DE EEMLANDER" BUITENLAND. AB0NNEMENISP8US 3 """deD ™'AJ PRIJS DER AOVERïEHTlEü EERSTE BLAD Om den Schitterendsten (j/ans op Meubelen, Vloeren gebeitst Houtwerk te verkrijgen gebrui kernen 25e iasrgang No. 280 loort 2.10, per maand ƒ0.75, idem franco per post f 5.—. per weck (met cratii verzekering tegen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke f C£)5. AMEHSFOORTSCH DAGBLAD Zaterdag 28 Mei 1927 DIRECTEUR-UITOEVER: J. VALKHOF?. AWNHEMSCHERpOüRTWAL 2A. POSTREKENINS N». 47910. Tfct. INT. 613. van 1 4 regeU f L05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer t 0.25, dienstaanbie dingen en Lleidadigheids-adve. ten tien voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tear voordeel ige bepalingen voor het adverleeren- Ecna circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLAND. DE SOC-DEM. PARTIJDAG. Uit Kiel wordt gemeld, dat de soc.-dem. par tijdag den partij-voorzitter Wels met 298 stem men als zoodanig herkozen. Ook Müller-Fran- ken en Chrispien werden herkozen. Sacco en Vanzetti. De Volken bond. De partijdag besloot een adres te richten tot den ambassadeur der Ver. Staten te Berlijn, met het verzoek om een herhaald grondig onderzoek in de zaak Sacco en Vanzetti. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, inhoudende, dat de soc.-democra- tie den Volkenbond onder de bestaande omstan digheden als een bruikbaar middel beschouwt voor een vreedzame vereffening der geschil len tusschen de staten. Zij eischt de uitbrei ding der verplichte arbitrale jurisdictie tot alle internationale geschillen, alsmede een waarlijk ernstige algemeene beperking der bewapening. Na een slotwoord van Wels werd de partij dag gesloten. GENERAAL VON STEIN. f B e r 1 ij n, 2 7 Mei. (H. N.) Naar uit Bran denburg aan de Hovel, wordt gemeld, is Woensdagnacht te Lehnin de oud-minister van oorlog Von Stein, generaal der artillerie en tij dens den wereldoorlog eerste generaal-kwar- tiermeester, in den ouderdom van 73 jaar ge storven. METAAL ARBEIDERSSTAKING TE BREMEN. Bremen, 27 Mei. (V. D.) Eergisteren zijn de metaalbewerkers van dc Hansa-Lloydwerke, de Norddeutsche Waggonfabrik en de Deut sche Dynamowerke in verband met meening- geschillen nopens de vacantieregeling en den arbeidstijd in staking gegaan. Bij de Hansa- Lloyd staken ruim duizend arbeiders. POLITIEKE HARTSTOCHTEN. München, 2 7 Mei. (V. D.) Nadat Woensdag bij een botsing tusschen de natio- naal-sociolisten en linksstaande groepen een nationaal-socialist doodelijk werd gewond, heeft thans de politie de meeting van Zuid- Beiersche spoorwegbeambten, welke den 28 en den 29 Mei zou plaats hebben, verboden, als mede de vergaderingen der nationoal-socialis- ten en der „Vateilandische Verbande". HET PROCES-BARBAT. Ministers als getuigen. Op I Juni zullen in het proces-Barmat een aantal oud-ministers, onder wie de oud-rijks- kanselier dr. Luther, de oud-ministers Hermes, Giesberts en Von Richter, alsmede de tegen woordige minister van posterijen Schützle ais getuigen worden gehoord. DE TREINAANSLAG BIJ LEIFERDE. De doodstraf voor dc daders ver anderd in levenslange opsluiting. Het Pruisische kabinet heeft gisteren besloten den beiden daders van den aanslag op den sneltrein BerlijnKeulen bij Leiferde gratie te verleenen. Hun straf wordt in levenslange tuchthuisstraf veranderd. FRANKRIJK. een' schitterende c.ift van rockefeli.fr. De Amerikoansche millionnair Rockefeller, die, zcoals wij dezer dagen vertelden, in 1924 een bedrag van 18 millioen francs ter be schikking stelde voor de restauratie van de paleizen van Versaillles en Fontuinebieau en de kathedraal van Reims, heeft thans een som van 40 millioen geschonken voor de verdere voortzetting der herstellingswerken. ENGELAND. het conflict met rusland. De tekst van de Engelsche nota aan Rusland. De tekst der nota, die het Foreign Office aan Rosengolz, den Russischen zaakgelastig de, heeft doen toekomen, luidt als volgt Het onlangs door de politie ingestelde on derzoek van de gebouwen der Arcos Ltd en van de Russische handelsafvaardiging heeft overtuigend aangetoond, dat zoowel de mili taire spionnage als de revolutionnaire actie over het geheele Britsche rijk van Moorgat e No. 49 uit werden geleid. Er werd geeri dui delijke afscheiding waargenomen tusschen de kamers en de werkzaamheden van de leden der handelsdelegatie en het personeel der Ar cos en er is aangetoond, dat beide organisaties bij de anti-Britsche spionnage en propaganda waren betrokken. De zaak eindigt hiermede echter niet. Uwe regeering en gij zelf zult de mededeelingen, die Dinsdag door den premier in het Lager huis werden voorgelezen, herkennen. Ik zou er u aan willen herinneren dat uw eigen telegram, waarin ge materiaal vraagt om u in staat te stellen de politieke campagne hier te lande te gen Z. M.'s regeering te steunen, verzonden werd enkele weken na dc waarschuwing aan uw regeering in mijn nota aan u, d.d. 23 Fe bruari, waarin duidelijk voorbeelden der anti- Britsche propaganda werden gegeven en om het staken ervan werd verzocht. Z. M.'s regee ring hoopte, dat de sovjet-regeering deze gc< legenheid, die haar krachtens art. 13 der han delsovereenkomst werd geboden, zou gebrui ken om een verklaring te geven of haar fout to herstellen. Zij deed geen van beiden. Integen deel: de vijandigheid der sovjet-regeering, ge paard gaande met de revolutionnaire propa ganda, die door de met haar verbonden Russi sche communistische partij en de derde inter nationale in Engeland zelf cn in dc Britsche overzeesche gebieden werd gevoerd, duurde zonder ophouden en bereikte haar hoogtepunt in het misbruiken der diplomatieke voorrech ten, gelijk dit aan het licht kwam bij uw po ging om in de binncnlandsche aangelegenhe den hier tc lande in te grijpen. Er zijn, zooals ik in mijn nota van 23 Februari j.l. zeide, gionzen aan het geduld van Z. M.'s regeering on aan dat der publieke mccning hier en dezo grenzen zijn nu bereikt. In verband met de hierboven genoemde fei ten acht dc regeering van Groot-Britannië zich thans, krachtens de bepalingen van par. 3 van art. 13 van het handelsverdrag van 1(5 Maart 1921, ontslagen van de verplichtingen van dit verdrag. De voorrechten, die het verdrag aan Kintsjoek en zijn medewerkers biedt, zijn dien tengevolge vervallen en ik zie mij genoodzaakt hun vertrek uit Engeland te verzoeken. Tenvijl Z. M.'s regeering om bovenvermelde redenen gedwongen is dezen stap tc doen, wenscht zij niet den gewonen loop van den wettigen Britsch-Russischen handel te belom meren. Zij zal geen bezwaar maken tegen de voortzetting der wettelijke commerciecle ope raties van de Arcos, onder dezelfde voorwaar den als die, welke voor andere handelsorgani saties hier te lande gelden. Tc dien einde is zij bereid aan een redelijk aantal Russische ge ëmployeerden der maatschappij, wier namen u zullen worden medegedeeld, toe te staan hier te blijven, op voorwaarde, dat zij zich schik ken naar 's lands wetten en hun werkzaamhe den beperken tot den wettigen handel. Z. M.'s regeering kan evenwel niet het bestaan hiet gedoogen van een bevoorrechte organisatie, die onder het mom van vreedzamen handel zich aan spionnage en intrigues schuldig maakt tegen het land, waar zij gevestigd is. Eindelijk heeft Z. M.'s regeering besloten, dot zij niet langer de diplomatieke betrekkin gen kan onderhouden met een regeering, die een dergelijken staat van zaken toelaat on aan moedigt. De bestaande betrekkingen tusschen dc beide regeeringen zijn hierbij opgeheven, en ik heb u cn uw medewerkers te verzoeken het land binnen tien dagen te verlaten. Ik heb Z. M.'s vertegenwoordiger te Moskou op dracht gegeven met zijn staf Rusland te verla ten en het zou mij aangenaam zijn, in dien ge uwe regeering zoudt willen vragen den heer Preston te Leningrad en den heer Paton te Wladiwostock, de noodige faciliteiten tc verschaffen voor hun vertrek. Er zullen rege lingen worden getroffen, die spoedig te uwci kennis zullen worden gebracht voor het ver trek van uw zelf, uw medewerkers en de Rus sische leden der handelsdelegatie Het verbreken der Canudeesch- Russische betrekkingen. King, de Canadceschc premier, heeft :n ccn. gesprek met Guerus, den leider van de Rus sische handelsdelegatie, het besluit van het kabinet medegedeeld tot beëindiging van het handelsverdrag met Rusland. Guerus maakte bekend, dat hij als gevolg van de diplomatieke breuk onmiddellijk zou sluiten, maar dat dc handelsafdeeling nog een half jaar haar werk zou voortzetten, waarna de missie in haar geheel zou vertrekken, waardoor Canada zou beroofd worden ven de Russische handels- faciliteiten. Guerus uitte inmiddels de hoop, dat middelen zouden worden gevonden om dc verbroken overeenkomst te herstellen. Van 13 voren had King verklaard, dat de beëindiging van dc overeenkomst niet neer kwam op het stopzetten van den handel met Rusland, die zonder voorrechten kon worden voortgezet. Guerus verklaarde nog, dat het onmiddel lijk uitvloeisel van de houding der Canadee- sche regcering dc annulecring zal zijn door dc handelsmissie van ccn bestelling bij het departement van landbouw van 4000 Cn- nadeeschc paarden. Voorts deelde dc Russische handclscommis- saris mede, dat hij instructies van Moskou afwacht, wat betreft de tegenover Canada te nemen stappen 'als het resultaat van het ver breken der betrekkingen. Guerus verzocht den Conodecschen prcmiei* de uitvoering van het besluit op te schorten, teneinde de Russische regcering de gelegenheid te bieden de door de Britsche regeering geuite beschuldigingen tc onderzoeken De verklaringen van Joyson Hicks. Joynson Hicks heeft in het Lagerhuis nog medegedeeld, dot de Russen met name po gingen deden tot het verkrijgen van inlich tingen betreffende de luisteropparaten in vlieg machines en het met lucht koelen van de motoren in de vliegmachines. Tevens werd gezocht naar de plannen voor nieuwe des troyers en van de twee laatsigebotiwde oui- logsschcpen. De houding van Japan. Wat betreft de breuk tusschen Engeland en Rusland, verwachten aldus een bericht uit Sjanghai gezaghebbende Chineezen met groote belangstelling, wat Japan zal doen. Zij zijn van oordeel, dat een breuk tusschen Rus land cn Japan veel schadelijker zal zijn voor de actie der Russen in China dan de stap dei Britsche regeering, maar voor het oogen- blik verwacht men een dergelijke breuk niet. De Duitsche gezant neemt de Russische belangen waar. Krestinsld, de gezant der unie van raden republieken te Berlijn, heeft gisteren het Duit sche departement van buitenlandsche zaken bezocht om den wensch zijner regeering over te brengen, dat de Duitsche regeering in ver band met het afbreken van de betrekkingen tusschen Engeland en Rusland het Duitsche gezantschap te Londen belast met de waar neming van de Russische belangen in En geland. De Duitsohe regcering heeft aan de zen wensch voldaan. RECLAMES. Ven T—4 regels 4.05, elke regel meer 1.- Overal verkrijgbaar. Importeurs: NA. Handel Maatschappij RECKITTS. Rotterdam. Zuid-Afrika verbreekt de relaties met Rusland niet. In den Volksraad heeft Hertzog, de premier, zinspelend op dc breuk tusschen Engeland en Rusland, verklaard, dat de Zuid-Afrikaanschc regeering niet van plan is thans tot ccnigrlci actie dienaangaande over te gaon. Geen oorlog met Rusland. In een rede, die Baldwin voor de vergade ring der unionistische vrouv/enfederatie in Al- bert Hall heeft gehouden, verklaarde hij,,Ik wensch nadrukkelijk te verklaren, dat de ai- breking der diplomatieke betrekkingen met Rusland in geen» enkel opzicht oorlog tegen Rusland bctcekent of insluit Het beteekent, dat wij niet van plan zijn verder op eenigcrlei wijze in politiek opzicht met Moskou in aan raking te blijven, maar wij staan zeer gunstig tegenover een voortzetting van den wettigen handel tusschen de beide landen. Dc handel met Rusland zal in de toekomst dezelfde fa ciliteiten genieten, niet meer en niet minder, dan die, welke andere landen genieten. Alies wat is gebeurd, is het ontnemen aan dc Arcos en de handelsdelegatie van dc speciale voor rechten, waarvan zij op zoo grove wijze mis bruik hebben gemaakt. HET WETSONTWERP OP DE VAK VER EENIGINGEN. Londen, 27 Mei. (V.DIn het Lagerhuis is hedenmiddag de behandeling van het wets ontwerp op de vakvereenigingen voortgezet. Art. 4 werd aangenomen met 228 tegen 103 stemmen, nadat Sir Douglas Hogg een omen- dement aan de wet had toegevoegd. DE TOESTAND VAN 'MACDONALD. Londen, 27 Mei. (V. D.) Ramsay Mac- donald gaat de volgende weck voor algeheel herstel van zijn gezondheid naar Lossiemouth, zijn Schotsche buitenplaats. Clynes zal gedu rende zijn afwezigheid als leider van dc par lementaire Lobourp8rty blijven optreden. PORTUGAL. het noodweer. Een zeer ernstige omvang. Uit de jongste berichten, die over den om vang van de door den orkaan aangerichte .schade zijn ontvangen, blijkt, dat de verliezen onberekenbaar zijn. De regcering heeft steun aan de geteisterde bevolking toegezegd. ITALIË. DE REDE VAN MUSSOLINL Rome, 2 7 Mei. (H. N.) Mussolini heeft gisteren in de Kamer een rede gehouden, waar in hij o.a. ook Locarno ter sprake heeft ge bracht. Hij verklaarde, dat hij indertijd naar Locarno is gegaan, ten einde een werk van groote ^politieke en ^diplomatieke beteekenis te helpen voltooien. De constiuctie van het ver drag van Locarno is deze, dat Frankrijk en Duitschlancl zich verplichten elkaar niet aan te vallen. Naast deze landen staan eenige cara binieri, die er acht op gevet», dat de overeen komst niet geschonden wordt. Engeland en Italië zijn borgen voor den vrede aan den Rijn, dus voor den vrede van Europa. De geest van Locarno, welken men daarnevens in het leven heeft willen roepen, is reeds na 2 ja ren verdwenen. De naties von Locarno wape nen zich zoo krachtig mogelijk te water en tc land en enkele dezer naties wagen het zelfs van een doctrinairen oorlog tegen het fascis tische Italië te spreken. In dit verbond, zoo zeide Mussolini, noem ik ook den opmorsch van de 120,000 Stahlhelmlieden te Berlijn, een parade, die door het meedragen van borden met opschriften als „Van Triest tot Riga" een andere beteekenis verkrijgt. Dergelijke feiten dwingen Italië om slagvaardig te zijn. Wij moe ien zoonoodig 5,000,000 men op de been kun nen brengen, onze luchtstrijdkrachten en mari ne op dc hoogste hoogte brengen Als dan tus schen 1935 cn 1940 de kruisweg von de ge schiedenis van Europa overschreden mocht worden, zullen wij eindelijk ons recht kunnen laten gelden. Wij hebben in der. tijd van 5 jaar ontzaggelijke dingen verricht. De Italiaansche staat is opnieuw georganiseerd en binnen 10 jaar zal Italië niet meer te he.ken. en zijn. Ver der besprak Mussolini nor de maatregelen, die in verband met den aanslag te Bologna tegen de oppcs'tie ?n het binncnlund zijr. getroffen. In het buitenland wordt beweerd, dat 200,000 personen verbannen zijn. Deze bewering b even dom als onwaar. Voorlojpig zijn er 1527 personen wegens gewone misdrijven velban nen en 698 wegens politieke misdrijven. De politieke misdadigers ontvang-n 10 lire pei dag en zijn van de gwvone misdedigers afge zonderd. Vóór 1932 is er op een amnestie met te rekenen en ook dan zal worden nagegaan, of het noodig zal zijn de uitzonderingswetten te verlengen. De fase-sten doen siechts hun plicht en verdedigen zich De beweging van de oppositie in Italië heeft haar ei-ide bereikt. Lr is geen oppositie noodig oin een gezond poli tick systeem behoorlijk te doen functioneeren en het fascisme, dat alles omvat, maakt een oppositie totaal overbodig. Volgens mijn over tuiging, aldus zeide Mussoihi, is het noodig, dat ik nog 10 of 15 jaar behouden blijf voor de taak om het Italiaansche volk te regceren. Dit is noodzakelijk. Mijn opvolger js nog nie geboren. SPANJE. EEN WATERHOOS. Vier mcnschcn verdronken. De stad Logrono is door een waterhoos ge teisterd, waardoor vier personen vei dronken zijn. Aan den oogst is groote schade aange richt. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE PRESIDENTSVERKIEZING. Masaryk herkozen. Praag, 27 Mei. (V. D.) Hedenmorgen is dc Nationale Vergadering bijeengekomen voor Slowakische republiek. I c cif uur opende de voorzitter Malypetcr de vergadering. Zijn openingswoord werd her- hooide malen door de communisten onderbro ken. De stemming zelf had een rustig verloop. President Masaryk kreeg 274 van de 430 siemmen. 54 stemmen werden uitgebracht op den communistischen senator Sturz; 102 stem men waren blanco, namelijk van de Duitsch- nationalen, de Duitsche nationaol-socialisten, een gedeelte der Slowakische volkspartij, de nationaal-demociaten en de Hongaarschc soci alisten. Onmiddellijk na het bekend worden van den uitslag werd Masaryk door de voorzitters van de beide Kamers van den Burg gehaald en werd hij opnieuw als president beëedigd. President Masaryk is bij eerste stemming met 274 stemmen herkozen. De vcreischte dric- vijfde meerderheid bedroeg 253 stemmen. Aan de stemming nomen deel 434 afgevaardigden en senatoren; 104 biljetten werden blanco inge leverd. Een protest der Duitsch-nationale partij. Dc Duitsch-nationale partij publiceert de rac- dedecling, dat het partijbestuur en de parle mentaire fracties in het Huis van Afgevaardig den en den Senaat in een gemeenschappelijke vergadering tegen dc herkiezing van Masaryk positie hebben gekozen. Het protocol is gericht tegen Masaryk als de man, die niet alleen door zijn arbeid in het buitenland er toe mede werkte, dat 3K millioen Duitschers in het ge bied der Sudeten verstoken bleven van het zelf beschikkingsrecht, maar die ook bcslptcn is hun dit in dc toekomst te onthouden, als de man, die nooit een gelegenheid verzuimde de Duit schers te laten voelen, dat zij slechts steaats- burgers tweede klasse zijn en die alle wetten betreffende ontrechting der Sudeten-Duitschcrs en onteigening hunner goederen heeft bekrach tigd. Slowakije cn Karpathen-Rusland. Tijdens de eedsaflegging van Massaryk in het parlement eischte een afgevaardigde in her haalde interrupties de uitvoering der bepaling in het vredesverdrag, waarbij aan Karpathen- Rusland autonomie wordt toegezegd. Ook de Slowakische volkspartij maakt* op dezelfde wijze haar eischen inzake zelfbestuur kenbaar. POLEN. DE ANTI-DUITSCHE AGITATIE. Buitensporigheden. Uit Kattowitz wordt gemeld, dat daar Don» derdag de z.gv Meisterschaftsspiele der Duit sche turnvereenigingen in Polen zijn gehouden, die aanleiding gaven tót ernstige excessen der Poolsche „opstandelingen", die agressief op* traden tegen de Duitsche minderheid. Een gymnastiekvereniging uit Bielitz werd, op weg naar Pless, tot den terugkeer gedwongen. De leden eener afdeeling van de Kattowitzcr Tumverein werden op straat door opstande lingen in uniform overvallen en ernstig mis handeld. Verscheidene weerlooze personen, meerendeels vrouwen en kinderen, moesten vluchten, moor zij werden door wielrijders achtervolgd en eveneens mishandeld. Ook te Pless maakten de opstandelingen zich aan ernstige wandoden schuldig. De aanvallen hadden plaats in tegenwoordigheid der politie, die de belhamels rustig hun gang liet gaan. HONGARIJE. BETHLEN KRITISEERT HET VERDRAG VAN TRIANON. Minister president graaf Bethlen verklaarde in een verkiezingsrede, dat het verdrag van Trianon het land ten gronde richt. Voor geen notie waren de vredesverdragen zoo onrecht vaardig als ten aanzien van Hongarije. Dc wereld moet deze ongerechtigheid erkennen. Ik meen, aldus spr., dot het zelfbeschikkings recht nooit zoozeer met voeten is getreden als dit geschiet door het verdrag van Trianon. Wi| zullen ons in de toekomst weder moeten doen gelden. ROEMENIE. GEDEELTELIJKE MOBILISATIE VAN ROEMENIË \X' e e n e n, 2 7 Mei. (V. D.) Nanr de Deichspost uit Boekarest meldt, wordt Roeme nië gedeeltelijk gemobiliseerd in verband met het feit, dat verwikkelingen worden gevreesd in het Oosten. Voorts wordt melding gemaakt van het slui ten van ccn militaire conventie tusschen Zuid- Sla vië en Turkije met het doel elkaar weder- keerig steun te verleenen, ingeval hc' tot een oorlog mocht komen. RUSLAND. TJITSJERIN TE FRANKFORT. Tjitsjerin, die te Frankfort is aangekomen, heeft zich aldaar onmiddellijk weer onder me dische behandeling gesteld, teneinde de kuur, die hij voor eenige maanden begon, voort te zetten. VIJF DOODVONNISSEN. Riga, 27 M e i. (V. D.) Naar- uit Moskou wordt gemeld, heeft het gouvernementsge rechtshof te Orlow vijf boeren, ter dood ver oordeeld cn acht anderen tot een gevangenis straf van tien jaren, omdat zij worden be schuldigd een arbeiderscorrespondent tc heb ben vermoord. HEVIGE BRAND IN SARATOP. B e r 1 ij n, 2 7 Mei. (V. D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn in het district Saratof on geveer 250 boerderijen, benevens een groote hoeveelheid vee, bij oen hevigen brand verlo ren gegaan AARDSCHOKKEN IN DEN KAUKASUS. Riga, 27 Mei. (V. DUit Moskou wordt gemeld, dat in Tsjita en Gory bij Tiflis twee sterke aardschokken werden waargenomen. De schokken waren zoo hevig, dat de bevolking in Gory in paniek vluchtte. ZUID-SLAVIE. EEN VRIJHAVEN VOOR POLEN? Volgens bladen, die te Belgrado verschij nen, zal Zuid-Slavic één zijner havens aan de Adriatische Zee als vrijhaven aan Polen af staan. Nowosti meent, dat de toetreding van Polen tot de Kleine Entente daardoor waar schijnlijker wordt. GRIEKENLAND. EEN ARBEIDERSGESCHIL TE SALONIKI. Uit Athene wordt gemeld, dat er te Salo- niki een arbeidsconflict is ontstaan, doordat de tabaksbewerkers den arbeid hebben gestaakt, waarop de werkgevers een uitsluiting procla meerden. De cavalerie herstelde de orde. De arbeiders waren ontevreden over de nieuws wet op de verplichte verzekering, waartoe zij 4 pet. moeten bedragen. EGYPTE. ANTI-EN GEL SCHE STEMMING. Londen, 27 Mei (H. N.) Volgens een bericht aan de Times uit Cairo is in het Egyp tische parlement gedebatteerd over het bezoek, dat de Engelsche commissaris lord Lloyd on langs aan Minia in Opper-Egypte heeft ge bracht. De stemming bleek zeer enti-Engelsch. Verschillende sprekers noemden het bezoek een schennis van de onafhankelijkheid van Egypte en een inbreuk op de nationale waar digheid. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarin het gedrag van de Egyptenaren, die aan de ontvangst van lord Lloyd hebben deelgenomen, afgekeurd wordt* CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Een échec der nationalisten X Londen, 27 McL (H. N.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat volgens een draadloos tele gram uit Hankou de nationalisten een ernstige nederlaag hebben geleden. De verliezen moe-» ten vrij belangrijk zijn. Het 8e leger zon ge heel vernietigd zijn.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1