huls:® DE EEMLANDER" BUITENLAND. ABONNEMEHISPRUS r„J "t?deD PRIIS DER ADVERTEHTlEH EERSTE BLA MAAKT VLOEREN EN MEUBELEN ZOO GEMAKKELIJK GLANZEND EN IS HET BEHOUD VOOR LINOLEUM. ÉÉN KWALITEIT- DE BESTE Ütiêiff ,,üe AmersiDfinsck Berfj CONCERT. 25e laargang No. 303 ioort 2.10, p«r aaibar 0.75. Idem franco per post f 1—per week (met cratis ▼ertekeriag legen ongelukken) f 0.17ö, afzonderlijke f C.OJ, AMEHSFOOBTSCH DAGBLAD »f DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. ARNHEMSCHE POORTWAL 2 A. postrekenin® w°. 47910. Ttu. I Zaterdag 25 Juni 1927 i vin I —4 regel» f LOS met Inbegrip vin cc» bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueldadigheidvadvei tentiën eoor de belft der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tms voordeelige bepalingen voor het advertecren- Eena circulaire, bevattend» da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. ëc- DUITSCHLAND. DE REDE VAN STRESEMANN. Slot van het Rijksdagdebot. Verwerping der communistische motie van wantrouwen. Gisteren werden in den rijksdag dc bespre kingen over de buitenlandschc politiek besloten. De democraten verklaarden, dat zij, ondunks hun oppositioneele houding, de buitenlandschc politiek der regeering zouden steunen, zoolang zij in den tegenwoordigen geest gevoerd wordt. Zij gaven den wensch te kennen, dat ook Rus land deel zal nemen aan de ontwapeningscon ferentie en tot den Volkenbond zal toetreden. De economische verccniging verklaarde zich tegen de buitcnlandsche politiek der regeering. De sprekers van beide völkisehe groepen richt ten scherpe aanvallen tegen de Duitsch-nntio- nalen, wien zij verloochening van hun vroegere beginselen voor de voelen wierpen. De communistische motie van wantrouwen tegen dr. Stresemann werd verworpen. Verworpen werd eveneens het voorstel der communisten, dat zich tegen dc deelneming van Duitschland aan de koloniale mondaats- commissie verklaart. Een voorstel van de democraten en sociaal democraten tot verlenging van de wet tot schorsing der processen over de vroegere vorstelijke vermogens werd naar de juridische commissie verwezen. Belgische persstemmen. Brussel, 2 4 Juni. (V. D.) De Belgische bladen wijden uitvoerige beschouwingen aan de rede, die dr. Stresemann gisteren in den rijksdag heeft gehouden Alleen de nationalistische Nation Beige maak te uit de rede van Stresemann op, dat de Duit- sche buitenlandschc politiek zich richt op het verstoren \on de Engelsch-Fransche Entente en dat het Frankrijk verantwoordelijk wil stel len voor het fiasco van de Locarnopolitiek. EEN NIEUW SAKSISCH KABINET. Sociaal-democraten en Duilsch- nationalen werken samen. Dc langdurige regeeringscrisis in Saksen is geëindigd, doordat de Duitsch-nationalen zich bereid hebben verklaard ïn het kabi-, dc porteiC-uille van economie t: aanvaarden,' zoodat voor de eeiste maal in een Duilsch land socialisten en Duitsch-nationalen in dc regcering samenwerken. Volgens de Saksische staatscourant zal het nieuwe kabinet als volgt zijn samengesteld Heldt, (oud-soc.) minister-president. Dr. Apelt (dembinr.enl. en vice-premier. Dr Kaiser (D V.P volksopvoeding. Webcr (ec. partii) financiën Dr. Krug von Nidda (D-nat.) economie. Dr v. Famet'i (valorisntiepartij) justitie. Eisner (oud-soc) arbeid. DE UITVOER VAN OORLOGSTUIG. Goedkeuring van het desbe treffend wetsvoorstel. B e r 1 ij n. 2 4 Juni. (H. N.) Dc rijksdag commissie voor buitenlardlandsche zaken heeft vanmorgen beraadslaagd over het wetsvoor stel betreffende de vervaardiging en uitvoer van oorlogsm iteriaol Staatssecretaris von Schubert wees erop, dot dit wetsontwerp na jarenlange onderhandelingen met de militaire commissie van controle tot stand is gekomen en dat ook de raad van gezanten zijn goedkeuring daaraan heeft gehecht op voorwaarde, dot geen wijzigingen zullen worden aangebracht. Nu een uitvoerig debat is het wetsontwerp echter goedgekeurd. De communisten stemden echter tegen. COMMUNISTISCHE RELLETJES IN BERLIJN. Berlijn. 24 Juni. (V. D.) Volgens de bladen kwamen hedenmorgen in het Noorden van Berlijn communistische demonstranten in botsing met de politie, die hen wilde versprei den De politie moest van de wapens gebruik maken, waarbij twee demonstranten gewond werden Nadat de politie versterkingen had ge kregen, werd de orde weer hersteld. EEN DAM DOORGEBROKEN. Gisterochtend is in de staatsbruinkolenmij- nen van Böhlen bij Leipzig een dam doorge broken, waardoor het wa»er uit het spoelbas- sin in het bovengrordsche deel der mijn liep en het bedrijf geheel onder water zette Over een breedte van 300 M stroomden water- en slijkmassa's naar de naburige domen Lippen- dorf en Spahndorf, waar het water spoedig een meter hoog stond zoodat veel vee ver dronk. De bewoners moesten naar de hooger- gelegen verdiepingen hunner huizen vluchten. Er moeten ook menschenlevens verloren 2ijn gegaan ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. B e r 1 ij n, 2 4 Juni (V D.) Den directeur van de Aafa-Filmondememing Rudolf Dwarsky uit Berlijn is op weg naai de wedrennen te Hamburg een ernstig auto-ongeluk overkomen. Door he4 springen van één der banden verloor de chauffeur het stuur, tengevolge waarvan de auto legen een boom opvloog en de inzitten den eruit geslingerd werden. Dworsky werd le vensgevaarlijk verwond en zijn vriend de Wcen- sche filmindustrieel Felix von Pitter, bekwam een schedelbreuk, waaraan hij korten tijd later bezweek. De twee overige passagiers en de chauffeur rr«J«'Pvn»l MIJNWERKERS OMGEKOMEN. De vier mijnwerkers, die in een mijn bij Kat- towitz door een aardstorting van de buitenwe reld afgesloten waren, blijken te zijn omgeko men. Men heeft hun lijken geborgen. BELG1E. ED. JORIS VOORLOOPIG OP VRIJE VOETEN. Naar men aan de N. R. Ct. uit Brussel meldt, is Ed. Joris, de Vlaamsche sociaal-democrati sche voorman, (die na den wapenstilstand We gens activisme bij verstek was veroordeeld en zich dezer dagen bij het Belgische gerecht te Antwerpen is komen aanmelden) om gezond heidsredenen door het parket voorloopig in vrijheid gesteld. Het zal vermoedelijk nog ver scheidene maanden duren, voordat de zaak van dezen politiekcn veroordeelde, die verscheidene jaren als uitgewekene in Nederland heeft ge woond, voor het hof von gezworenen kan ko men. FRANKRIJK DE HANDELSBESPREKINGEN MET DUITSCHLAND. In Duitsche politieke kringen neemt men aan, dat op 30 Juni, wanneer het voorloopige handelsverdrag tusschen Duitschland en Frankrijk afloopt, er een verdraglooze toe stond ontstaat Duitschland heeft wegens de •onzekerheid ten aanzien van de inwerking treding der Pransche douanetarieven het slui ten \nn een voorloopig handelsverdrag von langeren duur voorgesteld, hetgeen Frankrijk weigerde. Men verwacht evenwel niet, dat or een tarievenoorlog zal uitbreken, of dot oen der beide partiien tegenover de andere agres sief zol optreden. EEN VISSCHERSSTAKING. Uit Quimper wordt gemeld, dat met ingang van eisteren de algemcene staking is afge kondigd voor de visschcrs. In de Kamer werden gisteren enkele inter pellaties behandeld in verband met het ge schil tusschen de fabrikanten en de sardijnen- visschers in Bretagne. Met 405 tegen T45 stemmen werd een motie aangenomen, waarin het vertrouwen wordt uitgesproken, dot de regeering de onderhandelingen tusschen fa brikanten en visschers tot een goed eirde zal brengen. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIE-MOGENDHEDEN- CONEERENTIE. Toenadering tusschen Ameri ka en Japan. Dreigend sio- lement van Engeland. Een Jopunsche berekening van dc vlootsterkte der drie betrok ken landen aan kruisers, tor pedojagers en duikbooten. Uit Genève wordt d.d. 24 Juni aan het Hbl. gemeld De omstandigheid, dat dc drie mogendheden elk ren program hebben openbaar gemaakt, dot zij min of meer als een minimum-pror gram ten opzichte van haar nationale veilig heid hebben voorgesteld, mankt het moeilijk om daarop te laten afdingen door onderen. Vooral de Amerikanen schijnen dc meening te huldigen, dat het gansche probleem, dank zij hun verhoudingscijfers uitsluitend door cijfers kon worden opgelost. En ofschoon zij erkennen, dat politieke factoren misschien neg in aanmerking zullen komen, spréken zij openlijk de hoop uit deze te kunnen ver mijden of tot een minimum terug te brengen, omdat zij beweren, dat de verhouding 5:5:5 reeds met de voornaamste politieke factoren der nationale veiligheid rekening houdt. Ook in Jopansche kringen worden enkele Amerikannsche bezwaren tegen de Britsche voorstellen gedeeld. Zoo schijnen de Japan ners, die zich zeer beslist gekant toonen tegen elk plan, dat het sloopen van bestaan de groote Jopansche oorlogsschepen of ver zwakking van die, waarvoor machtiging tot bouwen is verleend, zou inhouden, met de Amerikanen overeen te stemmen in hun vel zet tegen wijziging van het verdrag van Washington inzake capital ships", als hoe danig zij de Britsche voorstellen om dp indi- vidueele maat van de .capital ships" te verkleinen en den levensduur ervan te ver lengen, beschouwen (van Britsche zijde kon men het argument hooren, dat het Ameri- kaansche voorstel tot rantsoeneering op dc basis van 5:5:3 van de kruisers, die in Washington in aantal vrijgelaten werden, eveneens als een wijziging van d't verdrag kan worden beschouwd, maar de Amerikanen verkiezen dit uitbreiding van het beginsel van het verdrag van Washington te noemen.) Ook in hun verzet tegen het Britsche voor stel om dc kruisers beneden 10.000 ton ten aanzien van hun geschut tot dezelfde 6 inch- kanonnen te beperken als toegestaan voor bewapende koopvaarders, waarvan de Engel- schen dc groote meerderheid bezitten, gaan de Japanners en Amerikanen samen. Terwijl de mogelijkheid van de ontwikkeling van Singa pore tot een marinebosis, waarin de Japan ners in Washington tegen hun zin moesten toestemmen, nog een reden is. waarom zij het wellicht nuttig achten in eerste instantie naar de Amerikaansche zijde over te hellen Enkele Amerikaansche journalisten, die hier en daar steun vinden in Fransche perskrin gen, waar men de Britsche vloot macht ducht, spreken dan ook met ietwat sensotioneele overdrijving, die past in den vrij scherpen toon, welke hier momenteel hecrscht, al van een basis voor een Amerikaansch-Japansche alliantie. En in dit verband trachten de Ja panners toenadering tot het Amerikaansche standpunt te bevorderen door te laten door schemeren, dat zij eventueel zouden willen praten over een totale verhouding, die tus schen 5:5*5 en 5:5:4 in liet RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.* OVERAL VERKRIJGBAAR. IMPORTEURS: N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECKITTS ROTTERDAM. Verhoogt Uw werkkracht en .energie 25 besparing, spaart Uw beurs» AVlam Tel. 41346 IA'foort Tel. 1200. Bezoekt de theetuin lederen middag en avond Dat de Engclschen zich bewust zijn van het gevaar om in een geïsoleerde positie t' geraken, bleek uit een nieuwe poging van Bridgoman om heden oun de pers nogmaals de Britsche plannen toe te lichten. Uit zijn woorden, die werden aangevuld door lord Ro bert Cecil, bleek, dat de Engelschen voorloop- pi g blijven vasthouden aan den wc-nsch om de individueele maat van de schepen van alle klassen, ook de „capital ships", te verklei nen en hun levensduur te verlengen en duur- mede niet te wachten tot 1951. wanneer het verdrug van Washington moet worden her zien, maar dadelijk te beginnen, zoodat ook de ontwapeningsconferentie van den Volken bond, die in het najaar weer bijeenkomt, een goed voorbeeld ter navolging zou vinden. Maar Amerika en Japan zien in do ieductie van de individueele scheepsmaat, althans voor kruisers, en von het kaliber een poging om de relatieve positie van Engeland, dat over 'al rijke marinebascs en potenticclc koopvaardij- kruisers beschikt, te versterken. Alleen voor duikbooten schijnen de Ameri kanen eventueel bereid het maximum van dc individueele tonnenmaat evenals de Engelschen op ongeveer 1600 ton te stellen, mits de Brit ten ook hier de verhouding 5:5:3 accep teeren. Intusschen komt dc tegenwoordige situatie hierop neer, dat elke purtij de andere er van verdenkt zich op het eigen bclangenterrcin ter zee de superioriteit te willen verschaffi n. Elk een vindt dus, dat de underen hun cischen moeten matigen, waarbij dc Engelschen in de lastige positie verkccren, dot zij meer dan de Amerikanen en de Japanners moeten letten op de Franschen en de Italianen, die zich de vrije hand voorbehouden Onder die omstandighe den moet blijken of de relatieve nationale veiligheid uitsluitend met tonnugccijfers kan worden bevredigd of door politieke overeen komsten moet worden aangevuld. Voorloopig wordt de studie over de cijfers voortgezet in drie studiegroepen: voor krui sers, torpedojagers en duikbooten Het resul taat daarvan 'moet een heldere uiteenzetting zijn van de werkelijke machtsverhoudingen als basis voor verdere besprekingen. De Japan ners hebben dit op hun manier reeds uitge rekend. In een persconferentie van heden gaven zij cijfers, berekend op de basis van de be staande schepen met een maximum-leeftijd v in 16 jaar plus dc sohepen in, aanbouw en de schepen voorzien in de bestaande goedgekeur de boujfrprograms. Het resultaat is dan voor kruisers tot een maximum van 10.000 ton elk en destroyers, die de Japanners tot een „boven- zecschc" vlootmacht samenvatten, 532.000 ton voor de Britten, 433.000 ton voor Ame rika en 285.000 ton voor Japan. Voor de duik booten zijn de respectieve cijfers 36.000 tone 59.000 ton en 59.000 ton. Zoodot de totale zeemacht buiten de „capital ships" en de moe derschepen voor vliegtuigen, twelke laatste in Washington gelimiteerd werden, neerkomt op Amerika 402.000 ton. Engeland 568.000 ton en Japon 344.000 ton. Stelt men de Ameri kaansche tonnoge oft 100, dan heeft Engeland 115,5 an Japan 69,8, hetgeen voor Japan neer komt op een iets gunstiger verhouding dan 5.5.3, maar er niet zoo heel ver afstaat. Voor loopig hebben échter zoowel Amerika als En geland bezwaar tegen dc Japansche cijfers in de afzonderlijke schecpsklassen. Engeland kan er bijvoorbeeld moeilijk in toestemmen om zooveel minder duikbooten tc hebben dan Japan en Amerika De totale Jopansche tonnematen staan evenwel niet zoo heel ver af van de gemiddelde totalen uit de Ameri' koansche voorstellen. Vandaar don ook, dat de Japanners en de Amerikanen dichter bij elkan der staan dan de Amerikanen en de Engel schen of de Japanners en de Engelschen, het geen verklaard wordt door de wereldpositie van de Britsche vloot tegenover de meer regionale beteékenis van de Japansche cn de Amerikaan- .sche vloot. De dag van gisteren. Londen, 24 Juni. (V. D.) Dc gedelegeer den van de ontwapeningsconferentie le Genève hebben heden Bridgoman, de eerste lord der •admiraliteit, verzocht het voorzitterschap tc aanvaarden van het uitvoerend comité; even eens werd besloten tot vorming van groepen, bestaande uit marine-deskundigen, welke tot taak zullen hebben de bestudccring van het vraagstuk der beperking von kruisers, torpb- dobooten en ondcrzcebooten. Er hebben be sprekingen plaats gehad tusschen de voor naamste delegaties, welke besprekingen heb ben bijgedragen tct een beter inzicht in de voorstellen en naar men aanneemt, ook dc kans op welslagen aanmerkelijk zullen vergroo- ten. In Britsche kringen wordt de nadruk gelegd op het feit, dat de resultaten van deze confe rentie bizonder wenschelijk zijn als middel, om de taak van de voo-bereidende commissie van dv ontwapeningsconferentie van den Volken bond, welke in November opnieuw bijeenkomt, tc helpen verlichten. DE VERHOUDING TOT RUSLAND. Verklaringen van bondspresident Motto. In antwoord op een interpellatie over dc be trekkingen met sovjet-Rusland heeft bondspre sident Mctto herinnerd aan de overeenkomst van Berlijn en aan de deelneming van de sovjets aan de economische conferentie. Spr. zeide, dot het belangwkkend was geweest door „de vertegenwoordigers van Moskou hun her senschimmige cn onmogelijke sociale en eco nomische inzichten te hooren uiteenzetten." De bondsraad heeft geen bezwaar tegen hel aanknoopen van handelsbetrekkingen tusschen Zwitsers en Russen, maar de bondsraad zal nooit qedoogen. dat vreemdelingen in Zwitser land bolsjewistische propaganda maken. ENGELAND. Boos weer. Het weer is gisteren in Engeland al even slecht geweest als hier te lande, zoo nog niet slechter. Hevige Westerstormen en veel regen hebben de intrede van den zomer gekenmerkt. Er stond veel zee op de Britsche kust en. de liniekruiser Tiger, bekend uit den slag bij Jut land, heeft geholpen om den Duitschen schoe ner Hela te bergen, die bij Portland in nood verkeerde. Wegens het slechte weer is het ver trek van een floriile torpedobootjagers "art- land naai de Middellandsche Zee uit ges'd. SPANJE. DE TOESTAND VAN DEN PRINS VAN ASTURIË. Een bericht uit Madrid spreekt ten stelligste tegen, dat de gezondheidstoestand van den prins van Asturië het Spaansche hof ernstige ongerustheid inboezemt. Het feit, dat de ko ning naar Engeland is getrokken, toont de oriuictheid van het bericht nnn PORTUGAL. INBESLAGNEMING VAN WAPENS. Dc speciale politie van het ministerie van binnenlandsche zaken heeft op dc Minho een boot in beslag genomen, waarmee wapens cn munitie werden vervoerd. IRAK. DE OPERATIES IN SOELAIMAN1. Een opstandige sjeik staokl do vijandelijkheden. Uit Bagdad wordt bericht, dat de sjeik Mah- mocd, het hoofd der opstandige Koerden, in hun strijd tegen d© regeering van Irak, die drie jaar lang kostbare operaties in de provin cie Soeloimani noodig maakte, waarbij de Britsche en de Iroksche troepen aanzienlijke verliezen leden, een overeenkomst heeft ge- tcekend, waarbij hij toezegt zich van vijande lijkheden tegen Irak tc onthouden. In een officieel communiqué wordt gezegd, dat men hopen mag, dot er thans een'tijdperk van welvaart en voorspoed zol beginnen in Soelaimani, een der rijkste provincies van Irak. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. T De houding van Feng Yoc Hsiang. Gemeld wordt, dot blijkens officieel© berich ten uit China generaal Feng 7oe Hsiang dc lokalen dor arbeidersverenigingen te Tsjcngt- sjnu en Kiofeng (in Honan) zou hebben gesto ren en don spoorweg tusschen Tsjengtsjau en Honkau zou hebben doorgesneden. Hij zou zijn voorgenomen bezoek aan Honkau hebben uit gesteld, een feit, hetwelk er op schijnt te wijzen, dat Feng niet gunstig gestemd is ten aanzien der regeering van Honkau cn dat het waarschijnlijk is, dat hij zich zal verstaan met den gematigden nationalistischen leider Tsjang Koi Sjek VERSPREIDE BERICHTEN. JOSEPHINE BAKER. Tegenspraak van een gerucht. Wij hebben gemeld, dat Josephine Baker, de bekende gekleurde variété-artieste, met een Italiaanschen graaf getrouwd was. De Parijsche correspondent van de Daily Express is er nu op uit gegaan om te onderzoeken, of cl; bericht. wei waar was, of alleen xuiar een sóórt van reclame. Op het stadhuis van het arrondissement, waar Josephine gezegd had, dat zij getrouwd was, was daaromtrent niets bekend. De correspondent ging toen dadelijk naar het huis viln de artieste, die hem zei, dat zij weliswaar nog niet getrouwd was maar dat zij over enkele weken trouwen ging. Zij bad haar aanstaande leeren kennen in een film, waar zij voor een Sponnsch woschmeisje en hij voor een Italiaanschen graaf speelt, ïtoliannsrhe bloden melden, dat Abatinó zoo heet Josephine's nanstaundc geen graaf is. Zij mecnen, dat hij klerk was op het mi nisterie van oorlog. Radionieuws. DE POLITIE-RADIO-DIENST. T In het Algemeen Politieblad komt de vol gende mcdedeeling van den minister van justi tie voor: Dc bijzondere aandacht van de hoofden van plaatselijke politie wordt wellicht ten overvloe de, gevestigd op het nut van de politie-radio- dienst te Hilversum. Het succes van den arbeid der politie-radio- commissie blijkt de gunstig gestemde verwach tingen te hebben overtroffen. De hoofden van plaatselijke politie worden, teneinde te bevorderen, dat dit middel, dat gebleken is de uitoefening van de politiezaak zoo uitnemend ten goede te komen, zooveel doenlijk wordt gesteund, uitgenoodigd, daaraan hun belangstelling cn medewerking niet te ont houden. DE DERDE ZENDER. De aanvraag in „Stad en Lande van Gooiland." In do vergadering van Stad en Lande van Gooiland is non de orde gekomen het verzoek van de Ned. Seintocstellenfabriek, namens de daaitoe op te richten Naaml. Vennootschap, om tc mogen huren circa 14 H.A. van het Harde van de Huister Meent, voor het plaatsen van een radio-zender. De voorzitter, de heer Luden, stelde voor gunstig op het verzoek te beschikken, met machtiging aan het Dag bestuur om even- tueele wijzigingen in het contract te brengen. De burgemeester van Bussum, de heer de Bordes, wees on den geweldigen strijd tusschen de radio-organisaties. Hef in eikaars nabijheid brengen van meer zendstations zou schade k urn er- berokkenen. Er moet z. i. rekening wor den gehouden met de aanvragen die eerder zijn ingediend en men moet niet te kort doen aan de loyaliteit De voorzitter merkte op, dot de heer Du bois, de directeur van de N. S. F., de heele zaak heeft toegelicht cn gezegd, dot het eene station het andere niet zal schaden. Alles staat trouwens onder toezicht van den minister van Waterstaat. Op een interruptie zei spreker dat voor Stad en Lande geen moeilijkheden zijn te verwachten en dut dc N. S. F. door haar des betreffende verzekering voldoende zekerheid hiertegen heeft gegeven. PparoT) is tot vorh.urinjr besloterii

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1