AMERSFOORTSCH DAGBLAD Camisoles ABONNEMENTSPRIJS3 "rd£D voor Am"* BUITENLAND. Verfwaren - Schoonmaakartikelen A. VAN DE WEG, Langestraat 23. KOFFIE HUI* De Geheimzinnige Talisman, „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. L. J; LUYCX ZOON, FEUILLETON. 2Se /aargan- Wo. 253 loort 2.10, p«r maand 0,73, Idem franco per posl f 3.—, per week (met cratia eeneker ng tegen ongelukken) 0.175. ilzondcilijke nummers C.05. DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. AWNHEMSCHERP0 JRTWAL 2A. POSTREKENINQ N*. 47010. TEL INT 813. Dinsdag 26 April 1927 PRIJS OER AOVERTENTIEH mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dicnstannb'c dingen eo Llcldadigheids-advc. tentiën voor de helfc der prijs. Voor handel cu bcdrijl bestaat t*«r voordccligc bepalingen voor het «dvcrtecren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE VOORBEREIDING DER ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Uit Genève wordt d.d. 25 'April aan het Hbl. bericht: De bifondere commissie ter voorbereiding dec conferentie inzake de wapenfabricage heeft zich vandaag onmachtig verklaard haar werk voorloopig voort te zetten. Reeds midden Maart was in do eerste bijeen komst een diep meeningsverschil tot uiting gekomen tusschen eenerzijds Amerika, Frank rijk en België, anderzijds Italië, Engeland en Japan, over den omvang der conventie om trent de wapenfabricage. Amerika wilde alleen aan de werkzaamheden der conventie deelne men, indien ook de staatswapenfabricage on der de conventie zou vallen. Italië daarentegen ontken''e het recht der commissie zich met de staatsfabricage te bemoeien. Een -toen be noemde zoogenaamde redactiecommissie on der voorzitterschap van graaf Bernstorff heeft vergeefs getracht de partijen tot elkander te brengen. Ofschoon Lord Cecil de Engclsche legeering er toe wist tc bewegen er in toe te stemmen, dat dc conventie ook de staats wapenfabricage zou regelen, bleef Italië on verzettelijk en kon dc jcommissic bij den Vol kenbondsraad dus noch een voorstel omtrent den inhoud der conventie, noch omtrent den datum indienen. De commissie beveelt de voortzetting aan van haar arbeid, parallel met dien der com missie ter voorbereiding der ontwapenings conferentie, hetgeen iedere mogelijkheid, dat de conferentie omtrent de wapenfabricatie nog dit jaar plaats vindt, buitensluit en ook dc conventie van 1925 nopens den wapenhandel nog voor langen tijd tot doode letter maakt. Lord Cecil, die wegens ongesteldheid zijn hotel nog niet mag verlaten, ontving heden middag de vertegenwoordigers der internatio nale pers om zijn slotindruk omtrent de zitting der commissie ter voorbereiding der ontwa peningsconferentie mede te deelen. Cecils onuitroeibaar optimisme heeft hem ook thans nog niet verlaten en hij zocht klaar blijkelijk weder alleen de lichtpunten dezer ook aan schaduwzijden zoo rijke bijeenkomst. Als zulk ccn lichtpunt noemde hij, dat de grootc lijnen eener conventie tot vermindering en be perking der bewapening thans zijn vastgesteld en dat de mceningsverschillen thans precies zijn gedefinieerd en geringer in aantal zijn ge worden. Het voornaamste resultaat der vijf weken lange werkzaamheden acht Cecil, dat thans ge bleken is, dat de practische en technische hin derpalen tegen het ontwerpen van een alge- meene conventie niet krachtig genoeg zijn om het totstandkomen te verhinderen. De aange lcgenhcid is thans uit de handen der commis sie overgegaan in die van het publiek. De openbare meening moet thans te kennen ge ven, of zij de ontwapeningspolitiek al dan niet wenscht. Nu de technische uitvoerbaarheid van het ontwapeningsdenkbeeld is aangetoond, zal de v.erlichte openbare meening sterker zijn, indien zij op de verwezenlijking dezer allerbe langrijkste hervorming aandringt. Gedurende het onderhoud met de journa listen verklaarde Cecil nog het te betreuren, dat het Nederlandsche voorstel inzake de pu blicatie nopens do wapenvoorraden was afge stuit op het onderling wantrouwen der mo gendheden, die nog al zeer geneigd zijn al leen zich zelf voor eerlijk te houden en bij anderen geknoei te veronderstellen, zoodat zij weigeren een voorstel aan te nemen, dat, mits algemeene eerlijk nageleefd, niemands veilig heid zou schaden. Nadere bizonderheden over Cecil's verklaringen. Londen, 2 5 April. (H. N. Draadloos) Burggraaf Cecil heeft in een verklaring aan de persvertegenwoordigers te Genève gezegd, dat de voorbereidende ontwapeningscommissie het grootste gedeelte van haar taak ten uitvoer Heeft gebracht, welke bij het begin van de zit ting werd aangegeven. Zij heeft een plan voor dc vermindering en beperking von de bewa pening uitgewerkt. De juiste cijfers omtrent de bewapening moeten nog ingevuld worden, wat oen aangelegenheid van geen geringe moeilijk heid is. Men heeft er echter altijd mede gere kend. dat dit in deze zitting niet ten einde zou worden gebracht. De groote lijnen van het ont werp zijn echter vastgesteld. Op sommige- punten is door verschillende landen voorbe houd gemaakt, terwijl op andere punten ver schillende lezingen zijn voorgesteld. Het resul taat van den ingespannen arbeid van verschei dene weken toont echter, dat de ontwapening geheel tot het gebied van de practische poli tiek behoort. De gasoorlog. In de ontwapeningsconferentie dienden Bel gië, Zuid-Slavië, Roemenië en Tsecho-Slowa- kije gisteren een voorstel in om den gas- en den bactcriologischen oorlog, alsmede dc fa bricage, den in- en uitvoer van daartoe te ge bruiken" materiaal te verbieden. Alleen Ameri ka maakte voorbehoud. De tekst van het ont werp in eerste lezing zal aan den Rood van den Volkenbond worden voorgelegd met het verzoek, daarvan ook oan Rusland medcdceling DUITSCHLAND. HOOG WATER. Wittenberg, 25 April. (H. N.) Het hoogc water van de Elbe valt op het oogenblik slechts enkele centimeters per dag. De weiden aan de Elbe staan in wijden omtrek onder water. De schade, aan het gezaaide toege bracht, is zéér groot. FRANKRIJK. EEN DRAMA. B e r 1 ij n, 2 5 April. (V.D.) Naar dc bla den melden, is in een voorstod van Parijs een verschrikkelijk drama gebeurd. Daar ge raakte een huurder in twist met zijn huisheer; deze ruzie liep zoo hoog, dat hij hem, zijn vrouw en zijn beide kinderen vermoordde. Ver volgens sloeg de man de hand oan zich zelf. ENGELAND. DE TOESTAND VAN MACDONALD. Londen, 25 April. (H. N.) Te Londen is vandaag bericht uit New 7ork ontvangen, da\ Ramsay Mocdonold in staat hoopt te zijn mor genavond met dc Bercngaria naar Londen terug te keeren. Naar gemeld wordt, is zijn toestand in geen enkel opzicht ernstig. Hij lijdt aan pijn in de keel en heeft een lichte verhooging von tempe ratuur, zoodot hij enkele dogen rust heeft moeten houden. SPANJE. HET BEZOEK VAN DEN PRINS VAN WALES. De koning van Spanje, de prins van Wales, prins George cn de president van den minis terraad zijn gisteren te Seviila aangekomen, waar zij zeer werden toegejuicht. TSJECHO-SLOWA KIJE. VERKLARINGEN VAN BENESJ. Hij gispt dc politiek van Italic en Polen. De min. van buitenl. zaken dr. Benesj ver klaarde in een vergadering van socialisten, d*»t Tsjccho-Slowakije moest trachten den invloed van Italië in Midden-Europa te beperken, do banden van den Balkon met de Kleine Entente nauwer aan tc halen, deze in de sfeer var. Centraol-Europo te bregen, alsmede te streven naar samenwerking met Hongarije. Op Polen kon men zich niet verlaten. Het werd bedreigd door conflicten in de Litauschc en de corridorkwestie. Tsjecho-Slowakije, zoo eindigde Benesj, moet cr voor zorgen niet bij de Poolsche poli tiek te worden betrokken. De erkenning de jure van sovjet-Rusland door Praag zou pos in het najaar plaats heb ben. in macco, flor en kunstzijde. Wit, rose en lila. Te!. 190 Verhoopt Uw werkkrachten energie 25besparin",spaart Uw beurs! A'dam Iel. 44346-A'foort fel-1200 OOSTENRIJK. DE VERKIEZINGEN. W c e n e n 2 5 April. (H. N.) Ook de uit slag der verkiezingen voor de 8 mandaten von het Burgcnlond zijn thuns bekend geworden. De cenheidslijst verkrijgt drie mandaten, de sociaal-democraten eveneens drie en dc Land bund een mandaat, terwijl het achtste man daat volgens het overschot der stemmen zal worden toegewezen. De samenstelling van den nntionalcn raad wordt dus 79 mandaten voor de cenheidslijst tegen 82 zetels voor dc chris- telijk-socialen en 10 voor de Groot-Duitschers in 1923, 67 zetels voor de sociaal-democraten tegen 68 in 1923 en 6 (5) voor den Land- bund; 13 mandaten moeten thans nog volgens het overschot* der stemmen worden toegewe zen. Vermoedelijk züllen daarvan 3 oan de so ciaal-democraten en T aan den Landbund wor den toegewezen, zoodat de sociaal-democraten en dc Landbund dnn ten koste van de christc- lijk-socialen vooruit zullen zijn gegaan. De Groot-Duitschers hebben hun aantal zetels weten te handhaven. Ondanks de versterkte op positie zal dc cenheidslijst echter de absolute meerderheid behouden. Alle partijleiders en alle leden der regce- ring, die zitting hadden in het parlement, zijn herkozen. Terwijl de Arbeitcrzeitung den uitslag dei verkiezingen voor den Notionalen Rond voor stelt als een overwinning der sociaol-democro-| tic, betoogt de christelijk-sociole Reichspost, dat de aanval der sociaal-democraten afgesla gen is. Ook de Grool-Duitsche Wiener J^eues- ten Nachrichtcn verklaart, dat het volksrcfercn- dum tegen de sociaal-democraten uitgevallen is Alle burgerlijke bladen, niet behoorend tot de partijen der eenhcidslijst, wijzen er op, dat er geen verandering van beteekenis inge treden is en dat de winst der oppositie na de verdecling der overschotten maar 3 a 4 zetels zal bedrogen. De Neue Freie Press e stelt vost, dat er geen ounleiding bestaat voor het aftre den der regeering en schrijft: „Links heeft in Oostenrijk eene zijner zwaarste nederlagen ge leden." ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJHEDEN MET ITALIË. Verdere bemiddelingspogingen. Ondanks het Zuid-Slavische Paaschfcest zijn de bespreken over den politieken toestand niet onderbroken. Wegens de blijkbare ver scherping van het Italioansch-Zuid-Slavische geschil hebben de de Frnnschc en de Engcl sche gezant zich in verbinding gesteld met den nieuwen minister von buitenlandschc za ken Marinkowitsj. Noor in politieke kringen tc Belgrado ver luidt, acht men rechtstreeksche onderhande lingen tusschen Rome cn Belgrado onmogelijk zoolang Italië blijft staan c-p Het standpunt, dat het verdrag van Tirona geen onderwerp van besprekingen mag uitmaken. JAPAN MASSA-ONTSLAG. Een huif millioen slachtoffers. B c r 1 ij n, 2 4 A p i I. Aon de Corrierc dclla Sero wordt uit Tokio gemeld, dat dezer dogen ccn huif millioen Japanschc arbeiders ontslopen zullen worden. De mecsten hunner zijn werk zaam in de scheepsbouw- en de exportindus trieën. De troepentransporten noor China zijn stopgezet. De Japanschc bladen verschijnen sinds Vrijdag j.l. nog slechts met twee pagina's. (Cour.). DO FINANCIEELE CRISIS. Uit Osaka wordt d.d. 24 April bericht, d<u het ingestelde moratorium het bedrijfsleven, dat zich in een gunstige positie bevond, vó^r <ie bankcrisis uitbrok, ernstig belemmert. Dc ban kiers doen alle moeite om dc nadeelige ge volgen voor hondcl cn industrie tot ccn mini mum terug tc brengen. Te dien einde staan zij overschrijvingen toe en verstrekken op eigen risico credieten op korten termijn. Door dc bonken van vreemde valuta zullen op dezelfde wijze cxportwisscls worden gekocht. Dc fondsenbeurs tc Osaka besloot tot sluiting tijdens den duur van het moratorium evenals dc beurs voor kutocnen garens. Een telegram uit Tokio d.d. 24 April houdt nog in, dat het kabinet besloot het moratorium op 25 April uit tc breiden tot alle koloniën uitgezonderd Formosa. De bij de clearinghouses tc Tokio aangeslo ten banken hebben een verklaring gepubliceerd, volgens welke zij zijn overeengekomen tot alle mogelijke samenwerking en onderlinge steun- vcrlcening. Dc Bank van Japan verklaart ook, dat zij van plan is olie banken, met inbegrip van die, welke geen transacties met haar deden, te helpen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Geen uitbreiding der Engelschc strijdkrachten. Uit officieelc Engelschc bron wordt verno men, dot cr geen enkel voorstel is gedaan om dc effectieven van het Britschc verdedigings corps, het welk zich thans in China bevindt, tc vergrootcn. Gemeend wordt, dat dc dnnr te lan de aanwezige krochten toereikend zijn om in de behoeften van den tegenwoordigen toestond te voorzien. Een stormloop op bonken. Londen, 25 April. (H. N.) Volgens ccn bericht uit Peking heeft vandaag een sterm- loop op de buitcnlandsche banken plaats ge had naar oenleiding van geruchten, dat <J!t bnonken in Peking binnenkort zullen sluiten Dt toestond is nog ernstiger geworden door be richten in de Chincesche bladen, dut verschil- ende bonken insolvent zijn. Men vreest, dut er een paniek zal ontstaan. De pogingen van de regeering om berichten van dezen aard le gen tc spreken, hebben geen succes gehad. De aandrang bij de loketten van de bonken wos ontzaggelijk. Vele kooplieden wisselden hun bankbiljetten legen, zilveren dollarstukken in. Dc toestand tc Nanking. Londen, 25 April. (H. N. Draadloos. Volgens de laatste berichten uit Nanking is uit naam van Tsjang Kai Sjek een proclama tie tegen de communiscn door de gchcele stad aangeplakt. Overal in dc stad is de toe stand thans rustig. Dc grootc internationale exporthuizen worden door troepen bewaakt, die zich ordelijk gedragen. Do plunderingen hebben opgehouden. Er worden schoten ge wisseld tusschen den Leouwenhcuvcl en Poc- kau aan de overzijde van de rivier. MEXICO. DICTATORIALE BEVOEGDHEDEN VAN DEN MINISTER VAN FINANCIËN. Londen, 2 5 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Moxico-City heeft president Culles den minister van financiën dictatoriale be voegdheden verleend om dc financiën van het land to regelen. Dc minister mag volgens zijn eigen goedvindc-n over de eigendommen von den stant beschikken en deze eventueel verkoo- pen of met hypotheek belasten. De regecrings- uitgaven zullen worden beperkt. Tegen de beschikkingen van den minister von financiën is geen hoogcr beroep toegelaten. Dc nieuwe regeling gaat terstond in. VEREENIO.DE STATEN. Naar uit Ncw-Yorl; wordt gemeld, heeft pre sident Coolidgc gisteravond een belangrijke rede uitgesproken over dc buitcnlandsche poli tiek van de Ver. Staten op het jaarlijksche diner van dc United Press, die zijn twintigjurig bestaan vierde. Dc voornaamste onderworpen, die dc presi dent besprak, w;iron Mexico, Nicaragua en China cn de verschillende kwestii s, waarvooi Amerika zich in genoemde landen ziet ge plaatst. Hij begon met ccn beroep tc doen op dc bladen voor een „intensiever en zuiverder Amerikanisme" in den» toon hunner artikelen en keurde dc kritiek op Amerika en de Amerl- knansche instellingen of, daar geen enkele Amerikaan boat kon vinden bij het verkoopen van zijn eigen land voor den gunst von de», vreemdeling. De politiek, die Amerika overal tracht tc bevorderen, is gericht op vrede ei, welwillendheid, gebaseerd op een beter wod< r- zijdsch begrip als uitvloeisel van rechtvaardig heid en billijkheid. Nndot hij den indruk hod gelegd op de gc- maligheid der Ver. Stoten, wat hun militaire ontwikkeling betreft en wat aangaat den aard der beginselen, waardoor zij zich in hun han delsbetrekkingen met andere volken loten leiden, zr.ide Coolidge, dat cr een tijd geweest is, dot Amerika zelf blij was de zegeningen tc ont vangen vun het buitcnlandsche kapitaal. Thans, nu het Amerikaonsche volk zelf over ccn over schot van kapitaal beschikt, gebruikt het dit voor het ontsluiten vun onontgonnen landen, wot in overeenstemming is met dc wet, dat men zijn naaste dienen zul. Dit werk dient echtei rechtvaardig cn humuon verricht tc worden en mag niet verlaagd worden tot een peil van louter cxploitotic. £Jet beslag Ibggen op de natuurlijke hulpbronnen van vreemde landen ol het achterwege loten von een billijke belooning uun hun arbeidskrachten is niet geoorloofd. Dc president verklaarde veel belang tc hech ten aan dc rol van de pers, die in staat is een geweldigen invloed uit tc oefenen ten gunste van oorlog of vrede. Voorts gaf hij tc kennen, dat een verkeerd geleide actie van dc pers den handel des lands kon benadcelcn. Hij betreurde nan den cencn kont dc voortdurende critick en de scheevo voorstelling van het buitenland en anderzijds de partijdigheid', dc misleidende aan vallen op dc regeering bij haar pogingen om de Amerikaonsche «'echten tc Verdedigen, won neer die in vreemde landen bedreigd of mis kend worden. Nuor Coolidge van gevoelen was, is de regeering in den regel eerder te schuch ter, dan tc voortvarend geweest bij het steunen van 3c wettige rechten van hoor burgers in het buitenlond. Dc Amerikoonsche pers dient in de eerste plaats terdege Amcrikoonsch te zijn. Dc president wees ronduit het voorstel van den Senaat of om het geschil met Mexico ovci de petroleum- en landwetten tc laten beslech ten door arbitrage cn gaf als zijn opvatting ie kennen, dot overeenstemming moet kunnei worden verkregen op den grondslag vun <lc: jongste besprekingen met den Mexicaonschen gezant, die hem heeft meegedeeld, dot Mexico Geest zonder karakter gevaarlijker bezit is er niet. naar het Engelsch van E. F BENSON. 65 Maar als dit nu eens niet het geval was, hoe groot en dichtbij doemde dan de mogelijkheid voor hem op, dat deze kruipende angst van het zelfde maaksel was als de rest' Neen, hij liet zich niet beetnemen, In „zijn hort was hij volko men overtuigd, dat mr. Francis nog dezelfde mr. Francis was, want er was geen woord ver achtelijk genoeg om half den afschuw weer te geven, welke die naam hem inboezemde. Maar Harry was hem niet afgevallen, hij had hem gevraagd, niet bevolen om weg te gaan. Dat was hem genoeg, maar bijna op het zelfde oogenblik, dat hij bij zichzelf zeide, dat dit hem genoeg was, sloeg de weegschaal weer over. Was het dan ook niet duidelijk, dat het zijn plicht was om dezen sluwen ouden man nu maar dadelijk verder te ontmaskeren? Maar toch, hij zot daar te snikken. Zonder verder nog een woord te zeggen, keerde Geoffrey zich om en ging heen, oom en neef samen achterlatend. Het duurde niet long of Harry kwam bij hem Ie de rookkamer. „Oom Francis is naar zijn kamer gegaan, Zeide hij, „hij is weer wat kalmerik kon hem ntc gerust alleen latenmaar ik heb om den dokter getelegrafeerdik durfde de verant woordelijkheid niet op mij nemen, van hem niet te laten komen. Maar, Geoff, dit eene bleef hij mij maar vragen, telkens en telkens heeft hij het weer herhaald wie van de twee weg moet gaan Hij zegt, dot hij geen dag langer hier wil blijven, zoolang als jij hier blijft. God mag weten, of ik goed gekozen heb." „Je bedoelt zeker, dnt ik gaan moet zei- de Geoffrey. „Ja, jij moet gaan." Harry liet zich op een stoel vallen, alsof hu doodop was. En 700 voelde hij zich ook hij was op naar lichaom en naar ziel. Geoffrey stond op. „Als dat dan zoo is," zeide hij, „dan vraag ik je ons mij nog eerst dc rest van dc ge schiedenis te laten vertellen ik moet het je vertellen dan heb ik ten minste gedaan wat ik doen kon. O, ik zal je niet lang ophouden," voegde hij er opeens met een plotselinge on verklaarbare bitterheid aan toe. „Binnen een helf uur ben ik vertrokken." Harry sprong op alsof hij gestoken was. „Dat verdien ik niet non je, Geoff," zeide hij, „je denkt toch niet, dat ik je kwijt wil zijn? Denk je soms, dat ik het prettig vind om je te zeggen, dat je gaan moet Ik zie er het plezier niet van in." „Neen, het spijt mij, Harry," zeide Geoffrey, „ik had het recht niet om dat te zeggen of zelfs te denken. Maar, o, Harry, luister in Godsnaam eerst naar mij, voordat ik wegga Ik heb niet zoo maar op lossen grond gespro ken. Geloof je, dat van mijn kant, het prettig is om zulke vreeselijke beschuldigingen tegen je oom uit te spreken „Neen, dot weet ik ook wel. Maar voor het oogenblik moet ik partij kiezen. Oom Francis wil niet in huis blijven, zoolang jij hier bent, en ik kan hem niet laten gaan, al mocht hij schuld hebben, in den toestond waarin hij zich bevindt. Ik was ieder oogenblik bang, dot hij weer zoo'n toeval zou krijgen. Bovendien, hij is een oude man, en hij is mijn oom. Op het oogenblik dus staat het zoo ik zeg niet, dol ik geloof wat je zegt, maar ik zeg ook niet, dat ik het niet geloof. Ik denk cr nu niet over, ofschoon ik, zoo gauw als mijn oom hersteld Is, het een of het ander zal moeten doen. Of ik zal gelooven, en overtuigd zijn geworden, dat je gelijk hebt en God weet wat ik dan doen zal of ik zal uitgevonden hebben, dat je beschuldigingen onredelijk en overdreven zijn, en 'te min om er woorden over vuil te maken moor," voegde hij er opeens bij, „ook don weet God wat ik doen zal. Maar voor het oogenblik, zooals ik je gezegd heb. is daar n°g" geen sorake van. Mijn conige plicht is nu voor oom Francis te zorgen." „Dan vraag ik je nog eens," zeide Gcoffery, „mij eerst te laten zeggen wat ik tc vertellen heb. „Zeker maar weet wel, dot wat je mij ook vertelt, ik er op het oogenblik geen oordeel over vellen zal. Je wos juist non het spreken over de'vergissing, die er schijnt plaats gegre pen te hebben met den ijskelder en het zomer huis." Daarop vertelde Geoffrey hem van den ka toenen draad, dien hij gevonden hod, gebonden oan dc spijl van 't gewerenrek van het be zoek van zijn oom aan de jochtkomer en ten lootste hoe hij hem nog dezen middag zelf ge vonden had, nadat de sluis ingestort was, zit tend voor het vuur in de hall, „veronderstel lende", dat Harry nog niet was thuisgekomen. Harry hoorde hem stilzwijgend, zonder een en kele opmerking tc maken, aan. „Is dot alles vroeg hij, toen Geoffrey ge ëindigd had. „Weet je zeker, dot er niets mcei is? Weet je ook zeker, dat je alles precies verteld heb „Ja, dat is alles," zeide Geoffrey, „en ik ben heel precies geweest." „Dan, oude jongen, laten wij don voor hel oogenblik ons er maar niet noor over maken. Het rijtuig zal over tien minuten voorkomen ik heb zc gezegd jo goed te pakken. En zeg mij, dat je hel met mij eens bent, als ik jt« viaag om weg te gaan ik voel, jo, ik weet, dat ik niet anders heb kunnen handelen." „Ja, je hebt gelijk, cn God behoede je," zei de Geoffrey. Maar toen epeens kwamen al de angsten ei. verdenkingen en de zekerheid weer in zijn hort op en overweldigden hem. Hii liet Horry achtei met dien duivelschen man. Wie wist wat hij nu weer zou uithalen Iedere zenuw in hem riep hem luide toe, dot Horry's leven in ge vaar verkeerde, zoolang die oude man met zyn witte haren onder hetzelfde dak met hem vertoefde. Maar wat kon hij doen Hij kon Horry niet dwingen, het even duidelijk in te zien als dat hij het zog. Hij kon hem zelfs niet dwingen zijn oordeel er *bvcr uit tc spreken. Zijn angst voor hem deed hem alles vergeten. „Ja, je hebt gelijk," zeide hij, „maar ik kon mijzelf niet overtuigen, dat ik goed doe met weg te gaan, O, Hairy, ik vraag je nog eens, mpen je het, dat ik gaan moet Harry stond cp' en leunde met zijn hoofd tegpn d»n schoorsteenmantel. „Maak het mij niet nog moeilijker, Geoff,' zeide hij. Dit wns een lichtstraaltje. „Ik zal het je zoo moeilijk maken als ik maar kan," zeid Geoffrey, „ik zal alles pro- beeren om je !c vermurwen. Wij zijn oud» vrienden, Harry. Je zult misschien wijzer en heter vrienden vinden, maai geen getrouwer. J» handelt wreed tegenoyer mij." Horry keerde zich "plotseling om. „Zwijg I" zeide hij, „ik zeg je, dot gaan moet. O, Geoff, wie handelt cr op het oogenblik wreed Jij weel het. O, mijn God, zal die nnrhtmemc dan nooit uitscheiden Geoffrey zag zijn bevende lip de zijne wa ren ook nijt ni te vnst. Hij kwom dicht bij hem cn legde de handen op zijn schouders. „Wal hebb»n wij gedaan, Harry," zeide hij, „dat dit ons overkomen moet Je hebt mij geantwoord maar beloof rnij één ding, daar sta ik od „Ik wil je alles beloven, wat je moa~ goed dunkt mij tc vragen, Geoff'," zeide hij, „cri dat weet jc ook wél, als je maar niet von mij eischt, dat ik moet terugtrekken wat ik gezegd heb, en wat ik besloten heb te doen." „Dat zal ik niet doen. Ik vrnng je „Heen dit: in deze tien dagen ben je drie maal «ij een drei gend gevaar geweest, God mag weten v/at dlv te beduiden heeft, maar het is zeker, dat jc van alle kanten, door gevaren omringd bent. Ik vraag jc alleen mi/ te beloven voorzichtig te zijn ik vraag je niet om over nllcs na te denken, wat ik je zoo straks verteld heb dot moet jc doen. wonneer je zelf goed dunkt. Wil je mij dit beloven ..Met plezier." „En laat het oogenblik spoedig komen, waar- °P je göat overwegen, wat ik gezegd heb. Oor deel er over, zooals je voor een onder er over oordcclen zoudt, en moge God je hierin leiden Dat is alles wat ik van je verlang." „Daar zeg ik amen op," zeide Harry. V (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1