DE EEMLANDER ffrfk -j .JT10LErl.AAR III ill ACEnrvooR^ CHRYSLER"50 COACH BUITENLAND. TELEFU NKEN TOESTELLEN ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regcli f 1.05 met inbegrip van een **«wl|niuimnef, Zaterdag 4 t ebruari 1928 26e Jaargang ho. 166 - AMERSFOORT JVJ VAN DEN BURG, Utr. straat 1MDIEH U EEÏÏ 'AUTO VILT K00PEM BE ZOEKT DAM 0MZE SHOWROOM. VJ ZUn ERVAM OVERTUIGD, DAT U DE ZULT MENEM, MADAT DIT MODEL VOOR U GEDEMOITSTREERD 15 EM U HOORT, DAT DE PRIJS SLECHTS 3050.- BEDRAAGT. wtck (met gratia verzekering tegen orgelukkeni f 0.17,/t* Binnenland franco per post per 3 maanden t 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIRECTEUR - UITGEVER.' J.VALKHCf f DAGBLAD elke regel meer f0 25 Ltefdadighelds-advertentlto voor én helft van den prijs. Kleine Adverteotlön „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer «tra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAI 2» DE COMMISSIE-SIMON IN INDIE ONGEREGELDHEDEN TE CALCUTTA EN MADRAS Naast plaatselijke demonstraties door dat deel der bevolking, hetwelk de commissie*» Simon wil boycotten, werd ook een bctooging gehouden te Madras, waar een twist ontstond tusschen twee tegenover elkaar staande par tijen, hetgeen leidde tot het werpen van projec tielen 'over en weer. De politie, die tusschen- be'de kwam, werd aangevallen en was genoopt van de vuurwapens gebruik te maken, met het gevolg dat één betooger werd gedood en vijf betoogers ernstig gewond werden. Enkele poli tiebeambten werden gekwetst. Zoo goed als alle winkels en Indische handelskantoren zijn gesloten. Te Lahore heeft de Mohammcdoansche bond van den Puntsjab een draadloozc boodschap uitgezonden om de leden der commissie wel kom te heeten. Ook te Calcutta had een proteststnking plaats. Daar begon het schuim der achterbuur ten steenen te gooien naar bussen en trams. De politie kwam tusschcnbeide en herstelde de orde. Gepantserde auto's patrouilleeren thans in de omgeving. Trams en bussen rijden onder politiebescherming. Overigens ziet dc stad er uit als op een feestdag. Een nader bericht uit Madras houdt in, dat door het schieten der politie op de betoogers Jn het geheel twee personen-gedood en 17 ge wond zijn. Men is den toestand nog niet mees ter. De troepen zijn tc hulp geroepen Het ge peupel liep te hoop voor het hooggerechts hof, wierp met steenen naar de politic en viel Eu-opcancn aan, die per auto huiswaarts keer den Er werden daarbij twee auto's vernield Dc aankomst tc Bombay. Uit Landen wordt d.d. 3 Febr. aon het Hbld. bericht: De internationale nieuwsdienst meldt uil Bombay: Onder donder, bliksem en régen zijn de laden der commissiê-Simon heden alhier don wal gestapt. De haven werd door een groote politiemacht bewaakt, maur de gevreesde on gel egcldhecen bleven uit. De politie patrouil leerde door de straten om dc burgers te be schamen, die weigeren deel te nemen aan de ^hanal" (algemeene stal ing). In t-cn onderhoud zeide sir John Simon, dot de commissie bij Kaar aankomst te Delhi en na den toes and bestudeerd te hebben,, een verkiaiing o.vct dc door haar te volgen ge dragslijn zal afleggen. „Wij zullen", aldus s;r John, „ons best doen om misverstanden op te heffen en alie redenen weg te nemen voor de th'ins bestaande achterdocht over onze be doelingen". Ramsay Macdonald heeft in een brief aan The Indian geantwoord op de aanvallen van hét blad tegi n hem in zake zijn houding ten opzichte von de comrr.issie-Simon Hij ziet in de houd:ng. die de Indische leiders thans aanne men, gebrek aan zelfrespect. Die houding is, psychologisch beschouwd, een uitdrukking van een infenoriteiiscomplox. Als de leiders willen bedaren, de zenuwachtige redevoeringen, die zij gehouden hebben, vergeten en de zaken rustig onder de oogen zien, zullen zij de ernstige fout bemerken, die zij liebben gemaakt, toen ze be* slo»en tot dat futielsto von alle middelen: een boycott. Vóó- de parlementaire commissie een paar maanden in Indië is, zullen zij zeker een weg kunnen vinder», om in het belang van hun land als monr.en en onafhankelijk met die com missi'. samen te werken. Een telegram d.d. 3 Fcbr. uit Calcutta meldt nog: Dne«" studenten met steenen geworpen had den naar het hoofd van één der faculteiten, trachtte de commissaris van politic hen te overreden uiteen te gaan, maar de, studenten weigerden. Het werpen met steenen naar de autoriteiten ging voort. De commissaris werd oan den arm gewond. Een detachement troepen werd ontboden en patrouillecde in de noorde lijke wijk van Calcutta met de bajonet op het geweer. Er hadden talrijke aanhoudingen plaats. Verscheiden studenten weiden naar het ziekenhuis gebracht, maar tot dusver hebben er geen nieuwe onlusten o'eats gehad. MOORD EN ZELFMOORD DOOR GASVERSTIKKING. Berlijn, 3 Febr. (V. D.) In de Groebei- straasse werd heden een echtpaar met twee kinderen van 15 en 18 iaar dood in hun bedden gevonden. Uit het politie-onderzock is gcble ken, dat men hier te doen heeft met een geve van moord en zelfmoord. Het motief tot d ze daad is nog niet bekend geworden. DE COMMUNISTISCHE PROPAGANDA. Ontdekking van een centrum te Singapore. Te Singapore is een bureau ontdekt, waar van men meent, dat het de zetel is von de communistische propaganda in Singapore en Ocst-lndië. Vijl Chineezen. o.a. een vrouw, .rijn gearresteerd en een groote hoeveelheid communistische litteratuur is in beslag geno- HET BANK-VAN-LEENING- SCHANDAAL DR. JACOB! BEKENT DE „LEVENSPOSITIE" VAN MAJOOR VON HINDENBURG Tot dusver hebben zich 2000 personen aangemeld, die hun geld ann Be:gmonu had den toevertrouwd en het thans kwijt zijn. Vooral te Breslau, waar hij een filiaal had, zijn talrijke slachtoffers, te Münchcn, waar eerst onlans een filiaal was opcricht. betrek kelijk weinig. Behalve Bergmann zullen ongeveer 20 per sonen zich voor het gerecht hebben te ver antwoorden. Thans is gebleken, dat Bergmann vroeger, niet eenmaal, maar reeds 18 maal wegens oplichting, verduistering, bedrog en het toe brengen van lichamelijk letsel is gestraft. Noar de Berlijnsche hoofdcommissaris van politie mededeelt, wordt op het oogenb'.ik een onderzoek ingesteld betreffende ^et ver strekken van inlichtingen nopens cu firma Bergmnnn door ambtenaren der politie. Bergmanns activa bestaan uit echte tapij ten ter waarde van vele honderdduizenden marken, een kostbare verzameling geweien, twee villa's, een te Friedrichshager. on een te Garmisch-PartenkiTchen, drie r-.ulo's, sieraden van mevr. Bergmann, het deposito eer» Duitsche bank en het geheime deposito bij een particuliere bank. Uit Berlijn wordt nader aan het Hbl. ge meld, dot de Woensdag gea» resteerde oifi- cier van justitie dr. Jecobi gistermiddag door de mand gevallen is Hij heeft bekend, dut Bergmrnn hem van t'jd tot tijd belangrijke bedragen uitbetaald heeft ols tegenprestatie voor de gunstige in lichtingen, die Jacobi over de onder nenvr.g en den p< isoon van Bergmann verstrekte Bergmonn en zijn vrouw hebben verklaard, dat Jacobi een vost maandsolr ris had voor de diensten, die hij oan de onderneming be wees Het aantal door Bergmaan gedupeer den, die hun geld verloren hebben, is reeds tot 3000 gestegen Onder hen kan men ook majoor v. Hindenburg rekenen, die leider van het Münchener filiaal was. De heer von Hindenburg énd op een ad vertentie von Bergmann geschreven, waarop deze hem per keerende post een „levens positie" had aangeboden, en a-ls referentie dr. Jacobi had opgegeven De heer von Hin denburg was noar den officier. van justit»e gegaan en deze had hem zulke gunstige in- formuties omtrent Bergmann gegeven, dat von Hindenburg geen oogenbük geaarzeld had de hem oangeboden positie te aanvaarden Hij had door de inflatie bijna zijn heelc vermogen verloren en was blij, dot hij ein delijk weer een betrekking had. Vreesachtigheid von belasting* schuldigen. Nog meer twij felachtige ondei nemingen. Interessant is, dat tal van geldschieters van Bergmann zich tot dusver nog niet heb ben aangemeld. De belasting autoriteiten hou den namelijk een oogje in hc-t zeil en letten erep, of de geldschieters zich niet hebben schuldig gemaakt aan belastingontduiking Men heeft namelijk in de boeken van Bc-g- rfioun de namen van een aanhol uersonen ge vonden, die verzuimd hadden op hun aa v slogbiljet melding te maken van de vaak aanzienlijke bedrogen, d!e z;i bij Bergman hadden belegd. Tegen verschillende van die personen heeft de fiscus reeds een procedu-e ingeleid. Het gevol-Bcrgmann heeft, naar het tWl. Tagebl. meldt, tengevolge gehad, dat de over heid andere twijfelachtige ondernemingen op het spoor is gekomen, in de eerste plast* het Standard W aren ka uf ha us te Berlijn, Fri:- drichst rasse 136. Reeds op 27 Februari zal can tweede straf proces tegen den eigenaar van dit waren huis. Keil, aanvangen- Verder wordt gemeld, dat *-ords nu vast staat, dat dc faillisscments-procedure jaren zal duren, voordat een uitdeeling zal kunnen polatshebben. EEN GROOTSCHEEPSCHE OPLICHTING Een vrouw gearresteerd. Een groote oplichtingszaak, ten aanzien waarvan de autoriteiten nog het strengste stilzwijgen in acht nemen, houdt volgens d». Münch. Zlg. de justitie bezig. Het betreft du vrouw van een ambtenaar te Münchcn, die verschillende personen voor een bedrag vae 110.000 mark in totaal heeft opgelicht. Zij trad zeer behending op, hieid er een auto' en zeil* een renpaard op na. DIEFSTAL EN MOORD. Gistermiddag verscheen in de woning van een weduwe te Home een jonge man van on geveer 20 jaar en eischte het geld cp, dnt zich in het huis bevond. Toen hem dit geweigerd werd. loste hij uit een pistool twee schoten. De vrouw kreeg een kegel in den mond en haar 15-jarige zoon een in het hoofd. Beiden moes- ton dodelijk naar het ziekenhuis gebracht wor den, waar hun toestand levensgevaarlijk bleek. De doder ontkwam op een fiets. Hij werd niet herkend Model Arcolette volgens nevenstaande af beelding geheel compleet met inbegrip van luidspreker enz. voor f 125.*. Vraagt catalogi en condities aan bij de vertegenwoordigers: v/h Pianohandel L. KLEIN DE ENGELSCHE HANDEL EN NIJVERHEID GUNSTIGE VOORUITZICHTEN Londen, 3 Febr. (H. N. Drondloos). Sb Austin Harris, die de juarlijksche vergadering van aandeelhouders in Lloyds Bank presideer de, onderschreef in zijn red .-voering de opvat tingen, die door de voorzitters van andert groote Londensche banken te kennen zijn ge geven omtrent de bemoedigende vooruitzich ten voor den handel en de nijverheid. Dc ver mindering in de werkloosheid en het feit, dot men het afgeloopen jaar verschoond is geble ven van ernstige arbeidsconflicten en stokin gen, zijn zeer bemoedigende factoren. Het is een bemoedigend toeken, dot een grocter ge voel van wederziidsch vertrouwen tusschen werkgevers en arbeiders aan het opkomen is wat voer beide partijen van veel voordcel en aut zal zijn. KARDINAAL SCHllLTE ONGESTELD. De kardinaal en a^rtsbi schop van Keulen, dr. Schulte, is plotseling door een hartzwuk'c overvallen, d:e eerst *rirfteki.:pcj gof tot ern stige ongerustheid. De zieke liet zich dc laat ste II. Sacramenten toedienen Gisteiochtend wes de toestand van den kardinaal echter gunstiger, zoodot men, wanneer er geen com plicaties optreden, zijn herstel verwacht. DE ACHTURIGE WERKDAG HERZIENING DER CONVENTIE VAN WASHINGTON? Als besluit van het debat over den achi- urendag heeft de raad van beheer van hot internationaal arbeidsbureau twee voorstellen van den Franschen gcdelcgecide nongeno men. Het eerste draagt aan do commissie voor het reglement op om in de volgende zitting een versing uit te brengen over de te volgen procedure bij ren eventueel voorstel cener hprz'ening van dc conventies De tweede verwijst noar de volgende zit ting de kwestie, of zij aon dr- orde zal gestold worden in de zitting van 1928. De arbeidersgroep stemde togen beide voor stallen. Het tweede werd aangenomen met 13 tegen 7 stemmen on 4 onthoudingen. De Engclschc gedelegeerde verklaarde, dot hij zich voorbehield zijn yoors'-el opnieuw in te dienen in dc zitting van April. DE OPPOSITIE IN RUSLAND. De omvang der beweging. Nnor via Kófr.o uit Moskou wordt gemeld, zouden 14.009 leden van de oppositie uit dc partij zijn gezet en zouden cr 27.000 als ver. dachten zijn ingeschreven. WEERBERICHT t FEBR. ^5 Hoogste stand 778,2 tc la Coruna. •Laagste stand 727,0 tc Vcstmanocr Verwachting tot den avond van vv' b Februari. w Zwakke tot matige Z. tot' Z. \V. wind, nevelig tot half of zwaar be- w wol kt., later toenemende' bevvol- w; king, tijdelijk wellicht regen, later zachter. $8$ EEN ENORME BRAND IN AMERIKA VIJF BRANDWEERLIEDEN OMGEKOMEN EEN SCHADE VAN MINSTENS 25 MILLIOEN N e w~y ork, 5 Fcbr. (V. D.) Volgens eer» telegram uit Boston heeft in de zokenwijk van dc stad Follriver een enorme brand gewoed, waaraan verscheidene groote gebouwen ten offer zijn gevallen. Dc brand brak uit in een fabriek en breidde zich snel uit. Aangewakkerd door den feilen wind werden spoedig dc aan grenzende gebouwen aangetast. Hoewel dc ver bindingen met Full river ernstig gestoord ïijn, zijn langs 'een'omweg eenige bijzonderheden ontvangen. Volgens deze berichten is hef giootstc theater van de stad, het Riolto Thee- ter, verwoest. Ook ccnige hotels en dagblad' bt'ieoux zijn geheel of gedeeltelijk verwoest/ Het stadhuis, dot midden tusschen de branden de gebouwen staat, is gespoord gebleven, daaf hol geheel uit graniet is opgetrokken. De schede bedraagt vele millioencn dollars. N e ni-/ ork, 3 Febr. (V. D.) Volgens rot nu toe ontvangen berichten zijn bij den brand te Fullrivcr twintig gebouwen bijna volkomen verwoest, w.o. drie dagblad-burcnux, het Wool- wortb-gebouw, twee theaters en twee hotels, Bij het blusschingswerk kwamen vijf brandweer lieden om het leven. Dc brand beslaat een oppervlakte van twee vierkante mijlen en woedt nog steeds voort Uit alle plaatsen uit dc omgeving is de brandweer gerequireerd om behulpzaam te zijn bij hr< blusschingswerk Newryork, 3 Fcbr. (V. D.) De schade vnn den brund te Follriver wordt volgens do laatste berichten geraamd op minstens 25 millioen dollar. Uit Fall River (Massachusetts) wordt gé- - meld, dat door den brand, die Donderdag hét centrum van de zakenwijk teisterde, een ge bied, dut zes struter» besloot, vernielden. Dc schade wordt op zeven <n twaalf miM lioeir dollar geroaomd. Meer don twintig ge bouwen, waaronder diïe schouwburgen, ban- ken, hotels en verscheidene groote kantoor* gebouwen zijn verwoest. De brand is, naar men gelooft, begonnen in een leegstaande kütoenfabriek. Londen, 3 Febr. (V. D.) Naar verluidt, zouden bij den grooten brand te Foil River behalve vijf brandweermannen nog twintig* burgers zijn omgekomen. KABINETSCRISIS IN GRIEKENLAND HET MINISTERIE-ZAIMIS GAAT HEEN In den Giiekschcn ministerraad werd giste* ren het contract bohondeld, dat met een A me* rikaanschc firma was aangegaan voor den aan* leg van wegen in geheel Griekenland. De kos ten waren op meer dun 2 milliard drachmen geschat. Dc minister van landbouw stelde een nieuwe aanbesteding voor. De andere ministers bleven bij hun opvatting, dat de werken urgent woren. Een accoord werd niet bereikt, waorop Zaimis het ontslag van het kabinet aan detv president van de républiek aanbood. ONTROUW AMBTENAAR. De rechtbank te Keulen heeft den gemeente secretaris, die als beheerder van oei» filiaal van de stedelijke spuarbank 432,00 mark ver duisterd had, die hij voor het meerendeel met wedden op de rennen verloren had, veroo/- deeld tot drie jaar gevangenisstraf, vijf jaru* eerverlies en 300 mark boete. Drie andere be* klaagden weiden wegens heling elk tot ncgón maanden gevangenisstraf veroordeeld. T MOEILIJKHEDEN IN DE KATOEN- INDUSTRIE TE MANCHESTER. Een ernstige crisis* Te Manchester is gisteren een kritieke be* spieking gehouden tusschen de vertegen woo r* digers van een half millioen arbeiders in de katoenindustrie en de patroonsorganisatie. De bespreking liep over de voorstellen von de pa* troons om dc loonen met angeveer 12 Ys pro* cent te verlagen en de arbeidsduur von 48 op 52J4 uur per week te brengen. De bespreking duurde drie en een half uyrr, maar is volkomera mislukt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1