L. J. LUYCX Zn. DE EEMLANDEQ Wosnsdag 1U Januari it\t* zbe Jsaigai g u. r/1 BUITENLAND. Langestraat 49 - Tel. 190. Goedkoope aanbiedingen Zijden Stoffen en Fluweefen. BINNENLAND X X X UIT DEN OMTREK. AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS pe' 3 voor Amersfoort f 2.10, per maand I 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) I 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INIERC 513 DIRECTEUR UITG EVER: J.VALKHOFT PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsoummer, elke regel meer f0 25 Llefdadighclds-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentlën „KEITJES bi) vooruitbetaling 1 5 regelo 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE PAN-AMERIKAANSCHE CONFERENTIE COOL1DGE DOOR DE AMER1KAANSCHE PERS GEPREZEN ZIJN VERTREK UIT HAVANA De Amerikaansche pers, zelfs die der oppo sitie, uit, aldus een telegram uit New-York, haai lof voor de rede van Coolidge op de Pan- Amerikaansche conferentie te Havanna en geeft uiting nan haar vreugde over de goede atmos feer, die het bezoek heeft geschapen. President Coolidge, vergezeld door de staats secretarissen Kellogg en Wilbur, heeft zich gis teren cp den kruiser Memphis ingescheept, mot bestemming naar Key West. En later ^erichi meldt zijn aankomst aldaar. Hij denkt morgen te Washington aan te komen. Het oordeel van de Engelsche pers. Londen, 17 Jan. (V. D.) De rede van president Coolidge op de pan-Amerikaansche conferentie wordt hier als niet al te bemoe digend beschouwd. Men is de meening toege daan, dut de rede aan de eigenlijke problemen is voorbijgegaan en zich practisch slechts be perkt heeft tot opsomming van de prestaties der verschillende Amerikaansche stalen. T7POGRAFENSTAKING IN MADRID. Een sommatie der regecring. De machine- en handzetters van een uitge versfirma te Madrid en van de bladen La Voz en El Sol hebben het werk gestaakt wegens in houding op hu'i loon ten behoeve van de in komstenbelasting De regeering heeft de sto kers gesommeerd den arbeid binnen 48 uur te hervatten op straffe van definitief ontslag. EEN PROFESSOR IN CHINA TERECHTGESTELD. Verdacht van communistische actie. Uit Peking wordt aan de Times bericht, dot Zondag na vier maanden militaire detentie professor Kao Jen-sjan en een student in het openbaar zijn terechtgesteld. Van de beschul digingen, die tegen hen werden ingebracht, noch van de wijze; waarop het proces tegen hen is gevoerd, is iets bekend, maar zij wer den gearresteerd, beschuldigd van communis»- tische actie Voordat zij werden terechtgesteld, werden zij door de straten gevoerd op wa gens, die door gewapende troepen werden be waakt. Kao Jen-Sjan, die zijn opleiding genoot aar» de hoogeschool van Columbia, in New York, was een tijdlang hoogleeraar aan de nationale universiteit te Peking. Onlangs stichtte hij de z.g. Jiwenschool, het eerste experiment in China met het Daltonstelsel. ONTEVREDENHEID ONDER DUJTSCHE BOEREN. Een dreigement. /Naar de Nord-Schlesw. Prov.-dienst ven- neemt, werden Maandag op een groote verga dering van de Rendsburgsche districtsgroep van boerenvereenigingen in Rendsburg, die door ongeveer tweeduizend deelnemers was bezocht, een reeks scherp geformuleerde eischen aan de rijks- en aan de stuatsregee- ring gesteld tot opheffing van den nood van den landbouw in die provincie, waarop voor 25 Januari antwoord wordt verwacht. In een mo»- tie werd verklaard, dat, als er geen of een wei gerend antwoord wordt ontvangen, de boeren dan zichzelf zullen beschouwen als menschen, die geen rechten en vanaf 1 Februari ook geen plichten hebben. HET NOORSCHE STORTING. Een rechtsche voorzitter gekozen. Het Storting koos gisteren zijn presidium Er moesten verscheidene stemmingen worden gehouden. Bij de tweede stemming kreeg de candidaot van de boerenpartij 25, de candi- daot van rechts Hambio 34, de candidnat der arbeiderspartij Hornstrud 56 en de candidoat van links Mowinckel 33 stemmen Bij de daar op volgende herstemming tusschen Hambro en Hornstrud werd Hambro met 83 stemmen ge kozen. Hornstrud kreeg 61 stemmen. GEHEIMRAT VON GLASENAPP. Geheimrat von Glasenopp, de vroegere vice- pr« sident van de Duitschc rijksbank, is gistermiddag op den Kaiser Franz Joseph Platz tegenover de Staatsopera, door een vrachtauto aangereden. Het slachtoffer werd in bewusteloozen toestand naar het ziekenhuis gebracht FRANSCHE LEENINGEN IN DE VER. ST. New ifork, 17 Jan. (V D)In welonder richte kringen te Washington verwacht men, dat de Federal Reserve Bank de Fransche re geering een crediet wil verstrekken ter stabh- liseering van den franc. Ook een Fransche lec- ning in de V S zou allen steun ondervinden, indien Frankrijk een desbetreffend verzoek zou doen. AMERIKAANSCHE IN- EN UITVOEREN. N e w y o r k. 7 J a n (H. N.) Blijkens de handelsbalans van de V. S. over het ofgeloo- pen jaar heeft de uwvoer een waarde van ruim 5 milliard vertegenwoordigd en de invoer van 4.3 milliard dollar, zoodat er een uitvoen-ovet- zicht van 3/4 milliard is. DE MAATREGELEN TEGEN DE OPPOSITIE IN RUSLAND TROTZK1 NAAR WJERNY VERTROKKEN Volgens een mededceling van den corres pondent te Moskou van het Berl. Tageolott is Trotzki inderdaad Maandagavond uit Moskou naar zijn verbanningsoord, Wjerny, aan de Chineesch-Toerkestanschc grens, vertrokken Genoemde correspondent had nog enkele dagen geleden een onderhoud met Trotzki, die o.a. betwijfelde, of eer» Engelsche linksche re geering met liberalen inslag een tegemoetko mende houding tegenover Rusland zou aanne men. Bij het afscheid zeide Trotzki tot den jour nalist met den humor van een verbitterd man: „Komt u mij eens in Wjerny opzoeken!" DE CHEMISCHE OORLOG DE BESCHERMING DER BURGERLIJKE EEVOLKING De drie secties van de internationale confe rentie ter bescherming' van de civiele bevolking regen den gasoorlog, die te Brussel wordt ge houden, hebben gisteren de algemeene vraag stukken in bizonderheden bestudeerd. De eerste sectie besprak het vraagstuk dei yemeenschappelijke beschutting (ondergrond sche lokalen, ventilatie en speciale architectuu» voor huizen); de tweede bestudeerde de kwestie der beschermende maskers en kleeren en de voorlichting van het publiek; de derde besloot, dat de Roode Kruisorganisaties een program zullen opstellen met betrekking tot de indivi- dueele en collectieve bescherming Er was sprake van een centraal laboratorium te Genève te vestigen en er werd geadviseerd in elk land een gemengde commissie te vor men voor dc studie van de beschermingsmoat- tegelen onder de bevolkingen zelf. DE POLITIEKE TOESTAND IN LITAUEN DE OPPERBEVELHEBBER ONTSLAGEN Warschau, 17 Jan. (V. D.) Volgens be richten uit Kofno is gisteren de opperbevel hebber generaal Zoekauskas bij decreet van staatspresident Smetona uit zijn functie ontzei. Dezen maatregel schijnt verbond te houden met de poging, door luitenant-kolonel Petroe'is in 1927 ondernomen, om den president te dwingen tot het vormen eener coalitieregeering, voor welke affaire generaal Zoekauskas zich eveneens geïnteresseerd heeft. EEN PLEIDOOI VOOR VERLAGING VAN AMERIKAANSCHE INVOERRECHTEN. New York, 17 Jan. (H.N.) Bij den Ame- rikaanschen senaat is een motie ingediend om een aantal invoerrechten terstond aanmerkelijk te verlagen, ten einde zoowel met de belangen van den landbouw als met die van de in dustrie rekening te houden. Nader wordt gemeld, dat het Huis vun Af gevaardigden voor onbepaalden tijd met 183 tegen 163 stemmen de discussie heeft uitgesteld over de Maandag door den senaat aangenomen motie, waarin onverwijlde verla ging der douanetarieven wordt gevraagd. DE Z.G. TERDOODVEROORDEELING VAN DEN PAUS. Een Russische tegenspraak. Het Russisch Telegraofagentschap spreekt het bericht van een Italiaansch blad tegen, als zou den paus een dooi de sovjets tegen hem geveld doodvonnis zijn toegezonden. HET ENGELSCHE VLOOTPROGRAM. Verdere beperking. De Britsche regeering heeft besloten opnieuw in het kruiserbouwprogram te schrappen. Ge- 'ijk reeds werd gemeld, zal er vóór 31 Maart een kruiser van 8000 ton te Devonport op sta pel worden gezet. In plaats van nu echter in 1928/29 drie schepen van deze klasse op stapel te zetten, zal dit slechts met twee geschieden. DE CONFERENTIE DER DUITSCHE BONDSSTATEN. Berl ij n, T7 Jan (H. N De conferentie van de vertegenwoordigers van het rijk met die van de Duèsche landen is vanmorgen om 10 uur voortgezet. Beraadslaagd werd over de gisteren uitgebrachten referaten en corefe- -aten, waarover dc ministerpresidenten van Saksen, Baden, Pruisen, Oldenburg, benevens de staatsministei van Thüringen, de Pruisische minister van financiën enz. het woord voer den Door het uitvoerige debal zullen punt 2 en 3 van de agenda eerst vanmiddag behan deld kunnen worden, zoodat er geen sproke van is, dot de conferentie reeds vanavond zal kunnen afloopen. OPNIEUW AANSLAGEN IN ZUID-SLAVIË. Op militaire gebouwen. Onbekend gebleven d-»4ers hebben een aan slag gepleegd op het n toire depót in de buurt van Belgrado. Op het militaire magazijn 1e Mladenovac werd eveneens een aanslag ge* pleecrd GEHEIMZINNIGE BRANDEN TE WASHINGTON MEN VERMOEDT BRAND STICHTING Een tot nog toe ongekende reeks bronden te. Washington, die Maandagavond uitbraken en tot gisterochtend vroeg voortduurden, zijn, naar men vermoedt, het werk van brandstich ters. Er hadden vier groote branden plauts, waarvan twee in de zakenwijk, en een aantal kleinere. Vele keeren werd valsch alarm ge slagen. Persoonlijke ongelukken hadden nie\ plaats. Volgens een eerste raming beloopt de schade honderdduizenden dollars. DE HOOGOVENONTPLOFFING TE VÖLKLINGEN. ^Thuns negen dooden. Het H. N. meldt uit Soarbrückkcn, dut van nacht nog twee arbeiders oen de opgeloopen verwordingen zijn overleden, zoodat het aan tal slachtoffers thans 9 bedraagt. HEI PROCES-KUNERT. Een omkoopings-affairc Tc Berlijn is, zooals wij reeds hebben ge meld, Maandag het proces begonnen tegen den bankier Kunert, beschuldigd in 1925 Hen Justizinspektor Bahlke en den Justizobersckre- tür Rcssei te hebben omgekocht. Hij had hen bewogen dc dossics betreffende een tegen hem gevoerd proces te stelen en aan hem te doen toekomen, zoodat hij ze kon vernietigen Beide ambtenaren zijn daarvoor reeds gestraft. Kunert had vóór den oorlog een gevangenis straf van zes maanden ondergaan. Later had hij zich een groot vermogen verworven, was directeur eener bank geworden en had de dochter van een generaal uit een oude Prui sische adellijke familie gehuwd. Om te voor komen, dat zijn vroeger leven bekend werd, wilde hij de bedoelde dossiers doen verdwij nen Kunert verklaarde bij het verhoor, dat hij uit noodweer had gehandeld, daar zijn vijan den het gebeurde tegen hem wilden uitspelen cn hem zijn aandeelen in een maatschappij door chai tage hadden willen aftroggelen. Door bemiddeling van de politie had hij getracht de dessiers in zijn bezit te krijgen, welke even wel in verkeerde handen waren gevallen. Van wege de justitie werd verklaard, dat zij de dossiers had moeten afgeven, daar de politie ze had opgeëischt. HST GESTOLEN VLIEGTUIG. In Polen teruggevonden; de daders gearresteerd. De correspondent der N. R. Ct. te Praag meldt De twee ontslagen leerlingvliegers, waarvan gisteren gemeld is, dat zij er met een vliegtuig, hetwelk zij uit dc vliegschool te Prossnitz ont- vreemddden. van door gingen, hebben in Po len bij Lublin door benzinegebrek een nood landing moeten maken. Zij lieten de vliegma chine ii. den steek om zelf een veilig heenko men te zoeken, doch zij zijn door de Poolschc nnutoriteiten weldra gearresteerd De machine zal naar Tsjecho-Slowakije worden terugge zonden. DE INDONESISCHE STUDENTEN. De gevangenhouding opnieuw verlengd. De derde Kamer der Haagsche rechtbank heeft heden in de zaak van de Indonesische studenten, die zijn aangehouden als verdicht van opruiing, dep termijn van gevangenhou- dig wederom met 30 dagen verlengd. NEDERLAND EN ZUID- AFRIKA UNIE VAN OUD-STUDENTEN VAN NEDERLANDSCHE EN VLAAMSCHE UNIVERSITEITEN GEN. HERTZOG, DE EERSTE MINISTER, EERE-PRESIDENT In Zuid-Afrika word eenige maanden gele den de „Unie van Oud--Studenten van Nede*"- landsche en Vlaamsche Universiteiten" op gericht. Zij zocht onmiddellijk nauwere uunrakiog met het Studiefonds voor ZuidrAfrikaansche Studenten, welks secretaris ptof. dr. J. W Pont, die in 1898, dus 30 jaar geleden, voot het eerst als zoodanig optrad, met al deZe stu denten in nauwere aanraking is geweest en onlangs feestelijk door de Kuapsche afdeeling werd ontvangen. Zij heeft groote plannen voor do toekomst Zij hoopt beurzen te stichten voor Af"'knners, die in Nederland of Vloanderen wenschen te studeeren en wellicht ook voor Nederlanders, die zich non één der Zuid-Afriknansche Uni versiteiten vooi een positie aldaar, wenschen voor te bereiden. Zij vindt sympathie en steun bij yelen. En nu heeft de eerste minister, dr. J. B. M Hertzog, die in 1892 te Amsterdam p.onve- veerde op een proefschrift over „De Income Bend, zijn rechtskarokter cn waarde zijner economische en juridische beginselen" zich de benoeming tot eere-president van de Unie loten welgevallen. Dit is een blijde tijding. xv >5* OVERBOORD GESLAGEN. Heden is in een vliet onder Stompwijk de 26-jarige schippcrsknech* M. H overboord ge slagen en verdronken. Hij laat een vrouw met 3 kinderen achter. OPVOEDING VAN HET KIND. Een bond ter behartiging van de belangen van het kind. De Bond ter Behartiging van dc Belangen van het Kind is een federatie van vijf en der tig aangesloten organisaties, die allen werk zaam zijn cp het gebied van de opvoeding en de belangen van het Kind. Het doel von den Bond is om, naast het pro»- pageeren voor en het bevorderen van alles wat de opvoeding in den ruimsten en meest vooruitstrevender zin bevorderen kan, inlich tingen en gegevens op dit gebied te verschaf fen aan de besturen en leden der aangesloten vereenigingen, zoowel als aan het publiek. Om dit doel te bevorderen heeft de Bond een „Opvoedkundig Bureau" opgericht, dat sinds T926 is gevestigd in eenige lokalen van het Gemeentelijk Schoolgebouw aan de Colen- zostraat te 's-Gravenhage. Bij de vele moeilijkheden en problemen waarvoor bij de moderne opvoeding cn het kind van dezen tijd ouders en opvoeders wor den gesplantst, is deskundige voorlichting dik»- wijls van groote beteekenis. Het Bureau van den Bond is in het bezit van ccn archief en een goede boekerij Aan personen of instellingen die naar het oordeel van het Bestuur on- of minvermogend zijn, kunnen inlichtingen of hulp worden ge geven. CONFERENTIE VOOR KINDERSTUDIE. Van 8 Februari—28 Maart (e 's- Grovenhage. Tusschen 8Februari en 28 Meart zal te 's- Giavenhage de tweede conferentie woiden gehouden van de Stichting voot Kinderstudie. Het programma luidt als volgt 8 Februari in de Aula der Gem H. B S- Nieuwe Duinweg, Scheveningen, prof Ph. Koh^stnmm Onderwerp Het werk van p»of. dr. William Stern. 27, 28. 29 FeKruan 8 hut in het gebouw de Ruijterstrant 67, prof. dr William Stern uit Hamburg. Onderwerpen 27 Februari Psychologische Grundzügen des EntwicVlirngsalteis 28 Febtueri Vom jugend- lichen Selbstbewustsein und von den Jugend- lichon Idealbildungcn 29 Februari Psycholo gie des Grmeinschafts-und Liebeslcbens. 14 Maart 8 uur in de Aula der Gem H, B. S Nieuwe Duinweg. Scheven'ngen, prof. dr. Ph Kohnstamm. OnderwerpNieuwe stroomin- gen in de kinderpsychologie. 27 Maart 7.45 uur in de Schoolbioscoop, Hoefkade 632, prof dr Kurt Lewin Ondeiwerp: Übing and Süttigung in ihrer Bedcutung für die Ptida- gogik (Voordracht met film). 28 Maart 7 45 uur In dc Schoolbioscoop, Hocfkade 602, prof. dr Kurt Lewin. Onderwerp Trirb und Affectauszcrungen psyrhoputhischer Kinder verglichen mit Normolen und SchwachsJnni- gen. (Lezing mei filmj. RECHTSPOSITIECONGRES „ALGEMEENE". Het bondsbestuur van den Algemeenen Ne- cterlandschen Bond van Handels- en Kantoor bedienden besloot tot het beleggen van een Rechtspositiccongres, te houden op Zondag 11 Maart a.s. in den Haag In dit congres zullen naar aanleiding van het indertijd te Montreux vastgestelde internatio nale program behandeld worden: Regeling op zegtermijn; regeling schadeloosstelling bij ont slag; het concurrentiebeding; het pensioen- viaagstuk, en het al meer voortwoekerend alleen provisiestelsel voor reizigers. Naast den bondsvoorzitter zal een buitenlan der het woord voeren, terwijl tot bijwoning van het congres worden uitgenoodigd de ministf rs wan Arbeid en Justitie, dc S. D. Eerste en Tweede Kamerfracties, het bestuur van het N V. V. enz. WEERBERICHT 18 JAN. Hoogsto stand 778,5 te SUira. Laagste stand 735.3 te Reykjavik. Verwachting tot den avond van 19 Januari: Zwakke tot matige O. tot Z.-Oos telijke wind. nevelig tot betrokken, later wellicht opklarend, weinig of geen neerslag, temperatuur om het vriespunt TEGEN COMBINATIE VAN ONTVANGERS KANTOREN. De afdeeling Gelderland van dc broederschap van rijksontvangers heeft haar afkeuring uitge sproken over de voorgenomen combinatie van ontvangerskantoien. Het gevolg van deze com binatie zou zijn, dat de ontvanger zijn arbeids veld niet meer kan overzien. Men meent dot zijn ressort hoogstens 80.000 menschen mag bevatten. 1 MEI. Het partijbestuur van de Communistische Partij Holland heeft, blijkens de Tribune, een brief gezonden aan verschillende organisaties, o.a. de S. D. A. P., het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen en het Nationaal Arbeids secretariaat, waarin wordt voorgesteld, den ko menden I Met-dag in ons land te maken tot een jpMneenschnppclijke demonstratie van de Neder- ondsche arbeiders tegen de Nederlondscho hourgoisie. De wijze, waarop wij dit tot stand moeten brengen en de leuzen, waaronder deze demonstraties moeten plaats hebben, kunnen, aldus het bestuur, in gemeenschappelijk over leg der deelnemende organisaties worden vust- gesteld. GIFTEN EN LEGATEN. De Hervormde Stadszending te Amsterdam heeft wederom een gift van 1000 ontvongen- De diaconie der Remonstrantsch-GcTef Ge meente te Rotterdam heeft van wijlen m?vr J. F Pannot, geb. ven Ede van der Pols, te s-Cïrnvenhage, een legaat ontvangen van 5000. HET MIDDENDAM-TERREIN. Praeodvics oo een voorstel uil het jour 1925. Door het Amstordomsche raadslid Gulden werd 23 Juli 1925 een voorstel ingediend, waar bij B. en W. werden uitgenoodigd om indien de op het vermelde tijdstip loopende onder handelingen met de hotelcombinatie over het verkrijgen van het recht van erfpacht op her vermelde terrein geen resultaten mochten op leveren met voorstellen te komen om op het Middcndomterrein van gemeentewege een ge bouw te stichten, bevattende o. m. op den be- gnnen grond een café-restaurant en op do bovenverdiepingen congres-, vergader- en receptiezalen. Door B. en W. van Amsterdam zou op het voorstel proc-advies worden uiige- bracht als de onderhandelingen met de hólol- combinatie niet tot een gunstig resultaat moch ten leiden. Er is, zeggen B. en Wgeen over eenstemming bereikt en zij brengen thans prne- ndvies uit op bovengenoemd voorstel. Dit prae-advies luidt afwijzend, omdat B. en W. meenen, dat het niet tot de taak der ge meente behoort een dergelijk gebouw te stich ten. Bovendien vinden «zij het terrein voor het doel te klein en de ligging ongeschikt. HET RIJKSWEGENPLAN UIT DE BEGROOTINC VAN HET WEGENFONDS VOOR 1928 DE PLANNEN VOOR DE PROVINCIE UTRECHT Aan het wetsontwerp tot vaststelling van de begrooting van het wegenfonds voor 1928 ont- leenen wij ten aanzien der provincie Utrecht het volgende Op hot wegvak Amersfoort--Hoevelaken van den Rijksweg EemncsAmersf Hoevelaken werd in 1927 een aanvang gemaakt met do vernieuwing en verbrccding der klinkerbestro- t'r.g. Met hot thans aangevraagde bedrag van 10000 zal die verbetering zijn voltooid. Aon de verbetering tusschen Soest cn Amersfoort kan in 1928 een begin van uitvoering worden gegeven, waartoe 100 000 wordt aange vraagd. Op den Rijksweg Amersfoort—Rcnswoude zol in 1Q28 een deel der klinkerbcstrat>ng van het wegvak Amersfoort—Woudenberg worden vervangen door een gesloten verharding en naast de nieuwe verharding zullen rijwielpaden worden aangelegd. Hoewel de weg UtrechtAbcoude niet ge schikt wordt geacht om tot een weg voor door gaand verkeer te worden omcrebouwd. ligt het in de bedoeling om de bestaande verharding gaandeweg te verbroeden tot 6 M., waartoe voor T928 247.000 wordt nood'g geacht, om op de gedeelten, waar voldoende breedte beschikbaar is, afzonderlijke rijwielpaden te maken en om te zwakke en te smalle bruggen te versterken cn te verbreeden, een en ander om aan de verkeersbehoeften tegemoet te ko men tot dnnrin door nieuwen wegaanleg zal zijn voorzien. In afwachting van geheele verbetering van den weg UtrechtHarmeien als onderdeel von

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1