Tweede Kunstkring-Geneert. Corsetten DE EEMLANDED L. J. LUYGX Zn. BUITENLAND. Amersfoortsche Kunstkring. HENDRIK RIJNBERGEN, viool. WILLEM PIJPER, Piano. YYY YYw BINNENLAND. Woensdag 1 februari 1928 Amicitia. Maandag 6 Febr. 81|4 uur. Wij ontvincen reeds de nieuwe voorjaars collectie ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaandeo voor Amersfoort f2.10. per maand I 0.75. per week (met gratt» verzekering tegen ongelukken) f 0.177*» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummeri f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON* 1NTERC 513 DIBECT ELUQ - UITG E.VEQ: J.VALKHOfT DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van I —4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0 25 Ltefdadtghclds advertentlcn voor d« helft van den prijs. Kleine Advertent'ün ..KEITJES bij vooruitbetaling —5 regel* 50 cent. elke regel rtieer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Hewijsnummer extra OCf BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» "zte jaattóity KO. iuJ HAIG. DE DOOD VAN VELDMAARSCHALK HAIG KONINKLIJKE EN BUITENLANDSCHE HULDE DE BEGRAFENIS VINDT PLAATS IN SCHOTLAND Londen, 31 Jan. (V. D.) Een hofcom- muniqué, dat gisteravond te Sandringham lverd uitgegeven, brengt hulde aan dc nage dachtenis van veld maarschalk lord Dou glas Haig. De koning aldus verklaart deze mededceling heeft mot diep leedwezen kennis genomen vun het overlijden van veldmaarschalk lord Haig, wiens nagedach tenis in de herinnering zal voortleven als van den opperbevelhebber van Z. M.s overwin nende troepen te vel de. De koning weet, dat het plotselinge en onherstelbare venies van dit kostbare leven diep zal worden ge voeld in het geheele rijk, door het leger cn meer in het bijzonder door lord Haig's oude kameraden, aan wier welzijn hij zich sinds het einde van den veldoorlog gewijd heeft Uit alle $eelen van het imperium en uit de geallieerde landen werden telegrammen w»n hulde aan de nagedachtenis van den grooien veldheer ontvangen. Ook in de voormalige vijandelijke lunden vinden het edele karakter cn de verdere hoedanigheden van den over ledene erkenning. Lord Oxford and Asquith, die bij het uit breken van den wereldoorlog Engelsch pre mier was, verklaart in een boodschap, dat het overlijden niet alleen een persoonlijk, doch tevens een nationaal verlies is. Dit is nic* alleen de zienswijze van de vooraanstaande personen In het openbore leven, doch ook van dc dui zenden, die onder zijn bevel stonden in de oorlogsjaren en wien hij al dien tijd eerbied en vertrouwen heeft ingeboezemd. De boodschap van maarschalk Foch is de merkwaardigste van dc met hem tijdens den oorlog geassocieerde opperofficicren. Forh zegt daarin: „Lord Haig is voor mij steeds geweest een vortrcffelijk wapenbroeder en wel op de meest loyale en oprechte wijze Ik waar deerde ten zeerste zijn volmaakte kennis van de strategie en zijn bevelhebberschap van de Britsche strijdkrachten. Na den oorlog heeft zijn streven voor dc zaak vap de oud-strijdois getuigd van zijqp liefde voor de soldaten. Ik ben er zeker van, dat niet alleen de soldaten, doch ook het geheele Britsche rijk het verlies betreuren van hem, die steeds hun getrouwe dienaar is geweest." Londen, 3T Jan. (H. N. Draadloos). Van bevoegde zijde wordt thans medegedeeld, dat het stoffelijk overschot van veldmaarschalk Haig te Bemersyde in Schotland in den famiiie- gtnfkclder zal worden bijgezet overeenkomstig zijn wil, dien hij in zijn testament heeft te kennen gegeven. Morgen, Donderdag, zal het lijk opgebaard zijn in dc St. Columbokerk te Londen. Vrijdag zal in deze kerk een korte lijk dienst voor de familie e^ nabestaanden wor den gehouden. Daarop volgt een plechtige openbare dienst in een andere kerk te Londen, wellicht in de Westminsterabdy. De Franschc regeering zal bij de begrafenis door de maar schalken Foch en Pétoin vertegenwoordigd zijn. DE PAN - AMER IK AANSCHE CONFERENTIE EEN MEXICAANSCH SUCCES Londen, 31 Jan. (H. N) Op het pan- Amerikaanscho congres te Havana is het voor stel van Mexico, om den voot zittct van de pan- •Amerikaansche unie jaarlijks volgens de alfa betische volgorde van de landen te doen wis selen, met groote meerderheid verworpen. Het voorstel was vooral dooi den Amerikoanschen gedelegeerde Hughes scherp bestreden, even als de bewering, dat de Vercenigdc Staten aanspraak maken op een bevoorrechte positie in het bestuur van de unie De meerderheid tegen het voorstel was zoo groot, dat Mex;co zijn tweede voo stel, om den permanenten secreta ris der unie, die met de dagelijksche leiding is bele*":, jaarlijks eveneens tc doen wisselen, in trok. EEN BOERENOPSTAND IN ZUID-RUSLAND RUSSISCHE HAVENS DOOR MIJNEN AFGESLOTEN Londen, 31 Jan. (VU.) Naar de Daily Mail uit Conctontinopel meldt, heeft de Brit sche ambassade den Turkschen autoriteiten mededeeling gedaan van het feit, dat de Rus sische havens in de Krim door mijnen zijn af gesloten. Naar de bladen melden, is in Zuid-Rusland een revolutie uitgebroken onder de boeren, die ontevreden zijn over de grnnnpolitiek der re geering, welke revolutie nog is aangewakkerd door de Trotzki-elemcnten. Naar gemeld word* heeft de regcering een groote troepenmacht op de been gebracht om de opstandelingen te bestrijden. DE GRAAF VAN WARWICK OVERLEDEN EEN AVONTUURLIJKE LOOPBAAN Londen, 31 Jan. (V. D.) Heden fs in den ouderdom van 45 jaar overleden de graaf van Warwick, die een zeer avontuuiiijk bestaan achter zich heeft. Toen hij 17 jaar oud was hij was toen lord Brooke liep hij weg uit Eton en tee- kende voor den dienst in Zuid-Afrika. Hij vocht toen bij Diamond Hill en op andere plaatsen en werd de aide-de-camp van lord Milner. Later in dc Russisch -Jnpanschen oor lag had hij spannende avonturen, daar hij als» speciaal correspondent met hot Russische le ger meeging Bij het uitbreken van den oorlog werd hij benoemd tot aide-de-camp van sit John French en voerde a's zoodanig bevel over dc vierde brigade van de Conadeesche infan terie. DE ARBEIDERSREGEERING IN NOORWEGEN VOORBEREIDING DER AL- GFHEELE ONTWAPENING De nieuwe Noorschc arbcidersregeering heeft de regeertagsverklaring afgelegd, waarin o.a gezegd wordt dot de regeering voorne mens is de wet inzake de bescherming der ar- bcidsvriiheid af te schaffen Ook zal de wet voor de directe ondersteuning van den graan bouw in Noorwegen weer afgeschaft wotden, die een invoertarief voor tarwe als grondslag had. De bestaande graanwet zal door een staatsmonopolie vervangen worden. Als haor voornaamste taak beschouwt de regecring den strijd tegen de werkloosheid Voorts zal de regeering voorstellen dit jaar geen militaire oefenngen te houden Zu zal probeeren de volledige ontwapening van Noor wegen voor te bereiden. In politieke kringen meent men, dat de le vensduur van de nieuwe regeering zeer korl zal zijn. Het Storting koos den liberalen oud-premier Mowinckel tot ondervoorzitterdeze kreeg 78 stemmen, terwijl de candidaat der arbeiders partij maar 65 stemmen op zich vereenigcle Amnestie voor de communisten in Noorwegen. Oslo, 31 Januari (V. D.) De nieuwe Noor- sche arbeidersregeering heeft gisteren het be sluit genomen tot invrijheidsstelling van een tweetal communisten, die tot gevangenisstraf fen waren veroordeeld. Dit optreden heeft in breeden kring groot opzien verwekt. Werken van HAYDN, RAVEL, MOZART en PIJPER, Toegang voor Abonné's op vertoon van Diploma's, (Groene kaart), Voor LEDEN van den Amersfoortschen Kunstkring zijn een beperkt aantal toegangskaarten verkrijgbaar voor den I gereducecrdcn prijs van 4 1 QffjJ (Hoogstens drie kaarten voor ieder lid). f Toegang voor NIET-LEDEN van den Amersfoortschen kunst- f O CO kring l£fdU Kaartverkoop bij den Pianohandel v.h. L. KLEIN, Utrechtechcstraat alle rechten inbegrepen. Langestraat 49. Tel. 190. INSTORTING VAN EEN FABRIEK. Zeven slachtoffers Londen, 31 Jan. (V. DNaar uit Pal mira in Columbia wordt gemeld, is bij instor ting van een pasgebouwde zijdefabriek een 7-tal arbeiders om het leven gekomen. INBRAAK IN DEN PRUÏSISCHEN LANDDAG. B e r 1 ij n, 31 Jan. (V. D.). Hedenmiddag ta in den Pruisische landdag opnieuw een dief stal gepleegd. Dtamcol hadden dc daders de fractiekamer van h-t cen'rum als cpern'ie-ter- rein uitgekozen. Van dc fractie-sectrtaresse werd een handtnschje ontvreemd waarin hoi» maand-salatis zat en een gouden dames-hor- loge. Men is er nog niet in geslaagd de daders cp het spoor te komen. DE BELGISCH-FRANSCHE ECONOMISCHE BETREKKINGEN. P a r ij s, 3 I J a n. (H. N.) Bokanowski, de mi nister van handel, heeft gisteren met den Belgi schen gezant een onderhoud gehad over de conomische onderhandelingen en hem het antwoord op de Belgische nota van Donderdag overhandigd, dat gisteren nog naar Brussel is gezonden. Het antwoord is beknopt en deelt mede, dot de verlangens, door België in de, jongste nota te kennen gegeven, door de be trokken ofdeelingen van de ministeries van bui- tenlandschc zaken, financiën en handel worden onderzocht. MOBILISATIEGERUCHTEN IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Een tegenspraak. P r a a g, 3 1 J a n. (H N.) In sommige deelen van de Tsjccho-Slowakische republiek zijn ge- uchten in omloop, alsof een gedeeltelijke mo bilisatie tegen Hongarije is gelast. De minister der nationale verdediging verklaort, dat deze geruchten geheel ongegrond zijn en klaarblij- clijk door het buitenland zijn verspreid met de bedoeling dc bevolking van Tsjecho-Slowakije •e verontrusten. De geruchten zijn waarschijn- ijk ontstaan, doordien enkele reservisten voot ien nctieven dienst zijn opgeroepen. DE JACHT OP DEN POSTROOVER HEIN Is deze gewond 2 B e r 1 ij n, 31 Jan. (V. D.) Mededeel'ng is gedaan, dnt bij de schietpartij met den mis- dadgcr Hein deze waarschijnlijk gewond is, zoodat dc mogelijkheid bestaat, dat hij zijn arm in een lichter moet dragen Geneesheeren en ziekenhuizen zijn op de hoogte gesteld, voor geval hij zich onder geneeskundige be- Sardeling mocht stellen. •EN PAARD ALS VLIEGTUIG-PASSAGIER Parijs. 31 Jan. (V. D.) De Amerikaanscht unstenares miss Betty Rand heeft gisteren Ir gezelschap van haar paard Phantom per vlieg tuig den tocht van Parijs tot Londen volbracht Het transport verliep zonder moeilijkheden. HET ONGELUK MET COSGRAVE'S TREIN Geen aanslag Londen, 31 Jan. (V, DVolgens mede deeling van de politie te Ottawa is het trein ongeval, dat president Cosgravc is overkomen, niet het gevolg van een aanslag De bereden politie is naar de plaats des on- heils vertrokken om een nauwkeurig onderzoek in te stellen. TITULFSCU UIT ITALIË VERTROKKEN. Hij gaat naar Parijs Rome, 31 Jan. (V. D.) Titulescu, die zijn vertrek uit Rome had uitgesteld, teneinde niet Mussolini verdere besprekingen te voerm over de problemen, die zich ten aanzien van Italië en Roemenië doen gelden, is gisteravond van hier naar Parijs vertrokken. *De Roemecn- sche minister van hiritenlandshe zaken be zocht voor den derden keer gistermiddag den duce en Grandj, den onder-minister van bui- tenlandschc zaken. HET CENTRUM EN DE SCHOOLWET. Een spoedige beslissing tc verwachten. Naar aan de Vossische Zeitung van centrum zijde verzekerd wordt, wii de ccntrumfroctie van den rijksdag inzake de schoolwet zoo spoe dig mogelijk tot een beslissing komen. De frac tie van het centrum heeft haar eischen inzake de kwestie der instandhouding of afschaffing an de simultaanscholen geformuleerd en deze geformuleerde eischen aan den rijkskanselier rer hand gesteld, opdat deze de aangelegenheid het kabinet zou ter sprake brengen en zich eveneens onverwijld in verbinding zou stellen met de partijleiders. Dit overleg van den rijks kanselier zal zoo niet vandaag, dan ten laat ste morgen ploats hebben. B e r 1 ij n, 31 Jan. (H. N. Draadloos). Op 12 Februari zal de rijksschoolcommissie van de Duitsche volkspartij bijeenkomen om haa» standpunt ten opzichte van de rijksschoolwet ♦e bepalen. Naar verluidt, zullen intusschen d - rijkskanselier en dr. Stresemann pogingen doen om tot een aannemelijk compromis te ge roken. UIT DE STAATSCOURANT Op verzoek eervol ontslagen met 1 Maart C. J. den Brave als directeur der algemcene landsdrukkerij. Verleend dc gouden eerc-medaille det Oi on je-Nassa u-orde aan J* Kroone, organist der Ned. Hervormde Kerk te De Rijp. Verlengd \oor ten minste vijf jaren de ter mijn van benoeming nis zoodanig van den rescive-pnardennrts 2de klasse H. ten Have van den geneeskundigen dienst der landmacht Benoemd bij het reserve-personeel der land macht en het personeel van den geneeskun digen dienst tot reserve-paardenarts der 1ste klasse de reserve-paardenartsen der 2de klasse C J A Kerstens, dr. J. van der Horden, W. C Neomogus, J H ten Thije en G H G. Hol, allen van dat personeel Op verzoek eervol ontslagen de reserve- eerste-luitcnant M. A Pelt en mr A. F. Pog- genbeek, beiden van het le regiment onbe reden artillerie en mr. J. W. Trouw, van het korps Luchtdoel-artillerie. EEN 60-JARIGE AMBACHTSSCHOOL. Een jubileum te Rotterdam Gisteren is in het schoolgebouw non den Beu- ketadijk te Rotterdam de dag herdacht, waoi- op voor zestig jaar de verc« niging „De Am bachtsschool" werd opgericht. De vereenigYg beschikt behalve over het gebouw waarin de feestelijke herdenking werd gevierd nog ovei een schoolgebouw aap dc Tnie'ooerstrnnt. Lon gen tijd is in het thans nog aan den Katshoek slaande gebouw l'*s gegeven In een der loknier var dc school heeft de vooizittcr van de vereenigrig, de heer O. S Knottnerus, als eerste het woord gevoerd. Daarna heeft de heer D R Gerhardt, die met den heer A. J. Cnspers directeur van de school is, een historisch overzicht gegeven, na wien de heer Joc. Couzy namens het perso neel een tegeltableau, voorstellende de oude school aan den Katshoek, heeft aangeboden als hu'debijk voor de stichters Namens den Minis er van Onderwijs, heeft de inspecteur van het nijverheidsonderwijs, dc heer G. A. Groote Haar, felicitaties overge bracht De vcreeniging h -ft, aldus spr., haai öes'cunstecht aangetoond. De wethouder van onderwijs, de heer L. dc Groot, heeft uit naam van het gemeentebe stuur, woorden van hulde gesproken. B. en W zijn zeer erkentelijk voor hetgeen de am bachtsschool tot stand brengv Spr. zal zijn volle krocht wijden aan het voorstel betref fende het nijverheidsonderwijs dal binnenkort in den gemeenteraad in bohandc-ling zal ko men. Ten slotte is nog het woord gevoerd door de heeren C. W. Valken, secretaris van den Bond van vereenigingen tot het geven van Nijver heidsonderwijs, mr. J. Drost, als bestuurslid van de school voor Vrouwenaibcid en de heer Van Schoonevcld namens de oud-leera- rea J. C. A. WEERTS VAN ST. PHILIPSLAND. i In den ouderdom von 69 jaren is te Den Haag overleden de heer J. C. A. Weerts van St. Philipsland, oud-burgemeester von Velsen. G. T. PHILTPPI. f Te Den Haag is in den ouderdom van 81 jaren overleden de heer G. T. Philiopi, oud- adviseur en directeur van de Nieuwe Afrikaan- scho Handels Vennootschap. PROF. LORENTZ. Zijn toestand voortuitgaande. Men seint ons uit Leiden Een verbetering welke sedert gisteravond in den toestand van Prof Lorentz is ingetreden, blijft aanhouden. De temperatuur vun heden morgen tot 38 gedaald. De patiënt heeft een rustigen nacht gehad. DR. W. J. LENTE, f De begrafenis op Rhijnhof. Onder buitengewone belangstelling heeft hc- henmiddag op de begraafplaats der Ned. Gem Rhijnhof te Oegstgceft de teraardebestelling plaats gehad van dr. W. J Lente, Remonstr predikant te Leiden, die Vrijdag j.l. tengevolge van een hartverlamming is overleden. Onder de aanwezigen waren verschillende voogleeraren, ambtgenooten, de kerkeraad dei Remonstrantsche gemeente enz. Een aantal bloemstukken dekte de baar. Prof. H e e r i n g, uit Leiden, heeft een korte rede gehouden, waarin hij de voortref felijke eigenschappen van den ontslapene als lecraar en diens groote toewijding voor de Re monstrantsche zaak schetste. EEN ONTAARD VADER. Door de politie opgespoord. W. A. C. L. te Leiden, die de vorige week zijn kinderen in hulpbehoevenden toestand heeft achtergelaten, is door de politie cp-m- spoord. Na opgemaakt proces verbaal is hij voorloop'g op vrije voeten gesteld. •>K X- WEERBERICHT 1 FEBR. Hoogste barometerstand 707,8 te la Coruna. ag Laagste barometerstand 718;6 tc Stern haven. Matige tot krachtige Z. W. tot W. wind, meest zwaar bewolkt of be- trokken met tijdelijke opklaringen, aanvankeelijk nog ecnige regen cn weinig verandering in tempera- tuur, later iets koudór. GROOTF AAI-SMHERSCHE BEOEMEN TENTOONSTELLING Een inzending op het gebied! der zaadcontrolc. Door den Pluntcnziektcnkundigcn dienst, en het Rijkslonclbouwprocfstntion voor z.uadcoh- trolo zal op de Groote Anlsmecrschc Bloemen tentoonstelling, welke vun 17—21 Apri n.s. zal worden gehouden, door een uitgebreide in zending gedemonstreerd woul.n, vpkc waar»» bergen Nederland biedt bij uitvoer van tuin bouwproducten. In verband hiermede zijn Cérsch llende auto riteiten cp plnnten7iektenkundig teb-rd uit Engeland, Diritschtand, Frankrijk, Denemarken Zweden, België, Zwitserland, Oostenrijk en Hongarije uitgenoodigd in 't Ere-comité zit- tirg te nemen. EEN ONGEVAL DAT GOED AFLIEP. Jongen vOor dc stoomtram ge vallen. Gisterenavond is .op de Rijnsburgerweg to Leiden de 15-jorigc I. L, die op een vracht auto was geklommen, eruf gevallen juist toen de stoomtram achter de auto aankwam. Do machinist bemerkte het tijdig en remde uit alle macht doch kon niet voorkomen dut do jongen onder de machine gerankte. Bewuste loos bleef de knaap voor de wielen liggen en werd met eenige verwondingen opgenomen iré het acndem'sch ziekenhuis Ziir verwondingen bleken van niet ernstigen aard te zijn. EEN NATIONALE BOND VAN VERPLEGENDEN. Naar aanleid'ng van een steeds toenemend verlangen in de verplcgingswereld naor sa menwerking, zoowel nationaal als internatio naal, heeft een groep vcrplegenden het ini tiatief genomen tot het stichten van een Na- tionnlen bond. een centrale vokverecn'ging, waarin getracht zal worden met eerbied'ging van de bestaande verschillen, op godsdienstig en order gebied, een centrum te stichten, waar dc belangen besproken en behartigd zullen worden van allen, die verbonden rijn door de uitoefening van het verplegings- berocp Het initiatief tot de oprichting van dezen Bond is genomen dooi mevr. L de Bussy— KruyssgJ oud-adp -directrice van het WilheV* mir.a Gasthuis te Amsterdam, zr. A. C. BI ek, odj-directr vnn het gemeente-ziekenhuis tc Schiedam, zr C. F. Boeye, adj -directr. von het academisch ziekenhuis te Groningen e.a. EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN. Bevoorrechting van fabrieks- boven landarbeider!»? Het Tweede Kamerlid Weitkamp heeft den minister van arbeid, handel en nijverheid de volgende vragen gesteld 1. Is het d"n minister bekend, dot de com missie voor eerste hulp bij ongelukken, inr gesteld bij Koninklijk besluit van 10 Decem ber 1910, voorheen wel subsdie ontving voor cursussen in het ver'eenen van eerste hulp bij ongevyillen nap Rijkstand» en tuinbouw scholen, manr dat, terwijl aan cursussen, be zocht door fabrieksarbeiders, dit subsidie wel wordt gegeven, het voor bovengenoemde scholen is ingetrokken 2. Zoo jo, is dan d< minister bereid, mede met het oog op het feit, dat ook de land bouw wegens het hoe langer hoe meer in gebruik komen van machines in het bedrijf bij de veiligheidswet zal worden betrokken, het ongpheven subsidie alsnog vederom te verleenen, zocdat de bevoorrecht'ng van fa brieksarbeiders boven landbewcrkers zal zijsv opgeheven DE MOORD TE CAPELLE AAN DEN LJSSEL 18 jaar gevangenisstraf gcëischt. In een zitting, dta tot laat 'n den avond duurde, heeft de Rottcrdomsche rechtbank gisteren de zaak behandeld tegen den 19- jarigen los-werkman B M. te Cnprile o. d. IJsscl, die aldaar op 27 Augustus 1927 den bejaarden rentenier G Dekker van het leven beroofde en het 'ük in 'de rivier den IJssel wierp Er waren 14 getuigen A charge en 17 getuigen décharge opgeroepen Het O M waargenomen door Mr Holslcyn ei-chte 18 jaren gevangenisstraf wegens dood slag, diefstal en lijk verberging. Verdediger was Mr Kossc Zegel. Op de behandeling der zaak komen wij nog nader terug. HOFBERICHT. De Koninklijke familie heeft gisteren do voorstelling van „Siegfried" door de Coöpe ratie in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen bijgewoond. AUDIËNTIES. De gewone audiëntie van den M!rtater van Justitie zal Vrijdag 3 Februari a.s. niet plaats hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1