L. J. LUÜCX Zn. ZomerCpruimimg. DE EEMLANDER" „Quick „DE WSTTE." Verhuring van Lips safe-loketten 26e laargang No. 7 Vrijdag 8 Juli 1927 PRIIS DER ADVERTENIIEH met inbegrip vta tea EERSTE BLAD. CRISIS IN POLEN UIT ZUID-AMERIKA Eerste Amersfoortsche Stoompersinr. HEIN REICHMANN. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 DE KLEINE ENTENTE LUCHTVAART DE VLUCHT - VAN BYRD DE F VII b~ t Idem franco per pos» f 1— per week (met crelu etnekerlag tegeo ongelukken) f 0.17®, elsondcrlijkc t 0.05. AMERSFOORTSCH DAGBLAD if DIRECTEUR-UITGEVER: J. VALKHOF?. AflNHEMSCHERpOORTWAL 2 A. fOSTREKENIkO N°.#Ï9I0. TtL INT. (13. bewijsnummer, elke regel meer 0.25, dienstaanbie dingen en Ucidadigheids-advcitcnticn voor de belli der prijs. Voor handel en bedrijf bestaan raar voordccligc bepalingen voor het adverteeren. bene circulaire, bevattendo da voorwaarden, wardt op aanvraag toegezonden. HET PERSDECREET GEANNULEERD Gisterochtend annuleerde dc juridische com missie van den Poolschen landdag het peis» decreet, dat op 10 Juni door den president uit gevaardigd was. Dit is het derde decreet, dat door de juridische commissie van den landdag verworpen wordt. In de kringen der afgevaar digden relcent men met een sluiting of ont binding van den landdag. TURKIJE EN ZUID-SLAVIE EEN MILITAIR VERDRAG Naar het semi-officicele blad Zora meldt, heeft dc chef van den staf van het Turksche leger zich incognito naar Belgrado begeven om besprekingen tc voeren over een Turksch-Zuid- Slavisch militair verdrag EEN REVOLUTIE VERIJDELD? WAPENEN ONTDEKT r De regeeringsagenten te New-York meenen, dat zij een Zuid-Amerikaansche revolutie voor komen hebben, toen zij 350 geweren en 100,000 patronen ontdekten aan boord sur een schip, dat voor anker lag in de East Rive De geweren en de munitie waren verborgen in kisten met ijzerwaren en katoenbalen, bestemd voor Tamaco in Columbic. DE ENGELSCHE SPOORWEGEN DE VLOOTCONFERENTIE EEN COMPROMIS AANVAARD Dc drie delegaties ter marine-conferentie hebben toegestemd in een compromis-voorstel van Japan, volgens hetwelk Groot-Britannië de Vercenigde Staten elk 450,000 ton en Ja pan 330,000 Ion aan kruisers zullen krijgen en dezelfde tonnemuat aan torpedojagers. Amerikaansch optimisme. Gibson, de leider der Amerikaansche delega tie, heeft gisteren tegenover journalisten zijn vaste vertrouwen uitgesproken op een goeden afloop der conferentie CHINA EN DE VOLKENBOND TSJOE NEEMT ONTSLAG Tsjao tsjin tsjoe, de Chineeschc gezant te Rome, die sedert Sept. j.l. de laatste regeeiing van Peking in den Volkenbondsraad vertegen- wooidigde, heelt ontslag genomen Hij zal Ge neve verlaten om zich onmiddellijk ter be schikking der nationalistische regeering te stellen. UNFAIRE BELEMMERINGEN Londen, 7 Juli. (H.NOp de jaarlijk- sche conferentie van den nationalen bond van spoorwegpersoneel is vandaag ernstig gepro testeerd tegen dc zware lasten, die de spoor wegen te dragen hebben, vergeleken bij de vervoermiddelen, welke van de gewone wegen gebruik maken Men wees er op, dat in de spoorwegen j£ 120,000,000 is belegd, waardoor jaarlijks aan plaatselijke belasting 42,000,000 wordt opgebracht, terwijl degenen, die van dc ge wone wegen gebruik maken, dergelijke lasten niet te dragen hebben. Integendeel wordt voor onderhoud van de rijkswegen slechts £v 20,000,000 per jaar opgebracht door de gebruikeis van den weg, terwijl de overige 30,000,000 voor het wegenfonds door de belastingbetolars worden opgebracht. Thomas verklaarde, dat dc spoorwegmaat schappijen door het opbrengen van de zware plaatselijke belastingen feitelijk de concurren ten subsidieeren. Met algemeene stemmen werd een motie aangenomen, waarbij de aandacht wordt ge vestigd op de unfaire belemmeringen, waar onder de spoorwegen te lijden hebben en aan gedrongen wordt om een voor alle middelen van vervoer gelijke politiek tc volgen, ten einde de openbare diensten meer economisch te doen werken. DYNAMIET-ON TPLOFFING ZES DOODEN Gisterochtend hud een geweldige ontploffing plaats in dc dynamietfabriek van Arendonk bij Turnhout. Zes arbeiders werden gedood. De materiec-le schade is evenwel gering. INTERNAT. HULPUNIE OPRICHTING WAARSCHIJNLIJK Uit Gcnève wordt d.d. 7 Juli aan dc Tel. gemeld De conferentie tot oprichting ccner interna tionale hulpunie houdt nog steeds commissie vergaderingen. Vermoedelijk zal niet voor de volgende week weer een voltallige zitting plaats hebben. Verschillende artikelen van het ontwerp worden opnieuw geredigeerd. Intusschen ziet het er wel naar uit, dat men tol de oprichting cencr hulpunie zal komen en dat dc groote lijnen van het oorspronkelijke ontwerp gehandhaafd zullen worden. Het denk beeld van mr. Van Slooten, n.l. de stichting van een internationaal hulpfonds, dat door het Internationale Roodc Kruis-comité beheerd zou worden, heeft weinig kans. DE BEGINSELVASTE „ZONNEBADER' Een hervormer, die in dc ge vangenis terecht komt. In een kort hardloopersbroekje stond de vier- cn-veertigjarigc kapitein Harold Herbert Vin cent gisteren voor den politierechter in Morl- borough-street tc Londen terecht, wegens het geven van aanstoot tegen de goede zeden. Twee agenten verklaarden, dat hij Maandagavond om zes uur in Hyde Park aan den vijver zat, ter wijl zijn klecdij „niet in orde" was. Kapitein Vincent zcide daf hij een „hervor mer" was. Hij had dc laatste drie weken ont bloot tot aan zijn middel in' Hyde Park ge legen. Hij vestigde de aandacht op zijn door de zon verbrande becnen en borst cn zeidc dat vele duizenden menschen-langs hem gekomen waren, dat kinderen om hem heen gespeeld hadden en dat geen sterveling geklaagd had. „Ik ben een zeer bekend zonnebader", ver volgde hij, „en ik stelde mijn lichaam aan do lucht f r\ zon bloot in het belang van mijn gezondheid. Ik zal tot het laatst toe vechten om ons land van bespottelijke preutschheid te bevrijden." De magistraat: „Vijf pond of 21 dagen." Vincent (nijdig): „Ik betaal geen boete. Ik ga naar dc gevangenis." Jammer voor het effect van de zonnekuur dat hij nu drie weken opgesloten zal zitten. EEN GESCHENK VAN DEN SPAANSCHEN KONING Londer, 7 J u 1 i. (H. N. Draadloos). Koning Alfons van Spanje heeft vandaag aan het ge schiedkundig museum te South Kensington ver schillende voorwerpen geschonken, die opge steld zijn in een landschap, dat aan dc Pyre neeën herinnert. De koning van Engeland was daarbij tegenwoordig. HET ONWEER BOVEN PARIJS. Verbreking der telefonische verbindingen. Het hevige onweer heeft de telefonische cen trales van het N.-O. van Parijs beschadigd. Ook de telegraaflijnen, die Parijs verbinden met het Oosten van Frankrijk en Duitschland, zijn verbroken. Alleen de telefoonkabel Parijs —Straatsburg werkt nog. Er wordt ook uit Noord-Frankrijk schade gemeld. Eén vrouw is door den bliksem gedood. EEN VULKAAN IN WERKING Dc Kilouca in actie. De grootste vulkaan der wereld, de Kilauea (Havaï-eilanden), is gisteren in werking geko men. Een stroom van vloeibare lava, vergezeld van vuurfonteinen, leverde een wond^rbaarlij- ken aanblik op vóór het opgaan der zon. HET MOND- EN KLAUWZEER IN ENGELAND. Een nieuw geval. HetBritsche ministerie van landbouw deelt mee, dot het bestaan van mond- en klauw zeer onder het vee te Wigginton bij Tam worth (Staffordshire) wordt bevestigd. Dit is het eerste geval in Groot-Britannië sedert een pe riode van drie maanden, waarin dc epidemie volkomen afwezig was. IS PRINSES MARIE JOSó VERLOOFD? Een desbetreffend gerucht. In parlementaire kringen alhier deed Don derdag het gerucht dc ronde, dat dc verloving van prinses Marie José van België met den joru gen hertog Umberto van Aosta binnenkort of ficieel zal worden bekend gemaakt. De prinses verblijft thar.s in Italië, waarheen zij ccnige du- gen geleden vertrok, nadat dc jonge hertog van Aosta met zijne ouders in Juni veertien dagen op het koninklijk slot tc Ciergnon in de Ardennen de gast was geweest van de Belgi sche koninklijke familie. Ten hove werd dit be richt Donderdag noch bevestigd, noch tegenge sproken, maar van goed ingelichte zijde blijkt le zijn medegedeeld, dat de verloving, zoo ze nog niet officieel kon worden aangekondigd, toch als zeer waarschijnlijk mag worden be schouwd. RECLAMES Van 1—4 regels 4.05, elke regel meer 1 „Quick" speciaal en vakkundig adies voor het onderhouden van Uw kleeding. Stationsstraat 16b Tel. 344 lederen avend CONCERT ook Zondagmiddag. Onder leiding van den Heer voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOÓRT Lapgeslraat 4-9 Groote Jaarlijksche Spolkoop;es in alle afdeelingen. EEN ARTIKEL VAN BENESJ EUROPEESCHE SAMENWERKING P a r ij s, 7 Ju i i. (H. N.) Het Julinuinmer van het tijdschrift „L'Esprit International" brengt een artikel van den minister van buitenland- sche zaken van Tsjecho-Slowakije over de po litiek der kleine entente. Dr. Benesj wijst erop, dat de taak der kleine entente tha.ts anders is dan in het begin, dank zij de politiek, welke het gevolg van Locarno is en het algemeen doordringen van het besef, dat vrede voor Europa in de eerste plaats nooodig is. Het feit, dat ook Hongarije zich nieuw heeft georiër> teerd, heeft eveneens invloed gehad. Had de kleine Entente aanvankelijk een zuiver defen sief karakter, later verkreeg zij ook een op bouwend karakter en thans is men tot een der- de periode genaderd, waarin de opbouwende werkzaamhedeo op den voorgrond komen. Het doel moet thans zijn een samenwerking van centraal-Europa op breeden grondslag tot stand te brengen, waaraan alle staten móeten deelne men, wier belangen door geografische en eco nomische overwegingen worden bepaald. Benesj ontkent, dat de verdragen, door Italië met Hon- gorijc, Roemenië en Albanië gesloten, geen ver zwakking van dc kleine entente ten gevolge hebben gehad. RELLETJES IN BRITSCH-INDIL. Hindoes contra Mohammeaancn. Bij relletjes, uitgebroken in twee dorpen van het district Nadia in Bengalen, werden 2 Hin does en I Mohammedaan gedood en 4 Hin does gewond door schoten, welke door onbe kend gebleven Mohammedanen zijn gelost; 5 huizen en cén moskee zijn in brand gestoken. GEDUCHTE REGENVAL IN ENGELAND. Een zondvloed. Terwijl het over heel Engeland Woensdag avond zwaar heeft geregend, is vooral het Zui den van Engeland door hevige regens cn stor men geteisterd, gepaaid gaande met bliksem cn donder. Nabij Margate is een rotsmassa van ecnigc honderden tonnen in zee gestort. Dc meeste regen viel te Clacton aan Zee, (Essex), waarin 13 uur bijna 75 mm. werd geregistreerd, d. i. bijna dc hcift van heigeen gemiddeld geduren de de geheele maand Juli valt cn tc Dovei (71 m.rn.), welke hoeveelheid sedert vele jaren niet is gevallen. Op vele plaatsen zijn velden en we gen overstroomd. FRANSCHE AGITATIE TEGEN FOKKER GERIC.IT Men meldt uit Parijs aan het Vad.: De plannen van Byrd en zijn vrienden vcr- kderen in gasvormigen toestand Wat het ccne oogenblik vaststaat, is dc. volgende minuut weer ongedaan gemaakt. Dit komt, omdat zij niet vrij zijn. Dc politiek heeft zich van her» er» hun tocht meester gemaakt Byrd zelf be treurt dit niet in dc laatste plaats. Hij is ech ter geen diplomaat ei^ heeft, in tegenwoordig heid van Fransche journalisten, een hier niet algemeen bekende bizonderheid omtrent dc herkomst der America meegedeeld. Hierbij komt, dat dc Matin een groot deel van de regeling van het bezoek der vliegers aan zich trok, waardoor het politieke karakter doarvun is geaccentueerd Vandaag zei Byrd zelf, in antwoord op een toespraak van Bouisson, den Kamcr-vooi zitter, dat de vlucht eer een po litiek dan wetenschappelijk of spoitief doel heeft. Anderen slaan hieruit munt ten behoeve van dc Fransche vliegtuigindustrie. Men weet, dat dc jongste prestaties der Amerikaansche vliegers en dc tegenslagen der Fransche ka meraden den achterstand dor Fransche toe stellen in het licht hebben gesteld. Dit wordt hier erkend, maar deze erkenning hult zich in verschillende vormen. De Fransche prikkelbaarheid ten opzichte van Fokker is bekend, zij wordt door zijn jongste successen aangewakkerd Met de lip pen geven dc Fransche autoriteiten zijn su perioriteit toe Nochtans woidt doaitegcn ge konkeld Duuraon is het te wijten, dat Byrd, naar allen schijn, niet op een Fokker naar Lon den zal vliegen, niettegenstaande de fabriek hem er een ter beschikking stelt. Hel spreekt van zelf, dat .'ij zich niet opdringt. Deze te genwerking is uit een gcvoclsoogpunt verklaar baar Thans echter geven andere factoren dan oorlogsherinneringen den doorslag. Bepnildc Fransche deskundigen zien dit in cn blijkbaar is Painlevé, minister van oorlog cn expert op luchtvaartgebied, één hunner. Zelfs hij kun niet temin den toestand niet forcccren Dot de Fransche overheid spoedig metterdaad de kwa liteiten van Fokker's toestellen erkent, is noch tans alicr irün.st uitgeslort... Vcrorlooplg r kan het verzet van den Amerikaanschen mi nister van marine tegen dc door Byrd genom;r» vlucht naar den Zuidpool een gevolg dier 'gi- tatie worden geacht. Het plan van een bezoek aan de Fokkjifu- briek tc Amsterdam door een metgezel van Byrd is volstrekt niet opgegeven De Fransche hulpvcrlcening. In strijd met de geruchten, die enkele buiten- landsche bladen verspreidden, heeft men, aldus een bericht uit Parijs, van Fransche zijde al htt mogelijke gedaan om de bemanning van de America op weg naar Parijs tc helpen. Toen dc America Frankrijk naderde, hebben alle kuststations en schepen hem opgeroepen en ver volgens zonden in den donkeren cn regenachli- gen nacht, toen men in de veronderstelling verkeerde, dat het vliegtuig op weg was naar Parijs, de posten van Le Bourget en dc anderc vliegvelden in de buurt van Parijs onophoude lijk om de 10 minuten oproepen van 10 uur af, zonder antwoord te ontvangen. Dc vuurtorens, o.a. die van dc Mont Valérun, dc sterkste van de wereld, verlichtten aanhoudend den hemel. Alle vliegvelden waren gealarmeerd en wed ijverden in hun pogingen, die zelf zoo ver gin gen, dat zij politieagenten het veld inzonden om sporen van de vliegers te zoeken. Indien al deze pogingen vruchteloos bleven, moet men dit toeschrijven aan het onklaar raken van Byrd's kompas en den buitengewoon donkeren nacht met vreesclijk weer. De Matin deelt de radiotelegrammen mee, die er tusschen Byrd en het stoomschip Paris zijn gewisseld. Zij betroffen het weer en de plaats bepaling. Om kwart voor elven vroeg Byrd, of de Paris ook wist wat voor weer het boven Parijs was. Het stoomschip antwoordde, dat het dit niet wist, waurop Byrd, na zijn hartelijkcn dank betuigd te hebben voor dc inlichtingen, seinde, dut deze hem van zeer grooten dienst waren geweest. Byid heeft ook langs draadloos telegrafisch en weg den draadloozen dienst te Parijs voor zijn hulp bedankt DE SPORTVL1EGSTER THEA RASCHE. Zij stelt den Occaantocht voorloopig uit. P a i ij s, 7 Juli. (H. N.) De Duitsche sport- vliegster Theo Rasche, die enkele dagen gele den een vlucht naai* Parijs heeft gemaakt, ver klaarde in een onderhoud met vertegenwoor digers van de Fransche bloden, dot zij zich naar dc Vercenigde Staten wil begeven, ten einde zich tc oefenen in het besturen van groote speciale toestellen. Haar vlucht over den Oceaan zal vermoedelijk eerst in het aan staande voorjaar kunnen plaats hebben, d.mr dc wccisgcsteldheid voor dien tijd wel niet gunstig zal zijn. Zij is van plan Zaterdag met haar kleinen tweedekker over het Kanaal te vliegen, doch geen grooteje vluchten te ma ken, daar haar toestel geen groote voorraden kan. meenemen. Levine, dc reisgenoot van Chambcilin, zal haar bij haar vlucht ovci het Kanaal als mecanicien vergezellen. ONWEER. Uit Blankenberg i d. Harz wordt d.d. 7 Juli gemeld Te Elbingerode zijn gisteren dooi den bliksem 12 stuks vee in de weide gedood. Het vee dreef vervolgens in het water naar Werniogerocle of. DE TERUGTOCHT TWEE MAAL GEDAALD TE SENGORAH Naar het Haagschc Anetokantoor verneemt is bij de K. L- M. bericht ontvangen uit Sen- goruh dat het Fokker vliegtuig daar gister om 11.45 gedaald is. Om T2.45 werd vertrokken naar Bangkok, doch wegens het broken van een klcpstootcr werd om 13.15 teruggekeerd nuar Sengorah. Heden gaai het verder naar Bangkok. AMERIKAANSCHE VLIEGERS NAAR ENGELAND. Een vlucht van Chambcrlin cn von Byrd. Dc Oceaanvlicgcr Chamberlin vertrekt van ochtend met zijn echtgenoote uit Le Bourget en wordt tegen twee uur op het vliegveld lo Croydon verwacht. Levine cn echtgenoote ver trekken waarschijnlijk deze weck per schip uit Frankrijk, maar Chambcrlin's plannen zijn nog onzeker./ Byrd zal Zondag uit Duinkerken naar Lon den vliegen. Hij hoopt dan een Fokker te ge bruiken van hetzelfde model als hij voor den overtocht over den Oceaan gebruikt heeft. Te Londen zal hij besprekingen houden in ver band met zijn voorgenomen Zuidpool-vlieg- tocht. Byrd zal tc Londen in het 'Amerikaan sche gczantschapsgcbouw vertoeven. VLIEGONGEVALLEN IN AMERIKA. Zes slachtoffers. Naar dc bloden uit New York melden, i3 Woensddag bij Watertown een marine-vlieg- tuig naar beneden gestort Dc beide inzitten den werden gedood. Ook is dien dag een particulier vliegtuig verongelukthierbij vonden vier personen den do cd. DUITSCHLAND EN DE MANDATEN- COMMISSIE. Fransch verzet cn kritiek daarop. Po r ij 7 Juli. <H. N.)(Dc'pogingen v uk Fronsche koloniale kringen, om stemming to maken tegen het opnemen van een Duitsch lid in de mandoatscommissie van den volken bond, worden doqr de linksche bloden in scherpen vorm afgekeurd. Men wijst er op, dot dc benoeming van een Duitsch lid te verdedi gen is en dat eigenlijk geen vertegenwoordi gers der mandaatsmogendheden in dc com missie zitting moesten hebben, aangezien de commissie een neutraal lichaam is. Het gaat niet aan om zich tc beroepen op het artikel van het verdrag van Versailles, waarin ver klaard wordt, dat Duitschland van zijn kolo niën afstand doet. Het is beter, dat de Duit sche drang tot emigratie zich op de koloniale landen richt. De aanspraken van Italië op ko loniën zijn niet meer gerechtvaardigd dan die van Duitschland. De propaganda tegen het opnemen van een Duitscher in de mandaats commissie kan verder in Duitschland worden opgevat als een bewijs van een vijandelijke stemming in Frankrijk, welke niet vereenig* baar is met den geest van Locarno. DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND. Verklaringen van Chamberlain. In antwoord op een vraag in. 't Lagerhuis verklaarde Chamberlain gisteren, dut de kwestie van de vasstelling van den datum van beëindiging der bezetting van het Rijnland door de geallieerde troepen niet te Geneva besproken werd. Dc omstandigheden, waor- onder het Rijnland ontruimd kan worden, zei- de spr., zijn vastgelegd in het verdrag van Versailles. ENGELSCHE LUCHTMANOEUVRES. Deelneming van Duitsche officieren. In overeenstemming met een bericht van de Daily Telegraph wordt aan de Duitsche bladen van bevoegde zijde bevestigd, dot dc deelne ming van Duitsche rijksweerofficieren aan dc Engelsche luchtmanoeuvres het gevolg is van een uitnoodiging, overgebracht door den En- gclschen militairen attaché tc Berlijn. HET SPOORWEGONGELUK IN DEN HARZ. De slachtoffers. Naar dc Berl. Ztg. a. M. verneemt, is het spoorwegverkeer van Wcrningerode tot Drie AnnenHohne voor verscheidene dagen stop gezet. Ook de lijn van Schierke naar den Broe ken schijnt door het water ondermijnd te zijn. In tegenstelling met de eerste berichten, vol-» gens welke 8 personen omgekomen zouden zijn bij het spoorwegongeluk, zijn tot dusver slechts 6 lijken geborgen. Het onderzoek wordt echter voortgezet, daar nog twee personen vermist worden. DE SPAANSCH-BRITSCHE VRIENDSCHAP Koning Alfonso zingt haar lof. Bij een lunch, die hem aangeboden werd, zinspeelde de koning van Spanje, die op 't oogenblik in Engeland vertoeft, op de nau we betrekkingen van beid»' landen, waarvoor hij van zijn prilste jeugd af aan gewerkt heeft. Geen vriendschap zou loyaler en eerlijker kun nen zijn dan de vriendschap van de Spaansch® natie yoor Engeland, overal cn. altijd* -

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1927 | | pagina 1