DE EEMLANDER fK0FFIE-HULS::0 L J. LUIJCX Zn, Zijders Stoffesi. Corsetten en Kousen. FEUILLETON. ABONNEMENTSPRIJS V00r^T PRIJS DER ADVERTENTiEN met Inbegrip van een EERSTE BLAD. Goud-, Zilver en Uurwerken. Reparatieinrichting. VtiSic? BUITENLAND. DE WILDE HERTOGIN 25e Jaargang No. 295 foort 2.10, per maaad/0.75. Idem franco per post f 3.-per weck (met gratia vtnekeriBg tegen ongelukken) f 0.176. afzonderlijke nsmmers 1 C.O 5. SFOOBTSGH DAG3I.A! 57 DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. ^HEMSCHE^RTWAL 2A. POST REKEN INO IJ*. 47910. Ttc INT. 613 Dondercag 16 Juni -|927 bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen eD LJcfdadigheids-adveitentiëo voor de helft der prijs- Voor handel cu bedrijf bestaan zeer voordcchge bepalingen voor het adverteeren- bene circulaire, bevattende d» voorwaarden wordt op aanvraag toegezonden. Nabetrachting over den Gemeenteraad. irt 'hoc'fdlza'ak was (het Dinsdagavond weer llret onderwijs, d'at de dispussiie beheerschte en wal' naar 'aanleiding van het verzoek der Veraeniging voor Christelijk Nationaal On derwijs om gelden uit de gemeentekas te mogen ontvangen voor den bouw eener nieuwe school aan de Krui sk amp. Het ver zoek was geteekend door 56 ouders voor 68 kinderen. Uit een nader ingekomen adres (bleek echter, dat een aantal ouders hun handteekening terugnamen. O.p zich zelf is dat niet® 'bevreemdend. De een of andere (propagandist gaat er op uit en weet zonder veel moeite verschillende menscihen te 'bewegen de aanvrage voor de nieuwe school te teekenen'. Wij schakelen eike ge dachte aan ongeoorloofde middelen uit. Maar uit ondervinding weten wij, dat het heusch niet zooveel moeite kost dergelijke handteeikeningen te verzamelen. Eenigen tijd later komt er iemand met de menscihen praten en bemerkt, dat het volstrekt geen vurig verlangen ds naar een „Christelijke school" dat hen heeft doen teekenen. Dat is ook heusch niets bijzonders en komt veel voor. En met evenveel genoegen als ze eerst 'hun handteek en ing hebben geplaatst nemen ze die dan terug. Ter inlichting van den 'heer De Lange kunnen wij meedeelen, d'at in diit geval met de menschen over een en ander is gepraat en dat toen is gezegd: Over een week kom ik terug, denken jullie nu eens na over het geen we 'besproken hebben. Van dwang is absoluut geen sprake geweest; het zou trou wens interessant zijn als de heer De Lange eens mee wilde dee'len over welke dwang middelen d»e niet-kerkelijken beschikken. En toen na een week om antwoord werd ge komen 'hebben d'e menschen geheel vrijwil lig hun h and t eek er.ing teruggenomen. Zoo is het gegaan en daaruit blijkt wel zonne klaar, dat van eenige overtuiging geen sprake is geweest. Laat men dan ook niet spreken van een vurig verlangen naar „Christelijk" onderwijs. De menschen weren en zijn zeer tevreden over hiet onderwijs dat hun- kinderen op de openbare school ont vangen, maar de drang naar „Christelijk" onderwijs wordt hun aangepraat. Uit hen zelf komt die heusch niet voort. Mcrr dat mag nog zoo waar zijn, de Ge meenteraad heeft daarmee niet te maken. Deze heeft alleen te beoordeelen of d'e stuk ken overeenkomstig de wet zijn en. dan dient de aanvrage te worden toegestaan. Ook het intrekken van 'handteekeningen kan en mag van geen invloed zijn op de te nemen be slissing, daar de hand teek ervingen bij de aanvrage overgelegd .geldig zijn. Alen kan dat zonderling, ja zelfs idioot vinden, de wet is nu eenmaal niet anders en aan de hand' van verschillende Koninklijke Besluiten viel het wethouder Jorissen niet moeilijk het voor stel van B. en W. te verdedigen. Met het oog op de wet was de geheele oppositie van de heeren Muilwijk en Schrijver dan ook nutteloos. Of er nog niet een moreelen kant aan deze zaak zit, zullen we nu maar achter wege laten'. Nu de wet de gelegenheid voor het halen uit de openbare kas 'heeft open gesteld schijnt men aan den kant van het bijzonder onderwijs de moreele overwegin gen niet al te zwaar te nemen. Het pure materialisme vindt men dan ook aan de zijde, waar men net doet of men dit het meest veracht. Men mag zich in slaap sus sen met de verklaring, dat de school ge* 'vraagd wordt voor kinderen, die er cp hoo- ren, eigenaardig is het dan toch, d'at in die wijken waar bloeiende „Christelijke" scho len zijn, het aantal socialistische stemmen zoo heel groot is. En wij wagen de ver- ondersteHing, dat heel wat roode stemmen kernen van kiezers, wier kinderen de bij zondere school bezoeken. Een punt, o.i. van belang, hebben we in de discussie gemist. Wij meenen gehoord te hebben, dat de aanvrage ook was geteekend door inwoners van Hoogland. Nu bepaalt art. 86 der L. O. wet -het volgende: Wan neer een school, welke is tot stand geko men overeenkomstig het bepaalde in de art. 72 tot en met 83, bezocht wordt door kinde ren, die niet wonen in de gemeente, waar die school is gevestigd, heeft deze gemeente aanspraak op een uitikeering van de ge meenten, waarin de kinderen woonachtig zijn, in de kosten van stichting en verbou wing bedoeld in art. 74. Deze uitkeering be draagt zes ten honderd van die kosten. Hebben B. en W. zich vergewist van de bereidheid van het Gemeentebestuur van Hoogland' om daaraan te voldoen? Of wordt dat als vanzelfsprekend beschouwd Een ander punt d'at nog al voel discussie bracht was het voorstel tot 'het verkenen van een crediet voor het maken van plan nen voor den bouw van een nieuw gymna sium. Feitelijk ging de oppositie langs het oorstel heen en was het meer te doen cm den tijdelijk ambtenaar, die ook de plannen voor het slachthuis maakte. Ben eigenaardi- gen indruk maakte het hierbij, dat de amb tenaren vam den technisch en dienst tegen het voorstel van B. en W. hebben geageerd, waarvoor zij van den heer Noordewier een gevoelige afstraffing ontvingen. Wat nu per slot van rekening het verschil was tusschen het standpunt van B. en W. en den heer Stadig was ons niet recht duidelijk. Volgens Wethouder Ruitenberg hadden B. en W, dezelfde redeneering gevolgd alls Air. Sta dig en daarom een contract ontworpen voor den betrokken tijdelijken ambtenaar, dat hij uilsluitend voor dat werk was. Eenige aanspraken op vaste aanstelling kam hij dus nimmer laten gelden. Werd de oppositie soms een beetje be- heerscht door den achterklap zoo ijverig ook door sommige raadsleden uitgestrooid'? Intuss'cben staakten de stemmen over hel voorstel, zoadat de beslissing nog wat is uit gesteld'. Een belangrijk voorstel, dat zoo ondei den hamer doorging, was d'at tot verkoop van 27.012 H.A. weiland gelegen aan den Heiiigenbergerwag voor 13.600. De be doeling is d'at daar een groot tuinbouwbe drijf zal worden gevestigd, dat ongetwijfeld nieuwe perspectieven opent voor onze ge meente. Al jaren en jaren heeft de tuin- ouwvereeniging „Amersfoort" propaganda gemaakt voor het tuindersbadrijf. Onder de bekw ame leiding van den heer P. van Straa- len is in den proeftuin aan den Hoogeweg edemonstreerd' dat de grond hier voor tal van producten geschikt is. Langzaam aan heeft zich hier dat bedrijf ontwikkeld, o zoo langzaam. En het zou belangwekkend zijn eens na te gaan of wel steeds alles is ge daan om de tuinders hier aan te moedigen. Alaar nu maken we in eens een spreng. Een groot bedrijf komt er en wel.met den heer ran S'traalen als directeur. Dat wis dus zeggen, dat men van te voren van het suc ces kan verzekerd zijn. Want onder diens deskundige leiding kan het niet anders ol zoo'n bedrijf moet goed gaan. Zijn werk hier in Amersfoort staat daar borg voor. Er is echter een maar aan verbonden en wel deze, dat de heer van Straalen als chef van den proeftuin zal aftreden. Dat is een verlies Lanrostraat 43 - Tel. 852 - Amersloor Gei/estigj 1885 Verhoogt l'w werkkracht en energie 25 "o besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 44316 •V foort Tel. 1200. Voordeel,ge Juni-Aanbiedingen in de afdeelingen van niet geringe beteekenis. Gelukkig zal hij zeer waarschijnlijk niet geheel voor den proeftuin verloren zijn. Wij hoorden althains dat het Bestuur alles in het werk zal stellen om hem als adviseur te behouden, zoodat van zijn voorlichting r.og steeds zal kunnen geprofiteerd worden. Het tuinbouwbedrijf komt nu in Amersfoort dus een groote schrede voorwaarts en wij hébben er groote verwachtingen van voor de toekomst. Vermelden we ten slotte nog, dat aan. de Katfcc-kampen voor 78000 grond werd verkocht, en wel niet minder dan 11794 Af2 Er zijn nu nog over 8Ü16 M2.f waarvan de waarde is geschat cp 502C0. Het opti misme van wethouder Ruitenberg in de vo rige raadsvergadering was diis zeker niet misplaatst. VOLKEP'.ROND. DE CONFERENTIE DER MINISTERS. Rijnlandbezetting en ontwa- peningscontróle. Genève, 15 Juni. Naar verluidt heeft Briand gisteren ter conferentie van de ministers den cisch gesteld, dat vertegenwoor digers der tot de gezantconferentie behooren- dc mogendheden de vernieling der versterkin gen aan de Duitschc Oostgrens zouden con- trolccrcn. Strcsemann verklaarde dat ieder wantrou wen tegenover de Duitschc autoriteiten geheci misplaatst was. Spreker was nochtans in het belang van een goede verstandhouding aan de conferentie voorstellen tot oplossing van het vraagstuk voor te leggen, maar dan ver wachtte Duitschland zijnerzijds, dat de be trokken mogendheden haar beloften in zake dé vermindering der bezettingstroepen in het Rijnland zouden nakomen. DE VOLKENBONDSRAAD. Het ontwapeningsprobleem. Genève, 15 Juni. (V. D.) In de heden gehouden zitting van den volkenbondsraad heeft de Tsjccho-Slowakische minister van buitenlandsche zaken, dr. Bcnes, verslag uitge- biacht over de werkzaamheden der voorbcrei* c!endc ontwapeningsconferentie. Hij wees op de noodzakelijkheid van opschor ting van dc tweede lezing van de ontwerp- conventie tot den herfst van dit jaar, opdat de regceringcn dc tot dusver bereikte resul taten der voorbereidende ontwapeningscom missie grondig zullen kunnen bestudcercn. Hierdoor zou dan de atmosfeer aanmerkelijk opklaren Een interessant debat. Genève, 15 Juni. In de openbare zitting van den volkenbondsraad had een inte ressant debat plaats over het probleem der be perking van dc bewapeningen. Rapporteur Bcnes deed het voorstel, het rapport over dc werkzaamheden der voorbe reidende commissie officieel ter kennis van de regceringcn te brengen. Wegens groote meeningsvcrschillen op vei schcidenc punten heeft de conferentie haat werkzaamheid tot November verdaagd om aan de regeeringen gelegenheid te geven, de zaak nogmaals grondig tc onderzoeken en het moge lijk te maken, in tweede lezing een ontwerp verdrag op te stellen, dat voor de ontwape- nings-conferentic als grondslag kan dienen. Paul Boncour, die Briand vertegenwoordigt, verklaarde, dat de werkzaamheden der com missie een belangrijken vooruitgang beteekenen op den weg der voorbereiding van de on' wapenings-conferentie. Strcsemann, die minder optimistisch was, be toogde de noodzakelijkheid van een radicale verandering der toegepaste methoden, om de tweede lezing van het ontwerp voor een mis- lükking te bewaren, welke het aanzien van den volkenbond zeer zou schaden. Vandervelde wees op dc gebiedende nood zakelijkheid der oplossing van het ontwape ningsprobleem. Het is volgens spr. van groote beteekenis, dat de openbare meening de regee ringen ondersteunt bij de doorvoering van het groote werk. Chamberlain verklaarde, dat hij zelf geens zins pessimistisch was. Tenslotte werd het rapport-Bencs door den volkenbondsraad goedgekeurd. Bcnes diende daarna een rapport in over de werkzaamheden tot voorbereiding van het ontwerp voor de internationale overeenkomst betreffende de particuliere fabrikatie van wapens, munitie en ander oorlogsmateriaal. De werkzaamheden dezer commissie hadden, zooals men weet, weinig succes, wijl de com missie in hoofdkwesties niet tot ovcreenstem- ming geraakte. Met name verlangden de gedelegeerden van Amerika de wapenfabrikntic door den staat in de op te stellen overeenkomst te betrekken. Wanneer dit niet zou geschieden, dan zouden de Ver. Staten niet tot de conventie toetreden Benes betoogde in zijn rapport, dot tusschen de controle der wapenfabrikatie en het schep pen cener internationale overeenkomst ter be perking der bewapeningen een zoo nauwe samenhang bestaat, dat de wapenfabrikatie al leen niet met uitzicht op nuttig effect kan behandeld worden. De wapenfabrikatie door den staat vult niet onder het algemeen ont wapeningsbegrip. DE KWESTIE MEMEL. Overeenstemming tusschen Duitsch land cn Litauen. Genève, 15 Juni. Terzake van do kwestie-Memel heeft heden de Litausche minis terpresident, Woldemaras, in de zitting van den Volkenbondsraad een verklaring afgelegd, waarin het heet De Litausche regeering heoht eraan, reeds thans te verklaren, dat het niet in haar bedoe ling ligt, het Memel-gebied zonder volksver tegenwoordiging te laten. Zij js zich van huur plicht en verantwoorde lijkheid volkomen bewust en zal dienovereen komstig dc noodige maatregelen treffen, om uiterlijk tegen September 1927 verkiezingen voor den landdag tc doen houden. De Litausche rcgecring kon met genoegen vaststellen, dat de voornuamstc moeilijkheid, waardoor deze verkiezingen wcrdcn vertraagd, gelukkig uit den weg is geruimd. Zij is zich volkomen bewust van het autonoom karakter van het Mcmcl-gcbied, zooals dit in het statuut is vastgelegd, en zal ulles doen, om deze auto nomic effectief tc doen zijn cn een samenstel ling van den landag en van het directorium op dcmocrutischen grondslag mogelijk tc maken. In naam der regccring kan ik verklaren, dat de politieke en andere rechten van het Memel- gebied en van zijn bewoners en rechtspersoon- lijkheden volkomen gewaarborgd zullen wor- den. Daarop verklaarde dc Duitschc minister vorv buitenlandsche zaken, dr. Stresemann Naar aanleiding van de verklaringen, door minister-president Woldemaras, namens de Litausche regeering afgelegd, geloof ik mijner zijds te kunnen afzien van een verdere behan deling der Mcmcl-oongclegenheid op deze raadszitting. Ik hoop, dat door de aangekondigde maat regelen der Litausche regeering de toestand in het Memel-gebied ten spoedigste zal gere geld worden Chamberlain uitte zijn voeldoening over dc getroffen regeling en deelde mede, dat de kwestie van dc dagorde was afgevoerd. DUITSCHLAND. DE INVOERRECHTEN. D. V. P. cn Centrum tegen verhooging. B e r 1 ij n, 15 Juni. (Hbld.) Vandaag zijn de gisteren begonnen interfractioneele bespre kingen voortgezet. Aan de orde was o.o. dc quaestic van de invoertarieven en in het bi zonder van het recht op aardappelen. Zijn wij wel ingelicht, dan zullen zoowel dc vertegen woordigers der Duitschc Volkspartij als die van het centrum zich tegen verhooging der invoerrechten in het algemeen uitspreken, zoo dat het nog twijfelachtig is, of de Duitsch-na- tionalen ten deze hun zin wel zullen krijgen. POLEN. DE MOORD OP WOJKOFP. Het proces tegen Kowerda be gonnen. Warschau, 15 Juni. Heden voor middag begon voor het gerecht te Warschau het proces tegen Kowerda, den moordenaar van den sovjet-gezant, Wojkoff. Het openbaar ministerie wordt waargenomen door denzelfden advocaat-generaal van het hof van beroep, die destijds ook als zoodanig optrad in het proces tegen den moordenaar van den eersten Poolschen staatspresident. Nadat de eerste formaliteiten waren afge daan deelde de officier van justitie mee, dat getuige Rosengolz nog niet aangekomen was. Op het departement van buitenlandsche zaken te Warschau is echter bericht ontvan gen, dat Rosengolz uit Moskou vertrokken is en dat hij vandaag in Warschau zal aankomen. Besloten werd voorloopig een schriftelijke getuigenverklaring van Rosengolz te doen voorlezen, opdat het proces, ook als Rosen golz niet tijdig aanwezig is, toch voortgang kunnen hebben. Uit het verhoor van den moordenaar van Wojkoff, blijkt, dat deze den 2Istcn Juni 1907 geboren is. Op een desbetreffende vraag van den pre sident van het gerechtshof antwoordde be klaagde, dat hij den moord op Wojkoff ge pleegd had, hij ontkende echter schuldig te zijn. Op verzoek van den president schilderde Kowerda als volgt het verloop van den moord aanslag. Toen ik het station betrad, zag ik Wojkoff Uit het Duitsch doo. ERNST KLEIN Geautoriseerde vertaling van L. DITHMAR1NE. J6 „Dat wil ik gelooven, mijn kind," zeide haar rader zacht en drukte haar teeder de hand. Hij had haar altijd begrepen en nooit beter dan in dit oogenblik, toen hij haor zoo trotsch, zoo frisch, zoo sterk in haar eenvoudige grijze sportpak voor zich zag staan, omringd door dat wereldsche gezelschap Dat echter raakte buiten zichzelve. „Ongelooflijk", riepen de heeren. „Als een wilde," giechelde de dames. Grace legde nu beslag op haar zuster. „Je zult hongerig en vermoeid zijn," vroeg Zij, „wat zou je van een uitgebreid ontbijt zeg gen?" .Jioe uitgebreider, hoe beter. Kirkfield, waar ik het laatste oponthoud had, heb ik om zes uur verlaten maar vijf en twintig mijlen aan één stuk rijden geeft weder opnieuw honger." Grace gaf terstond hare bevelen. „Kom ondertusschen naar boven in je ka mer," zeide zij daarop tot Gloria, „wasch de stof en dat rood van je wangen af! Waar is jt azres „Hier." ATet ooRen van schrik vervuld staarden Grace en haar volgelingen naar de eenige niet al te groote handtasch die de knecht van het rijtuig af naar binnen bracht. „Is dat alles?" stamelde Grace, toen zij zich hersteld had. „Nu, is dat niet genoeg?" lachte haar zus ter, „er zijn zelfs twee avondjaponnen in. De laatste mode uit New-Castle." Boven op haar kamer waren zij alleen. „Waarom kom je dit jaar zoo vroeg?" vroeg Grace, „had het verlangen naar een feest je opeens te pakken? Er is overigens een amusan te bende hier. Voor morgen arrangecren we een golf-wedstrijd „Ik heb een brief van Harold gekregen." „Oh Grace verstomde. Haar vroolijke, lichtzinnige lach bevroor op haar lippen. „Wat schrijft hij?" vroeg zij eindelijk aar zelend, angstig als was zij bang voor het ant woord. „Hij schrijft van uit Marseille. Het zeilen ver veelt hem, Algiers, Tunis, Monte Carlo alles verveelt hem. Hij wil voor eenigen tijd naar Parijs ik denk om dichter bij^ Engeland te zijn." „Spreek geen onzin. Gloria. Je weet heel goed Gloria, die al sprekend haar toilet beëindigd had, hield voor haar zuster stil, nam haor bei de handen in de hare cn dwong haar hnnr in de oogen te zien. „Ik weet, wat ik weet! Ik weet dot Harald je nog altijd liefheeft en dat je onverantwoorde lijk gehandeld hebt." Grace trok een gezicht als een ondeugend kind, dat een standje krijgt. „Wie dwong hem," riep zij, „om over dc onschuldige, werkelijk onschuldige geschiede nis met Rutherwall dadelijk zulk een spektakel te maken zoorl.it ik nu bii iedereen over de tong ga. En het was zoo onschuldig, dat be zweer ik jeIk heb het geheel open en eerlijk met Papa besproken en hij heeft mij gelijk ge geven." „Die goeie Papa! Ik kan me precies voorstel len hoe je bij je verhaal licht en schaduw ver deeld zult hebbcnl Ik echter geef je geen ge lijk, liefje. Ik geef Harald gelijk, die hoewel een beetje droog en ouderwetsch toch een eerlijk en trouw man is. En niettegenstaande alles toch nog van je houdt. Veel eerlijker en veel meer van je houdt, dan al die lafbekken, die om het hardst beweren, dat zij ieder oogenblik bereid zijn voor je te sterven. Kom Grace, je bent toch geen kind meer, zal je dan nooit verstan dig worden?" Grace werd nu werkelijk boos. „Lieve Gloria", zeide zij verbeten en van uit de hoogte, „als je hier naar toe gekomen bent om mij moraal te prediken en mijn goede bui te bederven, die ik met moeite terugge vonden heb don dan, neem het me niet kwalijk, had je je mooi vierspan beter kun nen sparen." „Ik wil niet je goede bui bederven, ik wil je alleen op den weg brengen, waarop je werke lijk gelukkig zult worden. Een vrouw, die den man, die van haar houdt, krenkt en afwijst, kan nooit gelukkig worden. En zal het ook nooit worden." „Ach, waar heb je die ervaring vandaan?' „Dat is geen ervaring, liefje; dat zegt mijn gevoel mij. Of heb jij geen gevoel?" Op deze vraag bleef Grace het antwoord schuldig. In de ontbijtkamer waren alle gasten bijeen, en Gloria moest een lange voorstelling van vreemde gezichten cn namen over zich heen laten gaan, voor zij zich aan haar spiegel eieren met hom kon wilder- Het gezelschap verliep inmiddels; alleen Grace met één of twee jeugdvriendinnen bleven bij haar zitten. Gloria liet het zich goed smaken, vertelde van haar zoontje, haar paarden, honden cn schapen. Daarop trad Las Valdas de ontbijtkamer bin nen, keurig gekleed in een wit en donkergrijs gestreept tennispak. Grace stelde hem aan haor zuster voor. „Graaf Las Valdas, Londens beste pianist en danceur. Of hij nog meer kan, weet ik niet. Voor mij is dat genoeg!" Gloria reikte hem de hand, maar op het eerste gezicht beviel de man haar niet. En daar het haar gewoonte niet was van haar hart een moordkuil te maken, verborg zij haor mea ning niet voor Grace. „Ik weet het niet", zeide zij, „maar deze Portugeesche schoonheid bevalt mij niet. Mis schien is het, omdat ik dit type van salonleeu wen, die zoo aesthetisch werken, niet gewoon ben. Ik wed, dat hij een notitieboek bij zich heeft, waarin hij precies het aantal van dc door hem gebroken harten opschrijft." „Je doet hem onrecht. Je zult zien, dat hij een aangenaam mensch is. Als je maar eerst met hem danst Zij bleef midden in haar lofrede steken, want haar zuster zag haar met zulk een doordrin genden ernst aan, dat zij de oogen neersloeg. „Grace moet misschien Las Valdas' opvol ger van Rutherwall worden?" „Je bent dwaasl" En Grace gaf het gesprek een andere wen ding. 's Avonds danste Gloria met den Portugees. Nog heviger dan voorheen voelde zij daarbij haar antipathie. De manier waarop hq zijn arm om haar heen legde, hoe hij, schijnbaar* zonder opzet, haar tegen zich aantrok, hoe zijn blik, wanneer hij onopgemerkt meende te zijn, over haar heen gleed. Geen woord sprak hij, want evengoed als Gloria hem dadelijk doorzag, bemerkte hij ook dat de „wilde hertogin" uit ander hout gesne den was dan de dames van de Londensche sa lons. In Gloria begon de woede te koken, maar zij danste verder met hem. Hoe langer de dans duurde, des te voorzichtiger, terughoudender werd zij. En toen hij hoar naar haar plaats terug voerde was hij besloten een kans op verovering op te geven. Waarom ook? Waarom zijn doel, dat hij met Grace bereiken kon, op een onvoorzichtige wijze aan gevaar bloot te stellen? „Nu, wat zegt u van mijn zuster?" vroeg hem Grace, toen hij zich aan den vleugel zette en zij naast hem kwam staan. Hij begon een snelle „twostep", die de dan senden aanvuurde. Zijn oogen zochten Gloria, als wilde hij heel zeker van zijn oordeel zijn, vóór hij het uitsprak. „Mag ik openlijk antwoorden?" vroeg hij, „uwe zuster imponeert, gij echter betoovert mij. Voor een vrouw als de hertogin, werkt men, voor ecne als gij, steelt men, plundert en moordt men." „Leugenaar!" riep Grace, maar haar oogen zeiden hem, dat deze onderscheiding haar zeer goed beviel. ftt'ordt vervolgd.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1