L. J. LUYCX Zn. BUITENLAND. Lampekappen. VAMPYR STOFZUIGER f» Woensdag 8 i ebruari 1928 het noorsche arbeiders minister ie Groote voorraad Draadvormer en Fournituren. m.-i a TTT3 de pan-a~:erikaansche conferentie de arbeidsconven t ie van washington de belgische lands verdediging Firma M. A Ramse'aar «I Nieuwe Collectie groote ra"p op de r 1ekong BINNENLAND postvaccinale encephalitis ABONNEMENTSPRIJS pcr ®aa°d«> voor Amersfoort f 2.10. per maatrd f 0.75. per «eek (met gratt» verzekering tegen ongelukken' I 0.17'/# Binnenland franco per post per 3 maanden 13.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DE EEMLANDED DIRECTEUR- UITGEVER: J.VALKhOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN «gei» "««f nbcgrtp van een oe«i|snummer. elKe regel meer f0 25 Liefdadigheids advertentiën voor da helft van den prijs. Kleine AdvertentlCo „KEITJES bij vooruitbetaling 3 regels 50 cent.'elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewl|snummei extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL I» 'zbe Jaargang ivu. tod DE ENGELSCHE TROON REDE EEN GEMATIGDE POLITIEK IN CHINA DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE RELATIES Londen, 7 Fobr. (V. D.) De koning heeft heden de nieuwe zitting van het parlement g - opend. Bij de plecht'gh* id wos niet nonwcz'g de koningin, die aitn een verkoudheid lijdt. De plechtigheid geschiedde op de gewone wijze. De prins van Wales reed afzonderlijk naar het parlement, evenals de hertog van 7ork en bei den waren reeds annwez'g, toen de konirg aan het Hocgnrhu's aankwam. De koning sprak bij de opening de volgende troonrede uit: „Mijn bette' kingen met de buitenlandsche mogendheden b'ijvcn vriendschappelijk. Mijn regeering stelt in samenwerking met den Vol kenbond vooitdurend pogingen in het werk de oplossing van internat'onale geschillen te verzekeren en den vrede te bevorderen. KONING GEORGE. Ik heb den koning van Afghanistan ultge- noodigd mij in Maart een bezoek te biengen en ik hoop Zijne Majesteit in mijn hoofdstad te verwelkomen Het Is mij bijzonder aange naam Zijne Majesteit bij zijn eerste bezoek aan Europa te ontvangen. De toestand in China is in zooverre verbe terd, dat hij een belangrijke vermindering van de maritieme en militaire strijdkrachten, naai het Verre Oosten gezonden ter beschot ming van mijn Biitsche en Indische onderdanen, ge vestigd in de concess'es toelaat, doch de toe- Stand, veroorzaakt dooi de binnenlandsche twisten en burgeroorlogen en de daaruit voort vloeiende onveiligheid voor leven en eigen dommen, zoowel van Chineezen als buitenlan ders, geeft nog steeds reden tot ongerustheid Ondanks deze niet bemoedigende omstandig heden houdt mijn legeering nog steeds vast aan de verklaring omtrent haar politiek, die zij een jaai geleden heeft gepubliceerd, over de basis, weaiop zij bereid is aan dc Chineesche aspiraties tegemoet te komen, wanneer de Chineezen een voldoende besrhoiming det Britsche levens en eigendommen kunnen ver sekeren Op 29 December j.l stelde de regeering dei Vereenigde Staten mijn ambassadeur te Was hington ter kenn'sneming en als basis voor on derhandeling» n in kennis van een ontwerp voor een nieuw arbitrage-verdrag tusschen mij en den presid. nt der Vereenigde Staten om in de plaats te treden van het arbitrage-verdrag, in 1908 te Washington gesloten De bepalingen van het nieuwe ontwerp worden zorgvuldig en met sympathie door mijn rcgcering in Gmot- Britarnië bestudeerd en zullen in overleg mei mijn legeeringen in de dominions wo'den overwogen." Over de binnenlundsche aangelegenheden zeide de koning het volgende: „Ofschoon d«* sland van zaken In eenige der voornaamste industrieën reden tot ernstige on gerustheid blijft geven, ben ik ve;h ugd te kunnen waarnemen, dat in den a gemeenen toestand van handel en industrie vele b« moe- digede teekenen van geleidelijke verb-le.rrg. zoowel in onzen binnen- als buitenlnndsr hen handel, zijn waar te nemen, die de hoop •erht- vaardi^en dal door samenwerking -n goeden wil een voortdurende vooruitgang In het aan Staande jaar ral worden verkregen. De lasten, die op de Industrie en den 'and bouw drukken dooi de plaatselijke helasMngen hebben de vooitdrmnde aandacht van mijn ministers get.okkcn Zij houden zlchjhnns bezig met oen onderzoek nnar de megelijkho d van verlichting van deze lasten voor de pro- duceerende gemeenschap en van wiyrigir g van het plaatselijk bestuur, hetgeen hiermede in verband zal staan Voorstellen zullen U wor den gedaan ter aanvulling van de wet betrek king hebbende op het kiesrecht voor dc parle mentaire en locale cegeeringen. Cl HET PROCES-BAR MAT. De officier van justitie dr. Rnaseh stelde in hot Barmat-proccs vrijspraak von Julius Bar- jnat cn Klcnskc voor ten aanzien van dc pun ten der aanklacht, waarin hun ten laste gcicgd wordt, dut zij. in strijd met de depositowet, buitcnlanoscnc effecten elders in deposito ge geven hebben zonder toestemming der eige- raars. EEN MOTIE VAN WANTROUWEN HET LOT DER REGEERING- HORNSRUD BEZEGELD Mohwinckel, de leider der links-rad'cnLm heeft gisteren een motie van wantrouwen tegen de nieuwe socialistische rcgcering ingediend, waar n door het Storting bctreuid wordt, dat de regcering uit naam van het volk spreekt zonder het vertrouwen te bezitten. Horrsrud.. de minister-president, heeft in het Storting verklaard, dat het lot van de regeering na de motie van Mohwinckel bezegeld is. In zijn polemiek tegen Mohwinckel z«»> Hoinsrud, dat de arbeiderspartij hot erfgoed is van de oude linkerpartij. De pottijen, die het meest van oeconomisch herstal spreken, ziin verantwoordelijk voor de economische moei lijkheden, die ontstaan zijn, doo dat men vnn leerlingen geleefd heeft. De politmk van de ar beiderspartij was er steeds op bedacht, dat voor de uitgaven middelen aanwezig moesten zijn, al biacht dat moeilijkheden mee. Er is geen ondeie uitweg dan een onvoorwaarde lijke vermindering der militaire uitgaven. In het Europeeschc concert Letee' cnt het Noor- scho verdedigingcspeelgord niets. Het debat wordt vandaag voortgezet D(- stemming wordt vanavond verwacht. DE AMERIKAANSCHE IMMIGRATIE Vk ET. Verzachting der bepalingen Berlyn, 7 Febr (H. N. DraadloosUi' Washington wordt gemeld, dat van rcpubli- keinschc zijde in den senaat een xvetsontwetp is ingediend om do hardheid van de imigia- liewet te vei zochten, vooral waar het do scheiding van familieleden betreft. DE HULP AAN OOST-PRUISEN. Steun von Pruisen en het rijk. B e r 1 ij n, 7 Febr. (V. D Officieel wordt mcdeedccld, dat tusschen het lijkskabinet en de Pruisische regee ing thans overeenstem ming is tot stand gekomen omtrent de tr.nnt- icgclen, welke genomen moe'en worden tot steun aan Oost-P.uiscn in vcband met den noodtoestand, die door de vredesverdragen «s ontslaan. Tot dc maatregelen, r'ie zullen wor den genomen, behooit het opnemen van eer. groote eening. Uit de middelen van hc' rijk en van Pruisen wordt voor hot loopende jaar een bedrag van 75 üOO.OOO rijks mark bo- «rchikbaar gesteld, n.l. zestig millioen dooi het tijk en 15 mllioen door Pruisen. Vcidct zullen verscheidene ciediet-muatregclen wor den genomen. De maatregelen zullen onmid del lijk in werking treden. DE DUITSCHF.RS IN TIROL Een oproep tegen het vci- italiaanschcn. Berlijn, 7 Febr. (V. DDe katholieke oiganisaties m Tirol hebben zich met cn oproep geweid tot de katholieken van Oos ten tijk en Duitschland, met vei zoek om bij stond in den strijd tegen de ve»-ita!ianisetring van Tirol, het ondedrukken der Dui-s^he taal en bijzonder tegen het verbod van gods dienstonderwijs in de moedertaal. HET DEENSCHE KONINGSPAAR TE BERLIJN. B c 11 ij n, 7 Febr. (V. D Hedenavond is het Deensche koningspaar op /.ijn doorreis naar dc Riviera te Berlijn gearriveerd. Dc Deensche gezant, het gehcele personeel van het gezantschap en vele leden van de Deen sche kolonie waren ter begroeting aanwezig. De rijkspresident overhandigde dc konirg n een bloemenkrans. Heden reist het koningspaar verder naai dc Riviera. DE DAWESBETALINGEN. Uit het door den aent voor de herstelbeta lingen gepubliceerde overzicht over hel vier de annuïteitsjear tot 31 Jan. 1928 blijkt, dat aan contanten een Dedrag von 873.244.464 rijksmoik is binnen gekomen, waarvan 120932.503 mark in Januari. ARRESTATIES IN POLEN. Te Lemberg is de politieke politie zonde» opgave van redenen tot verscheidene arresta ties overgegaan onder do leden der Oekral- nisch-socialistischc partij. DE NIEUWE EXPEDITIE VAN NOBILE. Nobile, de bekende Italiaansche Noord pool- vlieger, is to Oslo aangekomen, waar hij met de autoriteiten onderhandelt over een nieuwe espeditie nnar de Noordpool. Het zou »n dn bedoeling ligger den tocht von Duitschlvwl uit te ondernemen. Hij zou vertrekken uit het na bij dc Oostzee gelegen plaatsje Stolp :n Poon- meren; vandaar zou hij een tocht o er dc Oostzee, Finlund en het Nooiden vsn Noor wegen naar Kingsbay op Spitsbergen maken In April zou dé reis worden ondernomen. DE ITALIANEN IN CYRENAIKA. By de operaties In Cyrenaika, die 10 d^gen duurden en ten doei hadden om eon stam te ontwapenen cn samenscholingen van Senocssi- opstandelingcn to verdrijven, had de vijand 29 dooden cn verloor hij 250 gevangenen, b«ne vens veel wapens cn munitie. Dc Italianen had den 3 gewonden, o.w. één oflicier. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND Het aantal werklcozen op 30 Jon. bedroeg 1167.900, d.i. 9850 minder dan de vooraf- gaande week, Langestraat 49. Tel. 190. Wij vervaardigen Prijs thans f 90.- Na 15 Febr. e.k. f 98.- ZAA'CJ5STH. QOJkL.280 Cemakkelijke Eetaüngscondities EEN PLEIDOOI VOOR OPHEFFING VAN DOUANE-BELEMMERINGEN Londen. 7 Febr. (H. NOp de Pon- Ametikaanschc conferentie heeft de vcitegcn- woordiger van Argentinië voorgesteld om in 1929 dc conferentie opnieuw bijeen tc roepen, teneinde te beraadslagen over de opheffing van de douonc-bclemmeringen in het verkeer tusschen de Amerikaanscho staten onderling De vertegenwoordiger van Aigentinië wcnschte in het statuut van de Pan-Amciikaonsche unie een bepaling opgenomen ie zien, dat deze be lemmeringen zooveel mogelijk verminderd moeten' worden. De ve: tcgenwoordiger der Vereenigde Staten Hughes vei klaarde echter, dat de Vereenigde Staten nooit hun goedkeu ring aan een dei gelijk voorstel zullen hechten en ccn dergelijk verdrag nooit zullen onder teekenen. DE NOOD VAN DEN DUITSCHEN LANDBOUW. Een groote vergadering in Thüringen. De Thuringschc lanclbond heeft gisteren c-n gicotc bctooging georganiseerd Ic Rudolstadt waar ongeveer 25.ÜÜC' deelnemers versche ren waren. De vooizitter sprak over den nood van de landbouwcts in Thüringen, wier ellen de ongchootd is. Cp uitnocdigng V8n den vooizitter legde de menigte met ontbloot hoofd een eed af, d-»t dc boeren trouw zullen blijven aan hun leiders, aan den giond en het vaderland. Een afvaardiging begaf zich naar den president van het belastingburcau, om hem een aantal eischen voor te leggen, voor wc'ker inwilliging hij bij den minister van financiën moet opkomen. BEVRIJDING VAN SLAVEN. Uit Rangoon woidt gemeld, dat tot midden Januari in Nooid-Birma 400 slaven in vrijheid zijn gesteld. Het bevrijdingswerk vordert op bevredigende wijze. DE STRIJD IN NICARAGUA. Sandino nog in leven Te New York is een bericht ontvangen uit Nicaiagua, volgens hetwelk dc Amerikaan- sche troepen aldaar de tijding kregen, da niet alleen gene* aal Sandino nog m leven ls, maar met een sterke 'loepenmacht zich bij de grens bevindt van Honduros. DE TOESTAND VAN D'ANNUNZIO. Rome, 7 Febr. (V. D.) Dc toestand van d'Annunzio zou volgens ccn bericht uit Bres cia een ernstige wending genomen hebben. H:j moet absolute rust houden. DE TOESTAND IN CATALONIË. Onderdrukking der stakings beweging. Parijs, 7 F e b r. (H. N.) Uit Barcelona wordt gemeld, dat de goeverneur der provincie Catalonië met alle middelen dc staking tracht te onderdrukken en de werkwilligen tracht tc beschermen. Hij heeft den werkgevers gelast alle stakers tc ontsinnn cn de fabrieken, wan: niet genoeg werkwilligen zijn, tc sluiten. E' zijn 83 stakingsleiders gcarrestcctd, waarvan de helft intusschcn weer op vrije voeten w gesteld. ASQUITH ZIEK. De Evening Standard deelt mede, dat lord Oxford cn Asquith, de vroegere voorzitter van den ministerraad, zielrJs- DE FRANSCHE1EGERORGANISATIE, Het vraagstuk der veiligheid. Bij de bespreking slór organisatie van de natie in tijd vari^ oorlcg verklaarde Lemon, vooizitter der lcg'*i commissie in dm Scnau, rlnt Frankrijk, neg bloedend uit dc wonden \o.\ den grootcn ocrlcg; besloten heeft al het men- schclijk mogelijke: te doen om een nieuwen inval te voorkomen. Frankrijk is bereid tot alle offers om oen de behoefte aan veiligheid ie voldoen-, DE FRANSCHE MINISTERRAAD "«"EGEN HERZIENING Gisterochtend bracht in den loop van dun ministerraad de Fiansche minister van arbeid verslag uit over dc besprekingen, die tc Ge neve plaats hadden over de conventie van Washington inzake den arbeidsdag. De rcgce ring besloot ten eerste dc houding te hand haven, die het parlement aannam, *oen hef op haar voorstel de conventie ratificeerde en «ie voorwaarden dier ratificatie vaststelde; ten tweede zich te kanten tegen elk voorstel, om de conventie te herzien. HET DUITSCHE GEVAAR Brussel, 7 Febr. (H. N) De Belgische militaire commissie heeft vandaag met den minister van oorlog over velschillende mili taire vraagstukken debot gevoerd. Tijdens du debat zeide gennaa. Galet on, dat het be langrijkste vraagstuk voor België het bouwen van een sterke vestinggordel aan de Duitscho grens is. Zonder dergelijke versterkingen zou het Belgische leger onder den voet goloopen worden. De minister van oorlog dc Biouckèic antwoordde hierop, dat volgens zijn mcening Duitschlond niet in staat is met succes een aanval op België te doen. DE TERAARDEBESTELLING VAN VELDMAARSCHALK HAIG. Londen, 7 Febr. (V. D.) Heden is het stoffelijk overschot van veldmaarschalk Haig in dc fomilicgrocvc van Dryburgh Abbey ter aarde besteld. In plaats van de legei aan voer deis, die tot dusverre als slippendragers had den gefungeerd, bestond zijn laatste escorte nu uit zijn huisbedienden; de plechtigheid had ook in allen eenvoud plaats. LUXEMBURG'S BUITENLANDSCHE POLITIEK. Luxemburg, 7 Febr. (H. N.) De com missie van rappoiteurs heeft bij de behande ling van de begrooting in het parlement de richtlijnen aangegeven voor dc buitenlandsche politiek van Luxemburg, die ten doel moe! hebben den volkenbond te steunen, waardoo de wereldvrede verzekerd en dc belangen van de kleine volken gehandhaafd worden. Voorts moet dc politiek van aibitrage- en vriend schapsverdragen voortgezet cn de financiecle betrekkingen met België geregeld worden Vandaag zal in het parlement een wetsontwerp betreffende de regeiing van de ooriogsschulden met Duitschland worden behandeld. GEVAARLIJKE DIEFSTAL. Uit een gesloten loods achter een ziekenhuis te Hol' ziin dezer dagen, aldus het Hbldacht Guinccsche biggetjes en twee konijnen gesto len. De dieren werden daor voor wetenschap pelijke doeleinden gehouden door dc medici van het ziekenhuis en drie der Guinccsche big getjes waren met ccn besmettelijke ziekte inge- er.t De politie waarschuwde het publick en slaag de er in twee jongens op tc spoicn, die be kenden dic:cn gestolen tc hebben Ze had den ze echter reeds aan vijf onbekende mon- i cn verkocht, naar wie do politic thans zoekt PRESIDENTSVERKIEZING IN PORTUGAL. Volgons een bericht uit Lissabon aan dc Chicago Ttibuna za' op 4 Mnart de verkic zing von een president van de rep»il>,!ol' plaats hebben, wat a!s een eerste stop naaf den terugkeer tot normale toestanden word* beschouwd. President Caimona is candido.il en hij zal, nu alle wamii;k-crnstige oppositie ontbreekt, hoog:twaaischijnlijk worden goko zen. Gomez Costa, de leider van de oppositie in 1926, is van de 'ogcenng des lands uit gesloten. Hij moet .Maandag noor Rome Z'jr vertrokken. DE BUITENLANDSCHE POLITIEK VAN LETLAND. Op een receptie van de vei tegen woordigers der buitenlandsche pers sprak de nieuwe Lct- landschc minister van buitenlandsche zaken, Balodis, zich beslis* uit voor een voortzetting der buitenlandsche vredespolitiek vo'gcns dc richtsnoeren, sedert het bestaan van het land gevolgd. De minister weer vooral op het oor - nemen, met alle kracht de politieke alliantie met Estland voort te zeten en uit c breiden tot een economisch vei bond. Balodis kwam op voor verdere toenadering tot Litaucn cn een productieve samenwerking met Finland cn verklaarde, dat Letland ook met Polen vriend schappelijke betrekkingen wil onderhouden. Wat de betrekkingen mot de mogendheden in het Westen cn het Oosten betreft, zeide de minister, dat Letland voor zjjn staatsinrichting en zijn geestelijke ontwikkeling, evenals voor zijn economische en politieke betrekkingen, zich bij de groote beschaafde staten van het Westen moet aansluiten. Wat een Bfilris«~h Locarno betreft; zeide dc minister, dat zich daartegen niet slechts het Poolsch-Litauschc conflict verzet, doch dat Letland ook rekening moet houden met de sovjet-unie. Men kpn echter in den geest von een Locarno-vcrdrag handclcnt ook zonder de basis van een verdrag. if- WEEKBERICHT 8 FEBR. w vy Hoogste stand 782,3 te Clermont, yi* Laagste stund 733.2 te Ingu. Verwachting tot den avond van •X- 9 Fehruan. w Matige tot krachtige W. tot Z. vg wind. betrokken tot zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig ver- £3$ andering in temperatuur. »V«- QXSQXBïxSiXf 2)tS *V9 >Y« XfVL' £xFX5V' «S»* Afd. Gordijnstoffen Allovernets - Vitrages Fillets enz. ontvangen RUIM VEERTIG SLACHTOFFERS P a r ij s, 7 Febr (V. D Naar de bladen uii Hanoi (Fronsch Indo-China) melden, ls op de rivier de Mekong een vaartuig veronge lukt; aan dc romp ging een ontploffing vooraf. Hierbij kwamen 43 petsonen, waaronder hoo- gc Fransche ambtenaren, om het leven. Dc kapitein van de boot werd zwaai gewond; ook tol van passagiers moesten naar het zieken huis worden vervoerd. P a r ij s, 7 Febr. (V. DNader wordt nog omtrent de groote ramp op de Mekong ge meld, dot het'hier wan srhijnlijk do maiistoo- mcr Trentinian betreft. De ontploffing vond in dc nabijheid van Thathck plnats Onder de 43 dooden bevond zich ook de Fransche afgev vaardigde Borthe.émy. Een 60-tal gewonden moesten naar het ziekenhuis worden overge bracht. EEN RONDSCHRIJVEN VAN HOOFD- INSPECIEUR DR. TERBURCH AAN DE BURGEMEESTERS IUN MEDEWERKING VERZOCHT De hoofdinspecteur van de Volksgezond heid, dr. J. Th. Tcrburgh, heeft aan de bu'go- mccstcrs een brief gericht, waarin hij schrijft, dat het zeer gewenscht is, de noodigc gege vens te verzamelen, ten einde eenig oordec.» fe kunnen vórmen over de oorzank van ziekte verschijnselen van het centraal zenuwsce'.se1, die eerst gedurende dc laatste tijden zijn waar genomen bij kindeien, nadat zij kou te voren tegen pokken warer. gevaccineerd. Aon dc geneeskundigen ve-d reeds verzocht 'nee te dcelen, of zij in hun p acti'k dergelijke in vallen waren trgeng- komen, die nog niet o«n het staatstoezicht op de wolksgezondheid he kend waren. Er zijn reeds nog niet bek «nde gevallen opgegeven, doch deze werden b:jun uitsluitend in en na het jcar 1923 waargeno men. De beantwoording van de vroeg, of v^ór 1923 d e aandoening niet voorkwam, kan, al dus dc hoofdinspecteur, verder von groot be lang zijn, en hij acht het niet onmogelijk dot de burgemeesters tot de beantwoording kun nen meewerken, door het instellen von een onderzoek in de registers van den burgeriü- ken stond. Hij verzoekt den burgemcestc-'s, het onderzoek naar de onder de jeugd'go '«In- deren voorgekomen stei fgcvnllen ten mins'e van 1 Januari 1920 af te doen en het ;oo mogelijk uit te strekken tot over oan dat tijd stip voorafgoarde jaren. Tevens vraagt hij c^n opgave van de in do gemeente verrichte inentingen tegen pokken over dc jaren 1924, 1925 en 1926. verdeeld volgens de maanden van het jaar cn vo'gcrs den leeftijd der kinderen. RUITEN KR ASSERS GESNAPT. Ook Schiedam mocht zich sinds eenigen tijd in het bezit von een of meer vuitenkrasst rs „verheugen". Verscheidene ruiten op Bro-rs- vcld en Hoogstraat werden reeds het slacht offer. Maandagavond bemerkte nu een winkelier op oe Hoogstraat, dat oen jongen een ruit van een bloemenmagazijn bewerkte. Hij wist den jongen te grijpen cn leverde hem over ran dc politie. Toen twee kameraden van den ge« Kropte, die eerst op de vlucht waren gegaan, zich bij den volksoploop voor den bloemen winkel weer vertoonden, heeft de politie ook hen Ingerekend- Zij zijn alle drie 15 16 jaren oud. OVER COCRD GEZLAGEN. Gistermiddag is te S iedrecht de 57-jarige v. ouw V. van het klipperschip „Maria" to Roo sendaal, over boord gevallen en verdronken. Haar lijk is gistermiddag te Papendrecht op- gevischt

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1