Camisoles De Princess Room DE EEMLANDER" BUITENLAND. KIEST Verhuring van Lips safe-loketten FEUILLETON. ABOHNEMEMTSPRIJS 5 -"oden voor EERSTE BLAD. L J, LUYCX ZOON, Een ieder N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zonder Raam- ol Builenantenne De Geheimzinnige Talisman. 25e laargang No. 252 foort f 2.10, per mtaad 0J3, Idem franco per pos# f 3.—, per week (met gratis vertekering tegen ongelukken) f 0.17& afzonderlijke nummers 1 C.05. t AMERSFOORTSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UtTGEVER: J. VALKHOFF. ^RNHEMSCHE POURTWAL 2A. fOSTREKENIN# N*. *7810. TEL.INT.H3. Maandag 25 April 1927 PRIIS DER ADVERTENTIE met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanlor dingen eo Llefdadighelds-adve.tentiën voor de helfc der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xee» voordeeligc bepalingen voor het advcrlceren. Ken» circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Verdere besprekingen von geen nut geacht. Uit Genève wordt d.d. 23 April aan het Hbld. gemeld Het gisteren reeds tot uiting gekomen groo- ter pessimisme heeft hc<jen in de voorberei dingscommissie der ontwapeningsconferentie volledig dc overhand gekregen en zelfs ooik den voorzitter Loudon overwonnen, die heden uit eigen initiatief voorstelde, maar geen be sprekingen over de contröle-kwestie te hou den, door dc standpunten voldoende bekend waren en overeenstemming toch onbereikbaar was. Daar Cecil nog steeds ongesteld is, was om tot het laatst de pogingen tot verkleining der geschilpunten voort tc zetten, thans alleen de Brouckère tegenwoordig, die Bij den klaar- bjijkelijken wil der meeste andere delegaties tot beëindiging der discussies zelf ook strij- densmoedc werd en, zij het ook niet onder tegenzin, zich bij Loudon's voorstel ncder- legde. De geneigdheid tot tegemoetkomingen was inderdaad de vorige dagen zoo droevig klein, dat men heden erkennen moest, dat verdere voortzetting der discussies zonder nut was. De commissie zal nu nog de volgende week haai' rapport aan den Raad vaststellen, als mede den juisten tekst van de ontwerp-con- ventie, voor zoover overeenstemming verkre gen is. Het cenige lichtpunt heden was, dot Japan verklaarde thans, evenals Engeland, bereid te zijn dc begrenzing van het personeel der vloot te aanvaarden en eveneens er in toe te stem men, dot ook dc luchtvaartuigen op schepen onder de beperkende bepalingen der conventie zullen vollen. Deze Japansche concessies kun nen echter de olgcmcenc gedrukte stemming over het échec der besprekingen niet verbe teren Een telegram uit Genève houdt nog in, dat in den DuitsChen tekst der ontwerp-conventie (er zijn daarnaast nog een Engelsche en een Franschc tekst) niet wordt gewaagd van den Volkenbond en zijn Raad, wat Bernstorff hier mee motiveerde, dat de Duitsche regeering wenscht, dat dc aanhef der conventie eenvou dig en bevattelijk zal zijn en aanvaardbaar voor alle staten met inbegrip der staten, die geen lid van den Volkenbond zijn, met name Rus land. Een dringend beroep der pacifisten. Het Internationaal Bureau voor den Vrede heeft op de leden van de voorbereidende com missie voor dc ontwapeningsconferentie een dringend beroep gedaan, waarin het aan dc overweldigende verantwoordelijkheid herinnert die zij tegenover dc wereldgeschiedenis op zich zouden laden, als de ontwapeningsconferentie geen resultaat zou opleveren RUSLAND' EN DE ECONOMISCHE WERELDCONFERENTIE. Moskou, 25 April. (H. N.) Naar aan leiding van de in de Europeesche pers opge worpen vraag, of een nieuwe uitnoodiging tot sovjet-Rusland moet worden gericht om deel te nemen aan de economische wereldconferen tie, verklaart de Iswestia, dat sovjet-Rusland slechts dan aan de conferentie kan deelnemen, als het op denzelfden voet wordt behandeld als de overige deelnemers, die reeds vroeger zich hebben aangemeld en aan de voorbereidende werkzaamheden van de conferentie hebben deelgenomen. Dc gelijkheid van behandeling moet in de eerste plaats hieruit blijken, dat aan sovjet-Rusland de mogelijkheid wordt ge geven, om zich op dc hoogte te stellen van de werkzaamheden der voorbereidende commissie DUITSCHLAND. VON KEUDELL TE MÜNCHEN. M n c h e n, 2 3 April. (H. N.) Von Keu- dcll, de rijksminister van binnenlandsche zu- ken, is te München aangekomen, waar hij be sprekingen zal voeren met den Beicrschen mi nistcr-presidcnt en den minister van binnc&r londschc zaken. GENERAAL HEYE OP INSPECTIE. B ot l ij n, 2 3 April. (H. N.) Generaal Heye, dc chef der legerleiding, maakt op het oogenblik een inspectiereis van 5 dagen door Oost-Pruisen en is vandaag te Koningsbergen aangekomen. DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND. Dc kwestie von het tijdstip van ccn Duitsche demarche. In dc Duitsche pers zijn den loatsten tijd vermoedens geuit over het tijdstip van een Duitschcn stap inzake de ontruiming van het Rijnland. Naar aanleiding daarvan wordt aan dc bladen medegedeeld, dot het tijdstip van een Duitsch initiatief pas zal zijn aangebroken, indien aan dc voorwaarden, vervat in ort. 43 van het vredesverdrag deze betreffen dc verplichtingen ten aanzien van dc vestingen in het oosten des lands zal zijn voldaan. Daar bij wordt in herinnering gebracht, dat Strese- mann te Genève reeds meer dan eens heeft verklaard, dat Duitschland zich voor zijn op treden het gunstigste tijdperk zal uitkiezen. Natuurlijk kan dc datum daarvoor momentcel nog niet worden vastgesteld. HET CONFLICT IN HET BERLIJNSCHE TAXIBEDRIJF. B e r l ij n, 2 3 April. (H. N.) Nu het mi nisterie van arbeid het tarief voor de taxi chauffeurs voor bindend heeft verklaard, kla gen de werkgevers, dat daard<*or te zware los ten op hun schouders worden gelegd. Zij zien zich daarom gedwongen het bedrijf in tc krim pen en 3000 chauffeurs niet meer in dienst te nemen. STAKING VAN TEXTIELARBEIDERS c Boutzen, 23 April (H. N.) De onder handelingen over een nieuw tarief in dc Oost- Saksische textielindustrie zijn gisteren defini tief mislukt, waarop dc vakvereeenigingen be sloten hebben tot staking over te gaan. To Neu-Gersdorf, het centrum von de Lousitzer textielindustrie, hebben vónmorgen de meeste arbeiders hun werk tegen 30 April opgezegd, cvenzoo in de districten Zitau en Löbou. Het aantal textielarbeiders in Oberlausitz bedraagt ongeveer 45,000. Dc strijd dreigt in omvang dien van 1921 te zullen evenaren. EEN DRAMA. Hamburg, 25 April. ,(H. N) Vanmor gen vroeg werd uit de Billc de vrouw van den apotheker Just gered, die op het pur.t was van te verdrinken. Zij verklaarde, dat zij met hoor man cn twee kinderen wegens zorgen om het bestaan afsdheid van het leven had willen nemen. In den afgcloopen nacht hadden alle le- d^n van het gezin vergif ingenomen. Zij zelf was, toen zij door hevige krampen werd ge kweld, uit haar woning gegaan om zich ver drinken. De politie begaf zich daarop terstond naar de woning van den apotheker, waar zij de lijken van de twee kinderen vond Just zelf was verdwenen en men heeft nog riet kunnen ontdekkon, waar hij is heengegaan. De vrouw is naar een ziekenhuis overgebracht. HOOG WATER EN OVERSTRCOMINGEN. S c h w e r i n, 2 5 April. (H. N De ge volgen van het hooge water in de Elbe doen zich thans ook in Mecklenburg gevoelen, waar de buurt van Beizcnburg en Dömitz'honder- den morgens wei- cn bouwland onder water staan. De toestand is voor dc boeren zeer ern stig, daar zij niet weten, op welke wijze thans aan voedsel voor hun vee tc komen. Bij storm achtig weer is het gevaar groot, dot ook de zomerweiden ondcrloopcn: RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— jn macco, flor en kunstzijde. Wit, rose en lila. Tel. 190 voor zijn kopje koffie. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Met ons nieuwe type H. M. 5 staat de Du- cretet weer ver aan de spits. garandeeren wij U een schitterende ont vangst. Zoowel van korten als langen golf. Hoofdvertegenwoordiger der Ducretet- toestellen Electx. Techn. Bar. F. H. LOMANS. Utreclitschestraat 15. Amersfoort. TeL 483. EEN ONTPLOFFING. Dusseldorp, 2 3 April. (H. N.) Gis'o- renavond is in dc zuurstoffenfabriek Reisholz ccn flcsch acetyleen bij 'net vullen gesprongen. Dc matcricele schade, die door verzekering wordt gedekt, is zeer belangrijk. Menschenle- vens zijn echter niet tc beklagen. BELGIE. BRAND OP DE JAARBEURS TE BRUSSEL. Te Brussel is Zaterdagmiddag up de jaar beurs een brand uitgebroken, die snel gebluscht werd. Er werden drie stands vernield. Dc scha de is zeer groot. Hoe de brand ontstond, is onbekend. EEN ANTI-OORLOGSMEETING Te Brussel had Zaterdagavond in het Volks huis een internationale bctooging tegen den oorlog plaats. De Duitsche afgevaardigde Breitscheid zei- de o.a., dat de buitenlandschc politiek der te genwoordige Duitsche regeering de politiek is, waarvoor de socialisten onmiddellijk nu den wapenstilstand zijn opgekomen. Spreker meen de, dat Duitschland in den volkenbond dezelf de rechten moet verkrijgen als dc andere le den cn dat het noodzakelijk is het Rijnland te ontruimen. Jouhaux en dc Belgische afgevaardigden Delvignc en Eekclcrs verdedigden het begin sel van arbitrage cn dc actie von den Volken bond. FRANKRIJK. DE DUITSCHE GEZANT TE PARIJS ONGESTELD. Berlijn, 23 April. (H. N.) Volgens de B. Z. is de Duitsche gezant te Parijs onge steld. Hij lijdt aan angina cn heeft ccn lichte operatic moeten ondergaan om een amandel uit dc keel tc laten wegnemen. Zijn toestand is echter zóó goed, dat hij zijn bezigheden kan blijven waarnemen. ONTPLOFFING VAN MIJNGAS. Acht dooden. In de mijnen bij Cransac hadden twee opeen volgende ontploffingen van mijngas plaats. Acht personen werden daardoor gedood cn twee gewond. ONTPLOFFING IN EEN MUNITIEDEPOT Zeven ernstig gewonden, In een munitie-opslagplaats te Bailleul is een ontploffing ontstoon, waardoor zeven per sonen ernstig werden gewond. ENGELAND. BALDWIN HERSTELLENDE. Londen, 24 April. (V. D.) De ccisU minister, wiens gezondheidstoestand door zijn verblijf op het landgoed Chequers is verbe terd, zal vermoedelijk Maandag te Londen tc- rugkceren, in verband met do Dinsdag tc hou den parlementszitting. Deze week zal het par lement zich hoofdzakelijk bezighouden met het eindverslag inzake dc bcgrooting, waar omtrent de debatten voor het .Paaschreccs geopend werden. DE VLOOTBASIS VAN SINGAPORE. Een bijdrage von Nicuw-Zcelond. De voorstellen op vlootgcbicd, door Coates, den premier van Nieuw Zeeland, gedaan, be helsde o. a. een betaling van een millioen pond, in een aantal jaorlijkschc termijnen, aan Enge land, als bijdrage in de kosten van dc vloot- basis te Singapore. ITALIË. DE STRIJD TEGEN DE VRIJMETSELARIJ Een intcrncering, Het Giornalc d' Italia meldt, dat de groot meester der vrijmetselarij is gearresteerd. Voor vijf jaar is hem een vaste verblijfplaats anngo- VERVALSCHCRS VAN BANKBILJETTEN GESNAPT. Naor de Itolioansche bladen melden, heeft dc politic te Florence aldaar bij het zoeken naar dc medeplichtigen van Grieken, die valsche pond sterling-biljctten hadden vervaardigd, vijf leden dor bende verrost in hun werkplaats. Zij nam voor meer don 3 millioen valsche bankbiljetten, de machines, waarmee deze ver vaardigd werden, alsmede een groote hoeveel heid popier, waarop zc gedrukt werden, in beslag. OOSTENRIJK. EEN LAWINE. C r t z, 2 3 April. (H. N.) In een dol bi) het station Erzberg is een ontzaglijke sneettw- lowinc naar beneden gekomen, waardoor het baanvak over een lengte van 100 M ver sperd is. ROEMENIE. EEN NOODLOTTIGE ONTPLOFFING. Vele slachtoffers. New York, 2 3 April. (H. N.) In het hoofdgebouw van do Briggs Manufacturing Cy., die in hoofdzaak onderdeden van auto's fabriceert, heeft vandaag een ontploffing plaats gehad op een oogenblik, dat er ruim 1000 mcnschen in het gebouw waren. Door dien er in het gebouw groote voorraden verf stoffen en lok woren, die in brand geraakten, was het reddingswerk zeer moeilijk. Men ge looft, dat ongeveer 50 personen omgekomen zijn, terwijl er nog 50 verwondingen opliepen. ZUID-SLAVIE. MAR1NKOWITSJ OVER DE KLEINE ENTENTE. Morinkowitsj, do Zuid-Slavische minister van buitcnlondsche zaken, heeft aan do pers ver- klaord, dat do vastheid on stevigheid van do kleine entente don voornoomston grondslag vormen, waarop do vrede in Europa berust. LITAUEN. KABINETSCRISIS. Naar do Litauscho Rundschau meldt, hebben do ministers van financiën cn onderwijs, die tot de christelijk-democrotische partij bohoo- ren, en dc minister van verkeerswezen (plotte- londersbond) ontslag genomen. In het nieuwe kabinet zullen zij vermoedelijk door nationalis ten vervangen worden. Dc christolijk-democrn- tpn schijnen voornemens tc zijn tot dc oppo sitie over te gaan. Qe nationalisten zullen don waarschijnlijk toenodoring zoeken tot don rech tervleugel van dc linkerzijde. GRIEKENLAND. ARRESTATIES TE ATHENE. Dc Griekschc bladen melden dc arrestatie van een generaal en een kolonel. Waarschijnlijk zullen nog meer officieren in hechtenis worden genomen. Deze officieren worden ervan be schuldigd tc hebben getracht de maatregel -n der regcoring tegen elke indisciplinnirc handel wijze tegen te werken. NOORD-AFRIKA. DE TOESTAND IN MAROKKO Primo de Rivera teruggekeerd. Primo de Rivera is uit Marokko te Madrid weergekeerd. Hij verklaarde zich zeer voldaan over de maatregelen, die zijn getroffen om dc schade te herstellen, door den cycloon in de Spaensche zóne aongericht, waar de toestanc overigens uitmuntend is. JAPAN. DE FINANCIEELS CRISIS. Londen, 23 April. (H. N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat dc Japansche regcering het moratorium ook heeft uitgestrekt tot het gebied van Formosa, Korea en Kwontoeng. (Een ander telegram zegt daarentegen da! het moratorium niet van Formosa geldt). DE PREMIER ZIEK. Tanaka, de nieuwe premier, is door in spanning der laatste dagen in verband me: de politieke crisis ziek geworden. Hij heef; ren ernstige longontsteking opgedoan. TEGEN EEN IJSBERG GEBOTST. 50 slochtoffcrs? Bij een botsing van hun schip met een ijs berg- bij Zuid-Sachalin zijn, naar men aan neemt, 50 visschcrs verdronken. De rechtvaardigheid is het begin, liefde 'het einde der wet. naar het Engelsch van E. F. BENSON. 64 „Ja daar weet ik alles van," zeide Hany. „Dat betwijfel ik. Weet jij dan ook, dat mr. Francis geprobeerd heeft Evie te ovrtuigen, om het maar niet erg te vinden, dat zij jou had zien loopen met het melkmeisje Weet je dan ook, dat hij nooit eens tegen haar gezegd heeft, dat „jij" ook wel Jim had kunnen zijn en dat hij haar zeide, dat „die kleine dwaashe den van iou" dit waren zijn eigen woorden altijd maar heel onschuldig geweest wa ren Ik geloof niet, dat je dit geweten hebt." Alles wat er voorviel, kwam Harry nog even onwerkelijk voorhij kon maar niet be grijpen, dat het echt v/as, alles wat hij hoor de. Hij keerde zich naar zijn oom. „Is dat waar vroeg hij. „O, ik sta hier dus voor een rechtbank?" zpide mr. Francis heel boosaardig, „Harry, Tnijn beste jongen, het is alleen omdat deze kerel een vriend van je geweest is, dat ik hier nog blijf cn zijn afschuwelijke aantijgingen aanhoor. Mij wordt, geloof ik, gevraagd, wat ik hierop te antwoorden heb. Nu, wat daar even gezegd is geworden, is letterlijk waar. Ik zag den stalknecht voor jou aandit deed miss Aylwin ook. Wij beiden hebben ons vergist. Wat betreft die „kleine dwaasheden van jou", is natuurlijk een puur verzinsel, ontstaan in het brein van een zéker persoon met veel verbeel dingskracht." „Miss Aylwin vertelde het aan Lady Oxted en deze vertelde het weer aan mij," zeide Geof frey zoo kólm, alsof hij een kleine toelichting gaf bij de een of andere handelszaak. Mr. Francis trok zijn schouders op en zeide: „ik herinner mij nog, dat wij verleden jaar win ter een heel onderhoudend spel speelden, dot heette „het Russische schandaal." „Dc volgende zet, Harry," ging Geoffrey voort, zonder in 't minst acht op mr. Francis te slaan, „was, dot hij jou schreef, dot miss Aylwin al verloofd was. Harry vertrok zijn gezicht niet. „Ga door," zeide hij. „Dat gelukte dat gelukte ook ol niet," zeide Geoffrey, „cn jullie hebt je verloofd Nu tien dagen geleden kwamen wij hict buiten. Den eersten morgen vroeg je aan mr. Francis welke von de twee huizen op den heuvel de ijskelder was, en welke het zomer huis „Nu breek je je woord I" riep Harry uit, „je hodt mij beloofd, dat voor mijn oom geheim te zullen houden." Mr. Francis was opeens door een hevige ril ling bevangen geworden. „Wat? Wat?" fluisterde hij, half van zijn stoel oprijzend. „Ja, ik heb mijn woord gebroken," zeide Ge- offry, nog sprekend alsof er geen derde per soon in de kamer tegenwoordig was, „het spijt mij, maar ik kan het niet helpen. Jij volgde de aanwijzigng, die hij gaf, cn hadt er bijna den dood gevonden. Wij kwamen samen terug, en \onden hem fluit-spelend in den tuin, ter wijl hij op de maat er bij danste. Jij ging toen in huis. Ik bleef buiten en zag wat hij deed. Hij ging den heuvel op naor de twee gebouw tjes en probeerde de dein: van den ijskelder. Hij vond haar gesloten, opende het tuinhuis en keek er in. Probeer nu eens na tc denken, wat er in zijn hoofd omging. Hij maakte geen toe speling op zijn vergissing Had hij toen al ver geten, dat hij je een aanwijzing had gegeven, die bijna je dood had kunnen veroorzaken Of vergiste jij je Hij zeide je, dat het 'u lin- kergebouwtje was, dit heb je mij ten minste gezegd. Is dat zoo Harry antwoordde niet dodelijk hij keek zijn vriend ernstig en toch smeekend aan, maar kon geen woorden vinden om aan een gevoelen, dot hij niet kon verkloren, uiting te geven; hij wist zelfs in dc verste verte niet, wat hij docht. In wanhoop en ten einde raad wendde hij zich snel tot zijn oom. Mr. Fran cis zat met half gesloten «£en; zijn handen, als de honden van oen blinden man, tastten en plukten aan dc knoopjes in de leuning van den stoel, geheel machteloos. Opeens, alsof hij zichzelf geweld aandeed, wierp hij zijn hoofd naor achteren en zag Harry daar staan. „Neen, neen," zeide hij, „niet de linkerhand, niet de linkerhand. Dat kan ik niet gezegd hébben. O, die Talisman, die driedubbel ver vloekte Talisman Ik kan niet neen, het is niet mogelijk ik kon niet gezegd hebben aan je linkerhand. Ga niet bij vergissing links, dat heb ik gezegd; ik hoor het mij nog zeg gen. O, vreeselijke, vrecselijke dag I En ging je dóórheen, ging je naar den ijskelder inplaats van naar het tuinhuis ging je van uit dc hel derheid van God's zonneschijn in de duisternis, naar den rand, naar den rand van den put O, mijn God, mijn Godcn dc kreet werd uit hem geperst als water uit een gewrongen doek. De oude man verborg zijn gelaat in zijn han den, inelkaarzakkend als een pop, die gebroken is. Hij keek noch Harry, noch zijn beschuldiger aan; de zielsangst overweldigde hem als eet vloedgolf cn hij verzonk er in, zonder zich te verweren, alleen slechts die klagende snik; een aanblik en een geluid om zelfs een ongcloovi- gc aan het wankelen te brengen En Harry die geen ongcloovige was, maar een jonge man met een goed hart en een edelmoedige inborst, gaarne bereid om het goede te gcloovcn, steeds bang om iemand leed te doen kon niet an ders dan hierdoor geroerd worden Geoffrey keek niet naar deze gebogen ge stalte, en liet zich niet van zijn stuk brengen; zijn gezicht was ols van staal. Doch ofschoon deze klagende uitroep, deze hartstochtelijke in consequentie hem niets deden, bekroop hem, bij 't zien van Harry's gclaot, waarop angst cn verdriet te lezen stonden, een plotselinge vrees. In Geoffrey's oogen was dat gebogen en eer waardige hoofd een bedriegclijke nobootsing van verdriet, een weloverwogen cn goed uitge dacht bedrog, en hij was veel banger voor de verdeelde gevoelens van Harry, waarmee mr. Francis als met een muziekinstrument speelde, dan voor dat boosaardige cn verschrikte ge zicht, dat nu tien dagen geleden uit de jacht- komer was gekomen, toen hij door achter het gordijn verscholen stond in dat nachtelijk uur. Mr. Francis zat in zijn stoel ineengedoken, zijn geloot was onzichtbaar, zijn vingers woel den door zijn witte haren en lange, droge snik ken schokten zijn lichaam op en neer. En of schoon Geoffrey, nog geen paar minuten gele den, zich zoo sterk als ijzer had gevoeld, kon hij toch niet voortgaan met spreken, met die stille, in elkaar gedoken gestalte daar voor hem. Dot fluisterende, hartroerende gemompel die onderdrukte snikken brachten hem aan het wankelen. Een paar maal begon hij te spreken maar er kwam geen geluid over zijn lippen. Tel kens zeide hij weer tot zich zelf, dal hij door moe6t gaan, dot hij wist, dat deze geveinsde angst iemand alleen maar schrik kon aanjagen oi belachelijk voorkomen, maar nooit medelij* den kon opwekken. Toch trof het hem, zooals een tooneel in de comedie de toeschouwers treft. Het was alles onecht, hij wist, dat het onecht was, loch kon hij niet dadelijk spreken Opeens, terwijl hij zichzelf verwcnschte om zijn eigen zwakheid, kwam Harry hem tc hulp „Ga weg, Geoffrey, ik smeek je go weg,' fluisterde hij, „loot mij alleen met hem. Wal je ook tc zeggen hebt, jc kan en mag het nu niet zeggen Zie zelf moor eens. Het zou hem den dood kunnen aan doen. Toe, go weg, dan ben jc een beste kerel!" Nu stond hij dodelijk op; dit was hem ge noeg. Harry was toch nog bereid hem aan ie hooren; nu, of later, dot kwam er niet op aan. Het eenige wat hij verlangde was, dat Harry Rem tot op het eind zou aonhooren en dan was zijn rol afgeloopen. Onthullingen! Er was geer. aardigheid in om dit te doen; hij wenschte. wol, dot het al gedaan was. Het was waar, dc man was verachtelijk en een vijand, maar J\et lag niet in zijn bedoeling om de rol van beul tc ver vullen. Het is waar, deze liet het recht gelden; de moordenaar, wiens tegenwoordigheid onver- eenigboor is met het welzijn von de wereld, wordt daaruit verwijderd; maar wie beefde reeds niet ols hij maar de schaduw "on den beul zag? Dat droge, sprakeloozc snikken, waar van hij overtuigd was, dot het slechts nage maakt verdriet was, had toch den schijn, alsof hij door verdriet overmand was. En ook, als mr Francis nu eens waarlijk berouw had? Als het dreigende van zijn onthullingen hem dc gevol gen van zijn gruwelijke misdaad eens duidelijk had gemaakt? Als in het verste verschiet de mogelijkheid daarvoor bestond, hoe verach telijk zou het dan van zijn kant zijn, als hij din gen onthulde, waarvoor al geboet wasl Alles wat edelmoedig in hem was en dat was veel kwam tegen zulk een verachtelijke rol in op stand. (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1