L. J. LUIJCX Zn. I" „DE EEMLANDER" BUITENLAND. „Quick" Zomer-Opruimimg veiËür IKOFFIE-HULS!® BINNENLAND. EERSTE BLAD. Eerste Amersfoortsche Stoompersinr. KOLONIËN. 26e Jaargang No. 3 por 3 BiindcD voor Araeri/ loort 2.10, ptr ataad/0,75. Idem b-anco per post f 1—, per week (met pralu vtrsek ariMg legeo ongelukken) f 0.J76. alzonderlijke f C.05. AMERSFOORTSGH DAGBLAD OIRECTEUh-UITGEVtR: J. VALKHOFP, „„HEMSCHE^R TVVAL 2 A. POSTREKEWIAO N*. 47910. Ttl.. INT. $13. Maandag 4 Jut! 1927 ris n loiiiifiiilii met inbegrip van eca bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ueldadigheids-adveitentiën voor de helM der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan tmx voordeeligc bepalingen voor het tdverfcerea. Eene circulaire, bevattende de voorwaarden, wwrdf op aanvraag toegezonden. VOLKENBOND. DUrrr»CHLAND'S ZETEL IN DE MAVNDATENCQMMISSIE. Een Fransch protest. Berlijn, 3$ Juli. (V.D.) Naar uit Parijs gemeld wordt,protesteert het Koloniaal Ge nootschap tegjen de voorgenomen opneming van een DuitscW lid in dc mandatencommissic van den Volkcajibond, aangezien koloniale bc- stuurscontrólc, verricht door een vertegen woordiger van «een voormalige koloniale mo gendheid, gevaarlijk geacht wordt. DUHTSCHL AN D. DE DUITSfcHE TARIEFKWESTIE. Schicle dreigt af te treden. Naar de Duitsqhc bladen Zaterdag verno men, heeft het kaHnet zich in zijn zitting van dien dag met de I westic van het douanetarief beziggehouden. Hei1: kabinet kwam tot het be sluit een dubbel «qoorstel bij den Rijksdag ir te dienen. De Berliner Ztg. am Mittag verneemt, vol gens het Vad., dot i-Schicle, de rijksminister van landbouw, eischt «Rat de tariefwet, die de rijksraod Vrijdag Verworpen heeft, door den rijksdag zal «angeibomen worden. Anders zou hij in elk geval, wrat zijn persoon betreft, de lonsequenties hieittrit trekken cn zijn porte feuille neerleggen. In kringen van da oppositie vermoedt men, dat Schielc door dit ontslag pressie wil uit oefenen op het ccnftrum. In Duitsch-nationtale kringen is men trou wens zeer ontstemd over het centrum. Men vermoedt, dat de Djuitsch-nationalen in dc gemengde commissie van de rcgceringspar- tijen zullen trachten het centrum te bewegen het noodige te doen,, opdat Pruisen zich niet langer in den rijksratad tegen het tarief zou verzeten. Dit resultaa* zou kunnen worden be reikt door toenadering van dc tot het cen trum beh'oorendc ministers. Rn kringen van de oppositie gelooft ;mcn intusschen niet, dat het centrum zich' zal laten bepraten. Het cen trum stel zich trouwens op het standpunt, dat «?r voor de Duitsoh-nationalcn geen reden be staat zich te beklagen, aangezien zij ;n «J- schoolkwestie ook hua eigen zin doen. Ten slotte schijnt de bencteming van den sociaal democraat Krüger tot staatssecretaris aan het Pruisische departement van landbouw de DiritscK-nationalcn zerr te hebben ontstemd. Volgens het Berliner Tageblat beschouwt men in Duitsch-natïonale kringen drze benoeming als een provocatie. De rijksdag zal nu .pas met vacantie gaan, nadat de rijksraad zijn laaste woord zal heb ben gesproken. DE VERHOOGING DER AMBTENAARS SALARISSEN. De tijksdag heeft Zaterdag besloten, dat de bcgrootingscommi»ic, indien het wetsont werp, inzake de verhooging van de ambte naarssalarissen niet voor I October is afge daan, de rijksregeering zal machtigen van T October af de vastgestelde verhooging uit te betalen. DE VESTINGEN IN HET OOSTEN. Het toezicht op de slooping door de geallieerden. Uit Parijs wordt d.d. 2 Juli gemeld De voorwaarden voor de controle van de vernietiging der vestingen in Oost-Duitschland werden geregeld in volkomen onderlinge over eenstemming tusschen den Duitschen generaal von Pawcls en de geallieerde deskundigen. Een Fransche en een Belgisch© kapitein zullen zich eerlang met von Pawels ter plaatse begeven. „DER RHEIN, SEIN WERDEN UND WIRKEN". Bij de opening. Zaterdag j.l., van dc ten toonstelling „Der Rhein, sein Werden und Wirken" drukte staatssecretaris Doenhoff zijn bizonder© vreugde uit over de deelneming van vertegenwoordigers van Holland en Zwitser land aan het feest cn uitte hij de hoop, dat de goede betrekkingen tusschen dc ocversta- ten. van den Rijn zich steeds zullen uitbrei den en verdiepen. Dc vertegenwoordiger van Nederland, de heer Heringa, sprak zijn vreug de uit, bij dit feest recht en slecht woorden van warmbloedige sympathie te kunnen laten klinken en te kunnen spreken niet alleen voor de Ncderlandsche regeering, maar ook voor Zwitserland Duitschland, Nederland en Zwit serland hebben zich vereenigd om den stroom die dc drie landen verbindt, te eeren. i -• *TT VACANTIE! Druk rcizigersvervoer. B e r 1 ij n, 2 Juli (H. N.) Naar de B. Z. meldt, is het reizigersverkeer op de stations te Berlijn op den eersten dag van de vacantia buitengewoon levendig geweest. Niet minder dan 250.000 Berlijners zijn vandaag vertrok ken. HEVIGE ONWEDERS MECKLENBURG. IN Schwerin, 2 Juli. (V, D.) In de avond uren van gisteren hebben in Mecklenburg zware onweders gewoed, die groote motericclc schad hebben aangericht. In dep omtrek van Dömitz werd een voerman met twee paarden in een weiland door den bliksem gedood. Er werde drie huizen door het herpclvuur in dc asch gc legd. BELGIE. ZWARE ONWEDERS. Dc correspondent tc Brussel der N. R. Ct. meldt-det, Donderdag, Vrijdag en ook Zaten dog nog, in verschillende streken von België zware onweders hebben gewoed. Te Leuven trof de bliksem de centialc ge vangenis, de nog in aanbouw zijnde biblio theek der Universiteit en de werkhuizen van Dylc en Bacalan. Dc schade was echter ge ring alleen in laatstgenoemde werkhuizen werd een machine vrij ernstig gehavend. T© Antwerpen trof do bliksem den toren der Sint Eligiuskerk en een clectrischcn tramwa gen die in brand vloog het vuur kon echter spoedig worden gebluscht. Te Brasschnat, de Antwerpschc Kempen, sloeg dc bliksem in het atelier van den Vlaamschen kunstschilder Luytcn en richtte er heel wat schade aan In het Walenland, te Thieusies. werd een landbouwer, op het veld, doodgcbliksemd. Aan de Vloamsche kust had dc streek tus schen Zeebrugge en Brugge het zwaar tc ver duren Te Zeebruggc zelf werd het station gc. troffen en al de telegraef- cn telefoonlijnen letterlijk afgesmolten. Enkele kilometers ver der, te Lissewege, brandden de schuren \er. een groote pachthoeve tot op den grond af Ook werden verscheidene stuks hoornvee, op de weiden, door den bliksem getroffen cn gc dood. FRANKRIJK. VON HQESGH'S ONGESTELDHEID. B e r 1 ij n, 3 Juli. (V.D.) De Duitschc am bassadeur tc Parijs Von Hocsch heeft zich na afloop van zijn kuur te Evian naar München begeven, op« een operatie tc ondergaan. Medio Juli keert Kij op zijn standplaats terug. DE ONTSNAPPING VAN DAUDET. Arrestatie van de telefoniste der Action Fran^aise. Mevrouw Montard, de lelefonislr der Action Fran^aise, die er van verdacht wordt dc tele foongesprekken gevoerd te hebben, welke uit liepen op de invrijheidstelling van Daudet en Delest, is aangehouden, omdat zij geen ant woord wilde geven op de vragen van den rechter buiten dc aanwezigheid van haar ad vocaat Zij werd naar de gevangenis van Sr. Lazarc. gezonden met haar kind van 4 maan den, dat zij meegebracht had naar het paleis van justitie. Het onderzoek near het telefoon- geheim. Het onderzoek van dc justitie, als uitvloeisel van de verhooren, afgenomen door den rechter van instructie, bewijst, aldus een bericht uit Parijs, zonder den minsten twijfel, dat het tele foontje, waardoor Daudet vrij kwam, niet van het ministerie von binnenlandsche zaken is uit gegaan. Mij schrijft nog steeds artikelen. P a r ij s, 5 Juli. (V.D.) De royalistische Action Franq-aise publiceerde heden een door Léon Daudet geschreven artikel, hetwelk, naar verklaard werd, door middel van een postduif ontvangen werd. EEN BRAND IN EEN HOTEL TE AKEN. Twee slachtoffers. Bij oen ernstigen brand in het hotel Barba- rossa te Aken is een jongeman in den rook gestikt. Een jong meisje kreeg doodelijke kwefpureR bdj> een sprong uit een raam. EEN GEHEIMZINNIGE MISDAAD IN MET BOIS DE BOULOGNE. Dc dertienjarige Carmen Bar niaux op laaghartige wijze vermoord. Zaterdagmiddag heeft in het Bois de Bou logne een afschuwelijke misdaad plaats gé- had, aldus vertelt dc Maandagmorgen. In het bosch vond dc werkman Ferdinand Amand, toen hij zich naar huis begaf, het lijk van een meisje liggen. Dc kleine lag op den rug cn haar kleedercn waren geheel in wan orde. Direct werd de politie van dit geval in kennis gesteld, welke onmiddellijk met haar onderzoek begon. Hierbij bleek dat het meisje was gewurgd door middel van een korte mau- veklcurigc das cn dat zij 't voorwerp was ge weest van niet nader te noemen handelingen. Dc daad moet zijn gepleegd een uur vóór de ontdekking van het lijkje. Het meisje bleek te zijn Carmen Barniaux, oud 133? jaar, dochter tje van een groentenhandelaar, wonende te Parijs in de rue Montorgueil 34. Dc ouders, die des middags hun kind had den gemist, hadden daarvan aangifte gedaan bij de politie en vernamen toen 't treurig feit Tevens deelden zij de politie mede, dat uit hun woning 3900 francs waren verdwenen. De ouders, die niet konden veronderstellen, dat hun dochtertje zou zijn weggcloopcn met medenemen van die som gclds, ondervroegen den concierge. Dez© verhaalde, dat zij dien morgen om kwart voor negen ccn blonde, net gcklccde vrouw in dc omgeving had gezien Eerst had zij daaraan geen aandacht geschon ken. Eenigc minuten later zag zij echter do kleine Carmen reeds beneden komen. Op de vraag of zij ging wandelen, antwoordde Car men bevestigend. Ongeveer tien minuten later is zij teruggekomen en keek bedrukt. Kort daarop is ze weer uitgegaan, dit keer in gezel schap dier blonde vrouw. Daarna heeft de concierge ze niet meer teruggezien. De ouders begrepen niets van deze dand van het meisje, dat nooit iemand ontving als zij alleen thuis was, veeleer zorgvuldig dq deur op slot en grendel hield. Zij'was boven- RECLAMES. Ven 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1 Een goed onderhouden costuum telt voor twee. Stationsstraat 16b Tel. 344 Lungestraat 49 Groote Jaarlijksche Spotkoopjes in alle afdeelingen Verhoogt Uw werkkracht cn i energie 25 besparing, spaart Uw beurs! A'dam Tel. 41346 A'foort Tel. 1200. dien zeer zwak van gezondheid cn pas veertien dagen nu thuis van een verblijf buiten. Zi. opende nooit dan voor haar ouders cn dan no; alleen wanneer deze oanbcldcn olgcns een vooraf overeengekomen tcckcn Het raadsel der blonde vrouw is nog ni- opgclost, ofschoon verschillende getuigen b- weren het meisje met ceir-dérgelijkc mouw li het bosch tc hebben ontmoet. Men vermoedt, dat doze misdaad is ge plecgd dooi icmond, die met dc familie Bar niaux bekend is. Het geld, dat nu hot" vertrek der kleine ont vreemd is bedroeg 2915 francs, welke waren bewaard in een boekenkas en 92 francs, di< in een glazen kost lagen ider waren gesto len. Dc sleutels zijn teruggevonden op hun ge wone plaats in ccn bureau van Barniaux, waar deze ze alle degen neet leg t. ENGELAND. GAAT BALDWIN HEEN? Er loopen geruchten, aldus wordt d.d. 2 Juli uit Londen aan het lib), gemeld, dat Balduin, dc premier, gedreigd heeft af tc treden. Mi nister Bridgemnn wordt reeds door een zekere groep van de Tory partij als zijn opvolger ge doodverfd. Hij zou dc werkelijk sterke man zijn, die dc regccring noodig heeft, zooals gebleken is uit zijn overwinning op Churchill, don kanse lier van de schatkist, met betrekking tot ds marincbcgrooting ZWITSERLAND. DE MARITIEME DR1E-MOGENDMEDEN- CONFERENI1E Nadere bizonderheden. Londen, 3 Juli. (V. D.) De technisr,he commissie van de lootconfcrcntic te Gcnèv heeft gisteren haar besprekingen inzake d duikbootenkwestie voortgezet Het uitgegeven communiqué verklaart, „dat met betrekking tot enkele neg niet aangeroerde punten voor loopige overeenstemming bereikt werd". Dc bladen verzekeren, dat de bewapening met 5 inch-geschut voor duikbooten reeds aanvaard was, toen dc commissie bij* kwam cn dc kwesties van dc tonnage cn dar. levensduur van de groote cn kleine vaartui gen onder oogen gezien werden. Gelijk reeds gemeld, bestond er weinig oppositie tcgcr. het Britsche voorstel inzake beperking van dc tonnage der voor de kustverdediging bestem de duikbeoten tot IG00 ton, doch werd door sommige gedelegeerden betwijfeld, op 1300 ton genoeg was voor occaanschepen van mo gendheden, die niet voorzien zijn van op ver ren afstanden gelegen vlootbases. pOSTENRIJK. DE AANSLUITING BIJ DUITSCHLAND. Naar dc Oeuvre meldt, heeft de Chambruh, de Fransche gezant tc Weencn, ongerust ge worden door het veld winnen der beweging ten gunste van Oostenrijk's aansluiting bij Duitsch land, daarover besprekingen gevoerd met Phi lippe Berthelot, secretaris-generaal aan het Fransche departement van buitenlandsche za ken. ZUID-SLA VIE. DE MOEILIJKHEDEN MET ALBANIË. Zuid-Slavië beklaagt zich bij dc mogendheden over do houding van Albanië. Volgens de Zuid-Slavische dagbladen heeft dc ïegccring tot de groote mogendheden een memorandum gericht, waarin zij verklaart, dat het kabinet van Tirana zijn verplichtingen nog niet is nagekomen. Zij vestigt de aandacht der kabinetten van Londen, Parijs, Rome en Ber lijn op de houding van Albanië, die zij niet kan gedoogen en vraagt de onmiddellijke in vrijheidstelling van den tolk. In het tegenover gestelde geval zou zij haar vrijheid van han delen hernemen. De tolk ten slotte vrijgelaten. Het Albancesche persbureau bericht, dat de Fransche gezant, belast met dc waarneming der Zuid-Slavische belangen in Albanië en han delend volgens speciale instructie der Zuid- Slavische regccring, den minister van buiten landsche zaken heeft bezocht en zich door de> zen namens dc- Zuid-Slavische regeering dc vroegere nota liet overhandigen, welke hem door den Zuid-Slavischen zaakgelastigde was overhandigd cn hem een andere ter hand stel dc, die dc door dc Albaneesche regeering als kwetsend beschouwde uitdrukkingen niet meer behelst. In haar antwoord zegt de Albanccscho regccring, dat zij, om ccn bewijs te leveren van haar loyale en eerlijke vredesliefdc, bevel ge geven heeft om den tolk in vrijheid tc stellen Hiermee is het incident gesloten. POLEN. ANTI-SEMIETISME TE LEMBERG. Te Lembcrg hebben vechtpartijen plaats gc had tusschen Poolsch-nationalistische en Jood sche studenten. De Poolschc studenten den dc ruiten in der Joodschc winkels. gooi- RUSLAND. KERKBRAND Veertien dooden Te Koestanai in Westelijk Siberië is volgens ccn bericht uit Moskou een kerk totaal in de asch gelegd. Onder het puin vond men veer tien verkoolde lijken. Men veronderstelt, dat men hier te dorn heeft met aanhangers eenci bizondere godsdienstige secte, die zich zelf heb ben verbrand. DE STRIJD TEGEN HET BANDITISME. Vcroordcelingcn. Dc rechtbank te Bord its jef heeft in het pro ces tegen een benidetenbende, die sedert jaren de omstreken dezer plaats onveilig maakte door plunderingen en moorden cn dc schrik der be- \olking was, uitspraak gedaan. 18 leden der bende werden tot den kogel veroordeeld, 28 k icgcn ge v a ngenisst ra ff en TURKIJE. MOESTAF A KEMAL TE CONSTANTINOPEL. Te Constantinopcl is Zaterdag een g.ooïe receptie gehouden ter eer© van Moestafa Kc« mal In zijne rede zcidc deze: „Wij zullen oazc sociale en politieke ontwikkeling voortzetten in overeenstemming met de wetenschap der mo derne beschaving". CHINA. GEWELDIGE ONTPLOFFING TE NANKING. Ruim honderd Chincezen gpe-i dood of gewond. Uit Nanking wordt d.d. 3 Juli geseind Op den middag van 2 Juli had hier een ont zettende ontploffing plaats. Twee jonken, Jie geladen waren met ontplofbare stoffen en bij den spoorwegsteiger voor anker lagen, v,o- gen plotseling in dc lucht. Meer dan honderd Chineczen werden gedood of gewond. Tiental len Chinceschc bootjes werden vernietigd, drie stoomjachten werden beschadigd, dc du- kon van naburige gebouwen werden afgerukt tallooz© vensters moesten het ontgelden. Dc ontploffing moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan dc hitte of aan dc onacht zaamheid der bemanning. Tsjang Kai Tsjek bracht een bezoek aan de plaats van de ramp. Hij leidde het reddings werk en stelde een onderzoek in naar de oor zaak van dc ramp. MEXICO. DE VERKIEZINGEN VAN HET PRESIDENTSCHAP. Een verbond tegen Obregon. De generaals Comcz en Serrano hebben zich vereenigd om een verbond tc sluiten voor de presidentsverkiezingen van 1928. Zij zul len oppositie voeren tegen generaal Objregon, die ccn vriend van Callcs is. MIDDEN-AMERIKA. DE PRESIDENTSVERKIEZING IN NICARAGUA. Onder Amcrikaansch toezicht. Uit Rapid City wordt d.d. 3 Juli gemeld, dat in overeenstemming met de beide partijen, die elkaar onlangs bestreden hebben, Coolidgc Frank Macey tot voorzitter der commissie heeft benoemd, onder wier toezicht de presi dentsverkiezing in het a.s. jaar gehouden zal orden. VERSPREIDE BERICHTEN. PER MOTORFIETS DE WERELD ROND. Londen, 3 Juli (V. D.) Gisteren zijn twee Londcnsche motorrijders vertrokken tot het maken van een tocht om dc wereld. De zijspanwagens van hun motorrijwielen zullen z© als bed gebruiken. Dc route gaat via Duitschland, Oostenrijk, Zuid-Slavië, Con- stantinopel, Syrische woestijn, Basra, Bombay, Straits Settlements en Australië, waarna zij door Australië en dc Verecnigde Staten terug- kecren. Zij verwachten dc geheéle reis in 120 dagen te volbrengen. OOST INDIE. ERNSTIG ONGEVAL BIJ SOERABAJA. Een prauw met 100 opvarenden omgcslogcn. Vermoedelijk de mecsten verdronken. Socrabaja, 2 Juli. (Ancta). Een gróót© Madocrccsche prauw met honderd opvorenden is bij het Oostgat omgeslagen. De „Krakatou" cn drie merinevliegtuigcn trokken er heen. Zij troffen de prauw onderste boven aan met twin tig personen er bovenop. Hier cn daar dreef wrakhout, waaraan zich menschen hadden vast geklampt. Gevreesd wordt, dat de mcesten ver dronken zijn. DE STORMRAMP. r De opbrengst der inzameling te Rotterdam. In een dezer dagen ten stodshuize van Rotter dam gehouden bijeenkomst van het stormramp comité is bekend gemaakt, dat de totale op brengst der collecte inzameling aan couran- tenbureaux, bij particuliere instellingen, straat collecte en collecte zilvertram tot dusver ongeveer 175.000 heeft opgebracht. NED. REISVEREENIGING. De Indië-reis - T volbracht. De leider van het gezelschap der Ncder landsche Reisverecniging, dat voor de eerste maal een tocht naar en door Ncderlandsch Oost-Indic heeft gemaakt, dc h'ccr W. H. R Ozenaar, heeft aan het Centraal Bureau der N. R. V. een telegram gezond'-i uit Socra baja. gedateerd 30 Juni, luidende „Ir.dië-reis goed volbracht, heden inscheping huiswaarts. Alles wel" EEN BEWAARSCHOOLKJND VERGETEN. Thans tc Arnhem. Vrijdagmiddag is in de gcmccntebcwanr- school aan de Nijhofstraat tc Arnhem een vier jarig jongetje na het sluiten der school t© vier uur achtergebleven. Tc" zeven uur pas trok het dc aandacht van voorbijgangers, dat zij ,in het schoolgebouw een kind hoorden srhr«-/{r Dc ^clitic heeft de school met een looper gfcw ope; cl én het kind naar de ouders gebracht. Dc politie stelt ccn onderzoek in. VERKEERSÜNGELUKKEjN. Door ccn vrochtauto overreden. Dezer dagen werd op den Westduinweg t© den Haag de 72-jarige L. de B. door ccn uit ccn zijstraat komenden vrachtauto aangereden met het gevolg, dat hij ecnigc meters werd medegeslrurd. Zaterdagmorgen is de oude man in het ziekenhuis te Den Haag overleden. Den chauffeur van den auto treft in dit ge val geen schuld, dear hij in voldoende mate gesignaleerd heeft cn tevens met geringe snelheid reed. DOOR ZIJN FIETSBANDEN HET LEVEN GERED. Tramdraad op ccn wielrijder gevallen. Dc getroffene niet ernstig gewond. Een niet alledaagsch ongeval is Zaterdag avond, naar dc Tel. meldt, omstreeks zeven uur, in dc Dc Clercqstraat bij de Bilderdijk- straat tc Amsterdam gebeurd. Op dat tijdstip reeds een heer op dc fiets naast dc trambaan, toen plotseling een stroomdraad van het riet brak Dc wielrijder werd door den draad ge troffen en van dc fiets geslingerd. Naar ge tuigen hebben waargenomen, werden sterk© vonkverschijnselen 'ontwikkeld, toen dc draad de kcibestrating raakte. Het bleek spoedig, dat de getroffene, de omstandigheden in aanmer king genomen, er buitengewoon goed was af gekomen. Zijn voorhoofd vertoonde oen schram en op zijn kleeding waren vlekken tc zien, welke aanvankelijk aan schroeiing geweten werden, doch bij nader inzien veroorzaakt w'a- ren door het vet van den draad. De man werd per auto-brancard van den G. G. D. naar het Binnengasthuis vervoerd en daar onderzocht. Na verbonden te zijn, kon hij naar huis gaan, omdat bleek, dat onder letsel dan de schram niet veroorzaakt was. Het is zeer waarschijnlijk, dat de gummi banden van het rijwiel den getroffene voor rger hebben behoed. Een wandelaar ware er ongetwijfeld minder goed afgekomen. Toen de draad de keibestrating raakte, viel zooals steeds dc desbetreffende automaat in de Centrale uit. De schakelbordwachter, dio aan het uitslaan niet bijzonders besp?urde, een abnormale stroomafname op éénzelfde oogenblik, bijvoorbeeld door het aanzetten van verschillende tramwagens tegelijk, kan een zelfde verschijnsel veroorzaken zetto haar er in, zoodat de draad opnieuw onder stroom kwam. "Ware de automaat met een harden klap uitgevallen, dan zou de wachter natuurlijk on raad hebben bespeurd en niet opnieuw inge schakeld hebben. Om aan het onder stroom staan van den gebroken draad een einde tc maken, drukte oen der ingenieurs van de tram, die steeds ijlings per auto uitrukken, met gummihandscbocnen den draad op dc rails met het gevolg, dat do automaat dirinaal met een klap uitsloeg en niet weer ingezet werd. Na oen kwartier was met behulp van één der montagewagens het euvel opgeheven. Doch een gedeelte van het tramnet, o.a. het Leid- schcplein, had stroomloos gestaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1