AMERSFOOBTSCH DAGBLAD Stormramp Twente DE STORMRAMP IN DEN ACHTERHOEK Piao@8s L. J. LÖSJCX Zn. ABONNEMENTSPRIJS voot™ „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. DE TELEGRAAF- EN TELEFOON VERBINDINGEN - DE HULPVERLEENING Een telefoontje 131, een brief kaart aan den Kring-commis saris, Nederl. Roode Kruis, Ds. J. Visser, Utrechtsetheweg 24© alhier en de ktteeding, levens middelen enz. door U beschik baar gesteld voor de zoo ge teisterde bevolking worden afgehaald aan Uw huis en verzonden door de leden der transport-colonne van het Ifêed. Roode Kruis, aühëer. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van lips safe-Sokstfen Verzilveren van coupons Handelscredisten Uncasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Bec^sfaio BSüthner Perzirsa L KLEIN, Utrechtschestr. 44- Meisjes- en Jongens- Sportkousen. BUITENLAND. 25e latsrgang No. 285 foort 2.10# per maand f 0.75, idem franco per pos# f 3.—, per week (met gratis Terteker.ng legen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers 1 0.05. BUREA Jf DIRECTEUR-UITGEVER: i. VALKHOF!?. a^nhEMSCHE POuRTWAL 2 A. posTREKENINO N°. «7910. Tfcu lNT.6ï3. Vrijdag 3 Juni 1927 PRI1S DER ABVERTEHIIEH met Inbegrip van ee» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Licidadigheids-adveitentiën voor de helfc der prijs. Voor handel cn bedrijf bestaan teer voordcclig? bepalinccn voor het advcrtccrcn. hen# circu aire, bevattende d« voorwaarden wordi Qp aanvraag toegezonden. DE TOTALE SCHADE TE NEEDE GESCHAT OP F 400.000.— De koningin naar de geteisterde streek Uit Deventer wordt gemeld Naar verluidt, zal H M. de Koningin spoedig de geteisterde streek komen bezoeken. Op het oogenblik dot wij dit melden bestaat echter rog geen zekerheid daaromtrent. Een bezoek van den commandant van het veldleger. In opdracht van en namens den minister van oorlog zal luitenant-generaal T. F. J. Muller Massis, commandant van het veldleger, daarbij vergezeld van het hoofd der He afdeeling van het departement, vandaag het door den storm geteisterde gebied in den Achterhoek bezoe ken. Belgische deelneming. Baron Vervyn de Murendre, van het Bel gisch gezantschap heeft in opdracht van den heer Van de Velde, aan den njinister van bui- tenlandsche zaken de deelneming van de Bel gische regeering betuigd, met de ramp die Nederland heeft getroffen en tevens den mi nister verzocht aar- de betrekkingen van de slachtoffers de sympathie van de Belgische re geering over te brengen. De toestand te Neede. Het telegraaf- en telefoonverkeer in de rich ting Haaksbergen is nog gestoord. Blijkens zijn oproep om steun schat de bur gemeester de totale schade te Neede op ruim 400,000. Men behoeft geen deskundige te zijn op dit gebied om te kunnen zeggen, dot deze schatting zeker niet te pessimistisch is. Schade-schatting. Jhr. de Muralt, de burgemeester van Bor- culo, die deskundige op dit gebied is, heeft een toch door de geteisterde streken gemaakt en hij heeft daarbij, zij het nog voorloopig, de schade getaxeerd. Zijn oordeel is, dat zij to taal pp ongeveer T millioen zal komen te staan voor het Achterhoeksche gebied. Verwoesting onder de boomen. Uit Deventer wordt gemeld Wie de streek tusschen Delden en Borne- broek en Goor en Delden kont met haar schit- terend^ schoonc bcsschen, zal zich moeten voorbereiden op een aanschouwen van een haast ondenkbare ontbossching. Gistermiddag heeft men met alle macht den straatweg Goor Delden weer zoowat vrij gemaakt van om gevallen boomen. De Havczathe Backenhagen is wat de boomen aangaat een ruïne geworden. Genie-detachement naar Eibergen. Alsnog is een detachement van één officier en 35 onderofficieren en minderen van hei regiment genietroepen uitgezonden naar Eiber- gen, in verband met de stormramp, welke Woensdag in den Achterhoek heeft gewoed. Het Nationaal Steuncomité. Minister Kan heeft den leden van het Natio naal Steuncomité Stormramp 1925 telegrafisch verzocht deel te blijven uitmaken van dat co mité ter wille van de ramp, die 1 Juni den 'Achterhoek geteisterd heeft. Hulp-organisatie door het Gel- dersche Provincie-bestuur. Naar gemeld wordt, heeft de commissaris der koningin in Gelderland, mr. baron van Heemstra, in vernand met de stormramp van 1 Juni, in het com:-é tot hulpverleening, waar van de commissaris voorzitter en mr. A. F. Leeman, administrateur ter provinciale grif fie, lid-secretaris-penningmeester is, benoemd de heeren H. F. M graaf van Limburg Stirum als vertegenwoordiger van het Oranje Kruis te Brummen, mr. J. A. Timmerman, kringcom missaris van het Nederlandsch Roode Kruis te Nijmegen, H. P. J. Bloemers, voorzitter van het Geldersch Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid in stad en land en van het Nederlandsch Instituut van Volkshuisvesting en Stedenbouw te De Steeg, alsmede ir. A. M. Kuysten, inspecteur van de Volkshuisvesting te Arnhem. Nader zal nog een lid van de Ged. Staten aan het comité wor den toegevoegd. Nadat de commissaris der Koningin in Gelderland de Koningin in haar trein tot het Loo had vergezeld, ten einde H. M. in te lichten omtrent de ramp, is' hij dodelijk ten Provinciehuize te Arnhem teruggekeerd. Het college van Ged. Staten (behalve dan de com missaris) is gistermorgen naar het Oosten van Gelderland vertrokken om den toestand m oogenschouw te nemen en ter bepaling van de maatregelen, die van provinriewege genomen moeten worden. Belangrijke giften. Het hoofdbestuur van het Nedcrlandsche Rcode Kruis kan met genoegen berichten, dat op zijn oproep om bijdragen ter leniging van den nood der Woensdag door den cycloon ge teisterde gebieden reeds belangrijke giften zijn binnengekomen, waaronder 2 bijdragen van 1000 Als bijzonderheid mag zeker wel worden medegedeeld, dat de Ncderlandsche Handel Maatschappij op 2 Juni 1927 mededeelde voor het hoofdbestuur telegrafisch een bedrog ad T000 uit Makassar te hebben ontvangen waarvoor de Philips Fabrieken te Eindhoven per radio korte golf zender namens het hoofd bestuur zal bedanken Een aanbod der Johanniterordc. De Commandery Nederland der Johanniter- orde stelde, in samenwerking met het Cen traal Comité voor dadelijk Hulpbetoon der Nederlandsche Diaconessenhuizen, twintig vrij- bedden in deze diaconessenhuizen voor zieken en gewonden beschikbaar. Hulp van het R.-K. Huisves tingscomité. Het daaglijksch bestuur van het Nederl. R. K Huisvestingscomité te 's-Hcrtogcnbosch is gisteren in spoedvergadering bijeengekomen en heeft besloten door zijn afdeeling in het gcheele 'land een geldinzameling te doen hou den ten behoeve van do door de nieuwe stormramp in Borculo en Noord-Brnhnnt. Het comité is voornemens geheel op dezelfde wijze als bij den jongsten watersnood is geschied samen te werken met een eventueel lichaam, dat belas tzou worden met een nationale in zameling, zoodot dus dc door het comité in to zamelen gelden ten slotte terecht zullen komen in een eventueel nationaal fonds. Di- afdeelingen van het R.-K. Huisvestingscomité worden door dit bericht voorloopig uilgcnoo- digd alle voorbereidingen voor een geldinza meling te treffen, terwijl haar schriftelijk na dere instructies zullen werden gezonden. Particuliere hulpvcrleening. De directeur van dc fabrieksverkoopcentie- le in Arnhem, deelt mede, dot hij zich in ver binding heeft gesteld met het gemeentehuis von Groenlo cn gevraagd of er behoefte be stond aan verbandstoffen. Hij is er persoonlijk met zijn auto heengegaan cn heeft gratis - er_ bnndstoffen verstrekt cn het R. K. ziekenhuis in Groenlo gemaakt tot verbandstoffenccntrale zoodot alle ziekenhuizen en klinieken in den omtrek voor dot doel de benoodigde verbauJ- stoffen daar gratis kunnen bekomen. De post-, telegraaf- foondienst. tclo Vanwege het hoofdbestuur der Posterijen er. Telegrafie wordt medegedeeld Van de stormramp, welke den Achtcrhoes er» Twente teisterde, heeft de telegraaf- er. telefoondienst eveneens zijn deel gekregen. Tollooze verbindingen zijn gestoord en ver schillende kantoren waren tijdelijK van elke communicatie met de buitcnweroM uitgeslo ten. Met man cn macht is men echter onmid dellijk aan den arbeid getrokken, om zoo spoedig mogelijk de verbindingen te herstel len, zocdat reeds thans vrijwel alle kantoren weder, hetzij per telefoon of per telegraaf be reikbaar zijn. Een motordienst werd ingesteld van lich tenvoorde, dat geen enkele verbinding rrcer bezit, naar Groenlo, waar nog een vierial lij nen intact gebleven zijn. De groote schade ondervond de telefoon verbinding Zutphen—Hengelo, waar tusschen de stations Dclden en Goor de geheele lijn met pallen en al over een afstand van K.M. volkomen vernield is. Reeds in den nacht van Woensdag op Donderdag is een vrachtauto van het Centraal Magazijn té 's-Grovenhage met een kabel naar deze st»ee.k vertrokken om een tijdelijke vei binding tot stand te brengen, die, naar men hoopte, reeds gisteravond of hedenochtend in gebruik zou kunnen worden gesteld. Te Neede, dat het centrum van de ramp is, ziet men een belangrijk telegraaf verkeer te gemoet: het pest- en telegraafkantoor aldaar is dag en nacht opengesteld en een sneltaie- graaftoestel is reeds daarheen onderweg om, tegelijk met de herstelde lijnverbinding, in gebruik te kunnen worden gesteld. Van het postpersoneel is, voor zoover be kend, alleen een besteller te Bei'rum onder weg door den storm overvallen en vrij ernstig gewond; zijn tasch met correspondentie en eonig zilvergeld is in het ongerede geiaakt Het is te verwachten, dat doo. de genomen maatregelen extra ploegen peisoneel zijn met het noodige materieel uit Zwolle en Zutphen naar de getroffen streek vertrokken de overlast, welke door hej publiek v/ördt ondervonden van een niet goed werkenden te legraaf- en telefoondienst, tot een minimum zal kunnen worden beperk», al zal het nog wel eenigen tijd duren vóór al'es weder nor maal is vooi Amersfoorl en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Wc!, IV!accc, f55 d'Cccsse. Groote keuze SOKJES. ZATERDAG 4 JUNI verschijnt een extra nummer van UTRECHT IN WOORD EN BEELD GeïllustreMd Weekblad voor de Provincie I 'treclit. Prijs 1- O.I2V2. verkrijgbaar bij onze bezor gers, agenten, boekhandel en ten onzen kan tore Boothstraat 3, Utrecht. In den Amstcrdomschen raad. Ir. den gemeenteraad van Amsterdam heelt de voorzitter gistermiddag alleree.st het woord gevoerd voor het houden van T vol gende toespraak „Bij den aanvang van deze zitting is he' mij een behoefte, met diep leedwezen melding te naken van de groot? ramp, welke volgens de nieuwsbladen het Oosten van ons land Heeft geteisterd en waarbij ditmaal vele pcrsoner. den dood vonden of zwaar we den gewond Wij herinneren ons nog levendig, me» welk een ontroering alom in den lande de berich ten van de stormramp te Borcu'o in 1925 wer den ontvangen. Wederom werd thans dezelfde landstreek getroffen door een onheil, dat rifh ernstiger laat anzicn dan dat von 1925. Ik ben overtuigd, uit uw niler naam »e spré ken, wanneer ik innige deelneming mot de zoo i zwaar beproefde bevolking uitspreek Amsteri dam heeft steeds, wanneer groote onheilen ons vaderland, hetzij hier, hetzij over zee, trof fen, door het verleenen van hulp var. zijn me deleven blijk gegeven. De burgerij van de hoofdstad heeft in blijde en niet in het mir.st in droeve dagen steeds getoond, dot gevoel van saamhoorighcid te bezitten, dot hc be wustzijn van de eenheid des volks sch?pi. Zij hebben hun plicht als burger van de ecrste stad des rijks verstaan Zonder twijlcl zal ook thans Amsterdam een belangrijk aandeel he men in dc noodzakelijke steunverleening, en ik meen daarom op deze plaats reeds aan de bevolking van het Oosten des lands onze be reidwilligheid tot spoedige hylp te mogen be tuigen, en onze londgencoten -"^ox zoove- nog noodig, daartoe te mogen opwekken Niet slechts met woorden, doch ook metterdaad verklaren wij ons beieid, van ons meeleven blijk te geven". De heer W ij n k o o p (c.p.) vraagt, wat de bedoeling is van die laatste woorden Scms, dat de gemeente een som tot hulpvcrleening zal beschikbaar stellen? De voorzitter antwoordt, dat het niet in de bedoeling is, nu reeds vast te stellen, dat de gemeente Amsterdam a's gemeente geldelijke hulp zal bieden. Mo-hi dit echtei noodig blijken, don zullen B. en W. niet aarze len. een voorstel in. dien geest tc doen. Dc heer W ij n k o o p zegt, dat er gcc-n sprake van een daad is, als hot thans blijft bij de door den raad met applaus onderschreven woorden van den voorzitter. Hot is moeilijk nu reeds te betalen, hoeveel geld er noodig is, er met welk bedrag Amsterdam zal tr.ot'er. voorgaan Daarom geeft spreker in overwe ging aan het college van B. en W nu reeds, althans tijdens deze zitting, een voorstel in te dienen tot het beschikbaar stellen van e-^n be paalde som als eerste bijdrage. De voorzitter zegt, dat dit nie: in de bedoeling van B. en W. ligt. Bij vroege e ram- P"n is een dergelijk voorstH van Ui: heer Wijnkoop verworpen Daarna zijn dnor de burgerij zoodanige blijken van medeleven ge geven, dat we op grond van die ervaring c.ns thans gerust op haar mcenen te mogen ver laten Gaat dc gemeente voor, op wijze als dc heer Wijnkoop eischt, dnn is het gevaer niet uitgesloten dot het een minder gunstigen invloed op de mildheid der burgerij zal uit oefenen Een voorstel-Wijnkoop om 25.000 be schikbaar tc stellen is verworpen met 25 stemmen tegen 1 stem Dc toestand der gewonden. Onze correspondent tc Groenlo meldt nog In het ziekenhuis te Groenlo zijn f'ezen nacht tien geneesheeren werkzaam giwceat; zooals gemeld zijn drie personen overleden Een van deze slachtoffers, de heer J. B Pa pen, gewoond hebbende te Schependom, ge meente Groenlo, was gevonden tusschen het struikgewas. Men had reeds een uur naar hem gezochthij had bij een groep personen ge staan, op het oogenblik dat de ramp geschied de. Later vond hen hem, zoools gezegd, in het struikgewas, op een afstand van 3C0 M. van de plaats, waar hij zich vroeger had be vonden. Voorts wordt nog ir. het ziekenhuis alhier een slachtoffer verpleegd, wiens toe stand al zeer ernstig is men vreest voor rijn leven. Men hed getracht, de zwaar gewonden zoo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis al hier over te brengen dikwijls was het echter zeer moeilijk hier de arme mcnschen toe tc bewegen, zij wilden niet van him have en goed gescheiden worden. Bankbiljetten dc lucht in. Onze correspondent te Eibergen meldt na der Nog steeds hoort men vnn talrijke mcnschen over hun wonderdadige icJdmg. Ook hoorden wij neg van een boerin, die zich haastig met 800 bankpapier naar bui ten begaf onder een regen van dakncnncN Even buiten de deur gekomen, struikelde zij over haar kind, en vlogen bankbiljetten de lucht in. Tot heden werd sic hts 140 tcruggevon- den. Verschillende burgers alhier hebben kennis geving von inkwartiering ontvangen Geen -jonWc feestelijkheden. De Burgemeester van Lichtenvoorde heeft besloten voorloopig in de gemeente geen openbare feesteüjkhqdrr. toe tc laten Een mcdcdeeling van het Kon. Ned. Met. Inst. te Dc Bilt. Wij ontvingen von het Kon. Ncd. Meteorolo gisch Instituut de volgende mededeeling Üm althans een voorloopig antwoord tc ge ven op de vele vragen om inlichtingen betrel- fende de stormramp in den Gelderschen Ach terhoek cn Twentht. kan worden medegedeeld, dat een gebied van betrekkelijk lagen luchtdruk zich den eersten Juni boven ons land bevond. De wind was zwak en plaatselijk sterk ver schillend. Hier en door kwam het reeds in den voormiddag lol pUatselijke onweersbuitjes. Dc regenbui, die te De Bilt om p.30 uur nam. onder onweersverschijnsclen lcsbrok, hod het karakter van een zwaar tropisch onweer. In een kwartier tijds viel 16 m.M. regen, waarvan 10 m.M. in zes minuten. Het temperatuurverschil van Zuid-Oost naar Noord-West was groot. Terwijl de ochtendtemperatuur over het groot ste gedeelte van D. nemerken beneden 10 gra den Celsius was, wns zij in midden Duitschlond boven 20 graden Kort voor het overtrekken van de bui werd te Soesterberg een vlicgtuigwaorncming ver richt. De ntmosfee. was zeer warm en vochtig met een gemiddelde temperatuur-afnome van 6.3 graden per 1000 M. Te Den Helder was de atmosfeer tot 1000 M. hoogte vijf graden Celsius kouder; op 3000 M. bedroeg het ver schil niet meer dan 1 graad. Te' Soesterberg reikte de bewolking van 600 tot 1000 M. en van 2000 tot 3300 M., waarbij de vlieger op gaf nog hoogere wolken gezien te hebben. Te Den Helder rcakte de vliegtuigbestuurder eerst op 3200 M m dichte wolken, die hem een hoogcr stijgen beletten Wel is waar was dus de lemperatuur-afname weinig boven de gemiddelde, doch zij was zoo regelmatig, dat opsrijgende bewegingen, een- mooi ingeleid, tot op groote hoogte konden worden voortgezet, zonder belemmering te ont moeten. leder, die omtrent hc-t verschijnsel gegevens kan verstrekken, zoo mogelijk met overlegging van registrecringen. wordt dringend verzocht deze met nauwkeurige tijdsopgave aan don hoofddirecteur von het Kon. Ned. Met. Inst te De Bilt tc doen toekomen. DUITSCHLAND. HET NOODWERE. Het stadje Lingen verwoest. Uit Berlijn wordt d.d. 2 Juni aan dc Tei gemeld De cycloon, die gisteren Oost-Nederlanó teisterde," heeft ook in dc grond Osnob'ück gelegen deelcn der provincie Hannover, spe ciaal het Ecms-gebied, met volle kracht ge troffen. Het stadje Lingen, 9000 inwoners tel lende, is grootendeels verwoest Een groot aantal huizen is tct op de fundamenten weg gevaagd. Buitengewoon gioot onheil richtte de storin aan in de binnenstad, waar vele huizen zijn ingestort en men drie dooden en 25 zwaar ge wonden telt. Tegen 5 uur 's middags werd het boven de stad plotseling donker en men zag uit het Zuidwesten een verscheidene hondei- den meters langen trechtervormigen wolk zuil naderbij komen. Deze stortte zich op de stad en maakte binnen weinige minuten van de binnenstad een puinhoop. De Protestantsche kerk en het historische stadhuis zijn zwaar beschadigd; het markt plein is één puinhoop; geen huis is onbescha-- digd gebleven cn hcele daken zijn ofgerula Vooral de groote huizen hebben er geleden. De muren vertoonen scheuren en hier en ^laai zijn de voorgevels verdwenen Ook het nieuwe gebouw van de Rijksbank is zwoor getroffen. Een likeurfabrick is volkomen vernietigd. De windhoos, die aldus over een breedte van circa 500 M. over Lingen heentrok, heeft alle boomen in de omgeving uitgerukt De dnklooze gezinnen hebben in hotels en particuliere huizen voorloopig onderdok ge vonden. Ook het plaatsje Schcnsdorf heeft zwaar ge- Zeden. Hier zijn ruim 20 gewonden. Uit Osnabrück meldt men d.d. 2 Juni nog aan het geciteerde blad Volgens berichten uit Bentheim zijn zes acht boerderijen door de windhoos geheel weggevaagd Uit Oldenburg komen eveneens berichten over stormschade. In Zuid-Olden- burg werden te Lindner, Aue en Holthausen belangrijke verwoestingen aangericht. Acht *n dertig boerenhofsteden werden vernield. Voor- zoover tot dusver bekend is, zijn er geen dooj den te betreuren, doch de materieeïe schade is zeer groot. Onder de puinhoopen ligt zee? veel vee bedolven. Omtrent de ramp te Lingen wordt nog ge meld. dat als door een wonder een moeder met haar kind uit de puinhoopen eener inge* storte woning is gered. Beiden paren volko men ongedeerd. Uit de ruïnes van een ander huis werd een tienjarige jongen, die eveneens geen letsel had gekregen, te voorschijn ge haald. De overblijfselen van wat een een groote boerderij was, zijn honderden meters in het rond verspreid. Te Lingen zijn ongeveer 300 huizen zwaar beschadigd. Het aantal dooden blijkt in tegen* stelling met vroegere berichten slechts één bedragen. Van de tien zwaargewonden verkeer ren er evenwel twee in levensgevaar. Ongeveec ri°n gebouwen zijn totaal vernield. Alle elek trische geleidingen zijn verbroken. Een auto werd door den storm tien meter ver weggeslingerd cn kwam terecht in ©cn

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1