CHRYSLERWCOACH DE eemlanded BUITENLAND. 1 X"' iMDlEH U EEN ^X. •/auto VIIT KOOPEN 5E-X ZOEKT DAN ONZE SHOWROOM. f VJ ZUN ERVAN OVERTUIGD, DAT U DE ZULT NEMEN, NADAT DIT MODEL VOOR U GEDEMONSTREERD IS EN U HOORT, DAT DE PRUS SLECHTS 3050.- BEDRAAGT. ABONNEMENTSPRIJS per 3 taaaadeo voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per DIRECTEUR - UITGEVER: J.VALKIiOfT PRIJS DER ADVERTENT1EN •-« 1 I 05 met inbegrip van een bewijsnummer, Za rdag II i ebruari 1928 kbe Jaarpang ivo. iu2 Jf Firma M. A. Ramselaar gj 4$ Afd. Manufacturen AMERSFOORTSCH 11 week (met giatta verzekering tegen ongelukken! f 0.171/»» Btnneolano franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 1elkt regel meer f0 25 Liefdadigheids-advertentiëo voor da helft van den prijs. Kleine Advertenties „KEITJES" bi) vooruitbetaling 1—3 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer eatra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00R7WAL 2» DE NIEUWE RIJKSWEER MIN ISTER GRONER SPREEKT OVER DE PHOEBUS-AFFAIRE Dc nieuwe rijksweerminister dr. Gröner heeft gisteren in- de begrotingscommissie van den Duitschen rijksdog een rede gehouden, waarin hij oa. de hoop uitsprak, dat de zelfmoord- epidemie bij de rijksweer hoe langer hce meer ami verdwijnen. Wij zullen, aldus de minister, ons volkomen loyaal ter beschikking van den staat en zijn grondwettige organen stellen. Ik zal er voor zorgen, dat ons werk in nauw over leg met den minister von buitenlandsche zaken plaats heeft. Indien dc Phoebus-affaire den indruk heeft gemaakt, a'sof wij aspiraties hadden op het ge bied der financiecle en economische politiek, dan moet ik verklaren, dat deze indruk onjuist is Alles zol worden gedaan om aan elke ver denking in dezt zaak volkomen een c-ind te maken. Bij he( opstellen der begrooting is de groot ste zuinizheid in acht genomen wat de rijks raad heeft geschrapt, is onaannemelijk. Over dc- wijze, waarop het leger moet worden aan gevuld, heb ik geen eigen oordeel. Er zijn nieuwe bepa'ir.gen uitgevaardigd en de erva ringen daarmee dienen wij af tc wachten. Ook omtrent de aanvulling van het kader heb ik geen oordcel. Ik zal een bezoek brengen non de militaire scholen. Vooral bij hel kleine leger speelt het probleem van de prestotics der lei ders een beslissende rol. De opwinding van het bezoek van Prins Hen drik aan de Berlin kan ik niet deelcn. Ik kan werkelijk dit bezoek niet als iets bi'onders be schouwen. Of men daarbij in alle opzichten op do juiste wijze is opgetreden, laat ik in het midden. Met betrekking tot dc Kieier wapensmokkc- larij zal Ik alles doen om aan elk onwettig zelf standig optreden een eind te maken Zij is een heul géwone smokkel zaak, die bij de justitie thoisbehoort. Mocht een lid der weermacht daarbij betrokken zijn, dan wordt hij ontslagen Gröner. sprak daarna over de Phoebus- affaire. Gelijk de rijkskanselier op 20 Jan. reeds heeft, medegedeeld, beschikte de rnarinc uit de liquidatie van den oorlog cn zijn gevol gen over speciale middelen Het beheer daar- over was aan kapitein Lohmann toevertrouwd. H-t verdrag van Versailles bracht Lohmann op het denkbeeld aan den door het vredesver drag niet verboden strijcl der meeningen binnen en buiten Duitsch'and deel te nemen. Hij zag daarvoor gelegenheid op het gebied van de film, daar de regeeringeri van vele andere lan den zich reeds jaren leng van dit nieuwe pro pagandamiddel bedienen voor dc verdediging der nationale belangen. Aangezien een derge lijk Dultsch rijksbureau niet bestond, meende Lohmann het doel te kunnen bereiken door zich financieel te intcresseeren in een Duitsche film maatschappij. De veelbelovende Phocbus-fi'm A. G. leek hem zeer geschikt, vooral omdat hij den directeur Correll voor een betTouwbaai vakman hield. Het verkrijgen van een pakker aandeden ten bedrage van 1 A millioc-n Mark en de leer.ingen werden door den kapitein-ter- zee Lohmann sireng geheim gehouden om zijn superieuren te cntlaslen. Zoodoende was in de eerste dagen der publicaties in de pers de ver tegenwoordiger van den destijds juist afwezi gen rijksweerministcr inderdaad te goedet trouw, toen hij de bewering nopens het subsi dieeren der Phoebus A G. uit de middelen van het rijksweerministeric tegensprak. Begin 1926 had de A. G. opnieuw behoefte aan kapitaal voor het financieren der nieuwe productiss. Amerikaansche credieten waren alleen te ver krijgen door Amerikaansche invloeden toe te laten. Zoodoende besloot Lohmann voor de vere'schte gelden zelf te zorgen. De directie der Girozentrale verklaarde zich bereid tot het verstrekken cener leening groot drie millioen mark, waarbij de rijkslisrus het crediet waar borgde Lohmann slaagde er in de Phoebus tegen Amerikaansche invloeden te beschermen en den chef van het marinebestuur, den tcgon- woordigen rijksweerministcr en den toenmali- gen minister van financiën dr Reinhold, er toe te bewegen hun schriftelijke goedkeuring tt plaatsen ondet den brief aan de Girozentrale. In 1927 was er opnieuw kapitaalgebrek, er wer den toen aan de Phoebus nieuwe bankcrcdieter. ten bedrage van ruim VA millioen verleend, waarvoor Lohmann rijksgarantie verschatte, zonder dal de chef van het marinebestuur, de tijksweer-minislcr, de minister van ïinorcien o iemand andets hiel omtrent was inge.icht in het geheel werd ongeveer zes rmlhocn Mark ter beschikking der Phoebus A G. ge steld. Lohmann heeit al zijn middelen er san gegeven hij heeft er nooit persoonlijke voor- deelcn uil getrokken. He. rijksweerm.ntstene bschikt niet meer over speciale middelen bui- ten dc begrooting Overigen» zijn maatregelen getroffen, dat een herhaling der neiroiivn, ua-, ftu - dig gebeurtenissen onder alle omstandighede b t tcfffn Maart I voort van z»jn luucnv •-» - uil het feit, dot hij in vele gevallen »qn buitengesloten is. Dat Lohmann tegen zus van zijn functie is ontheten, vloei. voor. uit IV't ieu, utn M.J - - voegdheden heeft ove. schreden, waarbij het rijk ernstig is benadeeld H.j verl.es. daarmede de kans op bevordering tot admiraal. rijk ernstig VooT dT toritomst. aldus G.oner, sla ik er voor in. dat dergelijke gevallen van aclistandig optreden niet meer zullen voor- komen, DE MISS CAVELL-FILM ENGELSCHE PROTESTEN TEGEN DE OP\ OEI, ING EEN STAP VAN DEN DUITSCHEI GEZANT TE BRUSSEL Londen, IO Febr. (H- N.) De Times publiceert een schrijven van lady Emmouit, de voorzitstei ven den nationalen vrouwenraad, waarin deze meedeelt, dat in een in October 1927 te Bournemouth gehouden bestuursver gadering een krachtige motie tegen de opvo ting van de Miss Cavell-film aangenomen is. Aan de voorzitster werd opgedragen een af schrift van dc motie te doen toekomen aan den filmcensor O'Connor, hetgeen ook is ge schied. Voorts deelt zij mede, dat ook dc ver* eeniging van moeders met den nationalen •louwenraad het standpunt deelt, dat dc op- oering van den film ongewenscht is en ook den familieleden van miss Cavell tegen don borst stuit. In de pers wordt deze kwestie druk besproken. Er gaan tal van stemmen tegen de opvoering op, omdat daardoor onnoodig de betrekkingen tusschcn Duitschland en Engeland minder aangenaam kunnen worden. De verkla ring van de overheid, dat de opvoering van een film om politieke overwegingen niet verboden kan worden, wordt onvoldoende geacht, waarbij men aan den Potemkinfilm herinnert, die zeer zpker om politieke redenen verboden werd. Overigens vindt het protest van het Duitsche gezantschap niet veel instemming De Daily Express is van oordeel, dot de Engelsche film industrie zich ongetwijfeld beter van -de ver aordiging van oorlogsfilms kan onthouden, onr»- gezien daardoor slechts bittere herinneringen worden gewekt. Nu echter dc zaak eenmaal zoo /rloopen is, zullen de Duitsche autoriteiten hot best doen maar hun mond tc houden. Brussel, TO Febr. (H. N.) Naar verluidt, heeft de Duitsche gezant zich op het ministerie van buitenlandsche zaken vervoegd in ver band met de miss Cavell-film. Naar meege deeld wordt, is de film met goedvinden van de rrgeering en van de stedelijke overheid opge nomen ter plaatse, waar miss Cavell indertijd doodgeschoten is. De Engelsche spelers heb- b.'n zich daarbij van Duitsche uniformon be diend. Wat de opvoering te Brussel betreft, daaromtrent heeft de regeering nog geen be slissing genomen, omdat haar de film nog on bekend is. Intusschen doen allerlei geruchten met betrekking tot dezen film de ronde. Zoo wosdt beweerd, dat de eerste opvoering te Btusscl za! plaats hebben en door het ko ninklijke huis zal worden bijgewoond. Veel meer dan praatjes zijn dit echter niet. Londen, 10 Febr. (H. N. Draadloos) Hoewel geen officieel betoog tot den filmcenso» inzake de Miss Cavell-film Is gericht, verluidt echter, dot sir Austen Chamberlain naar aan leiding van de berichten in de pers omtrent Hen inhoud van de film zich tot O'Connor heeft gericht. De opvattingen van den minister van buitenlandsche zaken zijn uitgedrukt in een schrijven aan de firma Wilcox, die de film ver vaardigd heeft en den minister uitgenoodigd had om een particuliere opvoering van de film bij tc wonen Chamberlain zegt in dit schrijven, dat hij zich verplicht gevoelt voor de uitnoodi- girg te bedanken. De geschiedenis van Miss Cavell is zeer eervol en haar nagedachtenis zal ir eere worden gehouden, niet alleen door haar landslieden, doch door een ieder, tot welk land men ook moge behooren, hetzij Oevriende o! vioegcre vijandelijke landen, die bewondering heeft voor onbaatzuchtige toewijding aan p'icht en de verheven kracht van Miss Cavell tijdens haar proces. Het is wellicht mogelijk en dergelijke gebeurtenis in beeld tc brengen onderdat aan het mooie van dc geschiedenis afbreuk wordt gedaan en zonderdat er gevaai bestaat, dat daarover oneenigheid ontstaat, doch oit zal eerst na verloop van jaren zoo zijn, als alles tot de geschiedenis zal behooren. Wat hemzelf betreft, is Chamberloin van meening, dat deze geschiedenis betci in de herinnering oortleeft dan eenige nfbeelding zou kunnen doen. Indien de berichten in de bladen ju«sl ziin, zou hij nog minder geneigd zijn om eer. uitvoering bij tc wonen. Voor zoover hij weet, kan men zich op geen autoriteit beroepen om sommige tooneelen, zooals in de film afge beeld, te rechtvaardigen en de voorstelling ken s'echts aanleiding tot meeningsverschillcn geven boven het graf van een vrouw, dje ^n heldin van de wereld is geworden. Miss Cavell heeft niet aan eigen beroemdheid gedacht en het kan niet twijfelachtig zijn, wat zij zelf zou hebben gevoeld bij de gedochte, dot een der gelijk gebruik van haar opoffering zou worden gemaakt. ERNSTIGE PETROLEUM- BRANDEN VERSCHEIDENE SLACHTOFFERS Uit Longbeach (Californië) wordt gemeld, dot een deel der stad, met inbegrip \an een petrolcumraffinaderij, door brand is ver woest Zes personen werden gedood; zes boor torens vernield. Te Everett (Masswerden bij een ontplof fing van verschillende met hoogen druk wer kende distiilcer-mnchines cencr petroleum- maatschappij op zijn minst vijf men gedood en meer dan dertig gewond. DE DUITSCHE PANDHUIS SCHANDALEN DE ZAAK-BEKGMANN OPNIEUW EEN ONTHULLING In het proces-Bcrgmnnn-Jncoby weid het verzoek van de verdediging, van mevrouw Bergmonn uit de hechtenis te ontslaan, inge willigd, omdat er bij den tegenwoördigen stand van het onderzoek geen enkele verdonnking te gen haar meer bestaat. Hot verhoor van den verdachten officier van justitie, Jncoby, duurde gisteren den heelen dag en werd zeer uitvoe rig, daar hem het geheele bijeengebrachte be wijsmateriaal voorgelegd werd. Een van de grootste cn belorgrijkste Berlijn- schc lommerdzaken: „W/uen Lombard und Ln- gerspc icherei G. M. B. H." in het centrum var. Berlijn werd gisterochtend gesloten door de politie, die alle boeken In beslag nam. Tevens werd de zaak foi liet verklaard. Het was geble ken, dat in den lantstcn tijd ernst'ge onregel matigheden gepleegd waren. DE CRISIS IN DE DUITSCHE COALITIE WOORDEN EN DADEN DE BRITSCHE ADMIRALITEIT LAAT 6 DUIKBCOTEN BOUWEN Men meldt uit Londen non de N. R. Ct. Dc nieuwo Vickers-Armstrongmantschnppij te Barrow in Furness meldt, dot ze gisteren van de Britschc admiraliteit een bestelling von vier duikbooten van de O-klassc heeft ontvan gen. Een vijfde is toegewezen aan de firma Cammcll Laird te Birkenhead on een zesde zat worden gebouwd op do marinewerf tc Chat ham. Het zijn de best bewapende duikbooten van de wereld. Bijzonderheden erover zijr. zorgvuldig geheim gehouden, moor het is be kend, dat ze «en vier inch-kanon voeren. Hot eenigstc schip van deze klasse, dnt thans kloar is, is de „Oberon", die in 1924 cp stapel is ge zet, maar er zijn thans reeds 6 booten van de O-klasse in aanbouw, drie bij Vickers, twee bij Beardmore cn één in Chatham. De zes booten, waarvan thans sproke was, behooren tot het nieuwe bouwplan der marine, waarop 17 duik booten van dit typo zijn nungegeven, die tus- schen nu en 1930 op stapel moeten worden ge zet. Zij zullen behooren tot de P-klosse, die allen een met P bcginnenden naam zullen dra gen. WEERBERICHT 11 FEBR. SA Verwachting tot den avond van JK S) 12 Februari. w Stormachtige lot krachtige, later 5« NA tijedlijk afnemende ettelijke tot vx Zuidelijke wind, zwaar bewolkt of VN betrokken inet lijdolijko opklaring. Vit SA aanvankeehjk wellicht nog regen- JjJ jj) buien en iets kouder. jv THEEDOEKEN. {$0. 7 prima keperrloek Gó X Gó 19 ct. ,5 ♦ffi THEEDOEKEN 5* hetere kwal. 70 X "0 29 ct. ft* S BLAUWE HANDDOEK fiö X Gó 18 et. fcS BLAUWE HANDDOEK ft* 70 X 70 29 ct. ,L «SS WITTE HANDDOEK H.i zware kwal. 70 x 70 35 ct. "4? 3jjf "4* DE VOLGENDE WEEK VALT DE BESLISSING B e r 1 ij n, 10 Febr. (H N. Draadioos). De centrumsfractie van den rijksdag heeft beslo ten de beslissing over het vraagstuk van de rijksschoolwet uit te stellen en eerst den uitslag der bestudeering vnn dc nieuwe door den ritksmlnister van binnenlandsche zaken gedane voorstellen af tc wachten. De partij verlangl echter, dat de beslissing uiterlijk dc volgende week za! vallen. DE NOORSCHO KABINETSCRISIS. Mowincke] kabinetsformateur. Gisteren heeft de ofbcidersrcgec-ringv-Homs- rud haar ontslag ingediend. De leider van de radicolen (democraten) Mowinckcl, heeft de opdracht van den koning tot vorming van een nieuwe regeering aongc- ncmen. Men verwacht Dinsdag de benoeming van de nieuwe regeering DE NUMERUS CLAUSUS IN HONGARIJE Dc houding der studenten. Naar de bladen melder, hadden de studenten besloten uit protest tegen de wijziging der nu merus clausus-wct gedurende behandeling van dit wetsontwerp de universite't von Boeda pest niet tc bezoeken. Met hc-t oog op het feit dot de beraods'uging over het wetsontwerp in het Huis vnn Afgevuardigden tirn twaalf do gen zal duren, is het besluit gewij^'gd: op een later te bepalen dag von de laatste weck det behandeling zal een proteststaking van één dag worden gehouden AMERIKAANSCHE TROEPEN ZENDINGEN NAAR 'T BUITENLAND. B c r 1 ij n, 10 Febr. (H N drl.). Het congres to Washington hreft, naar uit New 7ork wordt gemeld, een voorstel der democraten verwor pen, om de rrgeering te verbieden zonder toe stemming van het congres troepen naar het buitenland te zenden. HET STECLITZER MOORD- PROCES HET VERHOOR VAN HILDA SCHELLER Br 1 ij n, IO Febr. (H. N.) Bij de voort zetting der behandeling van het Stegiitzer moordproces wees advocaat Prey erop; dat on danks het scherpe verbod gisteren do oudets van Hilda Scheller de getuige Elinor in hdn midden hebben genomen en dringend toege sproken hebben, zoodat men den indruk kreeg, d»it op deze getuige invloed geoefend weid. Doarno werd het verhoor van Hilda Scheller voortgezet, die uitvoerig beschreef hoe nl!f-n op den avond voor de daad samengekomen zijn. Stephon had haer broer wel gezien, doch deze hein niet. Zij heeft Stcphan *oen heimelijk in dc woning gebracht en met hem drie kwor*- tift in de kamer van haar broer doorgebracht Oc ambtenaar van het O. M. Steinbeck deed bij dit gedeelte van het verhoor het voorstel de zitting met gesloten deuren voort te zetten, daar wel te verwachten was, dat do verdediger verdere vragen zou stellen en de ambtenaar wilde niet, dot dergelijke zaken verder in het openbaor werden behandeld. De advocaat van beklaagde zeide daarop, dot hij bij het stellen vnn zijn vragen zoo voorzichtig mogelijk te v/erk zol gaan cn dat van zijn kant niets zou geschieden, om het houden van een zitting mev gesloten deuren uit te lokken. Aangezien dc eerste ambtenaar van het O. M. geen voor stel tot het houden van dc zitting met gesloten deuren deed en de verklaring van den ver-, öediger voldoende achtte, werd dc behondcling in het openbaar voortgezet. Hilda Scho'le» werd daarop verhoord over hetgeen plaats heeft gehad, nadat de moord was geschied, ten einde de feiten vast tc stellen. Zij vcrhauldo daarop uitvoerig, hoe zij 's morgens, toen er gebeld werd, Elinor in de woning heeft gcloten i, toen zij terugkwam, schoten heeft gehoord Daarop vond zij haar broer en stephan ster* wend op den grond liggen. DE MOORD OP MARION PARKER HICKMAN TOEREKENBAAR VERKLAARD HEM WACHT WAARSCHIJNLIJK DE STROP N e w-Y ork, IO Febr. (V. D.) Uit Los Angeles wordt gemeld, dot de jury in het pro ces tegen William Hickman, den moordenaar van de I2-jarige Morion Parker, do volledige toerekenbaarheid van den beklaagde heeft vastgesteld. Door Hickman reeds schuldig ver klaard is, kan zijn veroordceling tot de strop of in het gunstigst© geval tot levenslange tuchthuisstraf worden tegemoet gezien. EEN TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING VOOR HET LAGERHUIS. Een succes der liberalen. Bij een tusschcntijdsche verkiezing in Lan-» caster, die het gevolgjwos vnn de verheffing von het conservatieve lid tot pair, is de liberaal Tomlinson met 14.639 stemmen gekozen. Do conservatief kreeg 12.860 stemmen, dc arbei- dersandidaat 6101 stemmen. D eijfers van de vorige verkiezing waren j conservatief 15.243, liberaal Tl.085, arbeider 5572 stemmen. DE KNOEIERIJEN MET DE GOEBEN. Uit Angora wordt gemeld, dat het hoog gerechtshof gisteren een begin heeft gemaakt met het proces tegen Ihsan bey, den vroegeren minister van marine en dertien andere perso nen, in verband mei het marine-schandaa! in zake hef contract over de reparatie van dert voormaligen Duitschen kruiser Qoebefy

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1