Uitverkoop DE EEMLANDEQ F. H. LOMANS Oucreiet-Toeslellen 26e Jaargang No, 167 Maandag 2 Januari 1928 RADIO! SCHAATSEN P. NIEROP, Langestraat 90 L. J. Luycx Zoon Koopt nu Wollen Dameskousen S.Duyker LUCHTVAART BINNENLAND AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amers- foort f2.10. Binnenland franco per post per 3 maanden f3-, per maand f 0.75, per week met gratis verzekering tegen ongelukken f 0.17 Afzonderlijke nummers f 0.05 DICECTE.UR-UITGE.VED: J.VALKHOrf BUREAUiAQhhEriÓCME POOQTWAl 2A POSTREKENING 4/910-TE.LEF. INT. 513 JE JAAR ISSFLING DOUMERGUE ONTVANG! HEI CORPS-DIPLOM AT JQUE DE NUNTIUS OVER FRANKRIJfCS VREDESWERK Ne Nieuwjaarsdag tc Parijs is gevierd me de gewone officieele recepties. President Dou mergue ontving verschillende gelukwenschen van buitonlandsrhc egeeringen, Franschc ve- tegenwootdigers in het buitenland, de koloniér. en de departementen, oistnedc veie gelukwen schcn uit Elzas en Lotharingen. Allereerst ontving de president, aldus wordt uit Parijs aan de Cour. bericht, het pcrsonce van het Elyséc gevolgd door burgerlijke ci« militaire autoriteiten Om tien uur verschenen de leden van hrt kabinet; Poincaié, die onge steld was. werd vertegenwoo» digd door Louis Barthou Namens hot parlement werden de wensehen aangeboden door den presiden* van den Senaat, Doumer, or\ den president van de Kamer. Bouisson Dit bezoek werd iater doo- den president dei republiek, vergezeld van d» leden der regcering. beantwoord. De mna schalken van Frankrijk, de g.oot-kanselicr va. het Legioen van Eer, dc militaire gouverneii' van Parijs en zijn staf wvrdon door den presi dent op de lunch genoodigd. Des middags ontving Doumerguc de leden van het corps diplomatique. De doyen, de pauselijke nuntius, mgr. Mng- Honc, zeide in zijn toespraak, dot de leden van het corps h,open, dat Frankrijk in vrede en welvaart zich zal blijven wijden aan de be vordering van zijn moreele en materieele wel- vaort, waarvoor dc vrede een zoo voorname voorwaarde is De volkeren, die dit hegtijpet en die het verschrikkelijk lijden gedurende den oorlog nog niet zijn vergeten eischen, da» de vrede van blijvenden aard zal zijn en ge«- garandeerd wordt. Mgr. Maglione en zijn col lega s kennen de humaniteit van Frankrijk er. zijn vastbeslotenheid, niet alleen tc werken voor zijn eigen belangen, maat ook voor een betere verstandhouding tusschen alle naties Zij verheugen zich er over, dat de groote in vloed van Frankrijk dit iand in staat stelt waardevolle diensten te bewijzen aan de zaak, die allen zoo na aan het hart ligt, Dommergue sprak in zijn nntwoord zijn vol doening uit over de nieuwe succesvolle po gingen, die gedurende het efgeloopen jaar zift', gedaan, om den vrede te verzekeren en op vos te grondslagen te stellen. Het beste bewijs hiervoor is de vooruitgang der idealen var. internationale justitie en arbitrage en de ah» gemeene aanvaarding van nieuwe en minder zelfzuchtige opvattingen omtrent de internatio nale betrekkingen. Dat het verzoeningswerk nog verre van vol maakt is, aldus besloot de president, ligt bui ten de macht en den wil van de regeeringen, die dergelijke idealen nastreven Nieuwjaar in Duilschland. Hei voertduren der bezetting. Bjj de aanbieding der nieuwjaorsgelukwen- schen van do Duitsche rijkstegeering aan der. rykspresident herinnerde dr. Marx non de ver betering van Duitschlands buitenlandschen toe stand. hoewel de hartewensch van het geza menlijke Duitsche volk, namelijk de bevrijding van het bezette gebied, nog niet in vervulling is gegaan. In zijn antwoord beaamde de rijks president, dat in menig opzicht verbetering ir- Duitschlands torstand is ingetreden en hij be treurde eveneens, dat de hoop op de bevrij ding van het Rijnland niet in vervulling is ge gaan. Daarom, zoo vervolgde hij. gedenken wit met smart onze volksgenooten in het bezeti" gebied en verklaren, in het bewustzijn daar mede geheel een te zijn met het gansche Duit sche volk, dat wij hopen, dat zij spoedig be vrijd mogen worden. Tenslotte verklaarde de rijkspresid^nt, dat vreemde militaire overheer schin? en bezetting onvereenigbaar zijn met de definitieve bevrijding Slechts tusschen vrij. volkeren en op vrijen bodem kunnen de ge dachten van overeenstemming tot wasdom ko men Daarna richtte de rijkspresident zich to de partijleiders, de pers en do volksvertegen woordigers met den dringenden wensch, dat d» verkiezingsstrijd niet tot verscherping der te genstellingen op politiek terrein moge voeren Enthousiaste nieuwjaars viering te Ncw-7ork. De New-Yorkers hebben het nieuwe jaa ear. welkom zopder weerga bereid De theaters hotels en nachtclubs waren welhaast overvol terwijl honderdduizenden in de open lucht bij eenkwamen en \met toeters, ratels, fluiten er gehuil het oude\jaar uitgeleide deden. Vijfhon derd politiemannen waren in het thenterge deel te op Brondyay' onmachtig om de mer schenmenigte in bedwang te houden. Het pan daemonium was dp zijn hevigst bij het sla a van middernacht.Duizenden menschen ooi woonden de op dat uur gehouden kerkdienstei bij. Maandag houdl^ Coolidgc zijn nieuwjaars receptie, waarop, raar men verwacht, 250C menschen hem de h\nd zullen komen drukker Een Nieuwjaarsboodschap var. dr. Marx. Rijkskanselier dr. Marx heeft voor de een trumparty een nieuwjaarsboodschap tot he« Duitsche volk gericht, «e op de komende ver kiezingvn in Duitschlanó Frankrijk en A mer ik» en op haar beteekenis wor het Duitsche vol' wijst en tot terzijdestelling van alle partijtwis ten en bescherming van Ie grondwet van Wei- mar door dc Duitsche majtnen en vrouwen aan spoort. HEI WEER IN HET BUITENLAND DE SNEEUWSTORM IN VLAANDEREI EEN TREIN INGESNEEUWD Eerst thans begint men, naar dc correspon dent der N. R. Ct. tc Brussel meldt, een dui delijk beeld te krijgen ven dc gevolgen van den sneeuwstorm der vorige dagen. Zoo is men cr, op sommige plaatsen van het Bra-bontsch< platteland, slechts Vrijdag in geslaagd ver scheidene ingesneeuwde auto's tc bevrijden. Hetzelfde geldt voor dc spoorbaan Brugge— Blankenberg?Heist Knokke, welke, tot drie maal toe, door een detachement van 200 soldaten, weer moest worden vrijgemaakt. Vooral het Noot den en het centrum van West-Vlaanderen, blijken zwaar door het nood weer beproefd tc zijn. Verscheidene gemeenten waren letterlijk van de buitenwereld afgezon derd cn het was pas Vrijdagochtend, dot het verkeer, in beperkte mate, kon worden her steld. De sneeuwlaag bereikte een hoogte van twee en op sommige plaatsen zelfs van drie meter. De trein van Adinkerke—Gent sneeuw de in op den Pi'thcmberg, een heuvel van 40 Meter, nabij Thielt Onder dc reizigers ontstond epn paniek Op het nlnrmgefluit der locomotief lieten de burgemeesters der na burige gemeenten de noodklok luiden. Hon derden bewoners van de streek, geholpen dooi de brandweer van Thielt, werkten bijna een heelcn dag aan het vrijmaken der baan en ton slotte kon, door 3 locomotieven gesleept, He trein zijn bestemming bereiken. Dc daling van den waterstand houdt, dank zij het vriesweer, in Vlaanderen overal aan. Dc „wolven" in Henegouwen. Het dooi dc binden gepubliceerde bericht, volgens hetwelk dtie wolven te Thieusier. in Henegouwen, zouden zijn gedood, blijkt ge heel verzonnen te zijn Wel hebben bewoners bij nacht op in dc nabijheid van schaapstallen rondzwervende viervoetige dieren geschoten, maar geen enkel bleek naderhand te zijn ge troffen. Intusschon blijken de wolven of honden hun ne nachtelijke tochten voort te zetten en zoo wordt nu ook uit de Borinagc gemeld, dot aldaar enkele schapen door roofdieren de keel werden doorgebeten Dc sneeuwval en vorst in Engeland. Londen, I Jon (V.DIn Schotland en Wales is gisteren een dikke laag sneeuw ge vallen. doch in Zuid-Engeland was de sneeuw nat en smolt bijna onmiddellijk weg In de provincie is cr in zooverre een vooruitgong tc constateeren, dat het ongerief, door den sneeuwval veroorzaakt, gedeeltelijk is ovet- wonnen werklieden moeten evenwel nog steeds bezig blijven om doorgangen door de sneeuw te graven enkele hoofdwegen zijn nog- be dekt met een sneeuwlaag van drie vier voet hoog cn voor hot verkeer onbegaanbaar. Et is evenwel een stijging in de temperatuur en er wordt voor alle dccler. van het land betel weer verwacht Reeds zijn er maatregelen getroffen voor het geval, dat overstroomingen plaats hebben D.d. 31 Dcc. wordt nog uit Londen gemeld, dat de maand December dc koudste was in tien jaren. In den nacht van 30 op 3T Dcc. bedroeg de temporatuur negen graden F. Vermindering der koude te Berlijn. B e r 1 ij n, 31 Dec. (H. N. Draadloos). De strenge vorst van de laatste dagen is ver minderd, zoodat dc temperatuur zich vanavond te Berlijn om het nulpunt beweegt. De wolven in actie. B e r 1 ij n, 3 T Dec. (H. N Draadloos). Ten gevolge van de koude en de sneeuw zijn in de bergen van de Westelijke Riviera wolven cn wilde zwijnen tc voorschijn gekomen. Berlijn, T Jan. (V D.) Naar de bladen melden, zijn in een viertal dorpen in de Krim wolven binnengedrongen. Daarbij wrcrdcn vier boeren en een kind verscheurd Slachtoffers van een lawine in Ja pa?.. Blijkens een telegram uit Nagano (Japan) zijn daar in dc buurt elf studenten die een tocht der den, door een lawine gegrepen en meegesleurd. Vier hunner worden vermist; men vreest, dot zij omgekomen zijn. De overstroomingen in Algiers. Uit Oron wordt gemeld, dot door dc aan houdende regens opnieuw nieuwe aardstortin gen plaats hebben gehad in de streek van Al giers, dio onlangs reeds werd geteisterd. De verbindingen met de stad Algiers zijn verbro ken. BELANGRIJKE DIEFSTAL TE BRUSSEL. Een looper in een bank bestolen. Een looper in dienst van een firma in effec* ten m de Grétrystraat te Brussel begaf /.ich dezer dagen naar de „Banque de Paris et Pays Bas" in de Koloniënstrnat. In de groote hal l«>g- de hjj naast zich een lederen portefeuille, in houdende 287.375 fronvs, voor 55.000 francs effecten en voor 20.725 francs coupons. Een weinig later bemerkte hij, dat iemand zijn tasch had weggenomen en een andere, gevuld met oude dagbladen, ervoor in de plaats had gelegd. RECLAMES. Van I 4 regels 4 05, elke regel meer L- ÜTR. STRAAT 15 - Tel. 483 >7ij vertegenwoordigen de bekende SCHAATSEN' SLIJPEN Het best bij Langestraat 49 Tel. 190 Havik 29 Dipl. Maatsch, t b d- Toonkunst PIANO's en ORGELS Tel. 773 ONWETTIG VERKLARING VAN DEN OORLOG DE FRANSCH-AMERIKAANSCHE ONDERHANDELINGEN Uit Parijs wordt bericht, dat de Fransch- Amerikoansche onderhandelingen over de ver nieuwing en uitbreiding van het arbitrogever- drog van Februari 1918 gunstig verloopen. Amerika is eveneens bereid met Frankrijk te onderhandelen over een verdrag tot onwet- tigvcrklaring van den oorlog, nuts andere mo gendheden er ook toe kunnen toetreden. DE BEWEERDE AANSLAG OP 'T KABINET-MARX VON GUERARD LOOCHENT DE JUISTHEID DER GERUCHTEN De centrumsafgevaardigdc Von Guerurd noemt het sensatiebericht der „Nachtausgabe" (men zie ons vorig buitenlandsch overzicht) in zake besprekingen over het ten val brengen van hei rijkskobinct, dat ook reeds door den voor zitter van den rijksdog Loebe werd tegenge sproken, uit de lucht gegrepen. MET DE NOORDFRZON VERTROKKEN EEN DEFICIT VAN EEN MILLIOEN Een bericht uit Brussel houdt in, dat de wis selagent Falise uil Brussel is verdwenen, ach terlatende een tekort van éen millioen. Men denkt, dat hij naar het buitenland is gevlucht. HET ROEMEENSCH- HONGAARSCHE GESCHIL EEN DIRECTE OPLOSSING VAN 'T OPTANTEN VRAAGSTUK? BRITSCHE BELANGSTELLING W e e n e n 31 Dec. (H.N.) Volgens een bericht uit Boekarest zijn de laatste dagen offi cieuze besprekingen gevoerd om de mogelijk heid van een directe oplossing van het opton- tenvraagstuk te overwegen, waarbij ook de Engelsche gezant te Boekarest als bemiddelaar is opgetreden. Men meent, dat Chamberlain een directe oplossing zonder bemiddeling van den Volkenbond ten zeerste zou toejuichen, daar hij vreest, dat de Volkenbond zelf geen succes bij zijn stappen tot oplossing van deze kwestie zal hebben. Het schijnt, dat het Roe- meensche kabinet zich minder halsstarrig be toont, waarbij de wensch, om door het uit schakelen van conflicten met het buitenland de positie van het kabinet op het gebied der bin* ner.landsche politiek te versterken en het vraagstuk van een leening ven veel invloed SUPER-AMERIKAANSCHE BANKROOF EEN CHiCACOSCH KASSIER OPGELICHT PSEUDO-DROOGLEGGINGS- AGENTEN AAN 'T WERK Uit New York woidt d.d T Jan aan de Cour, gemeld Zes bandieten hebben dm kassiet vhn de Rcvenswood National Bank te Chicago ont voerd en hem gedwongen hun toegang te vci- leenen tot de bank en dc safe te openen, woaruit zij 80.000 dollar in baar hebben ge stolen. De kassiet, George Anderson, begaf /.:ch Vrijdagavond tegen middernacht per ^uto huiswanrts, toen de bandieten, die voorgaven droogleggingsagenten te zijn, hem mededeel den, dut zij van plan waren den auto en het huis van Anderson tc dooi zoeken. Anderson protesteerde, maar do mannen dwongen hem met hun revolvers zijn huis binnen te gaan. Anderson's vader en moeder werden gewekt en de bandieten, die maskers droegen, bleven tot zes uur gisterochtend in het huis Toen werden de ouders naar buiten in de garage gebracht, vastgebonden en door twee mennen bewaakt. De vier andere bandieten nomen An derson mee naar de bank, waar men even na helf acht arriveerde, een tijdstip, waarop d»? nachtwaker reeds is vertrokken cn dc dag wa ker nog niet gearriveerd. Onder bedreiging met den dood werd An derson gedwongen de deuren van de bank open te sluiten, doch de safe kon niet worden geopend, omdat het tijdslot op 8 15 was inge steld. Dc mannen wachtten tot 8.16 en dwon gen Anderson toen de safe te openen. Het bedrog von 80.C00 dollar, dot daar de vorige week was opgeborgen in een ijzeren kistje werd door de bandieten meegenomen. De bandieten raakten dc effecten, die in do safe lagen cn een totale waarde van meer dan een millioen^. dollar vertegenwoordigden en het opgeslagen zilver niet aan Nadat het geld was weggenomen, werd de kassier in een wachtkamer vastgebonden cn keerden de bon- dieten naar het huis van Anderson terug. Waar zij hun twee. kameraden afhoalden. Na vertrek slaagden de ouders cr 'n zich tc be vrijd. n en de politie op de hoogte te stellen. Anderson is een vertrouwd bankbediende, die al sedert zijn jeugd bij de bonk werkzaam is. Deze brutale diefstal was mogelijk, doordat een uur verloopt tusschen het vertrek van den nachtwaker en de aankomst van den dag- waker. PRIJS DER ADVERTENTIEN v»i-4«gd.f i.oi mC( inbegrip vau een hcwilsnumnier, elke regel tncer f 0.25. Liefdadigheids- edvertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES"' bt) vooruitbetaling I 5 regels 50 cent, elke regel rocer 10 cent, driemaa' plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra f 0.05 ERNSTIGE ONPLOFFING IN BELG IE REEDS 5 DOODEN GEVONDEN De correspondent der N. R. C. te Brussel meldt: Zaterdagmiddag even na 2 uur is dc fabriek van ontploffingsstoffen, Explosifs Satonité tc Lariockcn in Limburg nabij dc Ncderlondsche gions, in dc lucht gevlogen. Dc ontploffing w< rd tientallen kilometers ver gehoord, terwijl stiencn, dakpannen, stukken hout, enz. ovcial in de omgeving der geteisterde fabriek neer kwamen. In het dorp zelf zijn vele huizen bc- «chadigd; tot dusver heeft men vijf lijken van arbeiders ender het puin weggehaald; er zouden echter nog meer slachtoffers zijn Ook de di recteur der fabriek is verdwenen Het nader telegram meldt: Er waren 9 arbeiders in de fabriek werk zaam; men vreest, dat ook de vier nog niet gevonden arbeiders en de directeur omgekomen zijn. DE HERZIENING DER VREDESVERDRAGEN F EN PROPAGANDA-BIJEENKOMST IN DEN HAAG OOK LLOYD GEORGE ZAL PERSOONLIJK TEGEN WOORDIG ZIJN Boedapest, 31 Dec. (H.IN.) De Pes tl Naplo meldt, dat de hoofdcommissie der Euro- pceschc unie tegen den derden Februari te 's-Grovc-nhage bijeen is geroepen, teneinde al daar in het Vredespaleis openbare zittingen te houden, waarin voor de geheele wereld de noodzakelijkheid van een herziening der vre desverdragen zal worden bepleit. Lloyd George, lord Rothermcre en Garvin hebben reeds tele grafisch meegedeeld, dot zij persoor lijk aan de bijeenkomst zullen deelnemen. De vertegen woordigers van Amerika, Japan, Frankrijk, Zwit serland, Spanje, China cn Argentinië zijn reeds benoemd. De bijeenkomst zo! vermoedelijk 2 dugen duren, terwijl de agenda als punt van behandeling aangeeft de herziening der vredes verdragen en de vrede Men wil vaststellen, in hoever de geest van den tegenwoordigen tijd in strijd is met artikel 15 en 19 van het pact van den Volkenbond en in hoeverre de ernstige onrechtvaardigheden verholpen kunnen worden, zonder dat de wereldvrede daardoor in gebaar wordt gebracht. HEVIG GEVECHT IN NICARAGUA VIJF AMERIKAANSCHE MARINIERS GEDOOD Officieel wordt gemeld, aldus een United Press-telegram uit Managua aan de Cour, dat vijf Amerikaansche mariniers en één Nicara- guaansch gardesoldaat zijn gedood en vijf-en- twintig soldaten gewond bij een gevecht van enderhalf uur met vijfhonderd rebellen of ban dieten aan den buitenrand der stad Quiloli. Ten slote bezetten de Nicaraguaansche garde troepen de stad. De verliezen der bandieten zijn niet bekend. Quilali was de eenige veste, die den liberalen generaal Sandino nog ge bleven was. DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ Londen, T Jan. (V D.) De wet tot af schaffing van de slavernij in het protectoraat van Sierra Leone treedt heden in werking; 215,000 slaven moeten dan in vrijheid wordet. gesteld. BOTSING TUSSCHEN TREINEN. Verscheidene gewonden. Er zijn 25 personen gewond bij een botsing tusschen treinen op een spoorweg bij Chicago. Andere berichten reppen van 50 gewonden. HET BESTUUR DER STAD HAMBURG. Dr. Petersen herkozen. Dr. Petersen, dc eerste burgemeester van de stad Homburg, is bij de verkiezingen voor dc bezetting van den burgemeesterspost herkozen. Ook de tweede burgemeester, dr. Schramm, is opnieuw Lenoemd. EEN GESCHCIL IN DEN SENAAT VAN DANZIG. Do Duitsch-notionalen ontstemd. Allc Duitsch-nntionalo senatoren zijn uit den Senaat van Danzig getreden, omdat de meer derheid in den senaat bij het opnieuw bezetten van den post van een ofdce'ingsdirecteur van het stedelijk ziekenhuis, dnar deze van dien post was teruggetreden, besloten bod tot de be noeming van een professor aan de universiteit Grcifswald, wiens politieke opvattingen die van het centrum naderen en zich daardoor blijkbaar niet door zakelijke, maar door poli- vieke overwegingen heeft Inten leiden. EEN ERNSTIG VLIEG ONGELUK VIJF DOODEN. Naar uit Marseille wordt bericht, is bij proef vluchten een watervliegtuig neergestort. De vijf inzittenden werden gedood. HET VERMISTE VLIEGTUIG THANS TERECHT Het Britsche vliegtuig van den geregclden dienst Cairo—Bagdad, dat verloren was ge raakt in de woestijn, is teruggevonden. Het toestel verliet Donderdag Cairo met passagiers en post. Het eerst begon men ongerustheid tc gevoelen, toen een draadloos telegram van den bestuurder werd ontvangen, waarin hij mede deelde, dot hij met hevige tegenwinden te kam pen had in de buurt van Rutba. Twee uren la ter werd een draadloos telegram ontvangen inhoudende, dot de bestuurder gedwongen was een noodlanding in de woestijn te doen als ge volg van gebrek aan benzine. Hij deelde mede op voorraad te zullen wachten en gaf zijn po sitie op. Tevergeefs werd evenwel gezocht en daarop zijn des nachts drie toestellen van de koninklijke luchtstrijdkrachten en twee van de Imperial Airways er op lit gegaan om de ver miste machine te vinden. In den ochtend van 31 Dec. is deze 60 mijlen van Rutba gevonden. De vier passagiers bevonden zich in goeden toestand. Een van de toestellen .die op zoek ging, werd bestuurd door capt. Warner, wiens vrouw zich in het vermistevliegtuig bevond. IN EEN WAK GEREDEN. Een oude man verdronken. De 70-jarige v. E. te Noord^-Scharwoude ging Zoterdag met zijn kleinzoon in een slee een tochtje op het ijs maken. Hij reed daarbij in een wak, waarin de oude man verdronk. Het jongetje kon worden gered. HOOG WATER In Twente. Het water bij Schipbeek, Bolksbeek en Berkd is orgeveer een meter gezakt. Veel landerijen zitten nog onder het ijs. Bij Denekamp is het langs den Dinkel nog een desolate toestand, van Tilligte staat een strook land van 1500 M. breedte en 10 K.M. lengte onder water. In sommige boerderijen stoat zeven tot acht d.M. water DOOR HET US GEZAKT. Te Axel is het Tl-jarig zoontje van den land bouwer Koster door het ijs gezakt, toen hij cr met zijn slede op reed. De jongen is verdrong ken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1