DE EEMLANDER" BUITENLAND. BINNENLAND. iKOFFIE-HULS:» ABONNEMENTSPRIJS f5 "";dcD voo'^T EERSTE BLAD. 25e Jaargang No. 275 (oort 2.10, per maond 0.73, Idem franco per post f 3.—, per week (met cratb verzekering legen ongelukken) f 0.17ö. afzonderlijke nummers f C.05. AMERSFOOBTSCH DAGBLAD H DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. A^NHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N*. 47910. rti.INT.SIS. Zaterdcg 21 Mei 1&27 PRIJS DER ADVERTENTIFN mei inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucfdadigheids-advc.tentiën voot de hellt der prijs- Voor handel cu bedrijf bestaan teer voordecligc bepalingen voor het «dvcrtceren. Hent circulaire, bcvattendo de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden- VOLKENBOND. DE ECONOMISCHE WERELD CONFERENTIE. De resolutie over de industricele kartellen vol voorbehouden en ge- Dc Zwitsersche correspondent der N. R. C. seint De twee groote commissies der economische wereldconferentie, die met haar arbeid nog niet geheel waren gereedgekomen, hebb< gisteren haar werk kunnen eindigen. Des mor gens heeft de industrieele commissie de reso lutie over de internationale industrieele kaï tel len eindelijk in behandeling kunnen nem Deze was zoo zwak van strekking en zit zoo vol met voorbehouden en gevaren, dat zelfs de Noorsche industrieel Wessels verklaarde voor te zullen stemmen, ofschoon hij eigenlijk eerst een resolutie van zich zelf had ontwor pen, waarin de conferentie zou worden uiige- noodigd geen aanbeveling voor de kartell* uit te spreken. Het feit, dat de heer Wessels desniettegen staande de resolutie aanvaardde, zegt genoog over de geringe beteckcnis ervan. Daar de?e resolutie aan den anderen ook niets over con trole, noch over het door de arbeidersgroep gewenschte nieuwe volkenbondsorgaan zegt, verklaarde Jouhaux zich van stemming te zul len onthouden, terwijl de heer Mertens en nog een arbcidersleider zelfs met de sovjet-dele gatie tegen de resolutie stemden. Bij de dis cussies had mevrouw Freundlich verklaard, dat zij de resolutie aanvaardde in verband met een daarin voorkomende zinsnede over pub! citeit, waarin zij den eeisten stap naar con trole zag Mr. Zimmerman heeft hierop geantwoord, dat hij in de resolutie allerminst een eersten stap op den weg naar*contróle aanwezig zag, daar hij in dat geval zijn stem niet aan de solutie zou geven. Hij beschouwde publiciteit echter als iets geheel anders dan een begin van controle. Colijn's leiding, ditmaal onverbe terlijk. In drie uur tijd 25 amen dementen afgedaan. Loucheur dient een motie van dank in Des middags vergaderde de handelscommis- sie onder Colijn's ditmaal onverbeterlijke lei ding. Het gelukte Colijn in drie uren tijd niet minder dan 25 amendementen af te doen, waarvan de overgroote meerderheid natuur lijk weder werd ingetrokken of verworpen. Daarna werden alle resoluties der drie dercommissies definitief goedgekeurd door de handelscommissie. Sir Walter Rumciman van de Internationale Kamer van Koophandel /er- blaarde tenslotte, dat hij een voorstel zal dienen, dat de conferentie den volkenbonis- raad uitnoodige tot het zoo spoedig mogelijk bijeenroepen van een nieuwe conferentie, -dit maal van de ministers van handel, teneinde de aanbevelingen der conferentie praktisch te helpen verwezenlijken. Ik heb echter niet den indruk, dat dit oor- stel van Runciman zal worden aangenomen. Na afloop van de behandeling van de agen da heeft Loucheur, mede namens tal van ge delegeerden, een motie van dank ingediend nan het adres van het bureau der commissie vooral van voorzitter Colijn voor diens gezag hebbende en humorvolle leiding der vergade ring. Slechts dank zij de meesterlijke wijze, waarop Colijn de debatten heeft geleid, heeft dc commissie haar taak zoo goed kunnen rin- digen, zegt dc onder applaus aangenomen motie. Loucheur verklaarde» overtuigd te zijn, dat ook de sovjetdelcgatie deze motie, stellig on dersteunen wilde, al blijk van dc mogelijkheid van een pacifistisch naast elkander bestaan van twee systemen en de Russen hebben dit volstrekt niet weersproken. Colijn dankte met een hartelijk woord voor de hulp, die alle leden hem bij zijn taak hadden bewegen en spoorde de gedelegeerden aan zich in hun eigen land hun persoonlijke ver antwoordelijkheid voor de verwezenlijking van deze aanbevelingen der handelscommissie be wust te blijven en aldus mede te bevorderen den wereldvrede en dc materieele welvaart der volkeren. Een luid en algemeen applaus olg- de op de sluitingswoorden van onzen land genoot Een Russisch voorstel. Het hoofd der sovjet-delegatie ter economi sche wereldconferentie heeft een voorstel inge diend, waarin verklaard wordt, dat de Russi sche delegatie zich alleen kan vereenigen met een zeker aantal der door de conferentie op gestelde resoluties. Dit is een gevolg van het bestaan van twee economische stelsels: het kapitalistische en het sovjet-Russische. De dele gatie dringt erop aan, dat de conferentie allen staten zal aanbevelen de economische betrek kingen met sovjet-Rusland te hervatten op den grondslag van het vreedzaam naast elkaar be staan van het kapitalistische en het sovjet-Rus sische stelsel. Het is niet zeer waarschijnlijk, dat een zeer groote meerderheid der gedelegeer den met dit voorstel zich zal kunnen vereeni gen. DUITSCHLAND. DE SLECHTING DER OOSTELIJKE VESTINGWERKEN. Berlijn, 2 0 Mei. (HN.) Naar aanleiding van het bericht, dat de vernieling der verster kingen in het Oosten afgelopen zouden zijn, wordt aan de bladen meegedeeld, dat een of- ficieele mededeeling daarover nog niet ontvan gen is Wel wordt binnenkort het rapport van generaal Von Pawels verwacht. Eerst dan zal de regeering kunnen beslissen, op welke wijze en in welken votiu van de vernieling aan de daarvoor in aanmerking komende regccringen mededeeling zal worden gedaan. DE GESCHILLEN IN DE COMMUNISTISCHE PARTIJ. Naar dc Duitschc bladen berichten, zijn en kele der uit de communistische partij gezette leiders von plan een eigen partijorganisatie op te richten en een weekblad uit te geven. De Rote Fahne verwacht, dot nog meer afgevaar digden uit de partij zullen worden gezet. HET TRAMONGELUK TE CASSEL. Cassel, 20 Mei. (H. N.) Tengevolge van het tramongeluk zijn de meeste feesten voor de Casseler Meiweek afgelast. Waarschijnlijk zal een aanklacht tegen den bestuurder en con ducteur worden ingediend wegens nalatigheid, waardoor de dood veroorzaakt is. Hoewel het j vermoeden bestaat, dat de rem losgemaakt is door een kwajongen, bestaat volgens de ver klaringen van den bestuurder en den conduc teur ook de mogelijkheid, dot de rem van zeil los is geschoten. FRANKRIJK. DE CONVENTIE VAN WASHINGTON. Ratificatie onder voorbehoud. P a r ij s, 2 0 Mei. (V. D.) De Kamer heeft het wetsontwerp tot ratificatie van de conventie van Washington inzake den 8-urigen arbeids dag met de reserves van niet-invoering, voor dat de conventie ook door Engeland en Duitsch» land zal zijn goedgekeurd, aangenomen. Met 400 tegen 150 stemmen werd verworRen een socialistisch amendement tot schrapping van de reserves inzake dc ratificatie door de an dere landen. UIT ELZAS-LOTHARINGEN. De autonomistische beweging. P a r ij s, 2 0 M c i. (H. N.) Het Joumal bevat een bericht uit Straatsburg, volgens hetwelk in het orgaan der autonomisten Die Volksstimroe de algemcene punten gepubliceerd worden van het program der autonomistische partij, dat binnenkort zal worden gepubliceerd. In c'it program zal het zelfbeschikkingsrecht vooi Elzas-Lotharingen worden geëischt, waardoor ollcdige autonomie zul kunnen worden verkre gen. Elzas-Lotharingen moet onder de V. S. •an Europa een plaats vinden, waarin het ge legenheid heeft zijn klachten in vriendschappe lijk overleg met Frankrijk en Duitschlaud te ontwikkelen en met andere volken aan den rede en den vooruitgang van Europa mede tc werken. Voorts betitelt dit programma den militairen dienst in iederen vorm als een mis daad tegen dc menschheid, zoodat de afschaf fing daarvan wordt geëischt. Verder verklaart de partij, dot zij zich aan de zijde van dc ar beiders schaart cn zich tegen de extreme vor men van het parlementarisme verklaart. Zij wenscht handhaving" van de confessioneele scholen, zoolong de autonomie nog niet tot stand is gekomen. DE FRANSCHEN IN SYRIË. Een bende onder bevel van Izzedin is slaags geraakt met een Fransch escadron. De bende kreeg 40 dooden en 30 gewonden en liet 15 gevangenen in honden von dc Franschen och», ter. Izzedin zelf werd gedood. RECLAMES Van I4 regels 4.05, elke regel meer T ENGELAND. HET JONGSTE BEZOEK VAN BRIAND. Verklaringen van den Franschen minister van buitenlandschc zuken. Parijs, 2 0 Mei. (Hi N.) Briand heeft voor zijn vertrek uit Londen aan den correspondent van de Petit Parisien verklaard, dat de harte lijke ontvangst, welke aan president Doumergue en hem in Engeland ten deel is gevallen, het bewijs levert, dat de entente cordinale, waar van in sommige kringen is beweerd, dat deze nog slechts een droom is, werkelijkheid is. Door dc reis van den president is de atmosfeer van vroeger weer ontsta n. De oprechte vriend schap tusschen beide volken en de wensch, om de entente te versterken, is opnieuw gebleken. Omtrent zijn onderhandelingen met Chamber lain wilde Briand niet veel loslaten. Hij zeide lcchts, dat alle vraagstukken, die op het oogenblik van belang zijn, besproken zijn. Is een Fransch-Engelsche ruilhan del tot stand gekomen, die Locar no te niet doet Parijs, 2 0 Mei (H. N.) Volgens den Lon- denschen correspondent van de Chicago Tri bune looptin Londenschc kringen het gerucht, dat de besprekingen tusschen Chamberlain en Briand betrekking hebben gehad op een di- plomatieken ruilhandel tusschen de Fransche en Engelsche regeering en wel op den volgen den grondslagFrankrijk gaat er mede ac- coord de leiding van Engeland in de politiek tegenover Moskou te volgen. Engeland daaren tegen verklaart zich bereid zich aan te sluiten bij de leiding van Frankrijk in de Rijnland- politiek. Frankrijk zal zich ook aansluiten bij het Engelsche standpunt in de politiek ten opzichte van Italië en tegenover China. Men heeft zich wel is waar alle moeite gegeven om bij voorbaat den indruk weg te nemen, dat deze ruilhandel een definitief fiasco voor de politiek van Locarno is en men heeft daarom integendeel met nadruk willen verklaren, dat de nieuwe entente logisch als een bekrachti ging van de overeenkomsten van Locarno moet worden beschouwd, doch er zijn geen verklaringen voor te geven, op welke wijze de overeenkomsten van Locarno bevestigd kunnen orden. In sommige politieke kringen te Lon den is men overtuigd, dat na dc feesten ter gelegenheid van het bezoek der Fransche staatslieden Locarno nog slechts als een sen- timentecle herinnering blijft. waarmede men vloeren en meubelen vlug den scbitte rendsten glans geeft. ééN KWALITEIT DE BESTE Overal verkrijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij Reckiïts, Rotterdam. Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 4434G A'foort Tel. 1200. DE VAKVEREENIGINGSWET Art. 2 aangenomen. Londen, 2 0 Mei. 'Draadloos). Het La gerhuis heeft vandaag Oc ortikelsgewijzc be handeling van het wetsontwerp betreffende de vakvereenigingen voortgezet en art. 2 aange nomen, waarin bepaald wordt, dat niemand, die weigert deel tc nemen aan een onwettige staking' of uitsluiting, blootgesteld kan worden aan verwijdering uit een vokverceniging of ge meenschap, of beroofd kan worden van eenig recht of voordeel, waarop hij anderszins recht zou hebben. SPANJE. DE BESCHEIDEN PRIMO DE RIVERA. Generaal Primo de Rivera, de piemier, heeft de orde van het Gulden Vlies, de hoogste on derscheiding, die koning Alfonso aan een zijner onderdanen kon verleencn, geweigerd. De on derscheiding was hem aangeboden ter gelegen heid van den 25en jaardag van Alfonso's kro ning. POLEN. DE ANTI-DUITSCHE AGITATIE. Dc Poolschc lezing. Naar aanleiding von dc berichten in de Duit- sche bladen over verkiezingsongeregeldheden in Silezië, vooral te Rybnik, en de anti-Duitsche agitatie in die streek, hebben dc Poolsche auto- riteiten volgens een bericht uit Warschau een officieel onderzoek bevolen. Daarbij is geble ken, dat de stemming te Rybnik een volmaakt kalm verloop heeft gehad. Er is geen enkel lid van het stembureau uit het stemlokaal verdre ven, niemand werd belet zijn functie als kiezer uit te oetenen en geen enkel geval werd ter kennis der politie gebracht, dat een kiesge rechtigde tengevolge van een gewelddaad zijn stem niet zou hebben uitgebracht. Van de kie zers namen 96 pet. aan de stemming deel. Ten gevolge van de ietwat opgewonden stemming hadden op 13 plaatsen botsingen plaats, die echter niet veel beteekenis hadden. OOSTENRIJK. WAPENVONDST TE WEENEN. De regeering heeft in hef oude arsenaal te Weenen 10,000 geweren en 100 mitrailleurs geconfiskeerd, die de controle-commissie beslag h'eeft genomen. VEREENIGDE STATEN. DE ONTPLOFFING IN DE SCHOOL. TE BATH. Ontstellende bijzonderheden. Uit Bath (Michigan) wordt gemeld, dat het onderzoek naar de ontploffing in dc school heeft uitgewezen, dat de penningmeester, al vorens de school in de lucht to laten vliegen, zijn zieke vrouw met een bijl heeft vermoord en het lijk vervolgens in een gebouw heeft geplaatst, dat hij in dc lucht deed vliegen voor hij naar de school toeging. Onderwijzers beschrijven de ontploffing" als gelijkend op een aardbeving. De lucht was vol met kinde ren, vermengd met lessenaars en andere meu belen. Tal van dooden en gewonden werden hoog in de lucht geworpen of als met een catapult door de ramen heengeschoten. HET TEAPOT DOME-SCHANDAAL. Harry Sinclair, de petrolcummognaot, die T6 Maart werd schuldig bevonden aan contempt (belecdiging) van den Senaat, toen hij weiger de te antwoorden op vier vragen hem door de Senaatscommissie gesteld in verband met de olieschandalen van Teapot Dome, werd giste ren tot drie maanden gevangenisstraf en 500 dollars boete veroordeeld. DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN Hughes wijst een candiduhnnr van de hand. Naar aanleiding von dc geruchten, dat hi) zich candidaat voor het presidentschap zou laten stellen, heeft Hughes verklaard Ik ben te oud om naar het presidentschap te dingen en zou noch naar een candidatuur stre ven, noch haar aannemen. Ik ben en blijf vooi president Coolidge en geloof, dat hij weer zal worden candidaat gesteld en gekozen. MEXICO. DE PETROLEUMWET. Londen, 20 Mei. (H.N.) Volgens een te- telegram uit New-York heeft het opperste ge rechtshof van Mexico uitspraak gedaan in het conflict tusschen de Mexicaansche regeering en de buitenlandschc petroleummaatschappijen. Zooals b'-kend, hadden de buitenlendsche maat schappijen de rechtmatigheid van de door de regeering uitgevaardigde wet betwist, waarbij alle vóór I Januari 1927 verleende concessies voor het winnen van petroleum ongeldig wer den verklaard. Men neemt aan, dat deze be slissing van het gerechtshof tot een nieuwe wisseling van nota's tusschen de Vereenigdc Staten van Mexico aanleiding zal geven. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De strijd om Hankau. Een aanvullend bericht over den dcso'.aten toestand van de regeering te Hankau zegt, dat Borodin zijn eigen watervliegtuig langs de pier van de HamburgAmerikq-Iijn in gereed heid heeft laten brengen om op het eerste sein te kunnen wegvliegen. Dc stad is aan drie zij den volkomen ingesloten en slechts in het Noordwesten is cr nog een gat, maar om dat open te houden moeten de Hankausche natio nalisten eerst Tsing-tao veroveren, dat de af sluiting van dezen uitweg vormt. Officieel wordt gemeld, dat de anti-roode troepen zijn geconcentreerd op de Chineesche renbaan te Hankau en dat de botsing met de andere troepen aanstaande is ZUID-AMERIKA. ARRESTATIE VAN CHILEENSCHE COMMUNISTEN. Tc Santiago zijn in den nacht van 19 op 20 Mei als uitvloeisel van huiszoekingen, door de politie in de bureaux der communisten ver richt, 74 personen gearresteerd. Een enorme hoeveelheid communistische brochures werd in beslag genomen. 1 VERSPREIDE BERICHTEN. DE VERWEKKER VAN HET TRACHOOM ONTDEKT. De bekende Jopansche hooglceraor cn bac terioloog prof. Noguchi heeft op het medische congres te Washington meegedeeld, dat hij den verwekker van het trachoom, de bekende oog ziekte, heeft ontdekt. VERLAGING PASPOORT-KOSTEN. Invoering vóór het rcisscizoen? Volgens „De Tel." ligt het in het voornemen, de wetsontwerpen tot wijziging van de Zegel wet en van dc wet op de kanselarijrechten, wel ke strekken tot verlaging der posten van het paspoort tot 1 en verlenging van den geldig heidsduur tot twee jaar, zoo spoedig mogelijk te behandelen. Ook de regcering zou het op prijs stellen, als deze wetsontwerpen spoedig door de Ka mers werden afgedaan, zoodat de bepalingen met het oog op het reisseizocn zoo spoedig mogelijk in werking kunnen treden. EEN ONDERSCHEIDING. Opoffering van een Franschen ziekenverpleger. De Parijsche correspondent van het Hbld schrijft Tijdens de reis van de „Tromp" werd verle den jaar de luitenant-ter-zee -A- van der Harst in de Middellandsche Zee zóó ernstig ziek, dat hij in Tunis aan wal gebracht moest worden. Bij onderzoek in het militaire hospitaal aldaar bleek dot de toestand van den Nederlandschen zee-officier een bloed-transfusie noodzakelijk maakte. Dc Fransche militaire ziekenverpleger Pierre Augier verklaarde zich terstond bereid als bloed-gever te fungccren; de transfusie had plaats, en de heer Van der Horst herstelde. Als blijk van waardeering voor de aldus aan den Nederlandschen officier verleende hulp is den heer Augier, die thans deel uitmaakt van de sectie der Parijsche militaire ziekcn-verpl gers, door H. M. de Koningin toegekend dc médaille van Oranjc-Nassau in goud, die hem gisteren. Woensdag, op onze Legatie alhie: is uitgereikt. A. PIEREN, f Gep. kapitein ter zee. Tc Den Haag is in 62-jarii*en ouderdom overleden de heer A. Pieren, gep. kapitein ter zee. De thans ontslapene heeft ruim 30 jaren deel uitgemaakt van het officierskorps der Ko ninklijke Marino. Den 2en Augustus '85 weid hij benoemd tot adelborst eerste klasse, waarna in 1888 zijn bevordering volgde tot luitenant ter zee 2e klasse, in 1900 tot luitenant ter zee le kl., in 1911 tot kapitein-luitenant, waarna hij tn 1915 benoemd werd tot kapitein ter zee. Den len September 1918 verliet de heer Pieren daarop den zeedienst met pensioen. De heer Pieren was officier in de Oranje- Nassau-orde; begiftigd met het eereteeken voor belangrijke krijgsverrichtingen voor de Atjeh- expeditie en voor dc expeditie naar de kleine Soenda-eilanden; voorts was hij ridder der orde van het Borstbeeld van den bevrijder Simon Bolivar van Venezuela en commandeur der orde •on St. Olaf van Noorwegen. Sedert de stichting van het Nationaal Zee- mansfonds, bijna negen jaren geleden, was de heer Pieren administrateur van dat fonds, waar aan hij zijn beste krachten wijdde. De thans ontslapene diende verscheidene ja ren in Indië. De hem toegekende koninklijke onderscheiding van officier in de Oranje Nas- sau-orde had hij vooral te danken oon zijn ge drag bij de excursie naar het eiland Soembawa in het voorjaar van 1908. Ook heeft hij een krochiig aandeel gehad in de voorbereiding en inrichting van het nieuwe torpedo-atelier en -magazijn te Hellevoetsluis, terzake waarvan hij in Januari 1907 een bizon- dere tevredenheidsbetuiging van den toenma- ligen minister van marine mocht ontvangen. De verassching van het stoffelijk overschot zal plaats hebben op Maandag a.s. te twaalf uur op Westerveld. J. M. SLÏNKERT f Bekend notaris tc Rotterdam. Gisteren is op bijna 75-jarigen leeftijd over leden de heer J. M. Slinkert, na bijna 40 jaar het notarisambt te Rotterdam bekleed te heb ben, aanvankelijk samen met notaris Schrou- wen, de laatste jaren in vereeniging met no taris Dolk. EEN ZANDBERG INGESTORT. Vier kinderen bedolven drie dood. Kwart over zeven waren gisteravond achter de kapel in de nabijheid van de lijn Roer mond—Vlodrop, onder de gemeente Gebroek Melick, bij een zandberg cenigc kinderen aan het spelen. Plotseling stortte dc berg ineen, met het gevolg, dat vier kinderen bedolven werden. Drie hunner werden levenloos te voor schijn gebracht. Het zijn de 4-jarige Martha Houx, de 4-jorige Tini Reynders en de 3-jarige Leo Wolters. De verslagenheid onder de om wonenden is zeer groot. Het zusje van het eerstgenoemde kind Annie Houx kon gered worden. Radionieuws. H. D. O. CONTRA LUISTERGIDS. Dc H. D. O. gedagvaard. Uit vroegere berichten in ons blad weet men, dat de Drukkerij Jacob van Campen het voor nemen heeft aangekondigd, tegen den H. D. O. een eisch tot schadeloosstelling in te dienen, in verband met het verbreken van het contract door den H. D. O. Thans vernemen wij, dat de bestuurderen van den H. D. O. zijn gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam, op Dinsdag 31 Mei, teneinde zich te verweren tegen een cisch van 200.000 schadevergoeding, door Jacob van Campen tegen hen ingesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1