Ë\H DE EÊMLANDED EEN WAGEN UIT DE 7/N500^KLASSE\ Zaterdag 14 Januari 1928 26e Jaargang ho. 168 J.J. nOLErtAAR BUITENLAND VOOR AMERSFOORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort 12.10. B n O en I a n d franco per post per 3 maanden f 3 per maand 1 0.75. per «eek 'CgM °n0tlllkk£Q Afzonderlijke nummers 10.05. POSrRFKKNINC 47910 TELEFOON INIERC- 513 direct eur - uitg ever! j.valkhoff PRIJS DER ADVERTENTIEN voo 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van eeo bewijsnummer. «Ike regel meer f 0.25. Llcfdadlghelds-advertentieo voor de helft von den prijs. Kleine Advertenttën KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regel» 50 cent. elke regel meer 10 ceot, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer eitra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCKE P00RTWAL 2* WESTSIHöÊ'w TEJ.EF800 l^v i .->W 641:1 - \Y h 'i ,'?jA|"rrv>; 'S-f .WESTSinöè-w TELEF805 ;ACEflT VOOR AMrnepAnirt* I DOCUMEN TEN- VERVALSCï. ING verraad van militaire geheimen Voor het rijksgcrcchlshof te Leipzig is het proces b( gennen tegen drie personen, Schieck, Koch en Schulz, beschuldigd van documcn'.cn- vervalsching en het verraden van militaire ge heimen. De voornaamste beklaagde, Schreck, een on geveer 50-jnrig man van ccnVoudigc afkomst, die vroeger al eens is veroordeeld wegens op lichtirg en het onrechtmatig dragen van «'en dokterstite!, was bij het begin van den ooilny naar Zwitserland geguun, waar hij veel geld vei diende als spion, zoowel ton nadeele als in het belang van Duitsrhlond. Hij liep ten slotte in de val, kwnm in de gevangenis en door han dige simu'ntie in het krankzinnigengesticht, waaruit hij wist te ontsnappen. In Bcie'.cn teruggekeerd, ging hij eerst in de politiek en daarna in zaken, kwnm in financieel-; moeilijk heden en vertrok naar Berlijn, waar hij zich als „advocaat" vestigde. Hier begon hij met het vervaardigen van „ge heime documentenwaarmee hij naar nl'er» schijn veel geld verdiende, doch wat hem er slotte weet mot de justitie in aanraking bracht Koch, die hem bij dit bedrijf ter zijde stond hoeft eveneens een veelbewogen leven achtc» den rug Hij is o.a. kantoorbediende, cavalerist huisknecht en handelsreiziger geweest. Tijdens den oorlog kon hij niet worden bevord»-id, omdat hij herhaaldelijk met de justitie in aan raking was gewoost. Na den oorlog éloot hij zich bij de nat -sorinlisten non. Von Schieck mocst hij stukken ropiccrcn, waarvan hij ook voor zijn eigen archief een afschrift maakte Daar Schfeck hem onvoldoende betaalde, ont stonden meeningsversrhillen en woorden wisse lingen. Ten slotte begaf Kcch zich naar d" Fransrhe militaire commissie. Hij rpeende, dot Sr.hrerk lid was van oen rechts-radicale organi satie, die de Duitsch-Frni.schc betrekkingen wilde sabotecren en dacht hem aldus een pco,s te bakken. Schulz ten slotte was de man, die Schtcck en Koch met elkaar in aanraking bracht. Bij het verhoor kwam Schreck op tegen de in de akte van beschuldiging vervatte aantijging, dat hij zelfvervaardigde documenten aan Polen zou hebben verkocht Overigens erkende hij valsche documenten te hebben vervaardigd Hij herriep zijn bij zijn arrestatie afgelegde ver klaring, dat hij de bizonderheden ontleende aan een vertrouwelijk memorandum van rijksw-^er- officieren en zeide, dat hij deze eenvoudig uit de b aden haalde. De president van het rijksgerechtshof vcr- klaaide, dot de Poolsche delegatie naar c'on Volkenbond te Genève foto s bij zich had van dc door Schreck vervaardigde documenten, waarvan hij zich trachtte te bedienen. Over de wijze, waarop de documenten in buitenlondsch bezit konden zijn geraakt, wist Schreck, naar hij zeide, geen uitlegging te geven. Schreck beklaagt zich over de pers. Schreck, zoo wordt nader gemeld, is onl-1- vïcden, omdat de pers hem slecht heeft be handeld. Hij heeft daarom gisteren verklai'd niets meer te zullen zeggen. Dc president hrtefl hom echter weten .te bewegen op dit bes uit teiug te komen Wij allen, zei de presid *nt, staan bloot onn critiek van de openbare mea ning Er zijn ook presidenten van rechtbanken geweest, die heel wat onvriendelijkheden van dc pers hebben moeten slikken. Ik zelf 'ces, zoolang ik een proces leid, geen dagbladen, wa» echter geen verwijt aan het adres van de pers betcckcnt Zoo blijf ik kalm en onafhan kelijk Met zwijgen zult gc verdere critiek r.iet beletten, veeleer het tegendeel. Schreck riep daarop opgewonden uit, dat de bladen hem op ongeloofelijke wijze afkammen, waarop de president antwoordde, dat een be klaagde niet vogelvrij is. Als Schreck meent, dat een blad te ver gaat, kon hij een klacht indie nen Schreck kwam ten slotte tot bedaren en be kende toen, dat hij alle hnndtcekeningen, die ondei de brieven staan, zelf gemaakt heeft. Ook in dit proces blijkt oen groote onbekende te riju, die volgens Schreck den naam van Klier draagt en dc ware schuldige zou zijn. De vtrschillende brieven, met den naam Klip» geteekend, blijken echter door Sch.eck zelf te zijn geschreven. Schreck verklaarde vcr- dei uitdrukkelijk nimmer te hebben onderhan deld met vertegenwoordigers van een vreemde mogendheid. DE ENGELSCH-EGyPTISCHE BETREKKINGEN. Nog twee onopgcToste vraagstukken. Het blad Mokattnm meldt, dat er sedert den terugkeer in Egypte van den premier Sarwat Pasja overeenstemming is bereikt ten aanzien van alle kwesties, behalve met betrekking tot de overdracht van de kazerne Kaszelnil, dooi Brilsche troepen bezet op den anderen oever van het Suezkannn' en de kwestie van den Soe dan. De onderhandelingen hierover duren voort HET ANTI-OORLOGSPACT HET AMERIKAANSCHE ANTWOORD kellogg wenscht een algemeen verdrag voor alle groote mogendheden P a r ij s, 13 Jan (V. D.) De Quni d'Orsay riceft vanmiddag hpt antwoord gepubliceerd van staatssecretaris Kellcg op de nrta van den 1-ranschen ministet van bu-mnlnndsche zakei. Briand. De nota is dri<- folio's schrijfmachine- schrift lang en is in zeer tegemoetkomende toon gesteld In dc inleiding legt de Amerikaansche reger ing den nadruk op de gezamenlijke opvatting van Frnnkrijk en Amerika, dat het verdrag door alle gioote mogpndheden moet kunnen worden geteekend Er bestaat toch reen twijfel over, dat een dergelijk verdrag veel meer be- teckon's heeft dan een on''el verdrapr tucschci. F rank rijk en de Vermnigde Staten. Tcch be staat er neg verschil van meening, dat moet worden opgelost Frar.kriik heeft ten eerste hei standpunt ingenom-n, dat het verdrag eerst door de Vereenigde Staten en Frankrijk mo t worden geteekend en dan aan de andere groo te mogendheden mo^t worden voorgejo-d D'"-«- weg lijkt den Vereen'gJen Staten njr>t <t<— sch kt, daar een verdrag, dat voor Frankrijk en de Vereenigde Staten aannemelijk is dit niet noodzakelijke!wijze ook voor dc and-ue groo te mogendheden behoeft te zijn. Kellogg stelt daarom nogmaals voor te voren overeenstem ming tussrhen de groote mogendheden tot stand te brengen, wop-e voorloopige overeer, komst d«- basis zal zijn v>or onn „veelzijdig verdrag". Als basis voor d"> prol'mir-airc be- >piekinnren kan het voorstel van Briand von Juni 1027 dienen. Daarnaast bestaat verschil ven mecning over de soort van oorlog, waarop Imt verbod be trekking zal hebben In het eerste Frnnscha voorstel was geen beperkirg tot „nhnvnlsoor- lng" opgenomen. Eerst in het antwoord van Briand van 5 Januari is deze beperkende be paling opgenomen geword *n. Kellogg merkt dan verder on dat hem niet bekend zijn de .redenen, welk# de Fraosche re geering annleMirjr ft verandering van haat «•igen voorstellen h bben gegeven Hit hoont echter, dal deze v d-neg niet van bes'wsen'V beteokenis zijn erldnt nlV soorten vnn oorlo gen zonder ecrig voorbehoud onderwerp van de overeenkomst zullen zijn. waarover geza menlijk met de andere groote mogendheden moet worden beslikt Indien dc Fraosche regeering de zelfde mee- o;ng is toegedaan, dnn stelt de regeer'ng der Vereeoi-Tde Smton voor tot de regeeringen van Duitsrhlond, Ergelmd. ï'n'ië en Japan een ge zamenlijke medcd^el'og te riebtm onder bii- voeging van het voorstel van Prnnd en van de tuscchen de Fransehe en Aifrikiunsehc regce- r'pg p'ants "evond'-n briefwisseling. Het snreel-t vanzelf, dat de voorioopige on derhandelingen de betrokken groote mogendhe den, die daaraan deelnemen, n:et mogen binden. Het eanwoort! aan 't Foreign Office meegedeeld. ■j Londen, 13 Jan. H(. N.) Het gezant schap der Vereenigde Staten te Londen heeft vandaag ter kennisneming aan het Engelschc ministerie van buieniondsche zaken een af schrift ocgezonden van de nieuwe nota, die Woensdag door Kcllcgg aan den Franschen gezant te Washington overhandigd is ter voortzetting van de Fransch-Amerikaansche correspondentie betreffende een multilaevaal verdrag, om af to zien van den oorlog als een instrumen van de politiek. HET BRITSCHE MINISTERIE. Enkele wijzigingen. Londen, 13 Jan. (H. N. Draadloos). De koning heeft de volgende benoemingen goed gekeurd N. G. Williams tot parlementair se cretaris van het departement van handel in plaats van sir Burton Chadv.ick, die zijn ontslag heeft genomen; commodore N. Douglas King tot minister voor de mijnen inplaots van Lane Fox, die zijn ontslag heeft genomen. In plaats van commodore King is de heer A. Duff Coo per tot financieel secretaris van het ministerie van oorlog benoemd. Voorts zijn F G Penny en dc markies van Titchfield tot junior-lords van de schatkist benoemd. EEN DRANKVERBOD IN HONGARIJE. Budapest, 13 Jan. (V.D) ITet verbod van verkosp van alcoholische dranken aan personen beneden achttien jaar is heden in werking getreden. Overtreding wordt gestraft met boete of gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden. WERKEN VAN DE ACTION FRAN£AISE OP DEN INDEX. De congregatie van het heilig officie heeft de volgende boeken op den index geplaatst„La politique Vnticane", „Sous Ia terreur", uitgege ven door de Action Francuise; ,Xe Ralücment -•t l'Action Francaise" dcor Mermeix; „Charles Maurras et le nationalisme de l'Action Fran- v'aise", door De Roux. DE „GEWONE" VERKOUDHEID op zoek: naar een bestrijdingsmiddel „De gewone verkoudheid™ is een lastige, niet ongevaarlijke en zeer alj-ernc.-n voorkomende ziekte, wnorvnn vei lal te weinig notitie wordt genomen Thans heeft de Johns Hopkins Uni- vcisitei te Bnllimore oen bedi-ig \en £200.000 ontvangen voor het verrekten van endi rzoe 1 ingen gedurende vijf jaar, om oen goed mid del tegen de gewone verkoudheid te vinder» De proeven zullen geschieden in het Johns Ht kins-Zirkenhuis, dat met de universiteit v r borden is. De schenker is Francis Garvin, president vnn d" Chemical Foundation Garvin heeft aan de schenking den naam verbonden van den phnrmncoloog prof. d». John Abel. BEZUINIGING IN BEIEREN. Vermindering van 't aantal ambtenaren. Met ontwerp van wet tot vereenvoudiging Lr administratie in Beii-rcn heeft den landdn- bereikt. Het verordent, dat vóór 1 April 1933 van de ambtenaren van alle ministeries ten minste 10 zo' worden ontslagen. In het ge heel verwacht nv%n, dat binnen do eerstkomrn- de 5 jeren 2500 a 30C0 ambtenaren zulle.- worden „afgevloeid", waardoor jaarlijks onge veer 17 millioen rijksmark bespaard zouden worden. HET AMERIKAANSCHE VLOOTPROGRAM. Een credict gevrougd. De onderstaatssecretaris van marine h^eft medegedeeld, dat nog dit jaar een aanvullend credict zal gevraagd worden van het congres om cén begin te maken met het 725 millio^n dollar kostende program voor rmnbouw van oorlogsschepen. BULGARIJE EN HET VERDRAG VAN NEUILLY overtreding der nieuwe militaire wetten De gezantenraad heeft de aandacht van den volkenbond gevestigd op dc conclusies van het rapport der liquidatie-commissie in Bul garije, hetwelk vaststelt, dot heihaoldclijk de nieuwe militaire wetten, specinnol die betref fende de lecruteering en de organisatie van het leger, niet of verkeerd worden uitgevoerd Het blijkt voorts, dot dc herziening van het artikel in dc grondwet betreffende den dienst- pl-cht ook nog niet heeft plaats gehad. De rand van gezanten laat he' onn den v*s- kenbond over om dt? conclusies te trekken, die hem wenschelijk voorkomen. DE HONGAARSCHE WAPENSMOKKEL de volkenbond bemoeit zich met de zaak De Rocmecnschc bladen melden, dat de zaak der wapcnsmokkelarij van Italië naar Honga rije in de eerstvolgende zitting ven den Vol kenbond aan dezen zal «orden voorgelegd. HET „PRA7ERBOOK". Een nieuw ontwerp De bisschoppen van de Anglikaanschc kurk hebben een nieuw ontwerp aangenomen tot her ziening van het gebedenboek in plaats van dut, hetwelk het Lagerhuis heeft verworpen. Dit znl zoo spoedig mogelijk bij de kerkvergadering cn het parlement ter bekrachtiging worden inge diend. éfsfimililifellli# 3050 c<^ WILLG0 TERECHTSTELLINGEN WEGENS I.IOORD executies in amerika en duitschland In de Sing-Sing-gcvangenis te New 7ork ia gisteravond om II uut het doodvonnis vol trokken van Ruth Snyder, die wegens moord op haar echtgenoot ter dood is veroordeeld en van haar medeplichtige Gray. Ruth Snyder werd, toen haat de tijding werd meegedeeld, dat goeverneur Smith geen uilstel van dc exe cutie had verleend, bijna waanzinnig van angst. Zij scheurde zich de klecderen van het lijf, wierp zich op den grond en ging vreese- lijk tc keer. Ook toon zij zich naar den elec- trischcn stoel moest begeven, stelde zij zich zeer tragisch aan en riep: „Vader, vergeef het hun, want zij weten niet, wat zij doen". Gray ontving het bericht, dot hij terecht gesteld zou worden, zeer gelaten en nam ook kalm op den electrischen stoel plaats. Telegrammen meldden aanvankelijk, dot do autoriteiten de voltrekking van het doodvon nis aan ir.rs. Snyder voor den tijd van vier- en-twiritig uren hadden opgeschort. Uit nadere berichten non de Engelschc bladen blijkt, dat dit respijt was verleend door rechter Levey van het hooggerechtshof in den stuat New-York met het oog op een aan den gong zijnde actie, ingesteld door een verzekeringsmaatscha'>pij in verband met de uitbetaling van een bedrag van 97 000 dollar waarvoor het loven von Albert Snyder was verzekerd. Mrs. Snyder moes nl als getuige worden gehoord. De pro- cureur-gcncanl van den stant ech'er achtte Ij opschorting »>an hot doodvonnis niet wet tig, \vu3Ta rechter Levey zijn beslissing her riep. B e r 1 ij n, 13 Jan. (H. N.) De moordenaar Max Böttchcr, die, zooals men zich zal herin neren, gravin Lomsdorff en de jeugdige Sent® Eckcrt om het leven heeft gebracht, is van morgen kort na 8 uur op de binnenplaots van de gevangenis te Berlijn-Plötzenzee terechtge steld. HET GESCHIL IN DE DUITSCHE METAAL NIJVERHEID overeenstemming bereikt Uit Essen wordt bericht, dot dc besprekin gen der commissie, bestaande uit vertegen woordigers der industrie, der vakvereenigin- gen en van de rijksmmisteries van arbeid cn handel, ten aanzien van dc meeste der nog betwiste punten inzake de uitvoering van de arbitrale uitspraak voor dc groote ijzerindus- tric tot een accoord hebben geleid. HET HEENGAAN VAN GESSLER voorloopig geen opvolger? Berlijn, 13 Jan. (V.D.) Als mogelijke- opvolger van minister Gessier wordt het lid der Volkspartei, Scholz, genoemd. In ondere kringen gelooft men echter, dut er een voor- loopige plaatsvervanger benoemd zul worden en dut eerst na de Rijksdagvcrkic-zingen een definitief besluit genomen zal worden. Een ander bericht houdt in, dat oud-minister Scholz, door den rijkspresident daartoe aan gezocht voor de eer, om Gesslcr's opvolger tc worden, heeft bedankt DE MIJNRAMP IN COLUMBIA alle arbeiders gered Uil Bogota wordt bericht, dat alle mijnwer kers, die Dinsdag in dc mijn bij Celi bvdolvcn werden, zijn gered. DE POLITIEKE TOESTAND IN HONGARIJE. Dr. Nagy keert de rcgecringspartij den rug toe. Dr. Emil Nagy heeft gisteren medegedeeld, dat hij uit de regeeringspartij treedt. De reden vun dezen stop is te zoeken in de heftige aan- /alalen, die de premier graaf Bethlen tegen Nagy in de conferentie der regeeringspartijen, die Donderdag is gehouden, richtte wegens een artikel, waarin Nagy de houding van de regeeringsvertegenwoordigers in de regeerings- vertegenwoordigers in de Zcvenburgsche op tantenkwestie cn de daaraan voorafgegane ac tie critiseerde. DE BEGROOTING VAN BERLIJN. Voor het eerst boven liet milliard. Volgens do Berliner Ztg. a. M. zal de jaar- üjksche begrooting van Berlijn dit jaar voor do eerste maal één milliard aan inkomsten en uit gaven overtreffen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1