DE EEMLANDER" BUITENLAND. „De Amersfoortsche Berg" IKOFFIEHULS:® „DE WSTTE." BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS f5 ~;adeD voor PRIJS OER ADVERTENTIE» EERSTE BLAD. COWCERT. VtJ&ig HEIN REICHMANN. 2Se Jaargang No. 291 ioort i 2.10, per mnad 0,75, Idem franco per post f 1-, per week (met cralis verzekering tegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke nummers f 0.05. AMEBSFOGRTSCH DAGBLAD Zaterdag 11 Juni 1927 DIRECTEUR-UITGEVER: 1. VALKHOF?. ARNHEMSCHERPO'RTWAL 2A. FOSTREKENIN® N*. 47910. TUL INT. 613. i van 1 4 regelt f ljOS I met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Llcfdadlgheids-adveitentiën voor de helft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan xeer voordeel ige bepalingen voor het adverteeren. Ecne drculaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE ZITTING VAN DEN VOLKENBONDS RAAD. De Duitsche delegatie. Volgens de bladen zal de a.s. zitting van den Volkenbondsraad te Genève worden bijge woond door minister Stresemann, staatssecre taris v. Schubert, de ministerialdii ektorcn Gaus en dr. Zechlin, de geheimraden v. Bülow en v. Dirksen en de gezant Freytag. De Duitsche luchtvaartlij sten. De mogendheden, die vertegenwoordigd zijn in den gezantenraad, hebben, naar aan de bla den wordt gemeld, te kennen gegeven, dat zij er geen prijs op stellen, dat de kwestie der luchtvaartlijsten in Juni op de zitting van den Volkenbondsraad wordt behandeld. DE INTERNATIONALE ARBEIDS- CONFERENTIE. De zaak-Sacco en Vanzettl. De conferentie heeft een motie goedgekeurd waarin de Amerikaansche regeering verzocht wordt herziening te bevelen van het proces- Sacco en Vanzetti. LITAUEN EN HET MEMELGEBIED. Woldemaras naar Genève. Het Vo'lkcnbondssecretariaat heeft een tele gram uit Kofno ontvangen met het bericht, dat Woldemaras, de minister-president, naar Ge nève komt. Het telegram is zoo opgesteld, dat men er niet kan uit opmaken of Woldemaras alleen maar komt om het Litausche voorstel tot uitstel van behandeling der Memelkwestie te behandelen, of dat hij het standpunt der regee ring van Litauen bij die behandeling zelf wil komen verdedigen. DUITSCHLAND. STICHTING VPALTHER RATHENAU. Gisteren is na een korte plechtigheid de stichting Walther Rathenau in het slot Freien- wald aan den staat overgedragen. KARL BUSCH. f Gistermiddag overleed, 91 jaren oud, de nes tor der Duitsche pers, Karl Busch Sr., uitgever van de Wattenscheider Ztg. en de Westdeut- sche Normalztg. BELGIE. DE DIAMANTCLUB. Buitenlanders kunnen in 't vervolg bestuurslid worden. De algemeene vergadering van de Diamant club te Antwerpen besloot het artikel in de statuten, hetwelk verlangt, dat de leden van het bestuur van Belgische nationaliteit zijn, te schrappen. Leden van het bestuur zullen daar om in 't vervolg ook buitenlanders kunnen zijn. HET LAATSTE SCHOT IN DEN WERELDOORLOG. Londen, 10 Juni. (V. D.) Een bronzen plaquette, ter herinnering aan de inneming van Bergen in Henegouwen door de Canadeesche strijdkrachten, tevens een voorstelling gevende van de omstandigheden, waarin het laatste schot in der. wereldoorlog gelost werd, zal Zondag worden aangeboden aan de stad Ber gen door Lemieux voorzitter van het Cana deesche Huis van Afgevaardigden. Een speciale Canadeesche eercwacht zal met een aantal vertegenwoordigers van het Belgische leger bij de plechtigheid tegenwoordig zijn. FRANKRIJK. HET LUCIFERSMONOPOLIE. Een nederlaag ven Poincaré. P a r ij s, 10 Juni. (V. D.) Poincaré heeft hedenochtend in de Kamer een nederlaag ge leden door de verwerping van het regeerings- voorstel inzake de verleening van het lucifers monopolie aan particuliere firma's, welke nederlaag hem werd toegebracht door de linksche groepen van de Kamer, onder leiding van den afgevaardigde Moro Giafferri, die gis teren een meesterlijke réde tegen het mono polie heeft gehouden. Deze gebeurtenis wordt als een persoonlijke slag voor den premier beschouwd. Toen hij de Kamer verliet zeide Poincaré: „Ik hoop, dat mijn tegenstanders morgen hun stemming niet zullen hebben te betreuren". Het voorstel is met '281 tegen 243 stemmen verworpen. COMMUNISTEN EN ROYALISTEN. Voortze*'ing van dc intcrpel- lotie-C*chin. Léoi. Daudet heeft tich in de „Action Franchise" verschanst. Uit Parfls wordt d.d. 10 Juni aan Het HbL bericht Ket oratorische steekspel over de houding der regeering tegen de communisten naar aanleiding van de interpellatie van Ca chin is hedenmiddag in de Kamer voortgezet. Bar- thou zette met meer succes dan Sarraut de vorige week uiteen, dat de regeering tegen- ever het communisme haar plicht had ge daan. Daarin vond Blum aanleiding in een uit voerige rede het socialisme boven het com munisme aan te prijzen en te betoogen, dat men er niet komt met vervolgingen, doch slechts met de uitvoering van steeds ingrijpen der democratische hervormingen. Poincaré antwoordde toen weer, dat men der regeering niet verwijten mag, daaraan niet te denken nu zij in den Senaat een sociale verzekeringswet verdedigt en van den gunstiger •financieclcn toestand gebruik maakt om de pensioenen te verhoogen. Het was alles zeer theoretisch en vele argumenten wezen erop, hoe sterk de ver kiezingen van het volgend jaar haar invloed reeds doen gevoelen. In moeilijker omstandigheden dan deze aanvallen der socialisten en communisten in de Kamer, brengt de regeering de houding van Léon Daudet, die verre van zich vandaag, zooals hem was-aangezegd, aan te melden om zijn vijf maanden gevangenisstraf te onder gaan, zich duurzaam verschanst heeft in de bureau der „Action Fran^aise", waarvan de toegangen versperd zijn en door een groot aantal gewapende aanhangers worden be waakt. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat dc re geering onder deze omstandigheden zou willeh beproeven de arrestatie met geweld door te zetten, hetgeen bloedvergieten zou veroorza ken en daarmee martelaars maken. Maar dit geval blijft daarom een niet minder bedenke lijk voorbeeld en geeft de uiterste linkerzijds weer aanleiding tot het verwijt, dat rechtsche veroordeelden veel minder krachtig worden aangepakt dan linksche. Een motie van vertrouwen. Na de rede van Barthou in de Kamer wer den drie moties ingediend, waarvan Poincaré die van Cazals aanvaardde, welke de verkla ringen der regeering goedkeurt en het ver trouwen in haar uitspreekt, dat zij, onder eer biediging van de republikeinsche wetten en dft veiligheid der lands, het werk van den' demo eratischen en socialen vooruitgang verzekert De Kamer nam de motie van vertrouwen met 370 tegen T48 stemmen aan. ENGELAND. HET ENGELSCH-RUSSISCHE CONFLICT. Engeland wijst de bolsjewistische beschuldigingen van de hand. De zinspelingen, die door de sovjetregecring zijn gemaakt in verband met de terechtstelling in Rusland van twee vroegere prinsen en acht tien andere personen, hebben van gezagheb bende zijde te Londen een verklaring uitgelokt. Daarin wordt de beschuldiging van spionnnge ten behoeve van de Britsche delegatie, welke tegen sommige terechtgestelde Russen wordt geuit, verbazingwekkend genoemd. De Britsche autoriteiten spreken ten stelligste tegen, dat dergelijke betrekkingen bestaan zouden hebben en wijzen er opnieuw op, dat de Britsche re geering zich bij het verbreken der betrekkingen met sovjet-Rusland door geen enkele verbor gen of nevenbedoeling heeft laten leiden. De leden van de Engelsche missie te Moskou, die thans te Londen zijn teruggekeerd, verkla ren eveneens, dat zij steeds trachtten te ver mijden in gesprek gezien te wordén met niet- erkend bolsjewistische Russen, omdat dezen don ter terstond, in verdenking zouden komen bij de communistische leiders. Het is waarschijnlijk, dat het Lagerhuis de volgende week deze aangelegenheid nader zal bespreken. DE NIEUWE REGENT STREET. Regent Street, een der beroemdste ver keersaders ter wereld, is sedert den oorlog bij na geheel verbouwd en in haar nieuwe ge daante zal deze vermaarde Londensche straat op Donderdag 23 dezer officieel ingewijd worden, vermoedelijk door den koning en de koningin. Het afloopen van de erfpacht van 99 jaar werd de aanleiding tot het neerhalen van tal van oude gebouwen en het optrekken van nieuwe. De nieuwe erfpachtscontracten loopen over het algemeen over 80 jaar en de grondrente, die de regeering er op ontvangt, bedraagt 450.000 p. st. per jaar. De winkei- huren zijn dan ook buitengewoon hoog en dc Daily Mail zegt b.v., dat er tot 2000 p st. per jaar wordt betaald voor een winkelruimte van 10 voet frontbreedte bij een diepte van 25 voet. De nieuwe straat is verbreed tot 25 meter en de gebouwen mogen niet hooger zijn dan 30 meter. d. i. zes meter hooger dan in de oude straat. De inrichting der winkels is aan merkelijk verbeterd; sommige étalages mogen thans gerekend worden tot de schitterendste ter wereld. TENTOONSTELLING VOOR HET ADVERTENTIEWEZEN. Londen, 10 Juni. (H. N. Draadloos.) In de week van 18—23 Juli zal in Olympia een groote tentoonstelling voor het advertentie- wezen worden gehouden. De burgemeester van Londen heeft een pion ontworpen, waar door, naar men hoopt, tijdens deze tentoon- stellirgsweek in de etalages der winkels te Londen uitsluitend goederen, afkomstig uit het Britsche rijk, tentoongesteld zullen wor den. Dertig wijken van Londen zullen daarbij samenwerken en naar gemeld wordt, zullen 50.000 biljetten worden aangeplakt met het opschrift „Koopt Engelsche goederen", die door de fabrikanten aangevraagd zijn bij den raad ter bevordering van den verkoop van binnen het rijk geproduceerde goederen. Deze raad steunt het 'plan door een beleer aan t«* bfcAen ter waarde van 100 voor de fraaiste uitstalling van producten, uit het rijk afkom stig,. gedurende de tentoonstelUngsweek. SPANJE. DE NATIONALE VERGADERING. Primo de Rivera maakt bekend, dat de Natio nale Vergadering tegen 13 September zal wor den bijeengeroepen. Zij zal zich in verschillen de secties verdeelen, die zullen medewerken aan de bestudeering van de oplossing der groote vraagstukken van nationalen wederop- bouw. RECLAMES. Van T4 regels 4.05, elke regel meer T.~ OVERAL VERKRIJGBAAR. IMPORTEURS: N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS ROTTERDAM. Bezoekt de theetuin lederen middag en avond Verhoogt Uw werkkracht en energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dara Tel. 44346 Vfoort Tel. 1200. lederen avond CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer POLEN. DE MOORD OP DEN SOVJETGEZANT. De Poolsche nota. Warschau, 10 Juni. (HN.) In de nota, welke vandaag door den Poolschen gezant te Moskou aan den plaatsvervangenden volks commissaris voor buitenlandsche zaken der sovjetunie is overhandigd, wordt gezegd, dat de Poolsche regeering in overeenstemming met de internationale gebruiken asylrecht ver leent aan emigranten van verschillende naties, terwijl zij tevens de pogingen bestrijdt, dat op Poolsch grondgebied geheime en georga niseerde werkzaamheid tegen bevriende naties wordt ondernomen. De Poolsche regeering kan derhalve geen verantwoordelijkheid op zioh nemen voor een daad van een krankzin nige, welke, zooals het voorloopig onderzoek schijnt te bewijzen, de daad van een enkeling is. De nota wijst erop, dat Wojkof indertijd zelf de hem aangeboden bescherming heeft geweigerd. De uitvoering vaan den moord is daardoor aanmerkelijk vergemakkelijkt. De po litie is niet op de hoogte gesteld van de aan komst van Rosengolz te Warschau en van den tijd van het vertrek. Na nogmaals de verant woordelijkheid van den moord te hebben af gewezen, verklaart de Poolsche regeering zich aan het slot van de nota bereid eventueele wenschen tot schadevergoeding aan de nage laten betrekkingen van den gezant zoo ywm en welwillend mogelijk in overweging te willen nemen. Verklaringen van ZaleskS. Par ij s10 Juni. (V. D.) Hedenmorgen *.c S->3 is de Pooïsche minister van buitenlandsche zaken aan de Gare du Nord gearriveerd, waar hij door den Poolschen gezant Chlapowski en eenige gezantschapsambtcnaren werd ontvan gen. Tegenover een journalist legde Zaleski de verklaring af, dat zijn réis naar Parijs geenerlei verband houdt met den moord op den gezant Wojkof te Warschau. Waarschijnlijk zou hij heden nog een onderhoud hebben met Briand. Zaleski oordeelde zeer optimistisch over de kans om het Poolsch-Russisch incident tot een oplossing te brengen; immers de moordenaar is een Rus en de Poolsche regeering heeft een strikt correcte houding in deze zaak aangeno men. Polen heeft alles gedaan, om te bewijzen, hoe diep het het gebeurde betreurt, waarvoor het in geen enkel opzicht aansprakelijk kap worden gesteld. De moordenaar zal terecht staan en het recht zal zijn beloop hebben. Dc overbrenging van het lijk naar het station. Het lijk van Wojkof is gisterochtend uit het Russische gezantschap te Warschau onder mi litair escorte naar het station te Warschau vervoerd, waar het in een extra-trein naar Mos kou geplaatst is. De vicc-voorzitter van den Poolschen ministerraad, hooge ambtenaren van buitenlandsche zaken en vertegenwoordigers van tallooze corporaties en officieele lichamen volgden de baar naar het station. Medewerking van Russische geestelijken was door de weduwe geweigerd. Nader wordt gemeld, dat het lijk met de eer bewijzen, die aan een overleden Poolschen generaal worden gebracht, naar het station is vervoerd. Verschillende arrestaties. De arrestaties onder de Russische monar chisten in Polen duren voort. Een deel der aangehoudenen is wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten, De politieke gevangenen te Warschau en in de provincie hebben tegen de Poolsche maatregelen verzet aangeteekend. Maatregelen tegen contra revolutionairen in Ruslond. Moskou, I 0 J u n i. (V. D.) In geheel Rus land heerscht groote opwinding over den moord op den sovjetgezant te Warschau. De terechtstelling van de twintig monarchisten wordt overal levendig besproken. Men ver wacht nog verdere strenge maatregelen van de G. P. U. Uit den Knukasus wordt nog gemeld, dat ook daar contra-revolutionairen zijn doodgeschoten. Drie bij den bomaanslag te Leningrad gewon de personen zijn inmiddels aan de bekomen verwondingen overleden. ROEMENIE. GEEN AFKONDIGING VAN AVERESCUTS WETTEN. Controle op diens uitgaven. De ministerraad heeft bepaald, dat alle wet ten, aangenomen onder de vroegere regeering zonder overleg met het parlement, niet zullen worden afgekondigd. De uitgaven, die den laatsten tijd in de mi nisteries der afgetreden regecring zijn gedaan, zullen worden gecontroleerd. EEN PETROLEUMONTPLOFFING. In de buurt van Konstanza heeft Donderdag een petroleumontploffing plaats gehad, waarbij twee personen om het leven kwamen. De oor zaak dsr explosie is het weigeren van een Die selmotor. ZUID-SLA VIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. De Albaneesche gezant te Bel grado teruggeroepen. De Albaneesche gezant te Belgrado, Tsena bcy, heeft van zijn regeering order gekregen de Zuid-Slavische hoofdstad te verlaten. De gezant zou hebben verklaard, dat hij met Ach- med bey zou breken. Tsena bey blijft te Belgrado. Berlijn, 10 Juni. (Hbld.) De Albaneesche gezant te Belgrado, zoo verneemt de corres pondent van het Berl. Togebl. aldaar, moet io den kring zijner vrienden hebben verklaard, dat hij er niet aan denkt, aan de opdracht van zijn regeering, Belgrado te verlaten, gevolg te ge ven. Hij is met de houding, die zijn regeering oanneemt, niet eéhs. Hij zal gaarne zijn ontslag nemen als gezant, maar geen mensch ter wereld kan hem beletten aan zijn vriendschap pelijke gevoelens jegens Zuid-Slavië uiting te blijven geven. Ik zal mijn pas van de Zuid-Sla vische regeering aanvaarden, zeide de gezant, maar haar meteen verzoeken, als particulier persoon in Belgrado te mogen blijven. NOORD-AFRIKA. DE STRIJD IN MAROKKO. Een geslaagd offensief. P a r ij s, 10 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Rabat aan de bladen is het op 29 Mei begonnen offensief m Marokko thans ge ëindigd. De uitslag is geweest, dat de linies over een front van ongeveer 30 K.M. 7 tot 10 K.M. voonritgebracht zijn. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA Het verschrikkelijke lijden der gekwetsten. Uit Hankau wordt gemeld, dat daar vele treinen vol gewonden blijven aankomen. Een en ander biedt een verschrikkelijk schouwspel. De gewonden worden overgebracht in beesten wagens en liggen in het vuil, velen niet ver bonden. Bij de aankomst zijn zij verplicht te wachten, onverzorgd uitgestrekt, totdat zij plaats kunnen vinden in de overvolle buiten landsche hospitalen, of in de zalen van het pesthuis in de inlandsche wijk. Er is een ont zettend gebrek aan geneesmiddelen, doordat de meeste Amerikaansche en Engelsche dok ters door het gepeupel verdreven zijn. Chineesche protesten tegen de Engelsche vliegactie. Woe, de minister van buitenlandsche zaken van de regeering tc Nanking, heeft geprotes teerd tegen het vliegen van Engelsche vlieg tuigen boven Chinecsch gebied. Ook de natio nalistische opperbevelhebber te Sjanghai heeft hiertegen verzet aangeteekend met de bedrei ging, dat hij bij een herhaling zijn troepen zal gelasten op de vliegtuigen te schieten. Tsjang Tso Lin's vredesaanbod afgewezen. Draadloos wordt gemeld, dat volgens bericht van het Ohineesche persagentschap de leiding van de Kantonneesche troepen het vredesaan bod van Tsjang Tso Lin heeft afgewezen, waar bij deze zich bereid verklaarde de drie demo cratische beginselen van Soen Yat Sen te er kennen. Zij is n.l. van oordeel, dot dit vredes aanbod slechts ten <loel had Tsjang Tso Lin de gelegenheid tc geven een periode van rust te verkrijgen tot het reorganiseeren van zijn voor den strijd ongeschikt geworden leger. CANADA. EEN TREIN MET PAARDEN ONTSPOORD. Uit Saskatoon (Saskatchewan) wordt gemeld, dat een speciale trein, die paarden vervoerde naar de renbaan van Calgary te Winnipeg, ontspoorde bij 'Alberta ten gevolge van een breuk in een wiel. Vijftien paarden werden ge dood. Twee mannen werden gewond. MEXICO. INSTELLING VAN DEN PERMANENTEN ZOMERTIJD. Alle klokken in Mexico zijn Donderdagavond een uur vooruit gezet. Deze nieuwe tijd geldt in Mexico niet alleen voor den zomer, maar is permanent verklaard. Tweede Kamer. Het wetsontwerp betreffende de opheffing van de departementen van Marine en Oorlog en de instelling van een departement van de fensie wordt in de zitting van Vrijdag aange nomen met 55—31 stemmen. Tegen stemden de Vrijheidsbond, de Chris- telijk-Historischen, de Anti-revolutionairen van Dijk, Duymaej van Twist, Schouten, Beumer, Leenstra en Bijleveld, de R. K. v. d. Bilt, van Rijckevorsel en v. Vuuren, en voorts Lingbeek, Kersten en Zandt. De heer Kleerekoper vraagt een inter pellatie over de niet-erkenning der rechtsper soonlijkheid van den Nieuw-Malthusiaanschen Bond en in verband daarmee over do wensche- lijkheid van de herziening der wettelijke re geling van het vereenigmgswezen. Op dit ver zoek zal nader worden beslist. De heer A I b a r d a verzocht aan de agenda toe te voegen zijn wetsvoorstel betreffende 7- jarige- leerverplichting, zoode* het voor of tij den» het reces ka» worden behandeld. De Voorzitter meent, dat dit voorstel tegelijk moet worden behandeld met het re- geeringsontwerp te dier zake. Het voorstel A1 'b a r d a om het ontwerp als nog op de agenda te plaatsen wordt verwor pen met 50 tegen 32 stemmen. Voorgesteld wordt de behandeling van hef wetsontwerp, houdende de voorzieningen tegen besmettelijke ziekten. De heer Van Sasse v. IJsselt meent, dat de formule van de Regeering betreffende de kosten van de maatregelen krachtens de

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1