t DE EEMLANDEU L. J. LUYCXTZOOP, TAPIS BELGE Maandag 13 februari 1928 BUITENLAND. SPORTNIEUWS Altijd gr cot gesorteerd in Kaastors- en Kleeimakers- Fournituien. BINNENLAND. Firma M. A Ramselaar Axminsters vanaf 15.90 AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 5 "»,ndt0 voa' Amersfoort f2.10 pv maand i 075. par week (met gratia verzeltertog tegen ongelukken' I 0.1V/r Binnenland tranco per post per 3 maanden <1-. Afzonderll|ke nummert (0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC JIJ DIRECTEUR - UITGEVER. J.VALKHOfT PRIJS OER AOVERTENTIEN 1—4 regels 4.05 oer inbegrip va» «en c*wij«nummer. elke regel meei E0 2S Liefdadigheida-advertenrito voo» de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën ..KEIT1ES bfo wooruitbefallop 1 —4 regelt 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen - Bewijsnummer extr* 005 DE EUITSCHE PANDHUIS- SCHANDALEN AL WEER EEN NIEUW GEVAL De bank van leening in Berlijn-Puttkammei. hoek Friedrichstrasse, en zijn eigenaar Sieg mund Bab worden ernstige feiten ten laste ge legd. Bob beloofde den geldgevers voor de Sem geleende kapitalen een juarlijksche lente van jO tot 50 De geldschieters, die bedrogen werden, hebben een klacht tegen hem inge diend wegens bedrog en meineed. HET MOORDPROCES- KRANTZ DE ZAAK IN DEN RIJKSDAG Zaterdag deelde in het proces-Krantz de offi cie» van justitie mede, dat hij den deskundige dt. Placzek had doen dagvaarden, die Hilde Scheller op verzoek harer ouders had onder zocht en die verslag zou uitbrengen over de persoonlijkheid en de geloofwaardigheid vm- deze getuige. De verdediget dr. Frey verklaar de, dat hij zich met alle middelen daartegen zou verzetten. De „Polizeiratin" Fieking toch heeft reeds in de scherpste bewoordingen Hilde als onbetrouwbaar gekenschetst. Er ont stond een scherpe woordenwisseling, waarin ook de voorzitter ingreep. Deze verklaarde, dat de deskundige was opgeroepen en deswege moest worden gehoord. Dr. Frey zeidc wegens den hierdoor ontstanen nieuwen toestond de schorsing van het proces te zullen vragen. 7ov de rechtbank aan het verzoek der verdediging niet voldoen, dan verzocht hij den beiden rechtelijken geneeskundigen verslag uit te brengen omtrent de geloofwaardigheid van Hilde Scheller. Dr. Frey verklaart, dat hij nog 55 nieuwe feiten door nieuwe getuigenverhoo ren wenscht te bewijzen. Na een pauze wordt medegedeeld, dat het voorstel om het proces te schorsen van de hand wordt gewezen. Dr. Placzek zal, daar hij thans verhinderd is, eerst na afloop der geturgen- verhooren aan het woord komen. Dr. Frev zeide zich te verwonderen, dat de officier var» justitie geen opheldering ten gunste van Kranrz wenschte, terwij! alles wat ten gunste van Hilde Scheller pleit, door de getuigen aan het gerecht moet worden medegedeeld. Hij zou, indien men hem niet teT wille was, onder toe passing van alle hem ten dienste staande mid delen do getuigen zelf doen dagvaarden. Hij verzocht den voorzitter dr. Placzek te laten verklaren, wie hem bij het proces heeft betrok ken en in wiens opdracht hij Hilde Scheller heeft onderzocht. De golven van opwinding over het proces- Kiantz zijn zelfs tot den rijksdag doorgedion- gen. Bij het begin der zitting van Zaterdag stelde de Duitsch-notionale afgevaardigde, dr Mumm, een wijziging van de proceswet voor, welke ook die berichten uit de rechtszaal taiv verbieden, welke de jeugd op verkeerde ge dachten zou kunnen brengen. Het huis stelde een bespreking van deze aangelegenheid even wel uit tot het slot der zitting. Toen daarna dr. Mumm zijn voorstel, in ven- band met het proces-Krantz gedaan, herhaalde, verklaarde de soc.-dem Dittmann, dat het niet ging om een persschandaal, maar om een justhieschandaal, waaraan dc president van het gerechtshof schuldig was. De sociaal democraten, zeide hij, wenschen daarom een uitvoerige bespreking. Het seniorenconvent zal nu, naar aanleiding ven dit verschil van opvatting, uitmaken, war neer deze aangelegenheid in een voltallige zit ting zal worden behandeld. MIJNRAMP IN CUMBERLAND EEN INSPECTIEBRIGADE VERONGELUK] DERTIEN PERSONEN OMGEKOMEN Gisteren heeft een ontzettende mijnramp te Whitehaven in Cumberland plaats gehad. Men vreest, volgens de Cour., dat minstens 13 menschenlevens verloren zijn gegaan Vier maanden geleden kwamen m dezellde mij* vier man om het levensindsdien was zij gesloten. Zaterdag ging een inspectiebrigad-1 o.w. twee regeeringsinspecteurs, omlaag ter einde het werk weer open te stellen. Toen be neden de zegels werden verbroken, stroomde gas te voorschijn en explodeerde Alle slacht offers behooren tot de mspertiebrigade. Van andeTe zijde wordt gemeld, dat om 12 uur des middags de reddingsploegen zm teruggetrokken De ingang van de schacht fc weer met zakken zand en aarde gesloten. Alk hoop is opgegeven. Een officieele verklaring bevestigt, dot bn onderzoek van de schacht, waar op 13 Decern bet een explosie pluot9 vond, thans een nieu we ontploffing zich voordeed en dat van de ïnspectiebrigade 15 personen worden Men heeft redding beproefd, doch het blee onmogelijk de slachtoffers te bereiken, door dien de beschutting is ingestort en de lucht te fclecM was. EEN CONSUL VERBRAND. Parijs, Tl Febr (H N) Uit Madrid wordt gemeld, dat in het consulaat van Spanje te Palma op Majorca brand is uitgebroken. De consul werd dooi den brand verrast en Is in do vlammen omgekomen. DE CRISIS IN DE DUITSCHF COALITIE TET CENTRUM WENSCHT HET HEENGAAN DER D.V.P. MINIS 1ERS In den rijksdag ziet men de tegen heden be legde zitting van de interfractioneele commis sie met spanning tegemoet, daar het lot der regeering afhangt van het verloop dezer be spreking. Het centrum verlangt, dot de Duit- sch© volkspartij haar ministers terug zal trek ken en dot de Duitschc Volkspartij Maandag een duidelijk antwoord zal geven. Men legt er dtn nadruk op, dat de houding van het cen trum ook door den brief van den rijkspresi dent niet gewijzigd is. De rijksdagfractie der Duitsche volkspartij publiceert een officieele partijverklaring, vol gens welke de fractie de opvatting is toege daan, dat met het oog op de door de coalitie aanvaarde taak op het gebied der rijkspolitiek een voorbarige ontbinding van den rijksdag moet worden voorkomen, zelfs wanneer de schoolwet in deze parlementaire zitting niet meer afgehandeld worden kan. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* Langestraat 49. Tel. 190. jaat^diiy uu. ia3 MIJNONGELUK IN RUSLAND TIEN DOODEN Uit het Donetzkolenbekken is een telegram ingekomen, inhoudende, dat bij een dynamiet- ontploffing in één der mijnen tien man gedood en acht gewond zijn. DE VEILIGHEIDSCOM MISSIE VAN 1 EN VOLKENBOND EEN RUSSISCH WAAR. EMER De sovjet-rege«ring heeft aan het Volken- bonds-secTetariaat loten weten, dat zij door een waarnemer zich zal doen vertegenwoordigen tn de bijeenkomst van het comité vooi veiligheid en arbitrage en wel door Boris Stcin, afdee- lingschef aan het departement van buitenland- sche zaken. AMERIKA EN DE ARBITRAGE r UITSCHLAND UITGENOODIGD EEN VERDRAG TE SLUITEN Uit Washington wordt gemeld, dat de Vei. Staten Duitschland zullen uitnoodigen om een aibitrogeverdrag te sluiten, gelijk aan het Fransch-Amerikaansche, dot juist tot stand is gekomen. DE GROOTE MIJNBRAND IN ONTARIO THANS VEERTIEN DOODEN Uit North Bay (Ontario) wordt nader ge meld, dat twaalf man van de bij den brand in de goudmijn Hoflinger opgesloten mijnwerkers zijn gered; vijf hunner verkeeren in ernstigen toestand, maar men hoopt hen te redden. De rook verminderde Zaterdag sterk en zoodoen de nam de hoop toe, dat men de overige 32 man zal kunnen bevrijden. De mijn-hulpdienst der Ver. Staten zendt een specialen auto met alle reddingsmiddelen toegerust, teneinde hulp te bieden. Volgens een V. D.-bericht is het aantal om gekomen personen tot 14 gestegen. HONDERDEN VISSCHERS IN LEVENSGEVAAR OP IJS NAAR ZEE AFGEDREVEN De ijsbreker Lenin heeft zich in allerijl van Leningrad neer de Finsche Golf begeven, ten einde 400 visschers te redden, die tijdens den storm van de kust van Kroonstad op pakijs naar zee zijn gedreven. Omtrent de catastrophe der Russische vis schers, die in de Finsche Golf nabij den mond van de Narowa op een ijsschots in zee zijn afgedreven, wordt thans volgens de Cour., na der bekend, dat bijna 1000 visschers met 300 paaTden afgedreven zijn. Van de onge- lukkigen zijn er reeds 24 verdronken. De red ding dei overigen schijnt mogelijk te zijn. daar de storm inmiddels is gaan liggen en de wedei ingetreden vorst de verbinding met der oever mogelijk maakt Voedsel en geneesmid delen worden m allerijl door vliegtuigen aan gevoerd De Russische gezant te Reval heeft de Est- landsche regeering dringend om hulp voor de in gevaar verkeerende visschers verzocht. GROOT ARBEIDERS- CONFLICT IN SJECHO- SLOWAKIJE DERTIG DUIZEND STAKERS De pogingen Zaterdag door de reg ©ring on dernomen om het loonronflict in de bricnkool- ipd'istrie ven N. W Bohcrren op te lessen, ziin mislukt. Heden om 6 uur 's ocht?nds begirt groote stnking voor het d'strict Bribe. Dux, Te- plitz en Komotau. Door de staking worden on geveer 30.000 arbeiders, met hun gezinnen 100.000 personen, getroffen. NCCDWEER IN DUITSCH LAND STORM EN ONWEER In der nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft in Beieren een storm gewoed, die vooral te München uiterst hevig was. Daarna t»ad een temperatuurdaling in en wel van omstreeks zeven graden binnen den tijd van een kwartiei De regen veranderde in een sneeuwstorm. In de Allgëu woedde een hevige föhn. Seden 6 uur Zaterdagochtend sneeuwt he* en is het weer plotseling omgcs'egen De storm heeft vooral in de hooggelegen gebieden ernstig schade aangericht. In het dal ligt 20, op de hoogten 50 c.M. versche sneeuw. Zaterdagochtend tusschcn 3 en 5 uur is ook oveT Soksen een buitengewoon hevige N.-W. storm losgebroken, die veel schade en ver- keersstoringen aanrichtte Boomen werden ont worteld, schuttingen omgeworpen. Te Dresden waaide een 6 M hooge schoor steen om, in het Freital stortte een schacht toren in, een electrische geleiding werd ver nield. Te Leutersdorf in het Ertsgebergte sloeg de bliksem in een schuur met graan en machines, die totaal afbrandde. Uit Hamborn wordt nog gemeld, dat de wind daar Vrijdag een zware kraan van 5 ton deed kantelen, zoodat zij in het water terecht kwam, waar zij de scheepvaart belemmert. Boven Essen en omgeving heeft het eveneens zwaar gestormd De wind, die orkaonskracht had, ging gepaard met hevigen hagelslag en onweer. PROF. LORENTZ f EEN MONUMENT TE ARNHEM EEN COMMISSIE OPGERICHT Te Arnhem is een commissie gevormd tet voorbereiding van de oprichting van een monument voor wijlen prof. Lorentz in diens geboorteplaats. Het ligt in de bedoeling om wanneer zich voor dit doel een landelijk comité mocht vormen, de commissie de leiding zal overdra gen aan dit comité en het de reeds ingekomen gelden ter beschikking stelle. In het comité hebben o. o. zitting genomen mr. S. baron van Heemstra, commissaris van de Koningin in Gelderland, J. J. G. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter van de Eerste Kamer. mr. S. J. R. de Monchy, burgemeester van Arnhem, dr. J. C. Hartogs, dir Ncd. Kunstzijdefabriek Arnhem—Ede, voorts de wethouders, de directeuren van instellingen van bijz. en openbare m. o. en gymnasiaal on derwijs, verschillende industrieelen, ir H Lohr, dir. der Prov. Geld. Electr. Mij., ir. W F. C. Schaap, voorz. van de Geld. Prov. Schoon heidscommissie, John A. De Goeyen, consulair agent van Frankrijk, de gem. secretoaiis mr J. L C. van Essen, L. M. Hermans, lid der Eerste Kamer. DOODELIJK ONGEVAL MET EEN MITRAILLEUR TM EE PERSONEN GETROFFEN EEN HUNNER OVERLEDEN Men meldt ons uit Budel: Zaterdagmiddag omstreeks half vijf heeft een zeer ernstig ongeval plaats gehad in de gymnastiekzaal van de bijzondere school te Budel, waar aan een aantal jongelui, welke worden opgeleid voor de vooroefeningen onder leiding van een sergeant-majoor en een ser geant, een mitrailleur gedemonstreerd werd. Bij de proefneming met deze mitrailleur, die naar men meende met losse patronen was ge laden, ging een scherpe patroon af en trof den jongeman, die voor de mitrailleut stond. De kogel ging door zijn linkerarm Achtei hem stond de I9~jarige jongeman W. Rooy- akkers, die den kegel in do borst kreeg. D*-- ongclukkige overleed kort daarop. De ande:e jongeman werd naar het Liefdehuls vervoerd en kon, na verbonden te zijn, huiswaarts kee- ren. De marechaussees heeft het lijk m beslag genomen. De sergeant-majoor en de sergeant zijn in arrest gesteld. ZEILSCHIP GEZONKEN. Een aon-nrfng met dc Noordcrdijk Het zei'.scMp Lord Ackirgton is volgens ee: telegram in aanvaring gekomen met het N©- derlandsche stoomschip Noorderdijk. Het zei"' schip zonk onmiddellijk. De bemanning werd door sleepbooten gered* VoetbaL J AFDEELING I. lc Klasse. Hilversum: HilversumH. B. S. 12 den Haag: V. U. C.Excelsior. 12 Utrecht: U. V. V.—E. D. O.. afg Haarlem: R. C. H.D# F# C. 01 Amsterdam: AjaxV. O. C. 3—1 De spanning tusschen Ajax en D. F. C. i vti-.tcrcn wonnen o uL* ilu. i wee. Het kampioenschap kan Ajax haast niet meer ontgaan, nog 1 puntje is genoeg. Van belang .ooi U. V. was de nederlaag van V. O. l_ en van V. U# C. Dc gcbloktcn zijn nog niei veilig, er zijn nog 3 punten noodig, of nog eenige nederlagen van V. O. C. Dc overige uit* .lagen waren van weinig belang meer. De stand luidt: \iax 16 14 1 1 29 46—13 D. F. C. 17 12 3 2 27 58-30 ■v. C. H. 17 7 4 6 18 38—54 E. D. O. 14 6 3 5 •15 34—20 Excelsior 14 7 1 6 15 3434 lilvcrsüm 15 5 2 8 12 32—32 H. B. S. 17 6—11 12 55—55 V. U. C 15 5 1 9 11 34—47 U. V. V. 15 4 2 9 10 25—55 V. O. C. 14 2 1 11 5 21-56 Tweede Klasse A. WFC-DEC Helder—Hollnndia ZVV-HRC 2e Klasse B. iaarlcm: HaarlemZceburgia. Amersfoort: H. V. C.V. V. A. Amsterdam: A. F. CZandvoort. Hilversum: DonarB. F. C. BloemendaalBlocmcndaa!Vclox. 0-1 1-1 5-2 3—i 2-2 3—3 5—1 2-3 Velox is kamp;oen I Gee-zwart won zelf don wedstrijd tegen Bloemendaal met 3— 2, maar bovendien was Haarlem zoo vriendelijk om Zceburgia met dezelfde cijfers te verslaan. H.V C. speelde haar laatste wedstrijd in dit seizoen tegen V V. A. gelijk. De overige wedstrijden waren van geen belang meer. Dc stand is: Velox. 18 13 4 1 30 51—28 Zceburgia 18 12 2 4 26 59— H Haarlem. 17 11 2 4 24 54—33 A. F. C. 18 10 3 5 23 59—30 Zandvoort. 17 7 2 8 16 40—42 Bloemendaal 18 6 3 9 15 41—4. V. V. A. 16 6 2 8 14 40—47 11 V. c. IS 5 3 in 13 29—47 B. F. C. 17 4 3 10 11 28-42 Donar. 16 1 15 2 18—90 Derder Klasse A. Kinheim USC Derde Klasse B. THD-DSV Derde Klasse C All. Weerbaar Amstel Neerlondia—DWS 3c Klasse D. Zeist: Z N C.Quick. Quick beeind'gde het seizoen met 'n overwin ning op Z. N. C. Door tcrremsalkeuring gingen dc beide ande» re wedstrijden niet door. De volgorde luidt: 6-1 O—» 4-1 O—5 3-5 Baarn. 13 10 2 1 22 47—14 Zeist. 13 8 2 3 18 37—20 Vriendenschaar. 11 7 4 14 37lfi ulcmborg 11 6 5 12 27—23 Quick. 14 5 1 8 11 40—4.3 Utrecht. 10 3 2 5 8 23—30 Kampong. 11 4 7 8 1835 Z. N. C. 13 1 1 11 3 14—39 Vierde Klasse A. WGW-Uitgeest 1—2 Vierde Klasse C. HalfwegOosterpark 14 AuroraSlotérdijk 1—2 Vierde Klasse D. SCA—Victoria 2—5 Res. Eerste klasse. EDO 2 Spaitaen 2 O2 BI. Wit 2—Hilveisum 2 2-2 ZFC 2-HFC 2 3-2 Ree. Tweede klasse A WA 2—Ajax 3 2-3 Alcmaria 2—Haarlem 2 1—1 StOTmv. 2—Watergi m. 2 53 Res Tweede klasse B. Hercules 2-HVC 2 3-2 Velox 2Blauw Wit 3 02 Res. Derde klasse C, SDW 2—All. Weerbsai 2 11-0 Res. 3e Kl tsse D. Ilih-eisum 3-UW 4 2-3 Kampong 2—Hercules 3 6—2 AFDEELING II. Ie Klasse. Haarlem: H. F. C.Z. F. C. 6 Amsterdam: SpartaanStormvogels 01 Rotterdam: FcyenoordA. D. O. 30 Rotterdam: Sparta*t Gooi, 11 den Haag: H. V.Blauw-Wit. 13 Door A. D. O. te verslaan is hier Fcyenoord kampioen geworden. Haar puntental van 27 is Mibercikhnar geworden Wie echter onderaan •I V ;s nog met uc'cn mog-lijkhc^d f eg 'cn H. F. C luhasl.de een m. :c 0— 0 o Z. F C. en de Stormvogel* wonnen ook, maar nu verloren dc Spartaan en H. V. V. weer 't Wordt hier wel spanncndl D© ranglijst luidtr WEERBERICHT 13 FEBR. Verwachting tot den avond van 14 Februari. Matige tot krachtige, tijdelijk wellicht stormachtige, Zuidelijke tot Westelijke wind, betrokken met regen, later opklarend, aanvanke lijk zachter. 5K 3? 3» ff '4' s£ "4* «S «a Afd. TAPIJTEN: 3 X* 7.50. 9.50, 13.50 enz. 3V2 X4% - 12.50, 16.50, 22.50 enz. Feyenoord 17 12 8 2 27 54—20 Sparta 16 7 5 4 19 34—24 Bi. Wit 15 7 3 5 17 25—26 t Gooi 18 6 4 8 16 38—33 A. D. O. 14 6 4 4 16 36-33 Z. F. C. 16 7 1 8 15 41—39 H. F. C. 17 5 5 7 15 24—47 Spartaan 17 4 5 8 13 22—33 H. V. V. 17 5 3 9 13 34—47 Stormvogels 17 5 3 9 13 23—49 2e klasse A. Delft: D. H. C.—A. S. C. 4—4 Vlaardingen: FortnuaSteeds Hooger afg. Utrecht: VoorwaartH. D. V. S. 17 Den Haag: B. M. T.—V. I. O. S. 2—4. Den Haag: QuickHercules 50 Hier is de volgorde: H. D. V. S. 15 13 1 1 27 60—17 D. H. C. 16 13 1 2 27 77—32 Quick 17 12 1 4 25 63—36 Steeds H. 13 7 2 4 16 30—28 Hercules 15 7 1 7 15 49—43 V. I. O. S. 17 4 4 9 12 26—52 A. S. C. 14 4 4 6 12 30—49 Fortuna 14 4 1 9 9 46—47 B. M. T. 12 1 2 9 4 17—42 Voorw. 15 1 14 1 18—76 Tweede Klasse B. SW-ODS 5—t Unites—CW 30 Derde Klasse A. RVCScheveningen 33 Derde* Klasse C 't Noorden—UDI 51 Vierde Klasse A De Ooievaars—Quick B. 5I Vierde Klasse B. TOGO-DW 6—T Vierde Klasse C DOV Hollondinan 46 Grnvenzande—GOAL (gestaakt wegens over last v. publiek). Vierde Klasse D. JOZ-DJS 4-3 DOSB-WESCO 4-3 Res. Te Klasse DFC 2—Sparta 2 5—0 HBS 2Feijenoord 2 5O Res. 2e Klasse B. ODS2-SW 2 1-1 Excelsior 2—Sparta 3 7—2 Res. 3e Klasse B H. v. Holland 2—Fortune 2 72 HET ZUIDEN. Eerste Klasse. PSV-NAC 1-3 Roermond—Eindhoven 2—3 BW—MW 0-3 Tweede klasse A Bredanin— Middelburg 11 RBC—Dongnn 1—5 Tweede Klasse B. Tegelcn—VOS 41 Tweede Klasse C Chevrcmont—St. Hendrik (vriendsch.) 4—0 Derdo Klasse B. WSH-HKI 1-0 W. v. BredaDe Muggen 1—1 HET OOSTEN. Eerst© Klasse. Go Ahead-AGOW 2-3 Robur et Vel Ensch B. 63 Tweede Klaase A. Tubantio—RODA 21 KHC—Zwolsche Boys 3—0 RigtersbleekGOLTO 1—3 Tweede kloss© B. Eendracsht—NEC 43 Gclria—Arnh. Boys 23 Quick--AZC 81 UD—Theole 1—3 Derd» Klasse A- Almelo—WVC 4—1 Derd.% Klasse C Zutfania- B Quick 1—3 Derd© Klasse D. GVC—Rh^nus 1—3 AVW-TEC 3-3

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1