AMERSFOORTSCH DAGBLAD vei&Ujr DE EEMLANDER" BUITEN LAN D7 KOfFIEHULS» Zomer-Stof jes L. J. LUYCX ZOON, BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS r 5 n"nd" >OÜ' An,cr" PRIJS OER ADYERTENTÏÏïr EERSTE BLAD. WILLEM GROENHUIZEN f.'.'s Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. 59e 'aargang No. 261 foor* i-tO, per miand/ 0.73. Idem franco per post f 3.—. per week imct cr.it is reneker ng legen ongelukken) 0.17& alzondcilijke nummers 1 C.05. OIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ArtNHEMSCHERpojRTWAL 2 A. POSTREKEN IM» N*. «7910. Tfct. INT 613 Donderdag 5 Mei 1927 mei Inbegrip van ecu bewijsnummer, elke repel meer 0.25, dienstaanb'e dingen eo Ucldadiphelda-adre. lentiën rooi de belM der prijs. Voo» handel en bcdrijl bestaan uv voordeelipc bepalingen voor het «dverteeren. Eent circulaire, bevaltendo d» voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Nadere bizonderheden over Theunis' openingsrede. Genève, 4 Mei. (H.N.) De economische wereldconferentie is vanmorgen tegen half 12 door den vc' zitter, den vroegeren Belgischen minister-presi 'ent Theunis, geopend, die eerst een geschiedl undig overzicht van het ontstaan der conferentie gaf. Hij bracht dank aan den volkenbond en den raad van den volkenbond, die deze conferentie bijeen hebben geroepen. Hij wees erop, dat deze internationale confe rentie eenig in haar soort is en dat niet min der dan 47 landen, met inbegrip van de Ver. St^ Rusland en Turkije, vertegenwoordigd zijn, zoodat men kan zeggen, dat nog geen enkele conferentie van dezen aard heeft vergaderd om het geheele complex der vraagstukken van het economische leven der wereld te benandelen. Vervolgens gaf hij in het algemeen een over zicht van het programma der werkzaamheden en deed verschillende voorstellen over de wijze waarop de conferentie haar werkzaamheden zal verrichten. Hij waarschuwde daarbij voor over haasting, doch ook voor een al te langzamen gang der werkzaamheden. Ook wees hij er op, dat men de conferentie niet bij voorbaat met wontrouwen moet behandelen. Het Is onjuist de waarde van een conferentie naar de tast bare resultaten te beoordeelen. De resultaten zullen eerst uit de gevolgen blijken. De staten zullen er aanleiding in vinden de noodzakelijke belangen van het internationale economische leven als hun eigen levensbelangen te erken nen. Theunis sprak de hoop uit, dot deze con ferentie neg door vele andere zal worden ge volgd. Bijzonder belangrijk en actueel noemde hij het vraagstuk der handels- en doaunepoli- tiek en het vraagstuk van internationaal over leg onder de industrieclen. Aan de hand van verschillende documenten wees Theunis op de wanverhouding, die er in de jaren na den oor log tusschen productie en afzet is gekomen en op de belemmeringen en moeilijkheden, die daaruit voortvloeien voor het international® economische leven. Er zijn na den oorlog nieu we centra van productie ontstaan. Steeds meer wordt onder de verschillende volken de wensch levendig, om zich economisch onafhankelijk te maken en tevens nieuwe afzetgebieden te scheppen. In verband hiermede wees Theunis op de verarming van een groot deel von Euro pa en de onzekere financieelc toestanden van na den oorlog, evenzoo op de territorial® grenswijzigingen, die ernstiger gevolgen vooi het internationale economische leven hebben gehad. De abnormale en kunstmatige maatre gelen, door vele landen getroffen, hebben ten slotte tot resultaat gehad, dat de pogingen tot vermeerdering van de productie steeds minder succes hadden. De belangstelling voor de openingsvergade ring was lang niet zoo groot als bij de ver gaderingen van den volkenbond het geval is. De controle bij den ingang van de Reformatie zaal was zeer streng. De zoal zelf was bijna geheel bezet. De banken voor de Russische delegatie bleken leeg. Verschillende redevoeringen. Bij de discussie over den algemeenen econo- mischen toestond bepleitte de eerste spreker, prof. Cassel uit Stockholm, de bevordering der voortbrenging en koopkrocht. Hij kwam op tegen de neiging tot het instellen van mono polies en tegen het economische protectio nisme. De Italiaansche gedelegeerde graaf Bonln Longare wees er op, dat het vredeswerk van den Volkenbond zou moeten mislukken, indien het zich niet tevens op economisch gebied uit strekte. Spr. wees op de gemeenschappelijk heid der economische belangen. Onderhande lingen leiden alleen dan tot mislukking, wan neer men zich te sterk van den geest der inter nationale broederschap verwijdert, die den grondslag van den Volkenbond vormt. Spr. be toogde, dat de Italiaansche afvaardiging krach tig wenschte mede te werken en wees op de noodzakelijkheid, dat meer rekening moest worden gehouden met volken, wier bevolking sterk toenam, terwijl de aanvoer van grond stoffen onvoldoende was, alsmede van de ver gemakkelijking van den internationalen goede ren ruil. Uit naam der Intern. Kamer van Koophandel sprak Runciman (Engeland) over het groote belang der Kamers van Koophandel voor de conferentie. Hij eischte faciliteiten voor den internationalen handel en de opneming der meestbegunstigingsclausule in handelsverdra gen. De Poolsche oud-minister van handel Gli- witsj betoogde de noodzakelijkheid om overal de valuta te stabilisecren en gezonde produc- tietocstanden in het leven te roepen. Hij zette de moeilijkheden uiteen van de staten, die noch zuivere industrie- noch landbouwbelangen zijn en eindigde met de verklaring, dat de vraag stukken, waarvoor het geheele economische le ven zich eeplaatst ziet, zóó brandend zijn, dat oplossingen op internationalen grondslag een vereischte zijn. De aankomst der Russische delegatie. De Russische delegatie is gisteravond te Genève gearriveerd. De delegatie, die met de grootste spanning verwacht werd. stapte reeds af aan het station Bellevue bij Genève, zoo- ■ot het talrijke publiek vruchteloos aan hel station de aankomst der Russische delegatie -/wachtte. De Russische delegatie heeft verklaard, dat zij Zeer misnoegd is over de politiemaatrege len, welke getroffen zijn voor haar aankomst te Genève. Zij acht die ovcrdicven. Zij hcefi bij Sir Eric Drummond tegen dqzen stand van zaken geprotesteerd Hoewel de afvaardiging alle officieele verklaringen weigert of tc leg gen, weet men, dat zij ontkent zich te hebben willen onthouden van deelneming aan de bij eenkomsten te Genève en integendeel be weert, dat, aangezien het geschil met dc Zwit- sersche regcering geregeld is, dc Russen voortuan deel zullen nemen aan alle Volken bondsmanifestaties, die h.i. van eenig belang zijn. Zij maken natuurijk eenig voorbehoud aangaande het mogelijk resultaat der confe rentie en verklaren dat burgclijke geneesmid delen niet voldoende zullen zijn om de econo mische wereld te genezen van de kwalen, waaronder zij lijdt. DUITSCHLAND. CONGRES VAN HOTELHOUDERS. Gisteren kwamen het bestuur en dc raad van toezicht von de internationale hotclhou- dersvereeniging te Dresden bijeen om in eenig® zittingen te beraadslagen over de punten der agenda voor de waarschijnlijk te Rome te hou den algemecne vergadering. Vertegenwoordigd zijn Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Zwit serland, Nederland, Zweden, Denemarken, Ita lië, Spanje en Noorwegen. DE AANVAL OP DEN RUSSISCHEN CON SUL TE KONINGSBERGEN. Wegens het toebrengen van lichamelijk let sel aan en het beleedigen van den Russischen consul-generaal te Koningsbergen is de huis onderwijzer Lechel tot drie maanden en drie weken gevangenisstraf veroordeeld. BOTSING TUSSCHEN TRAM EN VRACHTAUTO. Stuttgart, 4 Mei. (H. N.) Te Constadt een botsing plaats gehad tusschen eer» vrachtauto en eon tram met het gevolg, dat de bijwagen van dc tram omviel; 12 personen z gewond, de meeste ernstig. ENGELAND. HET VAKVEREENIGINGSONTWERP. Sir John Simon aan hel woord. Sir John Simon, liberaal, de vermaarde ad vocaat, die tijdens de olgcmeene staking vnn het vorig jaar de eerste was, die verklaarde, dnt de algemeene staking onwettig wos, sprak giisteren over de vakverecnigingswet. Hij be treurde het, dat dc labour-oppositie niet be reid was te trachten dc wet te verbeteren er» dnt de oppositie niet collectief afkeuring had uitgesproken over hetgeen het vorig jaar ge beurd was. Baldwin, de premier, zcide dat gedurende de laatste 20 jaar dc vakvereenigingsactie dul- delirk van het industrieele naar het politieke terrein overgegaan was. Men had de tendenz waargenomen om van grondwettige actie tot directe actie over te gaan. Het individueele posten was meer en meer ontaard in een mas- snal posten en de mocht ging in tal van vak bonden in handen van een minderheid over. Deze opmerking leidde tot een opgewonden tooncel, daar de oppositie het noemen van namen eischte en toen Baldwin weigerde de vakvereenigingen, waarin een minderheid de lakens uitdeelde, te noemen, werd geroepen £>at is dus uw eerlijkheid Na verder rumoer werd een arbeidersafge- vaardigde voor een week van de zittingen mi- gesloten. Baldwin zeide, dat de regeering door de ge beurtenissen van verleden jaar tot de indiening van dit ontwerp was gebracht. Het ontwerp was niet eerder ingediend, teneinde te voorkomen, dat het van eenige wraakzucht zou getuigen. Indien de arbeiderspartij het ontwerp tot de voornaamste strijdvraag van de volgende al gemeene verkiezing wilde maken, zou de re geering die uitdaging met vertrouwen aanvaar den. Volgens een nader bericht verklaarde Simon omtrent de vier voornaamste punten van het ontwerp, gelijk de procureur-generaal die heelt omschreven, o.a., dat het derde punt, dot be trekking heeft op intimideering, z.i. een ver duidelijking van de wet op dat punt was. Spr. prees de ordelievendheid van dc geheele be volking tijdens de algemeene stoking van ver leden jaar, maar stipte tevens aan, dat er uit zonderingen zijn geweest. Vele van die uitzonderingen zijn ongetwijfeld inbreuken op de wet geweest en zijn ontstaan door volkomen misvatting omtrent het recht van posten Het ontwerp heeft de strekking dit buiten eiken twijfel te stellen. Simon verklaarde echter, dat niemand arti kel I, waarbij de algemeene staking onwettig verklaard wordt, kon lezen zonder te zien. d«t er veel verwikkelingen en misverstanden uh moesten voortkomen. Het was een bepaling, de voor de eerste maal in de geschiedenis van de regeling der arbeidsverhoudingen beschik kingen trof ten opzichte van de arbeidersver- eenigingen zonder correspondeerende beschik kingen ten opzichte van werkgeversvereenigin- gen. Simon bestreed de bewering van labour-zijde dat deze bepaling dient om sympathie-stokin gen onwettig te verklaren. Zij raakt sympathie- stakingen evenmin als andere stakingen, tenzij deze met dwang gepaard gaan. Niettemin echt te hij de bepaling in ruime mate onderhevig aan kritiek Aan het slot van zijn rede zeidc Simon te betreuren, dat de indiening van dit on'wcrp niet te voorkomen was geweest, daar hij niet geloofde dat het de industrieele ontwikkeling zou bevorderen Daar intrekking echter onmo gelijk was, moest het Huis alle krachten in sponnen om elke bepaling te doen beantwoor den aan de verkoring, waarmee de procureur- generaal de bespreking had geopend, n.l. dat het 't staatsgezag zou hondhaven en de vrij heid van de onderdanen zou beschermen. Verhoog! Uw werkkracht en energie 25 besparino, spaart Uw beurs I A'dam Tel. 44346-A'foort Tel. 1200 Groote keuze Shantung, Kunstzijde, Voile, Crêpe de chine, Uni en fantaisie, de nieuwste patronen. Tel. 190 Baldwin's beloog. Baldwin, die met toejuichingen van de te- geeringspartijen en met gejoel van arbeiders* afgevaardigden werd begroet, merkte op, dat de laatste vakvereenigingswet dagteckende vnn 1906, bijna een menschcnlecftijd geleden. Die wet plaatste dc organisaties, van welken stand zij ook mochten, zijn, in een positie van niei- vcrantwoordelijkhcid, d.w.z.: zij hielden op in zekere omstandigheden verantwoordelijk te zijn voor slechte doden, die zij verrichten Et had sedert 1906 een groote verandering plaats gehad zoowel in dc houding der vakvereeni gingen uls in het terrein, dat zij bestreken. In sommige vakbonden is de macht longznmci hond in handen geraakt van hetgeen heden ten dage do „mindcrhcidsbcwcging" wordt ge noemd. Bromley, een vakbondsleider, vroeg den eer sten minister bij interruptie, of hij kon bewij' zen dat eenige vakbond ooit in handen van de minderheidsbeweging is geweest. Op deze vraag antwoordde de premier, dot hij uit zijn ondervinding van het laatste ine: moest concludeeren, dot de politiek von da mijnwerkersfederatie onder controle van eer minderheid gekomen was. Interrupties en op gewondenheid op de banken der arbeiders partij maakten het den eersten minister daarna moeilijk voort te gaan. Nadat de opwinding was bedaard, zeide Baldwin: Toen deze regeering in 1924 aan het be wind kwam, dacht zij geenszins aan de indie ning van een vakvereenigingsontwerp. Dc re geering is ervan beschuldigd al sinds lang oen aanval op de vakvereenigingen beraamd te hebben. Spr. herinnerde eraan, dat in het voor jaar van 1925 een wetsontwerp is ingediend omtrent contributies voor politieke doeleinden Het kabinet heeft toen besloten dit ontwerp geen voortgang te laten hebben, omdat het ir. een moeilijk tijdperk in de industrieele betrek kingen niet verantwoordelijk wilde zijn voor het lossen van het eerste schot. Dit gebaar van de regeering heeft ech'e) geen effect gesorteerd, want nog geen dri*. maanden later werd het land bedreigd door een algemeene staking Weliswaar is die alge mecne stoking gestuit, maar de wijze waarop dit geschiedde, had het karakter van uitstel. Dit was het antwoord op de verzoenende hou ding der regeering en het stelde de regeering bloot aan de verdenking van lafheid' en weifel- moedigheid. Toen de algemeene staking in 1926 werd afgekondigd, was spr., terecht of ten onrechte, overtuigd dot de extremisten hun zin kregen en wisten door te zetten. Tal von leiders wensch- ten die staking allerminst. DE TOESTAND VAN MACDONALD. Naar de correspondent van de Daily News te New York verneemt, lijdt Ramsay Mocdonald aan een keelaandoening. De aandoening zou door Macdonald's zwakken gezondheidstoe stand niet zonder gevaar zijn. Gedurende den tijd, dat hij in het hospitaal heeft doorge bracht, heeft hij veel te lijden gehad van koorts. Hijzou zich ook erg het feit hebben aange trokken, dat hij niet in staat was Amerika te verlaten, terwijl de politieke toestand in Enge land zijn tegenwoordigheid daar vereischte. SPANJE. TREINBOTSING. P a r ij s, 4 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Seville is de -Andalusia-expres bij Palmo del Rio in volle vaart tegen een goederentrein geloopen. Er zijn 2 dooden en verscheidene zwaargewonden. Kort te voren was de hof- trein, waarin zich de koninklijke familie met Primo de Rivera en den minister van oorlog bevond, de plaats, waar dit ongeluk plaats had, gepasseerd. ITALIË. DE BETREKKINGEN MET RUSLAND. De Popoio di Roma rept van een gerucht, volgens hetwelk er reeds in vergevorderden staat verkeerende besprekingen worden gevoerd tusschen Italië en Rusland omtrent de verlee ning aon laatstgenoemd land van een vrije zone- in de haven van Venetië, waar dan de Russische graanmarkt zou worden geconcentreerd. POLEN. OPSTAND IN EEN GEVANGENIS. In ccn gevangenis te Warschau brak gis teren een opstand uit, waaraan 120 gevange nen deelnamen. Dinsdag waren reeds enkele gevangenen in hongerstaking gegaan. De gc- vangeniswacht schoot enkele salvo's in de lucht of, maar het kostte tamelijk veel moeite de orde te herstellen. Enkele gevangenen zijn licht gewond. RUSLAND. EEN ONDERZEESCHE ERUPTIE. Een nieuw eiland ontstaan. Moskou, 5 Mei. (V D.) In de Kaspische Zee heeft een ondcrzceschc eruptie plaats ge had, welke 15 minuten aanhield, bij Koop Ku- rinsk. Dc vlummen sloegen tientallen meters hooger is daerbij ook nog een tamelijk groot eiland ontstaan. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Een beweerde tcgenslog der Span jaarden. Een telegram uit Rabat aan de Fronsche bla den houdt in, dat de in het dal van Tarzoet nperccrende Spaansche troepen een tegenslag zouden hebben ondervonden, waardoor twee colonnes geïsoleerd hceten tc zijn. Inmiddels wordt dit bericht van Spaansche zijde officieel tegengesproken. BRIsCH-INDIE. ERNSTIGE ONLUSTEN TE LAHORE. 10 dooden en 30 gewonden. Na de begrafenis van drie Mohamedanen, die Dinsdag bij een vechtpartij gedood waren, zijn te Lahore ernstige relletjes tusschen Sikhs en Mohamedanen uitgebroken. Er is tot nu toe bekend, da! tien menschen zijn gedpod en dertig gewond. De autoriteiten nemen strenge maat regelen JAPAN. DE OPENING VAN DEN LANDDAG. De keizer heeft gisteren zelf den Landdag geopend. Dit is de eerste keer sedert tien jaar. lanako, de premier, zal vandaag een verkla ring afleggen omtrertt de politiek der regee- ring. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een bctooging in de Franschc r cessie. In de Fransche concessie te Sjanghai had een manifestatie van arbeiders en studenten plaats. Er werden stecnen naar de Fransche wachtposten geworpen. Voor heden worden nieuwe manifestaties aangekondigd. Tsjang Tso Lin ontbindt geheime verccnigingcn. P a r ij s, 4 Mei. (H.N.) Naar het agentschap Indo-Pacifique uit Peking verneemt, zijn op be vel van Tsjang Tso Lin olie geheime vereeni- gingen ontbonden en de leiders daarvan ge arresteerd. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Nieuwe dijkbreuken. Er zijn gisteren nieuwe breuken in do dijken van den Mississippi ontstaan tusschen Vicks- burg en Natchez, tengevolge waarvan een uit strekt gebied onder water is gezet en ver scheidene duizenden personen dakloos zijn ge worden. De omvang der romp wordt .teeus ernstiger. De nieuwe dijkdoorbraken bij Vickburg heb ben den toestond nog meer verergerd. Te Loui siana zijn 4000 vierkante mijl overstroomd, waaronder rijke katoen-, suiker- en pc'. o!e im- veldcn. Dc verliezen worden steeds grooier. Het aantal dakloozen bedraagt 250 000 Londen, 4 Mei. (H.N.) Door de nieuwe dijkbreuk bij Duckport in het Noordoosten van Louisiana zijn nog 30.000 personen dakloos geworden. Een vliegeskader heeft last ontvan gen naar het overstroomde gebied tc vertrek ken, teneinde hulp tc kunnen vcrlecncn MF.YTCO. BOTSING MET REBELLEN. Tachtig gedood. Dfe Tegeering meokt bekend, dot Mcandag tachtig rebellen werden gedood, toep in dc provincies Guanajuato, Guerrero en Zacate- cos verscheiden benden werden uiteengejaagd of uitgeroeid. Eén dezer benden heeft deelge nomen aon den jongsten overval te Limon op een trein, dien de roovers in brand stoken. ZU!D-\FRIKA. DE VERHOUDING TOT GROOT- BRITANNIË. In den Volksraad heeft generaal Hertzog, de president von den ministerraad, gisteren mee gedeeld, dat met ingang van I Juli dc gouver- ncur-gcncroul niet meer zal optreden als ver tegenwoordiger van Groot-Britonnic en dan alleen nog moor koning George zal vertegen woordigen. De hoogc commissaris var. Zuid- Afrika te Londen zal don dc positie van diplo maat krijgen. VERSPREIDE BERICHTEN. DR. FRIEDRICH VAUPEL. t Men meldt d.d. gisteren uit Berlijn aan de N. R. Ct. Dr. Friedrich Vaupe-1, custos van het Bo tanisch Museum te Berlijn-Dohlem, is van ochtend in zijn woning om het leven gekomen. De geleerde schijnt 's avonds bij het lezen in slaap te zijn gevallen, 's Nachts moet toen dc hoofdgaskraan zijn uitgedraaid. Toen de kraan hedenochtend weer werd geopend, stroomde het gas dc komcr binnen, waardoor dr. Vou- pcl in zijn bed slikte. De overledene was in natuurwetenschappelijke kringen een geziene persoonlijkheid. Hij was eerste voorzitter von de Deutsche Cactneën Gesellschaft. EEN ERNSTIGE ONTPLOFFING. Twintig dooden. Londen, 4 Mei (H. N.) Uit Havanna wordt gemeld, dot een fabriek te Santiago de los Vegas, 15 mijn van Havanna, waar ontplof bare stoffen uit suiker werden vervaardigd, door ccn ontploffing is vernield, woorbii 20 personen om het leven zijn gekomen. Daar onder bevond zich kapitein Verona, do che mische legerdeskundige. OPENBARE GEZONDHEIDSREGELING. Het congres tc Assen. Het 32ste Ned. Congres voor openbare ge zondheidsregeling zal, op Vrijdag I en Zater dag 2 Juli te Assen in het Parkhotel worden gehouden onder voorzitterschap van dr. N. M Josephus Jitto De agenda voor den eersten dag vermeldt: le. Bespreking van het ontwerp-Drankwrct, indien althans openbare behandeling daarvan reeds mogelijk zal zijn. Prnc-odviseurs: mr. S. J. van Lier, directeur der Afd. Alg. Zaken ter secretarie van Amsterdam; J van der Spek, arts, geneesheer aan de Willem Arntzhoeve to Don Dolder. Mocht behandeling niet mogelijk zijn, dan zal door prof dr. H. Aldershoff, di recteur von het Rijksserologisch Instituut, een voordracht worden gehouden over; Acticva onvatbnarmoking tegen diphteric en roodvonk. 2e. Voordracht von ir. H. v. d Koo, hoofd inspecteur van de Volkshuisvesting, oven „Eensgezinshuis". 3c. Voordracht van dr. P H. van Eden, medisch adviseur bij dc Rijksverzekeringsbank, over: „Rheumotickbestrijding." Voorts omval het programme gemeenschap pelijke maaltijd, ontvangst ten stadhuize en een avondconcert, aangeboden door het ge meentebestuur en voor den tweeden dog een tocht door Drente met autocars. Aon het congres zal voornfgaon een vergode- ring der nfdeeling von gezondheidscommissie op Donderdag 30 Juni des avonds tc 8 uur, di® eveneens in het Parkhotel te Assen wordt ge houden. HELDEN TER ZEE. Fronsche onderscheiding. De „Fédération Nationale de Souvetagc", gevestigd tc Parijs, heeft ter gelegenheid van het I1I« Internationaal Congres voor Redding wezen en Eerste Hulp bij Ongelukken, gehou den te Amsterdam in September T926, hulde willen brengen aon het Nederlondsche Red dingwezen door de verleening van hare Mé daille d'Honneur pour Actcs de Dévouement aan eenige verdienstelijke redders van men- schenlcvens Aon dc volgende personen, dio deel uit maken of uitgemaakt hebben van de beman ningen der reddingsbooten van do Zuid-Hol- londscho Mij. tot Redding von Schipbreukelin gen zijn onderscheidingen verleend De gou den medaille der Ie klasse aan A v. d. Kloos ter, schipper van de stoomreddingboot „Prins der Nederlanden" te Hoek van Holland H W. Pieters, schipper van de motorreddings boot te V lissin gen M. v. d. Klooster, oud- schipper von de motorreddingboot te Burgsluls. Dc zilveren medaille der 2e klasse aan J. Slis, schipper van dc stoomreddingboot „President van Heel" tc Hock van HollandA. Tuk, schipper van dc reddingsboot te Ter Heijde J. van Mastrigt, oud-mochinist van de stoom- reddingsboot „Prins der Nederlanden" te Hoek van Holland P. Stuik, motoi-machinist van de motorreddingsboot te Vlissingcn. NEDERLAND IN DEN VREEMDE. Nederlondsche week te Godesbcrg. Van 29 Mei tot en met 1 Juni a.s. wordt in hei vriendelijke stadje Godcsberg ean den Rijn een Nederlandsche week gegeven, met de be doeling om de Dui*sch? cultuur in Ncderif.r.d, Vloanderen en Zuid-Afrika, en de Ncdcrla:iI-% sche cultuur in Dui'scTland meer bekend to maken. Het initiatief daartoe is uitgegaan van den Nederlandschcn consul te Keulen, den heer Nieuwkamp. Op het programma van deze Nederlandsche week komen verschillende voordrachten vooi, o.a. door prof. dr. K Oeotrejch te Utrecht ove» „Nederland", prof. Breyr.e uit Zuid-Afrika ove» zijn land en prof. dr. J. C Kiclstra over „Dc Nederlandsche koloniën. De Vlnomsche pro fessor De Decker zal spreken over „De Vloom- sche cultuurstrijd" in verleden en heden". Dn samenkomsten worden begonnen met een fees telijkheid in Keulen en beëindigd met eon P.ijn- tocht op een Nederlandsche rivierboot

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1