DE EEMLANDER" iKOFFIEHULS» EERSTE BLAD. BUITENLAND. /V\ORGEN VERZETTEN WIJ DE OM ZOO LANG MOGELIJK VAN DEN ZOMERDAG TE GENIETEN. OM ECHTER ZOO LANG MOGELIJK VAN DEN GLANS OP MEUBELEN EN VLOEREN TE GENIETEN GEBRUIKT MEN 25e Jaargang No. 269 ABONNEMENTSPRIJS T5 m"ai'D voot Amerv looit2.10, per maand/0,75, Idem franco per post f J.per week (mei gratis verzekering legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: ft VALKHOFF. „nheMSCHEto'IrTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. TEL. INT. 813. Zaterdag 14 Mei 1927 PRIJS DER AOVERTENTlEN mei Inbegrip van eea bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eD Licldadigheids-adve.tentiën voor de hellt der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan teer voordecligc bepalingen vooe het adverteeren- Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD- CONFERENTIE. De douanepolitick van Frankrijk en Engeland. G e n v e, 12 Mei. (V. D.) De bekende medewerker van het Petit Journal, Marcel Ray, die, zooals bekend, gedurende de officieele zit tingen van den Volkenbondsraad officieus het Fransche standpunt in de Geneefsche pers ver tegenwoordigde, wijst er heden op, dat gedu rende de laatste dagen er tusschen de Britsche en de Fransche opvatting van de douane-poli tiek een toenadering heeft plaats gehad, zoodot de mogelijkheid bestaat, dat er een 'overeen komst wordt bereikt. Daarentegen spreekt Mar cel Ray zich met kracht uit tegen de opvatting van den Britschen gedelegeerde Layton, die alle handelsbesprekingen wil ter zijde stellen en toont hij aan, dat het er de Fransche dclega uitsluitend om is te doen dc uitwassen van de protectic-politiek eenigszins uit dc wereld te helpen. Met nadruk wijst Marcel Ray op het feit, dat slechts die besluiten van de economische wereldconferentie wenschelijk zijn, waarbij rekening is gehouden met de economische structuur van de afzonderlijke landen. DE ONTWAPENINGSCONFERENTIE. Nadere bizondvrheden over lord Cecil's verklaringen. Londen, 12 Mei. (H. N.) Lord Robeit Cecil heeft gisteren voor de volkenbondscom missie van het Engelsche parlement gesproken over de tot nu toe bereikte resultaten van dc ontwapeningsconferentie. Hij verklaarde, dat het volgens dc algemeene opvatting nog te vroeg is om den afzonderlijken staten nauwkeurig de sterkte hunner legers of het aantal hunner oorlogsschepen te willen voorschrijven. Toch acht men het mogelijk bepaalde beginselen vast te stellen, volgens welke de vermindering der legers zal kunnen tot stand komen. Met dit doel heeft de Engelsche regeering aan de com missie voor de ontwapening van den Volken bond een voorstel voorgelegd, dat zich tot het beginsel van de ontwapening beperkt. Ook de Fransche regeering heeft een overeenkomstig ontwerp ingediend, DUITSCHLAND. HET WONINGTEKORT. Berlijn, 13 Mei. (V. D.) Tot het vast stellen van de woningbehoefte in Duitschlnnd zal a.s. Maandag in alle gemeenten een alge meene woningtelling worden gehouden. Men schat dat in geheel Duitschland 8 a 000.000 woningen noodig zullen zijn, waarvan alleen in Berlijn 136.000. VECHTPARTIJ IN DEN RIJKSDAG. Communisten gaan elkaar (c lijf. Gisteren ontstond in de wandelgangen van den rijkskdag een woordenwisseling tusschen leden van den rechter- en linkervleugel der communistische fractie, die uitliep op eon handgemeen. Andere afgevaardigden en rijks- dagpeisoncel moesten aan de kloppartij een eind maken DE VERHOOGING DER POSTTARIEVEN. B e r 1 ij n, 13 Mei. (H. N.) Het rijkspost- ministerie heeft een mededeeling in het licht gegeven, waarin uitvoerig de overwegingen worden uiteengezet, die tot een verhooging van de tarieven bij de post hebben geleid. In deze mededeeling wordt gezegd, dat dc financieele toestand van de posterijen niet zoo gunstig Is els dikwijls wordt aangenomen. Het jaar 1924 was zeer goed, doch in 1925 zijn de ontvangsten onder dc uitgaven gebleven. Ook de raming voor 1926 kon slechts in evenwicht worden gebracht door de rekening te bezwaren met een lee ning van 150.000 000 Mk. Dc ontvangsten bleven dat jaar 113.000.000 onder dc raming, zoodat talrijke verbeteringen in het bedrijf moesten worden uitgesteld. De voor 1927 ge raamde ontvangsten zullen de uitgaven, naar verwacht wordt, niet dekken. Aanvankelijk was het plan een leening van 300.000.000 op te nemen, ten einde gedurende het jaar 1927 geen tariefverhooging toe te passen. De tarief- verhooging is echter noodig gebleken, te meer daar uit alle kringen van het economische leven op verbetering van het bedrijf wordt aange drongen. De hoogere ontvangsten worden op 240.000.000 geraamd, waartegenover staat, dat een deficit van 300.000.000 moet worden gedekt. BELGIE. DE AMNESTIE-KWESTIE IN DE KAMER. Een motie-Herman Vos verworpen. Men meldt uit Brussel aan de N. R. C.: Herman Vos, het Vlaamsch-nationale Kamer lid voor Antwerpen, heeft Donderdag in de Ka mer een motie ingediend, waarbij voorgesteld werd de twee amnestie-voorstellen, dat van de Vlaamsch-nationalisten en dat van Van Cau- welaert c.s., zoowel in de centrale afdeeling ais in de Kamer zelf gezamenlijk in behandeling te nemen en te bespreken. Deze motie werd ech ter bij opstaan en zitten verworpen. De meeste socialisten, ook de Wanlsche, en de Vlaamsche nationalisten stemden voor. De katholieken en de liberalen stemden tegen. Enkele socialisten .onthielden ziek Wegens afwezigheid van verscheidene leden moest dc bijeenkomst van de centrale afdeeling tot de volgende weck Woensdag worden ver daagd. Hijmans, de minister van justitie, zal dan ook in deze afdeeling namens de regeering een verklaring afleggen. ENGELAND. DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN. Nadere bizonderheden. Londen, 13 Mei. (H. N. Draadloos.) De bureaux van de Arcos Ltdonder welken naam de Al-Russische coöperatieve vereeni- ging te Londen bekend is, zijn, zooals men weet, gisteren door een groote politiemacht doorzocht. Er is terstond een begin gemaakt met het onderzoek van de in beslag genomen papieren, welk onderzoek gisteravond nog niet was afgeloopen en vanmorgen hervat is Er zullen nog wel enkele dagen vcrloopen, voor dat alle papieren, waarvan er vele in het Rus sisch luiden, nauwkeurig onderzocht zijn. Het bevel tot het doen van een huiszoeking was op de gewone wijze door de Londensche ma gistraat uitgevaardigd op verzoek van de po litie, die te voren overleg had gepleegd met den minister van binnenlandsche zaken, die verantwoordelijk is voor het handhaven van de orde in het binnenland. De Arcos is een naamlooze vennootschap met Russisch kapi taal en was de eerste handelsorganisatie, die na de hervatting van de handelsbetrekkingen tusschen Engeland en sovjet-Rusland is ge sticht. Zij werd opgericht voor het koopen en verkoopen, den in- en uitvoer van goederen van allerlei soort en de staf van het personeel bestond uit ruim 1000 personen. De Russi sche handelsdelegatie, welker leiding persoon lijk de diplomatieke immuniteit geniet, is i: het zelfde gebouw ondergebracht. Volgens de Times zijn bij de huiszoeking ook tal propagandafilms gevonden Vanmorgen heeft Arthur Henderson in het Lagerhuis den minis ter van binnenlandsche zaken gevraagd, of de inval op zijn last heeft plaats gehad en, zoo ja, of aan het Huis volledige inlichtingen om trent de redenen voor dit optreden zullen wor den verschaft. Vragen in 't Lagerhuis. Londen, 13 Mei. (V. D.) In het Lager huis heeft, zooals men weet, Arthur Henderson hedenmorgen den minister van binnenlandsche zaken gevraagd, of de inval in de Arcos met zijn toestemming is geschied en indien dit het geval is, of het Lagerhuis dan volledige lichtingen kan krijgen omtrent dc redenen voot dit optreden Sir William Joynson Hicks ant woordde: Woensdagavond heeft het hoofd van de po litie mij inlichtingen verstrekt, waarop ik mach tiging verleende een onderzoek in te stellen in de gebouwen van de Arcos. Gistermiddag is de politie het gebouw binnengegaan en het onder zoek is thans in gong. Ik ben niet in staat en zal niet binnen een paar dagen in stoot zijn eenige verdere inlichting tc geven. Op een verdere vraag zeide de minister van binnenlandsche zaken, dat hij zoo spoedig mo gelijk alle mogelijke inlichtingen zal geven hij stelde voor, dat de vraag Maandag zou worden herhaald. Luitenant Kcnworthy vroeg, of ook de vei- blijven van de handelsdelegatie waren onder zocht. De minister van binnenlandsche zaken antwoordde hierop, dat hij gisteravond sir Wyndham Childs, het hoofd van de speciale afdeeling van Scotland Yard, aan wien het on derzoek was opgedragen en die hedenmorgen in het Arcosgebouw was, heeft gesproken, doch spreker kon niet mededeelen in welk gedeelte van het gebouw de handelsdelegatie is onder gebracht. Op de vraag of Iwt kabinet of het ministerie van buitenlandsche zaken waren geraadpleegd, zeide hij, dat het een politiezaak was, waarvoor de verantwoordelijkheid rust op dcri minister van binnenlandsche zaken. Een andere vraag, die gesteld werd, was, of eenige honderden geëmployeerden van de Arcos Engelschen waren en of het Lagerhuis in kennis kon worden gesteld van de bewoor dingen van de volmacht. Joynson Hicks ontkende, dat dit een buiten gewoon geval was en voegde eraan toe, dat, wonneer een volmacht voor een onderzoek in een particulier gebouw wordt gegeven, de kwestie van de nationaliteit niet terzake is. Hij kon niet mededeelen, of deze personen aan een onderzoek werden onderworpen en of hun persoonlijke documenten waren geopend en hij weigerde zijn mecning te kennen te geven, of dc volmacht een dergelijk onderzoek toeliet. Dc volmacht was niet door hem, doch door den magistraat afgegeven. In antwoord op een andere vraag zeide hij, dat er niets bekend was van het feit, dat ten gevolge van den inval eenige geëmployeerden hun loon niet hebben ontvangen, doch hij zou een onderzoek instellen en indien schikkingen ten gunste dezer geëmployeerden zouden kun nen worden getroffen, dan zou dit geschieden. Het werk in het gebouw gaat zijn gang. Naar allen schijn werd er gisteren in dc kan toren van de Russische handelsdelegatie ge werkt als naar gewoonte, maar slechts die of- deelingen van de Arcos Ltd, waar de huiszoe king voltooid is, waren weer geopend. Een be ambte van de maatschappij deelde gisteren mee, dat in de meeste afdeelingen de zaken op de gewone wijze haar gang gingen. Voor het gebouw verzamelden ook gisteren zich veel kijkers In den loop van den ochtend werd het gebouw bezocht door den chef van de City- politie en door een hooggeplaatst ambtenaar van Scotland Yard. Geheime brandkasten ontdekt. Uit Londen wordt d.d. 13 Mei aan het Hbl. gemeld: In de gewelven van het sovjethuis, het hoofd kwartier van de Arcos en van de sovjet-Rus- RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1. Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij RECKITTS, Rotterdam. DRINKfr ■HHS Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 44346 A'foort Tel. 1200. sischc handelsdelegatie vond de politie vijf kolossale brandkluizcn en achter dc paneelcn in den muur van de tweede verdieping ont dekte ze heden drie geheime brandkasten. Van drie der kluizen zijn de sleutels aan de politie overhandigd en een aantal ambtenaren zijn be zig de daarin gevonden papieren te onder zoeken. De sovjet-handelsdelegatie weigerde de sleu tels der beide andere kluizen aan de politic af te geven, daar deze niet aan dc Arcos behoor den en onder de diplomatieke immuniteit val len. De sleutels van de verborgen brandkasten werden om dezelfde reden geweigerd. Veronder steld wordt, dat dc papieren, welke door de politie gezocht worden, in deze brandkasten worden bewaard. Het onderzoeken van de ge vonden papieren zal waarschijnlijk niet voor a.s. Dinsdag afgeloopen zijn. Nader wordt bericht, dat de politic een me- chanischcn breker van gewapend beton als mede hefboomen, houweelen en een acetyleen- steekvlam heeft laten komen om de vijf brand kasten in de lokalen van dc Arcos te openen, daar de Russen hebben geweigerd dc sleutels af te geven. Dc bewering, dat de door de politie gevon den geweren niets zijn dan museumstukken, ouderwetsche wapenen, die Krassin ten ge schenke waren gegeven, wordt tegengesproken. De Evening News zegt, dat het moderne Mau sers waren, waarvoor geen politievcrgunning was verleend. Het Russische protest. De Russische zaakgelastigde Rosengolz heeft gisteren een half uur lang gesproken met sir Austen Chamberlain en heeft een in ernstige bewoordingen opgesteld protest overhandigd, waarin gezegd wordt, dat deze inval indruischt tegen dc handelsovereenkomst van 1921. In de Russische nota wordt beweerd, dat een beamb te der handelsdelegatie, die weigerde den sleu tel of te geven van de brandkast, welke per soonlijke papieren, cijfercodes enz., tocbehoo- rend aan den handelsagent, bevatten, door de politic kwalijk werd behandeld en dat de briefwisseling van den agent werd meegeno men. In de nota wordt verder opgemaakt, dat de elementairste waarborgen en regelen voor een verweer werden geschonden. De huiszoeking begon volgens de Russische lezing vóór het toonen van een desbetreffede volmacht Alle beambten, zoowel vrouwelijke als mannelijke, werden gefouilleerd; de vrouwen door manne lijke vertegenwoordigers der politic. In afwachting van instructies zijner regeering protesteert Rosengolz krachtig tegen de fla grante schending van de verplichtingen der Britsche regeering uit hoofde van de handels overeenkomst nopens de diplomatieke immuni teit van den officieelen handelsagent enz. Het bestuuT van de Arcos heeft op het ge bouw een aankondiging doen aanbrengen, dat de maatschappij alle zaken heeft geschorst tot de politie het gebouw zal hebben ontruimd. Verdere vragen. Ten antwoord aan een conservatief Lager huislid gaf Henderson (arbeiders) toe, dat de zaakgelastigde der sovjets gisteren naar het Lagerhuis was gekomen om hem tc raadplegen, maar hij zeide ook, dat de zaakgelastigde, alvo rens naar het Lagerhuis te komen, al het moge lijke had gedaan om in contact te komen met den minister van buitenlandsche zaken. Sir Alfred Knox (conservatief) stelde de vraag, of het bezoek van den zaakgelastigde der sovjets aan het Lagerhui^ tot het raad plegen van het bestuur der socialistische partij niet een ernstige inbreuk vormde op de diplo matieke etiquette. Sir William Davison (conservatief) vroeg, of Hicks erover ingelicht was, dat in 1918 in het Britsche gezantschap te St. Pctrsburg een inval was gedaan en dat tot nog toe geen schade loosstelling was betaald, ofschoon daarbij een Britsch officier werd gedood. De minister liet deze vraag onbeantwoord. De indruk te Genève. Het bericht omtrent de huiszoeking heeft diepen indruk gemaakt in de kringen van de economische conferentie. Herhaaldelijk werd in de kringen der gedelegeerden betoogd, dat het misbruik van de gstvrijheid door de Russen aantoont, dat het doel van de sovjet regeering weliswaar is met de vreemde mogendheden handelsbetrekkingen te onderhouden, maar on der dcnjdekmantel van handelsbetrekkingen het drijven van de derde Internationale te bevor deren en te steunen. In kringen der Russische delegatie wordt tc kennen gegeven, dat dit een Engelsche ma noeuvre is om de in Genève plaats vindende be sprekingen tusschen de Russische en de andere delegaties, met name de Amerikaansche, aan merkelijk te belemmeren, daar de Russische delegatie door haar gematigde houding er in geslaagd is het vertrouwen te verwerven en toenadering te verkrijgen. Ossinski beweerde, dat het moeilijk zou zijn welke belastende do cumenten ook te vinden en zeide, dat de huis zoeking verband houdt met de te Peking ge vonden valschc documenten. DE VAKVEREENIGINGSWET. Slechts bestraffing van organi sators van en aanhitsers tot staking. Het Lagerhuis heeft Vrijdagnacht tot over drieën vergaderd en verdere vorderingen ge maakt met de artikelsgewijze behandeling van het wetsontwerp op de vekvereenigingen. Ar tikel I is echter nog steeds in behandeling. Sir Douglas Hogg, de attorney-general, gaf toe, dot „algemeene stoking", die door dit ar tikel onwettig wordt gemaakt, niet „univer- seele staking" bcteekende, maar veeleer een staking, die er op berekend was, de- regeering re dwingen. Hij beloofde een bepaling, welke personen, die louter stakers waren en niets an ders, van een strafgeding zou vrijstellen. De straffen zouden worden gereserveerd voor de organisators van en aanhitsers tot staking. POLEN. GEWELDIGE STATIONSBRAND. Warschau, 13 Mei. (H. N.) Vanmorgen is er in de werkplaatsen van het Oosterstation een groote brand uitgebroken, waardoor 3 hal len met veel materiaal en 27 wagons, waar onder de salonwagens van den staatspresident en van maarschalk Pilsoedski, vernield zijn. De schade wordt op 5.000.000 zloty geraamd Men vermoedt, dat de brand aan kwaadwilligheid is wijten, ten einde de sporen van de omvang rijke verduisteringen, die onlangs ontdekt zijn, te doen verdwijnen. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE CONFERENTIE TE JOACH1MSTHAL Een bericht uit Joachimsthal meldt, dat de conferentie der Kleine Entente, die drie dagen zal duren, gistermiddag hoor eerste zitting heeft gehouden. T© zelfder plaatse vergadert een persconfe rentie van de Kleine Entente-staten en Polen. HONGARIJE. ONTGINNING DOOR IRRIGATIE. Boedapest, 13 Mei (H.N.) Het minis terie van landbouw heeft een grootsch irrigatie - plan uitgewerkt, waardoor een gebied van 5000 vierkante K.M., dat tot nu toe onvrucht baar was, voor ontginning geschikt zal worden gemaakt. Op de bcgrooting zal voor dit doel een bedrog van 10,000,000 pengoe worden uitgetrokken. ROEMENIE. DE TROONOPVOLGING. Nieuwe verwikkelingen. Boedapest, 12 Mei. (V. D.) Volgens een telegram uit Boekarest zijn in de Roe- meenscho troonopvolgingskwestie nieuwe ver wikkelingen ontstaan en wel tengevolge van onderhandelingen, welke tusschen den minis ter-president Avcrcscu en kroonprins Carol sedert eenigen tijd gaande zijn. Hiot, een voor aanstaande persoonlijkheid, houdt van Parijs uit Averescu telegrafisch van de onderhande lingen met Carol op de hoogte en thans zou Averescu hebben besloten zich naar Parijs te begeven en persoonlijk de besprekingen met ex-kroonprins Carol voort te zetten. Als reden voor zijn buitenlandsche reis wordt opgege ven, dat Averescu naar Engeland moet in ver band met een daar op te nemen Roemecnsche lecning, doch het is genoegzaam bekend, dat Averescu's persoonlijke tegenwoordigheid daarbij geen volstrekt vereischte is; men hecht hieraan dan ook geen geloof en algemeen is men van meening, dat het hier slechts gaat om een persoonlijk contact met Carol. Daar Averescu verzuimd heeft Bratianu op de hoogte te brengen met deze onderhandelin gen, heeft het bc-ker.d worden van dc missie van Hiot in liberale kringen een pijnlijken in druk gemaakt. Daar de bladen de verwikkelingen inzake de troonopvolgingskwestie niet mogen bespre ken, verwacht men, dat de liberale partij dc onderhandelingen tusschen Ak'erescu en Carol in een buitengewone zitting Mttn de Kamer tei sprake zal brengen. RUSLAND. SINOFJEF TER VERANTWOORDING. Het telcgraafagentschap van de sovjetunie deelt medeNaar aanleiding van de rede van Sinofjef in de partijvergadering bij het 15- jarig jubileum van de Prawda, die een aan klacht inhield tegen het centrale comité van de communistische partij evenals tegen de Prawda, heeft het centrale comité van de par tij besloten Sinofjef ter verantwoording voor dc partij tc roepen en de kwestie aan de cen trale controle-commissie voor te leggen. BRITSCH-INDIE. VIJFTIG PERSONEN VERDRONKEN. Een bericht uit Madras houdt in, dat bi) Gutala een Indisch vaartuig tijdens een storm is gezonkener zijn 50 personen verdronken. PERZIE. DE OPHEFFING DER EXTERRITORIALITEIT. De regeering heeft aan de belanghebbende mogendheden laten weten, dat de extraterrito riale privilegiën met ingang van 10 Mei 1928 zullen worden afgeschaft. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De -pmorsch van Jang-Sen. Een draadloos bericht uit Hankau zegt, dat de toestand meer gespannen is sinds het be richt, dat generaal Jang-Sen, die onlangs tot de Noordelijken is overgegaan, Itsjang heeft genomen en o^> Hankau aanrukt. Dc Engelsche schadevergoe- dingseischen. Naar thans blijkt, hebben de gisteren ver melde Britsche eischen ten bedrage van 2 mil- lioen pond sterling betrekking op de gebeur tenissen te Nanking en niet op die te Hankau VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. Nog steeds nieuwe dijkbreuken. Een schade van 10 milliocn dollar. De dijk von Bayou des Glaises is doorge broken over een afstond van 600 voet Volgens den gouverneur van Louisiana zullen er 25.000 menschen dokloos worden tenge volge van den doorbraak. Men vreest tevens voor een doorbraak van de dijken der Atchafa* leya-rivier, waardoor de woningen van 150.000 menschen bedreigd zijn. Ook bij Leonville is een dijk bezweken. De stoffelijke schade in Loui* siana wordt op 10 millioen dollar geraamd. Geen bijeenroeping van het Ameri kaansche congres. Naar \rit Washington wordt bericht, hebben erscheidene leden van het congres den wensch

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1