der passagiers er het leven heeft afgebracht. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Blijkens een bericht uit Washington wordt voorgesteld een deel der Amerikaansche strijdkrachten uit Nicaragua terug te trekken nu president Diaz den toestand meester schijnt ZUID-AMERIKA. HET TACNA- EN ARICA-GESCHIL. Dc Chileensche regecring besloot tot vol ledige nationalisecring van het Tacno- en Ari- ca-gebied. In een nota is hiervan mededeeÜng gedaan aan den gouverneur van Tocna. Z AUSTRALIË. DE CT.KAAN BOVEN STDNEy. Het aantal personen, die slachtoffer zijn ge worden van den cycloon, die Maandagnacht boven Sydney heeft gewoed, was gisteren ge stegen tot vijftien. Eerste Kamer. In de zitting van Woensdag was aan de orde de voortzetting van dc behandeling der be grooting van Arbeid, Handel en Nijverheid. De heer R u g g c betreurt, dat de minister niet voldoende medewerkt tot verlichting van crisislasten met betrekking tot den woning bouw en dringt aan op meer steun door dc Regeering voor arbeiderswoningbouw. Mevr. Pothuis Smit wenscht in dc warenwet onder te brengen de textielgoederen en huisbrandstof en dringt er op aan ten aan zien van de moederschapszorg bepalingen in de ziektewet op te nemen in overeenstemming met de conventie van Washington. De heer v. d. Hoeven bepleit dc wets wijziging om een eind te maken aan de be staande onbillijkheden bij onteigening van gron den voor volkshuisvesting. De heer Franssen spreekt zijn teleurstel ling er over uit dat de minister in een even tueel ontwerp tot bindendverklaring der collec tieve arbeidsovereenkomst niet den loonnorm zal opnemen en spreekt de hoop uit, dat de minister op zijn standpunt zal terugkomen. Ten aanzien van den woningbouw meent Spr., dat op dc gemeenten in de eerste plaats dc taak rust in dc behoeften te voorzien indien er een tekort is. Het ontwerp betreffchde de grensregeling van Haarlem wordt aangenomen met 30—13 stem men. De betreffende uitbreiding van Breda wordt uongenomen mot 376 stemmen. Zonder h. s. wordt aangenomen opheffing van het bouwfonds van binnenlandsche zaken en landbouw en van onderwijs, kunsten- cn wetenschappen. Voortgeguun wordt met de behandeling der begrooting van Arbeid, Handel cn Nijverheid. De heer B 1 o m j o u s acht den ö-urigen ar beidsdag voor ons land schadelijk, cn hoofd zakelijk dc schuld van groote werkloosheid. Minister Slotemakcr de Bruine zegt, dat dc kwesties, door mevrouw Pothuis—Smit ter sprake gebracht inzake de Warenwet, nog steeds in onderzoek zijn. Op het departement jvordt gewerkt oon wijziging van do Woning wet, ook met betrekking tot onteigening. Inzake de bedrijfsorganisatie kon de minister niet meer don collectieve contracten zooveel mogelijk uitbreiden. Tot wijziging van de Arbeidswet met betrek king tot den ö-urigen arbeidsdag, is dc minister niet bereid. De conventie van Washington inzake do Moe derschapszorg dient te worden geratificeerd. In het voorontwerp Ziektewet heeft spr. echter een principieel standpunt ingenomen ten opzichte van ongehuwde moeders. De huurwetten moes ten krachtens hun karakter worden opgeheven, toen de daarin bedoelde buitengewone omstan digheden waren verdwenen. In plaatsen waar men moeilijkheden ziet, dienen dc verantwoor delijke personen dc handen ineen tc slaan om den toestand meester te worden. Met klogcn over opheffing der huurwetten komt men cl niet. De Begrooting is na replieken z. h. st. aan genomen. Eveneens zijn z. h st. cenige kleine ontwerpen aangenomen, waarna aan de orde was dc begrooting van Waterstaat. Dc heer Van Embden dringt aan op het aanbrengen in de derde klasse spoorwegcom partimenten van armleuningen cn eenvoudige bekleeding. De heer L i n d e y c r bepleit verbetering der positie van het lager waterstnotspersoneel n breekt daar zijn rede of. Dc vergadering verdaagd tot Donderdag 12 Berichten. LEGER- EN VLOOTDAG. Rotterdam 1927. In verband met het feit, dat dc Algcmccnc Verccniging van Vcrlofsofficieren der Neder landschc Lond- en Zeemacht dit jaar haar tien jarig bestaan herdenkt, heeft deze verccniging gezocht naar een denkbeeld, welks ver\*ezcnlij' king tevens zou inhouden een krachtige pro paganda voor dc weermacht, waarbij het ge hcclc Nederlandschc volk en zeer zeker d« Vcrlofsofficieren zoo nauw betrokken zijn. Toen de herinnering aan dc vroeger zoo po pulaire Lcgcrdagen naar voren kwam, is het idee geopperd een dergelijke revue tc doen plaats hebben. Dit plan vond bijval cn Rot terdam werd als plaats aangewezen, waar do Leger- cn Vlootdag (wont ook dc Vloot moest cr thans bij betrokken worden) zou moeten plaats vinden, omdat Rotterdam zoo karig be deeld is, wat betreft garnizoen cn ander mili tair vertoon. Er is contact gezocht en verkregen met verschillende vercenigingcn, die algemeen een zelfde doel nastreven: versterking van het na tionaal bewustzijn en van dc weermacht. De plannen zijn thans zoo ver gevorderd, dat de besprekingen zijn ingeleid, welke on derdeden aan den Leger- en Vlootdag zullen kunnen deelnemen. In verband daarmede kan medegedeeld wor den, dot reeds comité's gevormd zijn, welks leden zich bereid verklaarden mede tc werken, om te trachten den Leger- en Vlootdag te Rotterdam te doen slagen. Het oprichten von sub-comité's is in voorbereiding. VERKEERSONGEVALLEN. Twee dames, de gez. F. uit Waalwijk, reden in een auto door de Waterstraat tc Zoltbommci en raokten, toen zij tusschen een wielrijder cn een kinderwagen door wilden passeeren, het stuur kwijt De kinderwagen werd in elkaar ge reden 't kind werd met bedje en al er uit geworpen, doch bleef ongedeerd. De dame die chauffeerde, gaf toen van schrik vol gas en de auto vloog een potkelder In, die geheel werd verbrijzeld. De dames bekwamen geen letsel, dc auto kon na eenige reparatie de reis voortzetten. Dc politie maakte proces-verbaal op. (Tel.) Voetbal. HOLLAND-BELGIË. Het Belgische elftal gekozen. De Belgische elftalcommissie heeft het elftal samengesteld, dat op I Mei te Amsterdanj tegen het Nederlandsche elftal zal optreden. Het is hetzelfde, dat onlangs te Brussel van de Zweden heeft gewonnen. De ploeg is als volgt samengesteld Coudron, doel. Swartenbroeks 'en Demo], achter. P. Braine, Van Halme en Boesman, midden. Kerstock, Bierna, R. Braine, Adams en J. Diddenst voor, HEIDEBRAND Socstcrberg. Gistermiddag is, door tot nog toe onbekende oorzaak, tusschen d» Stompert on Huize Entinge, heibrand ontstaan Men wist het vuur echter vrij spoedig meester te worden, zoodnt dc brand zich beperkt heeft tot ongeveer 1 Hectare. De inmiddels uitge rukte infanterie, dio ter blussching was opge trokken, behoefde niet verder te gaan cn kon na eonigen tijd terug koeren. Kennisgevingen. Verkiezingen. De voorzitter von het Centraal Stembureau voor de verkiezing van leden van den Ge meenteraad brengt ter kennis, dot, overeen komstig artikel 51 der Kieswet, ter secretarie der Gemeente (Bureau Verkiezingen) in het gebouw aan den Westsingel no. 42, ter inzage zijn ncdcrgelegd dc lijsten van cr.ndidoten, naar dc Kieskringen gerangschikt cn met ver melding van haar nummers. Amersfoort, 20 April 1927. Dc voorzitter van het Cen traal Stembureau voornoemd, v. RANDWIJCK. Raadsvergadering. De Burgemeester van nursfoort Gezien Art. 41 der Gemeentewet; Uungt ter ktni.is vun d- ingezetenen, dat dr Rond o-7cr geivcn-ie zol xcrgadeion op Dinsdag, den 26 April aanstaande, des na middags ten 7 ure. Amersfoort, den 20 Apt1' 192/ Dc Burgen cester voo.noomd, v. RANDWIJCK Kooieenden. Dt Burgemeester van Amersfoort maakt be kend, dot de Gedeputeerde Staten der provin cie Utrecht Gelet op urtikel 34 der Jachtwet 1923 (Wei van 2 Juli 1923, Staatsblad no 331) Gezien het ambtsbericht van den Voorzitter der Wildschadecommissic in dc provincie Utrecht van den 5cn Maart j.l., No 253 besloten hebben te bepalen dot de kooiman in 1927 verplicht is dc kooi eenden opgesloten of gehokt tc houden ven I Juli T927 tot en met 15 September 1027. Amersfoort, 21 April 1927. De Burgemeester voornoemd, v. RANDWIJCK. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Agenda voor dc openbare verga dering von den Ruad op Dinsdag, 26 April, des namiddags om 7 uur. 1. Ingekomen stukken en mcdedeclipgen 2. Benoeming vpn een voorzitter der vaste commissie van voorloopigc voorbereiding dot vaststelling van dc gcmccnterekeningen. 3. Advies van B. en W. naar aanleiding von het verzoek von A. Veen, hoofd van school 6, om met ingong van I September 1927 wegens het bereiken van den 65-jarigen Iceflijd ontslag te mogen ontvangen. 4. Voorstel van B. en W. tot het verlcenen van zitktevcrlof aan onderwijzend personeel. 5. Voorstel van B. en W. tot vaststelling van de vergoeding der jaarwedden von vak onderwijzers aan besturen von bijzondere scholen. 6. Voorstel van B. en W. tot vaststelling der pensioensgrondslagen van eenige onder wijzers bij het openbaar lager onderwijs. 7. Voorstel van B. en W. om ingevolge nTtikrl 10a van het WerkUedenreglemont •mochtiging te verleencn voor de aanstelling van H. Jansen tot vast werkman. 8. Voorstel van B. en W. tot aanwijzing van een deskundige in verbond met eenige reclames inzake het vergunningsrecht. 9. Advies van B. en W. naar aanleiding van het verzoek van W. van Gent qq. om voor het perceel 't Zand 2 een septic-tank te mogen aanbrengen. 10. Voorstel van B. en W tot het verleencn von een credict voor het leggen van straten met riolecring en .beplanting op de terreinen oon cn nabij de Kattekompen. 11. Voorstel van B. en W. tot vaststelling ven een verordening regelende het aantal en de verdeeling van de werkzaamheden tusschen de ambtenaren van den burgerlijken stand, als mede nadere regeling van de belooning van de ambtenaren van den burgerlijken stand. 12 Voorstel van B. en W. tot overname om niet van de St. Willebrordusstraat van de bouwverordening „St. Bonifacius." 13. Voorstel van B. en W. tot overname om niet van eenige aan de Kruiskamp en den Liendertschen weg gelegen strooken grond van W. v. d. Bedcm e.a. 14. Voorstel van B. en W. tot overneming van vóór perccelen Achter de Kamp gelegen stoepen. 15. Voorstel van B. en. W. om a. in te trekken het raadsbesluit d.d. 25 Januari 1927, no. 61 b. aan P. Voskuilen het Belgenmonument te verpachten. 16. Voorstel van B. en W. tot onderhand- sche verhuring van een perceel gron<J aan den Leusderwcg aan A. van Es. 17. Voorstel yan B. en W. tot onderhand*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1