L. J. LUIJCX Zn. rins dei «traiEn mei Inbegrip van «a BUITENLAND. Zomer-Opruimimg. „DE WITTE." Verhuring van Lips safe-loketten BINNENLAND. IBOHMtiEMISPIÖ»^3 d« „DE EEMLANDER" EERSTE BLAD. HEIN REiCHMANN. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deppsito's rente 4% 26e laargang No. 1 Idem Inoeo per poel t i—V per week (mei gratie «enekeries iejen ongelukken) f 0.17s. afzonderlijke du mm en f C,C5. AMERSFOORÏSCH DAGBLAD OIRECTEUR-UITQEVER: i. VALKHOFF. AHNHEMSCHERpOÜRTWAL 2A. Vrijdag 1 Juli 1$27 POSTREKENIN* N*. 479IO. Tkb. INT. ft». bewijsnummer, elke regel meer f 0.25, dienslaanbii- dingen en Uetdadlgheide-adveilcntiën «oor de hel* dir prijs Voor handel en bedrijf bestaan nu «oordeeligc bepalingen «oor het idverteerea- Hem circulaire, bevattende de voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden. NA 25 JAAri. Op I Juli/1902 werd met de uitgave van •het Amersfyortsdh Dagblad begonnen en vandaag vitren we d'us ons zilveren jubi leum. Dat Vieren wenschen we echter zoo op te vatten,/dat elh feestbetoon achterwege moet 'blijven. Maar toch willen we met een enkel wo6'rd van het feit gewag maken en moeten Ve, mi we dezen mijlpaal bereikt hebben, ren blik werpen op den tijd; die ach ter ons /igt. Dat Je geboorte \am ons blad indert'jd met veel vreugde begroet werd, mogen we niet leggen. De welkomshv^orden der \oen alhier verschijnende bladen waren althans niet erg hoopvol en we kregen al aanstonds den indruk, dat ons verschijnen zich niet in de onverdeelde sympathie mocht verheugen. Heel kalen hebben we toen echter de zaken opgevat en zijn onzen weg gegaan in het .vaste vertrouwen, dat een dagblad voor Amersfoort wel zijn plaats zou weten te ver overen. En we mogen met eenige voldoe ning constate eren, cat we in dat vertrouwen met zijn 'beschaamd. Vooral na de combina tie met „De Eemlander" zijn -we gestadig vooruitgegaan en konden w e steeds meet aan de verlangens onzer lezers voldoen. We hebben ons immer beijverd een nieuwsblad te geven, dat op de hoogte van zijn lijd is en dank zij \e-ler medewerking mocht het ons gelukken van al hetgeen in de stad on zer inwoning plaats vindt uitgebreide versla-' gen en berichten te geven. Het is hier zeker óe plaats een woord van dank te brengen aan allen, die op eenigerlei wijze aan ons blad' hebben meegewerkt en nog meewerken en die immer hun taak met zoo'n lofwaard:gen ijver en zoo groots nauwgezetheid hebben ojbracht. Denk zij hun werk won de courant steeds aan leesbaarheid, wel het best blijkende uit de geregelde toename van het aantal aborv né's. Ook aan onze lezers brengen wij een avoord van dank voor den steun steeds on dervonden. die ens in staat heeft gesteld dt uitgave steeds beter te verzorgen. En ten slotte dank aan onze ad verteerdei s, die natuurlijk wel in hun eigen belang ons bind voor h n i eek mes kozen en daarmede zeker ook wel het beoogde succes bereikten, maar cbe tevens ons hielpen het blad goed en onelhankelóyc te houden. wNatuurkjk hebben we ook wel eens min der aangename zaken meegemaakt. Het zou wel een wonder mogen genoemd worden als die ons bespaard waren gebleven. Maai ols we nog eens de meest belangrijke ge beurtenissen de revue laten passeeren, dan mogen we toc'h cons tate eren, dat we in geen enkel opzicht reden tot klagen hebben. In tegendeel, er is voor ons op dezen d-aig alie aanleiding om met gecaste vreugde terug •te «zien op den tijd, die achter ons ligt en waarin ons steeds weer is gebleken, dat de door ons gekozen weg de goede w*as. Toen we eenmaal de eerste, en uit den aard der zaak moeilijke jaren te boven wa ren en ons een plaats in het Amersfoort- sehe leven hadden veroverd, is hel steeds crescendo gegaan en 'hebben we immer on ze onafhankelijkheid, an wie ook, ki nnen; behouden. Dat is voor een blad een groot voordeel en geeft ons veel vertrouwen voor de toe komst. We beginnen dan ook de volgende kwart eeuw met de vaste verzekerdheid, dat de door ons afgebakende weg ook verder dient gevolgd te worden. We zullen voort gaan, zooals tot nu toe en hopen daarbij het peil van de courant nog steeds te kunnen opvoeren. Van onzen kant zullen we daar toe niets onbeproefd laten en wanneer wij ook in den vervolge immer dien steun on dervinden van onze lezers en onze advvir- teeixlers als tot nu toer -dan kunnen we in alle opzichten met vreugde den komenden tijd tegemoet gaan- Dat is ons feest op dezen toch wel ge- denkwaardigen dag. DU1TSCHLAND. DE BLQKKADEWET. x Een kabinetsraad. Near de B. Z. cm M. verneemt, zou de kabi netsraad gich gistermiddag bezighouden met de kwestie der verlenging van de blokkade- wet. Naar het blad beweert, neemt men in poli tieke kringen aan, dat het kabinet do opvatting huldigt, dat de bewusto wet een grondwets wijziging behelst, voor welker aanvaarding ccn meerderheid van vereischt is. DE OOSTELIJKE VESTINGEN. Dc geallieerden uitgenoodigd voor een inspectie. Londen, 5 0 Juni. (H. N. Draadloos). Generaal von Pawels, de Duitschc. regeering vertegenwoordigend, heeft thans een formeel© uitnoodiging gericht tot de geallieerden, om een of twee militaire deskundigen aan tc wij zen, teneinde hem te vergezellen op zijn in spectiereis naar de ersterkingen aan dc Oost grens, over welker slooping ccn overeenkomst met de Duitsche regcering werd bereik1 STAKING TE KIEL. Volgens het Berl. Tag. is op dc Gcrmonia- werf tc Kiek ccn deel der arbeiders in staking gegaan. BELGIE. UIT m KAMER. Dc civiele lijst des Koning». De correspondent der N. R. Ct. tc Brussel meldde gisteren: Dc Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel tot verhooging van de civiele lijst des koning» van 3.300.000 tot 9.500.000 frank behan deld. De communist Jaqucmottc maakte van dc gelegenheid gebruik om een geweldige redevoe ring te houden tegen de monarch** in het al gemeen en den Belgischen koning in het bij zonder. Deze verhooging heette hij ccn ver spilling van milliocncn ten bate van nulteloozc individuen, wat tot allerlei afkeurende uitroe pen aanleiding gaf. De Waalsche socialist Hubin verklaarde, dat hij het rcgecringsvoorstcl goedkeurt, hoewel hij niets van zijn republikeinsche overtuiging prijs geeft. Herman Vos echter, sprekend uit naam van dc Vlaamsch-nationole fractie, zei- de het voorstel ongrondwettelijk te achten en niet overtuigd te zijn door dc argumenten, in het verslag van den rapporteur van Dievoet aangevoerd. Ook kunnc-n de Vloamsch-nntio- n»lc afgevaardigden niet vergeten, dat do koning, die bij het einde van den ooi log aan dc Vlamingen gelijkheid dc jure en dc facto beloofde en het recht heeft eventueel zelf wets voorstellen in te dienen, van dit recht tot dus ver geen gebruik heeft uillen maken om het regime van onrecht, dat op Vlaanderen en de Vlamingen weegt, te doen verdwijnen. Dc socialistische gewezen minister Dcstréc verdedigde met veel humor dezelfde stelling als zijn partijgenoot, waarna de Katholieke leider Vandevijverc, dc liberalen Janson cn Musson cn dc minister-president Jaspar be lijdenis aflegden van hun onwankelbare trouw aan de monarchic en het voorstel verdedigden. Op het oogenblik der stemming woren er van dc 187 Kamerleden 150 aanwezig; 119 stem den vóór, 21 tegen cn 10 onhielden zich. Dc tegenstemmers waren 15 socialisten, 4 Vloom- sche nationalisten, 2 communisten De ont houders waren allen socialisten. Al de aan wezige liberalen er» Katholieken, Vlamingen als Walen, stemden vóór. FRANKRIJK. DE ROZE DIAMANT Voor het hof van gezworenen tc Beauvais hebben onder groote bel; igstelling van het i/iiv-k de dieven terecht staan, die crieden jaar uit het kasteel van Chantilly dc „roze dia mant", een der grootste cn schoonste diaman ten ter wereld, hebben gestolen. Dc twee die- yen, van wie er ter teiechtzitting één door een vrouwelijke advocaat werd verdedigd, zijn vcr- ooidccld tot tien cn acht jaar gévongenisstraf. Juffrouw Schil, een heelster, is voorwaardelijk tot vijf jaar gevangenis veroordeeld. GEEN ONDERHOUD TUSSCHEN CHAMBERLAIN EN BRIAND. 1' a r ij s 3 0 Juni. (V D.) Sir Austen Chamberlain is hedenochtend, vergezeld van zijn echtgenoote, alhier aangekomen; hij reis de echter dadelijk door naar Londen, zoodat een onderhoud met den Franschen minister van buitcnlandsche zaken, Brinnd, onmogelijk was. Eveneens is hedenochtend in Parijs aange komen dc minister-picsident van Egypte, Sar- wat Pasja. Hij zal koning Focad op zijn reis naar Londen begeleiden. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIK-MOGENDHEDEN- CONFERENTIE. Vorderingen. Bridgcman. Verklaringen van Londen, 30 Juni. (H. N.). Dc maritieme conferentie tc Gcnève blijft goede vorderingen maken. Dc technische commissie zette heden hear besprekingen voort betreffende dc kléi- net e hulpschepcn, met inbegrip van torpedo jagers en flottilelciders. Het communiqué deelt mede, dat voorloopig overeenstemming bereikt is betreffende het karakter van deze klasse van schepen, voor de constructie in de toekomst. Morgen zal de bespreking loopen over de duikbootcn. In een interview verklaarde Bridgcman, dot hij verrast was over de hardnekkigheid, waar mede de Amerikaonschc pers beweert, dat de Britsche voorstellen er toe dienen de Britsche suprematie ter zoo te handhaven. Wot de giootc schepen betreft is een regeling reeds tot stand gekomen in 1920. Wot de nieuwe oorlogsschepen betreft, zijn do Nelson en de Rodney in volkomen overeenstemming met het verdrag van Washington gebouwd cn 4 sche pen zijn geschrapt. Op de tegenwoordige conferentie is Engeland van het standpunt uitgegaan, dat, betreffende dc kleinere schepen, iedere natie met haar eigen behoeften rekening moet houden en de Brit sche regcering heeft nimmer ontkend, dat dc Vcrccnigde Staten het recht hebben om een gelijk aantal schepen tc bouwen, indien zij dit noodzakelijk achten. Engeland zoekt nu ccn nieuwe basis, waarop de groote schepen door schepen, van een kleiner type kunnen worden vervangen. In het voorbereidend stadium. De witte-stcr-corrcspondent der N. R. Ct. meldt d.d. 50 Juni uit Geneve: Dc conferentie is nog steeds in voorberei ding. Men 'houdt in dc technische commissie besprekingen over onschuldige ondci werpen en RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1.— Langestraat 49 Groote Jaarlijksche Spotkoopjes in alle afdeelingen. lederen avond CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT petent verklaard voor de behandeling van dc zaak van Hilma pasja, den gewezen khedive van Egypte, tegen dc Engclschè tcgccring, waarbij de khedive van Engeland 5 milliocn pond sterling eischte. Dit betcckcnt, dat de eisch van de hand gewezen is. DE DOOD VAN EEN FINANCIER. Een sensationeel sterfgeval. Dc financiccle kringen van dc Londcnsche Gty zijn gisteren in opwinding gebracht door den tragischen, sensationeclen dood van James White, een millionair, die dood gevonden werd in zijn buitenverblijf Het overlijden wordt toegeschreven aan een te groote dosis van ccn slaapdrank. Dc vertakkingen van White's za- l^nbelangcn waren rotsachtig ui*£;cbrcid, vooral in dc petroleumindustrie. Hij was voor al betrokken bij dc Britsch Controller Oilfields Cy cr. men beweert, dat hij een échec geleden heeft bij een poging om dc aandeden dezer maatschappij op tc drijven. De aandeden van de maatschappijen, waarin dc financier ge ïnteresseerd is, daalden gisteren bij dc opening der beurs. Volgens een ander bericht had White ccn groote schuld bij*de Westminster Bank, die zijn faillissement had aangevraagd. schiet daarbij tenminste, werkelijk heel goed met elkander op. Vandaag heeft men volgens het officijc. communiqué „voorloopigc over eenkomst" bereikt „betreffende karakteriscc- ring van torpedobooten en torpedojagers". In derdaad moet men delinicercn waar men het over hebber, zal, als men bepalingen wil gaan maken; maar veel bez .ui zal het niet hebben gekost het over dc omschrijving van het be trokken type van schi.~ o eens te worden. Dc- ÊngëTschen necnien ei 'veel waarde aan met de ze kleine dingen tc beginnen. Zij zeggen Als wij ons gewennen, goed met elkaar op te schie ten in deze minder lastige kwesties, dan zal dit ook gemakkelijker vallen, als straks de groote strijdkwesties aan de orde komen. Her is dus volgens hen een oefenen over kleino hindernissen, die echter feitelijk geen hinder nissen zijn, terwijl wat later komt nog met den dag in hoogte schijnt tc groeien. Dit is nici alleen schijn De moeilijkheden zijn tactisch zonder oenigen twijfel nog tocge» nomen. Sedert de Engelschen weten, dat zij op de medewerking der Japunncers kunner; rekenen, ais zij dc kwestie van dc groote oor logsschepen ter sprake willen brengen, schijnen zij vaster dan ooit besloten zich de gelegen heid daartoe niet tc lalen ontnemen. De Amerikanen nestelen zich met den dag onwrikbaarder in hun positie van over dingen, die reeds tc Washington geregeld zijn, geen discussies tor te laten. Zij stellen zich op het standpuntHet is onze conferentie, wij stellen dus dc agenda op cn wij kunnen bepalen, wat oor bespreking niet in aanmerking komt. Ver der betoogen zij, dat cr ook geen enkele reden bestaat om leeds nu over die dingen tc praten en cr niet mee tot 1931 tc wachten. „Wij kun nen er ook niet over spreken", zoo zeiden zij vandaag weer, „want wij weten iiict wat wij in 1951 noodig zullen hebben". HULP BIJ NATUURRAMPEN. Te Genève wordt op 5 Juli de internat ionale conferentie voor 'hulpverleening aan volken, die door natuurrampen zijn getroffen, geopend. Sovjet-Rusland neemt cr deel aan. ENGELAND. DE HERVORMING VAN HET HOOGERHUIS. Een mctic van wantrouwen. De oppositie zal op 6 Juli in het Lagerhuis een motie van wantrouwen indienen tegen de regeering wegens de plannen tot hervorming van het Hoogerhuis. HET BRITSCHE EMPIRE. Gelijkheid van status der verschil lende rijksdeelen. Londen, 30 Juni. (VD.) Amery, de nistcr van koloniën, heeft in den loop van /jw1® HONGARIJE. DE GRONDBEZITTERS EN DE ROOMEEN- SCHO AGRARISCHE HORVORMING. Boedapest, 50 Juni. (H. NDc dooi de Roemccnsche agrarische hervorming bena deelde Hongaurschc grondbezitters van Zeven burgen hebben een conferentie in Boedapest gehouden om van hun mecning blijk tc geven ten opzichte van de bekende beslissing van den Volkenbondsraad in het proces, dat door het gemengde hof von arbitrage tc Parijs wordt gevoerd. Dc conferentie werd voorgezeten door den oud-minister Paul Teleki. In een met olgc- meenc stemmen aangenomen besluit werd cio noodzakelijkheid betoogd de zich verongelijkte voelende grondbezitters tegenover den Roc- mcenschcn staat in hun rechten tc doen zege vieren. Verder werd besloten om dc Hongaarsche regeering beslist tc ontraden in te gaan op een vergelijk. De Hongaarsche regeering zal een dergelijk vergelijk niet kunnen aangaan, omdat zij geen partij in het geding is, daar de grond bezitters op eigen gelegenheid tegen den Roe- meenschen staat procedeeren. De grondbezitters mcenen, dat, ols dc Hon» gaorsche rcgeerjng, indien zij door ccn ver gelijk de gegarandeerde rechten, welke bij het vredesverdrag von Trianon gewaarborgd zijn, zou opgeven, tegenover "heft aansprakelijk ou den worden. De leden der conferentie hebben dc verkla ringen van den minister-ipresident in het par lement kalm opgenomen, maar zij meenen, dat het noodzakelijk is hun standpunt klaar en duidelijk aan de Hongaarsche rcgecring mede te declen. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Successen der Zuidelijken. Volgens berichten uit Tsinanfoe rukken de nationalisten op in dc provincie Sjantoeng cn trekken dc Noordelijken terug op Jcntsjau, longs den spoorweg TientsinPoekau. Zij pogen hun positie tc versterken op de rivier ten Z van Jentsjau en houden dc voorhoede op van Tsjang Kai Tsjok, wiens troepen opgedoken zijn 25 K.M. ten -Z.W. van dit gebied langs het groote kanaal. Dc Zuidelijken komen vooruit, dank zij de groote moeilijkheden der Noordelij ken. Aan beide zijden worden zware verliezen geleden. Het 3e en 4c Noordelijke leger ver plaatsen hun front van de Jangtse naar Tsjongtsjau, op 60 mijn ten Z. van Tientsin om ccn stevige verdedigingslinie te vestigen tus» schcn Tsingtsjau en Patingfoc. Gcldpanick tc Sjanghai. Te Sjanghai brak tengevolge van dc geruch ten omtrent een Noordelijke nederlaag te Tsinanfoe een financieele paniek uit en dc bil jetten van dc plaatselijke banken werden ge wisseld met een disconto van 65 pet. Nieuwe belastingen. Dc minister van financiën der regcering van Nanking doelt mede, dat behalve de tegenwoor dige surtaxc van 2 Y? pet., die goedgekeurd is door dc conferentie van Washington, het mi nisterie een supplementaire belasting zal heffen op alle wceldc-artikelen van 4 Juli a.s. af. VEREENIGDE STATEN. BELANGRIJKE RANKIERSCONFERENTTE TE NEW-yORK. Zoodia de gourerncur der Bank van Enge land, Norman, en dc directeur der rijksbank, Schacht, te New-York aankomen, zal aldaar debat over dc betrekkingen tusschen de f een belangrijke bankiersconferentie beginnen, schillende rijksdeelen o.m verklaard, dat 1 waarin, naar men verwacht, dc goudsiiuotie een vrije samenwerking steeds beter georganisJ Ijmusbclangrijke rol zal spelen. wordt. Engeland is altijd bereid over alle 1t tics, welke dc ovcr^eeschc gewesten inf Jph E secren, met hun vertegenwoordigers tc pI Waa Dc in volkomen vrijheid en vriendschapW' wonnen gelijkheid van status tusschfi rijksdeelen heeft tengevolge, dat ieder vrij is, zoo het dat ijoodig acht, al dc £c7\ »KEb uit tc oefenen an |cen volkomen on<r*n lijken staat. 1L1N» GEMEENTELIJKE? HUURBEPERKJNG. Het Rottcrdamsch raadsbesluit ter vernietiging aan de kroon voor- i.ï gedragen. DE EX-KHEDIVE VAN EG7PTE TGtrs pp DE BRITSGTE REGEERING Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heb- c-^6-v»n het raadsbesluit van Rotterdam tot invoc- Het gemengde ngelsch-Turkscne jh ing van ren gemeentelijke huurbeperking ter recht te Constantinopel heeft zichfli J ernietiging aan de Kroon voorgedragen. DE LOON EN IN DE MIJNINDUSTRIE. Een schrijven van de vier mijn werkersbonden. De vier samenwerkende mijnwerkersbonden hebben een schrijven gezonden aan dc contact commissie voor de mijnindustrie, waarin zij zeggen, dat thans sedert 18 Maart j.L, dc datum waarop de laatste vergadering der contact commissie plaats vond, voldoende tijd is ver*» loopen voor de commissie der bedrijfsleiders, om de voorstellen der vakbonden, inzake de minimum-loonregeling voor dc ondcrgrondsche arbeiders, cn een nieuwe klachtcn-indecling te bestudcercn. Zij verzoeken daarom een spoe dige bijccnrocping der commissie, in welke vergadering dan ook behandeld ta\ kunnen worden dc invoering van den zes-uur-dienst op Zaterdag voor de bovengrondschc arbei ders WANBEHEER BIT HET BOTANISCH GENOOTSCHAP Felle critiek op de leiding. Commissarissen uitgenoodigd ontslag te nemen. De commissie uit de aandeelhouders vaA het Kon. Zoöl. Botanisch Genootschap (Dieren tuin) te Den Haag, die indertijd benoemd werd om een onderzoek naar de balans enz. over 1926 in te stellen, heeft thans aan aandeel houders haar rapport doen toekomen. i Zij constateert daarin dat in het beheer van het K. Z. B. G. geenszins de vercischtc zuinig heid wordt betracht en dat niet in voldoend® mate pogingen worden aangewend om tot ver hooging van inkomsten te komen; verder, dot dc controle en de boekhouding alleszins to wenschen overlaten en dat er een totaal gemis aan leiding bestaat. Op grond hiervan stelt de commissie aan 1 aandeelhouders voor, de belans en winst- cn verliesrekening over 1926 niet goed te keuren, commissarissen dringend uit tc noodigen ont*» slag te nemen en het nieuw te benoemen col lege van commissarissen op tc drogen een onderzoek in tc stellen naar den juisten om- v ang van de schade, welke door wanbeheer en (of) nalatigheid aan het K. Z. B. G. is toe gebracht, en ccn civiele actie in te stellen tegen hen, die voor deze schade aansprake lijk zijn. VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. Gepleegd ten nadeclc von het Amstcrdamschc girokantoor. Men herinnert zich dat op 16 dezer voor dc Vierde Kamer der rechtbank te Amsterdam een 2I-jarige jongeman heeft terechtgestaan we gens valschhcid in geschrifte cn poging tot ge bruikmaking van het vervolschtc geschrift. Hij hnd n.l op 23 April j.l. 7ijn zwager, een i^rgen van 16 jaar, naar het girokantoor der gemeente Amsterdam gezonden ter inning van een door hem (verd.) gemaakte valsche quitantie ten be drage van 2300.40. Men liep er echter op het girokantoor niet in en verd. werd gearres teerd. Het O. M., mr. Ovcrbosch, had vier jaar ge vangenisstraf geeischt. Betreffende deze zaak, waarvan dc uitspraak op heden was bepaald, is de rechtbank echter van meening dat het wenscheb'jk geacht moet worden iets meer omtrent dc persoon van ver dachte tc weten te komen. Derhalve zal aan da R. K. reclasseeringsverecniging verzocht wor den ccn rapport over hem uit te brengen, was- halvc het ei. ".vonnis werd uitgesteld tot Vrijdag 16 September a.s. De langere duur der preven tieve hechtenis zal dan van dc straf worden a." Ook is aan het licht gekomen dat verd. even eens dc doder is van een op 9 Januari 1.1. ten nadcele van de gemeente-giro gepleegde op lichting tot een bedrog van 4500, voor welk feit hij zich nog tc verantwoorden zal hebben. INBRAAK TE HAZERSWOUDE. Drie schrijfmachines gestolen. Gisternacht is te Hazerswoude (Boskoop) in*' gebroken in het kantoor van de boomkweekerij der fa. K. Wezelenburg. Er zijn drie schrijf machines gestolen. WEERSPANNIGE KOELIE'S Aan boord, van het Ncdcrlandsch s.s. „Rotterdam". Naar uit New York wordt gemeld, hebben' 84 koelic's van het s.s. „Rotterdam" de boot verlaten, nadat hun het verlof, om aan land te gaan, was geweigerd. Vooraf hadden zij 2ich voorzien van scheermessen cn andere wapenen. Er ontstond een verbitterde strijd, waarbij er ook gewonden zijn gevallen. Dc "politie slaagde er evegwel in, om Kct dekpersoneel en 56 koelie's te arresteeren de overige koelie's konden weer naar het schip worden "teruggedreven. BEGRAFENIS D. KEESING. In leven financieel redacteur von het Handelsblad. Onder zeer groote belangstelling vond he den de teraardebestelling van den heer D. Kee- sing, in leven leider der financieele redactie van het Algemeen Handelsblad, tc Muider- berg plaats. Onder de aanwezigen meritte men o.a. op mr. G. Vissering, president der Ne- dcrlandsche Bank, mr. dr. A. van Doornmck, thesaurier-generaal van het ministerie van fi nanciën, de heer J. Stroeve, voorzitter der Verceniging voor den Effectenhandel, de Ka merleden Henri Polak, mr. M. Mendels, mr. G. van den Bergh, dc heer A Pierson, lid der firma Pierson en Co., verschillende coüega'i cn tallooze vrienden van den overledene in dé bcursweTcld en daarbuiten. Achtereenvolgens Werd in het reinigingshuis het woord gevoerd door de Eerw. heeren A. Frank cn dr. M. de Hondt, namens het Israel. Jongens weeshuis cn de Joodsche Invalide, Taf' fz'itfiiVc i/.jfcs in X ji hl üHon in Marlor

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1