„DE EEMLANDER" BUITENLAND. 5,0e Amersfoortsclie Berg"! STADSNIF-IJWS, 25e Jaargang No. 297 Saterdag 18 Juni 1927 EERSTE BLAD. BINNENLAND. tetöekt te th etüin SPORTNIEUWS rfiSH- r- ABONNEMENTSPRIJS Zï,^ia """ïiïZ looztf 2.10, p«r mtiadf 0,75, Mm franco per peel X-, per week (met gratis ewekwiag fegen ongelukken) f 0.175, afzonderlijke f 0.05. a a e e DAGBLAD DIRECTEUR-UITQEVEJt. i. VALKHOF?. AaNHEMSCHE^o&iTWAL 2A. POSTREKENIMl H°. 47910. Tin.. INT. «19. PRIJS DER ADVERTENTlEN met Inbegrip van oen bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Uefdadigheids-adreitentiën voor de belli der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan MKT voordeclige bepalingen voor het advertecren. Eent circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. de raadsvergadering. De financiën. Genève, 17 Juni. De Raad heeft het rapport der financieele commissie goedge keurd. Een voorstel van Vandervelde, betreffende de voorbereiding der conferentie over dubbele belasting en belastingdruk, werd gocdgekeuid, alsmede een tweede voorstel van dcnzelfde over een bijeen te roepen conferentie'van pers deskundigen. Het einde. Genève, 17 Juni. De zitting van den Volkenbondsraad is geëindigd. De quaesties van de Grieksche leening en van het munitie- transport over Dantzig zijn nog geregeld. De vestingen in Oost-Pruisen. P a r ij s, 17 Juni. In diplomatieke kringen alhier doet het gerucht de ronde, dat de sloo- ping der Oostelijke vestingen van Duitschland zal worden vastgesteld door een commissie van drie deskundigen, waaronder één Amerikaan. DE MARINEBEPERKING. De conferentie van Genève. Genève, 17 Juni. Gibson, de Amerikaan-, sche gedelegeerde op de driemogendhedencon- ferentic over de marinébëperking te Genève, heeft nan een vertegenwoordiger van een pers bureau medegedeeld, dat het plan, hetwelk 3e gedelegeerden bij de conferentie zullen in dienen, een algemeen karakter heeft en overi gens geenszins -en eng karakter zal hebben Amerika wil ni'-t verder gaan dan de toepas sing van het groote beginsel der conferentie van Washington op andere dan groote vlag- schepen Gibson voegde daaraan toe, dat hij vol hoop was. Iedereen, zoo zeide hij, wenscht een ernstig resultaat cn Engeland en Japan ge ven blijk van te groote belangstelling voor do conferentie, dan dat een mislukking nog mo gelijk zou zijn ENGELAND. HEK TUSSOHENTUDSCHE VERKIEZING. Conservatief gekozen. W estbu rg', 17 J u n i. Ter vervanging van een onlangs overleden conservatief Lagerhuis lid is de conservatief Majoor Long gekozen. Do arbr-iderscandidaaï had het minste aantal st< rnmen .-an al de candidalt-n. V. D. meldt nader uit Londen r Long kreeg 10 623 stemmen, de liberale can- didaat 10.476 en de arbeider 5596 Bij de oiige verkiezing kreeg dr conserva tief 11.539, de liberaal 9840 en de arbeider 4751 HOPTARIJP- ER NSTIGE FABRIEKSBRAND. Milliardcn schade. Uit Bo< c!';~fït wordt gemeld: In cl<- gebouv. i-n dei machine! abi iek Lung, een der grootste machinefabrieken der hoofd stad. brak n brand uit; die zich spoedig over een great deel <n het complex uitbreidde. Groote hoeveelheden afgewerkte, voof het vervo r gereedstaande kostbaie machines vie len aan het vuui ten offer. De scande loopt in de milliardcn. POLEN. gfh'n opvolger van wojkow? Velg.ns de 13 Z. am M werd gisteren te Be.lijn het bciicht verspreid, dut de Russi- sclv i« g - ring zou hebben besloten geen nieu wen gezant meer naai Warschau te zenden De Pepische regeering zou met dit besluit in kem-i-. worden gesteld. DE MOORD OP WOJKOF F;en zonderlinge beschuldiging. B e i 1 ii n, T 7 J u n i (N.R.C.) Een broeder van Wojkof, die in Zwitserland woont, heeft aan do P co'sche Ku.jer Joranna een brief geschreven, waarin hii Rusland ervan beschul digt. den gezant zelf te hebben vermoord, om dat deze van plan was, de communistische be weging vaarwel te zeggen Om den moord op Wojkof te kunnen voorbereiden is Rosengolz naar Warschau gegaan. Kow.erda zou onder den invloed van Rosengolz hebben gehandeld. De ov.rige Poolsche bladen zijn ervan over tuigd, dat deze geheel-? brief gefingeerd Is. Bovendien kan Kowerda moeilijk onder don invloed van Rosengolz hebben gehandeld, daar deze slechts enkele minuten te Warschau was, toen Wojkof werd neergeschoten. RUSLAND. TSJITSJERINS TERUGKEER. Pcolsch gebied vermeden. B e r 1 ij n, 17 Juni. Tsjitsjerin heeft Vrijdagvoormiddag Berlijn verlaten. Hij neemt te Stettin do stoomboot naar een Russische haven, ten. einde een reis over Poolsch gebied tc kunnen vermijden. RUSSISCHE DOCUMENTEN. P a r ij s, 17 Juni. Het Parijsche agentschap van het Russische nieuwsbureau Tass spreekt het bericht tegen volgens hetwelk belangrijke documenten uit de afdeeling van het Oosten en het corr.misoriaat van buitenlondsche zaken, zouden zoek geraakt zijn. DUJTSCHERS GEARRESTEERD IN MOSKOU Berlijn, 17 Juni. Volgens een bericht In de BerL Ztg. am Mittag, zijn er te Moskou vijf Diritschers gearresteerd door de G. P. Oe. weer twee TERECHTSTELLINGEN TE CHARKOF. Moskou, 17 Juni. Knypinsky en Verjbovitsj zijn voor de buitengewone recht bank te Charkof verschenen. Zij worden ei van beschuldigd als Poolsche spionnen zonder toestemming der Russische overheid in het land te zijn gekomen met het doel eenige leden der Oekrajiensöhe regeering te vermoorden. Zij werden ter dood veroordeeld en zijn reeds geëxutcerd. CHINA. DE CHAOS IN CHINA Tsjang Tso Lin dictator. Peking, 17 Juni. Tsjang Tso Lin zal morgen voor 't eerst als oppcr-bevelhebber te gen de Rooden fimgeercn. Hij zal zoo wat als dictator kunnen optreden eri een leger en ma rine volkomen onder zijn bevel hebben. Hij Benoemt ook de ministers. Pan Foe, een bekend industrieel, heeft het eerste ministerschap aanvaard. ZUID-AFRIKA. EEN NIEUW ZUID-AFRIKAANSCH Vl.AG-ONTWERP. Oranjc-blrmje-bleu met Union Jack. Kaapstad, 17' Juni. Dc vlugcorniv.issic, die nogmaals een poging zou doen om tot een nccoord te komen, is daar niet in geslaagd. Het rapport der commissie is vandaag bij het La gerhuis ingediend Hertzog heeft voorgesteld, dnt het Huis Maandag het wetsontwerp, zcouls bet thans weer geamendeerd is. in comité- generaal zou bespreken Volgens in omloop zijnde berichten wil dc regecring thans een volkomen nieuwe teckcning ven een vlag indienen en wel de zoogenaamde van Riebeekvlag oranje, wit en blauw mei een schild, dat zou bevatten de Union Jack, de Transvoalschc Vierkleur, de Vierkleur van den Vrijstaat en vier- sterren," vertegenwoordigend dé vier provincies. Na de stemming in het Parlement zou ook dit ontwerp nog aan een referendum worden onderworpen. Tweede Kamer Vrijdag wordt aan de agenda toegevoegd he> ontwerp tot het bevorderen van het onderhou den van luchtdienslcn tusschen Nederland ei« het buitenland door de K. L. M. Voortgezet 1 wdrden de beschouwingen ovei de ontwerpen tot instelling van h l verplichte 7e leerjaar Minister de G e e r zijn rede voortzettend, betoogt dot hij niet kon vermoeden dal er prijs gesteld zou worden op zijn aunwczighedi aan gezien de Minister van Onderwijs de verdedi ging van het ontwerp op zich had genomen De Regecring kan zich, wat het ontwerp zelf betreft, niet laten verdringen dooi een voorste) of een amendement. In verband met het niet urgente van 2e ont werp (wijziging art. 5 leerplichtwet) verzoekt de minister schorsing van de behandeling ten einde eenige wijzigingen te kunnen overwegen. Aldus wordt besloten. Minister Waszink beantwoord eenige op merkingen. Bij een toepassing der wachtgeld regeling zal soepelheid geboden zijn en zui len uitzonderingen gemaakt moeten worden, o.m. bij overplaatsingen en in omstandigheden in verband met het milieu. Dc minister neemt twee améndemcntcn-Bi)- leveld over om te voorkomen, dat ten aanzien van tijdelijke onderwijzers iets anders zou gel den dan voor niet-wachtgelders en om nieuwe bepalingen te doen gelden voor hoofden en onderwijzers, aangesteld na 17 Juni 1927 Het ontwerp wordt z.h.s. aangenomen. Aan de orde is het voorstel Albarda tot in stelling van de 7-jarige leerverplichting. De communist de Visser meent, dat on der de heerschende klasse geen enkel onder wijsideaal te verwezenlijken is. De heer Surink raadt Albarda aan, zijn voorstel te schorsen, omdat hij vertrouwt dat de Regecring in October zal voorstellen dat de 7-jurige leerplicht met 1 Juli 1928 zal wor den ingevoerd. De Minister van Onderwijs knikt instemmend. De heer Albarda zul aan dit verzoek niet voldoen en wijst er op dat, wanneer zijn voor stel wordt aangenomen, dit aan 40.000 kin deren t^n goede komt. Het voorstel-Albarda wordt verworpen met 3733 stemmen. Zonder beraadslaging en zonder stemming wordt aangenomen het ontwerp tot het bevor deren van luchtdier.sten door de K L. M. De Kamer gaat op reces. Berichten. A. KOOTSTRA. Zijn installatie als burgemees ter van Gorinchem. In de Donderdagmiddag gehouden raads vergadering van Gorinchem, is de nieuwe burgemeester, de heer A. Kootstra geïnstal leerd Wethouder Biegel heette hom welkom; zegde hem den steun van de wethouders en van de gemeenteambtenaren toe en hoopte, dot de heer Kootstra in het belang der ge meente zal werkzaam zijn. De heer Mortier sprak namens den raad en REC' awes Van 14 regels 4.05, elke regel meer 1.- GEEFT MEUBELEN. Lül REN EN LINOLEUM LU( EEN PRACIITIGEN GLANS EEN KW A LITE IT DE BESTE. Overal verkrijgbaar. Importeurs- N.V. Handel Maatschappij BJLCKITTS Botterdam. federer» m;dc?ac er? nvonö! £.1 CONCEPT. KFEHB25E3W Er- 1 ging o.u. na, wat de heer Kootstra tc Eminon heeft tol stuud gebracht. Hij hoopte, dal ook Gorinchem van zijn talent als organisator za'1 profiteeren. De heer Kootstra spiak woorden van dank en beloofde een onpartijdig leider '-an dcr> raad te zullen zijn. BEGRAFENIS MFLATI VAN JAVA. Op du R. K. begraafplaats De Liefde te Amsterdam is gistermorgen het stoffelijk overschot van Maria Nicolina Christina Sloot, de schrijfster Melnti van Java, tpr ruste ge legd Dc begrafenis van de eertijds zoo be roemde romanschrijfster dToeg een zeer een voudig karakter. Slechts de naaste familie leden en eenige vrienden, onder wie Dr. Bsom en een vertegenwoordiger van de firma L. J Veen, de uitgeefster van een deel van haar welken, volgden de baar, die niet twee bloem stukken gedekt was, naar de groeve, waar dc gebruikelijke plechtigheden verricht werden. GEREFORMEERDE BOND. Een hetere vertegenwoordiging in dc Hcrv. Kerk. Het Hoofdbestuur van den Ger. Bond heeft een schrijven gericht aan dc Gereformeerde Predikanten in de Ned. Herv. Kerk, waarin wordt medegedeeld, dat Ds J. J. Timmer c.s. te Erraelo op de aanstaande classicole verga deringen een voorstel zal indienen inzake de z.g. Groote Synode van 45 leden en een wij ziging in de propnents-formule, alsook een gelijke aanvulling in de belofte der gods dienstonderwijzers Het voorstel van de Groo.- te Synode bedoelt een andere en betere ver tegenwoordiging te krijgen in de Herv. Kerk. Het voorstel inzake wijziging van de propo nentsformule beoogt, dat er kerkelijk uitge sproken wordt, dat de Herv. Kerk geen ander Evangelie kent, dan het Evangelie van Jezus Christus naar d- Schriften. MISHANDELING MET DOODELIJKEN AFLOOP Een noodlottige Paaschmaundag. Voor de rechtbank te Zwolle heeft terecht gestaan L A., 19 jaar, fabrieksarbeider te Almelo, thans gedetineerd, dm op Paasrh- maandag te Magele bij een vechtpartij D. M- zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, door hem met kracht met een mes te steken, hetgeen den docd door verbloeding tengevol ge heeft gehad. M. was dronken geweest cn had verdachte, met wie hij 20ede vrienden was eerst geschopt en geslagen. Eisch drie jtvai gevangenisstraf. Excelsior jubileert nog. Na de turners krijgen morgen de athleten in de provincie gelegenheid om hun krochten te geven in dienst vun de huldiging van Ex celsior ter gelegenheid vun het 10-jarig be slaan. Excelsior heeft dc vorige-week getoond bij een groot aantal inschrijvingen vooi een I vlot verioop te kunnen instaan, zoodat mor gen bij wat minder inschrijvingen maar de kwaliteit is beter stellig een gezellige mid dag verwacht kon worden. Vooral het nummer TOO M hardloopen vrije deelname zalveel belangstelling trekken, om dat de besten uit de provincie, w.o. Van Cam- pen, Spoon, Britstra en Sche ff er hierop uit komen. Bij het speerwerpen zien we behalve onzen stadgenoot Tiemstra ook den Bataaf Sr huok uitkomen; deze laatste is een atli'eet uit het goede hout gesneden en wierp kort geleden 40.45 M. Bijzonder interessant wordt de 4 maal 100 M. estafette, waarin de Utrecht- sche Athlctiekvereendging Hellas met twee ploegen uitkomt en stellig met één daarvan nummer één wordt. Voor een duidelijk begrip laten we hier onder het chronologisch overzicht volgen 1 uur. Series 100 M. nieuwelingen. 1.15 uur. Series ICO M. vrije deelname. Verspringen nieuwelingen. 1.30 uur Series 400 M. 1.45 uur. Kogelstootcn. 2.00 uur. Hoogspringen met aanloop. 2.15 uur. Finale 100 M. nieuwelingen. 2.20 uur. 1500 Meter hardloopen. 2.30 uur. Series 4 maal 100 M. estafette. Speerwerpen. 2.40 uur. Discuswerpen. Finale 400 M. 2.45 uur. Finale 100 M. vrije deelname. Polstok hoogspringen. 3.00 uur. Finnic 4 maal 100 M. Estafette. 4 00 uur. Prijsuitreiking in Hotel Birkhoven. ATHLETIEK. Nationale veldloop met hin dernissen op 26 Juni a.s. op de renbaan van het Gem. Sportpark te Hilversum. Met betrekking tot den op 26 Juni a.s. tc houden veldloop, deelt de organiseerende com missie ons het vo'gende mede le. dat de Technische Commissie van de K. N. A. U gemeend heeft geen toestemming te moeten verleenen tot het plaatsen van een schutting van 2.25 M. hoogte in het te door- loopen parcours. Hierdoor moge al een eigen aardige attractie vervallen zijn, voor de deel nemers is het een verlichting, die zeer zeker van invloed zal zijn op de te maken tijden. 2e. dat de wissejprijzen, zoowel vereenigings- als persoonlijke- alleen gelden voor de cracks- klasse; dat evenwel de Commissie overweegt, ook in de andere klassen alsnog naast de per soonlijke ook verc-enigingsprijzen beschikbaar te stellen; 3e. dat voor de vereeniging uit Hilversum, die met minstens 4 loopers deelnemend, dc beste prestatie bereikt, een medaille beschik baar is, aangeboden door het gemeentebestuur van Hilversum. e. dat, behalve van de in het vorig lid be doelde aanbieding, nog gewag gemaakt kan worden, van de schenking van prijzen door de navolgende personen en instellingen: Hilvers. Harddr. en Rcnvercen.; de N.V. Essemafabr. Polak cn Schwartz; de N.V. de Gooi en Eem- lander fa. Ch. Disec in sport materialen Maison Bakker; de Hilvers. PoJ. spon ver.; de Hilvers. Gymn. Vereen, etc. 5e. dat de inschrijving tot deelname aan den loop alsnog is verlengd tot 21 Juni 's avonds laatste post A. P. V. „DE REISDUIF". Uitslag van de wedvlucht, gehouden vanuit Compièuge (Frankrijk;) op-Zondag 12 Juni '27 afstand 353 K.M Duiven in vrijheid 12 uur 15 min. wind Zuid-West. In concours 37 dui ven. W. de Graaft len prijs, H. Pieters 2en en 5den prijs; L. Krabshuis 3cn en 4en prijs; M, v. d. Pol 6en en 7en prijs. De aangewezen 25 cent werden gewonnen door M. v. d. Pol met no. 6. De aangewezen 10 cent door Z. Krabshuis met no. 3. De eerste prijswinnende duif werd geconsta teerd om 6 uur 44 min. 10 sec. De laatste prijswinnende duif ->in 7 uur 24 min. 28 sec. Uitslag van de wedvlucht gehouden vanuit Sten dal (Duitschland) op Zondag 142 Juni '27. Afstand 440 K.M. Duiven in vrijheidII uur 30 min. wind ücst. In concours 38 duiven. M. v. d. Pol len cn 8sten prijs; Ch. Ver- s tra eten 2den prijs; W. Ch. Kt-rling 3den pr.; G. J. v. Eldert 4den prijs; L. Krabshuis 4den prijs; W. Sleeking Óen en 7en prijs. De aangewezen 25 cent werden gewonnen door H. v. d. Pol met ho. 1. De aangewezen 10 cent door Cr. Verstraeten met no. 2. De eerste prijswinnende duif werd geconsta-^ teerd Zondag nam. 5 uur 43 min. 21 sec. De laatste prijswinnende duif Maandagmorgen 7. uuur 25 min. 42 sec. De laatste prijswinnende duif Maandagmor gen 7 uur 25 min. 42 sec. WATERPOLO. Morgen begint voor onze siadgenooten offi cieel het zwemseizoetn, nadat de iisgoden de zwemliefhebbers tot nu toe hadden belet om hun sport te beoefenen. A. Z. P. C. I ontvangt dc H. V. G. B. I uit Haarlem. Het vorige jaar werd door beide ploegen eenige zeer fanatieke wedstrijden ten beste gegeven en bleef dc A. Z. P. C. in onze Keistad met 4—0 de baas. Zal het weer zoo worden Dc Amérsfoor- ters komen met hetzelfde zevental uit als dc ploeg, welke verleden jaar het zoet der over winning mocht smaken, maar terwijl de Haar lemmers den geheclen winter in Stoops bad kunnen oefenen, moeten de groen witten zich tevreden stelen met enkele uitstapjes naar dc UtreChtsche overdekte. Hierdoor heeft H. V. G. B natuurlijk een Belangrijk voordeel, maar desondanks zijn wij van meening, dat onze stadgenooten een kleine overwinning zullen uit het water slcepen. Heel wat moeilijker hebben de groen witte reserves het, welke den strijd met het derde- zevental van het Y zullen aanbinden. Door het niet meer beschikbaar zijn van oude beproefde krochten als Piet Wagenaar, Bode, Jan Klebcr en door ongesteldheid van de oudste en afwe zigheid van de jongste Gerritsen is dit zeven tal wel erg verzwakt (Loos neemt hierdoor de plaats van J. Gerritsen in het eerste in) en zul len eenige invallers de ploeg moeten comple* tccren. In het vorige seizoen speelden deze tegenstanders hier ter stede een friendly game, welke door de A.Z. P.C 'ers met 52 werd gewonnen, in de competitie-ontmoet» gen schit terde beurtelings A.Z. P.C. II en IJ III door afwezigheid, wuardoor beiden een papieren overwinning behaalden. Bjj fanatiek aanpakken geven wij de groen witten echter wel een klein kansje op de overwinning. Vervolgens spelen het derde en vierde zeven tal tegen elkaar, hierin komen bijna uitsluitend de jongere spelers uit, welke zoo langzamer hand dc plaatsen der oude cracks zullen moe ten innemen. Tenslotte organiseert de A.Z. P.C. nog wat onderlinge wedstrijden, welke altijd door het publiek op hoogen prijs worden gesteld, wij kunnen U een gang naar de keurig gerestau reerde zweminrichting van den heer Pesic ge lust aanbevelen. De samenstelling der zeventallen voor mor gen luidt I. W. Houtzaager, J. H. van Goor, H, P. van Haselen, A. Loos, S. von Haselen, M. van Ha- selen en J. Houbaer. II. Th. van Haselen, L. K. Wegener, P. van Goor, N. N., J. V. Kamerling, J. Gas en A. Klasser, Zomertijd is Zwermtijd. Kennisgevingen hinderwet. Burg. en Wethouders hebben hun beslis sing op het verzoek van de* Gebr. Wolfswin kel, om vergunning tot het uitbreiden van hun timmerfabriek en het daarin plaatsen van 4 electro-motoren in totaal van 15'A P.K. in het perceel G. v. Stellingwerfstraat 83 verdaagd, daar het deskundig onderzoek, hetwelk aan de beslissing dient vooraf te gaan, nog niet is geëindigd. BOUW BIJZONDERE LAGERE SCHOOL Burgemeester cn Wethouders van Ameis- foort; Gelet op artikel 75 eerste lid der Lager Onderwijswet 1920 en op het Koninklijk Be sluit van 31 December 1920 S 953; Brengen ter openbare kennis:' le. dat de Raad dezer gemeente in sijne vergadering van T4 Juni 1927 het volgende besluit heeft genomen: „De Raad der gemeente Amersfoort; Gelezen de op 9 April 1927 ingekomen aan vrage ingevolge artikel 72 der Lager-Onder- wijswet 1920 van het Bestuur der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Amers foort om de benoodigde gelden to mogen ont vangen voor de stichting van een school voor gewoon lager onderwijs op het terrein hoek van Assenraadstraat, Kruiskamp en Pullstraat en voor de aanschaffing van school meubelen, daaronder begrepen de leer- en hulpmiddelen; Gelezen het voorstel van Burgemeester» en Wethouders dd. 17 Mei 1927, afd. O no. 1974; Overwegende, dat aan de in artikel 73 der genoemde wet omschreven vereischten is ygl- daan;

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1