DÉ EEMI ANDEIÏ L. J. LUYCX Zn. I Vervaardigen van Vrjdag 20 januari tazö kbe J^aitjaig u. i/3 DE DUITSCHE BEGROOTING lanrestraat 49 - Te'. 190. N.V. MIDDENSTANDS-BAN Deskundige voorl chtlng b'j den aan- en verkoop van Etfecien. Verhuring van Lips safe-lokelten Verzilveren ven coupons Kande'scretfieien incasseeiingsn Spaar-deposito's rente 4% •>s LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS pei 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken» f 0. 17'/j« Binnenland franco per post per 3 maanden f 3. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTRKKKNING 47910 TEI.IFOON 1NI ERC 513 DIRECTEUR UIÏGEVEQ. J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN van I —4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. - elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advertentien voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiön „KEITJES bi) vooruitbetaling 5 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.- Ilewijsrumme» extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE RIJKSMINISTER VAN FIN ANCIEN DR. KOHLER CEEFT EEN EXFOSE HIJ GEWAAGT VAN DEN VOORUITGANG VAN 'T ECONOMISCHE LEVEN Gistc-Ten begon de Duitsche rijksdag roet de eerste lezing der bcgrooting voor 1028. De rijksminister van financiën dr. Köh!er leidde de besprekingen in met een red*?, xvanrin hij ze'de er naar te zullen streven den toestand volkomen openlijk en duidelijk uiteen te zetten. Toen ik, aldus de minister, in Fobru-'ri 1927 het ontwerp-begrooting voor dat jaar indiende, kon men over den economise'hen en fh arrieelen toestand niet znnder bezorgd heid spreken. De crisis van 1925'26 had on der djn invloed der Engelsche mijnwerkers- steking weliswaat p'nnts gemaakt voor g'm- stigei omsland gheden, doch het was rog niet te voorspellen of de verbptering zou aan houden, wanneer er na de Engelsche staking weder normale toestanden zouden ontstaan De gerieve opbrengst v«n den ocgst in 1926 beïnvloedde de binnenlnnd^che koepkincht en de binnenlondsche kapitaalvorming was niet voldoende om te voordien in de kapitaalbe hoeften van het bedrijfsleven. Vooral was het aantal wcrkloozen nog ontstellend groo* De manndelijksche uitgaven voor de werk- loozenondersteuning, die van I April 1927 gehee ui it rijk^mddelen werden bestreden, bedroegen ongeveer 40 millioen mark Vol- doomde middelen daarvoor kwamen op de begroooting echter niet voor Aan ambtenn- ten en oorlogsinvaliden werden bij herhaling toezeggingen gedaan Zij, die door de licjui- datie waren benadeeld, eiscMon een spoedige regeling Vanwaar de middelen voor dat al les moesten komen, kon wegens den toenma- Ügen economisch en toestand niet worden ge zegd Od de bogrooting was daarvoor geen pLats Tk moest indertijd aan mijn bezorgd heid uiting geven Mijn opvatting werd vol komen gedeeld, door tal van economen van naam. Dat ik toen reeds verklaarde, dot een verhocg:ng der ambten.aarscalarisssen en dcT genoemde schadevergoedingen noodzakelijk was en dat wij ons daarmee m den loop van hei jaar moesten bezighouden, geschiedd* omdut ik van oordeel was, dat dit een oprui mt irgsjnar moest zijn en dat dit vraagstuk in het groote werk van d^n wederopbouw no de inf'at:e een sluitsteen moest worden. Oorlog en infatie hadden het geheele economische leven in een zeer emstigen toestand ge bracht. Dat nochtans de aan het rijk gestelde «isehen in d"n loop van heet jaar 1927 kon den worden vervuld is een gevolg van den onvoorzienen vooruitgaing van het ecore™ sehe leven De predvet'e steeg op bijna ieder gebied De 1 5 millioen werkloozen kenden geleidelijk te werk wo'd-m gesteld De Ico nen stegen, het aantal fnill'sset^onten dnai- de en bedroeg in September 1927 minder dan de he'ft van het jaargem:ddelde vun 1913. n 1 369 De inleggr'dcn d°r si>aark-in- ken nanne-> toe van 2 9 in bTov 1926 tot 4 4 rri'liard in Oct. 1927 (d i. 23 pet ^or inlegge'den van het jaor 1913). Een jaar van goede conjunctuur ligt ach ter ons Het leverde voor de rijksfinanciën twee verblijdende resul4nten on. De miJdelen voor de wprkloozenondersteuni^g werden in veel mindere mafe gcbru'W don was verwacht n 1 slechts 270 van de 450 millioen, zoodat 780 millioen werd bespaard In de tweede plaats was de opbrengst der belastingen en accijnzen veel hooger. In de negen maanden van April tot Decem ber T927 hebben de belastingen op het bezit en het verkeer, de douanerechten, enz. te zamen 6 3' milliard opgebracht, d.i, 5000 millioen meer dan de raming. Ik heb dus ge lijk gehad, toen ik in Octobci de hocger»- opbrengst voorzichtig op 3C0 350 millioen «■chatte, Destiids werd ik wegens mijn, naar het heette, lichtvnnrd'ge raming scherp aange vallen Aan de landen is in deze drie kwar talen 83 millioen meer toegewezen dan de gewaaiborgde som De hocgere opbrorgsr van 590 mil'ioen wordt grootendeels opge bruikt doo» de suppleto re begrootiing Daa'- in worden ongpveer 160 millioen gevmagd voor de verhocg'ng der invalHennensieenen en ambtenaarssalarissen, verder 160 millioen voor betal'ngen irgevc'ge de wet cp de oorlogsschadnvergoeding Dnaibij komen bij dragen voor de grensbescherming, voor Ocs'- Pruisen, voor vergoediing en stnrmschnde in Saksen. Pommeren, enz Er zal nog een som van T50 n 189 mil'ioen overblijven. Het jaar 1927 zal du~ hetzelfde overcchot opleveren als het jaar 1926 In het geheel zal de ht— groot-ng in evenwicht zijn. hetgeen een voor uitgang is ten opzichte van 1926, toon er tengevolge van uit vorige juren overgenomen tekorten, een deficit was van 200 millioen mark. M°n heeft mij verweten, aldus spr dat ik in Februari d«n toestand te Zwart heb af geschilderd Niet ik ben evenwel van mce- ning veranderd. maar de economische toe stand is gewijzigd. De bogrooting voor 1928, de eerste waar in met de normale door het plan-Daves op gelegde lastpn rekening wordt gehouden, noemt de m'nmter een ware ,.bezu>igin<rs- begrooting". Ondanks de nieuwe gedwongen uitgaven is het gelukt ze zonder belasting- verhooging in evenwicht te brengen. De behoeften des ri'ks vooi zün gezamen lijke bestuurcdoe'enden (vóór den oorlog ongeveer 2 4 milliard, in 1926 2 5 milliard) ziin in de nieuwe begrooting gednn'd tot c.a 1 7 mP'iard In de bu'tengewene begrooting is bereikt, dat geen n'puwe marhtigirg tot een leenirg ncc/ka is De begroot'ng vcor 1928 s'uü met 9 356 reilk>rd aan gewone, met 146 reillioeTi aan buitengewone uitgaven, totaal 9,/2 mil'iard aan "inkomsten en lo'^aycn D"'t beteekent oen vet hoog Tg van 367 millioet. in vergeilij'irg met het voorafornande jaar dus een ver borging, die neg n'et gobjk «ït.nnt aan d* voibe<-gjng der «-cbad^vorgopd -ngs. lasten met 396 millioen Rekening houd---da met de vermoede'ijke eindcijfer^ Van 1927. zullen dp totna'-uitgaven van 1928 c.a. 100 millioen lager zijn. De holasting-T.brPnrrSt wordt tegenover de ontvangst van 1927 942 mill oen hooger ge schat. Deze hocgere sohattirg, die op hej rorste gozrht nogal erg lijkt, krijgt een an der aandien. wanneer men overweegt, dal de werkelijke opbrengst over 1927 «"een al een netto-overschot van ongeveer 500 millioen cp'evride De schatting van de belasting-orbrergst wordt aargegpven door de beoordeelTg vin dim ecrnom'cchen toestand Do conjunctuur schij.nl haar hoogtepunt te hebben bereikt, maar er zijn geen aanwijzingen voorhai den, dat er een belanngrii'-e terugs'og of een cri- s*s od komst zou zijn Een duurtc~psycho.se zou bet grootste gevaar heteekenen. dot z.ioi voor ons economische leven op het oogon- blik zou kunnen voordoen. BELGITS MILITAIRE ORGANISATIE HET LEGER NIET VOLDOENDE TOEGERUST In de Belgische gemengde militaire commis sie heeft generaal Galet, chef van den genera- len staf, een uiteenzetting gegeven van de geo- graf'sche positie van België. Het nieuw poli tiek statuut van België, zoools dit door het verdrag van Versailles is geschapen, heeft niet in de laatste plaats de positie van Belg'ë moeilijker gemaakt. De generaal besprak de gevolgen van het accoord von Locarno en verklaarde, dat het voorkomen van oorlog en het handhaven der gevechtslinie aan de grens het doel van de militaire organisatie van Bel gië moet zijn. Vervolgens zette de generaal den mil'toiren topstand van België uiteen en toonde aan, dat het leger over onvoldoende hoeveelheid materiaal en munitie beschikt. Verschillende leden vroegen om de com missie in kennis te stellen ven de clausules van het Fransch-Belgisch militair accoord. Dit verzoek zal de regeering worden voorgelegd EEN REDE VAN CHAMBERLAIN. Te Birmingham heeft sir Austen Chamber lain in een rede gezegd, dat no het verdrag van Locarno Frankrijk, Duitschland, Italië en Engeland hebben samengewerkt voor den vrede in de wereld. Als men terugziet op drie jaren van groote verantwoordelijkheid blijkt, dat Europa meer vreedzaam is, dan toen de tegenwoordige Engelsche tegeering aan het bewind kwam. Ook de situatie in het Oosten is meer be vredigend. De Chineesche zaken ziin verbe terd De ernstigste phase van de Chineesche revolutie schijnt voorbij, nu de Russische in vloed in China is gebroken. DE EENJARIGE DIENSTTIJD IN FRANKRIJK INWERKINGTREDING OP 1 NOVEMBER 1930 Dj, Fransche Kamer heeft gisteren met 332 u gen 181 stemmen een socialistische motie verworpen, waarin de schrapping werd ge vraagd van het artikel in het recruteeringsont- werp betreffende den datum van het in werking ireden van den diensttijd van één jaar. Na met een belangrijke meerderheid ver- sche'dene amendementen te hebben verworpen, heft de Kamer met 410 tegen 20 stemmen het tegeeringsontwerp aangenomen, waarbij I No vember 1930 wordt vastgesteld als datum van het in werking treden van den éénjarigen diensttijd. EEN ONDERSCHEIDING. Londen, 19 Jan. (V D.) De koning heeft di. Castellani. directeur van de tropisch-gp- neeskurjdige afdceling van het Rcss-insl turn •*n het hospitaal voor tropische ziekten te Lon den benoemd tot Knight-Commar.der in de orde van de St Michael pn S» George. Di Castellani, die reeds vele juren in Engeland woont, heeft zich groote vermaardheid weten te verwerven door zijn onderzoekingen naar de oorzaken van slaapziekte en tropische kwalen DE VOORUITGANG DER TELEVISIE. Londen, 7 9 Jan. (V. D.) Naar med°ge- deeld wordt, is tusschen Lenden en New York een vaste televis'everbind'ng to t stand ge bracht, waardoor hel mcgeliik was, dat gedich ten en handen aan trene zi:de van den Atlan- tischcn Oceaan konden worden waargenomen Hcewel de lijnen neg vrij vaag ziin, bestaat er alle boon, dat hier in binnen niet al te langen tijd verbetering zaJ worden gebracht voor Amersfoort cn Omstreken Langegracht No. 4 Teisïoon 304 AMERSFOORT DE VERHOUDING TUSSCHEN FOLEN EN LITAUEN WEINIG KANS OP VRUCHT DRAGENDE ONDERHANDELINGEN Omtrent de kans op het aanknoopen va- ilausch-^colsche crderhande.ingen verklaar de Geneefsche vertegenwoordiger van he' 'oolschc telegiaafnger.tschap Zoolang -> geen radicale verandering ko.nl tn de Litnusch' openbare 'mening zooals zij ich uit in ce pers, volt er niet te rekenen op vruchtdragende besprekingen tusschen 2e- len en Litauen. Polen heeft in zijn nota zee bepaalde voorstellen gedaan inzake plants 'ijdstip en program der onderhandelingen ei zal natuurlijk op de Litausche nota, waai var iet afwijzend Lua'ter doorzichtig is,, i 'twoor den, maar noch uit eigen beweging 'ei' inde ■mndiingen op het aanknoopen van onderhort 'eïinjen, noch den Volkeboudsiaad bij zijn is. bijeenkomst met een klacht lastig vallen Naar de Pr'eglond NVieczernv mededeelt, zou het te Warschau ontvangen Lile.usche antwoord op de Poolsche nota als een besi- voor verdere onderhando'ingen kunnen wor den beschouwd Volgens een inlichting van het blad A B. C zullen de Poo'sch-Litousche besprekingen de volgende maand te Hu sing- ors of Stockholm plaats hebben. Een afgewezen verzoek Gisterechtend is de Geneefsche ertegen .voordiger van het Poolsche telegraofag^rt schap uit Kofno te Memel aangekomen. Zijn verzoek om' zijn visum met een week te vei engen, werd in Kofno afgewezen. DE VOLKSTELLING IN DE RUSSISCHE TOENDRA. De volkstelling in de toendra (het moeros- sengcbLd in het hooge Noorden) is goëind'gd. Do arb id van de tellers duurde 19 maanden Het gebied beslaat 1470 vierkante werst en wordt bewoond door slechts 25000 nomaden van verschillende stammen (Toengoezen, Sa- mojeden, Cstjaken, Jcnisejers, enz.) De 14 lel- lers hebben dat gebied zoo verdeeld, dat elk hunner een ongeveer gelijk deel te onderzoe ken kreeg Zij onderhield n. contact met elkaar op verschillende wijzen, o a door middel van de z.g. „rendjerpn-telegraaf". Geruchten ver spreiden zich in de toendra met een ongekende snelheid. De tellers gebruikten op hun reis als trekdieren rendieren en honden; vaak moesten zij groote afstanden op ski's afleggen. Gemid deld word voor de reg'strntie van elk gezin een afstand van 50 werst afgelegd, zoodat men te Moskou van een „statistische" jacht spreekt De tellers werktèn onder zeer moeilijke om- ctandighf*den en moe?ten veel entberingen ver dragen. Een van hen heeft de ontberingen niet kunnen vei dragen en heeft zelfmoord ge pleegd. De expeditie verzamelde een zeer rijk materiaal over de toendra en haar inwoners. DUITSCHE WAPEN ZENDINGEN NAAR PEKING EEN ERNSTIGE BESCHULDIGING DER NANKINGSCHE REGEERING De regeering te Nanking beweert, dat de rt-gcering te Peking dooi tusschcnkomst van eenige Duitschc handelshuizen te Tientsin, Tsinan cn Tsingtao tct een bedrog van vijl millioen dollar wapenen en ammunitie gekocht hr-eft, die in Duitschland vervaardigd zouden zijn. Uit Nanking wordt nader gemeld, dat in verband met berichten omtrent groote ver schepingen van wapentuig uit Duitschland aan boord van he» Noorsche stoomschip Skule door bemiddeling van velschillende Duitsche firma's, de minister van buitenlnnd- sche zaken aanbeveelt, indien na grondig on derzoek de berichten juist blijken, het schip aan te houden alle filialen van de betrokken Duitsche firma's te sluiten en a'le Chineezen en buitenlanders, die met dezen wapenhandel te maken hebben, te straffen DE INTERNATIONALE RADIO TELEFONIE. Londen, 79 Jon (V. DDe draadloozc telefoondienst tusschen Cuba, Vereenigde Sta ten en Engeland wordt heden tct Brussel en Antwerpen uitgebreid. De proefnemVg-n ziiu tot tevredenheid uitgevollcn en dp dienst wordt mol ingang van hedenmiddag voor het publiek opengesteld Het rughy-rndiostotion verzendt en ontvangt de telefonische boodschanpen. die over d-m Oceaan verzonden worden en di voste londssfnt'ons zijn in de lijn opgenomen voor de verdere transmissie. het i. v. v. Amsterdam of niet Uit Berlijn wordt d.d. 19 Jan. aan het Hbld. Dericht: De vraag, of het I V. V. al dan niet te Am s.erdam gevestigd zal bliiven. is neg niet be slist. De commissie, die de veiscbillende des betreffende voorstellen hoeft bestudeerd en een pree-adv'es moet uitbrengen, is het onderling neg niet eens geworden. De Vorwarts van hed navond meldt, dat er besloten zou zi'a d -n zetel vcorloopi.-"- te Am sterdam te laten en een d •finitic-vé beslLshig over het al dan niet verplaatsen eerst later'te nemen. Naar wij vernemen is dit echter niet juist. De commissie komt morgen weer bife^n en men verwacht, dat re-ds in deze vergade ring" een def'nitief besluit zal vallen. De kans van Amsterdam is nog niet verkeken, maar het zal een dubbeltje op zijn kont zijn. de britsch-tn9rche hervor mingen. Londen, 79 Jan. (V. DSir John Simon en zijn collega's van de commissie, die een ord-mzoek zal instellen naar de werking der Indische hervormingen, vertrok heden naai Marseille, vanwaar zij zich morgen naar Bom bay zullen begeven. de typograffnstaking te madrid geëindigd De staking van de dagblolzetters te Ma drid is opgeheven in afwachting van het on derzoek der klachten door een gemengde com missie. De avondbladen zijn, na twee dagen stopgezet te zijn, weer verschenen. SNEEUWSTORM Te München is gisterochtend een hefti >neeuwstcrm losgebroken, die enkele uren ge- 'uurd heeft. Het postvliegtuig Berlijn—Mün chen moest zijn tocht afbreken Ook het v'ieg- verkeer naar Frankfort a. d. Main was ge stoord Érnstig spoorwegcngeval Londen, 20 Jan. (V. D.) Naar uit Bue nos Aires wordt gemeld, is een express-trein, .\aarin de parlementaire secretaris van hei Tritsche ministerie van buitenlandsche zaken de gezanten van Frankrijk en Groot-Britannië n verschillende spoorweg- en bankdirecteu ren waren gezeten, verongelukt De spoorweg beambten werden op slag gedood. Geen der cizigcrs bekwamen letsel. DE VOLKENBOND EN DE VEILIGHEID Het Belgische memorandum. Het Belgische memorandum inzake de arbi- t:age. en veiligheid is gepubliceerd Ei wordt slechts opnieuw de noodzakelijkheid in betoogd de krachten, die de Volkenbond uit het bestaan an het pact put. te vei sterken. De voorstellen d^r Zweedsche regeering nopens een gemeon schappelijke overeenkomst inzake de beslech ting van geschillen en de arbitrage wordt door België met sympathie ontvangen. HON GAAR SCHE SPIONNAGE IN R DEMENTS. Herovering van Zevenburgen ten doel Het agentschap Orient Radio deelt mee, dal e polilie een wijdvertakte spionnnge-onder- aeming heeft ontdekt, in wier dienst veischei- Vne ambtenaren en vooral Hongaarsche stu denten stonden De deelnemers hadden een eed fgelegd, waarin zij onbeperkte gehoorzaam heid beloofden en waarin sprake was van de erovering vnn Zevenburgen F' hebhen tal - ijke arrestaties plaats gehad. Eenige ve'dach- cen zijn voortvluchtig ■X WEERBERICHT 29 JAN. Hoogste stand 770 4 te Madrid. Langste stand 710,4 te Reykjavik. Verwachting tot. den avond van 2' Januari. Mat'ge later wellicht toenemende 7. O. tot Z. W. wind, betrokken tot •/waar bewolkt, aanvankelijk droog weer en zelfde temperatuur, later zachter mei kans op regen. ONGEREGELDHEDEN OP KRETA BELASTINGPLICHTIGEN SPRINGEN UIT DEN BAND Men meldt van het eiland Kreta, dot belas tingambtenaren, die zich naar Moiros b"geven hadden om belasting te innen, door de schuld plicht gen gemolesteerd zijn Vijfhondi rd boe ren, van wie scirmi^en frewneorid wnren. dron gen V'volgens het bcln*ti0~unF,t'?OT binnen en vernielden alle archieven Er '"ijn troepen ge zonden om de orde te herstellen. JET PARLEMENT VAN IRAK ONTBONDEN. Het parlement van Irak is ontbonden. De ieuwe verkiezingen zullen onverwijld gehou- 'en worden OVERSTROOMINGEN IN ROEMENIË. Tengevolge van den regen en den ijsg-ing 'heigt de Donou in het gebied van Giurgiu ten Z van Boekarest buiten zijn oevers 'e t den. In Zevenburgen hebben reeds overst aomi' g-n plaats. Er bestaat vooral gevaar voor bet xe- bied van Torda Men hoept de uitbreiding der iverstrooming te voorkomen door het ijs te 'aten springen. DE KWESTIE MET DE GOBBEN. Dc Onregelmatigheden. De commissie uit he' Turksche parlement heeft dc overtuiging geleiegen, dat Ihsnn bey, dc oud-miniVcr van marine, met voorbedach ten rade oei egelmatigheden heeft gepleegd met betrekking tot het contract intake dc ïe- Dnralie van den vroegeren Duitschen kruiser Goehcn. De commissie erkende de rpedcp'ich- •tighcid van den afgevaardigde dr. Fik ret, ais- mede van oud-koVnel Nazlm, die hel com missieloon van 720 900 pond, dat door dc maatschappij, die het contract bod gekregen, was betaald, onderling hadden verdeeld. Dc commissie stelde eveneens de verjntv^O'dc- li'hheid van den chef van den marinestaf Hoessnmedin bey en den oorerbevelhebber der vloo' Fakhari bey vast Zij zal haar tap- port ii> don loop dei volgende weck indienen. OP REIS HET DE K.L.M. DE WERELD WORDT STEEDS KLEINER EEN VOORTREFFELIJKE ORGANISATIE In het voorwoord van een boekje door de K L. M. uitgegeven schrijft de heer Van Lear B'ack „Na de vele belangrijke vluchten met de K L. M. in hun welbekende Fokker vlieg tuigen kan ik piet nalaten mijn bewondering uit ie spreken voor dc oudste vliegtuigmaat schappij ter wereld Hoewel ik plotseling mijn plan voor een nieuwen tocht te kennen gaf, stelde de K. L M zich dodelijk tot mijn be schikking met haar eerste klas vliegtuigen en haar door cn door geoefende en prettige pi- 'Oten Onder dankbetuiging voor deze voor treffelijke organisatie ir.oet ik zeggen, rlnt het leizen door de lucht verreweg het prettigst :s Gedurende al rrijn vluchten is mijn vreugde cn vertrouwen geen enkele maal geschokt" Nadere bijzonderheden over het bekende vliegtuig H-NADP. vinden we in een korten tekst, getiteld Amsterdam Batavia en terug in 27 dagen, waarin ook een overzicht staat van den tocht ze'I Den 30sten Mei 7927 werd bet perst over de vlucht genmaf, die den 23s?en Juli voltooid moest zijn Reeds waren vóór den I5den Juni alle vootberrHingen gjtreffen door de K. L M Na een vlueht van 13 dagen be- icikte men Batavia De bijzonderheden van de- *en tocht hebben wij reeds in ons b'ad vei- meld Van der Hoop leerde in 1924 he'ze'fde traject af in 22 dagen Op den terugweg had men veel last van dc West-Moessons „na Bun- ei Abbas noopten hevige stormen mr Van Lear Black gedurende vier dagen te Basra to wachten Op den 20sten Juli na een landing Bagdad om belangrijke telegrammen ir ont vangst te nemen, werd Aleppo bereikt en den 21sien werd den tocht voortgezet naar Con>- sfnntinöpel. Den 22sten vloog men van Ci/ii- «fHntinopc! naar Neurenberg, een afstand van 2 200 KM. in 13Yt uur, de langste v'ucht. riie werd afge'egd. Tenslotte volgt een lijst van do vluchten door Mr van Leai B'ack met een K L. M Fokker vliegtuig, voorzien van Juniter luchfgrkoeldc mo'orcn, in de periode 7 Maart ot 8 September 7927 gemankt. De a'stand in totaal door hem gedurende die maanden afge- rgd is 40 260 rrij'.-n (64415 KM). Verscheidene rrooie foto's van het interieur an het v'rg'uig H-NADP en anJere op de -•luchten betrekkinghebbende, veifiaaien den tekst.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1