L. J. LUIJCX Zn. KOFFIEHUIS!® PRIIS DER ADVERTEHTIEÜ BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN FEUILLETON. De Geheimzinnige Talisman, ABONNEMENTSPRIJS r'™*" voo'ÏZZ DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. Cor setten Corselettes Bustehouders. 25e leergang No. 278 foort f 2.10, per maand ƒ0.73, Idem franco per post f 5.per weck (met gratis wertekeriag tegen ongelukken) f 0.176, afzonderlijke nummers 1 C.05. AMEBSF30RTSCH DAGBLAD Woensdag 25 Mei 1927 i» SU R EA 'f DIRECTEUR-UITGEVER: t. VALKHOF?. aanheMSCHE POuRTWAL 2A. roSTREKENIAt NV «7910. rtu. INI »l$. van 1 4 regels f LOS met inbegrip van ecu bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucldadigheids-adveitentlên voor de belli der prijs- Voor handel en bedrijf bestaan teer voordeeligc bepalingen voor het adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. NA DE ECONOMISCHE CONFERENTIE. Genève, 24 Mei. (H.N.) De meeste dele gaties, die aan de economische wereldconfe rentie hebben deelgenomen, zijn gisteravond reeds vertrokken. De Russische gedelegeerden Ossinski en Lepse zullen echter eerst Woens dagmorgen vertrekken. Vermoedelijk zullen zij zich op hun terugreis enkele dagen te Berlijn ophouden. DE INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE. De tiende zitting. Te Genève wordt vandaag de tiende inter nationale arbeidsconferenrie geopend. Zij zal waarschijnlijk drie weken duren en zich behalve met het rapport van den directeur Albert Tho mas inzake de werkzaamheid der internationale arbeidsorganisatie voornamelijk bezighouden met de ziekenverzekering en de coalitie vrijheid der arbeiders. De beheersraad bijeen. De raad van beheer van het internationaal arbeidsbureau is gisterochtend onder voorzit terschap van den gedelegeerde der Fransche regeering Arthur Fontaine bijeengekomen. De raad begon met het onderzoek van het verslag van den directeur Albert Thomas. De arbeidersgedclcgeerden Poulton (Enge land) en Oudegeest (Nederland) bepleitten op nieuw ratificatie der overeenkomst van Washington inzake den achturendag. FRANKRIJK. HET BEZOEK VAN TSJ1TSJERIN. Geen wijziging der politiek der Franschen ten opzichte van Rusland. Poincaré en Briand hebben Tsjitsjerin, den Russischen commissaris van buitenlandsche zaken, die door Rakofski, den sovjetgezant te Parijs vergezeld was, ontvangen. Het onderhoud tusschen Briand en Tsjitsje rin duurde een uur. Tsjitsjerin weigerde een verklaring af te leggen. Naar verluidt, heeft de Fransche regecring tot dusver geen aanleiding gevonden een ver andering in de officieele betrekkingen tusschen Frankrijk en Rusland te overwegen. Zij zou daartoe slechts het initiatief nemen, indien nieuwe omstandigheden haar hiertoe zouden dwingen. DE HERTOG VAN MAGENTA OVERLEDEN. Overleden is, 72 jaar oud, de brigade-gene raal Patrice de MacMahon, hertog van Magenta, oudste zoon van den beroemden maarschalk MacMahon. De overledene was gehuwd met prinses Marguerite d'Orleans, een dochter van nu wijlen den hertog van Chartres en een zus ter van den hertog van Guise, die thans, sedert den dood van den hertog van Orleans, het hoofd van het Huis van Frankrijk is. EEN LEEUWENTEMMER VERSCHEURD. In het te Straatsburg verblijf houdende Duit- sche circus Gleich is Maandag tijdens de voor stelling de jonge leeuwentemmer Bill doör twee groote leeuwen aangevallen en gruwelijk ver minkt Zijn toestand is hopeloos. Het uit vele duizenden personen bestaande publiek werd door een paniek aangegrepen, maar het perso neel wist de bezoekers ten slotte tot bedaren te brengen. ENGELAND. DE TERUGKEER VAN MACDONALD. Macdonald is gisteren uit Amerika terugge keerd en aan het Waterloostation begroet door een talrijke afvaardiging uit de arbeiderspartij, onder wie de lords Parmoor en Haldane. Mac donald bekortte de begroeting om zich zoo spoedig mogelijk naar het Lagerhuis te bege ven, ten einde Baldwin's verklaring te hooren. Deze was echter juist uitgesproken, toen Mac donald tegen half zes arriveerde. In 't Lager huis werd hij door de leden van alle partijen toegejuicht DE WERKLOOSHEID. Het aantal werkloozen bedroeg op 16 Mei 1007000, dat is 8709 meer dan de vorige week, maar 605744 minder dan een jaar ge leden. HET ENGELSCH-RUSSISCH CONFLICT. De premier legt verklaringen af in 't Lagerhuis. Vermissing van belangrijke documenten. In het Lagerhuis heeft de premier gisteren verklaringen afgelegd over den inval in de kan toren van de Arcos en meegedeeld, dat de re geering in verband met de gedane ontdekkin gen heeft besloten om, met voorbehoud van de goedkeuring van het parlement, de handels overeenkomst met sovjet-Rusland op te zeg gen, het vertrek der Russische handelsafvaar diging en der sovjet-missie uit Londen te eischcn en de Britsche missie uit Moskou te rug te roepen. Baldwin zeide Verscheidene maanden lang stelde de politie met de militaire autoriteiten een onderzoek in naar het optreden van een groep geheime agenten, die zeer vertrouwelijke documenten trachtten te verkrijgen betreffende de strijd macht van Groot-Britainnië. Noor aanleiding van de ontvangen inlichtingen en de in den loop van dit onderzoek verkregen bewijzen werd het moeilijker om niet tot de gevolgtrek king te komen, dat de agenten voor de sovjet- regeering werkzaam waren en dat zij hun in structies ontvingen van de leden der in het sovjet-huis werkende Russische •handelsdek gatie, die voor doorzending van foto's of co- pieën van de verkregen bescheiden zorg droe gen. Dit vermoeden werd bevestigd, toen be gin dezes joars een bij de luchtmacht werk zaam Britsch onderdaan veroordeeld werd we gens het ontvreemden van twee van dergelijke documenten. Do documenten werden ontdekt en de persoon in kwestie ondergaat thans zijn gevangenisstraf. De geheime organisatie, voor welke hij de documenten had verkregen, is be kend en haar relatie met een dergelijke Rus sische organisatie is vastgesteld. Onlangs, aldus de premier, werd bemerkt, dat een ander document van officieelen en hoogst vertrouwelijken aard werd vermist. Uit de inlichtingen, door schriftelijke bewijzen ge steund, bleek, dat dit document naar het sovjet huis was overgebracht en daar fotografisch was gerepro'1-uceerd. Naar aanleiding van deze in- hting werd een beroep gedaan op den ma gistraat voor een volmacht tot het onderzoek der gebouwen. Baldwin licht in over de sovjet activiteit. De huiszoeking in de Arcos-lokalen. ïn zijn beschrijving van dit onderzoek ver klaarde Baldwin, dat de politie-inspecteurs recht toeliepen op de fotoafdeeling en op de kamer, die door don beambte, met de ontcij fering belast, werd ingenomen, daar deze laat ste één von de personen is, die nauw betrokken zijn bij de werkzaamheden der geheime agen ten. De man, belast met dc fotoafdeeling, was Robert Koling of Kaulin, die aan den arbeid werd aangetroffen. De persoonlijkheid van Ko ling wordt beschreven in een document, dat onder de geheime stukken in een andere kamer werd gevonden. Dit document, onderteekend door Jilinsky, die tot voor kort de functie van hoofd van den stof van een efdceling der han delsdelegatie tezamen met die van leider der spionnage, en agent der geheime propaganda in Europa bekleedde, houdt een aanbeveling in van Koling voor den post, dien hij thans be- Lansestraat 43 - Tel. 852 - Amer stoort Gevestigd 1885 Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 44316 A'foort Tel. 1200. Alle prijzen. Alle modellen. fl/Saatwerk. kleedt, met een opgave zijner antecedenten. Er wordt in verklaard, dat Koling vroeger werk zaam was bij de communistische propaganda, als lid van den rooden bond van zcelioden, dat hij als zoodanig betrokken was bij het door zenden van geheime medcdeelingen naar het buitenland, en thans onder andere bezigheden de functie van diplomatieke post tusschen het Chesham House en het sovjethuis bekleedt. Koling wordt aanbevolen door drie personen, die bij de geheime spionnage betrokken zijn. In Koling's bezit werden tevens gedrukte for mulieren gevonden voor aanmelding tot het lidmaatschap von dc nationale minderheidsbe weging, welke waren ingevuld door zeelieden, die te dien einde in Russische havens waren aangeworven cn wier aanvragen met contri butie door dit officieele Russische kanaal non de nationale minderheidsbeweging zou worden toegezonden. Een opmerkelijk licht wierp verder op deze bizondere zijde der sovjet-activiteit een brief d.d. 3 November 1026, aan Jilinsky geadres seerd en waarin de schikkingen worden be schreven, die zijn getroffen voor het trainen van communistische agitatoren op de schepen van de Arcos, met het doel hun propaganda later onder de bemanningen der Britsche sche pen te voeren. Dc brief zegt, dot de keuze der agitatoren zorgvuldig moet geschieden, bij voorkeur onder de negeis, Hindoes en andere onderdrukte nationaliteiten. Zoodra een zee man is afgericht, moet hij onder de Britsche zeelieden gaan werken. „De eerste resultaten waren duidelijk tijdens de zeeliedenstaking, toen degenen, die onze school hadden doorloopen, de eerste plaatsen bekleedden." Uitvoerig stond Baldwin daarop stil bij do resultaten van het doorzoeken der verschil lende vertrekken, waar Russen werden over vallen bij hbn werk. Sommigen waren bezig haastig documenten te verbranden, anderen kon den dit niet tijdig meer doen, zoodnt belang rijke stukken in handen der politie vielen. Zij bewijzen voldoende, zoo verklaarde Baldwin, het bestaan, onder rechtstreeksch toezicht der sovjet-autoriteiten, van een geregeld stelsel, waarbij documenten van revolutionairen aard van verschillende organisaties in Rusland hei melijk werden toegezonden aan verscheidene personen, die in Engeland en elders in dc communistische beweging werkzaam zijn. De thans in handen gekomen stukken bewijzen ten eerste, dot de militaire spionnage en de revo lutionaire actie over heel het Britsche rijk en Noord- en Zuid-Amsrika uit het sovjet-huis worden geleidten tweede, dat de leden der handelsdelegatie cn het personeel van de Arcos geen onderscheid in hun functies maken en dat beide organisaties bij de anti-Britsche spi onnage en propaganda zijn betrokken. De sov- jet-regecring kan niet ontkomen aan de ver antwoordelijkheid voor de handelingen der handelsdelegatie en het misbruiken der toege stane faciliteiten. Het was echter moeilijk aan te nemen, dat, terwijl één orgaan der sovjet- regeering, n.l. dc handelsdelegatie, aldus de plechtige gelofte verbreekt, waarop zij werd toegelaten, een ander orgaan dezer regeering, n.l. de sovjet-missie en de regeering zelf geen aandeel zouden hebben in deze handelwijze. Kritiek op verklaringen van Ro sengolz en Litwonof. De handelsovereenkomst bepaalde o.o., dat elke partij afziet van vijandelijke actie of on dernemingen tegen dc andere en van het voe ren buiten dc eigen grenzen van officieele propaganda onmiddellijk of indirect gericht tegen de instellingen van het Britsche rijk of de sovjet-republiek. De Britsche regecring had voortdurend de aandacht van Rusland moeten vestigen op een schending dezer_ bepaling door afgezanten der sovjets in China, hetgeen evenwel steeds werd ontkend. Op 3 Febr publiceerde Rosengolz, de zaakgelastigde der sovjets in Engeland, in de Duily Telegraph een verklaring, dat „Borodin een particulier persoon was, die nooit- ofte nimmer in dienst der sovjetregeering had ge staan" cn dat, in verband met dot feit, „het vanzelf sprak, dot de sovjet-regeering geens zins aansprakelijk kon worden gesteld voor zijn daden en redevoeringen". Op II Febr. stelde sir Robert Hodgson een onderzoek in bij Litwinof zelf en deze ant woordde in volkomen eenderen geest. Nochtans beschikte de Britsche regeering over een te legram, gedateerd 12 Nov. 1.1. van het com missariaat van buitenlandsche zaken aan den sovjet-vertegenwoordiger te Peking, inhouden de, dat Borodin zijn orders rcchtstroeks van Moskou kreeg. Aan het bureau in het Verre Oosten moest worden medegedeeld, dat al zijn besluiten moesten worden genomen in over leg met Borodin. Daar de benoeming van Borodin als officieel sovjetvertegenwoordiger te Kanton niet raad zaam werd geacht, moest hij werkzaam blijven in de provincie, die aan Kanton was onder worpen. Bovenvermelde verklaringen van Rosengolz en Litwinof waren dus onwaar en alleen be stemd dc Engelsche regeering en het publiek om den tuin te leiden, terwijl Borodin zijn anti- Britsche actie voortzette. Deze actie beperkte zich echter nicrt tot China. De Engelsche regeering is in het bezit van een telegram van den sovjet-zaakgelas tigde te Londen aan Moskou d.d. I April 1.1., inhoudende, dat één der voornaamste belotse len bij het voeren der campagne von protesten tegen het Britsche geweld in China was de groote hoeveelheid berichten en dc wijze waarop de arbeiders werden misleid. Het was noodzakelijk officieele rapporten te seinen van de nationalistische regeering nopens gebeur tenissen te Nanking, speciaal feiten, die een tegenspraak vormden van de inlichtingen, door Chamberlain in het Lagerhuis verstrekt, waar van copiccn moesten worden gezonden aan de Indep. Labour Party en de Daily Herald. Voorts moest worden geseind een boodschap van de vereenigde vakvcrcenigingen te Sjang hai, gericht tot den voorzitter van den alge- meenen raad van het vakvereenigingscongrcs Hicks, waarin moest worden verklaard, dot ten gevolge van het Britsche bombardement ven Nanking een groot aantal leden van vakver- cenigingen het leven hadden verloren. Zoo mo gelijk moest medcdecling worden gedaan van Britsche stappen tegen de Chineesche vakver- eenigingen en een beroep worden gedaan op de Britsche vokvereenigingen om de Chinee sche arbeidersbeweging te steunen. Ten slotte seinde de sovjet-vertegenwoordi ger op 13 April naar Moskou Ik twijfel sterk aan de mogelijkheid van een aanslag op onze ambassade. Ik zou het echter een zeer goede voorzorgsmaatarcgel achten om de verzending per post van documenten van bevriende en buurstaten, enz. van Londen naar Moskou en omgekeerd voorloopig te stoken. Men behoeft niet te gissen naar den aard der documenten, aldus Baldwin, waaromtrent hij zich zoo bezorgd toonde. Tegenover deze schending der handelsover eenkomst en der internationale hoffelijkheid heeft de Britsche regeering een.geduld onver draagzaamheid getoond, die zonder weerga zijn in dc internationale betrekkingen. Geen verbod van den particulieren handel met Rusland. Niet later don Februari hernieuwde de re- gcering in den plechtigsten vorm haar protest cn waarschuwing, zonder resultaat echter. Wanneer diplomatieke betrekkingen aldus wil lekeurig cn stelselmatig worden misbruikt, vor men zij een gevaar voor den vrede. Z. M.'s regeering heeft daarom besloten om, tenzij het Huis er Woensdag zijn goedkeuring niet aan hecht, dc handelsovereenkomst te beëindigen, het vertrek der handelsdelegatie en sovjetmis sie uit Londen te eischen cn de Britsche missie uit Moskou terug te roepen. De wettige handel met de Arcos wordt door dit besluit niet ge troffen en de regecring is bereid om; terwijl zij een einde mankt aan de voorrechten, die art. 45 en 46 der handelsovereenkomst bieden, alle maatregelen te nemen voor gewone hon- delsfociliteiten tusschen de beide landen. Bctoogingen In Rusland. Het telegraafagentschap van de sovjet-unic meldt, dat in de fabrieken nog steeds groote betoogingen worden gehouden tegen den inval bij de Arcos te Londen. Daarbij worden, moties aangenomen, die eischen, dat de sovjet-regee ring krachtig verzet zal bieden en het handels verdrag met Engeland zal opzeggen. De Iswestia wijst op de verstoordheid van de openbare mecning in de sovjetunie en betoogt, dat deze uit de tegenwoordige politieke betrek kingen met Engeland geen voordeel trekt. Als do sovjetregeering door een onbevredigend antwoord van do Engelsche regeering op hoor nota voor de noodzakelijkheid geplaatst mocht worden een besluit te nemen, dient zij zich dooi den hordnekkigen eisch van de openbare mec ning, om de handelsbetrekkingen af te breken, to laten leiden. De h°uding van, orbcidere en liberalen. Londen, 24 Mei. (H. N.) De arbeiders partij moet het plan hebben naar aanleiding van het conflict met Rusland een motio van wantrouwen tegen de regeering in te dienen, waarover dan Donderdag een uitvoerig debat in het Lagerhuis zaï plaats hebben. De libera le bladen wijzen op de economische gevolgen, welke een breuk met Rusland kan hebben cn meenen, dat Engeland zich niet een gebaar kon veroorloven, waardoor de nationale belan gen ernstig benadeeld worden. ITALIË. DE STORM. Verscheidene visschersscheptn vermist Dc storm op de Adriatische Zee houdt, naar d.d. gisteren uit Rome wordt gemeld, aan. Tal rijke visschersschepen zijn tot nog toe niet in dc haven van Ancona teruggekeerd. Elk bericht ontbreekt. Torpedobooten zijn uitgevaren om hulp te bieden. ROEMENIE. KONING FERDINAND WEER ZIEK? Ween en, 24 Mei. (V, D.) Naar uit Boe karest wordt gemeld maakt men zich daar eenigszins bezorgd over den Koning, die reeds drie dagen geen voedsel tot zich genomen heeft. Het onherroepelijk verlcftn Is nooit geheel voor ons verloren. nonr het Engelsch van E P. BENSON. „Er moeUn nu nog twee dingen gedaan worden," zeide hij, „ten eerste moet het zilver uit het tuinhuis, weer hierheen gebracht wor den, en aan Hany. Hem moet alles verteld worden, maar dat kan even goed morgen, dan vannacht nog gebeuren. Maar zeg eens, Geoffrey, waar zal jij slapen? En jij, Jim? Kan je zoo laat nog in den stal terecht?" „O, ja, dank u dokter," zeide Jim, „ik zal mijn kameraad wel wakker maken. Ik heb het geweer meegebracht, mijnheer Geoffreyu hadt het bij het meer laten liggen. Zal ik hel pen met het zilver binnenbrengen, dokter?" „Neen, dank je, wij moeten in elk geval Tem- pleton en nog iemand roepen," zeide de dokter Het moet vannacht ergens goed geborgen wor den, want het slot van de zilverkast is openge broken. Dus maak maar gauw, dat je in bed Icomt, Jim Hier geef mij een hand; je hebt je als een held gedragen." „Jim. beste kerel, geef mij ook een hand," zeide Geoffrey, en de goede Jim lachte van trots en opgewondenheid. „Dus wilt u Harry vannacht nog niets vertel len?" vroeg Geoffrey een oogenbflk later, „maar stil, wat is dot? Goede God Harryl" Het schijnsel van een kaars scheen door de deur, die naar de trap leidde en Harry kwam een paar passen de hall in. „Ik werd daarnet wakker," zeide hij tot den dokter, „wat Geoffrey jij hier I" „Roep Jim terug," zeide de dokter, „houd je goed, Harry. Zog geen woord." Geoffrey sloeg de deken om zich heen en ging naar de voordeur; die de palfrenier zoo juist achter zich had dichtgetrokken. Deze kwam dadelijk daarop weer mee naar binnen. „Maar wat is dit wat moet dit alles be- teekenen?" riep Harry uit. „Waar is mijn oom Be werd wakker, zooals ik u daar juist wou vertellen en dacht dat ik menschen hoorde loo- pen, en toen werd ik ongerust. Dc dacht, dat hij misschien erger was geworden, of zoo iets. Toen ging ik in uw kamer, dokter, en vond u daar niet. Zijn deur stond ook open, en het licht was aan, maar hij was er niet. Waar is hij? Wat is er gebeurd?" riep hij nogmaals uit, „en Geoffrey en Jim, wat doen jullie hier Hij keek verward van den een naar .den an der, en kon zijn woorden niet vinden. „O, in Gods naam vertellen jullie mij toch wat er gebeurd is P riep hij eindelijk uit. Jim, met zijn rechterhand aan zijn voor hoofd groetend, zeide „Neemt u het mij niet kwalijk, mylord, het is al zoo laat, u vindt het misschien wel goed, dat ik heenga," zeide hij flauwtjes. „Neen, blijf hier," zeide Harry „Verduiveld doe Wat je gezegd wordt; als de dokter zegt, dat je moet blijven, dan blijf je. Maar waarom is Geoff hier, en waarom is Jim hier? En waar is mijn oom?" Dc beide jonge mannen keken den dokter aan en deze, zonder iets meer te zeggen, deed nu voor de tweede maal het verhaal, met zoo weinig woorden als maar mogelijk was. Geen enkele maal werd hij in de rede gevallen, maar in Harry's oogen was afgrijzen en over tuiging te lezen. Eén keer slaakte hij een Hau wen kreet, dat was toen de dokter zeide, dat mr. Francis zonder twijfel krankzinnig was, maar toen ook ontsnapte er een diepe zucht van onuitsprekelijke verlichting aan zijn lip pen. Hij hoorde nu van het complot, zooals zijn oom dat aan den dokter had medegedeeld, von het verruilen van de metholycine en van de onderhandelingen tusschen den gewaanden medeplichtige van zijn oom met Geoffrey, en van het voorval op de stoep bij Grosvenor Square. En toen werd er voor dc tweede maal dien avond verhaald, wat er in dien twee uur was voorgevallendoch Harry zat met zijn hoofd in zijn handen, en de oogen van de anderen waren niet langer op hem gericht, want zijn droefheid en afschuw waren niet lan ger aan te zien. Eindelijk was het geheele verhaal verteld en een geruimen tijd heerschte er stilte, terwijl de waarheid, bitter en brandend als vitriool, de hersens van den armen jongen pijnigde Toen zeide Harry, zijn gelaat nog steeds in zijn han den verborgen „Dr. Armytage, kunt u voor God verklaren dat dit olies waar is „Het is waar, Horry," zeide deze. „En jij, Geoffrey?" vroeg de zelfde harde, koude stem. „Ja, God is mijn getuige." „En jij, Jim?" „Ja, mylord, ten minste wat betreft alles wat vannacht gebeurd is." Harry stond vast en kalm van zijn stoel op Hij liep op den palfrenier toe en greep zijn beide handen in de zijne. Daarop zonder een woord te zeggen wendde hij zich tot den dok-j ter en deed bij hem hetzelfde. Toen even vast stapte hij over het haardkleed naar Geoffrey toe, en de dokter ging weg van de plaats waar hij stond, tikte Jim op den schouder en beiden trokken zich terug. Tot nu toe had Harry nog geen woord gesproken, maar zijn mond trilde en zijn zenuwen waren tot het uiterste gespan nen. „Geoff, Geoff I" zeide hij en barstte in een weldadigen stroom von tranen uit. Nawoord Evie zat in een van de lage vensterbanken in de hall te Vail, en bekeek met al de aan dacht zulk een voorwerp waardig, haar twee maanden oude baby, dat zachte kleine atoompje waarom de geheele wereld en de sterren, en alles draaide. De ontdekkingen, die zij deed, waren in aantal gelijk aan het zand der zee, maar zij waren veel belsngrijker. De zen middag kon zij er ook maar niet over uit scheiden. „Zijn neus", zeide zij, na een lang stilzwij gen tot Lady Oxted, die bij het vuur zat, „lijkt op 't oogenblik op den mijnen dat is te zeggen, er is niets bijzonders aan; maar hij zal zeker op dien van Harry gaan lijken, die is loodrecht. Dat is natuurlijk maar gekheid, lieve tante dat is iets wat menschen, die verhalen uit de groote wereld schrijven, zoo heel knap gezegd vinden. Het is niet echt waar". Lady Oxted zuchtte. „En zijn hersens lijken zoowel op die van jou, als op die van Harry, mijn lieve kind", zeide zij, „dat wil zooveel zeggen, als dot hij geen heel bijzondere hersens heeft". Evie nam in 't geheel geen notie van deze lieflijke opmerking. „En zijn oogen zijn precies Harry's oogen", ging zij voort. „O, jal Be ben vandaag bij de vrouw van Jim geweest u weet wel hel melkmeisje, waarvan men zeide dat Hany nu ja, daar ben ik dan geweest. Jim was er ook. Ik houd van Jim. Maar die gelijkenis met Harry is gewoon belachelijk. Ik was aldoor maar bang, dat ik vergeten zou, dat het Jim was en dat ik .zou zeggen „kom lievert, wij moeten gaan. En dan zou Harry wel eens kun nen doen, zoools ik toen gedaan heb. O, hier is de zuster! Hè, zuster wat ben jo toch ver- velendl Dag mijn kleine schat!" Na hem nog en nog eens gepakt te hebben, gof Evie hem non de zuster over en ging daar na bij Lady Oxted zitten. „En Jim's baby heeft, dat moet ik toegeven, ook .zijn eigenaardigheden", vervolgde zij, „daarom ben ik er zeker van, dat de oogen van Geoff op die van Harry lijken, omdat Geoff's oogen precies de oogen van Jim's baby zijn, en Jim is Herry. Maar tusschen twee haakjes, waar is de andere Geoff ik meen de oude?'" „De oude, is nog geen vijf minuten na zijn aankomst, uitgegaan", zeide Lady Oxted, „ik heb nog geprobeerd hem bezig te houden, maar het is mij schijnbaar niet gelukt, want hij gaapte zoo gewoon maar in mijn gezicht en vroeg„Waar is Harry?" „Ja, tante Violet", zeide Evie, „u en ik wor* den geheel op zij geschoven, zoolang die man nen hier zijn; het is het beste maar, dat wij ons in ons lot schikken, en ons met een klein plaatsje op het achterste bankje tevredenstel len. Be voel mij heusch vanmorgen een beetje teruggezet. Harry werd, zich uitrekkende wak ker en zeide „Hemeltje, het Is waar ook, het is vandaag Dinsdag; Geoff en die goede dokter komen vandaag, en hij zeide niet eens zooveel als goede morgen tot zijn uitverkoren vrouw". (Slot volgt.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1