Liederavond Max Kloos. L. J. LUYCX Zoon, DÉ ËEMLANDEU Dinsdag 14 t ebruari 192» kbe Jaa^ang uu. »i>4 BUITENLAND. Amersfoortsche Kunstkring - „Amicitia"Maandag 20 Februari, 8 uur: DERDE KUNSTKRING-CONCERT. Aan den Vleugel: Anton van der Korst. Liederen van Schubert, Purcell, Wolf, MilSaud en Cbabrier, 8 üthner Concertvleugel van de firma R. van den Burg, Amersfoort. Toegang voor Abonné's op vertoon van Diploma f 1.80 f 2.50 i,,|>Ck'repen Sponsen en Zeemen Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23 Altijd groot gesorteerd in Naasters- en Kleeimakers- Fournituren. J Firma M. A Ramselaar «I 4 Nieuwe Voor,'aars Japonnen Speciale Februari-fanbieding LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS per 5 maandcB voor Amersfoort f2.10 per maand 0.75. per 1 1 week (mei gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.177a» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.- Afzonderlijke nummers 1 0.05. POSTREKFN1NG 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIDECTE.UR UITO EVER: J.VALKMOfT DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEH ,""*re9el> 1 05 lobeflrtp t*wt|»otimt»CT 1 elke regel meer f 0.25 Ltefdadlghelds-advertentië® voor de helft van den prijs. - Kleine AdvertentlCn „KEITIES bil vooruitbetaling —4 regels 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» LORD OXFORD AND ASQUITH OVERLEDEN EEN LEIDER DER LIBERALEN HEENGEGAAN DE LEVENSLOOP VAN DEN GESTORVENE Londen, 13 F e b r. (H. N. Droadloos). lord Oxford and Asquith, de oud-liberale e rste minister is ernstig- ziek. Het bulletin v. i de geneesheeren vei klaart, dot zich g:s- t< n een acute aanval van pharyngitis heeft gt penbaard. Vandaag zijn er bronchitisver- sci :mselen en de toestond is zeer ernstig 1 *n later telegram hield in, dat de patiënt bu' ;n kennis was en dat de familie oan het zie ">cd was geroepen Op een nog Inter be ne dal de oud-premier stervende was, volg de pocdig de tijding van zijn overlijden. Hef we gisteravond, dat bij te Sutton Courtenay in orkshire, alwaar h'j zich bevond, zacht in- sik p. I XD OXFORD AND ASQUITH f Dc thans overleden liberale oud-premier lord Oxford and Asquith werd geboren op 12 September 1852 te Morley en vestigde rich in 1876 als advocaat te Londen. In 1886 werd hij gekozen tot lid van het Lagerhuis, waar hij zich aansloot bij de libutele partij en door zijn schitterend redenaartsnlent uitblonk. In het in 1888 begonnen proces tegen de leiders van de Iersche home-ru'e-partij trad Asquith op als verdediger van Pornell. Hierbij, zoowel als bij de kiesrecht-beweging van 1892, on derscheidde hij zich in die mate, dat Gladstone hem, die tot nu toe nooit een staatsambt hed bekleed, m 1892 de portefeuille van b'nnen- landsche zaken toevertrouwde, nadat op zijn voorstel den 12d«?n Augustus de motie van wantrouwen tegen de conservatieve regeering door het Lagerhuis vos aangenomen. Nh dei. val van het ministerie-Rosebery, in Juni 1895 nam Asquith zijn praktijk als advocaat weer op, hoewel hij in het parlement één van de voornaamste leiders van de liberale oppositie bleef Toen in Jauari 1906 de libeialen bij de verkiezigen de overwinning behaalden -n Campbell-Banner ma hoofd werd i n het m>- r.isierie, nam ook daarin Asquith plaats sn nadnt istgenoemde wegens opg stcldheid »r» April 1908 was afgebeden, nam A_quith zijn plaats in. Hij wist eer. ouderdomspensioen, zonder bijdrage van arbeider en werkgever, tot stand te brengen ci> den tegenstand v^n Hoogerhuis tegen de democratische wetten to breker.. Met behulp van de arbeiderspartij wilde toen reeds de regeering voor verschil len deelen des lands en ook voor Ierland een eigen regeering tot stand brengen. In don laatsten tijd werd de naam van As quith ook nog dikwijls genoemd in verbond met meeningsgeschillen in den boezem van de liberale partij, vooral ten aanzien van het verkiczingsfond Zelfs wordt in drt verband wel de naam van Asquith-liberalen gebezigd, een bewijs, dat er tamelijk scherp gescheiden groepen tegenovei elkrnr staan. In 1914 kreeg hij het oorlogskruis. in T9I9 het Victoria kruis. Zijn verdiensten zijn voorts geëerd, doordat de regeer'".925 in den pairs-stond verhief door hem eersten graaf van Oxford te maken. DE AMER1KAANSCHE PRESIDENTS- i VERKIEZING, L Hoover candidaat der republi keinen. Hoover, de minister van handel, heeft offi cieel zijn voornemen te kennen gegeven om zich door de republikeinen candidaat te laten stellen voor het presidentschap ln zijn verkla ring zegt Hoover, dat hij voort zal gaan de beginselen der republikeinsche partij en de gioote politieke doeleinden van Coolidgc in echt te nemen. Hoover voegde er bij, dat hij van plan is voor het oogenblik zijn officieelen post van hoofd van het departement van han del te behouden. DE REIS VAN HET AFGHAANSCHE KONINGSPAAR. B e rl ij n, 1 3 F e b r. (H. N. Draadloos). Hei Afghaansche koningspaar is Zondag te Caux bïj Montreux aangekomen, waar het een paai dagen zal blyvea. (Groene kaart) Voor LEDEN van den Amersfoortschen Kunstkring zijn een beperkt aantal toe gangskaarten verkrijgbaar voor den gereduteerden prijs van (Hoogstens drie kaarter, voor ieder lio) Toegang voor NIET-LEDEN van den Amersioortschen kunstkring. Kaartverkoop bij den Pinnohandcl v.h. L. KLEIN, Utrechtschestraat alle rechten ONTZETTENDE GEVANGEN ISTOESTANDEN ONTHULLINGEN VAN FADITS J Ween en, 13 Febr. (H. N.) Naar aanleid ng van de arrestatie van den Orjoena-leidcr Jevd jewitsj; die verscheidene dagen in de Glavnja- ca-gevangenis te Belgrado heeft moeten door brengen, publiceert Stefan Raditsj een uitvoe rig artikel onder den titel: JDe verschrikkingen van de Belgradosche Bastille". In dit artikel wordt beweerd, dat zich in de Glavnjaca op het oogenblik ongeveer 300 personen bevinden die in groepjes van ongeveer 20 man in 16 kleine cellen opgesloten zijn. De gearresteerder, staan nauw op elkaar gepakt en moeten zoo ook slapen. Zij zijn allen uitgehongerd, zooda» om het voedsel, dut hen verstrekt wordt, woeste gevechten worden geleverd. De jongere gevan genon, waaronder knapen van 12 tot 14 jaax voorkomen, die wegens kleinere misdrijven, bijv. wegens het stelen van vruchten, veroor deeld zijn, hekben het merste te lijden, daar do ouderen hun het voedsel ontnemen. Het ver schrikkelijkst is het verblijf in de geheime on- deroördsche cellen, waar het water niet alleen van de muren druipt, doch die met opzet dooi leidingwater zoo ver onder water worden gezet als de oppassers willen. BULGARITE EN DE ONTWAPENING DE MILITsAIRE CONTROLE Sofia, 13 Febr. (V. D.) In een pers- gesprek heeft de minister-president van Bul garije Liaptsjef de kwestie der Volkenbonds- contróle in Bulgarije besproken. De bekende brief van den Franschen minister van buiton- landsche zaken aan het Volkenbondssccreta- rioat aldus verklaarde de premier is de olfirieele vaststelling, dat het recht van con trole der intergeallieerde militaire commissi0 in Bulgarije in handen van den Volkenbond is overgegaan. Wonneer in de toekomst een nabuurstaot van Bulgarije meent aanleiding re hebben tot controle inzake den stand der Bul- gaarsche bewapening, moet zulk een wensch door den Volkenbond worden onderzocht, die, wonneer hij van oordeel is, dot controle go- wenscht is, de speciaal voor Bulgarije bestemde controlecommissie in werking doet treden. Briand heeft in zijn schrijven het bekende feit herhaald, dot een paragraaf van de Bulgnnr- sche grondwet nog in strijd is met de militaire voorwaarden van het verdrag van Neuilly Hiermede zal te zijner tijd rekening woidcn gehouden. Met betrekking tot den duur van hot controlerecht van den Volkenbond zeide de p»emier, dat deze beperkt is. Bij de sluiting van den wapenstilstand hebben de geallieerde onderhandelaars te Saloniki den toenmaligen minister Liaptsjef geruststellend verzekerd, ^dat het nu voor Bulgarije tijd werd om aan het werk te gaan". Sindsdien zijn zeven jaar ver streken en Bulgarije heeft niets van eenige ont spanning gemerkt. EEN TRE INBRAND VEER SLACHTOFFERS Te Claremont (New Hempshire) dera:l!eerden zeventien wagons met koopwaren op het sta tion, tengevolge waarvan brand ontstond. Vier personen kwamen om DE A.S. POOLSCHE VERKIEZINGEN. Ongeregeldheden. Warschau, 13 Febr. (H. N) Gister avond is opnieuw een door het rechtsche blok belegde verkiezingsvergadering door aanhan gers van Pilsoedski uiteengejaagd, toen p-of Stronski het woord wilde voeren. Er ontslond een vechtpartij, die op straat werd voortgezet, waarbij tal van ruiten ingeslagen en verschil lij de personen gewond werden. De politie ram drie personen in hechtenis. DE DtüTSCHE ARBEIDSCONFLICTEN. Het geschil in de metaalnijverheid. B e r 1 ij n, 13 Febr. (H. N.) De onderhan delingen over het conflict in de Berlijnschc me taalindustrie, die vandaag voor den rijksbe middelaar zijn gevoerd, hebben tot geen resul taat geleid, daar de bemiddelaar het beter achtte geen uitspraak te doen en het aan de partijen over te laten nadere onderhandelingen te voeren. Langestraat 49. Tel. 190. HET VEEMMOORDPROCES- WILMS DE DADERS BEGENADIGD De straf der bij het vecmmoordproces-Wilms ter dood veroordeelden Klapproth en Schulz v.'etd bij besluit der Pruisische regeering in levenslange gevangenisstraf veranderd. De doodstraf von von Umhofer werd in 15 jaai tuchthuisstraf omgez- HET MOORDPROCES- KRANTZ INTREKKING DER BESCHULDIGING VAN MOORD? Men verwacht te Berlijn algemeen, aldus de N R. C., dat de officier van justitie de aan klacht tegen Kranlz, die voor de rechtbank wegens moord terecht staat, niet zal handho ven, maar vermoedelijk zal wijzigen in dier voege, dat Krantz zich nog alleen wegens het aunzetten tot doodslag zal te verantwoorden hebben. Ook de autoriteiten schijnen er van overtuigd te zijn, dat niet Krantz maar diens vriend Günthcr Scheller den koksmaat Hans Stephen heeft gedood, alvorens zelfmoord te plegen. Het vermoeden, dat Krantz Günthei Scheller tot de misdaad zou hebben aange spoord, blijft bestaan, maar dr. Frey, de ver dediger van Krantz, wil thans met de hulp vai. verdere 23 door hem gedagvaarde getuigen be wijzen, dat Günthcr Scheller een sterkeren in vloed op Krantz uitoefende dan deze op zijn vriend. Bovendien wil de verdediger het be wijs leveren, dat Hilde Scheller wel degelijk zoo ongeloofwaardig is als hij steeds heeft beweerd. DE SCHEEVE TOREN VAN PISA. B e r 1 ij n 13 Febr. (H. N. Draadloos). De door den Italiaanschen minister van onderwijs benoemde commissie van deskundigen he-lt besloten verschillende technische studies te maken en voorloopigc werkzaamheden te loten uitvoeren tot versterking van de fundamenten van den scheeven toren van Pisa. DE MOORD OP DEN VICE-CONSUL. De dader moet met zijn leven boeten. Berlijn, 13 Febr..(H. N.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft de rechtbank te Odes- sa den moordenaar van den Ital aanschen vice- consul vandaag ter dood veroordeeld. DIEFSTAL OP GROOTE SCHAAL Berlijn, 13 y e b r. (H. N.) Uit Schwerin wordt gemeld, dot in het warenhuis van de Kaarstadt G. omvangrijke diefstallen zijn ontdekt, die reeds sedert geruimen tijd dooi het personeel werden gepleegd. Tal ven be dienden zijn gearresteerd. Zoowel te Schwerm als elders zijn ook groote hoeveelheden uit het warenhuis gestolen goederen in beslag ge nomen. Het onderzoek wordt voortgezet. MOESTAF A KEMAL PASJA ONGESTELD Londen, 13 Febr. (V. D.) De Daily Tele- gioph verneemt, dot volgens berichten uit be trouwbare bron dc Turksche president Moestufa Kemal pasja enkele dagen geleden te Angora plotseling ongesteld is geworden. Hij schijnt op straat het bewustzijn verloren te hebben en neergestort te zijn. De Turksche autoriteit-in doen alles om dit geheim te houden. Den laat sten tijd zou de gczcr^h Gestand van den piesident veel te wenschen overgelaten hebben. DE MIJNRAMP TE WHITEHAVEN GEEN HOOP MEER VOOR DE BEDOLVENEN Londen, 13 Febr. (V DAlle hoop op red ding van de dertien bedolven slachtoffers bij de mijnramp teWhitehaven is opgegeven. In een officieel common qué wordt medegedeeld, dat het onmogelijk is gebleken de plek te be reiken, waar de vermisten zich moeten bevin den. Acht personen konden in biino uitgeputten toestand gered worden Zij bevonden zich op driekwart mijl afstand van de plek, waar de ontploffing heeft plaats gevonden Al hun lam pen op één na gingen uit Met behu'p daar van vonden zij den weg naar de schacht. Door dat zij frissche lucht kregen konden zij, dooi op den rrrond te gaan liggen, in leven blijven, totdat zij aan de oppervlakte werden gebracht DE STRIJD TEGEN DEN KANKER. Uit Londen wordt gemeld, dat dr. Geoigc, een medicus uit Oost-Londcn, bij hel „schei kundig instjtuut" putent heeft aangevraagd voor een methode voor de behandeling van kankei en andere gezwellen, gebaseerd op een dieet, waarbij het vitamine D een belangrijke 10I speelt SNEEUWVAL IN SPANJE. Aanvallen van wolven cn beren. In Noord-Spanje is de laatste week zooveel sneeuw gevallen, dat de wolven cn beren uit de Pyreneeën geen voedsel meer in het hoog gebergte hebben kunnen vinden en naar de Noord-Catalaansche dorpen zijn komen afzak ken. Tot in afgesloten schuren zijn schapen aangevallen en de dorpsbewoners hebben zich tot burgerwachten vereenigd, die om beurden 's nachts met geladen gewt.en dc ronde doen. EEN TURKSCH-GRIEKSCH GRENS INCIDENT. Londen, 13 Febr (V. D.) Uit Constanti- nopel zijn berichten ontvangen uit Loele Boer- gns, volgens welke 100 gewapende Grieken de grens van Turkije en Thracië overschreden heb ben. De plaatselijke gendarmerie cn militaiien zijn gemobiliseerd. DE STABILISATIE VAN DE LEI. Keyncs dient van advies. Weenen, 13 Febr. (H. N.) Het feit, dat de Engelsche deskundige Keynes eenigen rijd te Boekarest heeft vertoefd om de regeering van advies te dienen in het vraagstuk der stabi lisatie van de Roemeensche lei, schijnt er op te wijzen, dat men de stabilisatie in een bepaalde verhouding tot het En gelsche pond sterling wil tot stand brengen, evenals thans reeds het pond sterling tot grondslag bij de berekening van de douane tarieven dient. Het Roemeensche ministerie van financiën moet besloten hebben den omreke» ningskoers van het pond sterling bij de hereke- ning der douane-tarieven van duizend lei tot 800 lei te verlagen, waardoor de uitvoerrech ten belangrijk lager zullen worden, zoodat men hiervan grootere levendigheid in den uitvoer van graan, vee, hout en petroleum verwacht Aan den anderen kont moeten de Roemeensche spoorwegen, die met een verlies van ettelijke milliarden lei werken, beslopen hebben d<- ta rieven te verhoogen. ENGELAND EN ZIJN OVERZEESCH GEBIED. De reis van Amery. Londen, 13 Febr. (H. N. Draadloos) Ameiy, de minister voor de dominions, was vandaag voor het eerst no zijn reis door de dominions in het Lagerhuis aanwezig, waar hij hartelijk toegejuicht werd. In een interview verklaarde hij, dat zijn reis zeer nuttig is ge weest. Hij heeft zijn eigen kennis omtrent de toestanden en vraagstukken van de domi- nir ns vermeerderd, terwijl de reis ook heeft bijgedragen tot verbetering van de betrekkin gen tusschen de dominions en het moederland. Hij meende, dat zijn voorbeeld in de toekomst 'al worden pevidgd -* t F. t \ooitaan als d .sle, plicit van den minister voor de do- min'ons zal wordrn beschouwd een bezoek aan de o«erzeesche J< elen van het rijk te brengen WEERBERICHT 14 FEBR. Hoogste barometerstand 773,3 te la w Coruna. Laagste barometerstand 736.4 te Thorshaven. w Verwachting tot den avond van <1* aN 15 Februari. Matige tot krachtige, tijdelijk af- v£ nemende W. tot Z. wind. nevelig En tot zwaar bewolkt, later wellicht EK weer regen, aanvankelijk zachter. iVc .y$c iWC Aid. DAMES- en KINDER-CONFECTIE. LANGESTRAAT 52. 8» 3» ft* 4' 4" 4 4< 4 4 4 DE CRISIS IN DE DUITSCHE COALITIE DE BESPREKJKGEH TOT DUS VEKVRECHTELOOS VERMOEDELIJK RIJKSDAGONTBINDING IN MEI B e r 1 ij n, 13 Februari (H. NDe interfrao tioncele besprekingen der regeer ngspartijen over de met de rijksschoolwet samenhangende vraagstukken zijn vanmiddag om 4 uur begon nen cn eindigden om 6 uur, zonder dat men tot een resultaat was gekomen. Zij zullen mor genochtend worden voortgezet. Volgens de op vatting in dc kringen van het centrum zol oofc morgen wel geen overeenstemming worden bereikt, zoodot dun de regeeringscoalitic als uit elkander gevallen kon worden beschouwd. De rijksdag zol echter onder alle omstandig heden trachten de voornaamste begrootingen en de maatregelen tot voorziening in den nood van klemc renteniers en van den landbouw n~g af te doen Of andere wetten nog afgedaan zullen worden, zal hiervan afhangen, of daar omtrent b:nncnkort tusschen de regeeringspar- tijen nog overeenstemming kon wojrden bereikt. In centrumskringen rekent men, dot de rijks dag tegen Mei zal worden ontbonden, zoodat de tegen woord-'ge regeering tot di^n tijd aan het bewind zol blijven. De besprekingen van vandaag werden bijgewoond door de rijksmi nisters dr Hergt en von Keudell, b°nevens door den staatssecretaris von de rijkskanselarij dr. Pünder. DE NIEUWE NOORSCHE REGEER ING EEN KABINET-MOHWINCKEL De nieuwe Noorsche regeering zal heden be- noemdw orden en alleen uit democraten be staan. Mohwinckel wordt minister van staat en minister van buitenlandschc zaken. HET VLOOTPROGRAM DER VER. STATEN. Een belangrijke inkrimping overwogen? De New York Times meldt, dat dc regee ring voornemens is om naar aanleiding von don stortvloed van protesten dc uitgaven voor het vlootprogrom met 400 millioen dollar te ver minderen door schrapping der voorziening voor 35 onderzeeërs en vermindering van het aan tal kruisers van 25 tot 12 ongeveer. ARBEIDERS VERGIFTIGD. Gisterochtend zijn te Leverkusen bij de L G Farbenindustrie 16 arbeiders, vermoedelijk door gassen, die zich in de afvoerkanalen ontwikkel den, vergiftigd. Eén hunner is bezweken. Do anderen schijnen niet in levensgevaar te ver- keeren. PROCES TEGEN KOREAANSCHE COMMUNISTEN. 84 personen veroordeeld. Het enkele maanden geleden te Seoel be gonnen proces tegen Koreaansche communis ten is gisteren geëindigd met de veroordecling van 84 beklaagden tot straffen, wisselend van acht mi. .inden tot jaar gevangenisstraf, cn dc vrijspraak van 12 anderen. DE OPSTAND IN MEXICO. Opnieuw zijn er 12 opstandelingen gedood en een drietal gevangen genomen, die werden terechtgesteld tijdens een gevecht bij Laurel Hill in de buurt van Coalcoman. Volgens een officieel communiqué hebben 400 rebellen aan den strijd deelgenomen onder bevel van een katholiek priester en een opstandelingenleider. DE TOCHT VAN LINDBERGH. Kolonel Lindbergh is gisterochtend van Ha vanna naar St. Louis gevlogen, alwaar hij be houden arriveerde.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1