L. J. LUIJCX Zn. DE EEMLANDER" BUITENLAND. Stof- en Leder-Handschoenen^ L. KLEIN, Utrechtschestr.44 FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN ABONNEMENTSPRIJS3 ""nden voor*m'~ PRIIS DER ADVERTENTlEN EERSTE BLAD. Waschbaar Suède, Glacé Castor enz. Piano's en Vleugels TE AMERSFOORT C. BECHSTEIN - BERLIN KOLONIËN. 25e laargang No. 283 looit 2.10, per naiand 70.73, Idem franco per post f 3.—, per week (met qratis verzekering legen ongelukken) f 0.17a, afzondcilijke nvamers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD Woensdag 1 Ju.if 1927 tr DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOF?. ARNHEMSCHERpOQRTWAL 2*. POSTREKENING N*. 47010. Tti. iNT.eis. I van 1 4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen cd Llcfdadigheids-adveitcnticn voor de hellt der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan xecr voordecligc bepalingen voor het advertecren. Kent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ARBEIDSCONFERENTIE. De werkloosheid. De minimum-loonen. In zijn jaarverslag aan de arbeidsconferen- tie vermeldt Albert Thomas, directeur van het internationaal arbeidsbureau, onder meer, dat het aantal werkloozen op de geheele we reld in 1926 ongeveer 10 millioen bedroeg. In 19 landen is arbeidsloozenverzekering in gevoerd, waardoor aanzienlijke verlichting van den socialen nood bereikt werd. De commissie voor dc minimumloonen be sloot het congres op te dragen vragenlijsten aan de regeeringen te richten omtrent metho den van vaststelling der minimumloonen. Daar bij moet in het bijzonder gelet worden op huisindustrie. DUITSCHLAND. DE WERELDBOND VAN VOLKENBONDS- VEREEN1GINGEN. De gistermiddag gehouden slotzitting was aan juridische en politieke zaken gewijd. Voor de politieke commissie lichtte prof. Bovct (Zwitserland) een motie toe, waarin o.a. wordt gezegd: Ons doel moet een enkele universcele Volkenbond blijven, die algemeen door de open bare meening der geheele wereld wordt ge steund en onze vereenigingen hebben tot taak aan de verdere ontwikkeling van dit program van internationale solidariteit mede te werken. In een rede hechtte ook Inoei (Japan) als vertegenwoordiger van het verre oosten zijn goedkeuring aan deze resolutie. Graaf Bernstoff bepleitte eveneens de univer saliteit van den Volkenbond en sprak den wensch uit, dat men Spanje en Argentinië weer spoedig in den Volkenbond zou mogen be groeten. De Argentijnsche vertegenwoordiger dr. Sivori verklaarde, dat de bevolking van zijn land zich nog steeds als lid van den Bond gevoelde. Dc motie werd daarna met algemeene stem men aangenomen. HET MOORDPROCES TE KEULEN. In het Bröcherproccs te Keulen is gisteren het verhoor der getuigen begonnen. Eerst was de beurt aan enkele vriendinnen van den van moord betichten arts. Een 35-jarige vertelt, dat zij tot op heden nog met dr. Bröcher ver loofd is. Een geestelijke kent dr. Bröcher sinds lange jaren als een vlijtig en nobel mensch, in den laatsten tijd was hij echter erg veran derd. Een pater zeide, dat beklaagde, dien hij sinds 20 jaren kende, een braaf, eerlijk, waar heidlievend en religieus man was. Beklaagde heeft aan dezen geestelijke geschreven en in dezen brief gerept van de reine vriendschap, die hem met mevrouw Obcrreuter verbond. De voorzitter wijst er op, dat die vriendschap eigenlijk toch niet zoo bijzonder rein was en men ook niet te veel waarde kan hechten aan de waarheidsliefde van beklaagde. Een broe*- der van beklaagde, een leeraar, weigert te antwoorden op de hem gestelde vragen. Een broeder van den vermoorden architect Ober- reuter heeft niets bijzonders te vertellen, ter< wijl de zuster van het slachtoffer mevrouw Oberreuter verantwoordelijk steit voor het ongelukkige huwelijk van haar broeder. Ten slotte sprak nog een vriend van Oberreuter, die vele eigenschappen van den architect Oberreuter roemde. Tegen dezen getuige heeft Oberreuter eens gezegd, dat zijn vrouw hyste risch was, dat echter dr. Bröcher een goeden invloed op haar uitoefende. „Ik wist dat het tegendeel waar was", besloot de getuige zijn verklaring. ENGELAND. HET ENGELSCH-RUSSISCH CONFLICT. Besprekingen in het Hoogcr- huis. In het Hoogerhuis hebben verscheidene le den dar arbeiderspartij het verbreken der di plomatieke betrekkingen met Rusland scherp afgekeurd, voornamelijk met het oog op de ernstige gevolgen van internationaal-politie- ken aard, die zij er van vreezen. Lord Reading, de liberale oud-onderkoning van Indië, uitte als zijn meening, dat de regee ring beter zou gedaan hebben de Russen, die zich onbehoorlijk gedragen, naar huis te zen den en desnoods de handelsovereenkomst op te zeggen, maar de diplomatieke betrekkingen niet te verbreken. 4 Balfour antwoordde, dat men van een diplo matie, die slechts van onoprechte beloften leeft, niets goeds verwachten kan. Anderhalf jaar geleden, zeide hij, zou de breuk nog be langrijke internationale gevolgen gehad heb ben, thans is alles rustig gebleven. Birkenhead was er van overtuigd, dat dc re geering door haar krachtige daad Engeland's prestige in heel de wereld versterkt had. ENGELAND EN DE ACHTURENDAG. De vakvereenigingen dringen aan op ratificatie der over eenkomst van Washington. Londen, 31 Mei. (H. N.) Dc algemeene raad der Engelsche vakvereenigingen heeft zich met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst van Washington betreffende den 8-urigen werkdag met een schrijven tot den minister van arbeid gewend, waarin er op ge wezen wordt, dat in Duitschland reeds een wetsontwerp tot uitvoering van de overeen komst is ingediend en Frankrijk tot de uitvoe- ring zal besluiten, zoodra dit door Duitsch land en Engeland ook is geschied. De vakver eenigingen zien daarin geen gewettigde reden, waarom de uitvoering van de overeenkomst nog langer vertraagd zou worden door de Engelsche regeering. Zij goven daarom den wensch te kennen, dat een desbetreffend voor stel spoedig bij het parlement zal worden in gediend. TSJECHO-SLOWAKIJE. DE VERHOUDING TOT HONGARIJE. Een diplomatiek incident. Volgens een telegram uit Berlijn aan Paris Midi, zou er te Praag een diplomatiek inci dent gerezen zijn tusschen Hongarije en Tsjecho-Slowakije. De zaak zou zich als volgt hebben toegedragen. Graaf Bethlen had den Tsjccho-Slowakischen gezant ten eten ge vraagd, maar liet hem den avond te voren opbellen door zijn secretaris met de mede- decling, dat aan dit diner leden van de fa milie Habsburg zouden aanzitten en dat het, gezien de onvriendelijke houding van Tsjecho- Slowakije ten opzichte van de Habsburgers, beter zou zijn, als de gezant maar wegbleef. Hij zou dan een anderen keer wel weer eens worden uitgenoodigd. Men zou deze bejege ning te Praag als een weloverwogen belee- diging voor Tsjecho-Slowakijc beschouwen, waarover men zeer verstoord is. Enkele bla den moeten zelfs aandringen op het afbreken der diplomatieke betrekkingen. POLEN. DE ANTI-DUITSCHE AGITATIE. Molestatie van badgasten. Volgens de Duitsche bladen hebben na een vergadering te Bielitz Poolsche „opstandelin gen", die naar Kattowitz terugkeerden, in de badplaats Gottschalkowitz de Duitsche badgas ten gemolesteerd en hen met revolvers en knuppels bedreigd. De burgemeester heeft een verzoek om ontslag ingediend, aangezien hij voor het leven en de veiligheid der badgasten niet meer kan instaan. De directie van het bad en de pensionhouders hebben een klacht inge diend bij den Poolschen minister van binnen- landsche zaken en den wojwodc. RECLAMES. Van I4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Enorme keuze met en zonder kapje. Hiermede geven wij kennis, dat wij de vertegenwoordiging onzer voor AMERSFOORT opgedragen hebben aan den Heer RUSLAND. DE KOMINTERN. Een motie tegen Trotzki. Een beroep op dc arbeiders der ge heele wereld. De gewone plenaire vergadering der com munistische Internationale is gisteren gesloten. Zij heeft eenige resoluties aangenomen, o.m. betrekking hebbende op de kwesties van het naderend oorlogsgevaar, de Chinecsche revo lutie en de actie der oppositie. In een motie betreffende het optreden van Trotzki als candidaat voor het executiefco mité in de plenaire zitting- en van den Serviër Woejewitsj als lid van het executief comité wordt verklaard, dot hun principieele opvattin gen en hun optreden onvereenigboar zijn met hun positie in het executief comité. De plenaire vergadering publiceert een mani fest, waarin de arbeidende en onderdrukte be volking der geheele wereld ter verdediging van de Chinecsche revolutie cn ter ondersteuning der unie van sovjetrepublieken worden opge roepen en waarin er op gewezen wordt, dat de breuk tusschen Engeland cr. Rusland duidt op ernstig oorlogsgevaar. In de motie wordt volgens nadere berichten voorgesteld Trotzki tc royeeren, ingeval hij zijn sohismatisohe actie niet staakt. In de motie wordt aan het centTaal comité opgedragen krachtige maatregelen te nemen ter bescher ming der partij tegen net tot verdeeldheid lei dend streven van Trotzki en Sinofjef. EGYPTE. DE SPANNING TUSSCHEN ENGELAND EN EG/PTE. De Engelsche nota. De bewering, dat do Engelsche nota aan Egypte een ultimatief karakter heeft, is vol gens een bericht uit Londen niet slechts on gegrond, maar volkomen verwerpelijk. Dc nota bevat geen enkele bedreiging; zij waar schuwt alleen de Egyptische regeering, dat de voorgestelde regeling nopens het vraagstuk van het opperbevel voor Engeland onaanne melijk is, maar spreekt tevens dc hoop uit, dat het ten slotte tot een goede samenwerking zal komen tusschen beide landen. Uit Cairo wordt bericht, dat de inhoud der Britsche nota aan de Egyptische regeering niet openbaar is gemaakt. De in vriendschap pelijke maar niettemin ferme bewoordingen vervatte nota schijnt de volgende eischen te =f bevatten De post van sirdar moet gehand haafd blijvende opperste legerraod moet blijven bestaan en dezelfde samenstelling en macht behouden, die hij itot dusver gehad heefthet gezag van den inspecteur-generaal over het leger moet eveneens intact blijven. De nota schrijft ook zekere maatregelen voor, die genomen moeten worden, opdat Groot- Britannië in staat zal zijn. de controle van het leger te behouden. Dc kwestie in den Egypti- schen ministerraad. Het Egyptische kabinet heeft de Engelsche nota besproken. De beraadslagingen moeten een gematigd en rustig kerakter hebben ge dragen. De openbare meening in het hcele land wordt overigens eveneens vrij rustig ge noemd, althans rustig genoeg om een vriend schappelijk accoord niet onmogelijk te ma ken. Ontbinding van het parlement? Londen, 31 Mei. (H. N.) De Egyptische minister-president Sarwat Pasja zal vanavond in het parlement een verklaring omtrent dc Engelsche nota afleggen. Indien het parlement de eischen van Engeland niet inwilligt en wei gert het salaris en het gezag van den Engel- schen opperbevelhebber in vollen omvang te herstellen, zal het parlement waarschijnlijk worden ontbonden. Bij een parlementsontbin ding cn het houden van nieuwe verkiezinger. is men volgens een bericht uit Cairo bevreesd voor onlusten en betoogingen tegen dc bui tenlanders. DE SLAVERNIJ IN SOEDAN. In het rapport, dat de Soedaneesche regee ring aan den secretaris-generaal van den Vol kenbond heeft gezonden, wordt vastgesteld, dot de slavernij en het slavenhalerv. in Soedan thans tot het verleden behooren en verschil lende vormen van huisslavernij zulke sterke veranderingen ondergaan hebben, dat men amper nog van slavernij kan spreken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Borodin weer tc Hankau Volgens een draadloos bericht uit Honan is Borodin naar Hankau teruggekeerd. De nieuwe buitenlandsche troepen- zendingen. Na een diepgaand onderzoek en wegens de mogelijkheid van een ineenstorting der Noor delijken, alsmede in het algemeen rekening hou dende met de jongste gebeurtenissen te Nan king en in het dal van de Blauwe Rivier (den Jangtse) is beslist, aldus een telegram uit Sjanghai, dat het noodig is het effectief van de buitenlandsche troepen te Tientsin en Peking voor de bescherming van lijf en goed der bui tenlanders van 7000 op 16.000 te brengen. Men veronderstelt, dat Engeland, Amerika, Frankrijk en Japan een troepenmacht zullen hebben tusschen Tientsin en Peking, gelijk staande met een brigade. Men overweegt het denkbeeld de spoorweg verbinding tusschen Peking en Tientsin te be schermen door middel van vliegtuigpatrouilles. De Engelsche vrouwen en kinderen buiten dc legatiewijk zijn gewaarschuwd niet tc Peking te blijven. Verdere successen van Tsjang Kai Sjek. De berichten uit China houden in, dot het leger van Tsjang Kai Sjek de linie aan de ri vier dc Hwai heeft doorbroken. Een ander Zui delijk leger zou de belangrijke spoorkruising Tsjengtsjau hebben genomen. Nadere bizonderheden over 't échec der Noordelijken. Londen, 31 Mei. (H. N.) De opmarsch yan de Zuid-Chincesche troepen duurt vol gens de laatste berichten nog steeds voort. De troepen van maarschalk Tsjang Tso Lin moe ten zich overal op den terugtocht bevinden. welke op vele plaatsen in een vlucht is ont aard. Tsjang Tso Lin moet trachten verster kingen uit Mandsjocrije te laten aanrukken, doch de troepen, die hem daarvoor ter be schikking staan, moeten niet veel bctcckcnis hebben. Volgens verschillende berichten is het noordelijke front ineengestort tengevolge van de oneenigheid tusschen de verschillende onderbevelhebbers. VEREENIGDE STATEN. VECHTPARTIJEN TE NEW-yORK. Berlijn, 31 Mei. (H. N.) Volgens berich ten aan de bladen uit New-York is het gisteren bij de viering van Memoriolday in verschil lende deelen van NeW-7ork tot hevige botsin gen tusschen fascisten en anti-fascisten geko men, waarbij 2 fascisten gedood zijn. Slcch's met veel moeite gelukte het de politie de orde weer te herstellen. Bij het Times Square sloeg een menigte van duizenden menschen de vecht partijen gade, zoodat het verkeer, dot op dit punt steeds buitengewoon druk is, geruimen tijd moest stilstaan. In een voorstad ontstond een gevecht tusschen 1500 leden van de Ku- Klux-Klon en 100 politieagenten. De leden van de Ku-Klux-Klan wilden geen gevolg geven aan de bevelen van dc politic om uit een te gaan en wierpen met stccnen naar de politie, die er ten slotte op in sloeg en verscheidene per sonen arresteerde. EEN GEVECHT OM EEN LIJK. Een duiker tegen een inktvisch. Een duiker uit Seattle, een zekere Hook, heeft volgens zijn verklaring Zoterdag, toen hij op 30 voet onder water bezig was met het herstelenl van een vischnet, een lugubere ont moeting gehad met een reusachtigen inktvisch. Dit monster bewoog zich longs den bodem der zee voort met het lijk von een man in zijn vangarmen. Hook viel den visch met éen piek, dien hij bij zich had, aan. Het water werd troebel, daar dc visch met al de kracht van zijn geweldige armen streed om den pick of tc weren en zijn menschelijken buit te behouden. Hook zegt, dat hij zijn aanval op het midden van het lichaam van den octopus concentreer de en het lichaam tenslotte aan stukken, stak. Na een verwoeden strijd, die meer dan een half uur duurde, zonk de inktvisch op den modderigen bodem der zee ineen, waarna Hook de vangarmen van het lichaam afsneed. Hij bracht het lijk, dat zich daarin bevond, aan land, waar het werd herkend als dat van een kok, die met vier anderen de vorige weck ver dronk, toen de sleepboot Warren op weg van Seattle naar Victoria schipbreuk leed. Oost-Indië. ARTIKELEN IN STRIJD MET DE KRIJGSTUCHT. Bandoeng, 31 Mei. (Ancto). Het hoofd bestuur van de Onderolficiersverceniging „Ons Aller Belang" en de schrijver van een herden kingsartikel, dat in het orgaan verschenen is ter gelegenheid van het onlangs gevierde vcr- ecnigingsjubileum, zijn ter verantwoording ge roepen, daar het artikel uitingen bevatte, die in strijd zijn met de krijgstucht. VERDUISTERING DOOR EEN CANDID AAT-NOTARIS. Batavia, 31 Mei. (Aneta). De candidnnt- notaris H. W. Roeby, die f 25,000 verduisterde uit een nalatenschap, is veroordeeld tot één Jaar en zes maanden gevangenisstraf. DE MOORD OP DEN OPZICHTER BENJAMINS. M e n e s, 31 Mei. (Anëta.) De Landraad al hier veroordeelde terzake van den moord op den opzichter van de Staatsspoorwegen Ben jamins tijdens de communistische relletjes in het Bantamsche in de eerste helft van No vember 1926 twee inlanders tot de doodstraf en één tot levenslange gevangenisstraf. Er lijden meer kinderen door hun ouders, dan ouders door hun kinderen. Uit het Diritsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. D1THMARINE. 4 Nu werd hij werkelijk kalm. Niet alleen kalm. Koud. Glimlachend haalde hij het laatste geldstuk te voorschijn en keerde het tusschen zijn vingers om Zéro I Nul I Dat zou het zijnI Het eenige goede nummer voor hem I De nul moest hem voor deze ondergang red den Hij stond in de tweede rij achter een Italiaan die beweeglijk als kwikzilver op zijn stoel heen en weer schoof „Excusex, monsieur I" zeide James Wood en boog zich over den man heen om op te zetten. Op hetzelfde oogenblik sprong dc Italiaan op. Stootte tegen de hand van Wood het geldstuk viel op de tafel en rolde op den grond. „Rien na vu plus I" Met een wilden vloek bukte James Wood zich. Het vijfshillingstuk moest hij terug heb ben Zijn 1/ietste geldstuk Zoo zou hij zich niet door het noodlot laten bedriegen. Niets en niemand ontziende, onbekommerd over de hevige protesten van de spelers die om de tafel zaten en stonden bukte hij zich op den grond. Bijna kroop hij onder de tafel. Het duurde lang- voor hij zich ophief. Toen ging hij tegenoveT den croupier staan en keek naar het spel. Maar hij zette niet op. Zijn vijf shillingstuk had hij niet gevonden. Hij was als een ander mensch. Hij glim lachte niet. Hij lachte. Den browning stak hij weer in de broekzak terug. Met de hand streek hij zijn haar glad trok de plooi in zijn broeks pijp recht en lachte. Geheel op zijn gemak trad hij op een \'an dc bedienden toe en zeide „Ik zou graag den directeur spreken." m. De Arabier, geheel verstomd van dergelijke brutaliteit, sperde zijn mond en oogen open „Muszjeh directeur niet hier," stotterde hij. „Oh, hij zal er wel zijn, als jij hem maar wilt vinden." En James Wood glimlachte vriendelijk, onweerstaanbaar. Maar in zijn stem en zijn blik was iets, dat den bediende opeens overtuigde. ,,Zou Muszjeh een oogenblik willen wach- tcn „Een oogenblik, ja, maar niet langer." Een oogenblik later stond een dikke man van middelbaren leeftijd voor hem. Een on- vervalschte Oosterling. Smoking, twee bril- lanten in het overhemd zoo groot als hazel noten, een zwarte sigaar tusschen de dikke lippen. Negerbloed in hem, niettegenstaande alle élégance dat verried het geelachtige van den oogappel. Indruk: een schurk van het reinste water 1 „De bediende zegt mij," begon de man, „dat tl mij wenscht te spreken." „Bent u directeur van dit schoone lokaal?" „Be heb de eer mijnheer I" >o? Nu, brengt u mij dan in een ver trek waar wij ongestoord onder vier oogen met elkaar kunnen spreken." De directeur bewoog zich niet. Alleen ver schoof hij den dikken importsigaar van den linker naar den rechtermondhoek. Het spijt mij u te moeten mededeelen dat het niet tot de gewoonten van het huis be hoort verloren geld terug te geven. Wij zijn niet de Bank van Monte Carlo." rrAch werkelijk niet James Wood stak zijn handen in de broek zakken en lachte den Oosterh'ng uitdagend toe. ,Neemt u mij niet kwalijk," zeide deze, „ik heb haast „Haast u dan om mij in een kamer te brengen waar wij ongestoord met elkaar kun nen spreken." „Het spijt me werkelijk James Wood lachte nogmaals. Het werd dezen Oosterling onbehagelijk temoede. Hij zag James Wood aan die een heel hoofd grooter was en nam zijn sigaar uit den mond. „Als u er op staat," mummelde hij, ^ver zoek ik u mij te volgen." Hij ging door het café en trad in. den gang van de „chambres saparées." Verscheidene hiervan waren bezet. Men hoorde achter de deuren lochen en het rinkelen van glazen; men soupeerde. In het laatste van de kabinetten trad de directeur binnen draaide het licht aan en ver zocht zijn onwelkomen gast op de zachte sofa plaats te nemen. Schitterend was de kamer geheel Oostersch met klceden en tapijten over laden. James Wood zag om zich heen en knikte den ander welwillend vanuit de hoogte toe. ,Jk feliciteer u, u kunt uw zaak leiden mijn waarde I" Maar de directeur was niet in de stemming om zich dankbaar te toonen voor dergelijke complimenten. „Wat is er van uw dienst?" stootte hij uit tusschen de gouden tanden van zijn gebit. „Vindt u ook niet meende James Wood, „dat wij hier een beetje droog zitten Dadr bij moet ik u toegeven, dat ik nog niet ge dineerd heb en het daarom zeer toejuichen zou, als u mij een klein diner aanboodt. Ik vermoed, dat uw keuken even uitstekend is als alles wat men hier te genieten biedt." „Zoudt u mij nu niet eindelijk eens willen zeggen, mijnheer „Maar natuurlijk. Ik had zooeven het on geluk of zou ik niet liever zeggen het ge luk een geldstuk onder de speeltafel te la ten vallen. Het was welverstaan mijn laatste mijnheer, mijn laatste I" De dikke man maakte een beweging. „Ach laat u mij uitspreken, als het u be lieft I Zooals ik zeide, dat ellendige kleine geldstukje was mijn laatste. Daarom zult u begrijpen, dat ik er alles op zette om het terug te vinden. Be heb het niet gevonden, maar toen ik onder de speeltafel De olijfkleurige huid van den directeuT werd bij deze woorden eenige nuancen donkerder, zijne houding echter veel vriendelijker, op merkzamer. „Het laatste geldstuk te verlie zen f Natuurlijk zeer zeer onaangenaam I" „Men zal u het geldstuk aan de kas dade lijk teruggeven," verzekerde hij, „ik neem aan dat het vijf pond was." James Wood glimlachte en schudde het hoofd. „Mon Dieu waar zijn mijn gedachten I Ik zal dadelijk opdracht geven u, mijnheer, uw honderd pond bankbiljet uit te betalen. Als u zoo goed wilt zijn, mij te volgen Hij was geheel „bon homme" overvloeiend van vriendelijkheid. Maar James Wood scHeen niet de minste neiging te hebben zijn uitnoo- diging aan te nemen. Behagelijk strekte hij zich uit op de kussens van de ottomane. „Ik vrees dat wc elkaar niet goed begrij pen," glimlachte hij. „Overigens was dat laat ste geldstuk van mij niet meer waard dan vijf shilling. Hier ziet u wederom, dat er oogenblikken zijn waarin een „gentleman" als ik met dergelijk klein spul speelt. Be denk echter, als we het eens geworden zullen zijn zal het onnoodig voor mij zijn ook slechts met een „sou" te spelen, vooral aan zoo een in teressante speeltafel als de uwe, waarde mijn heer de directeur I" De olijfkleur was nu donkergroen. De dikke negerlippen van de „monsieur lc directeur" vertrokken zich tot een grijns, die de woorden van den gast als een fijne glimlach moesten vergezellen. Hij kon het slechts tot een valsch tandengeschitter brengen. En de gouden ton den glansden lang niet zoo zelfbewust als voorheen. „Wat wat bedoelt u...?" stamelde de eigenaar. „Hoe staat het eigenlijk met het diner?" vroeg James Wood. „Be geloof dat ik met een volle maag beter redeneeren kan. Een leege maag is dikwijls de oorzaak van bittere en verkeerde gevoe lens. En die zou ik graag in mijn gesprek met u, uitgeschakeld hebben (Wordt vervolgd)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1