Piano's L. J. LUiJCX Zn. „DE WITTE." „DE EEMLANDER" Verhuring van Lips safe-loketten Bechstein Bliithner Perzina L KLEIN, Zijden Stoffen. Corsetten en Kousen. ABONNEMENTSPRIJS 3 """deD voor EERSTE BLAD. BUITENLAND. HEIN REICHMANN. N.Vt MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% Utrechtschestr. 44 FEUILLETON. DE WILDE HERTOGIN 25e Jaargang No. 290 foort! 2.10, per maand/0,75, idem franco per post f 3.per week (met pratij ftrrekering legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers 1 C.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. MNHEMSCHERp^TWAU 2A. POSTREKENING H'. 47810. Tki. INT. (II. Vrijdag JO Juni 1927 PRIIS DER ADVERTENTIE! mei Inbegrip van bewijsnummer, elke regel meer 0 25, dienstaanbir dingen en Llcfdadigheida-adve.tentiën voor de Helft (Wr prijs Voor handel en bedrijf bestaan «er voordeel igc bepalingen voor het advcrlccreo. bene circulaire, bevattende de voorwaarden wordi op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE A.S. ZITTING VAN DEN RAAD. Genève, 9 Juni. (V.D.) Aan dc Maandag n.s. aanvangende zitting van den raad van den volkenbond zullen, naar reeds vaststaat. Cham berlain, Stresemann, Briand en Vandervelde deelnemen, Nederland wordt vertegenwoor digd door zijn minister van buitenlandsche za ken jhr. Beeloerts van Blokland, Tsjecho-Slo- wakije door Benesj, Italic door Scialoja, Ja pan door graaf Ishü, die thans gezant te Pa rijs is, China door den Chineeschen gezant te Rome Chu. Het staat nog niet vast, of Roemenië, even als vroeger, door den Rocmeenschen ambas sadeur te Londen Titulescu zal worden verte genwoordigd. Chamberlain zal deze raadszitting presideer DE INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE. De achturendag. Verkla ringen van Engelsche en I Duitsche zijde. Genève, 9 Juni. (H. N.) Op de arbeids- conferentie hebben vandaag de vertegenwoor digers der Engelsche en der Duitsche regee ring verklaringen afgelegd over het standpunt hunner regeeringen met betrekking tot de ra tificatie van de overeenkomst van Washing ton betreffende den 8-urigen werkdag. De vertegenwoordiger der Engelsche regee ring legdé in het bijzonder den nadruk op ten wensch, dat de ratificatie door de voornaam ste industriestaten tegelijk zal geschieden en dat ter vermijding van latere meeningsver- schillen nog voor het van kracht worden der conventie in alle landen op dezelfde wijze zal worden toegepast en geïnterpreteerd. De vertegenwoordiger der Duitsche regie ring wees er naar aanleiding van het verwijt van sommige vertegenwoordigers der arbei ders op, dat de Duitsche minister van arbeid nooit heeft beloofd, dat de ratificatie binnen een bepaalden tijd zal plaats hebben en dat aan den anderen kant het ontwerp van wet tot bescherming van de arbeiders reeds toegezon den is aan den economischcn raad cn aan den rijksraad in Duitschland. Dc Duitsche .e- geering staat op het standpunt, dat zij dc overeenkomst niet kan ratificeeren, zoolang het internationale recht niet in overeenstem ming met de overeenkomst is gebracht. Het wetsontwerp tot bescherming van de arbei ders gaat om sommige punten veel verder dan de overeenkomst van Washington. Verder wees hij erop, dat in Duitschland thans reeds het begin van den 8-urigen werk dag door verordeningen en collectieve verdra gen strenger dan elders wordt toegepast. Rossini over den achturendag. De Italiaansche arbeidersgedelegeerdc Rossini heeft verklaard, dat het Italiaansche arbcids- charter een einde maakt aan den klassenstrijd en dat de fascistische arbeiders zullen deelne men aan elke actie, die eindelijk tot definitieve ratificatie en het van kracht worden van de conventie van Washington leidt. DUITSCHLAND. DUITSCHLAND EN DE ECONOMISCHE CONFERENTIE Hei rijkskabinet heeft gisteren het verslag over de resultaten der economische conferentie besproker\. Het kabinet keurde het rapport der conferentie goed en eveneens haar besluiten De regeering acht het dringend noodig, dat ter verwerkelijking ven de besluiten der conferen tie de noodige werkzaamheden van den Vol kenbond met spoed worden uitgevoerd. DE ONTRUIMING VAN HET SAARGEBIED. Soarbrücken, 9 Juni. (H.N.) De ont ruiming van het Saargebied door de Fransche troepen, welke op 12 Juni geëindigd moet zijn, is in vollen gang. Een bataljon en een com pagnie zijn gisteren naar Forbach vertrokken, terwijl voor het vertrek der overige troepen alle voorbereidingen zijn getroffen. EEN GROOTE DIEVENBENDE GEARRESTEERD. B e r 1 ij n, 9 Juni. (V. D.) Naar de avond bladen melden, is het dc Berlijnsche criml neele politic gelukt cenige specialisten in win. keiinbraken, alsmede de bijbehoorende helers in hechtenis te nemen; tot dusverre zijn 21 personen gearresteerd. Ook heeft zij de hand kunnen leggen op een groote hoeveel heid gestolen warén AUTOBANDIETEN. Gistermiddag werd een bediende van een mijnwerkersbond op den weg van Hattingen naar Bylfang, waar hij invalidegelderi moest uitbetalen, door een auto ingehaald, waarvan de inzittenden zich op hem werpen en hem doodschoten. De dieven maakten ruim 19.000 mark buil. Daarna reden zij in krankzinnige vaart verder, overreden voorbijgangers en kre gen bij Nieder Wenigern zelf een ongeluk met hun auto, zoodat zij hun vlucht te voet moes ten voortzetten. Dc crimineele politie te Essen zet de dieven na. BELGIE. DE CIVIELE LIJST DES KONINGS. Alle afdcelingen der Kamer hebben zich ver- eenigd met het wetsontwerp der regeering lot verhooging van de civiele lijst des konings. HET BELGISCHE KANAAL TUSSCHEN MAAS EN SCHELDE. De commissie voer de verbinding Luik— Antwerpen heeft het plan tot het graven van een directen waterweg op Belgisch gebied goedgekeurd. Mochten de kosten te hoog zijn voor de regeering, dan zal het werk worden uitgevoerd door een maatschappij met steun der overheid. ZWITSERLAND. TEGEN DE COMMUNISTISCHE ACTIE. De Zwitscrsche Stendenraad heeft de bespre kingen over hot Russische vraagstuk voortgezet en met 20 tegen 4 stemmen een voorstl aan genomen, waarin de bondsraad wordt uitgenoo- digd alle maatregelen te treffen om te voor komen, dat de bolsjewistische organisaties in Zwitserland doordringen. Bondspresident Motta maakte daarbij enkele reserves. ENGELAND. HET GESCHIL MET RUSLAND. Dc Engelsche delegatie te Moskou in Londen teruggekeerd. Londen, 9 Juni. (V.D.) De leden der En gelsche delegatie te Moskou, die na het af breken der betrekkingen die stad verlaten heb ben, zijn heden Ie Londen aangekomen. ITALIË. DE MOORDAANSLAGEN OP MUSSOLINI. Het proces-Lucetti. Rome, 9 Juni. (H.N.) Voor de bizondere rechtbank verklaarde Lucetti, dat hij geen me deplichtigen heeft en niemand van zijn voor nemen in kennis heeft gesteld. Reeds in 1923 was hij voor hetzelfde doel naar Rome geko men, doch heeft toen van zijn plan afgezien, daar hij geen voldoende gelegenheid had om dit voor tc bereiden. Sedert heeft hij voort durend gehoopt, dat het Italiaansche volk van het fascisme zal worden verlost. Toen hij zag, dat deze Verwachtingen niet in vervulling gin gen, heeft hij opnieuw besloten naar Rome te gaan en den aanslag uit te voeren RECLAMES. Von T—4 regels 4.05, elke regel meer 1.- léderen avond CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Voouieel ge Juni-Aanbiedingen in de afdeelingen IERLAND DE VERKIEZINGEN. Gisteren hebben de verkiezingen plaats ge had voor het parlement in den Ierschen vrij staat. Er zijn 376 candidatcn voor 152 zetels Tegenover de regeeringspaitij staat de partij van de Valera, die de afschaffing wenscht van den eed van trouw aan den koning. Men ver wacht over 't algemeen een groote overwin ning voor de regeeringspartij. PORTUGAL. DE ONRUST IN PORTUGAL. Dc minister van oorlog spreekt de geiuchten tegen, volgens welke de orde zou zijn ver stoord. De troepenbeweging, die Woensdag plaats had., was het gevolg van een verkeerde interpretatie van instructies. Er heerscht vol komen rust. ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Zuid-Slaven over de grens gezet. B e r 1 ij n, 9 Juni. (V. D.) Naar de avond bladen uit Belgrado berichten, zijn de Albe- neesche autoriteiten thans begonnen met de uitwijzing van Zuid-Slavische onderdanen Gisteren zijn 50 Zuid-Slaven over de grens gezet. POLEN. DE MOORD OP DEN SOVJET-GEZANT. Een communiqué der Russi sche rcgccring, waarin voor al Engeland wordt aangeval len. In een communiqué der radenregeering no pens aanslagen op leden en vertcgenwoordl- geis der Russische regeering wordt verklaard, dot Engelsche bladen terstond na den moord op Wojkow een interview met den voorma* ligen tsoristischen diplomaat Sablin op' nbaar maakten, die den moordenaar onmiddellijk rechtvaardigde. De Engelsche hand, welke die van der Poolschen staatsburger, die den moord pleeg de, bestuurde, aldus het communiqué, was hierin duidelijk tc bespeuren. Ook de aanslag van uit een ravijn bij Minsk op den plaatsvervangenden gevolmach tigde der Gepoe voor het Wit-Russische mili taire district bij het transport van een van spionnage verdachten Pool, verder de bom- a.anslag in de communistische club le Lenin grad, alsmede verscheiden brandstichtingen en sabotogedoden in fabrieken worden door het communiqué nan Engelsche invloeden toege schreven. Het is volkomen duidelijk, dat de Engel sche regeering bij deze oorlogstoebereidselen tegen dc unie der sovjetrepublieken er met olie middelen en op alle manieren in snel tempo naar streeft den vrcedzamen arbeid in de unie te verstoren De radenregeering beschouwt het als haar plicht de tegen haar gerichte politiek van hex Britsrhe kabinet en zijn agenten aan het lichx te brengen. Zij richt tot de arbeidende bevol king de uitnocdiging de fobrieken, stations, enz. te bc-schermenn cn stelt het de Gepot tot taak krachtige maatregelen te nemen voor de bescherming des tends tegen buitenland sche spionnen, brand: chtcrs en moordenaars Dc regeering verklaart, dat zij, steunende op de arbeidende massa, van zins is het land van deze vijandelijke personen te zuiveren en den soci'distischen wederopbouw voor alle aan slagen te beschermen. Engeland wijst de Russische beschuldigingen af. Londen, 9 Juni. (H.N.) Het communiqué der sovjet-regeering met de fantastische bewe ringen omtrent de medeplichtigheid van En geland bij terroristische aanslagen, heeft te Londen in zekeren zin vroolijkheid gewekt. Het communiqué wordt door dc bladen in exteenso met toepasselijke opschriften gepu bliceerd. Het dwaze karakter van het commu- ;iqué blijkt voldoende uit dc passage, waarin gezegd wordt, dat de hond van Engeland bij den aanslag in Warschau duidelijk kan worden gezien. Hoewel de bladen het communiqué te be spottelijk vinden om daaraan in het redoctio- neele gedeelte aandacht te schenken, wordt algemeen afkeuring uitgesproken over den po- litieken moord te Warschau. De Times schrijft, dat in die landen van Westelijk Europa, waai de sovjetvertegenwoordigers geleidelijk en mei tegenzin zijn toegelaten, de politieke inoord steeds en terecht is veroordeeld. Polen willigt dc Russische cischen in. Bericht wordt, dat de Poolsche overheden be sloten hebben voldoening te schenken aan Rus land en een Russischen gedelegeerde toe te laten tot het onderzoek naar den moord op Wojkof. De Russische gedelegeerde zal de rechten van civiele partij genieten. Verder heeft de Poolsche regeering zich bereid verklaard aan dc weduwe van Wojkof een schadever goeding uit te betalen. Deze beslissing zal heden in antwoord op de nota van Litwinof aan de regeering von Moskou worden medege deeld. In het unt-.rocrd Jol er od worden ge wezen, dot van verantwoordelijkheid van dc Poolsche regeering in deze aangelegenheid geen sprake kan zijn, omdat de vermoorde gezant herhaaldelijk geweigerd heeft dc hem door de politie aangeboden bescherming te aanvoerden Wojkof zelf verklaarde steeds bij dergelijke ge legenheden, dot hij Poolsch gezind was en daarom niets had te vreezen. Te Warschau heeft een rouwplechtigheid voor den vermoorden gezant plaats gehad. VQn Poolsche zijde werd de overledene hierbij ge- eerd op dezelfde wijze, ols de hoogste offi cieren van het leger no hun dood gehuldigd worden. Ontdekking van een Russische terroristische monarchistische organisatie. U'u Warschau wordt d.d. 9 Juni gemeld Het onderzoek omtrent den moord op Woj kow heeft nog niet veel materieel opgeleverd. Uit Wilna wordt bericht, dat de politie al daar con, nao. wordt beweerd, goed georga niseerde terroristische en monarchistische Russische organisatie ontdekt heeft, aan het hoofd waarvan een zekere Jokowlef stoot, die gisteren gearresteerd werd. Naor beweerd xvordt, behoort ook Kowerda tot deze terro ristische organise tie. Volgens een bericht in de Poolsche pers is nog niet voor goed uitgemaakt, of Kowerda op normale wijze zal terechtstaan, don wel of hij voor een bijzonndcre rechtbak zol ver schijnen. BRITSCH-INDIE. DE GISTING IN BRITSCH-INDIt De Mohmonds verdreven. Uit Pesjawer wordt gemeld, dot de benden, die dezer dagen een aanval deden op de blok huizen der met Engeland bevriende stammen in het gebied der Mohmands, op afdoende vrijz'- uiteengejaagd zijn. JAPAN. EEN JAPANSCH-RUSSISCH GESCHIL. De regeering besloot bij den sovjetgezant een protest in tc dienen tegen het in beslag nemen van een Japonsch visschersvaortuig aan dc kust van Kamsjatska, welks schipper door een geweerschot ernstig werd gekwetst. Het vaartuig bevond zich niet binnen de driemijls- grens, maar dc sovjets beweren, dat hun terri toriale xvateren zich tot twaalf mijl buiten de kust uiteêtrekken. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Japan rcchtvoardigt het zen den van troepen naar Sjang- toeng. In antwoord op de nota van 1 dezer aan dc Japensche regeering, waarbij verzet wordt nangete^kend tegen de ontscheping van 2000 Jap isc.he soldaten te Tsjingtao (proxincic Sjangtweng), zegt de Japansche legatie, dGt de troepen daar slechts heen gezonden zijn om de Janpansche inwoners te beschermen en Oc-gi cr f.an toe, dat het zenden van die tropen geen agressieve bedoelingen heeft, maar dat de J pansche regeering, gezien de incidenten te Nanking en Hankau de verant- woordö'ij' '-eiu voor haar onderdanen op zich moet nemen. Van het oorlogstcrrein- Na een strijd, die 36 uur duurde, zijn, naai bericht wordt, de Sjantoengsche troepen ver slagen door de troepen uit Nanking en terug getrokken van het Groote Kanaal. De zege vierende troepen rukken nu r.aar Hankau op Vroomheid, die zich niet openbaart in het leven, is niet de ware vroomheid. Uit het Duitsch door ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHMARINE. 11 „Zoonis ik de heeren van de Gty ken," fceide de Rus, „komt het er voor Ken aller eerst op aan of de zaak goed is of niet U hebt den Franschen frank gesteund precies op het oogenblik, dat de Engelsche regeering hem geheel wilde laten kelderen. Voor de City is de politiek zaken en zakenpolitiek. Als wij goede garanties bieden voor de leening, en acht en een half procent betalen, zal het burgerge weten van de City zich er niet druk over ma ken dat de Bolsjewieken ols gelijkwaardige le den aan de ronde tafel van de Europeesche machten opgenomen worden, Mylord, mag ik u een raad geven Als u naar Londen gaat om onze zaak met uwe vrienden te bespreken, gaat u dan eerst naar de City cn daarna naar Downingstreet. „Ik zal het probeeren. Hoe lang geeft u mij tijd, mijnheer Karaschin „Nu, ik denk, een Engelschman heeft niet veel tijd noodig om te besluiten, of hij zaken wil doen of niet. Laten wij ucht dagen zeg gen. Intusschen ga ik naar Berlijn „Naar Berlijn Lord Burnham zag den Rus scherp aam „Waarom niet Gelooft u niet, dot men me* de Duitschers evengoed zaken kon doen te acht het zeer noodig, dat zij ook meegaan Be wil u, Engelschen niet beleedigen, Mylord, maar als de zaak goed aangepakt moet wor den, moet men de Duitschers er bij hebben „Geen slecht idee," meende hij, „zeer zeke' kunnen wij hunne ingenieurs en geologen goed gebruiken. Wilt u zoo goed zijn mij op rte hoogte te houden van uwe verhandelingen in Berlijn het is mogelijk dat ik zelf in verbin ding treed met een van hen daar." Op dot moment xverd er op de deur geklopt. Nog voor Mr. Lordship toestemming tot bin nentreden kon geven, gleed een elegante, jonge, schoone vrouw de kamer binnen Lady Grace Lennoy, Burnham's jongste dochter. „Hoe lang moeten wij nog op u wachten. Papa riep zij, u laat het heele gezelschap beneden wachten I Simpson heeft al driemaai met de mededeeling gedreigd, dat het heele menu aan zal branden I" Mylord wees op Karaschin die bij het bin nentreden van de vroolijke jonge dame op was gestaan en haar met een afgemeten bui ging begroet had. Een vertegenwoordiger van de Sovjet gaat niet op in de vcreering voor een met parelen getooide dochter van een Engelsche Lord, zelfs niet als zij zoo is als Lady Grace. „Je ziet, mijn kind, dat ik bezig ben," zeide haar vader, „maar ons onderhoud is juist ten einde en ik ben klaar. Wil je zoo goed zijn voor den heer Karaschin een appartement in den zijvleugel te laten in orde maken en daar zijn diner te bestellen daar doe je me een ge noegen mee." Lady Grace snelde naar de deur om haar bevelen te gaan geven. Maar Karaschin zeide: „Dank u, Mylord, en doet u geen moeite, Mylady, ik heb mijn auto beneden klaar staan om te vertrekken. Ik wil dadelijk naar Londen terugkeeren, xvant ik moet morgen naar Ber lijn waar ik reeds eenige afspraken gemaakt heb." Lord Burnham geleidde hierop den Rus als bijzondere beleefdheid persoonlijk naar de „hall" cn trad zelfs op de auto toe, toen Ka raschin daarin plaats genomen had. Nog een maal schudden zij elkaar de hand, toen suisde de groote Rolls-roycc de oprijlaan af. Op hetzelfde oogenblik kwam van den an deren kant een kleine renwagen aan en hield plotseling voor de entréedeur stil, waar Lord Burnham stond Een slanke man met een brui ne snor sprong uit den wagen en begroet**» den heer van Burnham Tower. „Ach, bent u het," riep deze, „wij hadden u reeds hedenmorgen verwacht." „Ik kon niet vroeger komen, Mylord. Mijn chauffeur is plotseling ziek geworden en heb ik den heelen ochtend doorgebracht om pen anderen te vinden. Zoodoende kon ik pas na den middag van Londen wegrijden," antwoord de de late gast met een zeldzaam weeken en melodieusen stem. „Nu kunt u meteen met ons aan tafe! gaan. zeide Lord Burnham en zich tot een van de bedienden wendend, beval hij„Meld hare Ladyship, dat zoo juist Graaf Las Valdas aan gekomen is." VB. In Burnham Towcr hield men zich nog aan de goede oude Engelsche gexvoonte om na tafel de heeren en dames tijdens het genot van een kop koffie te scheiden. Intusschen maak ten de bedienden in de bibliotheek de kaart tafels klaar, waaraan naderhand de oudere heeren en dames zich neer zouden zetten, ter- wijl de jongeren in de kleine salon gingen dansen. Dit genoegen was meestal verbonden aan het muzikale offer van één van de leden van het gezelschap, die zich aan den vleugel moest zetten om dc nieuwste dansmuziek ten beste te geven Daarbij kwam het minder op de muzikaliteit als op het rythme aan. Meer v/cnschte men niet bij het avonddansen in dc kleine salon. Maar vandaag was het toch iets anders. Nu r.am de nieuwe gast Graaf Las Valdas aan den vleugel plaats, en de donsgroge vrienden van Lady Grace bleven luisteren. Dat was meer don de gewone dansmuziek die zij gewoon waren. Dat was kunst, strceler.de, verlokken de, meeslepende kunst. De slanke vingers van den Portugees maakten van de gewone dansen niet alleen een stimulans voor dc beenen maar ook een genot voor de ooren. Die man had magische kracht in zijn spel. De harmonieën, die hij uit de zwarte cn witte toetsen te voor schijn haalde, zweepten hot bloed op, muakten dat de polsen sneller klopten. De zenuwen tril den. Daarop liet Las Valdas de Angelsaksiscn<» syncopen los en ging over in de weeke muziek van zijn eigen Zuiden. Er zuchtte een tango, zacht, buigzaam, in donkeren gloedzoo speelde hij den heelen avond. Onvermoeibaar Altijd weer anders Lady Grace danste al lang niet meer. Zij, anders een hartstochtelijke „danseresse", ver koos liever te luisteren naar de wonder© mu ziek, Zij leunde tegen den vleugel, wees ieder een af en dronk de betooverende muziek in zich op. Las Valdas speelde alleen voor haar Zijn oogen hadden dc haren gezocht cn reeds long gevonden Eindelijk stond hij op. Van alle kanten stormde men op hem af. Applaudisseerde, be dankte en prees hem opgewonden. Egoïstisch, zooals de dansenden zijn, wilden zij hem niet loslaten. Maar hij boog en vroeg om genade. Slechts voor een half uur. Miss Lelia Elliot, de dochter van den be roemden generaal, nam zijn plaèts non den vleugel in. Zij vervulde met meer ijver don kunst haar gczclschopsplicht. en er kon weer gedanst worden. Las Valdas slenterde langzaam uit de sa lon, maar bij de deur wendde hij zich om. Lady Grace, die met eenige vriendinnen sprak, had hem met de oogen gevolgd. Hij liet de portière achter zich vallen en trad in de aan grenzende Chinccsche kamer, waarvan de rood gelakte meubels een internationale beroemd heid hadden. Geheel op zijn gemak wondeldo hij i'an het eene stuk naar het andere, met een kennersblik de sierlijke kostbaarheden be wonderend Een lichte tred achter hem, het ruischen van kleederen. Hij keerde zich om „Dc houd het voor mijn plicht," glimlacht* Grace, „u te volgen en u te vragen of te »*;oi6 voor u kan doen. U hebi a voor eenige gasten zoo ingespannen, dat ik het niet aan een be diende kan overlaten te vragen of u een glas limonade of een glas champagne wenscht Las Valdas boog. „Geen van beiden Mylady, maar wilt u mij toestaan een cigarette te roo- ken „Onder voorwaarde, dat u er mij ook één geeft". (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1