DÉ EÉMLANDED L. J. LUYCX Zn. Vrijdag 13 Januari 1928 26e Jaargang i\o. 167 BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige vocrlchting bij den aan- en verkoop van Effecten. VerhuringvanLips safe-loketten Verzilveren van coupons Kandelscredieten 'ncasseeringen Spaa eposito's rente 4% Langestraat 49 - Tel. 190. 15c|° KORTING Corsetten en Bustehouders f§ Goedkoope restanten LUCHTVAART BINNENLAND AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ma*ndtn vo°' Amtrsloort I2.I0. Binnenland franco pff posl pp, 3 maanden I 3. per maand i 0.75. pe. «eek mei qi«m« .en-kering legen ongelukken 10.17'/, Afronderll|ke nummers 10.05. POS] RKKKNING 47910 TE1.HFOON 1N IERC 513 DIDEr.TE.UR UITGEVER. J.VALKHOF F PRIJS DER ADVERTENTIEN vao *rc9e's '05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f0 25. Llefdadigheids-advertentlCn voor de helft van den prijs. - Kleine Advcrtentiën ..KEITJES'' bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra I 0.05 I BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A ROEMEENSCH- BULGAAFSCHE TOENADERING EEN OVEREENKOMST WORDT WELDRA GETEEKEND Binnen enkele dagen zal een Bulgnarsch- Ruemeensche overeenkomst geteekend wor den, waarbij hei beslag op de goederen "arv Bulgaarsche burgers zul worden opgeheven; verhei zal Bulgarije 235 millioen lei betalen voor de opheff.ng van het bes'ag en 05 mi!- liocn ter schadeloosstelling van de Roemenen DE OVERSTROOMINGEN VAN DE THEEMS BALDWIN ROEPT EEN CONFERENTIE BIJEEN Londen, 12 Jan. (H. N. Draadloos). Offi cieel wordt meegedeeld, dat de eerste minister bij zijn terugkomst te Londen persoonlijk in een onderhoud met sir Kingsley Wood, die tijdens de afwezigheid van Neville Chamber lain belast is met de leiding vun het ministerie vooi de volksgezondheid, den toestand over wogen heeft, die ontslaan is door de jongsle overstroomingen van de Theems. Dc minister heeft dc verschillende maatregelen nagegaan, die genomen zijn om degenen, die door de ramp zijn getroffen, te helpen. Voorts heeft hij beslist, dot de volgende stap moet zijn /.oo spoedig mogelijk een conferentie der verschil lende regeeringsdopartementen en der plaatse lijke en andere overheden, die bij deze aan gelegenheid betrokken zijn, bijeen te roepen, teneinde den toestond te overwegen en te be slissen, wat gedaan kon en moet worden om een herhaling te voorkomen. Dienovereenkom stig is een conferentie tegen 16 Januari op het ministerie voor de volksgezondheid bijeenge roepen. DE „GORILLA"-MENSCH HEDEN TERECHTSTELLING VAN DEN MASSA MOORDENAAR Londen, 12 Jon. (H. N.) Noor uit Winni peg wordt gemeld, zal Nelson, de gorillaman, die in Juni ter dood veroordeeld is, morgen te rechtgesteld worden. Nelson heeft in de Ver* eenigde Staten en Canada binnen den tijd van een jaar volgens zijn eigen bekentenis 22 vrou wen en I kind vermoord. Men neemt echter aan. dat het aantal van zijn slachtoffers nog grooter is en tegen de 40 loopt Ook in zijn cel heeft hij steeds zijn onnutuurlijke kalmte bewaard. Hij verklaarde, dat hij bereid is om te sterven, als hij maar eerst behoorlijk kan eten DE INDUSTRIEELE VREDE IN ENGELAND HET EERSTE CONTACT Londen, 12 Jan. (H. NIn het Burling ton House heeft vandaag dc* eerste conferentie tusschen de vertegenwoordigers der werkge vers en der vakvercen'gihgen plaats om te be raadslagen over dc middelen, waardoor de wel vaart van de Engelsche industrie bevorderd kan worden De deligatie der werkgevers staat onder h iding van sir-Alfred Mond. Deze con ferentie is de eerste van dezen aard in de En gelsche geschiedenis. Wel is ook in 1910 een vergadering van werkgevers en vertegenwoor digers van arbeiders gehouden, die door de regeering was bijeengeroepen, doch daarbij speelden uitsluitend politieke overwegingen een rol, terwijl de conferentie van thans uit sluitend een economisch doel heeft. Men zal beraadslagen over de \raag, op welke wijze de welvaart van de Engelsche industrie bevorderd kan worden en in hoeverre medezeggenschap aan de arbeiders kan worden verleend, zood' t deze ook verantwoordelijkheid vooi de produr. tie dragen en in de winsten zullen deelen. D- door het algemeen congres dei vak ver een gig gen beroemde commissie, die ingesteld was om de verschillende zijden van het vraagstuk de bestudceren, heeft vanmorgen aan den nl- gemeenen raad haar verslag uitgebracht. Ol reeds pract'sche resultaten verkregen zullen worden, is twijfelachtig. Vermoedelijk zullen beide partijen zich voorloopig bepalen tot het afleggen van verklaringen en het uiteenzetten van hun standpunt DE LANS ALS STRIJDWAPEN IN ENGELAND AFGESCHAFT. Londen, 12 Jan. (V. D.) Bij legerordei is bepaald, dat de lans niet langer als oorlogs wapen dienst zal doen. In verhand hiermede zal de lans niet meer bij dm velddienst worden ge bruikt, doch door de landers-regimcnten slechts worden behouden voor cereminicele doeleinden. De oefening In het hanteeren van de lans, anders don als decoratief element, zal dus een einde nemen. HET PRESIDENTSCHAP VAN DEN FRANSCHEN SENAAT. Doumer is herkozen als voorzitter van den Frunschen Senaat. HET ANTI-OORLOGSPACT HET ANTWOORD VAN KELLOGG DOOR BRIAND ONTVANGEN De Fransche minister van buitenlandschc zaken heeft het antwoord van Kellogg ontvan gen inzake het buiten de wet stellen van der. oorlog. Het zal waarschijnlijk vandaag in beide landen worden gepubliceerd. DE POOLSCH-LITAUSCHE BETREKKINGEN DE BASIS DER A.S. ONDERHANDELINGEN Wij meldden al eerder, dot Polen in een nota vootstelt eerlang de onderhandelingen met Li- lauen te beginnen. Dc nota geeft grondslagen aan voor de toekomstige besprekingen, die moeten aanvangen met een discussie over de kwestie betreffende het grensverkeer, den transitohandel, het post-, telegraaf- en spoor wegverkeer. DE VEROORDEELDE FRANSCHE COMMUNISTEN VERWERPING EER SOCIALISTISCHE MOTIE ARRESTATIE VAN CACHIN EN VAILLANT COUTURIER P a r ij a, 12 Jan. (V. D.) Nadat de vertrou wenskwestie gesleld was heeft de Fransche Kamer op verzoek der regeering de motie der socialisten, strekkende tot handhaving der parlementaire onschendbaarheid van de ver oordeelde communisten, met 310 stemmen te gen 227 stemmen verworpen. P a r ij s, 12 Jan. (V. D.) Nader wordt ons ïog geseind Bij hel verlaten der Kamer zijn Cachin en Vaillant Couturier gearresteerd HEVIGE OVERSTROOVINGEN IN BRAZILIË ZESDUIZEND DAKLOOZEN New Vork, 12 Jun. (H. N.) Volgens be richten uit Rio de Janeiro is de stcat Minos Geraos door hevige overstroomingen geteis terd Een stad is zoo goed als geheel ver woest Het water staat in de straten 30 voet hoog en alle verbindingen zijn verbroken Ei zijn 6000 dakloozen, die door hongersnood worden bedreigd. DE CRISIS IN LETLAND. Eindelijk een oplossing Dc besprekingen tot bijlegging der regee- ringscrisis hebben gisteren Tenslotte tot een resultaat geleid De staatspresident heeft den afgevaardigde Joerosjewski (dem. centrum) met het minister-presidentschap belast. Tot de nieuwe regeering behooren 4 leden der recht- sche partijen, o. w. de Duitsche Balt Magnus, die justitie kiijgt en twee centrummannen. Drie departementen (buitenlandsche zaken, de fensie en financiën) komen onder leiding van partijloozé deskundigen. Een minister van bui ten andsche zaken is nog niet benoemd. SCHEEPVAART CONFERENTIE TE BERLIJN. De groote scheepvaartmaatschappijen, ge- ït iteresseerd bij den vaart op den Noordelijken Atlontrschen Oceaan, die voor korten tijd te Paiijs besprekingen hebben gevoerd, zullen den 19den Januari te Berlijn een nieuwe confe rentie beleggen EEN MIJNONGELUK. Saarbrücken, 12 Jan. (V.D.) Bij het vettrek der nachtploeg in de mijn Goettelborn stortte het pendel-gewicht, dat bestemd is om de veiligheidsdeuren tegen te houden, met Set volle gewicht op de stijgende lift, die vol met mijnwerkers was Het zware blok ijzer Jrang door het dak van de lift en trof de zich daarin bevindende arbeiders De 23-jarige delvcr Wilhelm Fuchs rit Merchweiler werd terstond gedood. Vijf andere mijnwerkers werden ern stig gewond. DE AMERIKAANSCHE VLOOTPL ANN EN Nog maar een begin. Minister Wilbur heeft gisteren in de marine- commissie van het Huis van Afgevaardigden onthuld dat het ministerie van marine een uitgebreid plan van aanbouw voor een periode van 20 J6ar heeft uitgewerkt, waarvan het reeds vermelde plan van 725 millioen voor 5 jaar slechts een onderdeel vormt. LUCHTPOSTVERBINDING VAN DE VER STATEN MET ZUID-A MERIKA. In de commissie voor posterijen uit hel Amerikannsche huis van afgevaardigden heeft dc vei tegen woordiger van den minister van posterijen de uitbreiding van het postverkeer door de lucht in uitzicht gesteld naar Zuid- Amerika, langs den weg, die Lindbergh on langs gevolgd heeft VOO' Amers oor en Cmstreken Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT DE UITVOER VAN ALLUVIALE DIAMANT. Een Zuid-Afrikaonschc maatregel. Londen, 12 Jan (V. D) Naar wij van betrouwbare zijde vernemen, heeft het minis terie voor het mijnwezen van Zuid-Afrika be sloten, dat van de totale alluviale diamant productie niet meer dan I25.0C0 per muand mag werden uitgevoerd. Dit bctcekent, dat dc Zuid-Afrikaansche regeering rekening houdt met de hoeveelheid diamant, die de diamant markt gebruiken kun De beperking van den uitvoer tot £125 000 per maand beteekent e'cn uitvoerbeperking tot slechts een vierde ge deelte van de totale alluviale diamantop brengst. DE HONGAARSCHE WAPENSMOKKEL. Oostenrijk en het incident. In een besloten vergadering dor centrale commissie van den Ocstenrijkschen Nationa- lcn Raad zijn ophelderingen gegeven over het incident te St. Gotthard Volgens de Neue Freie Presse bleven de inlichtingen, door der. bondskanselier Seipel verstrekt, over hetal gemeen binnen de grenzen der vroegere olfl- cicele mededeelingen Seipel voegde er bij, dat he* incident voor Oostenrijk geen enkel gevolg k^n hebben, wat de buitenlandsche po litiek aangaat. DE WERKLOOSHEID IN DUITSCHLAND. Een toencmi. g. Uït Berlijn wordt gemeld Bij de werkloozenverzekering steeg I *4 aan tal mannelijke steuntrekkers (kostwinn* van 15 October tot 3 December 1927 van nge- veer 709.000 tot 1.037 000. dus met 46.5 Het aantal vrouwelijke steuntrekkers win st ers) steeg met 24.4 von 121000 tot 151.500. DE REIS VAN DEN KONING VAN AFGHANISTAN. Door den paus ontvangen. De paus heeft den koning van Afghanistan, wien hij een onderscheiding verleende, ontvan gen Kardinaal Gaspnrri ontving van zijn kant •en hooge Alghnansche onderscheiding. HET IJS VAN DEN DON'AU. Artillerie en vlicgerbonunen moe ten te hulp komen. Weenon, 12 Jan (H. N.) Uit Sofia wordt gemeld, dat bij Roestsjook Bulgaarsche en Roe- meensche soldaten bezig zijn om met behulp van artillerie en vliegerbommen het ijs in be weging te brengen. De Donau is bij Roestsjoek over een lengte van 43 K M. toegevroren. Op sommige plaatsen gaat de ijslaag tot den bo dem. Het water begint thans over de ijsvlakte te stroomen en levert een gevaar voor de lager gelegen plaatsen. BELGISCHE STUDENTEN SPRINGEN UIT DEN BAND EEN SOVJET TENTOONSTELLING TE BRUSSEL VERNIELD ALLES KORT EN KLEIN GESLAGEN Vele tientallen studenten, blijkbaar allen le den van de fascistische „Jeuncsses Nationalcs Beiges", de jeugdafdeeling van het comité de politique nationale, zijn gistermiddag in de door de Cercle dos relations intellectuelles BelgoRusses te Brussel georganiseerde ten toonstelling van Russische kunst en culiuut binnengedrongen Zij grepen de bewakers vust en begonnen op een fluitsignaal alles kort en klein te slaan Een buste van Lenin, tafels, uit>- stalkasten en ruiten werden verbrijzeld en hon derden boeken, brochures, affiches, statistie ken, foto's, enzwerden over den grond ge gooid, vertiapt en gescheurd. Onder den kreet: „Weg met de sovjets, weg met het socialis me" verlieten de jongelieden, waaronder zich. blijkens verklaringen, dcor een paar hunner aan een journalist gedaan, verscheidene Rus sische anticommunistische studenten bevon den, het gebouw Zij zeiden gehandeld te heb ber. als protest tegen het uitstallen van val- sche gegevens en statistieken, die een onjuist denkbeeld geven van het tegenwoo dige Rus land, dat als een paradijs van wetenschap en kunst wordt voorgesteld, terwijl het tsaristi sche Rusland in de somberste kleuren wordt afgeschilderd. De politie van de voorstod Els-me, op wier grondgebied de tentoonstelling zich bevond stelde een onderzoek in en nam een aantal door de vernielers achtergelaten strooibiljet ten in beslag, dragende als onderteekening „Les Jeunesses Nolionales Beiges" en de me dcdeeling, dat dc Action Nationale, het an- nexionistisch en fascistische weekblad van Nothomb, het orgaun van deze jeugdorgani satie is. Dc tentoonstelling voor Russische kuns; biedt, zoo wordt nader uit Brussel gemeld, na dc verwoestingen door de fascistische studen ten aangericht, een allertreurigst beeld In de benedenzalen is geen stuk heel gebleven. Een bewaker verklaarde, dut oenige bezoekers, die tusschenbcide wilden komen, vastgehouden werden, tot de vandalen klaar wqici n.-- de vernieling Dc burgemeester van Elsene is persoonlijk een onderzoek gaan <nste..'en Dt directeur en de bewakers van hut mu seum hebben aan de politie alle mogelijke aanwijzingen gegeven omtrent dc identiteit var» de boosdoeners. De directeur schatte de aangerichte schade op 30.000 francs. DE PAUS TER E'OOD VEROORDEELD EEN SOVJETKLUCHT Volgens het blad „Brillante" heeft het Va~ ticaan pci aangeteekenden brief, geadresseerd aan Pius XI, de beteckening ontvavgen van een vonnis te Moskou, waarbij hij wordt ter dood veroordeeld, omdat hij de anti-bolsje wistische beweging financieel zou hebben ge steund. Het blad voegt er aan toe, dat de peus het stuk, hetwelk dc onderteekening zou dragen van hooggeplaatste personen der or thodoxe synode en o.o. van Rykof en Staün, heeft doen deponeeren in de archieven van het Voticoan als historisch document. ONTPLOFFING. IN EEN JAPANSCHE VUURWERK FABRIEK ZEVENTIEN DOODEN Tengevolge van een brand te Koerocme in Kijocsjoe, heeft een ontploffing plaats gehad in een fabriek van vu ut web1' v*r"ven- tien arbeiders gedood werden. Twaalf lijken zijn geborgen DE DUITSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. De stuking in oostelijk Oppcr- Silczlë. De stakingsbeweging in de mijnen van ooste lijk Opper-Silczië, als gevolg van de onvol doende tenuitvoerlegging van den 8-urendag neemt steeds grooter omvang aan, de Hohenlohe-mijn -n en bij dc andere groote mij nen groeit steeds aan. De mijnwerkers eischen tegelijkertijd met steeds meer aandrang hoogt i loonen. De werkgevers wijzen evenwel iedere loonsverhooging af. Arbitrale uitsproken. Uit Rostock wordt gemeld, dat gisteren eer. geschil bij de Heinkel-vliegtuigfabrieken een arbitrale uitspraak is geveld. Volgens een bericht uit Maagdonburg, heeft het scheidsgerecht gisteren voor de Midden- Duitsche metaal-industrie een arbitrale uit spraak gedaan, krachtens welke het uurloon der geschoolde arbeiders 78 pfennig zal be- drugen DE MALVERSATIES BIJ DE LEUNAWERKE De zoak neemt telkens grooter omvang aan. Uit Halle a. d. Saaie wordt bericht, dat de kwestie van het bedrog bij de Leunawerke, die reeds maanden hangende is en waardoor de fabrieken voor verscheidene millioenen bena deeld werden, om zich heen grijpt. Nu is even eens verdenking gerezen tégen twee leden van de Leuna-directie, den „Oberbaurat" Schön berger en den chef van do juridische ofdeeling, dr. Polier. DE EOUW VAN DE NIEUWE ZEPPELIN WAARSCHIJNLIJK IN MEI GEREED Volgens een bericht uit Friedrichshofcn zal de nieuwe Duitsche Zeppelin L Z 127 waar schijnlijk reeds begin Mei klaar zijn. Na eerige proefvluchten boven het Europeesche. vasteland 'a! in Augustus reeds een Ocenonvlucht naar Noord- en Zuid-Amerika worden ondernomen, vermoedelijk zondei tusschcnlanding. Een der gelijke groote tocht is voot het nieuwe lucht schip met een gasinhoud van 150,0CO kub. me ter zeer goed mogelijk. Hel is zelfs tot vee! grooter tochten in staat. Noord-Amerika kan ir 60 a 80 uur worden bereikt, naar gelang van de weersomstandigheden Buenos-Aircs in 00 a 100 uur. Voor later heeft men een tocht om de wereld ontworpen met 2 of 3 tusschen- Inndinger. HET DUURROCORD. Een nieuwe poging van Chamberlin. De bekende Oceaan-vlieger Chamberlin is „isterochtcnd kort na 10 uur opnieuw opge stegen om tc trachten het duurrecord, dat op den naam van twee Duitschcrs staat, tc ver beteren Hij moet daarvoor langer dan 52 jur en 25 minuten in de lucht blijven. UIT DE STAATSCOURANT Benoemd tot ridder in de Oranje Nassau- orde A. H. Meijer, administrateur der onder neming Geetas in de residentie Semarang; opnieuw benoemd tot burgemeester van Dongen J. L. Switzar; benoemd tot secretaris van curatoren der Leidsche Universiteit mr. P. J. Idcnburg, se cretaris van curatoren der gemeentelijke uni versiteit te Amsterdam; benoemd tot opzichter bij 's Rijks Munt J. Enklanr. thans op wachtgeld gesteld opzichter. Bij Kon. Besluit is de gouden eere-medaille, verbonden aan de Orde voh Oranje Nassau, bij bi-vordering, toegekend aan H Slootjes, cultuurchef bij dé firma C. B. van Nes en Zonen, te Boskoop. UIT HET KLEEDINGBEDR1JP. De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Naai men van arbeidersbij Je mededeelt, 's op II Januari een conferentie gehouden tus schen het hoofdbestuur van den Bond van Kleedermakerspatroons en de vertegenwoordi gers van de samenwerkende vakbonden in de kledingindustrie. In deze conferentie verdedigden de besturen der vakbonden nogmaals hun voorstellen tot verbetering der arbeidsvoorwaarden der kleer makers. Zij betoogden daarbij in het bijzonder, dat de huisarbeiders in een uitzonderingspo sitie verkoeren, doordat zij geen vergoeding voor hun bedrijfskosten ontvangen, geen va- cantie genieten en aan het stukwerk vaak niet de uurloonen kunnen verdienen, die in de over eenkomst als basis voor de tarieven zijn aan gegeven. Aan de hand van een vergelijking me» de uurloonen, die betaald worden in ander o be roepen, verklaarden de bestuurders, dat naar hunne meening een hooger uurloon voor alle kleermakers en eene verbetering der tarieven noodig zijn. Namens het hoofdbestuur van den Bond van Kleermakers-Patroons is verklaard, dat de leden van dezen bond een verlaging der pro ductiekosten noodig oordeelen en dat daarom o.o. de voorstellen tot eene verlaging der uur loonen met vijf cent en het laten vervallen von de een cent vergoeding die de huisarbeiders voor de verhitting van persijzers ontvangen, waren gedaan Dc partijen kwamen in de conferentie niet tot overeenstemming en zoowel de patroons bond als de vakbonden zullen nog in eigen kring nagaan, of vóór 15 Februari a.sden datum waarop de collectieve arbeidsovereen komst eindigt, bepaalde stappen om alsnog tot overeenstemming te komen, zullen worden ondernomen. HET SPOORWEGONGELUK TE LEIDEN. De enquête der spoorweg-directie. De enquête van de Ned. Spoorwegen naar de oorzaak van het spoorwegongeluk te Lei den op Dinsdug j.l., is nader vastgesteld op Maandag as in de eerste klas wachtkamer van het station te Leiden.. NED. WIELERBOND. Naar gemeld wordt heeft de tweede voor zitter van den Ned Wielerbond, de heei Jan sen te Utrecht, ontslag genomen uit zijn be stuursfunctie en bedankt als lid van den bond. In de veigadering van as Zondag zal een definitieve bcs.issing genomen worden aan gaande do uitzetting van de hoeren Hirsch- man en Swaab de Beer. Verdet zal behandeld worden een voot stel tot ontzetting uit het lid maatschap van de oud-bestuursleden Douwes en Hoornberg en een motic-Holtrop, strekken de tot benoeming van een eereraad en een in* terimbestuur.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1