MMENISPRUS f*3 "^'dcn voor DE EEMLANDER" Maandag 27 Juni 1927 PRIIS DER ADVERTENTIEN met inbegrip vu een EERSTE BLAD. BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring vanlips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 40/° 25e Jaargang No. 304 loortf 2.10^ per maand/0./5, Idem franco per po* f 3.—, peij week (met pralia venekeri Bg legen ongelukken) f Q.175. alzondcilijke nummers C.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER; J. VALKHOFP, arnhEMSCHE POORTWAL 2 A. POSTREKENING N*. 47910. rtu. INT eiï. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Lleldadigheidf-adveitentiêo voor de belli der prijv Voor handel cn bedrijf bestaan teer voordeclige bepalingen voor het adverlcercn. Ecnt circulaire, bevattende da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. 1 FRANKRIJKS RAPPORT OVER STRIK. Het Fronsche rapport aan den Volkenbond over den toestand in Syrië cn <Sen Libanon wekt, aldus een bericht uit Genèwc, den in druk, dat de militaire toestand meer zorg baart. Frankrijk is van plan in 1027 hulptroe pen en aanvullende troepen te cirganiseeren, teneinde een nationale strijdmacht te vormen, die de plaats der Fransche troepen zal inne men en belast zal zijn met de handhaving van orde en veiligheid. 4 DUITSCHLAND, ~W STRESEMANN NAAR OSLO. Berlijn, 2 5 Juni. (H. N.) Dr. Stresemann vertrekt Zondag- naar Oslo, waar hoj zijn lezing \oor den hem verleende Nobelprijs zal hou den. Hij wordt n.s. Zaterdag terug verwacht. DE ONTWAPENING VAN DUIBSCHLAND. Dc inspectie der vestingwerken ïn Oost-Duitschlond. De inspectie der gesloopte vestingwerken aan de Duitschc oostgrens, waaromtrent de betrokken ministers van buitenlandsche zaken te Genève een overeenkomst ha<Jden getrof fen en waartoe Duitschland militaire deskun digen der geallieerden heeft uitgenoodigd, zal dezo week plaats hebben. BEZOEK VAN EEN PERZESCH OUD-PREMIER. B c r 1 ij n, 2 5 Juni. (H. N.) Naar dc bladen melden, is de vroegere Perzische minister-presi dent Forugi Vrijdag per vliegtuig aangekomen. Hij heeft de reis van Teheran over Moskou ge heel per vliegtuig afgelegd. ONTAARDE OUDERS. Stuttgart, 25 Juni. (H. N.) Voor dc rechtbank to Waldshut in het Zwarte Woud laccft gisteren het echtpaar Stiegelcr terecht gestaan, aan wie ten laste werd gelegd, dat het cjl zijn II kinderen om het leven heeft laten komen. Men neemt aan,, dot de kinderen door ondervoeding zoo uitgeput zijn, dat zij ten slotte stierven. Dc vrouw is tot 7 jorrn tucht huis veroordeeld. Dc man werd bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Dc rechtbank nam aan, dat 7 kinderen door ondervoeding om het leven, zhn gekomen, doch dat voor den dood der overige 4 kinderen dit niet bewezen kan wore den. EEN DOLLE TAXI-CHAUFFEUR. {B e r 1 ij n, 2 5 Juni. (H. N.) Gisteravond reed ccn taxi zonder Jicht met een snelheid van 80 K.M. over den Charlottcnburger sftraatweg, waardoor het verkeer in groot ge vaar werd gebracht. De taxi botste ten slotte tegen een wagen, waarvan de voerman van don bok geslingerd en ernstig gewond werd. Toen een politieagent den chauffeur, die klaar blijkelijk beschonken was, wilde aanhouden, wiprd hij door hem en dc 2 inzittenden aan* gcrvallen cn er ontstond een vechtpartij, waar bij den politieagent dc duim van de rechter* hand werd afgebeten. Eerst toen gendarmes don agent te hulp kwamen, gelukte het dc ge weldenaars te overmeesteren en in hechtenis te nemen. p VERSCHEIDENE ARRESTATIES. J)c Giornalo d'Italia verneemt uit Napcis: Hefc zuiveringswerk heeft voortgang; een vijftig tal fpersonen zijn gevangen gezet in het gebied van Marigliano wegens verschillende misdrij ven; 30 anderen zijn voorloopig gearresteerd; 5. .werden onder toezicht gesteld. VLEESCHVERGIFTIGING. Hannover, 25 Juêni. (H. N.) Een ernstig geval van vloeschvergiftiging heeft zich voorge daan in het huisgezin van den arbeider Arthur Schroder uit Hcitingen, dat uit 7 personen be staat. Schroder cn zijn 16-jarigen zoon zijn reeds overleden, terwijl de toestand der overige leden van het gezin ernstig is. SPOORWEGONGEVAL. Een uit Stralsund komende goederentrein ont spoorde bij liet binnenrijden van het station Rostock. Een waggon viel om. Twee leden van het treinpersoneel werden (gedood. BOTSING TUSSCHEN TREIN EN AUTO. Zes slachtoffers. Lub eek, 2 5 Juni. (H. N.). Bij Lubcck is bij een spoorwegovergang een auto door een trein gegrepen en meegesleurd. Do 6 inzitten den werden alle gedood cn waren afgrijselijk verminkt. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL. Frankfort a. d. Oder, 25 Juni. (1J.N.) Gisteren is de auto van graaf Finck von Finckenstcin verongelukt. Een achterband spifong, waardoor de wogen begon te slinge ren en over den kop sloeg. Dc graaf, die do auto zelf bestuurde werd -op slag gedood, ter wijl zijn oom graaf Rothkirch von Panthenau een ernstige schedelbreuk kreeg cn kort daar op overleed. Graaf von Seydlitz liep ernstige verwondingen op, terwijl een vierde inzittende een. lichte schedelbreuk kreeg. De chauffeur .van. dert graaf bleef ongedeerd T f FRANKRIJK. DE TOESTAND VAN BRIAND. De oogziekte, waaraan Briand leed, heeft zich, naar d.d. 25 Juni uit Parijs wordt ge meld, gunstig ontwikkeld zonder complicaties. De minister is bijna genezen. De dokters heb ben echter een periode van rust met een ver blijf buiten voorgeschreven. DE HANDELSBETREKKINGEN MET DUITSCHLAND. Er schijnt, naar d.d. 25 Juni uit Parijs be licht woidt, geen enkele vordering gemaakt te zijn bij dc Fransch-Duitschc handelsbespre kingen in dc afgeloopcn week. Men kan even wel nog niets voorspellen omtrent den afloop. EINDE DER VISSCHERSSTAKING. Volgens een bericht uit St. Nazoirc hebben na een staking van 24 uur de fabriekseige naars besloten do sardines per mille te koo- pen; de visschcrs hebben weer zee gekozen. LEON DAUDET UIT DE GEVANGENIS ONTSNAPT. Door een list herkrijgt hij dc vrijheid. P a r ij s, 2 5 Juni. (H. N.) Vandaag is een vermetele poging gedaan en met goed succes bekroond, om Lcon Daudet cn Delestc te be vrijden. Tegen I uur vanmiddag begaf zich een camelot du roi naar het ministerie van binncnlandsche zaken, waar hij binnenging, ter wijl 11 andere camelots zich naar verschillende poster, begaven, vanwaar uit met het ministerie kan worden getelefoneerd. Dezen vroegen voortdurend een gesprek met het ministerie aan, zoodat alle telefoonlijnen bezet waren. De camelot, die zich in het ministerie bevond, liet zich met den directeur der gevangenis verbin den en deelde den directeur mede, dat in den ministerraad beslaten was om Léon Daudet cn Delerte in vrijheid te stellen, evenals den vak- vereenigingssccrctaris van de communistische partij Semerd. Ten einde opzien en betoogin gen te vermijden, verzocht hij de 3 gevange nen op onopvallende wijze uit de gevangenis te laten vertrekken. Dc directeur van de ge vangenis gaf zijn verwondering te kennen, dot men ook Semard wilde vrijlaten. De camelot zeide toen zeer brutaal, dat dit den directeur niet aanging en dat hij den hem tc geven last terstond ten uitvoer moest brengen. De direc teur van dc gevangccnis, wilde zich overtui gen, dat hij werkelijk met het ministerie had gesproken cn belde dit daarom weer op. Door de genomen maatregelen waren alle lijnen be zet, behalve de ccnc, waarop de camelot kon op.vjkt izoudat de directeur weer met hem verbinding verkreeg. Toen deze daarop te kennen gaf, dat hij zich had willen overtuigen, of het bericht, dat Dau det in vrijheid moest worden gesteld juist was, snauwde de camelot den directeur toe, dat hij den last terstond ten uitvoer moest brengen en anders voor het niet opvolgen van het ontvangen bevel verantwoordelijk zou worden gesteld. De camelot gaf voor de onderdirecteur van het particulier kabinet van den minister te zijn. Dc directeur begaf zich daarop naar Daudet, die, toen 'hij de tijding hoorde, in tra nen uitbrak en den directeur omhelsde. In de straat van de Santé stond een taxi gereed, die door ccn camelot werd bestuurd. Daudet en Deleste stapten in, waarna de auto in de rich ting van de Boulevard Aragot verdween. Ook Semard werd in vrijheid gesteld. Toen cr later bezoekers voor Daudet kwamen, o.a. Paul Bourget, werd hun geen mededeeling van het gebeurde gedaan, doch slechts gezegd, dat Daudet geen bezoek kon ontvangen Van andere zijde wordt gemeld, dat één der camelots do stem van een minister nabootste cn wel van minister Sarraut, zooals dc Action Fran^aisc meedeelt. Het blad deelt nog mee, dot Daudet Parijs ondcrtusschcn heeft verlaten met onbekende stemming. Parijs vermaakt zich kostelijk. Dinsdag ccn uitvoerig debat in do Kamer. Uit Parijs wordt d.d. 26 Juni aan de Cour. gemeld Heel Parijs davert van het lachen over de ontvluchting van Daudet cn sinds 'het verdwij nen van de Gioconda is cr geen wonderlijker mystificatie voorgevallen. Alles sloot als een bus. Die zoogenaamde mi nister Sarraut, die den directeur der gevange nis opbelt cn onmiddellijke vrijlpting cischt; dc directeur, die ter bevestiging den chef van den gevangenisdienst opbelt cn hevig berispt wordt om zijn ongeloovigheid wie zou daar niet invliegen En welk oen kostelijk filmbeeld, die direc teur, die zijn gegalonneerde kepi opzet om ge vangenen hun vrijspraak te melden, dewelke hoogst verwonderd waren cn hun cipiers met champagne cn omhelzingen beloonden Do Tegecring zit intusschen leelijk met dc kwestie in haar maag. Als zondebok is dc gc- angenisdirectcur ontslagen. Hij had niet van binnenlandsche zaken, maar van justitie op dracht moeten krijgen. Doch -belde hij den ge vangenisdienst niet op en heeft men Girardin, den hongerstaker, niet op dezelfde wijze ont slagen? Do enquête naar het tclefoonmysteiie heeft niets positiefs opgeleverd. Do -Action Fran^aisc zegt, <lat haar trawanten elf lijnen in beslag hadden cn dat aan de twaalfde een pscudo- ohef van don gevangenisdienst zat. Doch velo journalisten belden juist toen het ministerie op Men denkt nu aan eon camelot in de telefoon centrale. Trouwens, de politieke historie der laatsto tijden is vol afgeluisterde ministerge- sprekken en -ontfutselde documenten. Wat moet er nu imct dc vluchtelingen ge schieden? Minister Barthou zegt, dat zij onwet tig in vrijheid zijn gesteld. De ministerraad is het evenwel onderling -oneens. Moet men( RECLAMES. Von T—4 regels 4.05, elke regel meer 1. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT hen pakken, voorwaardelijk vrijlaten of hun gratie schenken? Volgens velen is dc beste oplossingniets oplossen en op 14 Juli een amnestie afkondigen. Maar dc openbare macht lont ontegenzegge lijk een veer. Eerst de komische belegering in de rue de Rome. A!s men op het belegerde huis, zooals velen net voorstelden, oen bordje had geplakt met het opschrift„Dit- is ccn tijdelijke gevangenis", wat alles veel bt.ter af geloopcn. En het dolzinnigste van dc hecle zaak is, dat dc royalisten medewerken om Se mard, leider van het bolsjewisme, het „Oog van Moskou", in vrijheid tc stellen. Men krijgt den indruk, dat enkeie resolute mannen van uiterst rechts of links me: gemak de hecle lam- r/e mnchteloozc middenmassa bij den reus kunnen nemen. De ontsnopping van Daudet uit de gevan genis houdt heel Parijs bezig en dc bladen wijden cr kolommenlangc artikelen aan. Het leedvermaak over de regccring, die men op zoo gemakkelijke wijze haar gevangene afhnrdig heeft gemaakt, is bijna algemeen. Hoe racer de bladen naar links georiënteerd zijn, des te scherper is de criticïc. De zaak zal a.s. Dinsdag aanleiding geven tot ccn uitvoerig debat in dc Isomer. In weer wil van het leit, dat gisieren in ailerijl een ka binetsraad bijeengeroepen is. heeft do regcc ring nog geen officieele mededeling gepubii- ceerd omtrent hetgeen zij thans denkt te doen. Van Daudet zelf heeft mep tot dusver nog geen spoo- kunnen ©n^Hten. Teder, s'indl echter te Perpignan een grooie betooging van de -Action Fran^oisc plaats, welke Daudet reeds voor zijn arrestatie en ontvluchting ge zegd had te zullen bijwonen. Waar men aan neemt, dat hij thans zal pogen, zijn woord ge stand tc doen, wordt een scherpe controle op alle treinen van Parijs naar Perpignan uitge oefend. De politie te Perpignan is in allerijl versterkt om aan cventuecle incidenten het 'hoofd te kunnen bieden. Dc politieautoriteiten hebben strenge instructie -Daudet onmiddellijk tc arrestceren, wanneer hij zich bij dc demon stratie zou vertoonen. Ontslag von den directeur der gevangenis. De kabinetsraad. Zaterdagavond bijeenge roepen, heeft besloten den directeur van dc Santé te ontslaan, die Daudet, Delest cn Semard zonder bevel in vrijheid gesteld heelt. Deze ambtenaar zal voor een tuchtraad ge- dtagd worden. Er is een onderzoek ingesteld om d i omstandigheden der vrijlating der drie gevangenen vast tc stellen. Het parket van de Seine heeft besloten ccn onderzoek te beginnen wegens misbruik van bevoegdheid m verbond met dc vrijlating der ovrnecncn. ENGELAND. DE TERUGKEER VAN DEN HERTOG EN DE HERTOGIN VAN 70RK. Londen, 2 6 J u n i, (V.-D.) Het slagschip Renown, onn boord waarvan zich de hertog cn dc hertogin van York bevinden, keert mor genochtend tc Plymouth terug. De hooge pas sagiers zullen don een „trip" van zes maanden in Australië hebben volbracht. Bij hel binnenstoomen in de haven zal het schip worden geëscorteerd door torpedoboo'cn en vliegmachines. Den koninklijken reizigers is zoowel te Plymouth als te Londen een groot- sche ontvangst bereid. De prins van Wales, prins Henry en prins George zullen tc Poits- mouth ter verwelkoming aanwezig zijn. Aon het Victoria-station zullen zij worden begroet door den koning cn de koningin cn dc andere leden van dc koninklijke familie. De hertog cn de hertogin zullen zich eerst raar Buskingham Polace begeven, waar zij zich slechts korten tijd zullen ophouden vervol gens begeven zij zich naar hun eigen verblijf in Piccadilly. BEZOEK VAN DEN SPAANSCHEN KONING. De koning van Spanje is Zaterdagavond tc Londen aangekomen. Hij werd hartelijk be groet -door koning George, den prins van Wales cn prins George. Men verwacht, dat zijn verblijf in Engeland enkele weken zal duren. BOOS WEER. Londen, 2 5 Juni. (H. N.) Blijkens do berichten in de bladen heeft boven talrijke ge deelten van Engeland een heftige storm ge woed. Te Sandwich is het politiebureau door den bliksem getroffen, terwijl verschillende ge deelten van de stad door den hevigen slagre gen onder water kwamen te staan. Dc stoom schepen, die don dienst tusschcn Folkestone cn Boulogne onderhouden, hadden het zwaar tc verantwoorden. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIE-MOGENDHEDEN- CONl'ERENTIE. Engclsch-Amcrikaanschc tegen stellingen. Londen, 26 Juni (V.D.).Tn de Britsche pers wordet bij de besprekingen van dc ont wapeningsconferentie ter zeo uiting gezever» aan de hoop, dat dc oppositie van de Ameri kanen tegen de Britsche voorstellen, om de tonneninhoud van dc slagschepen tc vermin deren tot 30000 en de zwaarte van de ka nonnen van 16 inch tot 13.5 inch zal veidwij- ncn. De Observer schrijft, dut deze voorstel len zich geheel aansluiten bij de overeenkomst van Washington. Dc handhaving van de 55.000-ton grootte van slagschepen beteekent niet alleen een nutteloozc verzworing von do lasten van den belastingbetaler vun die lan den, die dezen standaard wenschen; doch ook ven dc andere staten, die gedwongen zijn dit voorbeeld tc volgen. Indien Amerika, aldus het blad, groote schepen wenscht te bezitten op een oogenblik, dot dc urdere voornonmsto partijen eenstemmig vermindering van tonna ge cn van bewapening voorstaan, dan heeft dit land niet alleen een groote moreele ver antwoordelijkheid tc nnnv&arden, doch ook de andere landen zijn gedwongen zijn stand aarden in te voeren. Toenadering Het bewapenen van koopvaardijschepen. De leider der Engclsche delegatie bij dc ontwapcnings-confcrentie te Genève, Bridge- man, heeft als zijn opvatting te kennen gege ven, dat de delegaties beginnen ccn gemeen schappelijke basis te vinden, waarop zij zul len kunnen voortwerken en dat, indien de werkzaamheden op dezelfde wijze worden voortgezet, z. i. verscheidene punten van over eenstemming gevonden zullen worden. De deskundigen hebben al enkele moeilijkheden opgelost en verkleind, die in het Jjcgin ernstig schenen. Wat liet veranderen van koopvaardijschepen in gewapende schepen betreft, verklaarde Bridcgemon, dat dc plannen hieromtrent door de marine-deskundigen niet ernstig worden opgevat. Onlangs heeft lord Jellicoc nog ver klaard, dat hij dergelijke ideeën ols die van „landrotten" beschouwt. Bewapende koopvaar dijschepen van groote tonnage, met kanonnen bewapend en met extra manschappen bemand, zouden zelfs voor den kleinsten en onbelecke- nondsten kruiser nog geen partij zijn. Een dergelijk schip zou den indruk maken van een groote schietschijf, 'erwijl ook dc machine veel tc kwetsbaar is. Elk goed uitge ruste kruiser zou dadelijk een onbeperkt aan tal dezer schepen kunnen nemen. PORTUGAL. HUISZOEKINGEN TÉ LISSABON. Volgens de Portugccschc bladen hebben cr huiszoekingen plaats gehad bij de bewoners uit de omstreken van Lissabon. Er zijn 200 geweren in beslag, genomen. ITALIË. VLOOTMANOEUVRES. B c r léij n, 2 5 J u n i. (H. N.) Naar dc bladen melden, zijn dc Italiaanschc vlootmanoeuvrcs in tegenwoordigheid van den Italioonschcn kroonprins begonnen. ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Albanië aanvaardt het bemidde lingsvoorstel. Dc Albonccschc regccring heelt aan dc ge zanten van Frankrijk, Engeland, Italië en Duitschland medegedeeld, dat zij haar goed keuring hecht aan het voorstel, dat hoor ge daan is ten gunste von ccn vreedzame regeling van het Albonccsch-Zuid-Slavischc incident. RUSLAND. TEGEN DE OPPOSITIE. Trotzki cn Sinofjcf uit het centraal comité gestooten wegens „anti sovjetistisch optreden". Uit Moskou wordt d.df 26 Juni aan de Cour. bericht: Dc lang verwachte slag tegen de leiders der oppositie in dc communistische partij, welke door talrijke protestresoluties der partij-organi saties, arbcidcrscommissics, enz., was voorbe reid, is gevallen. Het presidium von dc con ti óle-commissic der partij besloot aan het ple num van 't presidium cn aan het plenum van het executief comité, dat waarschijnlijk midden Juli ter voorbereiding von het eerstvolgend-• partijcongres zal bijeenkomen, de uitsluiting van Sinofjef en Trotzki uit het centrale comité der partij voor tc stellen. Aon dc goedkeuring van het plenum volt natuurlijk niet te twijfelen; zij heeft dan ook slechts formeelc beteckcnis. De controlecommissie richt in haar motivse ring van dit besluit tot dc oppositie de scherp ste verwijten. De oppositie wordt cr van be schuldigd dc belofte om tc zwijgen, welke in October j.l. werd gegeven, slechts te hebb n benut als tactisch middel om dc partij zand in dc oogen te strooien cn intusschen haar pogin gen om verdeeldheid in de partij te stichten cn een fractie van mensjewiki in het leven tc roe pen, te hebben voortgezet. De commissie acht het bijzonder verderfelijk, dat dc oppositie haar aanval op de partijleiding juist deed, toen men in China met tegenslag te kampen had, Enge land de betrekkingen met sovjet-Rusland afbrak en dc reactie in dc gehcclo wereld eert schar peren koers tegen het bolsjewisme ging volgen. De contrólc-commissic gaat met haar be schuldigingen, waarop de oppositie, natuurlijk- niet kan antwoorden, daar zij niet over ccn pers beschikt, zoover tc beweren, dot Trotzki cn Sinofjcf door hun optreden eerder als anti- sovjctistische elementen dan als deserteurs uit dc partij moeten worden beschouwd. In het bizondcr schijnen de partijleiders ge prikkeld tc zijn door de demonstratie, welke Trotzki twee weken geleden op het station tc Moskou georganiseerd heeft. Hieromtrent werd wel is waar veel gemompeld, doch van offi cieele zijde was cr tot dusver niets over ge publiceerd. De demonstratie had plaats naar aanleiding van het vertrek van het bekende lid der oppositie Smilga uit Moskou. Smilgo toch was bij wijze van waarschuwing voor de gc- heclc oppositie naar een Siberische post over geplaatst. Trotzki hield op het station oen rede, waarin hij een scherpen aanval deed op de partijleiding. Deze rede was niet alleen voor zijn aanhangers, doch ook voor het publick hoorbaar. Dc Prawda richt naar aanleiding van deze rtdc tot dc oppositie dc waarschuwing, zich zoo spoedig mogelijk weer aan dc partijdisci pline tc onderwerpen. Het blad laat door schemeren, dot men anders vijanden van dc proletarische dictatuur in hen zou moeten zien. Natuurlijk is het thans nog niet tc overzien, welke gevolgen het tyrannieke optreden der partijleiders tegen dc populair© mannen der oppositie zal hebben, maar het staat vast, dat men thans besloten is de strengste maatregelen toe tc passen zonder ccnig compromis. DE TERECHTSTELLINGEN. Een protest. Dc voorzitter van het internationale Roodc Kruiscomité heeft aan de sovjct-regccring ccn vcrkloring gericht betreffende dc jongste re presailles, met verzoek om af tc zien van maat regelen, die in strijd zijn met rechtvaardigheid cn rede. STORM EN OVERSTROOMINGEN. B c rl ij, n, 2 5 Juni. (H. N.) Volgens ccn bericht uit Moskou heeft ccn hevige storm in dc buurt van Tsjita gewoed, waarbij een he vige hagelbui zich ontlastte. Er vielen hagel- steenen zoo groot als duiveneieren. Twee boe ren werden gewond, terwijl cr veel vee is ge dood. In het gebied van Smolensk is door ccn he vigen regen, die 7 uur aanhield, op tol van plaatsen overstrooming veroorzaakt. De ri vieren in dit gebied traden buiten haar oevers. In het gebied' van Rybinsk is de Wol ga dooi de aanhoudende regens buiten haar oevers getreden. Ook kwamen hier aardverschuivin gen voor, waardoor veel schade is oongerich:. EEN GEDUCHTE BRAND. Blijkens berichten uit Moskou heeft in het gouvernement Oeljonowsk (Wolgagebied) con hevige brand gewoed, waarbij zeshonderd hui zen in vlammen opgingen en 49 personen, als mede vierduizend stuks vee in dc vlammen omkwamen. JAPAN. EEN GEWELDIGE BRAND. Londen, 25 Juni. (H. N.) Uit Tokio wordt gemeld, dat in dc stad Subasaki in de provincie Akita een hevige brand heeft ge woed, waardoor ongeveer 200 huizen vci- nicld zijn. Men vreest, dat talrijke personen in dc vlammen omgekomen zijn. t. VEREENIGDE STATEN. DE UITTOCHT NAAR EUROPA. Houghton, dc ambassadeur te Londen, is Vrijdagavond tc New York naar Europa scheep gegaan aan boord van dc eerste- der negen possagiersbootcn, die einde der week naar Europa vertrokken. De jaarlijkschc groote uittocht van toeristen nadert thans het maxi- DE MUITERIJ.IN DE GEVANGENIS. Londen, 25 Juni. (H. N.) Volgens een telegram uit New York is dc muiterij onder dr gevangenen in de gevangenis van Lansing (Kansas) geëindigd De gevangenen, die door den honger werden gekweld, zijn ten slotte in verzet tegen dc leiders gekomen. Er ontstond tusschen beide partijen ccn gevecht, dat met de nederlaag der extremisten eindigde. Ver schillende gevangenen zijn bij dit gevecht zoo toegetakeld, dat zij naar een ziekenhuis moesten worden gebracht. De 14 oppassers, die als gijzelaars gevangen werden gehouden, hadden sedert Dinsdag niets tc eten gekregen MIDDEN-AMERIKA. DE TOESTAND IN NICARAGUA. 1 Terugtrekking der Amcrikaan- sche morinetroepen. Londen, 25 Juni. (H. N.) Uit Washing ton wordt gemeld, dat het departement von marine de onmiddellijke terugtrekking van de marinctrocpcn uit Nicaragua heeft gelast VERSPREIDE BERICHTEN. GROOTE BRAND. ~'i T r e n t e, 2 5 Juni. (H. N.) In den afge loopcn nacht is t© Valfloriana een brand uit* gebroken, waardoor 12 huizen verwoest zijru

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1