Pp* ABOMNEMENTSPRUS 3 ZndCD voor™ DE EEMLANDER BUITENLAND. V°t0l „DE WITTE." KOFFIEHULS'Ö „De Amersfoortsche Berg" BINNENLAND. EERSTE BLAD. HEIN REISHMANN. CONCERT. UIT DEN OMTREK. 2Se Jaargang No. 286 toort1 2.10, per miand f 0.75, Idem franco per post f 1—, pet week (met gratis verrekering legen ongelukken) f 0.17&. alzondcrlijke nummers f C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD f} DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. ARNHEMSCHERpOuRTWAL 2A. POSTREKENING NV 47910. Tfcu. INT. 61S. Zaterdag 4 Juni 1927 PRIiS DER ADVERTEHT1EH met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueldadigheide-adveitentiên voor de belli der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan zeer voordeelige bepalingen vooz het adverteeren. Ecne circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. DUITSCHLANn DE DU1TSCHE EIGENDOMMEN IN ANGOLA. Teruggave. B e r l ij n, 3 Juni. (V. D.) Naar gemeld wordt, bevat het Portugceschc regeerings- orgaan een decreet, krachtens hetwelk ook de in Angola in beslag genomen vroegere Duit- sche eigendommen teruggegeven zullen worden. BEPERKING VAN HET ALCOHOL MISBRUIK. B e r l ij nf 3 Juni. (V. D.) Den rijksdag is ceen wetsontwerp voorgelegd, beoogende de beperking van het alcohol-misbruik, vooral ter bescherming van de jeugd. HET NOODWEER. Regeeringsstcun. Van regeeringswege is 200,000 mark tei beschikking gesteld van de slachtoffers van den wervelstorm te Lingen. Ook te Augsburg heeft een storm gewoed. Een watertoren en een fabrieksschoorsteen zijn omgeworpen en aan talrijke andere gebouwen is schade aangericht. Ook Mecklenburg bezocht. Gistermiddag is een groot deel van zuidelijk Mecklenburg door een wervelstorm en een on weer geteisterd, die gepaard gingen met ha gelbuien. Te Parchim zijn fabrieksschoorsteenen inge stort en vele daken beschadigd. Hevige regens zetten de straten onder water, de hagel verniel de tallooze ruiten, vele boomen zijn midden door gebroken. HITTE TE BERLIJN Te Berlijn heerschte gisteren nu en dan 33 gr. hitte. HET SAARGEBIED. De nieuwe regeeringspresident. Naar de Saar-Brücker Ztg. verneemt, zal de Canadees Stephens als president der -regee- ringscommissie van het Saargebied worden opgevolgd door den Engelschman sir Ernest Wilton. HET PROCES TE KEULEN. Hooger beroep. Dr. Brücher, die in het proces te Keulen ter dood is veroordeeld, is van dit vonnis in hoo ger beroep gegaan. De officier van justitie heeft verzet aangeteekend tegen het vonnis, waarbij mevrouw Oberreuter tot vijf jaren ge vangenisstraf is veroordeeld. EEN STEIGER INGESTORT. Te Castrop-Rauxel is Donderdagmiddag eer» steiger ingestort. Drie arbeiders, die met her„ stel lings werk bezig waren, vielen van een hoogte van 35 M. omlaag. Twee hunner wer den op slag gedood de derde echter die even eens omlaag viel kon zich aan eenige klim- ijzers vasthouden, nadat hij reeds 7 meter gevallen was. FRANKRIJK- HET TREINONGELUK IN FRANKRIJK. Nadere bizonderheden. Uit Parijs wordt d.d. 3 Juni nader bericht aan de Tel. Omtrent het spoorwegongeluk, dat met den nacht-express Parijs—Nimes nabij het station Bessay heeft plaats gehad, kan nader het vol gende worden gemeld De machinist van een goederentrein be merkte, dat een der wagens w.as ontspooid, doch nog meereed. Hij stopte direct, doch de gederailleerde wagon kantelde en kwam op het parallelspoor terecht. Voordat de machinist voorzorgsmaatregelen kon nemen, kwam de personentrein met een snelheid van 75 K-M. aangereden en liep op den omgeslagen wagon. De locomotief kantelde, terwijl twee derde klasse rijtuigen geheel werden ingedrukt, en twee andere derailleerden. Reddingspatrouilles en ambulances werden direct naar de plaats des onheils gezonden en de niet gewonde pas sagiers sloegen terstond de hand aan het werk voor de redding der verongelukten. Heden morgen waren negen lijken geborgen, waaron der dat van den machinist van den personen trein. Van de 23 gewonden zijn zeven ernstig gekwetst. Nader wordt gemeld El blijken ten slotte alleen 7 menschen ge wond en 16 gekneusd te zijn bij het spoorweg ongeluk te Bessay. ENGELAND. DE VERJAARDAG VAN DEN KONING. L o n d e n 3 J u n i. (V. D.) De koning vierde heden zijn 62sten verjaardag. Dit heugelijk feit werd met kanonschoten begroet, welke wer den afgevuurd te Londen, Windsor en van uit de marinehavens en militaire centra Het Fran- sche eskader, dat een bezoek brangt aan Portsmouth, alsmede de Britsche schepen waren gepavoiseerd. De lijst van onderschei dingen naar aanleiding van 's konings jaardag bevat een ongewoon groot aantal namen van vrouwen voor philanliopiscS werk, alsmede die- van vooraanstaande figuren in het politieke leven, terwijl erkentelijkheid wordt geuit aan verschillende personen, bij den vliegdienst werkzoam, alsmede voor den arbeid, in Egyp tisch Soedan en China verricht. Een feestmaal aan 't diplomatieke corps. Gisteravond heeft de minister van buiten- landsche zaken sir Austen Chamberlain, ter eere van 's konings verjaardag, het diploma tieke corps een feestmaal aangeboden. Vóór den oorlog werd dit banket elk jaar gegeven, lhans had het voor de eerste maal na den oorlog plaats met zijn vroegeren luister. DE REIS VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN YORK Londen, 3 Juni. (V. D.) De Renown, aan boord waarvan zich de hertog en de hertogin van York zich bevinden, is to middernacht van Mauritius vertrokken. Gedurende het korte ver blijf aldaar heeft men den hoogen bezoekers een hartelijke ontvangst bereid. HET ENGELSCH-RUSSISCHE CONFLICT. Verklaringen van Roscngolz. Voor zijn vertrek uit Londen verklaarde Ro scngolz, dat hij tijdens zijn verblijf in Groot- Britannië van dit land heeft lceren houden en dat hij in sommige opzichten groote bewonde ring heeft voor de nationale cultuur. De ge voelens van vriendschap tusschen de Russische en Britsche volken, aldus Roscngolz, zijn niet verzwakt, ondanks het verbreken der officicele betrekkingen. Het zou een der grootste mis daden in de geschiedenis zijn, wanneer men tusschen twee zoo groote naties vijandige ge voelens te voorschijn zou roepen De Britsche diplomatieke missie zou gisteren uit Moskou vertrekken en naar Engeland terug- kecren via Riga, waar zij den nacht zal door brengen. AUSTEN CHAMBERLAIN GEWOND BIJ EEN AUTO-ONGELUK. Bij een autorit van het departement van bui- tenlandschc zaken naar zijn woning is Austen Chamberlain in Parliament Spuare bij een botsing licht gewond. DENEMARKEN. ENGELSCH VLOOTBEZOEK. Te Kopenhagen is gisterochtend een uit der tien eenheden bestaand Engelsch eskader aan gekomen met een bemanning van 3000 kop pen. PORTUGAL. DUITSCH VLOOTBEZOEK. Een Duitsch eskader is de haven van Lis sabon binncngcloopen. De admiraal, die het bevel voert over het eskader, overhandigde aan de Portugeeschc regeering een boodschap van de Duitsche regeering. OOSTENRIJK. OVERSTROOMING. Door het snelle smelten van de sneeuw zijn de Inn en haar zijrivieren gedeeltelijk buiten de oevers getreden Wanneer het water blijft wassen, loopt Innsbrück gevaar. HONGARIJE. EEN HITTEGOLF. Te Boedapest heerschte Donderdag een ge weldige hitte, die zelfs in de schaduw 35 gr. bedroeg. Zij maakte talrijke slachtoffers. Ook op straat zakten vele personen in elkaar. ROEMENIE. HET KABINET AFGETREDEN. Generaal Averescu heeft gisteren den koning het ontslag van hot kabinet aangeboden, dat werd aanvaard. De leiders van alie politieke partijen kwamen gisteren in een conferentie bijeen. ZUID-SLA VIE. HET GESCHIL MET ALBANIË. De tolk zal worden vrijgela- Een officieel communiqué van het Zuid-Sla- visohe departement van buitenlandsche zaken bevestigt, dat de Zuid-Slavische zaakgelastig de te Tirana wel degelijk bij de Albaneesche regeering met klem heeft aangedrongen op dc vrijlating van den gearresteerden tolk en heeft gedreigd met het geheele legatieperso^ neel Albanië te verlaten, als aan zijn eisch niet wordt voldaan. De Albaneesche gezant te Belgrado had vol gens een nader bericht gisteren met den mi nister van buitenlandsche zaken MarinkowitsJ een langdurig onderhoud over de arrestatie van den tolk der Zuid-Slavische legatie te Ti rana, naar aanleiding van welke aanhouding Zuid-Slavië met het afbreken der betrekkingen had gedreigd. De Albaneesche gezant ver klaarde, dat de Albaneesche regeering het in cident zoo spoedig mogelijk uit den weg zal ruimen en den tolk gisteren reeds of vandaag vrij zou laten. Door deze verklaring van den Alboneeschen gezant is in den toestand tus schen Zuid-Slavië en Albanië een belangrijke ontspanning ingetreden. GRIEKENLAND. DE GRONDWET GOEDGEKEURD. B e r 1 ij n, 3 Juni. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft de Grieksche Kémer de grondwet definitief goedgekeurd- RECLAMES Van I4 regels 4.05, elke regel meer 1.— KWALITEIT-DE BESTE' Overal verk krijgbaar. Importeurs: N.V. Handel Maatschappij RECKITTS Rotterdam. lederen avend CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer j Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 44316 A'foort Tel. 1200. Bezoekt de theetuin lederen middag en avond EGYPTE. DE ENGELSCH-EGyPTISCHE SPANNING. De Egyptische antwoordnota overhandigd. Gisterochtend is dc antwoordnota van de Egyptische regecring aan sir Lloyd, den En- gelschen hoogen commissaris, overhandigd, nadat het Egyptische kabinet nog een laatste bijeenkomst van ruim een uur had gehouden. Donderdagavond was er al een kabinetsraad gehouden, die 3 uur geduurd had en waarop men het nog niet volkomen eens was gewor den. De inhoud van de nota is niet bekend ge maakt, maar men verwacht te Cairo, dat de Egyptische regeering haar standpunt van non interventie bij legevbenoemingen gehandhaafd heeft SCHEEPSONGELUK OP DEN NUL. Zestien dooden. Een boot, die pelgrims vervoerde van Mi- nfeh naar Samaloet is in oanvarig gekomen met een sleepboot, die omsloeg. Er zijn zes* tien personen verdronken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. De Engelschen te Peking treffen voorzorgsmaatregelen. In verband met de gebeurtenissen van den laatsten tijd zenden talrijke Britsche inwoners hun voorwerpen van waarde naar de legatie- wijk of naar Tientsin. Eenige vrouwen en kin deren vertrekken en dc Britten bereiden er zich op voor om zich in geval van nopd in de legatiewijk te vestigen. Een succes der Zuidelijken. B e r 1 ij n, 3 Juni (V. D.) Dc Hankau- tiocpen hebben, naar de bladen melden, een -belangrijk spoorweg-knooppunt, Dsjang-Dsjau in de provincie Honan bezet. VEREENIGDE STATEN. DE COMMERCIEELE BETREKKINGEN MET RUSLAND. Londen, 3 Juni. (H. N.) Volgens het Journal of Commerce overwegen de Amerl- kaansche bankiers de vraag, of zij op giooterc schaal credicten aan Rusland zullen toestaan, teneinde de handelsbetrekkingen met Rusland uit te breiden, nu de betrekkingen tusschen En geland en Rusland verbroken zijn. Het blad geeft echter als zijn meening te kennen, dat de kan op een handelsovereenkomst tusschen d< Vercenigde Staten en Rusland onwaarschijn lijker dun ooit is. Ook do Amerikaansche re gecring is onder den druk van de openbare meening niet voor het verleencn van credicten aan Rusland. MEXICO. MOEILIJKHEDEN MET AMERIKA. Londen, 2 Juni (H.N.) Uit Washington wordt gemeld, dat de diplomatieke betrekkin gen tusschen Mexico en de V.S. weer zeer precair zijn geworden door dc verordening van Calles, waarin een boycot voor Ameri- kaanschc goederen wordt uitgesproken en het aan den leiders der Mexicaansche regccrings- departementen verboden wordt goederen in de V.S. te koopen, als deze elders verkrijg baar zijn. Calles heeft tot deze maatregel be sloten als antwoord op het Amerikaansche embargo. Wat Calles eigenlijk onder dit Ame rikaansche embargo verstaat, is niet recht dui delijk. Vermoedelijk bedoelt hij het verbod tot uitvoer van wapenen uit de V. S. naar Mexico. Het Amerikaansche gezantschap te Mexico heeft om een officieele uitlegging ge vraagd. GEVEN DE KATHOLIEKEN HUN VER ZET OP? Londen, 2 Juni. (H.N.) Volgens een be richt uit Mexico is daar een manifest gepu bliceerd, waarin de katholieken aangespoord worden om de wapenen neer te leggen en zich met den toestand te verzoenen. Het ma nifest zegt, dut tengevolge van de militaire nederlagen en het ingebreke blijven van de Amerikaansche organisaties, om de beloofde fondsen tc verschaffen, dc zaak der katholieke opstandelingen thans geen uitzicht op succes meer heeft. MEVROUW CALLES GESTORVEN. Londen, 3 Mei, (H. N.) Volgens een te legram uit New York is de vrouw van presi dent Calles, na een buikoperatie te hebben ondergaan, gestorven. ZUID-AFRIKA. DE VLAGGEKWESTIE. Een bericht uit Paapstad houdt in, dat men meent te weten, dat een zeer invloedrijke groep der nationale partij voor het dagelijks bezigen van de Britsche vlag zou zijn on voet van gelijkheid met de voorgestelde Zuid-Afri- ka6nsche vlag. Tweede K&tner. In de zitting van Vrijdag werd aan de agenda toegevoegd 't ontwerp Comptabiliteitswet. De voorzitter deelt mede, dat op 8, 15 en zoo noodig 16 Juni in de afdeelingen zullen wor den onderzocht o.m.wijziging Dienstplichtwet en het z.g. Haringwetje. Z. h. st. worden aan genomen de wetsontwerpen inzake naasting van den spoorweg Enschedé—Ned.-Duitschc grens in de richting Ahausbekrachtiging overeenkomst Ned.-Wclstfaalsche Spoorweg betreffende den naostingprijs van den spoor- weg-Zutphen langs Winterswijk naar de Prui sische grens in de richting van Borkum en van Bocholt. Aan de orde is het ontwerp tot wijziging der Zegelwet 1921 en dc wet op de kanse larijrechten. De heer E b e 1 s betreurt dat de onvermo- genden hun paspoorten zullen moeten beta len. Dc heer Ti la n us wenscht, dat de regee ring zal voorzien in de mindere ontvangsten, die de onbezoldigde consuls zullen krijgen door de verlaging der paspoortkosten. Minister Beelaerts van Blokland zegt, dat indien de regeering de paspoortkos ten verlaagt, dit terugkeeren is tot den nor malen toestand, en dat dus den onbezoldigden consulairen ambtenoren geen onrecht weder vaart. Z. h. st. wordt het ontwerp aangenomen. Aan de orde is dc voortzetting der beraad slagingen over het ontwerp tot nadere rege ling van de collectieve arbeids-ovcrcenkomst. Een amendement-van Schaik om tot dwin gend recht te maken de bepaling dat dc leden cener contracteerendc vcrceniging aan de overeenkomst gebonden zijn, ook na verlies van het lidmaatschap. Het amendement wordt bestreden door den Minister en door de hecren Heemskerk, Schok king en Knottenbelt. Het amendement wordt daarna aangenomen met 4328 stemmen. Do heer van Schaik licht een amende ment toe om te bepalen dat ontbinding dezer vereeniging geen invloed heeft op de rech ten en verplichtingen van partijen. Minister D o n n e r merkt op, dat hetgeen de heer van Schaik wil, reeds voortvloeit uit algemeene rechtsbeginselen. Spr. neemt echter het amendement over, nadat de redactie is ge wijzigd. De heer van Schaik licht nog een amen dement toe om sanctie tc verleencn aan do bepaling, dat een patroon die een collectief contract heeft, geen contract met ongeorgani seerden kan sluiten waarvan de bepalingen af wijken van die van het collectief contract. Dc heer Knottenbelt heeft bezwaar tegen art. 14. Het amendement hoort in een privaat-rechtelijke regeling niet thuis. Dc heer Marchairt betoogt dat als dit artikel niet in de wet stond men het bedrijf zou kunnen volstoppen met ongeorganiseer den. Dc heer Schokking meent dat h*t ar tikel niets met de bindend verklaring te Qtn- ken heeft en ziet daarin tevens een waarborg tegen het verplicht lidmaatschap. Minister D o n n e r heeft bezwaar tegen het omendement-v. Schaik, omdat het geven von recht aan ongeorganiseerden buiten het ka der van het ontwerp valt. Spr. neemt nog over het amendement-v Schaik om indien de schadevergoeding niet in geld waardeerbaar is, die niet te doen be palen door den rechter, doch in de eerste plaats door partijen onderling. De eindstemming over het ontwerp zal plaats hebben op een nader te bepalen xlag. De vergadering wordt verdaagd tot Woens dag I uur. Radionieuws. KRUISGESPREKKEN MET NEDER- LANDSCH OOST-INDIË. Een eerste poging tot een kruisgosprek tus schen Oost-Indië en Nederland is, naar wij ver nemen, op 1 Juni, den dag dat H. M. de Ko ningin en H. K. H Prinses Juliana het woord richtten tot de koloniën, in het Philips' labo ratorium, .gedaan. In het Philips' laboratorium werden toen de zendproeven van den telefonie» zender van Dr. ir. De Groot van het station Malabar, waargenomen op het moment, dat de Koningin en dc Prinses in het radio-labora torium aanwezig waren. De onlvongst dezer uitzending uit Indië kon toen aen de Hooge bezoekers worden gedemonstreerd. In verband met de atmospherische toestan den en met de nog betrekkelijk geringe kracht van den Indischen zender, was de ontvangst nog zeer onduidelijk en kon slechts zeer wei nig van het gesprokene worden verstaan. Wel werd echter, nadat door den Philips' zender aan In3ië gevraagd was om te spreken inplaats van muziek tc geven, aaa dit verzoek voldaan. Gezien de goede ontvangst van de uitzendin gen van den Philips' zender in Indië, maar men dus verwachten, dat een weikclijk kruisgesprek met Indië binnen afzienbaren tijd te verwezen lijken zal zijn. De proeven van het Philips' laboratorium tot het voeren van kruisgesprekken met Indië zul len hedenmiddag worden voortgezet. A.N.R.O. CONTRA LIÜSTERGIDS. De „Radio Luistcrgids" in beslag genomen. Krachtens door den president van de recht bank te Amsterdam, op grond van artikel 28 van de Auteurswet verleende vergunning, is gisteren, naar de Tel. meldt, revendicatoir beslag gelegd op de oplage von den „Radio Lxristcrgids", uitgave N.V. Drukkerij Jacob van Campen te Amsterdam. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. In de Vrijdagmiddag, onder leiding van den burgemeester dr. J. P. Fockcma Andreac voortgezette gemeenteraadsvergadering, werd o.m. goedgekeurd een voorstel tot het be schikbaar stellen van een crediet von 134.000 voor de verbetering van de bctonwoningen aan de Borrot-, J. S. de Rijk-, Sonoy- en Cora. Roobastraat. Deze werkzaamheden had den reeds eerder moeten verricht zijn, doch men heeft ze destijds nagelaten om de bouw kosten te drukken. Zeer langdurig is daarna bcraadslaogd over de voordracht in zake verkoop van grond ch credietverleening ad 204.000 (zijnde 80 van de kosten van den bouw van 56 wonin gen en 20 pakhuizen,'waarbij 25 werkloozen, die opgeleid zijn tot bouwvakarbeiders, gedu rende 24 weken arbeid kunnen verrichten) aan de N.V. Mij. tot Expl. van Onroerende Goe deren Gebrs. Bredero. Na uitvoerige verdediging door den heer Smulders (R.K. weth.) werd de voordracht aangenomen met 16 tegen 13 stemmen, nadat verworpen was een voorstel-de Weerd (S.D. A.Pstrekkend om de voordracht aun te hou den en tegelijk te behanndelen met door den Nuts-woningbouw ingediende plannen. Deze aanvrage van het Nut werd daarop in handen on B. en W. om prae-advies gesteld. Vervolgens werden benoemdtot regent van het Stadsambachts-kinderhuis dr. R. van Woclderentot leden der commissie tot we*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1