de eemlandêq L. J. LUYCX Zn. BUITENLAND. Dinsdag 17 Januari 1928 26e Jaargang ivo. 170 DE PAN-AMERIKAANSCHE CONFERENTIE Siroop Famel A. v. d. WEG. i—LANGESTRAAT 25. Langestraat 49 - Tel. 199. Goedkoope aanbiedingen Zijden Stoffen en Fluweelen. LUCHTVAART AMERSFOORTSCü DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 0,!1,ndei> vo°' Amtrsfoort I2.10. Binnenland franco P*' post per 3 maanden f 3.- per maand I 0.75. per ueek 'met gram verzekering tegen ongelukken I 0.17'f, Afzonderll|ke nummers I 0.05. POSTRFKFNING 47910 TEI.EFOON INTERC 513 DIQECTEUR UITG E.VEQ: J.VALKHOFF PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, e|)ce roctr f 0-25 Llefdadlghelds-advertenliën voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra I 0.05 8UREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2A DE MOEILIJKHEDEN IN DE DUITSCHE METAAL INDUSTRIE DE STAKINGSACTIE BREIDT ZICH UIT H a 11 e 16 Jan. (V. D.) Het meerendeel ven de metaalarbeiders te Halle is in staking gegaan, tciwijl ook bij Lindner 1c Ammensdoif het bedrijf geheel stil ligt. In de overige be drijven wordt slechts door een gering percen toge van het personeel gewerkt. Als reden wordt opgegeven, dat de in de arbitrage ver vatte loonsverhooging van drie pfennig niet voldoende is. Men neemt evenwel aan. dat dezr staking slechts eenige dagen zal duren, dan de loonkwestie reeds te Berlijn behandeld wordt. De termijn van beslissing inzake al oi niet aanvaarding van dc arbitrage loopt Woensdag af, zoodat de arbeiders te vroeg in staging zijn gegnan. (Een ander bericht houdt in, dat dc staking waarschijilijk 50 000 man zal omvatten). Hal le, 16 Jan. (V. D.) Nadat de confe rentie der vertrouwensmannen in de gebiedt. Maagdenburg, Hall en Anhalt de uitspiaak had verworpen, hebben te Anhalt stemmingen ove? een onverwijlde staking plaats gehad, welke een overwegende meerderheid voor werksta king tot resultaat hadden Uit dc Oostelijke provincies zijn nog geen berichten over stakin gen ontvangen. In de districten Dusseldorf en Bitterfcld bestaan bijzondere overeenkomsten Maagdenburg, 16 Jan. (V D.) Ntat van welonderrichte zijde vernomen wordt, heb ben de heden te Maagdenburg plaats gehad hebbende stemmingen in de metaalindustrie tot dusverre tot resultaat gehad, dot ongeveer 90 pCt. van de metaalarbeiders zich tegen de op 12 Januari j.l. gevallen arbitrale uitspraak heb ben uitgesproken. Men rekent er op, dat de werklieden in het district Maagdenburg nog hedenmiddag den arheid zullen neerleggen. Nader wordt uit Maagdenburg bericht, dat het werk in de groote bedrijven is neergelegd en er ongeveer 20.000 stakers zijn. DE PRESIDENT DER VEREENICDE STATEN, COOLIDCE, HOUDT EEN GROOTE REDE EEN PLEIDOOI VOOR HET OPLOSSEN VAN CONFLICTEN ZONDER MAATREGELEN VAN GEWELD HET HEENGAAN VAN GESSLER. Pos tegen hei einde der week een beslissing 1c verwachten. Blijkens een mededeeling in de bladen heeft de rijksregeering het op hei oogenblik, in ver band met de landenconferentie enz. zoo vol- handig, 3at een beslissing omtrent de opvol ging van den afgetreden rijksweerminister vóór het eind der week niet is te verwachten. TELEGRAAF-CONFERENTIE. Londen, 16 Jon. (V. DSir John Gil- mour, staatssecretaris voor Schotland, treedt op als voorzitter van de heden bijeenkomen de conferentie inzake kabel- en radioverbin dingen, welke bijeengeroepen werd door dc regeering van het moederland, doch tevens bezocht wordt door vertegenwoordigers van de dominions, Ind^'ë en de koloniën. DE DROOGLEGGING VAN AMERIKA. New o r k, 16 Jon. (V D) Het depar tement van financiën heeft voor de tcnuitvoer- legging van de droogleggingswet tot dusverre 177 millioen Dollar uitgegeven. HET PROCES-KUNERT. Berlijn, 16 Jan (V. D.) Voor het sche pengerecht Berlijn-centrum is heden het pro ces begonnen tegen dan bankier Kunert, die beschuld gd wordt ven omkooping en docu menten verduistering. BRUTALE BANKOVERVAL. B e r 1 ij n, 16 Jan. (V. D.) Naar uit Belgra do gemeld wordt, hebben onbekend gebleven daders te Passarowitz ccn bewaker en twee politic-agenten der stadsbank neergeschoten en daarna de bank geheel uitgeplunderd. DE STRIJD IN NICARAGUA. Amcrikaonschc versterkingen. Managua. 16 Jan. (V. D.) Het eerste contingent der 1200 man versterkingstroeper. is Zondag te Cortino aangekomen, vanwaar het direct tegen Bandino zal worden uitgezonden EEN OPZIENBAREND SPIONNAGE-GEVAL Een zaak, die met gesloten deuren wordt behandeld. Londen, 16 Jon. (V. D) Voor dc Cen trnl Criminal Court te Londen werd heden be handeld de zaak tegen zekeren Thomas Mc Cartney, Britsch onderdaan en tegen George- Hansen, aangeduid als Duitsch student, die bei den worden verdacht van spionnage. De procu reur-genernal, sir Douglas Hogg, deelde mede. dat de feiten, welke bij het verhoor der virt getuigen aan het licht zullen komen, dermatF ernstig zijn, dat dit met gesloten deuren dien: te geschieden. Vervolgens zette hij uiteen, hoe verdochter, gepoogd hebben zich belangrijke gegevens be treffende de Britsche luchtstrijdkrachten te ver zamelen. De autoriteiten werden echter op de hoogte gesteld en nu werden wel gegevens ver strekt, doch deze waren onjuist en van geen beteekenis. Tevens bleek, dat Hansen buitenge woon spion was voor Rusland. Tenslotte werden beide mannen gearresteerd, verdacht van samenzwering tegen den staat- Bij de opening van het Pan-Amerikannsche congres te Havana heeft Machado, de presi dent ven Cuba, de afgevaardigden welkom ge- heeten; zonder echter een bepaalde toespeling te maken op de netelige Pan-Amerikaansche problemen, verklaarde hij, dat het Pan-Ameri- kanisme samenwerking voor den algemeenen vrede en een betere verstandhouding in zich duit. Coolidge knoopte in zijn redevoering uoi. bij Columbus en zeide, dat in den geest van Columbus heel Amerika een eeuwigen band van eenheid voelt, een gemeenschappelijke ei- renis voor de Amerikanen alleen. Tenzij allen de belofte inlossen, welke zijn reis voor dc menschheid inhield, zou zij voor immer nutte loos blijven. Dit is het lot, dat Pan-Amerikn gekozen heeft te vervullen. Als wc terugzien op hetgeen in de afgeloopen vier eeuwen be reikt is, aldus Coolidge, zien we dat We veilig kunnen zeggen, dat het westelijk halfrond nici tekort geschoten is in de taak, waartoe het ter- wille van de menschheid bestemd scheen. De vooruitgang volgt geen rechte lijn. Het is een ipeenvolging van golven We kunnen niet altijd up do koppen varen, moor in onze republieken wast het hoofdgetij van den vooruitgang dei menschheid nog steeds Het volk heeft zijn lot tn eigen handen genomen. Ten spijt van tijde- ijke ontmoediging, heeft het over het geheel genomen succes gehad De vruchtbaarheid vnn F-en maagdelijken bodem, een rijkdom van mi nerale formaties, een overvloed van water kracht, een menigte bevaarbare rivieren, alles <er beschikking van een volk met mogelijkhe- Jen, hebben een stoffelijke welvaart met zich febracht, grooter en meer verbreid dan het menschelijke ras ooit eerder te beurt is gevnl- en. Kunsten en wetenschoppen bloeien, de -oordcelcn van onderwijs en cpvoeding zijn wijd verspreid de godsdienstigheid kenmerkt •ich door oprechtheid Dc geest van vrijheid is algemeen. Vreedzaamheid en goede gezindheid hebben de bovenhand bij al onze naties. Een van onze grootste kenmerken is de besloten heid onderlinge geschillen te regelen, niet door •ot geweld onze toevlucht te nemen, moar dooi de toepassing van de beginselen van rechtvoar- 3igheid en billijkheid. De souvereiniteit van kleine naties wordt geëerbiedigd. Met het doel sterker waarborgen te geven voor de toene ming van het getal en de verspreidheid van de zegeningen dezer beginselen is dit congres bij eengeroepen. Democratie cn zelfbestuur. Onze heiligste took was en is de vestiging en de uitbreiding van den geest van democratie We zijn door en door verknocht aan het begin sel, dat het volk beter in staat is zichzelf te regeeren dan wie ook in staat is er het bewind over te hebben. Wij eischen geen onmiddellijke olmoaktheid op, maar wij verwachten gelei delijken vooruitgong. Onze geschiedenis be wijst, dat wij in die verwachting niet teleurge steld zijn. Het is beter dot het volk zijn eigen vergissingen mankt, dan dat een ander ze mankt voor het volk. Naast het beginsel van zelfbestuur zijn wc gehecht aan een politiek van vrede. Toen de republieken van het westelijk halfrond haar onafhankelijkheid verwierven, hebben zij ervooi moeten vechten. Moar toen zij haar rechten eenmaal hadden verzekerd, zijn zij er, de een haast evenzeer als de ander, op uit geweest de echten van onderen te eerbiedigen. Nergens in deze republieken zijn ooit groote militaire oi- ranisotics in stand gehouden voor de overwel diging of onderdrukking von andere naties. Wij hebben allen het prijzenswaardige denkbeeld Tekoestcrd van matige voorbereiding voor de lotionale verdediging. Maar het is iets anders gereed te zijn om in het uiterste geval onze rechten te verdedigen, don op geweld te steu nen, als de rede den doorslag moest geven. Wij hebben in zoo hooge mate den vrede on- dei onze republieken bewaard, omdat de de mocratieën vredelievend zijn. Zij zijn gegrond vest cp het verlangen het algemeen welzijn des volks te bevorderen, wat maar zelden door oorlogen gebeurt. In aansluiting daarop hebben we een geest van inschikkelijkheid, goeden wil. vertrouwen en wederkeerige behulpzaamheid aangekweekt. Waar zulk een houding over- heerscht, is het niet moeilijk practischc midde len te vinden om geschillen op te lossen De staatsmanschap van de Zuid-Amerikaansche epubüeken heeft op dit punt blijken van on- gemeene vaardigheid en geschiktheid gegeven De bestudeering van haar verdragen zal een van de fraaiste voorbeelden aan den dag bren gen von wederzijdsche overeenkomsten voot de beperking van bewapeningen cn de vermij ding van vijandelijkheden. In de ontdekking van de ware beginselen van internationale be trekkingen en de practischc geschiktheid ze in toepassing te brengen, hebben zij een zede lijke kracht en karaktersterkte getoond, waar voor de heele wereld ze in den grond dank baar moet zijn. De Pan-Amerikaansche con gressen worden gehouden om deze belangrijke beginselen te handhaven en uit te breiden. Alle hier vertegenwoordigde naties staan volmaakt op voet van gelijkheid. Gij gaat voori een nieuw geluid te laten hooren in internatio nale vergaderingen door een forum te vormen, waarep niet de zelfzuchtige belongen van en kelingen, maar het welvaren van allen ondei het oog wordt gezien. Wij moeten niet alleer. onze kracht, maar ook onze zwakheden zien. Het beste middel tegen verkoudheid, per flacon f 2.50 Voor Amersfoort bij: We moeten cen ruimen geest hebben; bovenal geleid worden door geduld, verdraagzaamheid ^n barmhartigheid, onze zustematies niet alleen beoordeelend naar wat zc imreikt hebben, maar ook naar datgene, waarnaar zij streefden. Geen antagonisme ten opzichte van andere organisaties. Het houden van dit congres, aldus ging Coo- idge voort, dat bijeenkomt ter overweging van maatregelen, van zuiver Amerikaansche strek king, sluit geen tegenstelling in tot eenig under werelddeel of eenige andere organisatie. Hel beteekent, dat de onafhankelijke republieken an het westelijk halfrond, bezield door dezelf de idealen en dezelfde zegeningen van vrijheid en vrede genietend, zich er van bewust zijn, da» er vele aangelegenheden van gemeenschappe lijk belang zijn, welke het best kunnen worder onderzocht en geregeld doo" h.-t vriendschap pelijk contact en onderhandelingen, noodig voor een gemeenschappelijke actie. Do persrelatics tusschcn de Ameri kaansche Staten. Wegen en luchtvaart. Met betrekking tot dit groote werk van be vordering van de inter-Amerikuonsche ver- tandhouding rust een zware verantwoordelijk heid op de pers van alle landen. Hoewel groot- v-ooruitgong is bereikt op het punt van volle 'igc voorlichting en onvroiingekomen beschou wing, zou een betere uitwisseling van nieuws zeel aan de wederzijdsche kennis en het wedei- zijdsch begrip toedoen. Dit hangt echter groo- telijks af van de toeneming vnn de verkeers middelen. De laatste tien jaar hebben op dr ount verwonderlijke veranderingen laten zien De schceovaurtverbindingen van de Vereer.igde Staten zijn zeer uitgebreid. De spoorwegve» bindingen maken het welhaast mogelijk Ui eenen door van de noordelijke grens der Vei- eenigde Staten naar de zuidgrens van Salvadoi, van Peru naar Patngonië te reizen. Ik hc-b hot congres der VereenigrL- S machtiging gevraagd idviseer~..de inge uit te mogen zenden* op dezelfde wijze, —narop wij militaire en maritieme adviseurs zenden, ais andere landen erom vragen, om bij den aanleg van wegen behulpzaam te zijn. Als aanvulling •'aarop zullen lucht verbindingen in bet lever worden geroepen, allereerst voor de overbren ging van de mail, waardoor tenslotte nnuwei cultureele cn commercieele banden gelegd zul len worden tusschen de republieken en betei wederzijdscb begrip tot stand gebracht. Hei congres overweegt voorstellen ter subsidieering van deze luchtwegen, die buigers van de Ver- eenigde Stater, van plan zijn te organiseeren. Bij deze inter-Amerikaansche samenwerking heeft de Pan-Amerikaansche unie. het perma nente orgaan van deze congressen, een be langrijke rol gespeeld. Deze internationale or ganisntie heeft onafgebroken gestreefd naar 't uitvoeren der overeenkomsten en resoluties, die de opeenvolgende congressen hebber» ge nomen. Haar nul breidt zich steeds verder ui: en ieder jaar wordt haar geschiktheid, om de Amerikaansche republieken te dienen, versterkt Geweld moet worden vermeden. Wat de politieke betrekkingen betreft, zijn de resultaten nog gunstiger geweest. Hel is bijna onmogelijk het opmerkelijke '■esultaat, dat de Amerikaansche republieken bereikt hebben ten aanzien van de bijlcgging van geschillen, op haar juiste waarde te schatten. Op het ge slacht van thans rust de verantwoordelijkheid het groote werk voort te zetten, dat onder zulke goede voorteckenen begonnen is. Wij hebben de wereld een groot voorbeeld gegeven door internationale geschillen, zonder onze toe vlucht te nemen tot geweld, op te lossen. Als deze congressen iets beteekenen, is het, dat zij ai onze volkeren meer bepaald en meer alge meen aan de macht der wetten onderwerpen De stichters van onze republieken zochten geen bijzondere voordeelen voor zichzelf. Do- zelfde belangelooze geest, die het gedrag i'an onze vorige congressen gekenmerkt heeft, heef» de Amerikaansche familie van naties in hoog aanzien bij de wereld gebracht. Onze republie ken zoeken geen speciale privileges voor zich zelf, noch woeden ze geleid door een dier be weegredenen van overheersching en beperking van de bewegingsvrijheid, die in andere tijden cn op andere plaatsen noodlottig geweest zijn voor vrede en vooruitgang. In het internatio nale systeem, dot gij vertegenwoordigt, bren gen de rechten van iedere natie overeenkom stige verplichtingen mee, bepaald door wetten, die wij als voor ons allen bindend beschouwen Door het zorgvuldig inachtnemen van deze wetten, die onze rechten bepalen en onze plich ten opleggen, is internationale samenwerking mogelijk. Dit legt op ons een voortdurende ver antwoordelijkheid, die niemand van ons uit don weg wenscht të gaan en waarvan de aanvaor- ding r'én van de voornaamste waarborgen voor de internationole vriendschap is. Met wet en edelmoedigheid als onze gidsen, met dat cvde geloof, dat slechts versterkt wordt als het offers veigt, zullen we tenslotte in de haven van rechtvaardigheid en trouw voor anker gaan Dezelfde stuurman, die naast den Grooten Ont dekker stond en dezelfde Wijsheid, die de stichters van onze republieken voorlichtte, zal met ons blijven. Nog enkele hizonderhedcn over dc opening van 't congres. N e W-Y o r k, I 6 J a n. (H. N Draadloos) Dc zesde pan-Amcrikaansche conferentie is vandaag te Havana geopend. President Coolidge begaf zich in gezelschop van den piesident der Cubaanschc republiek per aulo naar het nationale theater, om het congres te openen. Een groote mcnschenmenigte was op de been, die Coolidge tijdens zijn tocht leven dig toejuichte. Ook in het nationale theater werd Coolidge een geweldige ovatie gebracht De zaal was met ruim 5000 personen gevuld Het gehecle diplomatieke corps was aunwezig Bij den ingang van het gebouw ontstond zoo'n gedrang, dot mevrouw Coolidge van haar «nan gescheiden werd. Dat de gebeurtenissen in Ni caragua op het congres niet ter sprake zullen komen, staat thans vrijwel vast. De president van Cuba, die als gastheer an het congres optreedt, verklaarde, dat de confe- icntie niet als een soort terechtzitting kan wor den beschouwd, waar een vonnis zal worden ge veld over dc politiek der V. S. De commissie vergaderingen van het congres zijn niet open baar. DE CONFERENTIE DER DUITSCHE BONDSSTATEN. Een belangrijk exposé van dr. Petersen. Gisterochtend opende de rijkspanselier in de congreszaal der rijkskanselarij de landencon ferentie, waaraan alle rijksministers met hun staatssecretarissen (met uitzondering van dr. Stresemann, die ongesteld is), de rijksspaan- commissaris dr. Samisch, staatssecretaris dr Meissner en de vertegenwoordigers der landen deelnamen. Dr. Marx heette de aanwezigen welkom, wees op de historische beteekenis de zer vergadering in de zaal, waarin o.a. in 1878 het Berlijnsche congres is gehouden en schet ste in het kort dc taak der landenconferentie, waarbij hij verkianrde, dat de nieuwe rege ling der betrekkingen tusschen rijk en landen op een volkomen wederzijdsche loyauteit moet zijn gegrondvest Verder moeten de landen worden gesteund door het overnemen van ze kere regeeringsambton, door dc zoo spoedig mogelijke opheffing van enclaves cn exclaves en door in het rijk en de landen door middel van uitgebreide bestuursmaatregelen aanzien lijke bezuinigingen te verkrijgen. De rijksre geering verwacht volgens spr. van de beraad slagingen belangrijke resultaten. Na de mededeelingen nopens de regeling der werkzaamheden begonnen de redevoerin gen over de constitutioneele betrekkingen tus schen het rijk en de landen. Als sprekers treden op de president van den Hamburgschen senaat, burgemeester dr. Pe tersen, de Wurtcmbergschc staatspresident Bazillc, de Beicrsche minister-president dr. Held en zijn Pruisische collega dr. Braun. Het exposé van den Hamburgschen burge meester, dr. Petersen, culmineerde volgens de Voss. Ztg in het voorstel tot het benoemen eener commissie van deskundigen, die de in gediende ontwerpen over de hervorming van het rijk zou moeten onderzoeken, voorstellen zou moeten indienen en ze daarna ter goed keuring te bevoegder plaatse zou moeten de- poneeren. Deze commissie moet worden sa mengesteld uit politici, bestuursambtenaren, juridische deskundigen op staats»- en econo misch leven en ook van de werknemersorgani saties. Het voorzitterschap moet door een vertrouwensman van de rijksregeering en van de regeeringen der landen bekleed worden. De landenconferentie, die nu gehouden wordt, zou volgens Petersen de kwesties moe ten formuleeren, die aan de commissie zou den moeten worden voorgelegd en zij zou haar arbeidsterrein nauwkeurig moeten afbakenen In den loop van zijn rede behandelde hij reeds in het kort enkele voorstellen ter her vorming van het rijk. Hij kwam daarbij tot de gevolgtrekking, dal er over de détails der her vorming geen overeenstemming bestaat, maar dat alle voorstellen in de volgende grondbe- ginselen overeenstemmen het doorvoeren van het democratische be ginsel van de rijksgrondwet ook bij den in vloed, dien de landen op het rijk uitoefenen; de versterking van het rijksgezag; het vereenigen van het politieke streven in één enkel rijksparlement en zoodoende dus een toeneming der bestendigheid in het bestuuT van het rijk; de vorming van lagere en middelbare rijks- bestuurs-districten, wier macht geen doode letter- is; de vermindering van het aantal instanties, die naar de centrale regeering leiden en de hergroepeering van het rijk in onderdee- len, die cultureel, politiek en economisch le»- vensvatbaar zijn en binnen het kader van het rijk een eigen leven kunnen leiden. WEERBERICHT Matige tot zwakke verandèrlijkc wind, later uit zuidelijke richtingen, nevelig tot zwoar be wolkt, waarschijnlijk eenige regen met kans op sneeuw in het Noorden, weinig verande ring in temperatuur. Van buitenlandsch politiek standpunt uit, is deze weg echter niet begaanbaar wegens de herstelschuldon Wanneer het echter nu on mogelijk is, de tegenwoordige gebreken weg te nemen door de ontwikkeling der federalisti sche grondwetselcmenten, moet men de moge lijkheden van den eenheidsstaat overwegen. Dr. Petersen ging daarna de mogelijkheden na der verschillende voorstellen cn besprak speciaal her plan om vrije rijkslnnden met eigen landdagen en eigen landspresidenten te vormen Hij verklaarde, dot dir voorstel hem volstrekt onmogelijk schijnt, omdat het slechts mogelijk zou zijn dooi verbrokkeling van Prui sen Pruisen moet echter behouden blijven, tot het in het rijk kun opgaan. Dc omgekeerde weg is noodlottig. HOOGOVEN ONTPLOFFING REEDS ZEVEN DCODEN Uit Snnrbrucken wordt gemeld, dot door ern ongeluk op de Völklinger Hütte tot dusver 17 personen zijn getroffen, van wie er twee oj de plaats dood bleven, terwijl er later vijf aan hun wonden zijn bezweken. Oorzaak der ramp is waarschijnlijk een koolstofontploffing. Het herstel van de org- oven zal waarschijnlijk tot hor einde Jrzer maand duren. Tengevolge van de ontj jff 'ig zijn vele buisleidingen vernield, wonrdo'r cok andere ofdoelingen van het bedrijf voo ecni- gen tijd zijn stopgezet. DE RUSSISCHE OPPOSITIE TXVEE BRIEVEN ONDERSCHLPT DE VERBANNING VAN TR JTZKI De Prauda publiceert twee bripvei dié «oor dc Trotzki-ccntrale aan buitenlandr"he i in- hangers van Trotzlci toegezonden zijn De eerste brief stelt als een historisch fei een verraad van Sinofjef en Kamenef vr.st en noo- digt allen uit radicaal te breken mrt de capi- tulunten en zich af te scheiden vod allen die nog wankelen. De tweede brief zet «'e na han gers van de oppositie nan al het mcgcli.ke te doen, opdat ook leden der oppositi nan de congressen deel zouden nemen en hun stand punt verdedigen. Naar aanleiding van d uit sluiting der oppositie en hun verbanning moet in de sovjet-unie en de Komintern een groote oppositionede actie o: twikkeld worden. De Moskouschc correspondent van hr: Ber liner Togeblatt geeft in een bericht dd Zater dag bijzonderheden over de wijzigingen in de strafmaatregelen tegen de leideis der oppo sitie, waarovei in de bladen nog steeds het strergste stilzwijgen bewaard wordt, ofschoon de eerste bevelen reeds 10 dagen oud zijn Trotzki zou nu, krachtens art. 58 (contrarevo lutie) vnn het wetboek Tan strafrecht, nan Jjerny nan de Chineesch-Turke«tanschc grens gezonden worden en moet Zondagavond ver trekken. Rakofski wordt nnar Astrakan verban nen, Rndek naar Presbrnlensk' en de anderen zullen Zondag onder politietoezicht naar de Oeral vertrekken, waar hun de nadere bestem ming zal worden meegedeeld, die eveneens ge wijzigd schijnt EEN NIEUWE RECORD POGING VAN CHAMBERLI5 OOK DEZE MISLUKT Ne w-y o r k, 16 Jan. (V.D.) De Amerr kaansche oceaanvlieger Chamberlin is heden middag opnieuw opgestegen om het wcreld- duurrecord op zijn naam te vestigen. Hij wordt vergezeld door den monteur Williams. N e w-y o r k, 16 Jan. (V.D.) Chamberliï heeft ook zijn tweede poging om het wercld- duurrecord op zijn naam te vestigen, moeter opgeven Na een vlucht vnn drie uren landd» hij, daar zich tengevolge van den regen ijs op de draagvlakken had vastgezet. NIEUWE HOLLAND—INDIË-VLUCHTEN De Ned.-Indische Luchtvaart Mij., welk* zooals bekend I September a.s. haar bedrij zal aanvangen, heeft bij de Fokkerfabrieken hier te lande een viertal 3-motorige toestellen besteld. Men overweegt thans, volgens de Tel. om deze vliegtuigen, of althans één of meer ervan, door de lucht naar onze Oost over to brengen, waardoor wellicht binnen afzienbnren tijd eenige nieuwe Holland-Indië-vluchtcn zijn te verwachten. Definitieve beslissingen in dezen heeft men evenwel nog niet genomen

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1