Piano's ABQHKEMENTSPilUS r^TT1" voo'A;";" DE EEMLANDER" BUITENLAND. jechstein Perzina lijden Stoffen. Corsetten en Kousen. BINNENLAND. FEUILLETON. EERSTE BLA£ „De Amersfoortsche Berg" CONCERT. Utrechtschestr, 44 DE WILDE HERTOGIN 25e Jaargang No. 294 tooit 2.10, per oniad/0,73. Idem franco per pos# f 3.—, per week (met gratis venekenng legen ongelukken) f 0.17* afzonderlijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD i) DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. h^nHEMSCHE POORTWAL 2A. POSTREKENING N». 47910. Tki.INT.ei3 Woensdag 15 Ju>>. ,^2* PUDS DER ADVERTEHTIÉH met Inbegrip van «en bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eD Llcfdadigheids-advcitentiên voor de helfc der prijs. Voor handel cu bedrijf bestaan teer voordceligc bepalingen voor het idvcrteeren. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DE RAADSVERGADERING. Het Memclgebied. De Raad van den Volkenbond besloot in ge heime zitting op voorstel van Stresemann eerst Woensdag te beslissen, of de kwestie Memel op de agenda geplaatst kan worden. De mo gelijkheid bestaat, dat tusschen Duitsohland en Litauen overeenstemming woidt bereikt, waar door inmenging van den Volkenbond over bodig wordt De koloniale mandaten. Genève, 14 Juni. In welingelichte krin gen wordt beweerd, dat Chamberlain, Briand en Stresemann ook de quacstie of Duitschland in de commissie der koloniale mandaten zit ting dient te nemen, besproken hebben. Cham berlain heeft zich tegen dien wensch van iDuitschland verzet, vooral met het oog op dc stemming in de dominions. Men is er echter van overtuigd, dat de Duit- «dhers dit desideratum niet zullen opgeven en er weldra opnieuw mee zullen voor den dag komen. Een conferentie over het Rijnland. Genève, 14 Juni. Er zal bij Chamber lain een bijeenkomst plaats hebben van allen, die deel hebben gehad aan het Rijnpact, ten einde na te gean wat dc tot nog toe verkre gen resultaten zijn. In 't bijzonder zal het vraagstuk van het statuut van Rijnland be sproken worden. In Diritsche kringen doet het gerucht de ronde, dat men het inzake de Oostelijke ves tingen eens geworden isde geallieerden zou den zich tevreden stellen met een inspectie door neutrale deskundigen. De algemeene toestand. Gencve, 14 Juni. De Fransche, Engel- sche en Belgische ministers van buitenland- sche zaken, alsmede de Italiaansche gedele geerde in den Volkenbondsraad en Isji als lid van den Raad van Gezanten, zijn in de kamers der Engelsche delegatie bijeengekomen ter bespreking van den algcmcenen locstand. Morgen om 5 uur zal er een nieuwe bijeen komst plaats vinden. Alle aanwezigen zijn het er over eens, dat de besprekingen zeer nuttig en vriendschappelijk zijn geweest. Voor mor genavond zal er echter niets worden mede gedeeld. In het Saargebied. Saarbrücken, 14 Juni. Op grond van het besluit, op 12 Maart 1927 in den Volkcnbondsraad genomen, is het Saargebied thans volkomen ontruimd door het Fransche leger. Eris nu echter een spoorweg-garde in de plaats gekomen. De vrijheid van vcrceniging. Genève, 14 Juni. De arbcidsconferentie heeft Dinsdagochtend dc bespreking over dc vragenlijst inzake de vrijheid der vakvcrecni- gingen gesloten. De besprekingen der ministers. Genève, 14 Juni. (Msb.) Dc vertegen woordigers der mogendheden, die het Rijn landverdrag te Locarno gesloten hebben, Briand, Chamberlain, Stresemann, Vandervel- de en Scialoja, zijn vanmiddag van vijf tot ze ven uur tezamen geweest. Ook Ishii heeft aan de bijeenkomst deelgenomen, daar Japon in de gezantenconferentie zitting heeft. Reeds deze samenstelling der bijeenkomst wijst erop, dat men in het bijzonder gesproken heeft over de verificatie der ontmanteling van de Duitsche vestingen aan de Poolsche grens en over de vermindering der bezettingstroe pen in het Rijngebied. Uitingen van bevoegde zijde bevestigen, dot de Russische kwestie in ieder geval geen hoofdonderwerp der bespreking heeft uitge maakt. Het officiccle communiqué zegt, dot de zes staatslieden den algemeenen internationalen toestand hebben onder de oogen gezien en morgen opnieuw zullen bijeenkomen. Op grond van inlichtingen van gezagheb bende zijde kon ik daaraan toevoegen, dat de besprekingen hartelijk waren cn een bevredi gend verloop namen en dot geenerlei moeilijk heden zich» voordeden. In het algemeen vertrouwt men hier, dat het gelukken zal, omtrent dc vestingen aan de Duitsch-Poolsche grens en dc vermindering der Rijnlandsche bezetting ovei eenstemming bereiken. Duitschland en Lithoucn. Genève, 14 Juni. (H.N.) Vanmorgen heeft de raad van den Volkenbond een voorstel tot verdaging van dc behandeling van verschillen de geschilpunten tusschen Duitschland en Li tauen behandeld. Op grond var» een bespreking, welke hij van morgen met dr. Stresemann heeft gehad, legde Woldemaras, de minister-president van Litauen de verklaring af, dat hij een weg om aan dc Duitsche bezwaren tegemoet te komen, reeds gevonden meende te hebben. Dr. Stresemann van zijn kont verklaarde, dat hij in deze zitting zijn standpunt nog niet defi nitief kon vaststellen en stelde daarom voor, de beslissing over het door Litauen ingediende protest ten opzichte van de behandeling der Duitsche bezwaren tot morgen te verdagen. De raad van den volkenbond heeft dit voor stel aangenomen. DUITSCHLAND. DE ONTRUIMING VAN HET SAARGEBIED. Saarbrücken, T4 Juni. Ter uitvoe ring van het besluit van den volkcnbondsraad van 12 Maart 1927 volgens hetwelk dc Fran sche troepen het Saargebied zouden verloten en een spoorwegbewakingsafdeeling van hoogstens 80 man in 3 maanden tijds zou worden ingericht is het Saargebied op 10 de zer volgens den daarvoor vastgestelden ter mijn ontruimd. ENGELAND. DE VERKIEZINGEN IN IERLAND. Dc einduitsJcg. Londen, 15 Juni. Thans zija alle uit slagen der verkiezingen in Ierland bekend, behalve twee van de universiteiten. Gekozen zijn Rcgecringspartij 48 Republikeinen 44 Arbeiders 22 Onofhankclijken 12 Boeren II Anderen 13 In dc oude Dail waren ei 60 volgelingen van Cosgruvedc republikeinen, die in 1923 ook ten getale van 44 tgekozen werden, hadden geen zitting in de Vergadering. De partij is nu trouwens gesplitst, dc Valera heeft thans zonder Mevr. Mac Swinney even veel zetels behaald als in 1925 toen de een heid der partij nog r.det verbroken was. On der dc „Anderen" uit bovenstaande lijst zullen er ook nog eenigc volgelingen van Mevr. Mac Swinney zijn (eergisteren waren er reeds 4 gekozen), die dus nog geheel op het oude standpunt van Sinn-Fcin staan. De Valera zal waarschijnlijk thans wol zit ting nemen in de Dail, zeedaï dc rcgeeciings- coalitie uit meer dan 75 leden zei moeten bestaan om een sterk bewind mogelijk te maken. Of het mogelijk zal zijn zulk een coa litie te. vormen, valt nog niet tc voorzien. De arbeiders zijn steeds zeer felle tegenstanders geweest van Cosgravc en dc boeren hebben voor dc verkiezing leeds nllc samenwerking geweigerd. Do cnofhonkc lijken zijn meest '1 Engelsch-gczinden, en ender dc „Andoren" bevindt zich wel niet veel dal een regeering kan versterken. RECLAME- Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer I.« Bezoekt de theetuin iederan middag en svonc) Vooicteelige Juni-Aaribiedingen in de afdeelingen POLEN. DE LANDDAG BIJEENGEROEPEN. Geruchten over Russische mi litaire maatregelen. Warschau, 14 Juni. De Staatspresi dent heeft vanmidddag het decreet ondertee kend, waarbij de Poolsche Landdag tegen 20 Juni voor een buitengewone zitting bijeenge roepen werdt. Warschau, 14 Juni. Het Poolsche pers bureau Express verneemt ."it Moskou, dat de eerste reserve in Ockrnajine voor vier maan den is onder de wapens geroepen. Verleden jaar is die reserve slechts drie weken onder de wapens geweest. Hetzelfde persbureau deelt nog mede, dat het lcgcrcontingent der Oekrajinc met 500.000 man vermeerderd is. DE MOORD OP WOJKOF Roscngolz als getuige. Moskou, 14 Juni. Rcsengolz, de vrocgere Russische gezant te Lenden, is naar Warschau gereisd, waar hij zal getuigen in het proces over den moord van Wojkof. RUSLAND. DE* TOESTAND. Een dreigement der G. P. Oc. Onlusten in het land der Kirgiezen. B e r 1 ij n, 14 Juni (Hibld.) Zooals reeds is gemeld, heeft het gerechtshof tc Odessa elf personen wegns spionnage ten behoeve van Roemenië ter dcod veroordeeld. De dood vonnissen zijn lot dusver nog niet voltrokken. De nervositeit in Rusland neemt echter voortdurend toe en men gelooft, dat er neg meer doodvonnissen cn arrectuties zullen 4;ol- gen De G. P. Oc. heeft bekend gemaakt, dat, als er nog meer aanslagen op Sovjetautoritci- ten zullen worden gepleegd, zij vijf-cn-twinlig gijzelaars van de anti-bolsjewieken zal laten doodschieten. In het land der Kirgiezen hebben ernstige botsingen tusschen dc bevolking cn de roodc troepen plaats gehad. Dc staat vaan beleg is over het gchcele Kirgiezenterritorium uitge sproken. Het verluidt, dat de regeering ook voorne mens zou zijn, den staat van beleg te Moskou en Leningrad of te kondigen. Tweede Kamer. Dc heer Klccrckoper kreeg in dc zit ting van Dinsdag verlof dc Regecring te in- lerpcllceren over dc weigering van de erken ning van den Nieuw Malthusiaonschen Bond en in verband duormede over dc wcnschelijk- hcid van de herkiezing van het vcrcenigings- rccht De interpellatie wordt non dc agenda toege voegd. Dit is ook het geval met enkele wetsontwer pen, waaronder die betreffende het midden- stondscrediet. Dc heer L. de Visser verzoekt dc Re geering vragen te mogen stellen ever den in val in dc woning vap dc Indonceschc studen ten tc den Haag en Leiden. Op dit verzoek wordt nader beslist. Aan de orde is de comptabiliteitswet. Dc heer v. d. Tempel vraagt of ort. 11 geen vetorecht aan den minister verleent. Hij v.enscht niet, dat het machtwoord van den minister in de plaats treedt van een besluit van den Ministerraad. Minister de Geer zegt, dat het art. geen veto inhoudt, maar dc praktijk in dc wet vastlegt. Op een vraag van den heer v. d. Waerden antwoordt Minister de Geer, dot zeer waar schijnlijk reeds voor 't einde van dit kalender jaar de Kamer een ontwerp bc-drijvenwet zol bereiken. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomen. Dit is ook het geval met eenige minder bc- langrijke ontwerpen, waarna aan de orde komt ontwerpbegrooting voor het wegenfonds. Dc heer K r ij g e r critiseert dc wijze van uitvoering van het fonds. Spr. viaagt waarom dc Staat geen 4lA mil- lioer. stort, hetgeen dc bedoeling was en merkt' cp, dot thans nog niet vaststaat wat al of niet naar den wegendienst znl overgaan. De Minister zoekc particulier technische hulp omdat de technische dierst niet voor zijn aak berekend zal blijken. De heer Boissevain sluit zich aan bij hetgeen de vorige spreker zeide. In het bui tenland, dot van den oorlog te lijden had, zijn dc wegen thans veel beter dan hier tc lande. Hij dringt aan op centralisatie bij de uitvoe ring van het wegenplan en op afschaffing van dc tollen. De heer E b e 1 s stemt met de rede van de vorige sprekers in cn acht een scheiding tus schen rijks- cn andere wegen onnoodig Spr. dringt op centralisatie aan cn dient een motie in om te komen tot instelling van een wegen raad. De heer J. ter Laan merkt op dat groote gedeelten van land door het plan slecht be deeld zijn, speciaal Groningen en vraagt om maatregelen om te voorkomen dut het weg dok vernield wordt door voertuigen. Dc heer van R'ij ckevorsel ondcrschrijlt de reeds maanden geuite klacht over het ge brek aan voortvarendheid Hij hoopt, dut bij c' volgende begrooting van een betere voor bereiding zol gesproken kunnen worden mede met het ccg op de bestrijding van dc werk loosheid. Die voorbereiding g:ldt zoowel den bruggenbouw als den aanleg van nieuwe we gen. Minster de Geer zegt, dat het niet zal liggen oan dc geldmiddelen van het Wegen fond*". als dc wcgverbctering niet in die mate plaats heeft als men zou weftschen. Do Sta et blijft optreden uls bankier. Het departement cn Financiën heeft geenszins aangedrongen cp besnoeiing der uitgaven. i Minister v. d. Vcgte zegt, dat de Wa- tcrstaatsa,mbtcnarcn met alle kracht bezig zijn om dit jaar een draaglijk figuur te slaan en datgene voor tc bereiden, wat volgend jaa» geschieden möct. Natuurlijk is een gcruimeo Tijd heengegaan met het samenstellen van plan en kaart. Ware er een we gen rand ge weest, dan zou deze. voorbereiding nog langci geduurd hebben. Wanneer cr eerst een plan zou moeten wor den gemaakt, waarop thans geen enkele aan merking zou zijn tc maken, dan zou spr. dour- mede het volgend jaar nog niet gereed zijn Doel was ccn werkplan op te stollen voor de eerste jaren. Er zol overleg moeten worden gepleegd met alle provincies. Daarna kan eerst een pldn worden ontworpen, dat voor do eerste tien jorert kan gelden. Daaraan kon bc» gonnen worden, als eerst dc thans gevraagde gelden maar zijn toegestaan. Bij de begroo ting van 1928 zal spr. een pion voor 5 jaren overleggen. Over ccnige jaren zullen onze wegen met dc buitenlandschc kunnen wedijve ren. Doch zoo slechts als men 't voorstelt, zijn onze wegen niet. Voor de opheffing diu tollen is ccn wettelijke grondslag noodig. Er wordt hard gewerkt aan een wegenwet. Mis schien kan spr. die in het nojaor indienen Dc heer K i ij g e r licht bij amendement toe om voorloopig geen nieuw vost personeel voor den wegendienst aan te stellen. Na bestrijding door den minister trekt de heer Krijger zijn amendement in. Dc heer Van Gijn dient een amendement in om dc volle uitkeering van 4 mill'.oen aan wegenfonds te doen. Minister Dc Geer verklaart bet on aannemelijk. Het amendement wordt verworpen met 44 tegen 17 stemmen. De begrooting van het Wegenfonds wordt aangenomen benevens nog eenige ontwerpen De vergadering wordt verdaagd. Berichten. s ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Aon dronkenschap tc wijten. In ccn auto, die gisternacht omstreeks twee uur nabij Britsum op den weg StiensLeeu warden reed, zaten behalve de chauffeur drie he eren en een dame. Op zeker oogenblik reed de auto tegen een boom en vloog ze langs de zen boom over de langs den weg Joopende sloot tegen den wol aan den overkant. De voorwielen drongen in den weeken bo dem, waarop dc auto kantelde. Alle inzitten den kwamen in de sloot terecht. Do heer W. S. uit Leeuwarden werd onmiddellijk gedooci De chauffeur H. F kon zich door het stuk slaan van ccn ruit uit dc auto werken en op den wal komen Hij is ernstig gewond en is naar het St. Bonifaciusizickcnhuis tc Leeuwar den vervoerd-, waar hij ter verpleging is op genomen De twee andere heeren, die in dc auto za ten, een reiziger uit Groningen en de heer A S. uit Leeuwarden cn mej. A. O. uit Leeuwar den wisten zich tc redden. Zij hadden een nat pok en enkele lichte verwondingen. Dc reizi- ■r uit Groningen heeft een arm gebroken De oorzaak van hc tongeva! is aan dronken schap t wijten OPRUIING. Het zenden der Sumatra naar Shanghai. Voor de Haagschc rechtbank heeft heden tc-rccht gestaan dc 27-jarige publicist A. L. C.r wonende tc Voorburg, terzake van het mis* drijf bedoeld in art. 131 van hel Wetboek van Strafrecht Verdachte heeft in het nummer van T6 Maart jl. in het blad Dc Vrije Socialist, een sociaal-anorchictisch orgaan, een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het zenden van den kruiser Sumatra naar Shanghai, in welk artikel hij betoogde, dat dit de inleiding was tot het betrekken van ons land in den ocrlog, waartegen voor dc arbeiders het mid del wasalgemeene werkstaking cn dienst weigering. Het artikel eindigde als volgt Wekt de mariniers op tot muiterij, dc arbei ders tot staking, alle mcnschcn tot verzet. Uit het Duitsch dooi ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHMARINE. 15 Maar van de ochtendrit kwam niets. Want den volgenden morgen, juist toen de sport- lievende menigte zich in de hall verzameld had, reed dreunend en stampend een trots vierspan de oprijlaan op. Met een luide jubelkreet snelde Grace et heen om de jonge vrouw te begroeten, die op de bok zat en met vaste hand haar schui mende, snuivende Hannovcrschc paarden voor de poort inhield. Dat was Gloria, hertogin van Sainsbury, Grace's zuster in Engeland be kend, beroemd en besproken als de „wilde hertogin." Gloria, de oudste dochter van Lord Burn- ham was na den oorlog getrouwd met Ed ward Percy, den negenden hertog van Sains bury, in rechte lijn nakomeling van William Percy, die met Willem den Veroveraar naar Engeland trok en van wiens stam later de gra ven en hertogen van Northumberland kwamen De Sainsbury Linie stamde van de Northum- berlands af vanaf de 15de eeuw en stichtte een eigen groote bezitting aan dc Schotschc grens, waar Henry de eerste graaf van Sains bury voor zich in Cheviot Hills een groot slot liet bouwen. Sainsbury Castle werd in den loop van de twee volgende eeuwen het middelpunt van een geweldige hecrschapprij, die zelfs eer» tijdlang den glans van de Northumbcrlands overschaduwde. Maar in de zeventiende eeuw kwam het ongeluk over het trotsche geslacht Niet door politieke gebeurtenissen of onzin nige voorspellingen maar door de charmante verschijning van prinses Jarobina Odcspini, welke Hertog Henry uit Italië, als gemalin had medegebracht. Dc warmbloedige Italiaansche bedierf het schoone gelijkmatige geslacht van de Sainsbury's; het Britsche taaie bloed ver droeg de fusie slecht. Dc Sainsbury's waren voorheen alle breedgeschouderde, kolossale mannen geweest, echte degelijke, rechtschapen grensbewoners, die echter voot een glas bier en een getrokken zwaard niet op zij gingen, verder goede gastheeren en trouwe cchtgcr.oo- tcn waren. Met George, den zoon van de schoone Jacobina. begon het ongeluk. Hij was niet zooals zijn vader keltisch roodblond en breed geschouderd, nmnr slonk en donker bruin In plaats van de cenigszins watergrauwe oogen van dc Sainsbury's hod hij de weekc overmoedig donkere Odcspini oogen. Hij trouwde zeer laat, nadat hij de gcheele wereld rondgezwoi ven had. Al zijn nakomelingen mannelijk zoowel als vrouwelijk gingen don- zelfden weg op. Doorbij kwam nog dat alle Sainsbury's knappe en wellevende menscheri waren, even gevaarlijk voor zichzelf als voor hunne medcmenschen. Edward Percy, de ne gende hertog van Sainsbury ging door voor de mooiste man van Engeland maar toen Glo ria Burnhain hem haar kleine stevige hand schonk bezat hij van de trotsche heerlijkheid van zijn huis alleen nog het oude, half verval len stamslot in de Cheviot Heuvels en het recht om te vjssrhon in de Tweed. De honderdduizend pond, die Gloria mee ten huwelijk bracht waren juist toereikend om dc schulden te betalen, die zijn vader achter gelaten had en om Sainsbury Castle tc her stellen. Toen dit groote werk volbracht was legde Edward Sainsbury zich met ccn long ontsteking tc bed en werd in dp Sainsbuiy kerk aan de zijde van zijn voervaderen voor eeuwig ter ruste gelegd Drie en twintig we.s Gloria oud, toen zij met haar éénjarig zoontje nchteibleef. Maar Gloria was Gloria. Zij snelde niet lot haar vader om haar ongeluk voor hem uit tc jammeren. Zij verkocht haar paailcn en bril- Ianten en begon een schapenteelt, waarvoor dc wijd uitgestrekte golvende Cheviothcuvels een prachtig terrein boden. Toen het met dc scha pen niet genoeg naar haar zin ging, kocht zij Slockberry-hocve, die eertijds aan de Sains bury's bchcoid had cn begon een pnarden- stoeterij Want van paarden hield zij. Paarden waren een hartstocht van haar. Paarden cn honden. Voor de uitgaande wereld werd zij een een zame, waarvan al spoedig alle mogelijke lief lijke sagen en legenden de ronde deden. In Londen kwam zij weinig, des winters alleen met Kerstmis ging zij naar Burnham Towcr om met haar vader en zuster een paar stil-ver- genoegde dagen door tc brengen. Verder huis de zij zomer en winter in de oude gebouwen, voedde haar zoon op, inspecteerde de kudden schapen, verzorgde de paardenfokkerij en liet dc Londensche lasteraars naar hartelust bab belen. Zij reed haar paarden zelf af. -Abonneerde zich cp tijdschriften over wolhandel cn land bouw. Hield zelf hare boeken bij. De eenjari gen bracht zij zelve ter markt in New-Market. Door geen wolmnkolaar of paardenhande- lanr liet zij zich bedriegen Met geweer en ré- volver kon zij omgaan als een cowboy in Ne vada. Hear klccderen weiden thuis gemaakt door csn naaister, die vier n-.aal in het jaar van Newcastle uit op het slot kwam. En zij had geen flirtsWat men van haar ook kon zeg- gjn hierop strandden alle lasterpraatjes. Maar zij is een wilde, zeide op een dag gra vin Lunbrokc, oppcrhofdnme van dc Koningtn. Dat bijvoegclijk naamwoord bleef met Gloria vcrcenigd, iedereen neemde haar van toen af: „He wilde hertogin" Waarom eigenlijk? Dat wist niemand van al diegenen, die zich vroo- lijk maakten over haar. Misschien vond men haar vreemd, omdat zij haar leven niet doel loos gebruikte maar eerlijk dc kost verdiende cn werkte. Nu wierp zij haar knecht dc teugels toe cn sprong van den bok, juist in de armen van haar zuster. Zij w-as groot en slank evenals Grace, had dezelfde blauwe Burnham-oogen cn hetzelfde volle lichtbruine haar. Maar haar gestalte was krachtiger, voller, Haar bewegingen beslister. En het rood op haar wongen was geen kunsti ge schmink maar door de snelle rit veroor zaakt. Gloria Sainsbury hed in haar leven nog geen „rouge" gebruikt. Een mannelijke vrouw Neen, integendeel 11 Een vrouw, een echte, oergezonde vrouw vol levensvreugde. In haar pink alleen al meer vrouw dan alle mooi geklccde opgedofte vrou wen en meisjes tezamen die zich nu in dc Hal) verdrongen, haar zuster Grace niet uitgeslo ten. Van alle kanten snelden dc gasten toe. Zelfs de langslapers sprongen gehaast het bed uit, want het was reeds een genoegen de eenzame vrouwe van Sainsbury Casïle zoo levendig en vroolijk to kunnen aanzien, daarvoor offerde men graag dc r-"st van den ochtendslaap op. Lord Burnham werd zelfs in de bibliotheek op geschrikt door het spektakel. Hij was juist met zijn secretaris aan de ochtendpost begonnen. Een expressebrief van Karaschin was er bij maar zelfs dien liet hij liggen. „Hallo!" old girl!" riep Lord Burnham uit teen hij in de huil kwam en bemerkte wie het middelpunt van de opgewonden menigte was. „wat brengt jou op zulk een ongewonen tijd in de vaderlijke hut „Mijn gaarden" lachte Gloria en wees op het voorplein cvanr nog haar goudvossen snuivend stonden cn de kleine hoofden overmoedig heen cn weer schudden. „Je paarden Iedereen sperde verbaasd de oogen open Dat was weer een nieuwe grap van de wilde hertogin! Talloozo vrouwentongetjes spitsten zich vol verwachting. Gloria gaf haai vader een klinkenden kus cn trok hem naar buiten naar het spon. „Ziet eens vaderzeide zij, „zij zijn vier jaar oud en hebben de tweehonderd zestig mij len van Sainsbury Castle tot hier in precies acht cn dertig uur afgelegd, de rusturen niet medegerekend". „Wat", stamelde mylord, „je wilt toch niet zeggen, dat jc met dien wagen van daar naar hier gekomen zijt „Dat en niets anders wil ik zeggen. De luxe van een auto kan ik me niet permitteeren, van den trein houd ik niet, waarom dan niet eens genieten van het romantische van de oude „mailcoach Het was heerlijk, vader, eenvou dig heerlijk (Wordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1