keuze te land is natuurlijk n LINDBERGH'S CHRYSLER SIX WIL L G O CHRYSLER - AUTOMOBIELEN „DE EEMLANDER" BUITENLAND. 26e Jaargang Nq. iuiiewiisfiüs^ EERSTE BLAD. BARCHMAN WUYTIERSLAAN 156®, AMERSFOORT. TEL. 780 Idem banco per poel f l-, per week (met pratij verrekering tegen ongelukken) f 0.17®. afzonderlijke nammen f Cj05. o AMEHSFOORTSCH DAGBLAD DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOFF. ARNHEMSCHE^OÜRÏWAL 2A. POSTREKENIAA N°. 47SIO. Tfck. INT. *11. Zaterdag 2' Juli 1927 PRIJS DER ADVERTENTIEH met inbegrip vos een bewijsnummer, elke regel meer 0 25. dienstaanbi#* dingen en Ucldadigheidvadvcitenticn voor de beül der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan ster voordeelige bepalingen voor het «dverteerea. Ecne circulaire, bevattend» da voorwaarden, wordt op aanvraag toegezonden, VOLKENBOND. L DE MANDAATSCOMMISSIE VAN DEN VOLKENBOND. De kwestie der benoeming van een Duitsch lid. Do mandaatscommissie heeft zich gisteren bezig gehouden met het voorstel van den Vol kenbondsraad inzake de verhooging van het aantal leden der commissie, teneinde er een Duitsch lid in te kunnen benoemen. Men be* raadslaagde erover, of de commissie zich in de politieke kwestie bevoegd mocht verklaren dan wel of zij alleen den technischen kant er van had 'na te gaan. Er werd een commissie van redactie ingesteld, die de basis voor een gedacht en wisseling zal vaststellen. DUITSCHLAND. EEN LUGUBERE VONDST. B e r I ij n1 J u I i. (V. D De B Z am Mit- tag meldt, dat in den afgeloopen nacht bij werkzaamheden tot versterking van. den spoor- wegdijk nabij het Lehrter Bahr.hof een massa graf is blootgelegd. Tot nu toe werden zeven schedels en de daarbij behoorende overige skeletdeelen gevonden. Volgens de resultaten van het voorloopig onderzoek zijn dit over blijfselen van lijken van slachtoffers, die bij de Spartacus-onlustcn in 1919 zijn gevallen en hier begraven. BELGIE. DE STOPZETTING DER BELGISCHE DIAMANTNIJVERHEID. Volgens de Peuplc heeft dc verwerping door den Zuid-Afrikaanschen Senaat van het wets voorstel over de organisatie en de controle der diamantproductie een groote sensatie veroor zaakt in Antwerpsche kringen. Uit Antwerpen wordt aan het persbureau V. D. geseind De stopzetting van de diamantnijverheid ge schiedt, omdat zij, naar de meening der Bel gische juweliers-vereeniging, noodzakelijk is. Het, bestuur acht het, gezien den thans ge schapen toestand, niet mogelijk het bedrijf loo- nend te kunnen voortzetten. DE KOUDE ZOMER. Naar de correspondent van het Vad. te Brussel meldt, is het weder nog steeds het jaargetijde in acht genomen vrij ongunstig in de Ardennen en klagen de hotelhouders er fel over het wegblijven van toeristen en va- vantiegasten. In dit gedeelte van het land is het, vooral op de hoogvlakten der Hooge Ve nen en in Luxemburg zelfs tamelijk koud en in vele hotels heeft men de centrale verwarming moeten aanmaken. Ook aan de kust is van het badseizoen, dat gewoonlijk omstreeks 15 Juni aanvangt, nog niet veel te zien. FRANKRIJK. DE ONTSNAPPING VAN DAUDET. Pujo weigert den rechter van instructie in te lichten. Pujo, de hoofdredacteur van dc Action Fran- Caise, heeft, voor den rechter ven instructie geleid, verklaard, dat hij weigerde op de hem gestelde vragen te antwoorden, zoolang hij als een gewoon misdadiger werd behandeld. Voorts protesteerde hij tegen dc verklaringen van de technici van den post- en telegraaf dienst inzake het luistcrapparaat, op het bb- icau der Action Francaisc ontdekt. DE KIESWETHERVORMING. Het Kamerdebat onder groote op winding begonnen. Dc motic- Verlqt verworpen. Uit Parijs wordt d d. T Juli aan het Hbld. be richt Bij den aanvang van het groote debat ovci de kieswet was de Kamer hedenmiddag ge heel gevuld en de Kamerleden toonden zich zoo opgewonden, dat zelfs een zoo uitnemend president als Bouysson de grootste moeite had om hen in bedwang te houden. Een aanhou dend geloei van stemmen en interrupties weer klonk en dc sprekers hadden dc grootst moge lijke moeite om zich verstaanbaar te maken Poincaré was afwezig, maar Sarraut, Barthou, Painlevé en Leygues woonden dc zitting bij Een praejudicieei© motic-Verlot, waarvan do strekking was, dat men zich zou houden aan vroegere uitspraken, dat het aantal afgevaar digden niet vermeerderd zou worden, werd zeer slecht ontvangen door de aaneengesloten lin kerzijde, welke daarin een verholen middel zag om dc aanvaarding van het artondisscments- stelsel te verhinderen. Toen één der radicale senatoren binnenkwam, die het Kamerlidmaat schap niet hebben opgezegd, om over deze hervorming nog in de Kamer to kunnen mee stemmen, brak rechts een ontzettend tumult los en do kreten „Au Sénatl" bleven zóó luid en aanhoudend weerklinken, dat de zitting ge schorst moest worden. Na de hervatting begon, nog steeds onder luid kabaal, de openbare stemming op de tribune over de motic-Verlot. Deze vorm van stemmen, waarbij «Heen de aanwezige Kamerleden kunnen meestemmen en welke veel tijd vordeVt, zal beurtelings door dc voorstanders en tegenstanders van het ar- rondissementsstelsel geëischt worden om ma noeuvres te voorkomen. Het gevolg daarvan is, dat de behandeling slechts zeer langzaam opschiet. De aanblik, dien de Kamer aanbiedt nu het de persoonlijke belangen der deputes RECLAMES Van I—4 regels 4.05, elke regel meer T.« Zoowel op het land als in.de lucht weet Kolonel' Charles Lindbergh, „Amerika's vliegende held" de waarde van snelheid en betrouwbaa.ï.<...t in een motor te waardeeren, alzoo is hij een groot „CHRYSLER"-enthousiast. Bij het wachten op het gereed maken van „The Spirit of St. Louis" in San Diego, voor zijn bekende en wereldberoemde vlucht naar Parijs, gebruikte Captain Lindbergh (thans Kolonel Lindbergh) een CHRYSLER „80" Cabriolet, voor het maken van zijn ritten te land. De foto geeft het oogenblik weer dat hij het North Island vliegveld van de Amerikaansche Marine bereikt om plaats te nemen in de cockpit voor zijn vlucht naar St. Louis, vanwaar uit hij voor zijn verbazingwekkende vlucht startte. 'LOEREN /JaAA EEN KWALITEIT DE BESTE Overal verkrijgbaar Importeurs: NV HANDEL MAAT SCHAPEN RFXKITTS, ROTTERDAM. betreft, waardoor de hartstochten zoo geweldig zijn opgewekt, is verre van verheffend. De 36 stemmen meerderheid, waarmee de rrolie-Verlot is verworpen, geven eenigszins een aanwijzing van het aantal voorstanders van terugkeer tot het arrondissement, dat de Ka- mei telt Toch gaaf deze rekening niet geheel op, aangezien enkele aanhangers van de even redige vertegenwoofthging het niettemin met Verlot niet eens zijn. In ieder geval bewijst dus de stemming, dat een overwinning der ra dicaal-socialisten op het kantje of zal zijn, 'het geen den tegenstanders moed geeft. Beide groepen juichten daarom het resultaat toe. Daarna verioor de Kamer een uur met de stem ming over de vraag, of de \erdcre behandeling al dan niet tot Dinsdag zou voerden verdtogd. Tenslotte werd de behandeling voortgezet. Een cn ander toont «an, dat de kwestie, die de dé- putés persoonlijk zoo interesseert, een groot nontal zittingen vorderen zal, zoodaf het on waarschijnlijk is, dat vóór dc vacantia nog veel anders zal v orden gedaan. HET BEROEP VAN DORIOT VERWORPEN. De strafkamer van het Parijschc cassatiehof heeft het berffgp van Doriot tegen het vonnis, waarbij hij tot 13 maanden gevangenisstraf '-n 3000 francs boete werd veroordeeld, niet ont vankelijk verklaard. ZWITSERLAND. DE MARITIEME DRIE-MOGENDHEDEN- CONFERENTIE. Er worden vorderingen gemeld. Londen, 1 Juli. (H. N. Draadloos). Dc technische commissie van de maritieme con ferentie te Genève is dermate opgeschoten in dc kwestie betreffende de hulpvaar:uigen, d it men in Brilsche kringen thans de hoop koes tert, dat ooi: het vraagstuk der groote schepen spoedig in behandeling zal komen. De voorstellen van de Britsche delegatie be treffende deze klasse schepen komen neer op een reductie van de tonnen maat vun 35,OCO ton tot 30,000 en van kanonnen van 16 inch tot 13)2 inch, terwijl de duur der schepen zal worden uitgebreid van 20 tct 26 jaar. Indien de 3 mogendheden het over een eh ander eens worden en op die wijze de beper kingen, zooals in het tructaat van Washington zirn voorgeschreven, aannemen, dan is zulks een afdoende bewijs, dat de ontwapening dezen mogendheden inderdaad ter harte gaat en dun zal dit leiden tot een merkbare bezuiniging. Het spreekt vanzelf, dat dc voorstellen van Engeland van dien aard zijn, dat zij op gee* ncrlci wijze zullen tornen aan de verhouding, gelijk die te Washington werd aangenomen. Het is te hopen, dat een duidelijk begrip van dit feit, gepaard aan een duidelijke verklaring van dc Britsche delegatie, dat zij volstrekt niets wijzigen wil aan de verhouding, zooals die door de Vereenigde Staten wordt verlangd, dc be spreking van het onderwerp zal vergemakke lijken. ENGELAND. HET BEZOEK VAN DEN KONING VAN EGYPTE. Londen, I Juli. (V. D.) Dc koning van' Egypte, die Maandagmiddag aan het Victo- riostation aankomt, zal door den koning zelf worden begroet. Hij zol met hem in een sta* tiekocts naar het Buckinghampalcis rilden. NOORWEGEN. STRESEMANN TE OSLO. Zijn vertrek. Gistermiddag vertrok Strescmonn van her hoofdstation te Oslo. Talrijke leidende per soonlijkheden, o.a. de minister-president, waren op het perron aanwezig. Toen ae trein zich in beweging zette, werd aun Srcsemann een ova tie gebracht. In een verklaring, die Strcsemann tegenover de vertegenwoordigers der Noorsche pers af legde, verzakerde hij, dat de dagen, die hy te Oslo doorgebracht heeft, tot degene behooren, die in het leven van een mensch een onver getelijke herinnering nalaten. De betuigingen van sympathie, die ik van het Noorsche volk ontvangen heb, waardeer is des te meer, daar ik mij bewust ben, dat zij niet alleen mij per soonlijk, maar den leider der Duitsche buiten- landschc politiek en de politieke ontwikkeling vur. het Duitsche volk golden, aldus besloot Stresemann. POLEN. MASSALE VLEESCHVERGIFTIGING. Achthonderd soldaten ziek. Achthonderd Poolsche soldaten van het War- schausche garnizoen lijden aan ernstige vleeschvergiftiging. De bladen vermoeden, dat men den soldaten vergiftigd vleesch heeft voor gezet. ROEMENIE. DE VERKIEZINGEN. De maatregelen tegen de Hongaren. Boedapest, 1 Juli (H. N.) In de Hon- gaarschc bladen wordt in verband met de a.s. verkiezingen in Roemenie de vrees uitgespro ken, dot door de reeds getroffen maatregelen de Hongaarsche minderheden bij de verkiezin gen zeer in de verdrukking zullen komen. Vol gens de Ujsag zijn weer verkeersverboden uit gevaardigd, terwijl aan den anderen kant moei lijkheden in den weg worden gelegd voor het houden van verkiezingsvergaderingen der Hon* gaarsche partij. Hetzelfde blad meldt uit Vinga het Banaat, dat twee leiders der Duitschers, Kasper Muth en domheer Blaskovits, toen zij van een verkiezingsvergadering terugkeerden^ door gendarmes aangehouden en naar Ternes- var gevoerd zijn. Eerst door tusschenkomst van de overheid aldaar zijn zij op vrije voeten gesteld ZUID-SLAVIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Stelt Tirana nieuwe cischcn Volgens een bericht uit Belgrado zou de Italiaansche gezant Bodrero als vertegenwoor diger van Albanië te Belgrado uit naam der vegeering van Tirana nieuwe eischen hebben gesteld, die dc Zuid-Slavische minister van buitenlandsche zaken Marinkowitsj vierkant van de hand zou hebben gewezen. RUSLAND. DE STORM BOVEN LENINGRAD. Dt hevige storm heeft op de Newa enkel© schepen tot zinken gebracht. Verscheidene an dere strandden. Ook in de kanalen, die op de Newa uitkomen, kwamen schecpsongelukken voor tengevolge van den storm. In de lager gelegen declen trad de Newa gedeeltelijk buiten haar oevers zette de omgeving onder water. Verscheidene personen zijn verdronken. ÏAPAN EEN REGEERINGSCRISIS OP TIL? Een financieele kwestie dc oorzaak. In sommige klingen gelooft men, aldus een bericht uit Tokio, dat het beslaan der regeering gevaar loopt in verband met de kwestie van het arsenaal van Kawasaki. De minister van financiën wenscht aan het arsenaal een lecning te verstrekken van 30 milliocn yen, daar hij gelooft, dat het arsenaal, wanneer hij niet steunt, gesloten zal worden, waardoor een be langrijke Japansche bank getroffen Z-/U wot- den, hetgeen een nieuwe ernstige financieele crisis zou veroorzaken. De bladen veroordeelen echter een dergelijk gebruik van het geld der natie, terwijl het vrijwel vaststaat, dat het parlement de lowing niet zal goedkeuren. De toestand, die reeds kritiek is, verergert met den dag. CHINA. DE VERWARRING IN CHINA. Roovers in actie. Uit Itsjang aan de Jnngtse bovenstrooms \nn Hankau wordt bericht, dat de kapitein van het Amerikaansche 'stoomschip Chichuen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1