L. J. LUIJCX Zn „DE EEMLANDER" BUITENLAND. Verfwaren - Schoonmaakartikelen A, VAN OE WÉG, Langesiraai 23. Zijden Stoffen. Corsetten en Kousen. Donderdag 16 iun BINNENLAND. ABONHEMENTSPRiJS p 3""nden ÏO°' PUDS DER ADVERTENTIÊN mei Inbegrip van ten EERSTE BLAD. P. Nierop Langestr. 90 2Se /aargang No. 293 foort/2.10, per raaand f 0,75, Idem franco per port f 3.—% per week (met gratis •trrekeriag legen ongelukken) f 0.175. afzonderlijke nummers 1 0.05. ERSF80RTSGK DAGBLAD Dinsdag 14 Juni 1927 DIRECTEUR-UITGEVER: j. valkhoff. ^NHeMscheRIo^rtwau 2a. 60STREKENINII N®. 47910. 7tu INT. 619. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbiw dingen en Lleidadigheids-adveitentiëD voor de helft der prijs. Voor handel cn bcdrijl bestaan ittr voordechgc bepalingen voor het advcrleeren. Hcnt circulaire; bevattende dv voorwaarden, wordl op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE RAADSVERGADERING. De Locarno-niogendhedcn. Genève, 13 Juni. Vanavond heeft het eerste onderhoud plaatsgehad tusschen Briand an Stresemann over die vraagstukken, welke in 1 bijzonder hun beide landen betreffen alsook over de actueele quaesties der algomeeno Europeesche politiek. Daarna begaf Stresemann zich naar Cham berlain, met wien hij ook een lang onderhoud had. De drie ministers waren het er over een», dat de politiek van Locarno moet worden voortgezet. Er zullen verdere besprekingen plaats hebben, misschien ook van de drie minis' ters samen. De vestingen in Oost-Pririscn. Berlijn, 13 Juni. Nu generaal-luitenant Pawels klaar is met zijn inspectie van de ge sloopte vestingen in het Oosten, heeft de Duit sche regeering de militaire missie der verschil lende gezantschappen van die landen, welke in den Gezantenraad vertegenwoordigd zijn. medegedeeld, dat de slooping volgens het door Duitschland aanvaarde accoord heeft plaats gehad. De codifactie van het internationaal recht. Een eventueele uitnoo- diging aan Nederland. Omtrent de mogelijkheid, dat aan Nederland zou worden verzocht namens den Volkenbond de eerstvolgende conferentie tot codificatie van het internationaal recht hier te lande bij een te roepen, meldt de Geneefsche Hbld.- correspondent De Nederlandsche minister van buitenland- sche zaken jhr. Beeloerts van Blokland, hield heden in den Raad een rede over de codificatie van het internationaal recht, waarin hij nog eens het belang, dat de Assemblée heeft toe gekend aan het initiatief, dat reeds is genomen door de regeeringen, die zich traditioneel intc- resseeren voor een speciaal domein van het internationaal recht, naar voren bracht, en wel in het bizonder de Haagsche Vredesconferen ties van 1899 en 1907 en de Haagsche confe renties voor internationaal privaatrecht. De heer Beeluerts herinnerde er aan dat de taak der commissie voor de codificatie van het vol kenrecht zich bepaalt tot onderwerpen, die niet reeds zijn vastgesteld ter behandeling in an dere conferenties. Daarom heeft zij twee on derwerpen, n.l. de nationaliteit van handels vennootschappen eii de erkenning der rechts persoonlijkheid van vreemde handelsvennoot schappen, buitengesloten, omdat de Nederland sche regeering, die reeds geplaatst had op de agenda der eerstvolgende conferentie voor in ternationaal recht Spr. stelde de vraag of dit niet insgelijks gedaan had moeten worden met het onderwerp der nationaliteit, dat op de agenda van de conferentie voor internationaal privaatrecht is geplaatst. Na opgemerkt te hebben, dat de vraag of er een of meer con ferenties moeten worden gehouden, van min der belang is dan de wijze van bijeenroeping, verklaarde jhr. Bee'iaerts, dat indien de Assem blée zich mocht aansluiten bij het voorsteL- Zaleski om een regeering, die traditioneel be lang stelt in de ontwikkeling van het inter nationaal recht en die de noodige ervaring op dit gebied heeft, uit te noodigen om als gast heer te fungeeren, de Nederlandsche regeering indien de Assemblée zulk een verzoek tot haar richtte, daar gaarne gevolg aan zou geven. On ze regeering meent dat de bijeenroeping dezet conferenties door een bepaalde regeering voor dcel zou opleveren voor de deelneming van staten, die geen leden van den Volkenbond zijn. Het geschil tusschen Dantzïg cn Polen inzake de Wcstcrplatte. Genève, 13 Juni. De raad machtigde den commissaris-generaal van den Volkenbond te Dantzig ten aanzien van de verzoeken no pens het transport en den tijdeb'jken opslag van oorlogsmateriaal op het gebied der vrije stad Dantzig in naam van den Raad een be slissing te nemen. Het aantal zittingen per jaar. Genève T3 Juni. In de eerste zitting van den Raad heeft Chamberlain voorgesteld drie B» plaats van vier raadszittingen per jaar te houden met het oog op de bezwaren voor de ministers van buitenlandsche zaken zoo veel vuldig hun land te verlaten. De Raad besloot echter met algemeene stem men dat de Raad, die door de Assemblée van September zal worden verkozen, de kwestie zal oplossen. DE DAWS-BETALINGEN. Vragen in het Engclsche Lagerhuis. Londen, 13 Juni. In antwoord op een vraag in het Lagerhuis heeft de minister voor de Schatkist verklaard, dat de regeling-Dawes dit jaar 75 millioen opbrengt voor de Geal lieerden en 21 millioen voor de betalingen van een aantal geprivilegieerde schulden als de dienst der Dawes-leening (ongeveer 4 mil lioen) de Amcrikaansche vorderingen (ook 4 millioen) de kosten der bezetting [QVs mil lioen), de Belgische oorlogsschuld (3 mil lioen) enz. DUITSCHLAND. M1NTSTER KRADSNECK. f Dc Beierschc minister van financiën, dr. Krausneck, onlangs van een reis naar Ameri ka teruggekeerd, bij een tram-ongeluk re München om het leven gekomen. DUITSCH-ENGELSCHE SAMENWERKING Dc industrieele conferentie. Levcrkusen, 13 Juni. Bij de bespre kingen tusschen de Dui-tsche en Engelschc industrieelcn, die gisteren en heden zijn voort gezet, bleek het dat men het over alle be langrijke punten eens kon worden. De plannen tot nauwere samenwerking tusschen landbou en industrie werden algemeen toegejuicht. In zake de uitbreiding van de arbitrage tot ge schillen over handelszaken tusschen partijen van verschillende nationaliteit vonden alle aan wezigen, dat het desbetreffende ontwerp, dat op het congres der Internationale Kamer van Koophandel te Stockholm is ingediend, alge meen dient gesteund te worden. Ook de quacstie der uitwisseling van hoog® leeraren en studenten tusschen de beide lan den werd besproken, alsmede dc algemeene toestand van de ijzed- en staal-industric nog tal van andere belangrijke onderwerpen COMMUNISTEN, STAHLHELM EN POLITIE. Botsingen. Berlijn, 13 J u n f. Tc Rathenow heb ben ernstige botsingen plaats gehad tusschen communisten cn politie. Naar een Stahlhelmoptocht werd, toen deze een arbeiderswijk passeerde, uit dc vensters van de daken met straatstecnen en fles- schen geworpen. Drie agenten werden ge kwetst. Het totaal aantal gewonden bedraagt ongeveer 15, onder wie twee vrouwen. DE VEEMMOORDPROCESSEN. Verzoeken om revisie verworpen. Leipzig, 13 Juni. De strafsenoat van het rijksgerechtshof behandelde verschillende verzoeken om revisie der in het veemmoord- proces te Landsberg in November 1926 uitge sproken vonnissen. Zoowel die van don Oberstaatsanwalt als die der veroordeelden werden alle verworpen, BELGIE. PRNSES MARIE-JOSÉ VERLOOFD? Volgens het „Extrabladet" zou de kroonprins van Denemarken verloofd zijn met prinses Ma rie-José van België. De verloving zou echter pas aangekondigd worden, nadat de toebereidselen voor het hu welijk klaar zijn. CONGRES DER SOCIALISTISCHE OUDSTRIJDERS. Brussel, 13 Juni. Na drie dagen ecner zeer verwarde discussie is het congres der socialistische oud-soldaten uit den grooten oorlog op een scheuring tusschen communisten en sociaal-democraten uitgeloopen. Aan dc zijde der communisten staan de Association des Anciens Combattonts dc France en de Internationale Bund uit Duitsch land. Aan de andere zijde, de Federation ouvrière paysanne de France, de Belgische organisatie en een tweede Duitsche bond dc laatstgenoemde organisaties hebben besloten een nieuwe internationale te stichten. FRANKRIJK. DE VERHOUDING TOT AMERIKA. Het anti-oorlogsverdrag. Parijs, 13 Juni. Tot dusver is het departement van buitenlandsche zaken aan de Quai d'Orsay niet officieel in kennis gesteld van de voorstellen der Amerikaansche regee ring met betrekking tot de tusschen de Ver. Staten en Frankrijk te openen onderhandelin gen over de overeenkomst, waarbij de oorlog onwettig" wordt verklaard. LEON DAUDETS ARRESTATIE. Nader wordt nog uit Parijs gemeld Gisterochtend in de vroegte is Léon Daudet gearresteerd Om twee uur had de prefect van politie daartoe last gekregen van den minister van binnenlandsche zaken. Te 7 uur verschenen agenten en garde-soldaten te paard en te voet voor het gebouw van de Action Fran^aise. Er werden brandspuiten in batterij gebracht en de lodders opgesteld. Om zeven uur gaat de pre fect ven politie naar de deur van het gebouw. De heer Pujo, hoofdredacteur van de Action Fran^oisc, verschijnt aan de deur. De prefect van politie en Pujo voerden een kort gesprek. Daarop gaat Pujo weer naar binnen. Op het zelfde oogenblik komt Léon Daudet naar bui ten. De prefect van politie zegt tegen hem In naam van het bloed, dat u betreurt, bezweer ik niet noodeloos Fransch bloed te vergieten. Léon Daudet antwoordtAls ik tegenstand bied, zou ik den burgeroorlog ontketenen. In naam van mijn zoon wil ik niet dat er Fransch bloed vergoten wordt I Ik geef mij over met de kreetLeve Frankrijk. De prefect, ant woordde Ik dank U, mijnheer Daudet. Daarop is de prefect van politie met Daudet in een automobiel naar de gevangenis gereden. Daudet is opgesloten in een gewone cel, maar wordt behandeld als een politieke gevangene. ENGELAND. HET WETSONTWERP OP DE VAKBONDEN. L' o n d e n, T 3 Juni. Het Lagerhuis heeft de bespreking van het wetsontwerp op de vak organisatie in tweede lezing in de oommissies aangenomen. Men wil hoofdzakelijk een betere definitie van de begrippen staking en uitslui ting. Voordeeüge Juni-Aanbiedingen in de afdeelingen Den gehee'en dag gesloten DE COMMUNISTISCHE PROPAGANDA. het De Russische invloed in leger. Londen, 13 Juni. (Hbld.) Een deel van de documenten, buitgemaakt bij den inval het Russische legatiegebouw te Peking, zijn thans in den vorm van een Witboek, opgesteld door de Chineesche politie, in Londen aange komen Er zijn documenten onder, gemerkt „zeer geheim", waarin o.m. het volgende vooi- komt: De Chineesche generaals en officieren zijn niet alleen volkomen onwetend in de krijgskunde, maar zij zijn in alle opzichten volkomen onberekenbaar (unbalanced). Zelfs het gewoonste routinewerk kan alleen met be hulp van Russische raadgevers met goed re sultaat worden uitgevoerd. Deze raadgevers zijn zoo populair, dat zij hun enormen poli- tieken, militairen en morcelen invloed kunnen doen gelden op eiken officier van het nationa listische leger. Omstootelijk is voorts bewezen dat dc mili taire attaché der sovjets bemiddeling verleen de tot het verschafTen van wapenen voor het Kantonneeschc leger en daartoe in rccht- streeksche verbinding stond met de burgerlij ke en militaire raadgevers van de Kantonnee schc regeering. POLEN. RUSLAND EN POLEN. Na de tweede Russische nota. Warschau, 13 Juni. Volgens de bla den alhier hecht men in regceringskringen geen bijzondere grootc bcteckenis aan de tweede Russische pota. Men meent, dat de toon er van meer berekend is voor Russisch binncnlandsch gebruik. Het is nog niet bekend onnecr dc Poolschc regeering zal antwoor den. Volgens een later bericht uit Polen zou het Poolschc antwoord op de tweede Russische nota gisteren nog aan de Russen worden over handigd. Bij afwezigheid van Zaleski, die te Genève verblijft, is het Pilsudski, die dc leiding heeft van het departement var. buitenlandsche zaken. RUSLAND. NIEUWE DOODVONNISSEN. Spionnageproces te Odessa. Odessa, 13 Juni. Dc rechtbank alhier heelt een buitengewone zitting de zaak van 16 per sonen, verdacht van spionnage, behandeld; II erden ter dood veroordeeld en drie tot tien jaar gevangenisstraf. Twee werden vrijgespro ken. Dc veroórdeelden hadden gespionneerd oor Roemenië en ook geholpen bij het over de grens brengen van Russen, die voor het sovjet regiem naar het buitonland wilden vluchten. De meesten hunner erkenden, dat zij inderdaad schuldig waren aan de hun ten laste gelegde feiten. EEN NIEUWE AANSLAG. B e r 1 ij n, 13 Juni. (Hbld.) Via Riga ko men er berichten uit Moskou, volgens welke andermaal een moordaanslag is gepleegd op een hoog ambtenaar der sovjetrcgecring. In het stadje Riga in dc nabijheid van Mos kou is eergisteren het lid van de communisti sche academie prof. Tocrow Gansburg ver moord. De moordenaars wisten te ontkomen en de politie is er niet in geslaagd eonig spoor van hen te ontdekken. De vermoorde was in 1923 plaatsvervangend leider van de Russi sche handelsdelegatie te Berlijn. Uit Cairo wordt officieus gemeld, dat men daar goede vorderingen maakt naar de oplos sing van het conflict tusschen Groot-Brittan- nië en Egypte. Tijdens de Bairam-vacantieda- gen zijn er geen nota's over cn weer gewisseld, maar is mondeling onderhandeld, cn deze ge sprekken schijnen tot een goed resultaat te zul len leiden. Gister heeft het Egyptische kabinet vergaderd waarna de regeering verklaringen heeft afgelegd over de verschillende punten waarover door de Britschc regeering ophelde ring was verzocht. Deze verklaringen, zegt het officieuze bericht, zullen het waarschijnlijk on- noodig maken dat een ultimatum wordt gezon den, waarvoor men aanvankelijk vreesde. In dit verband kan nog worden gemeld, dat dc onder minister van buitenlandsche zaken Lovkeï Lampson gistermiddag in het Lagerhuis op een vraag van commander Kennworty, die wederom inlichtingen vroeg omtrent de positie van Groot-Brittannië in Egypte, speciaal in ver band met het Egyptische leger, antwoordde dat Lord LJoyd in voortdurende vriendschappelijke bespreking was met dc Egyptische regeering"* en dat het daarom onder deze omstandigheden wijzer was thans dit punt niet aan te roeren. ZUID-SLA VIE. ZUID-SLAVIË EN ALBANIË Rome, 13 Juni. Naar de bladen melden, is het bericht, volgens hetwelk de Albanee- sche gezant te Belgrado, niettegenstaande het verbreken der diplomatieke betrekkingen, toch in de hoofdstad zou blijven, onjuist. De gezant zal Woensdag naar Tirana vertrekken EGYPTE. ENGELAND EN EG'/PTE. Een accoord. Cairo, 13 Juni. Naar het schijnt hebben de Engelsche Hooge Commissaris cn de eerste- minister een accoord gevonden en zullen bin nenkort de slotnota# worden uitgewisseld. JAPAN. JAPANSCIIE BEMIDDELING? Poking, 13 Juni. Generaal Jamanasji, oud-minister van oorlog, is hier vanavond qangekomen. Het gerucht goot, dat hij op dracht heeft gekregen van den Japnnschen eersten-minister om te trachten te bemiddc len voor het herstel van den vrede in China. CHINA. DE MILITAIRE TOESTAND. De stond der verschillende legcis. Londen, 13 Juni. In het Britschc I^o- gerhuis heeft Locker Lampson, de parlemen taire secretaris van buitenlandsche zaken, een overzicht gegeven van den militairen toestand in China. Hij verklaarde, dat dc jongste be richten er op wijzen, dat dc strijdkrachten van de Ankoeosjoen die ongeveer 180000 man sterk zijn, een linie bezet houden vnn Lintsjeng op dc lijn TientsinPoekau, dun langs de Gele Rivier, noordoostelijk van Kai- feng, vervolgens langs den noordelijken oever an de Gele Rivier tot noordwestelijk van Tsjangsjau met een defensieven westelijken flank op de spoorlijn PekingHankau. De zuidelijken hebben op dc meeste punten voeling gekregen met de Ankoeosjoen en rc- organiseeren hun troepen voor den verdei en pmarsch. Dc sterkte hunner gecombineerde legers is ruw geschat 130.000 man. Dc troepen van Fengtien krijgen versterkin gen von Mandsjoerijc, cn de geest onder de troepen schijnt goed te zijn. Dc Sjangtocng- troepen deserteeren echter in grooten getale naar den vijand en de linie TientsinPoekau blijft het zwakke punt. De verdediging van Sjantoeng is thans in honden van een paar honderd Russen, die op den zuidelijken oever zijn geconcentreerd. Dc nationalisten komen langzaam van het zuiden vooruit. Tevens wordt gemeld dat ei onderhandelingen goande zijn tusschen noord en zuid, doch dc positie hier is or.zeker. Ycu Sji Sjan, de militaire'gouverneur van Sjans!, heeft zich bij de nationalisten aangesloten. In den militairen toestand rondom Hankau is geen groote verandering gekomen. Kioe- kang is bezet, doordat de troepen naar Tsjiang Kai Sjek zijn ovcrgeloopen, wiens strijd macht thans benoorden deze stad oprukt. CANADA. ENORME HOUTBRAND IN CANADA. Ontario, 13 Juni. In den houtvoorroad van de Pembroke Lumber Company te Pem broke is brand'ontstaan. Een enorme hoeveel heid hout is opgebrand. Er is voor 250000 dollars verbrand. Een paar uur lang heeft men gevreesd, dat voor nog enkele millioenen hout zou wegbranden. Ton slotte kon men den brand toch beperken. MIDDEN-AMERIKA. DE REVOLUTIE IN NICARAGUA. Het vertrek der Amerikaan sche troepen. Managua, 13 Juni. In verband -met het einde van den binnenlandschen oorlog in Nicaragua zullen de Amerikaansche soldaten onverwijld uit Nicaragua worden teruggetrok ken, behalve ongevaar 3500 marine-fuseliers, die daar zullen blijven. AFSCHAFFING DER HUURWETTEN. Geen regeeringsmaatregelen. Naar de T e 1 verneemt heeft het Gemeente bestuur van Amsterdam thans antwoord ge kregen van minister Slotemaker de Bruine in zake de door den gemeenteraad aangenomen motie-Romme, waarin er bij de regeering op aangedrongen werd, wettelijke maatregelen voor Amsterdam 4e nemen in den geest der vervallen Hutu wetten. De minister wijst het nemen van maatregelen van de hand, en verwijst overigens te dezer zake naar het debat, dat hij over de Huurwet ten destijds met den heer Ter Laan in de Twee de Kamer Keeft gevoerd. HAAGSCHE GEMEENTERAAD. G^én huurverordening. Het huurverordeningsdebat in den Haagschen gemeenteraad werd gistermiddag geopend door den heer Joscphus Jitta (v.d.) met een vcrkluring, dot zijn fractie tegen de motie van wethouder Vrijenhoek (mcdc-onderlee- kend door de r.k. Guit en Peters) zou stem men. Alle juristen waren het er wel over eens, aldus de heer Jitta, dat dc gemeenten het recht hadden een gemeentelijke verordening te maken, moor dot behalve de juridische be staanbaarheid ook de economische noodzake lijkheid diende te worden vastgesteld. En don zou bovenal vooropgesteld moeten worden de vraag, of dc maatregel der gemeente eer» b 1 ij v c n d dan wel een t ij d e 1 ij k karakter zou hebben. De socialisten willen natuurlijk den toestand van overheidsregeling der huren bestendigen, als middel tot socialisatie. Daarom willen de vrijzinnig-democraten van een blijvende regeling niets weten, omdat zij feitelijk een socialisatie der woningexploi- tatic zou beteekencn Want wanneer de ge meente de prijzen der woningen regelt, zullen de particuliere bouwers zich afzijdig houden, zal zijzclve daardoor gedwongen zijn de productie ter hand te nemen. En óók de distributie, omdat zij don zal moeten uit maken, welke gemeentenaren voor een woning- met-een-gemeente-tocslog in aanmerking zou den komen. Geen duurzame legeling willen de vrijzin nig-democraten dus. In beginsel wèl een tij delijke, wanneer echter dc noodzakelijkheid ervan blijkt, dus wanneer er een crisistoestand is. Hoe wordt die geconstateerd Het ccnig houdbaar criterium levert de aanwezigheid, al of niet, van het percentage van 3 ongeveer van leegstaande woningen, dat door de wetenschappelijke mannen geëischt wordt in normale omstandigheden. Welnu, waar dit percentage in Den Haag op het oogenblik a! 2.5 is, eind van dit jaar vermoedelijk 3 zal zijn, daar is van een crisistoestand geen sprake. Van de woningen met de lagere huur prijzen is het percentage inderdaad slechts 0.7, maar dit verschijnsel is steeds zoo ge weest, zal altijd zoo blijven, dat er méér vraag naar goedkoopere woningen is. Op een crisis toestand duidt dat niet in het minst. Dc heer Jitta verwachtte, na de opheffing der Huur wetten, wel een schommeling, een schokje om hoog, maar daar moeten we doorhéén, om den gezonden toestand van dc vrije woning markt weer te kunnen bereiken. Als dc ge meente in de tegenwoordige omstandigheden zou ingrijpen (waarbij de kans op niet-goed- keuring door de Kroon niet tc vermijden zal zijn, niet op grond van strijd met de wet, maar op dien van strijd met het algemeen belang), zou hij een joarlijksch cadeautje ge ven aan een groep burgers, die het niet meer noodig hebben. De heer Snoeck Henkemans (chr.- hist.). Van Steenbergen (u.-r.), J o 1 s (v.-b.) on Van Vuurcn (r.-k.) hebben in ongeveer dcnzelfden geest gesproken. Dc heer Snoeck weep op do gcrweldige stadsuitbrei ding, dc heer v. Steenbergen klaagde, dat de gemeente zelve huren vraagt (door den veel tc hoogen erfpachtsconon), die haar, als particuliere exploitatie, tot woekeraarster stem pelen zou. De hcer J o 1 s vreesde geen be langrijke huurstijgingen, wel eenige deining en verschuiving. Dc heeren v. Langen (s -d.), Sicbels (s.-d.), De Visser (comm.) en v d. L o o (a.-r.) hebben een huurverordening zeer aanbevolen bij den Raad. Maar het krach tigst deed dit wethouder V r ij e n h o e k. Deze beriep zich o.m. erop, dat in dc categorie der lagere huren het percentage der leegstaande woningen de laatste jaren zelfs is afgeno men en dat te Delft de huren sterk zijn ge stegen, na de afschaffing der huurcommissie (wóarover de wethouder van openbare werken aldaar hem „reeksen cijfers" had gegeven.) Deze mcdedecling was echter wel in flagranten strijd met die van den burgemeester, die mededeelde, dat de Haagsche Bouw- en Wo- ningdienst van den Dclftschen dienst bericht had gekregen, dat „van aanzienlijke huurver- hooging geen sprake was" te Delft I De bur gemeester merkte voorts op, dat huur stijgingen na intrekking der huurwetten nog geen bewijs opleveren zullen, dat die stijgin gen ongerechtvaardigd zijn, en de intrekking dus onverstandig was. Want in Rotterdam, waar men ook een gemeentelijke verordening wil, heeft men aanstonds een stijging tot 60 boven vroeger daarin opgenomen, terwijl de huurwetten maar tot 50 gingen. Een bewijs dus, dat men gevoelt, dat die 50 tc gering zijn. De grootere vraag naar goedkoopere wo ningen, waarmee wethouder Vrijenhoek zoo had geschermd, was ook geen crisisverschijn sel. De commissie van plaatselijke werken (al thans haar kleinst mogelijke meerderheid), wenschte een b 1 ij v e n d e n maatregel, het geen ook consequent is, maar waarvan voor standers van een v r ij e woningmarkt niet willen weten. Het principieel bezwaar van den burgemeester was, dat de gemeente, in normaal geworden omstandigheden, een last zou leggen op toevallige eigenaren, ten bate van toevallige bewoners. Een dergelijke on rechtvaardigheid en een dergelijke bevoorrech ting mag de overheid slechts handhaven in crisistijden. Nu alléén in Spoorwijk reeds zes tig woningen leegstaan, kan toch niet meer van een noodtoestand gesproken worden. Me nige bewoner, dieeen verhoogden fc»vensstan- daard geniet, betaalt trouwens nog te weinig huur in verhouding tot zijn inkomen. Nadat de heer Duymaer zich vóór een t ij d e 1 ij k e n maatTegel had verklaard, werd de motie van wethouder Vrijenhoek verwor pen met 21 tegen T8 stemmen (vóór de soda listen, de roomschen Mooyman, Peters en Guit, de anti's v. d. Roo en Duymaer en de communist De Visser) en het afwijzen«r prae- advies van B. en W. op de ingekomen adres sen (waarin om een huurverordening werd ge vraagd), goedgekeurd z. h. s.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1