Groote Uitverkoop DÉ EEMLANDEQ BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Donderdag 5 Januari 1928 26e Jaargang No. 160 I Gouden en zilveren manchetknoopen. Q L. J. Luycx Zoon BINNENLAND ABONNEMENTSPRIJS 3 maand™ voor Amersfoort f2.10. Binnenland franco per post per 3 maanden f3--, per maand 1 0.75, per week Imet gratis vertekering tegen ongelukken, f 0.17'/|. Afzonderli|ke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 I DAGBLAD DIDECTEUR-UITQEVEQ: J.VALKHOrr PRIJS DER ADVERTENTIE!! van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke rege| meer f0.25. Licfdadighcids-advertcntlën voor de helft van den prijs. Kleine Advertcntl&n „KEITJES" bij vooruitbetaling J—5 regels 50 coot, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARKKEMSCHE P00RTWAL 2a HET WEER IN HET BUITENLAND HOOG WATER IN ENGELAND EEN STAD IN KENT ONDER WATER De toestand is. wat de overstroomingen be treft, in sommige Engelschc districten beter, doch in andere slechter geworden Dartlord in Kent is een van de nieuwe dist lieten, die ernstig getroffen zijn. De rivier de Daicritn is Woensdagnacht plotseling buiten haar oeveis getreden en gisteren stond in sommige stro ten van Dartford het water vier voet hoog E. zijn ongeveer 200 huizen onder water ge- ioopen, zoodat de bewoners zich in him slaap kamers moeten ophouden. De Theems biiifi rijzen en op de plaatsen, waar de rivier bui ten haar oevers is getreden, is do stroom 6 ii 7 maal zoo breed a.s onder noimale om standigheden. Te Clap'on in hef oostelijk ge- dcellte van Londen, staan vele huizen ondei water, doordat de Lcti, een zijrivier vin do Tiieems. buiten haar oevers is getreden. Nog wordt d d. 4 Jon. uit Londen gemeld De Theems is boven Hamptoncou-tbridge en op andere plaatsen, waar de dijken braken, tweemaal zoo breed als gewoonlijk De rivier de Mole brak door haar dijken heen op on geveer een mijl afstonds van de plaats, waot zij in de Theems uitmondt, en vormde een gTOot meer, woardooi de stad East-Molcsey en ook verscheidene boerderijen onder watei werden gezet. Morgen zal, indien er geen regen meer komt, de vloed, doo- den dooi en de zware regens veroorzaakt, zijn hoogte punt bereiken en zal het water van de Theems waarschijnlijk zakken. De redding van de kinderen op de ijsschots. Een bericht uit Wilhelmshaven bevestigt, dat alle zes kinderen, die op een ijsschots zee waarts waren gedreven en in ernstig lcvens- egvaar verkeerden, thans zijn gered. Omtrent het reddingswerk meldt de Tel &d 4 Jan. het volgende Op het eerste bericht over het wegdrijven der kinderen snelden duizenden in de giootsto opwinding naar het strand. Boven den gc- beelen dichtgevroren Jahdcboezom hcerschte reeds diepe duisternis, waarin het hulpgeroep der naar zee drijvende jongens huiveringwek kend weerklonk Het marinebestuur liet onmiddellijk de man- schapp>en van het linieschip Schlesien en van den lichter Hela alarmeeren. Intusschen was ook reeds het voor de voort op de ondiepe bin- nen-Jahde bijzonder geschikte vaartuig Ahne als ceistc hulpschip uitgt loopen Van het strand of werd met zoeklichten de Jahdeboozem af gezocht en na lang zoeken mochten de be dienende manschappen dc voldoening smaken de ijsschots met de wanhopige kinderen in hun lichtbundels tc krijgen Tezamen met de Hela en een loodsboot zette de Ahne daarop voorzichtig koers naar de ijsschol en slaagde, naar gemeld, erin drie- jongens, die zich reeds vijf uur op de schots bevonden, te redden. Veel moeilijker was het de andere drie jon gens in veiligheid te brengen De kapitein van de Ahne besloot het schip op oen zand bank tc doen loopen en zond een kleine *cd- dingsboot uit. die er eerst drie uur later in slaagde de totaal verkleumde jongens to red den Dc kinderen waren toon reeds geheel uit geput één hunner sliep reeds op het ijs Bij hun worsteling om het leven waren alle jon gens herhaaldelijk in het ijskoude water ge vallen en er slechts met de grootste krachts inspanning weer in geslaagd op de voortdurend verder afbrokkelende schots te komen. Tegen middernacht vernamen de In doods angst aan het strand wachtende ouders dooi het draadloos bericht van de Ahne. dat hun kil deren waren geted Het schip met de held haftige bemanning en de geredden liep. na dat het door den vloed was vlot gemakt, he denochtend de haven van Willcmshaven weer binnen. Slachtoffers van het ijs. Dinsdag zijn op het Plönermecr (Holstein) vier personen door het ijs gezakt Het hoofd van een school en twee jongens verdronken, terwijl éér» hunner gered kon worder» DE POOLSCH-LITAUSCHE BETREKKINGEN DE MOGENDHEDEN GEVEN LITAUEN EEN WENK Berlijn, 4 Jan. (H N. drlVolgens eer. bericht uit Warschau hebben dp gezanten var Engeland en Frnnkrijk tc Kofno dc Litausche regeering in haar eigen belang uitgenoodigd om terstond onderhandelingen met Polen te beginnen op den tc Gcnève aangegeven grond slag. ERNSTIG AUTOONGELUK. Drie dooden en drie gewonden Berlijn, 4 Januari (VD). Te Barce'onn 'a èen toer-nuto met 6 matrozen in e~n ravijn gestort. Drie van h«n werden gedood, de overi gen ernstig gewond. DE WAPENSMOKKEL AAN DE OOSTENRIJKSCH- HONGAARSCHE GRENS DE KLEINE ENTENTE ROERT ZICH Het incident van Szent St. Gotthard vormt Set onderwerp eencr gedachtenwisseling tus schen Tsjecho-Siowakije, Zuid-S!avië en Roe menië. De regecring van Praag heeft zich, vol gens de Tsj^cho-Slowakische pers, nog geen volledig oordcel gevormd en wacht nauwkeu riger berichten af. Een gemeenschappelijke star van de drie genoemde staten te Boedapest o! *5ij den Volkenbond behoort niet tot de onmo- relijkheden Naar verluidt, zou reeds in den 'oop van Januari een conferentie der drie mi- -isters van buitenlondsche zaken gehoudcr ivo»den. Men neemt aan, dat het bewuste inci dent door de ministers van buitenlondsche za- '•en der Kleine Entente als een gunstige gele genheid aangegrepen wordt om de levenskracht van dit bondgenootschap, waaraan in den laat- •ten tijd vaak getwijfeld werd, weer eens te Sc wijzen. Volgens de Nemzeti Ujsog zullen de wapens, 'ie aan de Oostenrijksch-Hongaarsche grens in beslag genomen zijn, onbruikbaar gemaafc •vorden. DE KONING VAN AFGHANISTAN OP REIS ZIJN BEZOEK AAN EUROPA Londen, 4 Jan. (H. N. draadloos). De ko ning en de koningin von Afghanistan vertrekken morgen uit Egypte naar Rome, waar zij een officieel bezoek aan den koning en de koningin van Italië zullen brengen. Zij zullen daar twee weken vertoeven. Vervolgens gaat het konink 'rijke paar naar Parijs, waar het de gasten voi le Fransche republiek zal zijn. Tegen het ein de van Februari zullen zij te Londen aanko men voor een officieel bezoek aan koning icorge en koningin Mery. De Engelschc gezant in Afghanistan, Sr Francis Humphrys. is op weg van Kaboel, on. met den minister van buitenlondsche zaken et. de hofdignitorissen de noodige regelingen voo Set bezoek te treffen. Deze regelingen zullen nauwkeurig moeten worden getroffen, omdnt de dames van het gezelschop niet geheel tfp de hoogte zijn van de gebruiken in Europa ei ook acht gegeven moet worden op sommige beperkingen, die door haar godsdienst voor geschreven zijn. DE ONTRUIMING VAN HET BEZETTE GEBIED EEN STAP VAN DEN DUITSCHEN RIJKSCOMMISSARIS? B e r 1 ij n, 4 J a n. (V D.) De Berliner Mittag meldt, dat de Duitsche rijkscommissaris voor Set bezette gebied het voornemen heeft de in ergealücerde commissie vcor het Rijnland e- op te wijzen, dat met het jnar 1928 het tijd stip voor de ontruiming van de tweede zón< van het Rijnland gekomen is. De noordelijke zóne moest overeenkomstig artikel 249 van het verdrag van Versailles op 10 Januari 1925, dus precies vijf jaar na he; van kracht worden van het verdrag van Ver sailles ontruimd worden. De werkelijke ontrui ming had echter eerst plaats op 31 Januari '26 Naar de meening van de plaatselijke autori teiten, waarbij de rijkscommissaris zich schijn» aan te sluiten, kan Duitschland er dus aar- rpraak op mnk.cn, dat de langere bezetting van 1 jaar en 21 dogen cp den duur der bezetting van de tweede zóne in mindering wordt ge bracht, zoodot de ontruiming van de tweede zóne inplaats van op 10 Januari 1930 op 9 December 1928 zol moeten plaats hebben. In welingelichte politieke kringen staat men echter zeer sceptisch hier tegenover. DE WOLVENPLAAG IN ZUID-SI. AVIE ELF JONGE MEISJES VERSLONDEN B e r 1 ij n, 4 Jan. (V. D.) In het plaatsje Mormoroszegot worden sinds Kerstmis 11 jon ge meisjes vermist. Thans is gebleken, dat zij de prooi geworden zijn van wolven, die hen verscheurd hebben. DE VIKINGBOND OOK IN THÜRINGEN ONTBONDEN. Uit München wordt gemeld, dat kapitein Ehrhardt instructies heeft gegeven voor de ontbinding van den Vikingbcnd in Thüring'-n. waar de bond tot dusver nog niet verboden SLAGERSSTAKING TE BERLIJN. De stad zonder rundvlccsch. Als protest tegen de voorgenomen verhoo ging van de cijns voor runderen zijn gisteroch tend alle slagers op de gemeentelij'-e abattoirs en veemarkten te Berlijn, in staking gegaan, zoodat Berlijn momenteel zonder rond- vleesch is. GEVESTIGD 1885 Langestraat 49 Tel. 190 20 korting op T R IC O T- en BETERE HANDSCHOENEN. DE STRIJD IN NICARAGUA DE AMERIKAAN SCHE POLITIEK IN 'T PARLEMENT GEKRITISEERD DE STAND DER KRIJGSVERRICHTINGEN De voortvarende politiek der Amerikaansche regeering in Nicaragua werd streng gegispt rn den senaat en het huis van afgevaardigden door de democraten en onafhankelijke ropu- blikeine. Een afgevaardigde uit Alaiwma verklaarde, dat het „een oorlog was van de regeermg en niet van het Amcrikaansche volk". Ondanks de kritiek yon het congres en de pers, treft de Amcrikaansche regeering toe bereidselen om versterking von mai inetroepen naar Nicaragua te zenden. Verschillende l'chte kruisers zijn naar de havens van Nicaragua op weg. Het departement van senaat deelt mee, dat er in Nicaragua 16 Amerikanen ge dold en 40 gewond zijn. Voorts wordt gemeld, dat aan Lindbergh, nadat hij te Tegucigalpa (de hoofdstad van Honduras) was geland, een memorandum werd aangebeden, dat een protest inhield tegen het optreden der Amerikaonsche marinetroepen in NVaragua. Omtrent den stund van de krijgsverrichtin gen in Nicaragua wordt aan de Times, blijkens de Telhet volgende uit New 7ork geseind De Amerikaonsche mariniers in Quilali heb- ben gisteren en heden hun posit'e geconsoli deerd en maken zich thar.s gereed om storm te loopen op den Elohipote-berg. waar gene raal Snndino zich in een versterkte positie op. houdt. De Amcrikaansche vliegtuigen blijven bom aanvallen uitvoeren op geïsoleerde groepen rebellen. De voornoomste zorg der Amerikanen is. hoe zij hun gewonden, van wio er thans zeven in ernstg gevaar verkeeren, noor Managua kunnen brengen. Daar direct verkeer onmoge lijk is. is men g'steren begonnen met werktui gen, die door vliegtuigen waren neergewor pen, een landingsterrein voor vliegtuigen in geroedhe'd te brengen. Daar het regenseizoen thans voorbij Is, worden intensieve militaire operatics moge lijk. De berg, waarop Sondino zich thans op houdt. wordt echter onaantastbaar geacht en volgens deserteurs heeft Sand'no reeds boo ten op de Coco-rivier in gereedheid gebracht om zijn mannen in gevnl van nood zaar zee te brengen. Een duizendtal moriniers zijn thans op weg near Nicaragua, waardoor de geheele Amcri kaansche troepenmacht, aldaar op 2570 man gphracht zal Avordcn Volgens Nicaroguaansche liberalen zijn de ver'icren van de Amerikanen :n het laatste hoT j^ar veel hocger geweest dan officieel is medegedeeld en bedragen zij ministens eenige honderden. DE STAKING TE BOMBA7. De toestand ongewijzigd Uit Bombay wordt bericht, dat in den toe stand der stal ing in de katoenfobrieken geen verandering is ingetreden. Dc tienduizend ar beiders staken nog steeds. Enkele arbeiders hebben zich schuldig gemaakt aan het werpen met steenen. De stakers trachtten de arbeiders in de andere fabrieken ertoe over te halen een solidariteitsstaking af te kondigen, maar tot dusver zijn er geen teekenen, die er op wijzen, dat de industrie in haar geheel zal worden ge troffen. Een afdecling politie is in het gebied der fabrieken gestationeerd. DE UNIVERSITEIT VAN HEIDELBERG. Een inzameling in Amerika. B e r 1 ij n, 4 Jan. (H. N. Draadloos). De Amcrikaansche gezant te Berlijn heeft in Ame rika het initiatief genomen voor een inzameling onder het Amerikaonsche volk voor de uitbrei ding van de universiteit te Heidelberg, wat tot nu toe 280.000 heeft opgeleverd. Men verwacht, dot in den loop van dit jaar nog een bedrag van 120.000 zal worden ontvangen FRANSCHE BEZETTINGSOFFICIEREN SPRINGEN UIT DEN BAND. Frankrijk biedt verontschuldi gingen aan. B e r 1 ijn, 4 Jan. (H. N. Draadloos). In den Nieuwjaarsnacht hebben te Zweibrucken in den Palts Fransche officieren zich buitensporig ge- diagen. Op protest van de Duitsche regeer!-? heeft de Fransche regoering verontschuldigin gen aangebeden en toegezegd, dat de schuldi gen bestraft zullen worden. DE RAMP VAN DE S 4 DRIE LIJKEN GEBORGEN EEN COMMISSIE VAN ONDERZOEK Het Amerikaonsche deportement van marin- deelt mede, dat men er in gesluogd is 3 lijken uit de machinekamer van de duikboot S 4 tc halen. Men kon vaststellen, dot allen, die zich laar bevonden, verdronken waren. Butler, de voorzitter van "de vloctcommmissk uit het huis van afgevaardigden, deelde mede, dat overeenkomstig den wcnsCh vun Coolidg- aan het huis zal worden voorgesteld om een speciale commissie te benoemen, bestaande ui* 2 gewezen zee-officieren cn 3 burgers, die eer. nauwkeurig onderzoek moet instellen naar de oorzaken van de ramp met de S 4. Nader wordt gemeld dat op de marinewerven te Bosten Dinsdag een viertal hooge of- Tcieren, onder voorzitterschap von schout-bij- nacht Jackson, bijeen zijn gekomen, om in op dracht vnn der» minister van marine, een on derzoek in te stellen naar het reddingswerk bij de verongelukte duikboot S. 4. Het onderzoek is bevolen als uitvloeisel van critiek, die van verschillende zijde is uitgeoefend cp de pogin gen tot redding. De commissie zal tc Province- town de duikers en andere mcnschen, die aan het reddingswerk hebben deelgenomen, per soonlijk ondervragen, maar zij heeft strikte or ders niet tusschenbeidc te komen bij het red dingswerk. ERNSTIGE CNTP1 OFFIvG IN HET OOSTEN VAN BERLIJN. Berlijn, 5 Jan. (VB) Even na midder nacht heeft zich in een huis van de Landsber ger Allee, waarin een worst f abriek is geves tigd, een ernstige ontploffing voorgc'a n waa~- schijnlijk veroorzaakt door gnssen Door de kracht van de ontploffing is hei gebouw greo- tendéels ingestort Bij d't ong'-luk moeten ook menschenlevens verloren zijn gegaan, maar het nantnl stfl'U nog niet vast, daar de rpruimirgswerkzaam- heden rog riet voltooid zijn 10 personen wer den zwaar gewond. TREINONGEVAL IN FRANKRIJK. Parijs, 4 Jon. (V. D.) Nabij Toulouse is een waggon van een trein bij een botsing om geslagen. Twintig personen werden gedood. DRIETAL VACATURE-BÖHL. Uit de meest betrouwbare bron wordt oan de „Ned." medegedeeld, dot de voordracht voor het professoraat in Groningen in pla lts van prof. Böhl op geheel onjuiste gegevens berust en dus niet als waar moet worden be schouwd. DOOD DOOR SCHULD Voor de Maastrichtsche rechtbank stond te recht een 27-jarige chauffeur te Simpdvcld, ter zake van dood door schuld. Op 26 Octo ber was hij als bestuurder van een vrachtauto op den weg tusschen de mijn „Glück Auf" en de stoomwasscherij „Sneeuwwit", vei blind door de licbier van een auto, voo dezen uit geweken r.&er den kant ven dei» weg en had daar een man met een petroleumkar omverge reden. D' rran was zoodon g gekneusd ei» gewond, dat hij bijna onmiddellijk overleed Het O. M dat er op wees, dot verdachte had moeten stoppen, eischte slechts een maand hechtenis. BRANDEN. G:steravond ontstond brand in het pakhuis van den heer Swartcnberg aan de Rocdertraui te Assen Het pakhuis was gedeeltelijk gevuld met groote partijen zakken. De brandweer was spoedig na het uitbreken van den brand ter plaatse. Het mocht haar spoedig gelukken het vuur te blusschen Een groote voorraad zakken is een prooi der vlammen geworden Verzekering dekt de schade. Terwijl de bewoners afwezig waren, is het woonschep van Kl'ggcnde in het Dworsdiep te Valthe, geheel uitgebrand. Van den inboe del is ook niets gered. Te Wormerveer heeft gisteravond, op den Krommenieërsweg een brand gewoed, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. Te ruim 6 uur werd de brandweer opgeroepen voor een uitslaanden brand in den groentcnwinkel van den heer N Wortel. In een oogenblik tijds stond de geheele woning in lichtelaaie, doch de brandweer, die spoedig ter plaatse was, slaag de erin het vuur tot de woning van Wortel te beperken Het aangrenzende perceel, bewoond door den heer J. Brecuwcr, bleef behouden Huis en inboedel van den heer Wortel gingen verloren. De schade wordt door verzekering gedekt. TUSSCHEN DE BUFFERS. De stokerslcerlirg C. P. is te Walzootden tussohen de buffers van twee tramwagens be kneld geraakt, won-door hij deerlijk oan de armen verwond werdL SOIREE TEN HOVE EEN VIJFHONDERDTAL GENOODIGDEN DE KONINGIN HOUDT CERCLE Men meldt ons uit Den Haag: De eerste van de door de Koningin te geven jaarlijksche ovondtontvongsten in 1928 ten Hove werd gisteravond ten Koninklijken Pa- leize te 's Grovenhage gehouden. Zij leverde wederom denzelfden aanblik o]> ais de voorgaande hofpartijen, door de schitte ring, in de incenlcopcndc pnleiszolen, van tie gala-ccstuums, uniformen cn rijke soirée-toilet- tcn van het thans uitgenoodigde vijfhonderdtal dames en heeren. Behalve de Koningin, verschenen ook de Ko ningin-Moeder, de Prins en Prinses Juliano. Genoodigd waren o.n. het geheele bij Hr. Ms Ho! geaccrediteerde corps diplomatique, met den deken van dot corps, den Argentijnschen gezant, den heer Guesulago en mevrouw Guesalago, doyenne van de dames der diplo maten, aan het hoofd. Voorts de loden der Koninklijke Hofhoudin gen, het Pcrmanc-ntc Hof van Intern. Justitie, door het Nederl. lid, mr. Lodcr, vertegenwoor digd; de ministers, hoofden der departementen van olg. bestuur, de ministers van Staat, do heeren Idenburg, dr. Nolens, mr. Heemskerk, mr. Cort van der Linden en jhr. mr. dr. Von Knrncbeek, welke beide lootsten evenwel, dc heer Van Kamcbeek wegens familierouw, ver hinderd waren te komen. Verder de voorzitters van de Eerste cn van dc Tweede Kamer, respec tievelijk generaal boron Van Voorst tot Vooist en jhr. mr. Ruys dc Beercnbrouck; voorts baron Vnn Nagell van dc Schoffeloor, Landcomman deur der Duitsche Orde Balye von Utrecht; enkele oud-ministers, eenige leden van Eerste en Tweede Kamer, de vice-president von don Rond van State, de voorzitters vnn de Algem. Rekenkamer, den Hoogen Raad der Nederlan den, het gerechtshof en de rechtbank; de bur gemeester der Residentie, de gcmeentc-sccreta- tis, eenige wethouders en raadsleden van Den Haag, het gemeentebestuur van Rotterdam, bur gemeesters van eenige andere gemeenten als: Groningen, Katwijk, Breda, opper- en vlag officieren van land- en zeemacht, ook de oud- opperbevelhebber, generaal Snijders. Verder de oud-gouverneur-gcncraal vun Nedcrlandsch- Indië, mr. Fock; de senaten der Rijksuniversi teiten te Leiden, Utrecht en Groningen, van de Technische Hocgeschool te Delft, van de Ne- deil. Handels Hoogeschool tc Rotterdam, van de Landbouw Hoogeschool te Wageningen, curatoren van de Rijksuniversiteit tc Groningen en van de Technische Hoogeschool te Delft; oen aantal particuliere personen, onder wie Willy Sluiter, voorzitter von „Pulchri Studio", de por tretschilder Antoon van Welie, de beeldhouwer en schilder Vrint en tol van hoofd- en verdei o officieren van land- en zeemacht. De Hofmaarschalk wees er ons op, dat vrat beide laatstbedoelde categorieën van particulie- hen en hoofd- en verdere officieren betreft, op deze eerste ovondpartij betroffen de personen waarvan de aanvangletters hunner namen loo pen tusschen R cn de Z. (Ten vorigen jare was dit van A tot H). Op de tweede soiree, welke, naar gemeld, den 20en dezer maand zal plaats hebben, zullen du aanvangletters von de genoodigden dier categorie loopen van A tot Q. m De Koningin hield ten omstreeks 9 uur cerele »oor Nederlandsche autoriteiten. Ten half tien deed de Koninklijke familie haar intrede in de groote zaal, waarna de Koningin zich, evenals dc Koningin-Moeder, de Prins en do Prinses zich onderhielden met verschillende dames en heeren, die aan de vorstelijke personen voor gesteld werden. Tot hen behoorden de regent van Bandoeng, Raden Adipati Ario Wiranota Koetoemo en diens echtgenoote en Raden Mas Pangji Gon- desomarja, gepensionnccrd hoofd-Djaksa bij den Landraad van Soerakarta en zijn echtge noote. De in een viertal zalen aangerichte buffetten droegen bloemenversieringen van roode en rese anjers en op die buffetten prijkten ver schillende geschenken, in den loop der tijden als tafelversiering aangebeden aan de loden van het Koninklijk Huis, zooals een tafelmid denstuk van het corps diplomatique te 's Gro venhage en cadeoux van de steden Amsterdam, Zwolle, Maastricht cn van de provincie Zeeland. Zooals gemeld, bleef cp deze soirée de voot- genomen muziekuitvoering, welke door de Kon. Militaire Kapel zou worden gegeven, achter wege in verband met het overlijden van den Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, baron Sweerts de Landas Wyborgh. Verschillende genoodigden hadden zich we gens ongesteldheid of andere redenen van persoonlijken aard, doen excuseeren, o.a. de minister van Onderwijs, K. en W.r mr. Waszink en mevrouw Waszink, oud-minister Colijn, de president-curator der Groningsche Universiteit, mr. dr. Gccrtsema enz. PRINS HENDRIK. ZJCH. de Prins is voornemens zich den Qen dezer van he* Loo naar Rotterdam te begeven, teneinde aldaar des middags tegen» woordig te zijn bij de huldiging van den ka pitein en de bemanning van het stoomschip „Alhena", die naar men weet, bij de romp van het ItaJiaansche stoomschip „Principessa Mafalda" zich zoo moedig en hulpvaardig be toonden. De Prins za\ persoonlijk dc toegekende red dingsmedailles uitreiken aan de bemanning. W. J. TILANUS. f In Den Haag is overleden, 69 jaar oud, de heer W. J. Tilonus, oud-majoor der cavalerioi

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1