AMERSraORTSCH DAGBLAD DE EEMLANDER" Verhuring van Lipssafe-loketten L J, LUYCX ZOON. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 5 a'fea v0°'A;"" PAUS DER ADVERTEHTIEN EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zonder Raam- of Buitenantenne Z ij d e n Onderjurken bijpassende directoires SPORTNIEUWS 25e Jssrgang No. 250 foort f 2.10, per maand/0.?5, Idza franco per pos# f 3.—. per week (met pratia vtrrekering tegen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers f C.05. Vrijdag 22 April 1927 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOüRTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47010. TEL.INT.613. van I 4 rcgelf 1.03 met inbegrip vin eeo bewijsnummer, elke regel'meer 0.25, diens»**ubie dingen en Lictcladigheids^adve.tenticn voor de IsdK der prijs- 'voor handel cn bedrijf bestaan, wei voordeeligc bepalingen voor het advcrtecren> .fcena circulaire, bevajtende d« voorwaarden, wordr op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPE NINGSCONFERENTIE. Japansche en Franschc tegen stond tegen een Nederlandsch voorstel tot jaorlijkschc open baarmaking- van gegevens omtrent de bewapeningen. Uit Gcnève wordt d.d. 21 April aan de N. R. C. gemeld: Bij de hedenmiddag heropende bijeen komst van de commissie van voorbereiding voor de ontwapeningsconferentie, onder voor zitterschap van den heer Loudon, bleken zoo wel lord Cecil als Paul Boncour afwezig. Lord Cecil is licht ongesteld, doch hoopt morgen weder aanwezig te zijn, terwijl Paul Boncout daarentegen kalm in Parijs gebleven is, er blijkbaar de brui aan gevend verder samen te werken, nu zijn compromis-voorstel inzake de method© van vlootbepcrking door Engeland van de hand gewezen is cn de commissie van voorbereiding niettemin besloten heeft met haar behoorlijk en ernstig voort te gaan. Bon- cour's stakende houding, die zeker niet van eerbied tegenover do commissie van voorbe reiding getuigt, wordt hier begrijpelijkerwijze in verschillende kringen naar bchooren ver oordeeld. Graaf Clauzel vertegenwoordigt thans Frankrijk cn maakte reeds hedenmiddag den indruk van veel mipder don Boncour afhanke lijk te zijn van de militaire invloeden, die hem omringen. De belangrijkste discussies betroffen heden het Nederlandschc voorstel, dat de regeerin gen verplicht zullen zijn jaarlijks aan den Volkenbond een staat in te zenden, bevatten de nauwkeurige gegevens omtrent het aantal of het gewicht van den hetzij in dienst hetzij in reserve aanwezigen voorraad wapenen, mu nitie en ander oorlogsmateriaal van alle strijd krachten der land-, zee- cn luchtmacht. Deze gegevens moesten verdeeld worden over twaalf in het Nederlandschc voorstel precies omschreven rubrieken en den toestand op 31 December van het voorafgaande jaar aange ven. De Nederlandschc delegatie was tot dit voorstel gebracht door de verwerping zoowel van het Duitsche voorstel tot rechtstrecksche beperking van het oorlogsmateriaal als- van het Fransche voorstel tot indirecte beperking daarvan door de beperking van de militaire uitgaven voor het onderhoud, den aankoop cn de vervaardiging van oorlogsmateriaal. Aan vankelijk scheen het voorstel zonder discussie te zullen worden aangenomen, daar niemand het woord vroeg, doch nadat graaf Bcrnstorff verklaard had het voorstel tc willen steunen, indien zulks niet overbodig zou zijn, kwam Sato (Japan) plotseling met ongebruikelijke be slistheid het Nederlandschc voorstel van de hand wijzen, omdat bij dc bestaande interna tionale onveiligheid een zekere mate van ge heimhouding omtrent de mate van wapening noodzakelijk was. Nadat De Brouckère (Bel gië), Sokal (Polen) cn Hennings (Zweden) met eenigc voorbehouden het Nederlandschc voor stel hadden gesteund, hield mr. Rutgers we derom een zeer geslaagde rede, waarbij hij aan de enkele Belgische, Poolsche cn Zwccdsche bezwaren tegemoet kwam en daardoor al zijn krachten kon concentreeren op het uit den weg ruimen van den Jopanschen tegenstand. Mr. Rutgers verklaarde verwonderd te zijn over Sato's argumenten, daar Japan toch lid van den Volkenbond is en dus reeds bij art. 8 van het Volkenbondsvcrdrag dc verplichting op zich heeft genomen tot een openhartige uitwisseling van de volledigst mogelijke inlich tingen omtrent de wapeningsschaal. Onder algemeenc hilariteitnoodigde mr. Rutgers den Japanner uit art. 8 nog eens te herlezen. Dan zouden zijn bezwaren wel vervallen. Sato antwoordde, dat hij iederen dag art. 8 los en herlas, doch niet overtuigd was, dot het Ne< derlandsch© voorstel niet veel verder gaat dan dit artikel voorschrijft. Hij gaf aan dit artikel de nog nimmer ge hoorde interpretatie, dat de woorden over ontwapening, voorzoover vereenigbaor met de nationale veiligheid, in het eerste lid van dat artikel, ook geacht moesten worden het laat ste lid te beheerschen, zoodat de staten slechts tot*"openbaarheid omtrent hun wapeningen ver plicht zijn voor zooverre de nationale veilig heid dit toelaat Graaf Bernstorff antwoordde, dat Txet Ja ponsche standpunt de geheele ontwapenings gedachte omverstoot, daar deze met geheime wapeningen onvercenigbaar is, doch hierna kwam graaf Clauzel de Japansche oppositie steunen, blijkbaar maar al te verheugd, dat ook Japan thans op het verband tusschen ont wapening en veiligheid gewezen had. Clauzel beweerde tevens, dat het Nederlandsche voor stel de staten ertoe zou verleiden in strijd met dc verplichting bepaalde wapenen en munities opzettelijk verzwijgen, een verdachtmaking, die indien men zij eenigszins ernstig moet op vatten, natuurlijk ieder artikel van een ont wapeningsconventie onmogelijk zou maken Tenslotte verklaarde Clauzel, dot Frankrijk de verplichting tot openbaarheid slechts zou kunnen aanvaarden, indien voldoende toezicht op de naleving wordt goedgekeurd, aldus den contröle-eisch wederom tot voorwendsel voor het verwerpen makend. De besprekingen worden morgen voortgezet, doch na den tegenstand van Frankrijk en Ja pan bestaat er natuurlijk geen uitzicht meer op aanneming van het Nederlandsche voor stel. Dc heden geopenbaarde tegenstand tegen het openbaarhcidsbeginsel behoort volgens de Nederlandsche delegatie tot de meest teleur stellende verrassingen bij de discussies in do commissie van voorbereiding. DUITSCHLAND. DE STAKING PER BERLIJNSCHE TAXI-CHAUFFEURS. Berlijn, 21 April. (H. N.) Van de sta king der chauffeurs is nog niet veel merkbaar Het aantal stakers bedraagt 2500 3000 op een totaal van ongeveer 9000. (Eeh nader bericht houdt in, dat de minister van arbeid gistermiddag de arbitrale uitspraak voor de taxi-chauffeurs bindend is verklaard en dat door deze ministerieel© beschikking do staking vermoedelijk opgeheven zal worden). FRANKRIJK. POINCARE HOUDT TE STRAATSBURG EEN REDE. Poncaré, die in dc bijeenkomst der Amis dc l'Université Strasbourgeoise het woord voer de, verklaarde, dat sommige personen opzette lijk de malaise in den Elzas, die tot eiken prijs moet worden overwonnen, overdrijven. Men bracht de Elzassers in den waan, düt de regee ring der republiek ondanks haar beloften van zins was aan den Elzas wetgevende maatrege len op te leggen, die dc meerderheid der Elzas- ser bevolking niet wil aanvaarden, het tweetalig onderwijs botweg af tc schaffen, het Elzasscr dialect tc doen verdwijnen, evenals het gods dienstonderwijs in het Duitsch. Dit alles is on waar De kinderen in den Elzas dienen het Duitsch te spreken en tc schrijven, omdat dit lang voor 1870 al gesproken en geschre ven werd, maar zij dienen ook ihet Fransch tc kennén, de nationale taal, die alleen do intcl- lcdtueele, industricelc cn commercieclc betrek kingen met het overige land vergemakkelijken kon. DE GOUVERNEUR VAN INDO-CHINA. Varcnnc keert naar zijn post terug. Alexandre Varcnne, dc gouverneur-generaal van Indo-Chinu, heeft Parijs verlaten om naai zijn post terug tc kecren. Zijn vertrek was en kele weken uitgesteld in verband met de op helderingen, die hem omtrent dc jongste poli tieke gebeurtenissen in Indo-China waren ge vraagd DE ARRESTATIES DER COMMUNISTEN. Tc Nantes is Woensdag zekere Guilbert aan gehouden, gedelegeerde voor de propaganda der communistische federatie van de Atlanti sche kust, die de gedelegeerden der geweste lijke cellen uitnoodigde in tc lichten over de industricelc organisatie v»an het westelijke ge west. ENGELAND. BALDWIN. Hij was overwerkt, maar is er nu weer bovenop. Officieus wordt gemeld, dat de premier, die den laotstcn tijd overwerkt was, heel veel baat heeft gevonden bij zijn rust op Chequers, waar heen hij verleden week Woensdag gegaan is. Hij is er thans weer bovenop. Voorloopig znl hij echter zoo weinig mogelijk in het Open baar optreden. Hij keert Maandag a.s. van Chequers terug in verband met 'het weder bij eenkomen van het parlement den dag daarop. Later in het jaar hoopt hij het programma uit te voeren van de voor hem gemaakte verbin tenissen, o.a. het toespreken van groote ver gaderingen in Engeland cn Schotland PORTUGAL. DUITSCH VLOOTBEZOEK. De Duitsche gezant heeft den minister van buitcnlandsche zaken het bezoek aangekondigd van een Duitsch eskader, teneinde do betrek kingen met Portugal te ontwikkelen door nood lottige herinneringen te doen verdwijnen. ZUID-SLAV1E. DE POLITIEKE TOESTAND. Het standpunt der partijen. Behalve de democraten onder leiding van Pribitsjewitsj nemen rille partijen, ook die vnn Raditsj, ten opzichte van de nieuwe regeering een afwachtend, sommige zelfs een welwillend standpunt in. Met de Slowcncn wordt onder handeld over hun toetreding tot de regeering ALBANIË. DE TOESTAND IN ALBANIË. Een tegenspraak. De Albaneesche legatie tc Parijs spreekt de tendentieuse berichten uit Boekarest tegen, die behelsden, dat kolonel Gjilardi, de oud-minis ter van oorlog, zou zijn ontheven van zijn func tie van inspecteur-generaal van het leger. De regeering heeft maar drie lichtingen reservis ten onder dc wapens geroepen, uitsluitend voor politiedoeleinden. In het land is het zoo rus tig mogelijk. RUSLAND. HET RADENCONGRES. Moskou, 21 April. (H. N.) Het raden- congres der sovjet-unie heeft gisteren na een uitvoerig debat over de regeeringsverklaring met algemeene stemmen een motie aangeno men, waarin het beleid en het politieke en economische programma der regeering wordt goedgekeurd. In de motie wordt bizonder de nadruk gelegd op de vredespolitiek der sovjet unie. De regeering wordt uitgenoodigd* ook verder te blijven streven naar een bevestiging der vriendschappelijke betrekkingen met het buitenland, waarbij met voldoening wordt vastgesteld, dat dit streven in enkele staten re^ds weerklank heeft gevonden, wat uit de ontwikkeling van de economische betrekkin gen met deze landen blijkt Tevens wordt ech- RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Met ons nieuwe type R. M. 5 staat tie Du- crctet weer ver aan de spits. garandecrcn wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducrelet- toestellen Eloctr. Techn. Bar. F. H. LOMANS. Utrochtschestraat 15. Amersfoort. Tel. 183. met in verschillende kwaliteiten en kleuren Tel. 190 ter verklaard,'dat deze politiek der sovjtft-unic zeer bemoeilijkt wordt door dc toenemende vijandschap van sommige landen. Het congres beveelt de regeering aan zich tc verzetten tegen alle pogingen om de sov- jet-unie tot een oorlcg tc verlokken en alles in het werk te stellen om een oorlog te ver hinderen. Ten slotto wordt volle instemming betuigd met dc politiek der regeering ten op zichte van China, welke berust op do- erken ning van dc hlgeheelc soevereiniteit cn op den vollcdigcn afstand door dc sovjet-unie vnn alle voorrechten, welke buitenlanders in Chi na genieten. Een ontwapeningsvoorstel van Rykof. De Iswcstia meldt, dat Rykof het raden- congres een scherp omlijnd voorstel omtrent de uitvoering eener werkelijke controle der ont wapening door de volksveitegcnwoordigeis heeft voorgelegd, dat alleen de noodige garan tie kan bieden voor dc veiligheid. Rykof be vestigt, dat dc sovjetregcering bereid is deel to nemen aan iederen concreten arbeid, die ten minste gericht is op een beperking der over blijfselen van het militarisme en noodigde alle staten* daartoe uit. De door hen ten oanzion van deze uitnoodiging non tc nemen houding zal een toetssteen zijn bij het vaststellen der werkelijk gekoesterde gedachten bij het Gc- necfsche gepraat over den vrede. JAPAN HET NIEUWE KABINET. Verklaringen van den premier en den minister van oorlog. Londen, 21 April. (H. N.) Baron Tone- ka, de nieuwe minister-president van J.ipan, heeft in een onderhoud met de pers verklaard, dat het nieuwe kabinet een positieve politiek zal volgen, doch daarbij met dc grootste voor zichtigheid te werk zal gaan. De minister van oorlog, admiraal Okada, heeft eveneens de vertegenwoordigers van de pers ontvangen. Hij verklaarde, dat hij het geheel eens is met zijn voorganger, wat be treft de ontwapeningsconferentie. Ook hij hoopt, dat een behoorlijke overeenkomst tot stand zal komen om een nutteloozon wedstrijd in dc bewapening te vermijden. De minister liet zich zeer waardeerend *uit over baron Sato, het hoofd der Japansche de legatie, die over alle eigenschappen beschikt, orr.'zijn moeilijke taak tot een goed eind© te brengen. DE FINANCIEELE CRISIS. Nadere bizonderheden. Uit Tokio wordt gemeld, dat een belangrijke conferentie van bonkiers, die gistermiddag plaats had onder voorzitterschap van den pre mier, eindigde, zonder dat men tot een besluit kwam. Tol van crediteuren te Asaka, Kobe en Kioto eischen hun deposito's in de bonken op en brengen ze over naar de spaarkas. De han del staat bijna volledig stil wegens de vertrou wenscrisis. Verder wordt bericht, dat de regeering me dedeelde, dat zij besloten heeft „voldoende hulp" te verschaffen in de financieele crisis. De maatregelen worden echter niet' aangege ven. Te New-York liep gisteren het gerucht, dot de Japansche minister van financiën aan alle banken order had gegeven haar deuren te mid dernacht voor 2 dagen te sluiten. Het blad Asuhi meent te weten, dat ccn aan- ta- bonkcf: en wisselkantoren vandaag hun deu ren voor 2 dagen zullen sluiten. Tevens zal dc kwestie van een moratorium mat den geheimen raad besproken worden en zal eerlang een buitengewone zitting van hc» panement geopend worden De Asahi ver- klaort dit bericht uit goede bron te hebben. Een bfvestiging is qvcnwcl niet tc krijgen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De situatie in Jocnnan. Uit Hanoi wordt bericht, dat de strijd in Joennon tusschen de beide gcncraols. wier on- eenighcid oorzaak was van dc jongste wanor delijkheden, wordt voortgezet. Roovers profi- teeren van de verwarring om hun slag tc slaan. Dc positie van Tsjnng Kei Spek. Tsjang-Kai-Sjek's -nieuwe regeering tc Nan king is de regeering te Hunkou, naar uit Sjanghai wordt bericht, volkomen de boos ge worden. Tsjang Kai Spek heeft Borodin en al diens helpers ontslagen, benevens drie commu nistische ministers. Het 9nmiddollijkc doel van Tsjang-Koi-Sjek zou zij'n de mogendheden verzoenen»! tc stem men, dc communisten uit tc schakelen cn dc bedreiging van den opmursch van Tsjong-Tso- Lin tc stuiten. De troepen van Tsjang-Tso-Lin hebben dc grens van Honnn en Hocpci bereikt, waar zij tegenover de Zuidelijke hoofdmacht staan. De nationalisten verklaren, dat Tsjang-Tso-Lin erg verlegen is om geld on dat zijn» iegcr door tweespalt is uitccngcschcurd. Concentratie van oorlogsschc- pen tc Hankau. Tc Hankau zijn thans 43 buitcnlandsche oor logsschepen samengetrokken of op weg daur- hcen. MEXICO. DE TREINAANVAL DER BANDIETEN. Een beschuldiging van Colles. Londen, 21 April. (H. N.) Omtrent den aanval óp den trein in de buurt van Limon meldt een telegram uit Mexico nog, dut zich orjdcr de slachtoffers vele vrouwen cn kinderen bevinden. Dc trein was zeer dicht bezet met reizigers, die dc Paaschdageft elders hadden doorgc- biacht. Van vele reizigers is het lot nog onbe kend. Tot nu toe zijn 50 lijken herkend. Dc regeering van president Colics lanceert de beschuldiging, dnt d nanslog is uitgegaan van enkele geestelijken, die op deze wijze stemming tracfitten te maken tegen de regee ring. Callcs zelf heeft dit te kennen gegeven cn beweert, dat 3 priesters, die het sein tot den aanval zouden hebben gegeven, leden van «lc liga tot verdediging van het geloof cn dc vrij heid zijn. Zij zouden hun instructies van het episcopaat in dc stod Mexico hebben ontvan gen. (Nader wordt bericht, dot acht vliegtuigen order hebben gekregen do roovers op tc spo ren. Voor dc bladen tc Mexico moet tevens dc censuur zijn ingesteld). DE ONTVREEMDE AMERIKAANSCHE DOCUMENTEN. Wat zij hcctcn in tc houden. Londen, 21 April. (H. N.) Het Mexicaan- sche bind Universal meldt volgen^ een bericht uit New-York, dat zich onder de documenten, die uit het Amcrikaanscho gezantschap ont vreemd zijn, ook een plan voor ccn opmarsch tegen Mexico bevond. Daarbij was een kaort gevoegd met nauwkeurige aanwijzingen van de spoor- en straatwegen, evenols een plan voor een blokkade. De stad Mexico zou vol gens dit plan door een snellen opmursch moe ten worden bezet. Hierbij wordt opgemerkt, dat de documenten volgens de Amerikaanschc voorstelling vervalscht zijn, alvorens zij presi dent Calles werden ter hand gesteld. MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. Een treffen tusschen liberalen cn Amcrikaansche moriniers. Amerikaanschc mariniers zijn Woensdag avond slaags geraakt met een bende liberalen, die een dorp in de neutrale zóne, waar de auto riteiten der Vereenigde Staten alle krijgsbedrij ven verboden hebben, aanvielen. Drie liberalen werden gedood. De Amerikaansche mariniers leden geen verliezen. ZUID-AMERIKA. VULCANISCHE UITBARSTING. Londen, 21 A'pril. (H. N.) Volgens een telegram uit Buenos-Ayres heeft een hevige uitbarsting plaats gehad van den vulkaan Lloi- ma in Chili. Tal van personen moeten daarbij zijn omgekomen. Eerste Kamer. De beraadslagingen over de Waterstaatsbe- grooting worden Donderdag voortgezet. De heer L i n d e y e r bespreekt de misstan den die z. L bestaan bij het mijnwezen en be toogt, dat het loon der arbeiders steeds is ge daald gedurende de laatst© jaren, terwijl dc productie per arbeider gestegen is. Verdere grieven bestaan tegen de mechani satie, de onvoldoende zorg voor invalide ar beiders en tegen het accoordstelsel, waarbij van medezeggingschap geen sprake is. Spr. dringt aan op het instellen van een Re- geerings-cnquctc om al deze misstanden tc on derzoeken De heer Polak sluit zich aan bij het be toog van den heer Van Embdcn inzake de verbetering van dc 3de klasse compartimenten bij dc spoorwegen cn critiseert dc wijze, waar op hot plan is ontworpen voor ccn brug over den IJscl bij het Katervcer. Nu dc aannemer het ontwerp heeft gemaakt zal men daar «-en brug krijgen, die het landschap ontsiert. Spr hoopt, dat voortaan dergelijke plannen door een kunstenaar zullen worden ontwotpen. Spr oefent voorts critiek uit op de wijze, waarop dc minister onze wegen wil verbeteren en had liever een lecning gezien, waardoor de wegen- wet in haar geheel had kunnen worden aan gevat. De heer Koster betreurt dot besloten is tot aanleg van de spoorlijn Schncsbcrg over Kcrkrade naar Simpelveld. Het werk zol mcei dan 9 milliocn kosten, terwijl het nilecn dient om Kcrkrade uit zijn isolement te verlosser» Deze plants is niet meer geïsoleerd don menige andere in ons land. De heer M o 11 m o k c r sluit zich aan bij den heer Van Embdcn inzake verbetering der klos- se compartimenten cn betoogt verder dot de veiligheid op spoorwegen niet is gediend ge weest door de groote bezuiniging op personeel, üok ten aanzien van onboiyookte overwegen heeft men veel te ver gegrepen. Spr. komt voorts op 'verschillende personeel- aangelegenheden, cn stelt het contract i hot licht tusschen zeer lage oude pensioen n en dc cumulatie van pensioenen bij sommige amb tenaren. Hij wensqht eenheid in dc classificatie vnn rijks- cn spoorwegpersoneel, eindigen van het dcgradutiesystccin, verbetering der dienst en rusttijden en pleit voor hetere regelingen bij het tramwezen. Dc heer Van Lnnschot klaagt over hrt handhaven der Becrschi Maas en dringt aan op verbetering von het Maasbod. Spr. dringt aun op verbetering van het ri vierbed van de Maas. Dc vergadering wordt verdaagd. Luchtvaart. VIER VLIEGERS OMGEKOMEN. Londen, 21 April. (H. N.) uit Melbour ne wordt gemeld, dat bij dc aankomst van den hertog cn dc hertogin van York* 2 vliegtuigen met elkaar in botsing zijn gekomen, tengevol ge waarvan 4 personen om het. leven kwamen. EEN DOODENSPRONG. Botsing in dc lucht. Twee dooden. Uit Brussel wordt d.d. 21 April aan de Tel gemeld: Hedenmorgen had bij militaire lucht-ocfcnin gen te Courtray een ongeval plants, waarbij twee dooden zijn tc betreuren Een tiental vliegtuigen uit Wcvclghcm kruiste boven Kori- rijk, waar twee dez» r machines met elkaar ii. aanraking kwamen. Een der inzittenden, du 19- jorigc korporaal Albcrti, waagde zijn laatst" kans door op een hoogte von 800 Meter uit het toestel tc springen. Hij kwam op een voet balveld bij Kortrijk neer, waar hij na enkel* oogcnblikkcn den geest guf. Een ander militair, dc I9-jorige Buchs, smakte met de machine ccn honderdtal meters verder'neer én was oogenblikkclijk dood Een der motoren van de beide vliegtuigen geraakte bovendien in brand tengevolge van ccn ontploffing. Athleliek. DE VELDLOOPEN. Het parcours voor de veldloopcn van mor genmiddag is hetzelfde als verleden joor. De stort heeft plaats op het terrein, cn nadat het geheele A.B.L.O.-veld omgeloopen is, wordt de Leusderwcg schuin overgestoken cn dar« gaat het regelrecht op den Appelweg aan, tot oen Laan 1914. Na die overgestoken te hebben loopen de- athleten langs het fietspad en komen tenslotte op den hoofdweg op de Leusdcrheide uit. Nu begint dc terugtocht cn bij de Kcrklaón gaan de cracks hun 5 K.M. vol maken door met een boog langs de kennels der K N.J.V. tot aan het fietspad tc loopen, zoodat ze bij Hotel Oud-Lcusden weer in dc baan der nieuwelingen komen. Vanaf Hotel Oud-Leusden loopt het laatste gedeelte von het parcours den Leusderwcg of tot aan het terrein, waar tusschen dc twee voorste voetbalvelden de finish is en dus de strijd eindigt. Evenals het vorige jour, roopen .wc ook thons, en sellig met evenveel succes, dc mede werking van het publick in, door niet vlak vóór of naast de loopers te fietsen, want dan loopen ze kans, gediskwalificeerd tc worden immers de reglementen verbieden het z.g „trekken" e- al zou dus nn loopcr z» s lievei niet getrokken worden, tori! wordt hij«*restraft, indien het «»ebeurt. Gelijk we reeds eerder publiceerden, «e eer ste ploeg vertrekt om 5 uur, de tweede een half uur daarna. OLYMPISCHE SPELEN 1928, AMSTERDAM Reeds nu bereiken het Comité 1928 vele klachten over de exploitatie van z.g. officieele uitgaven voor de Spelen in 1928. Het is in het belang van het publiek, dat er gewaar schuwd wordt, voorzientig te zijn met elk© aan bieding, die niet voorzien is van een machti ging van het Comité. Tot dusverre zijn nog geen officieele uitgaven gepubliceerd. Wel zal eerstdaags begonnen worden met de exploi tatie van het officieele propaganda-boekje, dat over de geheele wereld verspreid zal worden en don in een oplage van GCOCOO exemplaren verschijnt. Behoudens nadere publicatie kan het Comité dan ook alleen voor dit boekje de verantwoordelijkheid aanvaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1