DE EEM? \NDED L. J. LUYCX Zn. In de Opruiming BUITENLAND. Woensdag 11 Januari 1928 28e Jsaigasg 0. 165 S.Duyker lanresiraat 49 Tel. 190. verschillende koop;es in Kaak- en Bre wol AMERSFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS - 3 maanden vooi Amersfoort f2.10. Binnenland franco pc' post per 3 maanden f 3 per maand 0.75. per wtelc met qratu verzekerlnq tegen ongelukken I 0.I71'. Afionderlijke nummers 10.05. POS! RFKFN1NG 47910 TELEFOON INTERC 515 DIQLCTEUQUITGE'. ciD: J.VALKHOPF PRIJS OER ADVERTENTIEN vnn 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f0.25 Licfdadighelds-aclvertcntifcn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertetitiün „KEITJES"' bi| vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke rege' meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra I 0-05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A HET ANTI-OORLOGSPACT briand zendt zijn gezant te washington nieuwe instructies FRANSCH-AMERIiCAANSCHE TEGENSTELLINGEN Parijs, 10 Jan. (H N.) Biiand heeft den Franschcn g zant te Washington nieuwe in structies gezonden, waai in hij te kennen geelt, dat de ooi stellen, dooi «le regyrng der V.S gedaan, een nndeio strekkmg hebben den hel voiding, dat vo'gens zijn oyispionUTjke \cor- siei alleen tusschcn Frankrijk en de V. S. ge sloten zou worden Nu d«» regeering der V S voorstelt bet verdrag tot alle stat' n uit te brei den, wil Frunkrijk natuurlijk de drang wijdt- van het ei drag nauwkeurig vaststellen In ei gisteren uirgr gevi n communiqué wordt noc verklea.d, dnt de Ameii' nnrsche icg er'ng haai officieele opvatting omircni de «■'oor h"i Fr n sche ministère vnn buVnlandscho zaken aan gegeven opvatting omtrent den aanvalsoorlog nog niet heef» b"kend gemaakt I- tusschen is het Z( ker, dnt de duVelijkc en ju.disrh nauw keuriger fo* muieeri g vnn de voorstellen door Frankrijk niet met de Arrerilcnnnsche formu leering overeenstemt, d"ch niets vcrhindcit om te verwachten, d t dc twee formuloenng n ten slotte te vere"nigen zullen zijn Tot dit doel zullen onderhand l'ngen worder gevoerd Wat het be«gr'p aania'ler In treft, herinnert het communiqué er ann, dat in h"t protocol van Gorève. dnt dooi Engeland echter verworpcr is, als aanvaller degcre weid bestempeld, die arbitrage zou verwerpen Erkend wordt cc^toi dat een weigcr'ng, om arbitrage te nanvahid n niet noodzakelijk automatisch meebrengt, dor de weigeraar ook aanvaller is Het zal echte- mogelijk zen 'n juridisch- procedure te ovorw"- gen. waardoor het mogelijk zou worden, docr een onprirtijd'g onderzoek te doen uitmaken w»e als aanvaller mort word-en beschouwd D ze optimistische opvnting wordt _erhfr in vele kringen niet gedoeld rn men gelooft. Hat de meen'norsveic-bi"en ten s'otte zoo groot zul len blijken, dat deze r»-k d-or de onderbande- b'ngen, die tbars worden gevoerd, niet over brugd kunnen worden. DE CHINEESCHE BURGER OORLOG een manifest van tsjanc kaj tsjek HIJ AANVAARDT WEER DEN POS" VAN OPPERBEVELHEBBER Tsjing Kai Sjok hooft een manifest gericht tot de nationalisten van Nanking, waarin hij aankondigt, dat hij den post van opperbevel hebber van het nationalistische leger opnieuw za1 aanvaarden. Hij belooft zelf de expeditie tegen het Noorden te zullen leiden, het een* trele gezag *e zullen steunen en alle commu- n;stirrhc h< fr»Ajr'r.gcn te zullen ond- drukker- Hij spreekt de hoop uit. dat «He Chineszer hem zullen steunen. DE ATLANTISCHE VLOOT. Een krui tocht van drie maanden. De Atlantische vloot is, meur wij reeds meldden, gisteren uit Portland vertrokken voer het houder- dm g-b-" f|:«Ven voor- joors-kruistocht. Zij zal voor den duur van 3 maanden afwezig zijn en eon deel lun dezen tiid h d - Midrl •-■-tc-r-v,. £,<f> r'oorbrengei. De vloot stunt onder bevel van vicc-admiranl Hubert Brand op 't slagschip Nelson, dat de Engclschc wateren voor het eerst sedert zijn bouv ve'laat Dp !o-| wtr-U naai do Noordkust van Spanje en verzamelt zich in de baai van Arosa onder Vigo, waar zij tien dogen zal blijven, terwijl d? lichte bruise" Centaur een bezoek zal brengen aan Fcrrol, de Spnansche vlcotbas's. Daarna zo 1 het gre^Ictp d ■»"->! var* d« vl""t r" T C "l^lltBT gaan, ook het tweede kruiscresbader. dat op weg daarheen Lissabon zal aandoen ARRESTATIE VAN EEN OPLICHTER. Volschc voorspiegelingen. Een bericht uit Berlijn houdt in, dat te Londen zekere Charles Fronlclin is gearres teerd. die in Duitsche bloden bad geadver teerd dat hij tegen betnl'ng personen te Lon den aan een betrekking kon helpen. Er komen nog steeds ge'den uit Duitschland, evenals uit Oesteniijk en Zwitserland, voor hem bin nen, die de autOTÏte'tcn aan de ofzendeis te- rugwonden De moeder van d-n gearresteerde heeft zich bereid verklaard hen. die gelden hebben gestuurd, schadeloos te stellen Frank lin zou in werkeliH'heid Moore hoeten, van Duitsche afkomst zijn, doch van Grieksche nationaliteit COOLIDGE NAAR CANADA. Uit Ottawa wordt aan de Times gemeld, dat president Coolidge en zijn echigenoote waarschijnlijk in de naaste toekomst een be zoek zullen brengen aan Ottawa als de gasten van den gouverncu'-gencraol cn lady Willmg- don. Het zal de eerste beer ziin, dat een fun- geerend president d-r Vcreenigde Staten een bezoek brengt aan de hoofdstad van Canada HOOG WATER IN WEST- VLAANDEREN UITGEBREIDE OVERSTROOMINGEN U t Brussel wordt d.d. 10 Jnn. aan het Hb. gemeld Tengevolge van den regen der laat ste dagen, vergen ld van dooi, staan sorrtnvge streken van West-Vlanndercn. n.l tusschci. Brugge en Oostende onder wnici. De daat lig gende moeren met dc omliggende dorpen zijn geheel overstroomd. Talrijke hoeven moest"! ontruimd worden. De bewoners d *r andere bo ven moesten door mid lel van schuiten van le vensmiddel *n worden voorzien De moeren ""ijn lager goh gen dan het kanaal vnn Oosten de, waarvan het wnt-r niet normnal kon wor den afgevoerd met het gevolg, dntgevreesd wordt, dat de streek neg wel een maand on der water zal blijven. DE CVERS1 ROOM IR GEN TE LCNDEN HET ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN De lijkschouwer van het Londensche district vV est minster heeft gisteren het onderzoek ge- f pond inzake tien personen, die door de over strooming von de Theems in Westminster om hc-t leven kwamen. Nadat dc lijken herkend wa ren verdangde hij het onderzoek tot 13 Januari, Aisdan zal een onderzoek worden ingesteld naar twee belangrijke kwesties en wel: 1. waur- om de kademuur tegenover de Tate Gallery niet aan den druk van het water weerstand kon bieden en 2. waarom de muur aan het Z W inde van de Lamb.-thbrug zoo long in onvol- oenden toestand werd gelaten met het nog p dc mogelijkheid van een ramp De jury von burgers van Westminster zou, hius de lijkschouwci, verklaringen omtrent deze 'zaken te hooren krijgen en hij hoopte steun en ipcdedeelingen te ontvangen von de betrokken plaatselijke autoriteiten. DE ONTPLOFFING TE BERLIJN-DAHLEM zelfmoord van stammer EEN SECTIE OP HET LIJK Noor de Voss. Ztg. verneemt, volgt dc poli tie bij haar onderzoek in de aangelegenheid van de ramp in Dahlcm een nieuw spoor. Er is vastgesteld, dat het huwelijksleven van Stam mer zeer ongelukkig is geweest en dat Stum- mer herhaaldelijk over zelfmoord heeft gespro ken Het is daarom mogelijk, dat Stommer zich in de lucht heeft willen laten vliegen en z;ch von de gevolgen, die dit voornemen zou heb ben, niet duidelijk bewust is geweest. De sectie, die gisteren op het lijk van Stam mer is verricht, wees u t, dat hij door de vree- selijke uitwerking van dc ontploffing buitenge woon zware verminkingen heeft opgeloopen. Men hoopt lungs chcmischen weg te kunnen nagaan, door welke stolfen de ontploffing is veroorzaakt. Ook acht men het mogelijk om in gedeelten van het lichaam en in het bloed nog resten van het ontploffingsmiddel ann te treffen AGITATIE OP CYPRUS. Berlijn, 10 Jan (V DOp het eiland Cyprus hcerschi agitatie, gericht tegen den bisschop van Limussol, daar dc fanatieke be volking gelooft, dat hij door de invoering van den Grcgoriaansrhen kalender op Cyprus de laotste aardbeving heeft veroorzaakt. HET FRANSCHO PARLEMENT BUEEN. De Kamer herkiest den socialist Bouisson als voorzitter. De Fransche Kamer en- Senaat zijn g'steren bijeengekomen voor de laatste zitting vóór do verkiezingen In hun openirgsto.spraken heb ben de oudste leden in joren in beide Ko- mers gewaagd van hun vertrouwen cn goede verwachtingen voor het nieuwe jaar en de regeering gelukgewenscht met hetgeen zij verrichtte ten aanzien van 't financieel hcrs'e] en met hoor deelneming aan de pogingen om den algemeenen vrede te verzekeren De Se naat ging dourop over tot de verkiez ng (bij loting) van zijn bureau en verdaagde zijn werkzaamheden tot Donderdag. Wc Kamer heeft Bouisson met 340 van dc. 409 stemmen als haar voorzitter herkozen. DE DIPLOMATIEKE VERTEGENWOOR DIGING DER DOMINIONS IN 'T BUITENLAND. Londen, lüJan. (H. N. Drl.) Na den mi nisterraad, die vandaag te Parijs is gehou den, werd meegedeeld, dat tengevolge van de diplomatieke onderhandelingen, welke gevoerd zijn na de besprekingen te Parijs in December j.l. tusschen Danduiand, den Canadceschcn staatsminister, en Briand, den Franschen mi nister van buiterlandsrhe zaken, de teg« c-rin- gen van Canada en Frankrijk besloten hebben een Canadecsche legatie in Frankrijk en een Fransche legatie in Canada te vestigen. Het Franse' e gezantschap zal te Ottawa worden gevestigd. Zooals men zich zal nerinneren, werd op de rijlrséonieren'.ie v Londen in 1926 besloten, dat dominions in landen, waar zij bijzondere belangen hodden, een eigen verte genwoordiger konden benoemen. Op het oogenblik zijn de eei.ige oflicicele vertegen- woord'gers d^ döminons dc gezanten van Ca nada en Ierland in Wushing-.on. RECLAMES- /an 1- 4 res?el9 f 4.05 alke regel moer f 1.- iavik 29 Dipl. Vaatsch. f b d Toonkunst PIANO'S en ORGELS Tel. 773 DE STRIJD IN NICARAGUA TEGENSLAGEN VOOR DE AMERIKANEN De Amcrikuansche troepen ondervinden t'genslogcn in Nicaragua Uit de stad Soino- tillo in het departement Chindega bij do giens van Horduros werd gemeld, dut de toestand ei ernstig is; 10 man van de Nicnragunarische troepen met oen officier deserteerden Zoncag en liepen over nuar generaal Higinio Peralto, een bekende oproerling. De Amerikaansche olti cier, die het bevel voerde in Somotiilo, ging naar Villanuova om versterkingen te halen, maar toen hij terug kwam, kon hij Somo'ülo niet binnenkomen, daar de bevolking in oj<- stand was gekomen. De verbindingen zijn ver broken, daar de troepen van generaal Sandino <le telegraaflijnen vernield heeft. EEN GRCOTE GIFT EEN MILLIOEN DOLLAR VOOR MEDISCH ONDERZOEK De heci en mevrouw Lasker (de heer L is het hoofd van een advertentiebureau) hebben 1.000.000 gegeven oan dc medische faculteit ven de universiteit te Chicago. Dit bedrag is bestemd voor onderzoekingen, die kunnen be- voi deren, dat het leven van mcnschcn, dit- -eeds den middelbaren leeftijd hebben bereikt, gespaard blijft, riet onderzoek zal vooral bc- oogen de oorzaken na te gaan van wot bij oudere menschen de ziekten veroorzaakt van hart, bloedvaten en nieren. EEN TUSSCHENTIJDSCHE LAGERHUISVERKIEZING EEN NEDERLAAG DER CONSERVATIEVEN Londen, 10 Jan. (H. N. Draadloos). Bij de tusschentijdsche verkiezingen te Northamp ton, noodig geworden door het overlijden van het ccnservo#eve parlementslid luitenant-gene raal Holland, heeft luitenant-kolonel Malone van de arbeiderspartij 15173 stemmen verkre gen, kapitein Renton, conservatief 14616 stem men, Cope Ivlorgan, liberaal, 9584 stemmen, Hailwood, onafhankelijke conservatief 1093 stemmen. Bij de laatste algemeene verkiezing behaalde Holland ren meerderheid van 971 stemmen op mej Bcndfield van de arbeiders- parti, De animo voor deze verkiezing was zrei groot, zoodat 33 pet. van de kiezers gestem-' hebucn. HET IJS rN DE NCORD-FRIESCHE WADDENZEE. Husum, 10 Jan. (VD.) In de Noord-Frie- sche Waddenzee is nog veel drijfijs, dat een gevaar voor de scheepvaart vormt. Op som mige plaatsen heeft het ijs zich tot een hoogte van cenige meters opgestapeld. De ijsschorsen drijven met eb en vloed heen en weer. DE BESPREKINGEN INZAKE HET SAARGEEIED. In- en uitvoerkwesties. P a r ij s, T O J a n (V. D.) Bij de besprekim gen inzake de kwestie van het Saargebicd heeft men hedenavond overeenstemming bereikt be treffende de lijst der door Duitschland naar hot Saarland uit te voeren waren. Hoewel de toestand zich vooralsnog nog niet geheel laat overzien, kan geconstateerd wor den, dat de tot dusverre bereikte resultaten over het geheel genomen niet als negatief mo gen worden beschouwd. Morgen zullen be sprekingen wor«Ieo gevoerd over lijst Cwelke een groep bijzondere goederen, voor invoer in het Saargebicd, omvat Na beëindiging dezer besprekingen mogelijk nog deze week zullen de onderhandelingen over lijst B be ginnen, n.l. overmen invoer van waren uit het Suargebied naai Duitschland. Volgende week zullen de besprekingen, noa- men aanneemt, in een beslissend stadium zijn gekomen. MUNITIE-CONTRABANDE TE KIEL „STUKGOEDEREN" VOOR CHINA? B e r 1 ij n, 1 0 J a n (V. D.) De Kieler Neuest- Nochrichtcn meldt De in de haven van Kiel voor anker figgenae Noorsche stoomboot Aker zou hedenochtend een uit 250 ton stukgoederen bestaande lading innemen. Deze stukgoederen waren met eet 15-tal spoorwagens uit Holle naar Kiel ver voerd. Teen deze lndirg reeds halverwege was ingenomen, werd bij een door de douane ver richte steekproef ontdekt, dut het hier een hoe veelheid geweren en ammunitie betrof. De In dingswerkzoamheden werden daaiop door d- commiezen gestookt cn alle reeds ingenomer .stukgoederen" werden weer aan wol gekrach' Momenteel is het stoomschip bezig kolen in tc nemen; de contrabande bleek Ortlon tci estemmirg te hebben. Cok doet het gerucr.i de ronde, dot de „stukgoederen" voor Qurifc' bestemd waren, doch wat de oorsprong van d« ending is, blijft' vooralsnog een open vraag \ongenomen mag worden, dat hei hier gaat ere •en buitenlandsch transport, terwijl Hal' Hechts de plaats van overlading schijnt te zijn geweest. Nader wordt gemeld, dat het Noorschr tocmschip de hoven van Kiel al weer verle en heeft. EEN PAUSELIJKE ENCYCLIEK HET VRAAGSTUK VAN DE EENHEID DER KERKEN In eon encycliek over de eenheid der kerken .kent do paus het algemeen streven van onzen lijd naar een grooterc internationale eenheid Joi volken, maar hij betreurt het, dat sommi gen een eenheid van publioken oord op kerke lijk terrein willen overbrengen en dén waien godsdienst met volschc leerstellingen willen vereenigen, door te rr.eenen, dot iedere gods Jienst goed en prijzenswaardig is. Tal vun ïersonen begunstigen, ender den schijn vnn •en hooger goed na te streven, een bedri'ge lijke godsdienstige eenheid onder de christenen, vooral onder hr-n, die zich pnn-christcncn noemen cn dreigen aldus de grondslagen van den katholieken godsdienst aan te tasten. Op deze zoo verderfelijke misleiding vestigt de paus de aandacht von de bisschoppen, op dat zij de gelovigen ervoor tyaarschuvvcn en de beginselen vaststellen von dc ware gods dienstige eenheid, die mm dient na te streven Het streven naar eenheid door sommigen door middel van een overeenkomst op slechts enkele punten, die zij de voornaamste grondslager» noemen van alle geloof, terwijl men voor het overige de meeningen, die de menschen ver- dceld houden, wil laten voortduren, staat gelijk met de voor Goes geopenboarde waarheid tc binden aan onderhandelingen cn reglementen wat een verraad zou zijn, waartegen de Rootn- sche kerk zich steeds zal verzetten. Deze kerk verkondigt een evangelische leer, die volkomen duidelijk is voor iedereen, want God spreek', niet voor een bepaald aantal, maar voor a'le menschen. De encycliek vervolgt, dat het niet mogelijk is om een christelijke gemeenschap tc stichten, waarin dc gcloovigcn vrij zouden zijn om hun geloof te uiten als hun goed lijkt. Aun de hand van verschillende voorbeelden uit het leven, speciaal door voorbeelden uit protcstantsche kringen, wordt aangetoond, dot men geen on derscheid kan toelaten. Dc encycliek somt de verschillende argu menten cp, waarmede de katholieken gewoon zijn hun unionistische stellingen aan tc prijzen De kerk kan slechts in stand gehouden worden door den terugkeer von de afvalligen in de ecnige en ware Roomsche kerk en wanneer alle katholieken zich onderwerpen aan den paus De paus besluit met den wensch te uiten, dat allen, die dwalen in de armen van den opvol ger van den heiligen Petrus terugkceren. DE MINDERHEIDSKWESTIE IN CPPER-SiLEZlË. B c r 1 ij n, 1 0 J a n. (H. N.) Naar uit Katto witz wordt gemeld, heeft Calender, de voorzit ter van de gemengde commissie voor Oppei- Silezië, naar aanleiding van het protest vei. Duitsche ouders wegens verhindering von een Kerstfeest in een Duitsche minderheidsschool door den Poolschen politiccommandant, ecu protest tot de Poolsche overheid gericht. De Poolsdie commandant had te kennen gegeven, dat het Kerstfeest door oproerige elementen zou kunnen worden verstoord en dot dc politi in dat geval geen bescherming zou kunnen vcrleenen. Daarop werd het feest zonder op gaaf van redenen verboden. Calorder noemt in zijn beslissing het optreden van de Poolsche ambtenaren een ernstige schennis van het ver drag van Gcnèvc tot beso'ierming van de na tionale minderheden en verklaart, dat de Pool sche commandant niet geschikt is voor hei vervullen von zijn taak in het gebied, waarvoor het verdrag geldt en dus terstond overge plaatst moet worden. Bijeenkomsten van Duit sche minderheden mogen niet belet worden onder voorgeven, dat de openbare orde en vei ligheid daardoor in gevaar zullen komen. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Londen. 10 Jon. (V D) Het departemen: van arbeid deelt mede, dat op 2 Januari het totaal aantal werkloozan 1,332,320 bedroeg hetgeen 232,248 meer was dan op 19 Decem ber, doch 163,539 minder don op 3 Januari 1927. SCHOTSCHE VISSCHERS- VAARTUIGEN IN DEN STORM RUIM TWINTIG NIET TERUGGEKEERD Londen, 10 Ja n. (V. D.) Een 26-tal vis- schersvooftuigen uit dn Scnotschc havenpluuts Aroroath is in volie zee door den hevigen storm overvallen Slechts drie schepen zijn teruggekeerd; van de overige 23 heeft men niets meer vernomen. BRAZILIË ON DEN VOLKENBOND. Een rede van LJoyd George. Aan een feestmaal te zijner eere herinnerde Lloyd George, di n minister van buitenlands he zaken beantwoordend te Rio de Janeiro, aan do hulp, door Brazilië tijdens den oorlog non de gcolliccrden bewezen. Hij sprak de hoop uit, dat Brazilië zich zal handhoven in den Raad var den Volkenbond, die neg zooveel kon doen voer do lotsbeschikking der menschheid. Uw aanwezigheid, uw invloed zijn er noodig, zoo liet Lloyd George er op volgen. BEDRIEGELÏJKE BANKBREUK. Diomfinlmnkelaar aangehouden. Het pr.rket te Antwerpen heeft den d/amont- niokelnor Van A'ster aungehovd n a's ver dacht van bed ie" olijl e bankbreuk. Er is een te kort vnn 650.000. ENGELAND EN DE TEGENSPRAAK. Oen tegenspraak. Londen, 10 Jan (H. N Drl) De van daag gepubliceerde berichten, volgens welke <!e Engclschc regeering ann het secretariaat vnn don Volkenbond kennis heeft gegeven, dat zij van plan was om binnenkort een volledig vcorstél betreffende de veiligheid in te dienen, zijn niet juist en worden waarschijnlijk ver ward met de voorstellen omtrent dc te volgen procedure, waarover men het in de vcilig- heidscommissic in de openbare rating vnn Do comber reeds eens is gewoiden. De Engel- .sche regeering stelt zich slechts, naar verno men wordt, voor om gemeenschappelijk met andere regeeringen gevolg te geven ann het voorstel, door Benesj, den voorzitter van de commissie, gedaan, om voor de eerstvolgende zitting ann den Volkenbond haar opvattingen kenbaar te maken omtient het programma dot werkzaamheden, dat aan de commissie zal wor den voorgesteld. Op het oogenblik zijn thans een of twee memoranda in voorbereiding, waarin de Engclsche opvattingen omtrent het programma van de commissie worden wcerge* geven Deze memoranda hebben echter niet de pretentie om een volledig plan tc zijn, zooals gemeld werd. nn ONTPI.OFPING IN DE i.ANDiDERGER ALLEE. Gisterochtend heeft de officier van justitie de lijken von alle slachtoffers der ontploffing in dt Landsberger Allee vrijgegeven. De ge rechtelijke schouwing von drie der slachtoffers heeft bewezen, dat de dood bij allen veroor zaakt werd door verplettering onder het puin. Er zijn verder sporen van gas en ammoniak gevonden, maat deze inademing heeft niet rechtstreeks den dood tot gevolg gehad. Het opruimingswerk wordt nog steeds voortgezet en men gelooft nu den haard der ontploffing te kunnen bereiken AANVOER VAN MUNITIE UIT EUROPA. Een Chinccsch protest Volgens een bericht uit Tsingleo beweert het blad China Sphere, dnt het Noorsche stoomschip Skule dezer dogen aldoor uit Homburg is aangekomen met zevenduizend kisten munitie von Duitsch fabrikaat aan beerd. die aun He noordelijke militaire strijd krachten zijn geleverd Hef bind protesteert er tegen, dot munitie nnor China wordt ge zonden uit landen, die een strikte c-n-ijd,*g- heid in acht zeggen te nemen Verklaard wordt, dat dit dc tweede groote zending mu nitie was, die den lantsten tijd uit Europa to Tsingtao aankwam. DE JONGSTE ONLUSTEN IN ZEVENBURGEN. Veroordcelingen. De krifgsroad te Klausenburg heeft vijf per sonen, die beschuldigd waren von deelneming aan de onlusten in Gross-War dein, o. w. drie studenten, tot gevangenisstraffen van 10 dogen tot 5 maanden veroordeeld. DE MOEILIJKHEDEN IN DE DUITSCHE IJZER- EN STAALINDUSTRIE. Vrijdag besprekingen tc Essen. B e r 1 ij n, 10 Jan. (V. D.) Officieel wordt medegedeeld Bij de ten uitvoerlegging van dc arbitrale uitspraak voor de noordwestelijke groep in de ijzen- en staalindustrie zijn in en kele bedrijven moeilijkheden gerezen. In ver band hiermede had heden op het rijksdeparte- ment van arbeid oei» bespreking plaats tus schen de ve'togenwoordigors van industrie «?n vakbonden Partijen zijn overeengekomen, dat Vrijdag hs te Essen, onder deelneming van het rijksdepartement van arbeid en den bemid delaar voor het Rijnland, in klein comité da besprekingen zuilen worden voortgezet

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1