L J. LUIJCX Zn. BUITENLAND. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS <~j ÏTC'A,mfte~ DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. WILLEM GROENHUIZEN LIM- Marter, Oppossum en Skunks Cais, Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. 25e Jaargang No. 267 tooit2.10, per mvmdfO o, idem flranco per post f 1—, ptr week (mei »atii TtnekeriBg legen ongelukken) t 0.176, afzonderlijke nummers 1 C .05. AMEBSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF, j^NHEMSCHE POJRTWAL 2A. postrekening n* 47910. Tki. INT.613. Donder :ag 12 Mei 1927 plslÊR advertentie met Inbegrip van eea bewijsnummer, elke rcgeJ meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcldadigheidvadve.tentiën *oox de helfc der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan teer voordecl'gc bepalingen voor het «dvcrteeren. bent circulaire, bevattende d« voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Een voorste! van den Fronschcn gedelegeerde Serruys. Genève, TT Mei. (VX).) De Fransche gedelegeerde Serruys heeft heden in de han delscommissie van de economische wereld conferentie een nieuw voorstel ingediend om een einde te maken aan de belemmeringen van den internationalen handel. Volgens dit voorstel zal de Volkenbondsraad aan dc eco nomische commissie van den Volkenbond op dragen onmiddellijk een ernstig onderzoek in te stellen naar de maatregelen voor een uni form douanestelsel. Het Voorstel wijst er op, dat het groote verschil in de douanetarieven één der voornaamste moeilijkheden is voor het sluiten van handelsverdragen en dat het gewenscht is handelsverdragen op langen ter mijn te sluiten. Het beginsel van gelijke rech ten is niet voldoende voor een goede ontwik keling der handelsbetrekkingen, indien niet een volledige gelijkheid in dc douanetarieven hc- staat. In de toelichting van het voorstel wordt er op aangedrongen, dot de Raad var. den Vol kenbond de economische commissie van den Volkenbond zal opdragen het ondeizoek te doen geschieden zoowel door dc tegeeringon als door de kringen van industrie en handel. Na mededeling van dit voorstel werd het woord gevoerd door Loucheur, die zich ver zette tegen de verklaring van den Britschcn gedelegeerde Layton in de zitting van giste ren, die hod verklaard, dat de Fransche voor stellen geen vooruitgong betcekcn len. In de sub-commissie voor de douanetarie ven en handelsverdragen werd aan een redac tiecommissie opgedragen aan de hand van de Fransche voorstellen besluiten op te stellen, welke in dc eerstvolgende dagen aan de han delscommissie en duama aan de plenaire zit ting van de economische wereldconferentie zullen worden voorgelegd. Een rede van Ossinski over de rationaliseering der industrie. De industricele commissie der economische conferentie heeft gisteravond een belangwek kende uiteenzetting gehoord van den leider der Russische delegatie, Ossinski. Spreker zet te het verschil uiteen tusschcn de rationah- seering van de industrieën, die volgens kapi talistische beginselen en die, welke op com munist is chcn grondslag worden geleid. In het eerst geval moeten dc arbeiders krachtig op komen voor hun rechten en belangen bij de rationaliseering, terwijl in het tweede geval do belangen der arbeiders, die zelf de eigenaars en controleurs der industricele voortbrenging zijn, automatisch gevrijwaard zijn. In Sovjet- Rusland heeft men bij de rationoliscering re kening gehouden met de overweging, dat de menschclijke arbeidskracht niet tc vroeg mag worden uitgeput. Verder heeft men er voor gezorgd, dat in geval van gebrek aan wcrK de arbeiders een anderen werkkring of schade vergoeding krijgen. De gemiddelde werkdag in sovjet-Rusland bedraagt 7 Yi uut. and. DE WET TOT BESCHEMING DER REPUBLIEK. B e r 1 ij n, TT M e i. (V. D.) Bij den rijkskan selier heeft een bespreking plaats gehad tus- schen de leiders der fracties over de modali teiten bij de verlenging van de wet ter be scherming van de republiek. Bij deze bespreking, welke streng geheim is gehouden, waren 'ook aanwezig de rijksminis ters van justitie en van binnenlandscho zaken. DE HOUDING DER DU1TSCH- NAT10NALEN. Een stap van Hindenburg'1? B e r 1 ij n, TT Mei. (V. D.) Hedenavond bracht de Berliner Volkszeitung het volgende bericht: Naar wij vernemen, heeft rijkspresi dent von Hindenburg in het belang van een eendrachtige Duitsche buitenlandsche po'itiek in dien zin invloed uitgeoefend op de Duitsch- nationale Volkspartij, dat zij zich in de Hoe- komst zal onthouden van die demonstraties, waardoor de Duitsche diplomatie tegenover het buitenland in een moeilijke situatie kan komen. Aanleiding tot dit optreden is hoogstwaar schijnlijk de rhetorische escapade van minister Hergt geweest. Van andere zijde wordt dit be richt evenwel tegengesproken. DE WERKLOOSHEID. Belangrijke daling. Volgens een bericht uit Berlijn is het aanta» ondersteunde werkloozen in de tweedr- heiK van April gedaald met ong'veer 113,0)0 of bijna 11*4 In de geheele maand April be draagt de afneming 250,000 personen of 22 KOUD WEER. B e r 1 ij n. TT Mei. (V. D.) In vele deelen van Duitschland is na het fraaie lenteweer dei laatste dagen een sterke temperatuurdaling in getreden. Hier en daar daalde het kwik bijna tot nul. ENGELAND. EEN KOLONIALE CONFERENTIE. Londen, .TT Mei. (H. N. DraadloosDt koloniale conferentie is vandaag voortgezet. De koning had een telegram gezonden om te danken voor het telegram van hulde, dat de conferentie gisteren tot hem had gericht. De conferentie besprak vandaag het vraagstuk van het aanwerven en opleiden van burgerlijk per soneel voor dp kolonies. DE VAKVEREENIGINGSWET. Begin der artikelsgewijzc be handeling. Londen, TT Mei. (V. D.) Heden zal )n het Lagerhuis een aanvang worden gemaakt met de behandeling in comité von dc wet op de vakvereenigingen. Driehonderd vijftig amendementen zijn reeds ingediend. Daar de meeste amendementen der Labourpartij uitge sproken afbrekend zijn, wordt verwacht dot or ovondattingen zullen plaats hebben. De Times meldt, dat er parlementsleden zijn, die de mo gelijkheid bespreken, dat de zitting van Don derdag zal voortduren tot Vrijdagmorgen elf uur, waardoor de zitting van het Huis, dat op dnt uur begint, automatisch wordt uitgesteld De eerste minister heeft vierhonderd vier en veertig resoluties ontvangen, waarbij de voor gestelde wet wordt goedgekeurd Men meldt uit Londen aan de N.R.C.: Het debat over de vakvereenigingswer, waarvan dc artikelsgewijzc behandeling giste ren begon, had weer een groote menigte naar het Lagerhuis gelokt Dc tribunes waren stampvol en de voorste banken van de regee ring zoowel als van de oppositie waren ge heel bezet. Het aantal amendementen is ge stegen tot 46 bladzijden druks en bedraagt tusschen de 300 en 400. Vóór het huis tot de ortikelsgewijze behandeling overging, moest dc speaker beslissen over een aantal moties, waarin dc verschillende partijen hun houding voor de artikelsgewijzc behandeling hebben vastgelegd. Een motie van het liberale lid Tom Kennedy cischte, dat de behandeling van het ontwep vrijgesteld zou worden van de „guillotine" €n de „kangaroe" (twee manieren om de discus sie te sluiten), doch werd verworpen, omdat zij strijdt tegen het reglement van orde. Een motie van dc arbeiderspartij, ingeleid door Arthur Henderson, cischte controle op alle voor politieke doeleinden gebruikte fond sen van patroonsvereenigingen Ook deze werd no eenigc discussie door don speaker afgewe zen, daar dit, naar hij zeidc, buiten de bedoe ling van het ontwerp lag Hij zeide echter, dat het voorstel wel als amendement kon worden ingediend, waarop van de arbeiderspartij een groot applaus weerklonk en een stem in bok ser-terminologie opmerkte: „Eerste ronde, ronde tegen Baldwin". Verscheidene andere moties van de arbeiderspartij werden nog ter zijde gelegd en toen ging het huis tot dc nrtl- kejsgcwijze behandeling over. Het eerste amendement van arbeiderskont, verdedigd door sir Henry Slesser, wilde duide lijk maken, dat het ontwerp niet was wat het beweerde te zijn, n.l. een uitleg van de be staande wet, doch een wetsontwerp tegen dc rechten van stakers en vakvereenigingen, zoo als die TOO jaar hebben bestaan. De eerste boozc woorden werden wederom door den on- verbeterlijken Jack Joncs geuit en wel tegen den advocaat-generaal sir Douglas Hogg, toen deze van eenige van sir Henry's argumenten gezegd had, dot zij met de zaak niets te maken hadden. Jack Jones riep uit:"„Hij spreekt de waarheid en dat kan jij nietl" Een opmerking, waarvoor hij tot de orde werd geroepen. Het debat over de amendementen, dat om 4 uur was begonnen, was om half acht nog ste-.ig aan den gang. Er zijn T2 dagen voor de be handeling van het ontwerp beschikbaar ere- steld en de regeering, die het Lagerhuis heeft gevraagd te breken met de gewoonte om 's avonds om elf uur te eindigen, wat tin groote meerderheid is aangenomen, rekent er op, dat de debatten verscheidene malen den heelen nacht zullen duren. Gisteren om half acht werd het debat gestaakt voor andere werkzaamheden, doch morgen wordt voor het debat de geheele dag en waarschijnlijk de geheele nacht beschikbaar gesteld. larrestraat 43 - Tel. 852 Amersfoort Gevestigd 1885 Verhoogt l'w werkkracht en energie 25 nü besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 41346 A'foort Tel. 1200. Voor de keeïe da-en mooie keus en niet duur. DE VERHOUDING TOT HET VATICAAN. Handhaving van het gezantschap. Londen, TT Mei. (H.N.) Aan Chamber lain is vanmiddag in het Lagerhuis de vraag gesteld, of de handhaving van een gezant schap bij het Voticaon thans als een zauk van duurzemen aard moet worden beschouwd. Chamberlain beantwoordde deze vraag met ja De regering is niet van plan het gezant schap bij den H. Stoel in te trekken. Het is in een tijd van internationalen strijd nuttig bevon den om dit gezantschap te vestigen en dit thans terug te trekken, zou als een beleedigen- de handeling moeten worden beschouwd Welke ook de individueele opvattingen om trent de Roomsche kerk mogen zijn, er kan geen twijfel bestaan, dat het hoofd van deze kerk een groote macht in de wereld vertegen woordigt en door vele millioenen Engelsche onderdanen wordt vereerd. RUSLAND. BERGSTORTING. Verscheidene slachtoffer» Door een bergstorti.ig nabij Tiflis zijn twee huizen ingestort. Tot dusver zijn 14 lïjker» ge borgen. Het reddingswerk wordt voortgezet. DANZIG. DE SPOORWEGARBEIDERS TE DANZIG. De actie tegen den Volkenbonds commissaris. Nadat de drie vakvereenigingen van spoor wegarbeiders te Danzig zich verklaard hadden tegen de bekende verordening van den Pooi- schen directeur der staatsspoorwegen te Dan» zig, die als een bedreiging van het vakvereeni- gingsrecht der spoorwegarbeiders beschouwd wordt, richtten de vakvereenigingen een brief aan den directeur der staatssporen, waarin zij zich, evenals vroeger, voor de terugroeping Eerste Kamer. Aangewezen wordt in dc zitting van Woens dag een deputatie uit de Kamer ter deelne ming aan dc huldiging ter nagedachtenis aan van Heutz, op 0 Juni te Amsterdam. Behandeld wordt het wetsontwerp tot ophef fing der privaatrechtelijke belemmering. De lieer Verkouteren waarschuwt te gen inbreuk op eigendomsrechten, doch zal voorstemmen. Nu repliek van <jen Minister woidt het ontwerp z.h.s. aangenomen. Het wetsontwerp tot uitkeering aan Naarder kweekers wordt, na bestrijding door de Heeieh Jansen en Crolc aangehouden op voorstel van den heer Slingcrbcrg, in afwachting van de verklaring van dc betrokkenen, dat zij van de procedure afzien. Eenige kleine ontwerpen worden z.h.s. aa: vaard. Het ontwerp uitkeering aan mobilisatie- slachtoffers wordt z.h.s. aangenomen, nadat mevr. Pothuis Smit heeft betoogd, dat de uitkceringen tc laag zijn, en de heer G ij- z e 1 a a r beweerd heeft, dat ei geen recht 'ot uitkeering aanwezig is. De vergadering wordt verdaagd tot 24 Mei 's avonds half negen. Tv/ecde Kamer. De heer L. dn Visser vraagt in de zitting van Woensdag een interpellatie aan over het dooden van Chineczcn in Samarinda en over het antwoord van den minister van buitenland sche zaken over den inval in de gebouwén dei Sovjetlegatie te Peking. Op dit verzoek wordt in dc volgende verga dering beslist. Bij dc voortzetting van de behandeling van dc begrooting van Curasao zet minister Koningsberger zijn Dinsdag afgebroken rede voort. De reizen van den gouverneur acht spr. nuttig in verband met de handelsbelangen en beleefdheidsbezoeken. Ook de minister zou gaarne bij den gouverneur meer voortvarend heid zien. Echter zul hij a.s. zomer naar Den Haag komen en don zal een urgestief program worden opgesteld. De kwestie van de financieele gelijkstelling op onderwijsgebied zal besproken worden. Een burgerpolitie zou voor Curasao tc duur zijn Garnizoen en politie aldaar zullen nu volgens de voorstellen worden vervangen door mare chaussees, die hier tc lande hun opleiding ont vingen. Bij de replieken- dient dc heer Joekes een motie jn waarin wordt uitgesproken, dat het ongewenscht is omtrent dc reorgonisalio der politie op Curasao een beslissing tc ne men, hangende het overleg tusschcn Gouver neur en Kol. raad. De heer J o e k e s trekt de motie wede- in maar komt bij de artikelen op de zaak terug door voor te stellen een amendement op art 24 om dit artikel met 16.000 gulden tc ver meerderen. Het amendement wordt verworpen met 38 tegen 19 stemmen. De heer L i n g b e e k bepleit verhooging der prcdikantstractementen. De begrooting wordt aangenomen z.h.s. De vergadering wordt verdaagd tot 31 de zer. van den Volkenbondscovnmissaris Van Hamel uitspreken. De directeur der spoorwegen heeft niet het recht dc Danzigcr rechtspraak tei zijde te stellen en zich in vakvereenigingsoangele- genheden tc mengen. Dc Danzigcr arbeiders zal hij nooit door zijn bedreigingen r-aor zijn hand kunnen zetten. POLEN. BRAND IN DE MILITAIRE VLIEGTUIG FABRIEKEN TE WARSCHAU. Gisterenmiddag is een groote brand uitge broken in de mi'itaire vliegtuigfabrieken ineen voorstad van Warschau Na verloop van een uut slaagde de brandweer van Warschau er in di/n brand meester te worden. Enkele arbei ders liepen daaibij verwondingen op. Over dot» omvang der schade wordt niets medegedeeld. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Von het oorlogsterrein. Succes sen van Tsjqng Kai Sjek. Gemeld wordt, dat het nationalistische leger Anking, de hoofdstad der provincie Anhwei. aan den Noordelijken oever van den Jangtse tusschen Kioekiong en Nanking, heeft genomen en het communistische leger uit Kioekiang heeft verdreven. Er wordt binnenkort een groote slag ver- wacht op dc linie Loeantsjau-Tsjou-mcei- Hotsjau (ten N. van Anking). Dc troepen van Tsang Tso Lin zijn Hoepel (de provincie waarin Hcnkau ligt) binnenge rukt. fe Joentsau, aan den noordelijken oever van den Jangtse, tegenover Wochoe, wordt gevoch ten. De toestand tc Sjanghai verbeterd. Daar de toestand te Sjanghai thans normaal is, is van Dinsdagavond of het verbod, om zich na donker op straatite begeven, ingetrok ken VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Dreigende nieuwe dijkbreuk. Een bericht uit Baton Rouge in Louisiana meldt, dat door de dieigvde diikh^uk bij den grooten bocht van Boyou des Glaises het ge vaar bestaat, dal honderdduizenden H.A vruchtbaar land, waar katoen en rietsuiker ge teeld worden, overstroomd worden en dat 100,000 menscher. daklou* zullen worden. DE TORNADO. Het aantal dioden. Uit New-york wordt d d Tl Mei gemeld, dai het aantal dooden tengevoVe van den tornado, die einde do orige week heeft gewoed, 225 bedraagt. Er werden niet minder don acht staten door geteisterd DE AMERIKAANSCHE NATUURRAMPEN. De omvang daarvan. Volgens een niet-officieele schatting al dus een bericht uit New-York zijn er door de overstroomingen van den Misrisippi en de stormen in het Westen en het ce'.trum in tiet geheel 778 personen cedood en 3500 gewond. Voorts zijn 365,000 personen dakloos cn staan er 14,000 vierkante Eng. mijlen lar.d onder water. Door de stormen zijn 37 steden ver woest. MEXICO. GEVECHTEN MET INDIANEN. Londen, TT Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Nogales zijn 2000 man Mexicuon- sche troepen naar Cascarenos gezonden, dat TO mijlen ten Oosten ligt van de plaats, waar de federale troepen in gevecht met de Yaquiindia» nen zijn gewikkeld Overal zijn posten met machinegeweren opgesteld om de Indianen te beletten een poging te doen om zich van de stad meester te maken. Naar verluidt, heeft Luis Matus, het hoofd der yaquiindianen, Zon dag de stad Nogales gesommeerd om 'rich over te geven. Bericliten. TWEE EX-AGENTEN VOOR DE ROTTERD. RECHTBANK. Beschuldigd van heling van ge stolen goederen. De arrondissements-rechtbank te Rotterdam heeft gisteren de zaak behandeld tegen den 28-jarigen C. van W., oud-agent van politie, thans zonder beroep, en den 32-jarigen agent van politie A. B„ beiden gedetineerd te Rot terdam. Verdachte Van W. heeft zich fe ver antwoorden gehad, dat hij op 9 Januari j.l. ter uitvoering van zijn voornemen om aan een hem onbekend persoon in de woning van B. uit winstbejag een aantal van misdrijf afkom stige sieraden te verkoopen, die voorwerpen op tafel zou hebben gelegd in een vertrek van die woning. Dit zou hij gedaan hebben om ze aan iemand, die voorgaf Jansen te httrten, te verkoopen. Het misdrijf van heling wa^ niet voltooid, doordat plotseling de politie binnen kwam en Van W. op heeterdaad .betrapte. Verdachte B. werd ten laste gelegd, dat hij gelegenheid zou hebben verschaft tot het ple gen van bovengenoemd misdrijf, door in zijn woning een vertrek beschikbaar te stellen waar Van W. met den koopman Jansen zou kunnen onderhandelen. Verdachte Van W. zei, dat hij verschillende goederen, welke hij onder zijn berusting had, had willen verkoopen aan een koopman, die zooals zijn mede-verdachte hem gezegd had op den avond van den 9en Januari in diens woning zou komen. Toen de koopman kwam, zeide hij Jansen te heeten. Verdachte ontkende tot dien koopman te hebben gezegd, dat hij niet weten wilde wie dien koopman was. Verdachte wist niet, dat de voorwerpen van misdrijf afkomstig waren. Verdachte heeft geen verklaring, waarom hij dien avond een revolver en een boksbeugel bij zich hod. Alle voorwerpen heeft verd. 'gekocht van een Duitscher, een zekeren Göbel. Bij een loods van de Holland-Amerika Lijn heeft die Gobel hem alles overhandigd. Verdachte B. verklaarde, dat hij bij den bar bier iemand heeft ontmoet, dien hij alleen ken de als „Lange Teunis." Deze man vertelde dat een zekere Jansen goud en zilver van hem, verdachte, koopen wilde. Er werd afgesproken in B.'s woning aan het Reigerspad samen tc komen. Verdachte had wel begrepen dat dc sieraden van misdrijf afkomstig waren. Getuige A. v. d. Merwe heeft zich op den avond van 9 Januari j.l. voorgedaan als den koopman Jansen, die zich interesseerde voor de gouden en zilveren voorwerpen. Verdachte Van W. zou tot dezen getuige hebben gezegd bij hun ontmoeting „Ik begeer u niet te ken nen, wij moeten onbekend blijven voor elkaar Van W. blijft dit ontkennen De rechtbank hoorde nog eenige vrouwen, aan wie Van W. gouden en zilveren sieraden zou hebben te koop aangeboden, onder dc medcdeeling dot er „een luchtje aan was", wélke verklaringen eveneens door verdachte Van \V. werden geloochend. De sieraden waren gestolen op verschillende tijdstippen te Bloemendool, tc Vlaardingen en te Hillegersberg. Er werd een aantal getuigen gehoord, verklaringen afleggend omtrent de inbraken, waarbij de voorwerpen zijn ont vreemd. Het O. M., waargenomen door mr. J. A. d e Visser, begon er op tc wijzen, dot het in Rotterdam verwondering verwekt heeft, dat een agent van politie en een oud-agent van politie zich met goederen hadden ingelaten, welke af komstig bleken tc zijn van inbraken in den omtrek van Rotterdam gepleegd Wat ieders aandeel in deze zaak geweest is, is moeilijk uit te maken. Uit het dossier blijkt, dat er vijf verdochten in deze zaak zijn, waarvan nu de twee helers terecht staan. Dc beide dieven, Göbei en Toffclon, zijn voor deze zaak nog niet voor de rechtbank gevoerd kunnen worden. Göbel is naar Frankrijk uit geweken en Tof felon zit een straf uit voor een te Zeist met Göbel geplcegden inbraak Do vijfde verdachte, een juffrouw, is in vrijheid gesteld, omdat haar aandeel in deze zaak niet is komen vast te staan. Spr. wees er verder op, dat toen gebleken was dat bij den agent B. van misdrijf afkom stige gouden cn zilveren voorwerpen zouden worden verhandeld, de politic aanvankelijk ver moedde dat het hier den buit gold van de bij de fa Ameling Merkes gepleegde inbraken. Ameling Merkes herkende echter geen dei voorwerpen, welke toch onder zeer verdacht" omstandigheden waren verhur.deld Ir verband hiermee wees Spr. er op, dat Van W. vaal; onderhandelde met bekende opium- cn co caïnesmokkelaars. B. heeft altijd erkend, dot de goederen die ten zijnen huize werden verhandeld, van mis drijf afkomstig waren Bovendien heefl hij toe- gegeven, dat het hem bekend was. dat 'hij voot de, beschikbaarstelling van zijn woning een ver goeding zou krijgen. Het delict waaraan de verdachten zich heb ben schuldig gemaakt, is prnstig, tc ernstiger waar het hier geldt een .eervol ontslagen (zij het dan niet op eigen verzoek) agent van poli tie en een actief agent van politie. Er is een blaam op het politiccorps geworpen, het ver trouwen van het publiek is geschokt. Van W ging om met smokkelaars en mis dadigers. B stond gedurende zijn diensttijd goed bekend Hij heeft zich laten verleiden door het geld dot hij zou ontvangen. B. had ele schulden. Over beide verdachten zijn ongunstige rapporten van het Leger des Heils ingekomen Spr. cischte tegen verdachte Van W. een gevangenisstraf van twee jaar en tegen B. een gevangenisstraf van één jaar en vier maanden de maxima, welke voor dc ten laste gelegde feiten staan. Mr. A. van Ween en, verdediger van ver dachte Van W, bestreed de dagvaarding op juridische gronden. Mr. F. A. Holleman, raadsman van ver dachte B., pleitte clementie voor zijn cliënt. Uitspraak 24 dezer. DE DORDTSCHE AGENT-MAJOOR INBREKER. In hooger beroep voor het Haagsche Hof. In hooger beroep is vandaag voor het ge rechtshof te Den Haag behandeld de raak tegen den gewezen agent-majoor van politie K L. A te Dordrecht, thans zonder beroep, gedetineerd, die door de rechtbank aldaa», wegens verschillende feiten van diefstal on der verzwarende omstandigheden, is veroor deeld tot 6 jaren gevangenisstraf, met aftrek der voorloopige hechtenis. Verdachte heeft zich, naar hij bekende, In de laatste jaren, terwijl hij zijn functie van agent-majoor uitoefende, aan verschillende in braken schuldig gemaakt. Een motief of be weegreden om te verklaren, hoe hij tot die feiten is gekomen, kon verdachte niet opge ven. Getuigen werden niet gehoord. De advocaat-generaal mr. Brants, de vraag besprekende, wat den verdachte tot de dief stallen heeft gebracht, meende de veronder stelling te mogen opperen, dat de verleiding, welke en dan vooral 's nachts, voor politie mannen bestaat, te groot voor verdaohte* is geworden. En één keer op het hellende vlaK gekomen, is verdachte steeds verder gegleden. Maar ook hier geldt weerde kruik gaat zoolang te water totdat zij breekt. Naar Spr.'s meening is er geen aanleiding de opgelegde straf van 6 jaren te verminde ren. En al heeft Spr. medelijden met dezen man, die jaren lang een goed politieman is geweest en nu zijn carrière heeft gebroken, hij kan toch, gezien de ernst van de feiten, niet anders dan bevestiging van het vonnis der rechtbank vragen Verdachte's raadsman mr. Van Drooge, uit Dordrecht, was het met den advocaat-gene raal eens, dat de verleiding hier een groote rol heeft gespeeld en wees op de groote zor geloosheid, welke er bestaat met betrekking tot het sluiten van de deuren. Herhaaldelijk worden er ook 's nachts d« uren opengelaten. Bij deze verleiding kwam nog, dat verdachte een handig man was en veel kon knutselen, enz. Zoo is hij van het één tot het ander ge komen, totdat het op het laatst een soort sport

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1