L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 3 7,7*"voot™ PRIJS DER ADVERTENTIE met Inbegrip van ee» EERSTE BLAD. Corsetten Corselettes Bustehouders. KOLONIËN. 25e laargang No. 272 loort' 2.10, per maand ƒ0.75. Idem franco per post 3.—, per week (met cratis ▼erreker.ng tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. SFOOBTSGH DAGBLAD fi DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHERpOüRTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. Thu INT. 613 Woensoag 18 Mei 1927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lleldadigheids-adve.tenticn voor de hellt der prijv Voor handel cu bedrijf bestaan zeer voordcclige bepalineen voor het «dverteeren. bene circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. De Gemeenteraadsverkiezing. Het roodc spooK. Het is een oud verschijnsel, dat zij die bang zijn voor den invloed van vooruitstrevende be ginselen, do kiezers van de partijen, die deze beginselen voorstaan, gaan afschrikken door hen bang te maken met het roode spook. In vroeger jaren was de zweep van Troelstra het geliefkoosde instrument, waarmede dr. Kuypcr ons volk de stuipen op het lijf trachtte te jagen en het afkeer in te boezemen zelfs tegen den meest bezadigden liberaal. Thans past men van de zijde van den Vrij heidsbond dezelfde methode op onze partij toe. Het heet, dat de vrijzinnig-democraten langzaam maar zeker verkapte socialisten zijn geworden. Uit de samenwerking die in de prac- tischc politiek nog al eens tusschen vrijzinnig en sociaal-democraten wordt waargenomen, jfteent men te mogen afleiden, dat de vrijzin- iig-dcmocraten geen vrijzinnigen meer zijn, doch socialisten zijr geworden. Deze voorstelling is valsch. De werkelijkheid is juist tegenovergesteld. Niet de vrijzinnig democraten zijn tot de socialisten genaderd, doch de socialisten zijn in de practische po litiek op vrijzinnig-democratisch standpunt ge komen. De socialistische theorie wordt door den vrijzinnig-democraat nog steeds met be slistheid verworpen. Het leerstuk van den klas senstrijd onderschrijven wij niet. Wij ontken nen, dat er slechts arbeiders en kapitalisten zou den zijn tot feilen kamp met elkander aange wezen. De maatschappij js een veel ingewik kelder samenstel. Zelfs tusschen de arbeiders onderling en de kapitalisten onderling zijn de verschillen zoo groot, dat men niet van één enkele klasse mag spreken. Tusschen deze bei de» groepen in staat de groote en breede massa van den middenstand, in al zijn vormen. Die middenstand, die volgens de socialistische the orie tot verdwijnen zou zijn gedoemd, heeft naar vrijzinnig-democratische overtuiging in onze maatschappij een uiterst belangrijke taak tc vervullen Wanneer de socialisten in de practische po litiek naar der socialistische theorie willen gaan leven, verzet dc vrijzinnig-democraat zich daartegen met groote stelligheid. Zoo wenscht hij niet te weten van overheidsexploi- tatie, wanneer deze niet door het algemeen be lang wordt gevorderd. Men herinnere zich slechts 't krachtig verzet van de Amstcrdamsche vrijzinnig-democraten tegen het gemeentelijk mei kb e drijf, dat men zonder eenige noodzaak, alleen terwflle van de socialistische theorie wil der stellen in de plaats van de particuliere be drijven. De gevallen, waarin de socialisten leven naar de socialistische theorie, worden echter stoods zeldzamer. Dit is een gevolg van de toenemende macht der socialistische partij. Tien tot twintig jaar geleden was die partij in de verschillende vertegenwoordigende licha men nog maar sporadisch vertegenwoordigd. Zij was uitsluitend oppositiepartij en behoefde voor den gang van zaken in staat, gewest en gemeente geenerlei verantwoordelijkheid te dragen. Levend naar het woord van Bebel, dat het de sociaal-democratie er niet in de eer ste plaats om te doen moest zijn om iets te bereiken, doch dat zij voor alles eischen moest stellen, die geen enkele partij vervullen kan, werden in gemeentelijke en andere vertegen woordigingen telkens voorstellen gedaan, dje ook de meest democratische regeerders niet voor hpn verantwoording konden nemen, om dat zij, hoe mooi op zichzelf, in de bestaande omstandigheden onuitvoerbaar waren. Wan neer dit dan uit vrijzinnig-democratischen mond werd betoogd, voerde de sociaal-democraat ons immer tegemoet, dat het niet uit onmacht, doch uft onwil was, dat hun eischen niet werden in gewilligd. Reeds toen wézen wij erop, dat.de sociaal-democratie in deze houding slechts zou kunnen volharden, zoolang zij een kleine op positiepartij was, doch dat zij niet anders zou kunnen handelen als wij, zoodra zij door haat toenemende sterkte genoodzaakt zou worden mede regeringsverantwoordelijkheid te gaan dragen. Zoo is het precies gegaan. De sociaal-demo- cjatie nam in macht en invloed toe. In de meeste gemeenten van eenige beteekenis le vert zij een of meer wethouders, in bijna ieder gewestelijk bestuur is zij vertegenwoordigd. In al deze besturen ziet men dg sociaal-democra tische regenten optreden als democraten, en niet als socialisten. Evenals wij moeten zij thans rekening houden met de werkelijkheid. Het gebouw der democratie kan slechts ge leidelijk op de grondslagen van die werkelijk heid worden opgetrokken. Ook in de politiek geldt, dot Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd. De juistheid van deze veranderde positie der sociaal-democraten blijkt duidelijkst uit de door de communisten op hen uitgeoefende cri- tiek. De «verwijten, die de communisten thans tot de sociaal-democraten richten, gelijken als twee druppels water op de verwijten, die in vrocgc-r jaren door de sociaal-democraten tot de vrijzinnig-democraten werden gericht. Het geluid der communisten van thans is hetzelf de geluid als dat der sociaal-democraten in de dagen van de opkomst hunner partij. Wij zjeggen dit niet uit leedvermaak over de communistische critiek, doch slechts om de veranderde houding der sociaal-democratie tc* constateeren. Over die veranderde houding zelf verheugen wij ons, omdat de democratische politiek veel meer is gebaat met een sociaal democratische partij, die medewerkt aan een politiek van geleidelijke hervorming, dan aan een, die zich verliest in een onvruchtbare op positie. Voorzichtigheid blijft niettemin ook thans nog met betrekking tot de sociaal-democratie geboden. Men moet steeds rekening houden met de mogelijkheid, dat zij tcrwille van de propaganda weer eens in haar oude fout zou vervallen. Doet ze dut, dan is, de ervaring leert het, een krachtige oppositie der vrijzinnig-demo craten, die niet nalaat ook op de gematigden in het socialistische kamp indruk te maken dc beste waarborg tegen revolutionaire uitspat tingen. Wie een rustige ontwikkeling in demo- cratischen zin in het bestuur vfcn den Staat en zijn onderdeelen wil bevorderen, kan daarom niet beter doen dan, ook bij de ge meenteraadsverkiezingen, meewerken om den aanhang der vrijzinnig-democraten te verster ken. MR..P. J. OUD. RECi AMES Von T—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Alle prijzen, Alle modellen. Maatwerk. VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. Colijn's voortvarendheid. Als een krachttoer bewonderd. De Zwitsersche correspondent der N. R. Ct. seinde gisteravond: Het is Colijn's enorme voortvarendheid in derdaad gelukt gisteravond om half tien de laatste zitting der ondercommissie voor tarief kwesties te doen eindigen, na onveranderde aanneming van alle zes resiluties en intrek king van alle amendementen. Na afloop be tuigde een vooraanstaand lid der redactiecom missie Colijn zijn bewondering voor deze krachttoer. Incident met een Belgischen ge delegeerde. Colijn op de grens van gevaarlijk despotisme. De heer Colijn leidde gisteravond de zitting dei ondercommissie der handclscommissie weer inet dat despotisme vol humor, waardoor hij zich hier zoo groot aanzien verworven heeft. Dc stapel ingediende amendementen op de zes resoluties inzake de tariefkwesties, die gis teravond nog alle moesten worden ingetrokken of verworpen ik bedoel natuurlijk de amen dementen maakte, dat Colijn zijn autoriteit nog sterker deed gelden dan tot dusverre, tot groot genoegen van de meeste aanwezigen, doch somtijds niet zonder eenige ergernis vooi de direct er bij betrokkenen. Colijn maakte den indruk, dat hij dikwijls op de grens van het gaarne gedulde despotisme was en dat hij een enkele maal zelfs gevaar liep die te overschrijden. Dit gevoel van ge vaar van overschrijding van de grens kon men bijvoorbeeld niet geheel van zich afzetten in een klein incident met een Belgischen gedele geerde, die een amendement had ingediend. Natuurlijk trachtte Colijn hem, en terecht, weer tot intrekking van het omendement te bewe gen en Colijn deed, alsof hij gehoord of be merkt had, dot de Belg het amendement in derdaad had ingetrokken en dankte hem voor deze medewerking in het belang van den goe den voortgang van den arbeid. De Belg merkte echter op, dot hij juist ver klaard had het omendement te handhaven, waarop Colijn zeer slagvaardig antwoordde, dat hij oveituigd was, dat de Belg toch niet zou willen, dat hij, Colijn, ten overstaan van deze volle zaal een vergissing hud begaan en dus overtuigd was, dat de Belg het amende ment nu zou intrekken. Ofschoon dc Belgische gedelegeerde, naar menigeen meende te hooren, nogmaals beves tigde, dat hij het amendement handhaafde, ging Colijn rustig* voort met het bevorderen van de intrekking van Hongaarsche en andere amen dementen en toen alle van de baan waren, bracht hij de resolutie in stemming, zonder met het Belgisch amendement eenige rekening te houden. Ik vernam later, dat het Belgische amende ment door de Belgen volstrekt niet als inge trokken was beschouwd en dat in Belgische kringen eenige ontstemming heerschtc over de wijze, waarop Colijn den Belg had behandeld. Overigens trok de wijze, waarop Colijn de sovjet-delegatie behandelde, zeer de aandacht door de groote correctheid en toch met een vleugje ironie. De Russen gedroegen zich van hun kant ook zeer correct. Toen de heer Khintchuk aankondigde, dat de deskundige Kaufmann nog eenige toelichtingen tot een Russisch amendement zou geven, antwoordde Colijn, dat, ofschoon de heer Khintchuk hem niet overeenkomstig het conferentiereglement daartoe toestemming gevraagd had, hij Kauf mann toch gaarne het woord wilde geven. Toen een volgend maal de deskundige Kaufmann wederom iets zeggen moest, vroeg Khintchuk heel behoorlijk tevoren de toestemming van Colijn. Reeds in het begin van de zitting kreeg Colijn de lachers op zijn hand door bij de aankondiging in het Engelsch van een amen dement der U. S. S. R. op te merken, dat hij heusch niet precies wist wat dit U S. S. R. be- teokendc. Het was heel grappig, maar ook hier was de grens bijna overschreden Intusschen, ondanks deze kleine incidenten, blijft de groote meerderheid der gedelegeerden, volkenbonds- ombtcnaren en journalisten Colijn bewonderen als een ideaal voorzitter. De avond van gisteren heeft slechts geleerd, dat ook onze landgenoot heeft „les défauts de ses qualités." DUÏTSCHL ND. DE BIJEENKOMST DER VOLKENBONDS- UGA'S TE BERLIJN. Berlijn, 17 Mei. (H. N.) Naar dc B. 2. meldt zal ter gelegenheid van de bijeenkomst van de liga's van den volkenbond te Berlijn, welke beijeenkomst van 25—51 Mei plaats heeft, de Duitsche regeering de deelnemers officieel in den rijksdag en den landdag ont vangen. Rijkskanselier Marx en Dr. Stresc- mann zullen in do vergaderingen van het con gres het woord voeren. BESCHERMING DER JEUGD. Aanvaarding van het wetsontwerp. De rijksdag heeft het wetsontwerp nopens de bescherming der jeugd bij openbare ver makelijkheden in derde lezing definitief aange nomen. UIT DEN PRUISISCHEN LANDDAG. Duitsch-nationalen en commu nisten tegen de regeering. Berlijn, 17 Mei. (H. N.) De Pruisische landdag is vandaag met de behandeling in derde lezing van de begrooting begonnen. Het afdoen der begrooting is het laatste werk van den landdag voor de Pinkstervacontie. Bij het begin van de zitting verklaarde de spreker der Duitsch-nationalen dat zijn partïf met de communisten voor de motie Aan wantrouwen tegen de regeeering zal stemmen. FABRIEKSBRAND. B e r 1 ij n, 17 Mei. (H. N.) In de briketten fabriek van de mijn Winterfeld te Alpenburg is vannacht vermoedelijk door kwaadwilligheid brand ontstaan, waardoor de gchcelc fabriek vernield en een groot aantal arbeiders werk loos geworden is FRANKRIJK. DE VERVOLGING D£R KAMERLEDEN. Op verzoek van de regecring heeft de Kamer het verzoek tot vervolging van zes Kamerleden naar de desbetreffende commissie verwezen. OVERSTROOM1NGBN IN CAYENNE. In den ministerraad heeft de minister van koloniën meegedeeld, dat voortdurende gewel dige regenval groote overstroomingen in het Z. van Cayenne veroorzaakt. ENGELAND. HET BEZOEK VAN DOUMERGUE EN BRIAND. De verlcening der eere-doctoraten. Londen, 17 Mei. (H.N. Draadloos). De universiteit van Oxford heeft vandaag aan pre sident Doumergue en minister Briand het eere-doctoraot verleend. De Fransche staatslieden kwamen per auto uit Londen, zoodat zij ook de schoonheden van het Engelsche' landschap konden zien. Toen zij door dc stralen van Oxford naar het All Souls college reden, werden zij uitbundig toe gejuicht dopr de mannelijke en vrouwelijke studenten. Na een lunch in het All Souls college, waar bij ook vertegenwoordigers van de universi teit aanzaten, werden dc president cn Briand naar het Sheldoniantheatcr begeleid, waar het doctoraat in het burgerlijk recht aan Doumcr- gnc werd verleend. Zijn promotor bracht hul de aan de verdiensten van Doumergue voor de zaak van den vrede. Briand, die hetzelfde doctoraat verkreeg, werd door zijn promotor aan het publiek voor gesteld als de meest welsprekende bevorde raar van den vrede in Europa. Onder het uitgebreide en voorname gezel schap, dat de plechtigheid bijwoonde, bevon den zich burggraaf Haig, sir Austen Cham berlain en de Engelsche gezant te Parijs. DE VAKVEREENIGINGSWET. Labour weer aanwezig in hef Lagerhuis. De Labour-fractie heeft besloten op haar .gisterochtend gehouden bijeenkomst dc laat ste phasen van het debat over dc vak\ereeni- gingswet bij te wonen, ondanks het besluit der regeering tot beperking van de debatten. Teen dc besprekingen gistermiddag in het Lager huis hervat werden, was een zeker aontaj Ln- bour-afgevaardigden aanwezig. DE INVAL IN DE RUSSISCHE GEBOUWEN TE LONDEN. Een sovjet-nota. De sovjet-regcering heeft gisteren een nota, die protesteert tegen de huiszoeking in de bu reaux der Arcos te Londen, aan den Britschen zaakgelastigde te Moskou overhandigd- De inhoud der Russische pro testnota. De gisteren overhandigde nota van de sov- etregeering zegt o.a.: De sojvetregeering ver klaart categorisch, dat de voortzetting der han delsbetrekkingen alleen mogelijk js, indien een volkomen naleving der handelsovereen komst door dc Engelsche regecring plaots vindt en waarborgen worden gegeven voor een rustige, zakelijke werkzaamheid van de eco nomische organen der sovjet-regeering. Met even groote beslistheid verklaart de sovjetre- gcering, dat zij er geen genoegen mee kan ne men, dat het verloop der hondclsoperatics vastgeknoopt wordt aan toevallige, binnenlnnd- sche partijcombinaties in Engeland, verkic- zingsmanoeuvres of fantastische veronderstel lingen van dezen of genen minister. Dc sovjet- regeering acht zich gerechtigd van de Engel schc regeering een klaar en ondubbelzinnig antwoord te verlangen, waaruit men even dui delijke gevolgtrekkingen kan maken. Zij be schouwt zich bovendien gerechtigd den cisch te stellen, dat de Engelsche regecring wegens de schending der verdragsverplichtingen, we gens de aan de sovjetregccring toegevoegde beleediging cn wegens de door het optreden der politie veroorzaakte schade genoegdoening zal geven. Betaalde sovjetpropaganda. Londen, 18 Mei. (V D.) Er verluidt, dat dc politie bij den inval in het gebouw van den Arcos in het bezit is gekomen van een lijst van Engelschen en van personen, die in En geland wonen, die subsidie ontvangen van de sovjetregeering Een eisch tot schadevergoeding De directeuren van de Arcos hebben <3e hoop geuit, dat 18 Mei het bedrijf weer nor maal functionncert. Een vertegenwoordiger der Arcos deeMc aan journalisten, die de bu reaux bezochten, mede, dat dc directeuren hun rechterlijke adviseurs raadplegen over dc aan gerichte schade en dat de zaak misschien voor den rechter zal worden gebracht. DE TERUGKEER VAN MACDONALD. Londen, 17 Mei. (V. D.) Macdonald ver trekt heden uit New-York met de Berengaria naar Engeland, waor hij Dinsdag zal aanko men. DE WERKLOOSHEID. Het aantal wcrkloozcn bedroeg op 9 Mei 998.300 of 23.428 minder dan de vooraf gaande week en 577.599 minder dan in de overeenkomstige weck van het voiig jaar. SPANJE. HET JUBILEUM VAN DEN KONING. Duitsche gelukwenschen. B e r 1 ij n, 17 Mei. (H. N.) Naar de bladen melden, heeft rijkspresident von Hindenburg den koning van Spanje telegrafisch geluk ge- wenscht met zijn 25-jarig regeeringsjubileum Dr. Stresemann heeft vanmorgen zijn kaartje afgegeven op het Spaansche gezantschap. Van de hand van rijkskanselier dr. Marx verscheen in de voornaamste Madrilecnsche bladen een kort artikel in verband met het jubileum. ALBANIË. DE BEWEERDE UITROEPING VAN ACHMED ZOGOE TOT KONING. r Een tegenspraak. Volgens de bladen, o.'dus meldt de Duitsche diaadlooze dienst, sreekt de Albaneeschc mi nister von bujfenlandsche zaken officieel de berichten tegen omtrent het voornemen van Achmed Zogoe om zich tot koning van Alba nië te laten kronen. ZUID-SLAVIE. DE AARDBEVING Slachtoffers. B o e d a p e s t, 1 7 Mei. (H. N.) Volgens een bericht uit Ncusatz is bij dc aardbeving in Zuid-Slavië in den nacht van Zaterdag een ziekenhuis ingestort, tengevolge waarvan 7 ver pleegden om het leven zijn gekomen. Door het instorten von een boerenwoning vonden 3 kin deren den dood. Ook te Bclcpolje zijn 3 per sonen om het leven gekomen. Hulpverleening. Belgrado, 17 Mei. (H. N.) De Zirid-Sla- vische regeering heeft een belangrijk bedrag beschikbaar gesteld voot het verleenen van dc eerste hulp aan degenen, die door de aard beving getroffen zijn. De koning heeft gisteren een bezoek gebracht aan verschillende plaat sen, die in het bijzonder door de aardbeving geteisterd zijn. den komitadji's bij het vallen van den nacht met achterlating van drie dooden te ontvluch ten. Aan Zuid-Slavische zijde werd cèn gen darme gedood en twee gewond. Dc vervolging van dc komitadji's, die in dc richting van de Bulgaorsche grens vluchtten, wordt voortge zet. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een Britsch rcgeeringsvcrlegen- woordigcr uit Hankau terugge roepen. Naor uit Peking vei luidt, is Basil Newton, die Erich Tcichmann als vertegenwoordiger van den Britschen gezant in China te Hankau vervangt, teruggeroepen. Dit besluit wordt uitgelegd als een Britschc afkeuring van hel regime te Hankau. Nanr nog uit Londen verluidt, is er geen sproke van, dot de Engelsche vertegenwoordi ger te Hankau, die is teruggeroepen wegen den tegenwoordigen toestond aldaar, vervangen zal worden Dc strijd om Poekau. De verovering van Poekau door Tsjang Kal S)ek wordt door de Noordelijken tegengespro ken. Alleen wordt toegegeven, dot door het wederzijdsch aanhoudend vuurgevecht de Noordelijke troepen in de stad zelf niet veilig waren, waarom zij eenige kilometers noorde lijker getrokken zijn. De Noordelijke artillerie is echter in staat Poekau te beschermen en er de Zuidelijken vandaan te houden. Volgens de ze berichten is Poekau een soort „Niemands land" geworden tusschen beide legers in, maar er bevindt zich geen soldaat van een der beide partijen. VEREENIGDE STATEN. DE OVERSTROOMINGEN. De stad Melville onder water. Uit New-Orleans wordt gemeld, dat gister ochtend vroeg de dijk van de Atchafalaya bij Melville doorgebroken is, zoodot deze stac overstroomd werd. De verraste inwoners vlucht ten in paniek. TURKIJE. SLUITING VAN EEN FRANSCHE SCHOOL TE CONSTANTINOPEL. De Fransche meisjesschool van Sainte Pul- chérie te Constantino<pel, die meer dan 500 leerlingen telt, is Maandagavond zonder waar schuwing door de politie gesloten De reden der sluiting zou zijn, dat men zich niet ge houden heeft aan de regeeringsvooischriften betreffende de schoolboeken. BULGARIJE. EEN GRENSGEVECHT. Een bloedige botsing tusschen komitadji's cn Zuid-Slavische grenspolitie. Uit Berlijn wordt d.d. 17 Mei aan het HblcL gemeld Bij het dorp Drenka in Macedonië Is het tot een bloedige botsing gekomen tusschen een 12 man sterke Bulgaarsche komitadjibende en de Zuid-Slavische grenspolitie. De strijd duurde verscheidene uren. Uit Krimanova werd een sterke afdeeling gendarmerie ter versterking van de grenspolitie afgezonden. Het gelukte Oost-Indiê. Batavia, 17 Mei. (Aneta). De gouvei neur-generaal vertrok hedenochtend met de „Zeven Provinciën"; de familie van den gou verneur-generaal, de algemeen secretaris, de heer G. R. Erdbrink, de intendant dc heer Dc Stoppelnor gingen met de „Wega" naar Soera- baja Zij werden uitgeleide gedaan door alle autoriteiten DE VOLKSRAAD. Batavia, 17 Mei. (Aneta). In de avond zitting van den Volksraad werden gekozen tot leden van *het college van gedelegeerden van den Volksraad dc heeren Mr. H. 's Jacob, Weltevreden, (P. E. B.) P. A. A. Koesoemo Joedo, regent, Ponorogo, (P. E. B.) Ch. H. M. H. Kiès, kolonel artillerie, Welte vreden, (P. E. B.) P. A. Mandagie, districtshoofd in de Mina- hassa, Mcnado, (P. E. B.) B. Roep, ambtenaar op wachtgeld, (P. E. B.) Mr. R. A. A. Fruin, secretaris Deli Planters- vereeniging, Medan, (P. E. B.) Tjokorde Gde Rake Sockawati, afgev. Kl. Soenda-eilanden, Bali, (P. E. B.) Ali Moesa, veearts, Pematang Siantar, (P E. B F. H. de Hoog, hoofdambtenaar S. S., Ban doeng (I. E. Mr. P. A. Bloauw, referendaris dep. v. jus titie, Weltevreden, (I. E. V.) R. A. A. A. Djajadiningiat, regent. Welte vreden, (N. I. V. B R. A. A. Soejono, regent, Pasoeroeon, (N. 1 V. B.) H. C. C. Kerkkamp, gep. kolonel-titulair in fanterie, Weltevreden, (N. I. V. B.). Koesoemo Oetoyo, voorzitter Boedi-Oetomo, Djokja, (B. O.) M. H. Dwidjosewojo, part. secretaris Sultan van Djokja, Djokja, (B. O.) Mr. C. C. van Helsdingen, wd. directeur rechtsschool, Batavia, (C. E. P.) Dr. J. I. J. M. Schmutzer, Buitenzorg, I. K. P.) J. E. Stokvis, journalist, Buitenzorg, (I. S. D. P.). H. H. Kan, landeigenaar. Weltevreden, (par tijloos). A. A. Pauw, voorzitter suiker-syndicaat, Soe- rabaja, (Economische Bek ngen). VONNISSEN VAN DEN LANDRAAD. Batavia, 17 Mei. (Aneta). De Landraad te Menes heeft heden uitspraak gedaan inzake den aanval op den assistent-wedana, den moord op twee politieagenten cn den aanslag op den chef van het telefoonkantoor, den heer Van den Broek. Twee beklaagden werden ter dood veroordeeld, één levenslang en één tot 20 jaar gevangenisstraf. DE DIENSTPLICHTWET. Het ontwerp ingetrokken. De Minister van Oorlog en a.i. van Marine en de Minister van Binnenlondsche Zaken heb ben aan den voorzitter der Tweede Kamer een blief gezonden, waarin zij mededeeling doen van de intrekking van het bij K.B. van 23 Januari 1925 ingediend wetsontwerp tot wij- ï-feuHT 8e Dienstplichtwet, voor hetwelk het onlangs ingediende ontwerp ïn de plaats treedt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1