DE EEMLANDER" BUITENLAND. ikoffiehuls::o BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f" ™J?n? PRIJS DER AOVERTENTIEH mei Inbegrip v«a EERSTE BLAD. 25e Jaargang No. 257 looit 2.10, p«r musd 075, Idem banco per pot» f X—per week (met gritb ttrtekeriag tegen ongelukken) f 0.17s, eixonderlljke nummer*'/ CjOS. JUWERSFOORTSGH DAGBLAD Zaterdag 30 April T927 ft OIRECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOFF. aRNHEMSCHE POJRTWAL 2A. POSTREKENINB NV 47010. rte. INT. Ets. bewijsnummer, elke regel meer 0.25. dienstaanbie dingen en Llcldadigheids-adrrc tenticn voor de hellC der prijv Voor handel en ncdrljl bestaan ttti voordeeligc benalincen voor het adverteeren- Ken* circulaire bevattende da voorwaarden wordt ©p aanvraag toegezonden. H. K. H, PRINSES JULIANA Heden, Zaterdag 30 April, wordt H. K. H. Prinses Juliana 18 jaar, een feit, dat onge twijfeld in geheel het land met groote op- gewaktheid zal worden gevierd en dat vele in den lande tot verheugenis zal stemmen. Krachtens de bepalingen der Grondwet krtjgt de Prinses thans een eigen hofhou ding. Art. 72 bepaalt, dat de Kroonprinses, zoodra z$j den leeftijd vain 18 jaar zal heb ben bereikt, uit 's Rijks schatkist een jaar- lijksche toelage ontvangt van 200,000. En volgens art. 74 wordt zij ook lid van den Raad van State. De Koningin zelf is presi dente van dit lichaam, Prins Hendrik is er lid van en nu wordt ook de dochter lid. Feitelijk heeft dit in ons streng consti tutioneel land niet meer dan formeele beteekenis en zooals bekend worden deze functies door leden van het Koninklijk gezin zelden of nooit uitgeoefend. Maar voor het volk in zijn geheel zit et toch wel een diepere beteekenis in. In geen land toch is de geschiedenis van vorsten huis en volk zoo im één geweven als in het onze en voor een goed deel is 's lands historie ook die der Oranjes. Dat leeft in ons volk en maakt dat er een onverbreek bare band is ontstaan tusschen volk en vorstenhuis. Men behoeft volstrekt geen chauvinist te zijn, om de beteekenis daarvan te erkennen, integendeel, ieder die op eenigerlei wijze invloed wil oefenen op de staatkundige en sociale taak van Nederland, zal voor en bij alles zich dat als een vast staand feit moeten voor oogen houden. En nu voelt ons volk als bij intuïtie dat in Prinses Juliana het Oranjehuis blijft voort leven, dat zij, eens geroepen de taak barer moeder over te nemen, dit zal doen op de zelfde wijze als haar roemruchtige voor zaten dat hebben gedaan, dat dus ook in "baar de traditie der Oranjevorsten zal zijn belichaamd. En daarom spreekt de meerdere officieele zelfstandigheid onzer Prinses wel tot het volk, omdat daarin ook gezien wordt een voorbereiding voor de taak, welke haar eens wacht. En el de liefde en genegenheid, welke steeds de Moeder rijn betoond, zullen worden overgedragen ook op de dochter, niet op gronde van erfrecht, wat trouwens niet mogelijk zou zijn, maar omdat, zooals mag worden verondersteld, ook in haar zijn ontwikkeld die gaven en eigenschappen, welke die duurzame liefde weten te wekken. Gelukkig heeft de Prinses, vooral in ver gelijking met haar Moeder, wat men zou kunnen noemen een zorgelooze jeugd ge had. En eveneens mag het gelukkig worden genoemd, dat rij nog niet in de noodzake lijkheid is geweest, door haar optTeden te toonen, dat het Oranjebloed zich ook in haar niet verloochend. Maar uit hetgeen uit haar leven is bekend, mag doen verwachten dat de goede lessen, welke rij mocht ont vangen, zeker vrucht zullen dragen. SPIRITUSSMOKKELAARS AAN GEHOUDEN. B c u t h c n, 2 9 April. (H. N.) Woensdag- j avond trachtten 18 smokkelaors uit Kongrcs- Polen bij Stollarzowitsj alcohol over de grens I te smokkelen. Het gelukte de douane te Beu- then, die gewaarschuwd was, 25 smokkelaors j oan te houden, die nnar de gevongenis te j Beuthen zijn overgebracht. ROOVERS GEARRESTEERD. Aken, 29 April. (H. N.) Het is de politie gelukt den leider van een bende te arresteeren, die in het Rijnland en vooral in het grensge bied bij België talrijke ernstige roofovervallen heeft uitgevoerd. Te voren waren reeds 8 le den van deze bende in hechtenis genomen. Door de bekentenis van een dei leden van de bende is thans ook de roofovenal op het Zui- derstation te Keulen, waarbij een groot bedrag in geld werd geroofd, opgehelderd. GROOTE BRAND. Hamburg, 29 April. (H. N.) In de Duit sche asbestfabrieken te Bergi-dorff is gisteren brand uitgebroken, waardoor de smederij en het ketelhuis geheel vernield zijn De oorzaak van den brand is onbekend. Het bedrijf, waar in ongeveer 130 personen werkzaam zijn, zal voorloopig moeten worden stilgelegd. FRANKRIJK. DE KWESTIE DER STABILISATIE. P a r ij s, 2 9 April. (H.N.) Poincaré heeft de geruchten over een a.s. stabilisatie van den franc laten tegenspreken. De linksche bladen protcsteeren er tegen, dat de stabilisatie nog steeds niet tot stand komt en beweren, dat Poincaré cfbortoe niet wil overgaan, teneinde een druk op de Kamerverkiezingen, die het volgende jaar moeten plaats hebben, te kun nen oefenen. Het tegenwoordig kabinet zal, als de stabilisatie tot stand ware gekomen, zijn taak hebben vervuld en bij de eerstvol gende verkiezing moeten aftreden. EEN SAMENZWERING OP GROOTE SCHAAL ONTDEKT. Dc Petit Parisien meldt, dat de politie een uitgebreide revolutionaire organisatie heeft ont dekt, waaraan ongeveer 1500 samenzweerders van verschillende nationaliteit, waaronder de meesten Itoliaansche en Spaansche anarchis ten waren verbonden. De organisatie schijnt haar geldmiddelen tot het voeren eener anarchistische propaganda voornamelijk door inbraken in het gebied van Parijs te hebben verkregen. Zij moet beschik ken over 3200 bommen, waarvan 000 zijn opgespoord. Men meent t© weten, dat de or ganisatie aanslagen voorbereidde. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Rusland zal daaraan deelnemen. De sovjet-regeering heeft gisteren de leden van de Russische commissie voor de interna tionale economische conferentie te Genève be noemd. Tot voorzitter is benoemd Ossinski, tot leden Sokolnikof, Sjintsjoek en Lepse. Aan de commissie zijn vijf deskundigen toegevoegd. Secretaris der commissie is Stein. k DUITSCHLAND. DE TOESTAND VAN VON HOESCH. De gezondheidstoestand van den Duitschen gezant te Parijs von Hocsch, die leed aan an gina, is erger geworden tengevolge van het optreden van een nieuw abces. Men weet niet of hij de volgende week in staat zal zijn de nieuwe besprekingen over een handelsverdrag te voeren, dan wel of dr. Rieth zijn taak zal overnemen. DE ONTRUIMING VAN HET SAARGEBIED. Blijkens de Berliner Ztg .am M. zijn uit Saar- louic twee escadrons van het daar gestetion- neerde Fransche dragonderregiment vertrok ken. De rest van dit regiment volgt binnen en kele dagen. HET EEUWFEEST VAN BREMERHAVEN. Berlijn, 2 8 Apri.l (V. D.) De rijksminis ter van buitenlandsche zaken dr. Stresemann is naar Bremen vertrokken in verband met de festiviteiten, die aldaar zullen plaats hebben naar aanleiding van het eeuwfeest van Bremer- haven. DE MIJNWERKERSLOONEN IN HET RUHRGEBIED. De rijksminister van arbeid heeft de op 26 dezer gedane arbitrale uitspraak inzake de mjjnwerkersloonen in het Ruhrgebied bindend verklaard. ZWITSERLAND. FRANSGH WISSELMAKELAAR GEARRESTEERD. Te Genève heeft de politie een Fransch wis selmakelaar gearresteerd, Naiy genaamd, die er van beschuldigd wordt een bedrog van 400,000 Zwitsersche francs te hebben verduis terd ten nadeele van een aantal ondernemin gen, waarvan hij kassier was Tevens was hij de beheerder van cenige vermogens. Het geld had hij verloren tenengevolge van ongelukkige speculaties; het geheele passief bedraagt bijna één millioen francs. ARRESTATIE VAN ZIJDEHANDELAARS. Uit Genève wordt d.d. 29 April gemeld, dot de leiders van een firma in zijdewaren, E., P. en L. Flagenheimer, zijn aangehouden. Een on derzoek der boeken wees een pussief van 3 millioen aan. Er waren voor een bedrog van 1.200.000 francs fictieve wissels getrokken. De verdachten hebben de belangrijkste feiten be kend. ENGELAND. VERKLARINGEN VAN BALFGUR De verhouding tot Amerika. Londen, 29 April. (H N.) Op een gis teravond gegeven Ergelsch-Ameriknnnsrh di. ner, waarbij lord Reading presideerde en waar bij lord Balfour en de Amerikaansche gezakt de voornaamste gasten wa(en, heeft Baifcu- een rede gehouden, waarin hij herinnerde nnr. zijn eerste zending Ptar de Vereenigde Staten. Destijds, aldus zeide hij, had de duikboot-u;- oorlog zijn hoogtepunt beieikt Dat was dc eer.ige zwakke plek in de wapenrusting der ge allieerden. Het was destijds in' het geheel niet zeker, ol de oorlog op he* slagvelrl of do» - dc duikbooten zou worden gewonnen Dit ge vaar te overwinnen, was het voornaamste doel van mijn zending. Voorts besprak 13a.tour ook het ontwapeningsvrtagstuk. Hoewel ten .op zichte var» dit vraagstuk no^ vee' moet wor den gedaan, is toch op de conferentie van Washington in *922 meer bereik; dun <-:de~s sedert der oorlog, wet d*- verwezenlijking ven dit groote internationale ideaal b »ci* Tenslot te verklaarde Balfour zich tegen ten Engeisrh- Amerikaansch bondgenootschap, daar dir niet de methode is, waardoor eer» ware samenwer king tusschen volken, als het Engolsche en hef Amerikaansche,. kan worden verkregen. DE OPVOLGER VAN LORD BEATTY. De koning heeft admiraal Sir Charles Mad den, chef van den staf der marine, tot opvol ger van admiraal lord Beatty benoemd. DE VAKVEREENIGINfeSWET. De houding der partijen. L o n d e n, 29 A p r i I (V. D.) De politieke toestand in Engeland schijnt gedurende eeni- gen tijd beheersch te zullen worden door den strijd over de wet op de vakvereenigingen RECLAMES. Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer L— vei&g Verhoopt Lw werkkracht sn energie 25 besparing, spaart Uw beurs A'dam Tel. 44346-A'foort Tel. 1200 welke de volgende week in tweede lering in het lagerhuis in behandeling zal komen. De conservatieven zijn naar gemeld wordt zeer voldaan met de ontvangst van deze wet in dc kiesdistricten, ondanks dc hef tige oppositie van de arbeiderspartij. <Mecr den duizend vergaderingen ter ondersteuning ven de wet werden in dc afgeloopcn week door conservatieve sprekers toegesproken en tien leden van het kabinet hebben gesproken voor massa-vergaderingen. De conservatieve campagne zal voortduren, totdat het ontwerp wet zal zijn geworden en meer dan drie mil lioen vlugschriften, waarin oen uiteenzetting van de wet wordt gegeven, zijn uitgegeven. De tegenaanval van de labour-pnrtij wordt georganiseerd op een bijeenkomst, gisteicn te Londen door het bestuur van het vakverbond gehouden. Het voornaamste gedeelte van het protest der arbeideispartij zal bestaan uit on geveer drieduizend demonstraties op den I- Mci dag, waarvan één in Hydcpark. De liberale partij besloot, gelijk gemeld, dat zij zal protcsteeren tegen dc indiening van de wet op het oogenblik, doch wanneer d© kwes tie in principe zal zijn opgelost, zullen de li beralen consti ucticve oiperdementen indienen, welke zijn ontworpen om de wet voor iedereen beter aanvaardbaar te maken. Dc campagne der arbeiders. Londen, 29 April. (H. N.) De canipog- ne van de arbeiderspartij tegen de wet op d- vakvereenigingen is vandaag geopend met dc bijeenkomst van 600 gedelegeerden, vertegen woordigende ongeveer 4 00.000 vnkvereeni- gingsleden te Londen. Toevalligerwijze is het een joer geledm, dat een dergelijke conferen tie bijeenkwam, in welke conferentie het be sluit tot de algemeene staking van verleden jaar werd genomen. De bcroodslagingen begonnen met een uit voerige motie, waarin gc2egd wordt, dat het in werking treden van de bepalingen van de wet onvermijdelijk moet leiden tot een uit gebreid en gezamenlijk verzet van de zijde der millioenen georganiseerde vakvereenigings leden. Voorts wordt in de motie voorgesteld, dat de conferentie dc campagne tegen het wetsontwerp met de meeste krocht zal voeren George Hicks, de voorzitter van den olge- mcenen raad van het vakverecnigingscongres, die de vergadering presideerde, opendo het debat met een krachtige redevoering. Hij ver klaarde, dnt de vakvereenigingsbeweging groot gevaar verkeert. Wij wenschen op vol komen constitutioncelc wijze te handelen, doch wij zullen tot hot bittere einde strijden om deze wet, v/elkc een karakter van wraak h'ceft de nederlaag te bezorgen. Daarop deelde hij mede, dat een amende ment Is ingediend, waarin voorgesteld wordt, dot, indien aan het wetsvoorstel v/erdt vast gehouden, de o'gemecne stoking zal worden afgekondigd. Een voorstel van den voorzit ter, om over dit amendement discussie te voe ren, werd met een overweldigende meerder heid verworpen ©n de motie werd daarop in haar oorspronkelijker vorm oangenorr ©n. NOORWEGEN. DE VERPLICHTE ARBITRAGE BIJ ARBEIDSGESCHILLEN. Het Odelsting heeft gisteren met 83 tegen 27 stemmen een voorstel der erbeidersportij verworpen, dat gericht was tegen de verplichte arbitrage in arbeidsgeschillen. ITALIË. N1TTI IN DEN BAN. Wegens zijn anti-fascistische houding. Rome, 29 April. (V. D.) Het ministerie van binnenlandsche zaken heeft een speciale commissie bijeengeroepen ter toepassing van de wet tegen anti-fascistische samenzweerders in het buitonlond. De commissie zal de zaak behandelen van den vroegeren premier Nitti, één der verbit- ♦©rdste tegenstanders van het huidige regime, die eenige jaren geleden uit Italië moest vluch ten De commissie kan Nitti veroordeelen tot vprlies van zijn Italioanschc nationaliteit en be sluiten tot confiscatie van al zijn bezittingen in Italië. Het bijeenroepen der commissie is het direct gevolg van een interview, dat hij eenige dagen geleden heeft toegestaan aan den correspon dent van het Zuid-Slavische dagblad Vreme, waarin hij zich openlijk schaarde aan de zijde van Zuid-Slavië tegen Italië in de Albaneesche kwestie. De beschuldiging tegen Nitti betreft hoog verraad. In haar eerste rittingen behandelde de commissie de aanklacht tegen eenige commu nistische agitators, die thans in de Ver. Staten vertoeven en tegen een gToot aantal anti-fascis tische journalisten, die- uit Italië naar Parijs waren gevlucht. Het is thans voor de eerste maal, dat iemand als Nitti door de commissie berecht zal worden. POLEN. TEKORT AAN BROODGRAAN. Warschau, 29 April. (H.N.) De Pool- schc regeering is van plan binnenkort in het buitenland groote hoeveelheden rogge tc lo ten aankoopen, ten einde in den graonnood, dio in Polen bestaat, tc voorzien. De regec- ring heeft een bijzondere commissie benoemd, welke belast zal worden met het aankoopen en het verkoopen van dc rogge tegen den kos- tenden prijs aan dc orgoniscties der verbrui kers. De linksche bladen beweren, dat de nood veroorzaakt is door den tc grooten uitvoer van verleden jaar GEVECHT TUSSCHEN GEVANGENEN EN HUN BEWAKERS Warschau, 29 April. (H. N.) In de Heilige Kruisgcvnngcnis in de buurt van Kielce hebben 15 gevangenen getracht te ontsnappen. Er ontstond een schietpartij tusschen dc ge vangenen en dc wachters, waarbij een opzichter gedood cn cén der gevangenen gewond werd. Ten slotte werd het den gevangenen, die zich in hun cellen vcrbnrricadecrd hadden, te worm, zoodot zij zich overgaven. JAPAN. DE FINANCIEELS CRISIS Londen, 29 April. (H. N.) Naar uit Tokio wordt gemeld, heeft het kobinct zijn goedkeuring gehecht oan het wetsontwerp, woarbij dc Bonk von Japan gemachtigd wordt om ten hoogste 500.000.0000 yen nieuwe bankbiljetten uit te geven tot het verlcencn van credieten aan dc bonken. In de wet Is de bepaling opgenomen, dat banken, die van dit crediet gebruik willen maken, hun bedrijf ©n- kela dogen voor afloop van het moratorium moeten hervatten. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De in beslag genomen Russische documenten vcrvalscht De secretaris Van het uitvoerend comité der Komintern verklaart in een publicatie met be trekking tot de onlangs tc Peking in beslag ge nomen documenten, dat deze volsch zijn. De strijd van Tsjong Tso Lln tegen de Russen. Uit Moekden wordt d.d. 29 April gemeld: In regeeringskringen verzekert men. dat Tsjang Tso Lin von plan is de sovjet-consula ten in Mandsjoerije te sluiten. Dc consulaire ambtenaren zouden bij wijze van voorzorgs maatregelen reeds een deel hunner bezittingen naar Moskou hebben gezonden. In verband met dc geruchten omtrent Russische roerigheid aan de Mandsjocrijscho grens en van het binnen dringen van Mongoolsche cavalerie onder lei ding van Russische officieren in het binnen land van Mongolië zijn buitenlandsche waar nemers uitgezonden om de waarheid dezer ge ruchten to controleercn. Communisten tc Peking veroor deeld. De speciale rechtbank te Peking heeft drie communistische mannen en een vrouw, die in do Russische gezantschapswijk aangehouden waren, veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf cn zes onderen tot 2 jaar. Onder de veroordeel den bevindt zich geen enkele Rus. DE OVERSTROOMINGEN. Het doorsteken van dc dijken. Uit New-Orleans wordt d.d. 29 April bericht, dnt dc pviordijk van den Mississippi te Poydras, op vijftien mijl ten Zuiden van Ncw-Orlcans, gistermiddag met succes met behulp van dyna miet is stukgeslagen. Dc ontp'offing slingerde d»- modder honderd voet omhoog, terwijl het vrij komend woW zich met donderend geweld een weg baande. Een telegram uit Vicksburg rrfcldt, dot de dijken op twee plaatsen, bij Brunswick cn bij Bollingfork, werdon doorgebroken. Aanvankelijk bestond het voornemen de ont ploffing in dc ochtenduren te doen plaats heb ben, maar pas om 4 uur Ncw-yorkschc tijd kwamen de ingenieurs gereed met het boorwerk cn het tompecren. Er werden 144 goten noo- dig geacht om een volkomen breuk »n den dijk tc verzekeren Elk gat bevatte vijf pond dyna miet. Te ruim kwart over vieren werd contact gemaakt. Een stuk dijk ten lengte van duizend voet werd weggeslagen. De eerste resultaten der ontploffing waien. aldus een nader telegram, een teleurstelling voor dc toeschouwers, die verwachtten een Nia gara van geel water, kolkend door dc reus achtige bres, te zien stroomen. De massicvo aarden wol bleek echter sterker dan men ver wacht had en de ontploffing groef slechts 3 smalle grachten, waardoor het water begon tc sijpelen. Het scheen problematisch, of het water zich langzamerhand een uitweg zou banen, vol- doendo om den druk op Niouw-Orlcons, 12 mijlen ver, tc verlichten. Ofschoon dc ingenieurs verwachtten, dat do doorbroken tegen den och tend automatisch ruim genoeg zouden zijn ge worden, kozen zij het zekere voor het onzekere door nog 2 ladingen dynamiet tc laten ont ploffen in de 2 konolen, waar de vorige ont ploffing dc geringste uitwerking had gehad. AUSTRALIË. DE REIS VAN DEN HERTOG VAN VORK. Londen, 29 April. (H N D/.nd'oos De hertog cn dc hertogin van y©rk zijn van daag van Melbourne noor Adelaide vertrokken Dc geestdrift der bevolking was ontzaggelijk. De eerste minister von Victoria, Allan, heelt ter gelegenheid van het vertrek oan procla matie gepubliceerd, woorin hij oa. zegt. dat de hertog cn de hertogin de toegenegenheid an h'ct volk van Victoria bii hun v »rirek mee nemen De hertogin heeft al de sluimert r de ridderlijke gevoelens der bevolking van Vic toria doen ontwaken en heeft de \rton van de geheelo bevolking door haar bckood'jkltcid gewonnen. De hertogin wordt in deze pro- rlnmotie da prinses uit het sDrooU; gepociv.il. dot werkelijkheid is geworden. Amerika's houding. Londen, 29 April. (H.N.) Volgens een bericht uit Washington verluidt in politieke kringen aldaar, dat dc Amerikaansche rcgcc- ring geen steun zal verlcencn aan een even- tueele Engclschc strafexpeditie, noch het voor stel van Tsjen zal aannemen, om door een gemengde commissie een onderzoek te doen instellen, wie verantwoordelijk is voor dc in cidenten te Nanking Het departement van bui tenlandsche zaken wcnschtc zich nietuit te laten over dc berichten uit Londen, volgens hetwelk het plan bestaat door een blokkade van de Jongtsc China in twee deelen tc ver deden. VEREENIGDE STATEN. EEN AMERIKAANSCH OORDEEL OVER DE ONTWAPENING Londen, 29 April. (H. N.) De vroegere staatssecretaris Highes, die, zooals bekend, Amerika op de conferentie voor dc beperking der bewapening ter zee zal vertegenwoordi gen, heeft op de joarlijkschc vergadering van dc Amerikaansche vcreeniging voor internatio naal recht een rede gehouden, waarin hij als zijn meening te kennen gaf, dat nauwelijks een gunstiger-tijdstip voor de bernodslagingen tot beperking van de bewapening dan het tegen woordige oOgenblik gekozen had kunnen wor den. De beraadslagingen te Genève maken het twijfelachtig, of men wel tot een beperking van de bewapening voor allo volken zal kunnen komen, doch de staatslieden kunnen met de er varingen van de laatste 20 jaar voor oogen de gelegenheid, om tot een beperking van de bewapening te geraken, niet loten voorbijgaan. De beperking van Ehritschlands weermacht door het verdrag von Versailles kan volgens de verklaringen der mogendheden het begin van een algemeene beperking der bewapening zijn en het verdrag van Locamo heeft den grond slag voor algemeene veiligheid gelegd. Men kan niet inzien, op welke andere wijze een derge lijke veiligheid verzekerd zal kunnen worden Het overleg tusschen de drie mogendheden Amerika, Engeland en Japan voor de ontwape ning ter zee, zal aan de overige mogendheden tot voorbeeld kannen strekken VERSPREIDE BERICHTEN. CHARLIE CHAPLIN. Een Britsch oonbod. Londen, 29 April. (H. N.) De óiiectie van een Londcnseh variété-theater heeft Char lie Chaplin telegrafisch uitgenoodigd d© hoofdrol tc willen spelen in ryn mtisic-d© comedic, die binnenkort zal worden zal wor den opgevoerd. Het salaris bedraagt E 750 per week cn wordt voor 20 weken gegaran deerd Eerste Kamer. Bij dc voortzetting op Vrijdag van de beraad slaging over de Indische begrooting betoogt de heer B r i t, dat het bolsjewisme dc grootste kracht is geweest voor dc Indische onlusten en niet het regiem Fock—dc Graaf. Spr. vraagt of de Regeering wel over vol doende hulpmiddelen beschikt om tegen dc communistische propaganda op te treden. Dc afschaffing van dc doodstraf achl spr. een ge vaar voor Indic en hij vraagt of dc Minister reeds een oordeel gevormd hoeft ovor de kwestie van de grutieverlecning door den gou- vcineur-generaal. De heer De Sovornin Lohmon bc* spreekt de huidige staatkundige positie van den gouverneur-generaal. Hij constateert dat die staatsrechtelijke positie ongewijzigd is ge bleven, wat duidelijk is gemaakt door dc aan neming in de 2e Kamer van het amendcréeni- Febcr, inzake de gehoorzaamheid van den gou verneur-generaal aan de Kroon. Spr. vreest ech ter dat de nieuwe Gouverneur-Generaal zich zelf een te zeer geëmancipeerde positie toekent, waardoor conflicten zouden kunnen ontstaan De Minister antwoordt dat het communis me de nationalistische beweging op jammer lijke wijze vergiftigd heeft. De weermacht en de politie zijn tot 50.000 man uitgebreid. Het con tact tusschen bestuur en bevolking moet zoo nauw mogelijk zijn en een zoo krachtig mogelij ke welvaortspolitick moet bijdragen tot bestrij ding von het communisme. 1 Dc minister betoogt voorts dat naast dc wol- vaartspolitiek ook goede sociale politiek moet worden gevoerd. Aan het vakonderwijs wordt de^ noodige zorg besteed doch het is in dc des- sa s niet noodig. Do belastingdruk dient te wor den verminderd. Reeds wordt dan ook gedacht aan verschuiving van de belastbaarheid naar boven. De persoonlijke meening van den Gouver neur-Generaal over de doodstraf heeft een rol gespeeld bij dc gratieverleening. Het is de bedoeling van den minister dat art 177 zoodanig wordt toegepast dat de betrok* kenen zoo weinig mogelijk last ondervinden. Waar het cristendom reeds is ingevoerd in ©cn dubbele zending geen bezwaar. Voor de staatkundige positie van den Gou verneur-Generaal heeft de nieuwe regeling geen verandering gebracht.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1