BESPEELDE PIANO'S Fa. R. van den Burg - Arnh. straat L J. LUYOX Zoon Zijden Kousen, DÉ EEMLANDEQ BUITENLAND. Verhuring van Ups safe-loketten Vrijdag 17 i ebruari 1928 LUCHTVAART PERZiNA - F. ADAM - A. GRAND enz. Vraagt onze prijs ijstcn en con dities voor termijnbetaling aan BINNENLAND Ladc'errroof, Kirs'zijde, Wasc'zijde, Rea'ezij i'e. M.V. IVHDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfeclen. Verzilveren ven coupons Kaniie'ssretiieten Incasseeiingen Spaar-ileposib's rente 4% Firma M. A Ramse'aar AMERSFOORTSCHDAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeD voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.75 per week (met gtatii verzekering tegen ongelukken» t 0.17'/g. Binnenland traoco pet post per 3 maanden f 3.- Afzonderlijke nummers 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON IN1FRC 513 DIDE.C.TEUR UITGEVEQ. J.VALKHCf f PRIJS OER ADVERTENTIEH van I —4 regels f 1 OS met inbegrip van «eo bewijsnummer. elke regel meer f0 25 Liefdadigheids advertehtlën woo» d« helft van den prijs. Kleine Advertentiën KEIT1ES bij ^ooruitlietalinp 1 - 4 regels 50 cent elke regel meet 10 cent. driemaal plaatsen I.— flewusnummr» extra 0 05 HET EINDE DER DUITSCHI COAL IT IE REEDS OP 25 MAART VERKIEZINGEN? Gisteren hebben heel den dog besprekingen plaats gehad tusschcn de partijen der, thans geëindigde, coalitie en de Duitschc rijks» c- geering ovet het orbcidspiogiam van den rijks dag. Deze onderhandelingen kiegen gisteren echter nog niet haar beslag. Ook vandaag ver wacht men langdurige onderhandelingen, ver- gadeiingen van dc fracties, enz. Mochten de onderhandel ngen mislukken, dan zullen waar schijnlijk reeds op 25 Maart nieuwe verkiezin gen plaats hebben. IIET WEER IN HET BUITENLAND ALOM HOOG K ATER EN OVERSTROOMINGEN EEN WINTERSCHE „HITTEGOLF Na 20 uur van onafgebroken regen is de rivier Dee sinds eergisteren drie meter geste gen en de boeren hebben met groote moeite hun vee uit de weiden kunnen halen De -ivie- ren Wyc en Dcrwent in Derbyshire zijn ook buiten haar oevers getreden en in Merio nethshire in Wales is het geheclc iocalc \ci- keer door de overstroomingen gestremd Zoo lang dc wind Zuid-West blijft is er gevaar voo uitbreiding. De Theems is te Shcppertow sierk geiczen, mant levert elders nog ge.-n gevaar op Ook in het nooiden en Z.-W. van Nieuw Zuid-Walcs zijn uitgestrekte gebieden o'C«- stioomd. Veel vee is verdronken. Bij June» hebben slagregens (er viel soms meer don eer. duim regen per uur) de instorting van een spoorwegbrug veroorzaakt, juist nudat eer» zware goedercnlicin er over was gereden. De Stad Ganmain staat onder water. In het Saksische distiict Annabcrg, dat ook verleden jaar zoo zwaar door overstroomingen is geteisterd, zijn nieuwe overstroomingen op getreden. in-het geheele Ertsgcbcrkte zijn ttou- wens de rivieten sterk gezwollen. Dc stralen in veischcidene dorpen slaan blank en twee s'h- tior.s van den locolen spoorweg zijn ondergc- loopen, zoodot het verkeer gestremd is. Per soonlijke ongelukken hadden tot dusver niet plaats. In het Zwarte Woud regent het al langer run een halve weck ann een stuk door. In Wortem- berg, met name in de buurt van Freudens^vlf, hebben dan ook al ernstige overstroominger. plaats. Tehgevolge van de langdurige icgens in de Vogezen, hel Schwarzwnld en in het Nooiden van Zwitserland bostest er eveneens dreig- nd gevaar voor hoog watei op den Rijn De bov-m- Rijn, Neckar en Moezel stijgen, de Main en de Lahn toonen echter weinig verhooging. Sedert gisteicn is te Straatsburg de Rijn meer dan een meter gestegen. Ann al'c rivieren in den Elzas zijn de landerijen der laaggelegen streken overstroomd. Dc stond van den Rijn te Kchl bedroeg gisterochtend 4.35 M. tegen 3 32 M Woensdag. Naar uit ópper-Stiermarken wordt gemeld, hebben storm en regen en het daarmee samen gaande snelle smelten van de sneeuw in het gebergte het water der rivieren snel doen stij gen Op verschillende plaatsen kwamen over- stioomingen en nnt'dschuivingcn voor. Bij Hons in Stiermarken zijn gisteren twee toeristen door oen lawine bedolven. E'n ervan is gered, de andere, een viouw, is gedood Het overs!roomingsgevaor is ook in Fronk'ijk groot Verschillende rivieren zijn iccds buiten haar oevers getreden Tc Parijs treft men maat regelen om dc «an de Seine gelegen gebouwen en huizen tegen het gevaat van overstroomir.g te beschermen. Ondanks regen en storm is de nacht van Woensdag op Donderdag in Engeland de warmste Februori-nncht geweest, sinds het op- tcekenen van de nachtlemperatuur bij het in stituut in Kew Gardens in 1371 begonnen werd. De thermometer daalde geen ooge.Voiik to» onder de 52 graden, terwijl het record tot nu toe 51 graden was. In sommige beschutte plaatsen aun de Coinish Rivier was het 5d en 56 graden om 2 uur s nachts Het meteorolo gisch instituut schrijSt deze winterschc hittegolf toe aan de bovenwinden, die krachtig uit het Zuiden woeien en de warmtcstroomen van Ma deira en de Canarischc eilanden aanvoerden Hooge temperatuur te Berlijn. Te Berlijn is sedert Woensdag een zeer on gewone warmte ingetreden. Dc thermometer is gestegen tot 13 gr. C. Een stijging der tem peratuur wordt eveneens uit Maagdenburg. Diesden en Breslau gemeld. BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* kte jaaaang i.u. ib7 DE DOOD VAN ASQUITH HULDE IN 'T ERITSCHE PARLEMENT L o n d e n. 1 6 F e b r. (H N. DrlNaar ge- T.eld wordt, zal lord Oxford and Asquith be graven worden cp het Allerhciligenkerkhof !t Sutton Courtney, een dorp aan de Theems, waar hij jaren lang des zomers heeft ge woond. In beide huizen van het parlement heb ben dc leiders der partijen vandaag aan dei overleden staatsman hulde gebracht. In het Lagerhuis wees Baldwin, dc eerste minister, erop. dat Asquith vooral een man van het La gerhuts was en misschien een der grootste parlementaire figuren van de vorige eeuw is geweest.Asquith was een man van de klas sieke school. Zijn redevoeringen waren een model van stijl Zijn argumenten waren zorq- u'.dig en .ogisch beredeneerd en zijn on kreukbaarheid werd door oen ieder erkend Steeds was hij loyaal zoowel tegenovei doge den. die hij diende als tegenover degenen, du hem dienden Hij kende en hij dacht aan geen waad Hij was altijd beieid om aan anderen 'Ie eer te laten en zelf de vei wijten, die an- 'eren toekwamen, op zijn schouders te nemen Gedurende zijn gcheele leven is hij ren sieraad oor het openbare leven van hel land geweest Baldwin eindigde met de hoop uit te spreken, 'at het een iodei boschoren zal zijn een zoc liepc herinnering na te laten als bij lord Dxford het gcvni is geweest Ramsay Macdonald, de leider der arbeiders partij, sloot zich bi.i de woorden van den eer sten minister aan Lord Oxford is een partij- eidei geweest, die ook in moeilijke oog-nblile- <cr\ nooit van oneerlijke wapenen gebruik heef' gemaakt Door zijn dood is een schakel weg genomen, welke de tegenwoordige generate aan het verleden bond Lord Oxford was een gentleman en een man van de wereld, die met een zeker steïnsme op de eerbewijzen van dc wereld neerzag Lloyd George wees erop, dat. hoewel lord Oxford gedurende de lantsie drie jaren lid van het Hoogcrhuis is geweest, hij in de geschie denis vooral als de heei Asquith bekend za. 'ijn Hij was vooral een man van het Lager huis Algemeen wordt erkend, dat in het La gerhuis er nooit oen bcterere redenaar of dc^- bater dan Asquith is geweest Asquith is eer» historische figuur en neemt in dc gesohiedp nis van Engeland zijn plaats met groote eer in In het Hoogcrhuis stelde markies Salisbury namens de regeering voor de zitting te ver dagen als toeken van rouw wegens het over riden van lord Oxford Haldenc (arb-partij) herinnerde er aan, dat hij en bu'ggmaf Grey zich in den nnrht vrtö 2 Aug 1914 bij Oxford bevonden Zordei larzclen kwam de voorzitter van den minis terraad onmiddellijk tot het besluit, dat dp 'oostand zoodanig was, dat, ofschoon hij dei oorlog verafschuwde, deze onvermiidelijk was Grey en de aartsbisschop van Canterbury brachten hulde aan de verheven eigenschap- oen van lord Oxford, waarna het Huis ver daagd werd. EEN GEHEEL GEZIN VERMOORD OM 70 ZLOTY tNaat ui Bicl'tz gemeld wordt, hebben in het dorpje Saybusch een slotemakei en zijn beide zonen de geheele familie Snjecki (vader, moe der, zoon en dochter) vermoord Zij door zochten de woning daarop naat geld De buit bedroeg in het geheel 70 zloty. Door middel van speurhonden kwam de politie de daders op het spoor. Zij zijn aangehouden HET MOORDPROCES- KRANTZ BEWEGING OM HET PROCES TE CLASSEEREN De directeur van het ziekenhuis te Schocne- beig. prof. Glnser, verklaarde, dat de gym nasiast Krantz voorloopig niet in staat is eer. verhoor te ondergaan. De moeder van Krantz heeft een ernstige zenuwtoeval gekregen. Nu het proccs-Krontz Woensdag is afge broken en de beklaagde zelf ernstig ongesteld blijkt te zijn, wordt door verschillende krin gen van publiek en pers verlangd, aldus meld» het Vaddat deze onverkwikkelijke zaak zai worden gcclasseêrd. Nu geeft de - wet echte» aan den officier van justitie geen mogelijkheid dc klacht tegen Krantz ir. te Lekken Zoonis gemeld, is het proces verdaagd In den tos- schentijd zal de n eiuve verded ger zich in de zaak inwerken of drie dagen tijd hiervoor wr'doende zijn zal nog moeten blijken ln- 'nsschen rekeni men ree Is met de mogelijk heid ecner nieuwe verdaging De gezondheids toestand van Krantz zal hierbij ook wel een rol spelen. Wat den verderen loop van het proces aan gaat, zoo verwacht men te Berlijn, dat de procureur-generaal Krantz wel zal vrijspreken •l wel een lange hechl nisstraf zal eisch°n. Wordt Krantz bijvooi beeld veroordeeld tot «en hechtenis van i of 1'' j->ir. dnn zal hier van de geruime lijd. dmn hij in voorloonigc hechtenis heeft doorgebracht worden afge trokken en zal rle rest \an de straf slechts voorwaardelijk zijn, zocdrt hij r.iet opnieuw in hechtenis zal worden genomen IN VIJF KWARTIER VAN LONDEN NAAR ROTTERDAM. Profiteerendc van den harden wind, is de het nieuwe Fokkervliegtuig met twee motoren HNAED in 75 minuten van Londen naar Rot terdam gevlogen. \liegtuigbestuurdcr Si'l vis gisterechtend met PROF. A. EINSTEIN.' Niet naar Palestina. Van betrouwbare zijde verneemt het Vad., dat er geen sprake van is, dot prof. Einstein van plan is zioh blijvend, in Palestina te vesti gen. Aanbieding van enkele zeer goede GEBRUIKTE PIANO'S welke met garantie worden geleverd; DE INDISCHE TENTOONSTELLING VAN 11 JUNI TOT 28 JULI OP ZIJPEN TAAL WAT ER TE ZIEN ZAL ZIJN Men schrijft ons Dp Indische Tenloonslrl'inj Ie Arnhem de TA. die gehouden wordi ven 11 Juni tol en met 28 Juli a s kan, indien het wedei mede- werkt, een succes worden, De Expositie vindt plants in en rondom het 'astcel Zypendaal wellicht het prachligste "ork van Nederland, orgrveer 20 minuten -aans van het Sfa'ion langs de bekende Sons- Vekwcide belangeloos voor het goede doel afgestaan door den Directeur der E N K A. te Arnhem In het Kasteel zelf komt, ongetwijfeld nis .clou", de inzending van het Koloniaal Insti tuut te Amsterdam. Alle de zalen en vertrek ken worden door deze instelling benut Groote bijgebouwde pavi'jcens zul'en de offi- cipele en particuliere collecties, zoowel van Oost- a's West-Indië, onder welke een zeer aelangrijke inzending van de Koloniale Land bouwschool te Deventer, onderdak vcrleenen Schilferende diorama's van Sumatra's Oost- kyst werk van den" sr ■li'-''- Eland een De'i-Ko!bnisatiehuis, een Batakwor.ing oo nor male grootte, waar omheen een pisangboom, een bnmbor-boschje suikerriet enz., althans eenigszins weergevend hoe het in de Tropen is werkplaatsen waarin In'nnJsche kunstrijver- heidswerkers a's Goudsmid. IvoorJraaier. hout bewerker, Botikker, Vlechtei en Wever in na tionale kleederdracht kun da^e'iiksch beroep uit zullen oefenen een Open'ucht bioscoop waar in, in verrassende afwisseling van 's morgens 10 tor 's middags 5 uur het doen en later» van onze Overzeesche landgenooten zal worden vertoond, de Javaan, die op de tong-tong het uur van den dag zal slaan; een g:oole collectie tropische gewassen, als bewijs van belangstelling in ons werk aangeboden door de Indische Regecring een Theehuis, waarin tegen minimale vergoe- Jirg bestemd voor een liefdadig deel dc Nederlandsch-Indische Thceplorters hun pro- duct aan de bezoekers aan zullen bieden Woiangvoorstelling, Gamelan, Krontjong Muziek en Inlandsch spel en dons, dot alles en meer, zal tegen uiterst billijke entreeprijs in de as. zomermaanden op Zijpendool te wuoidecren vallen. Een groot Europeesch Restaurant met dons- vloer, een Indisch Restaurant, waarin uits'ui- tend Indische spijzen en dranken zuMen worden geserveerd, een Lunchroom, een Postkantoor, een aantal Strfnds, benevens een brandweer- cn polifiestolion, alle deze gebouwen ongetrok ken onder leiding van den Architect De Koo te Rotterdam vullen, te zamen met de reeds bovengenoemde gebouwen, het ongeveet 10 H A groote terrein Een Eere-Comité, waarin de meest vooraan staande Mannen uit Nederland en Indië, geeft sanctie aon het werk, waarvan het initiatief is uitgegaan van en hetwelk geleid wordt door het Bi stuur van dc Afdeeling Arnhem van Oost en West. ONZE INDISCHE POLITIEK. Naar uit Berlijn wordt gemeld, heeft onze gezant, graaf Van Limburg Stirum, aldaar gis teren een receptie georganiseerd, waar de ge wezen vcorzittet van den Ned.-Ind. Volks raad, dt Schumann, een lezing hield over dc politiek van Nederland ten aanzien van dt Inlanders in Oost-lndië. De spreker wees er op dat nu niet alleen het principe der financieels onbaatzuchtigheid van het moederland, dat op geenerlei zuivere winsten uit Indië aanspraak mag maken, in toepassing is gebracht, maar dat de laatste jaren ook groote vorderingen op den weg naar het autonomie-stelsel hebben gebracht, zooda: thans het zwaartepunt van het bestuur in In dië ligt. Onder het gehoor bevonden zich de Ameri- kaonsche, de Engelsche, de Fransche en de Turksche gezant en de ministerieele leidei van het departement van buitenlandsche za ken, de heer Horstmann Ba'.igond. DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN GORSSEL. Naar men aan de N. R. Ct. meldt, is be noemd tot burgemeester dezer gemeente de heer L. R. Wentholt, gepensionneerd O.-I hoofdambtenaar, laatstelijk resident van Riouw en onderhoorigheden. Lm£estr2at 49. Tel. 190. voor Amersfoort en Omstreken Langegrachf Mo. 4 - Telefoon 304 AWIE3SFOQRT WEERBERICHT 17 FEBR. Hoogste barometerstand. 771,6 te yF/ la Corunn. w sft Lrinxrstc barometerstand 73G.6 tc JT<C Lerwick. «sy Stormachtige tot krachtige Noord- w m Westelijke tot Westelijke later af- nemende en krimpende wind. af- wisselende bewolking, waarschijn- w 'N tijk nocr regen of hagelbuitjes, aan- vunkplitk kouder. .vu jyP jycitfc ->y*> 09XM*X*»(Öc* KHOMMESTHAAT 1— i—0— S. TEL. 3ii. LANGEETHAAT 32. ZAKDOEKEN Sj# Wit batist Damonzak'J. met ajour 7Vz ct Ilccren zakdoek. div. wascheohtc ruim 91/013V2 Hcercn zakdook. prima w t katoen 3 12 ct. 13 ct. 19 ct. 22 ct. 4 Ac 5KÈ 'Al (JAC OAC' O/.t 4ACO..t ilAi UA( O--' 5Ac fym WIJZIGING ONGEVALLENWET 1921 HET INSTITUUT VAN DEN FABRlEKSAhTS M. v A. DER REGEER ING Ontleend is oan de memorie van antwoord op het voorlocpig verslag der Tweede Kumer over het ontweip tot wijziging d r Ongevallen wet 1921, dat de ministi i krachtig tegenspreekt dat het onderhavige ontweip uitsluitend het belang van de werkgevers beoogt te dienen. Dat de samensteli ng der ndvi s-commissic ni t onpartijdig zou zijn geschied, schijnt d»-n mi nister moeilijk te handhaven. Het lag echtei voor dc hand, dnt in zoodanige commissie be zwaarlijk mochten ontbreken vertegenwoordi gers der mijnondernemingen Wilde do regee ring kunnen beschikken over de noodige gege vens ter voststell ng van haar standpunt, dan zou het al een zonderlinge handelwijze zijn ge woest, indien zij juist de personen, dip dooi hun positie het best bekend zijn met de onge- valsverzot ging van door een ong' val getroff »n mijnarbeider, buiten dc commissie had gehou den. De minister wijst erop, dat de aan een on derneming verbonden genecskundi to dienst on derworpen is nnn de erkenning door het bestuur der R V.B., welke haar niet zal mogen verlee- nen, indien niet aon verschillende wettel:jko voorwaarden is voldaan; dnt de controleerend geneeskundigen der Bank belast blijven mei het toezicht op de behandeling van ongevols patiënten door den fabrieksarts, dat op den werkgever de verplichting wordt gelegd om elk in de onderneming voorgekomen letsel dat door den geneeskundigen d'cnst wordt behan deld, te vermelden in een ongevallenregister. van welk register op gezette tijden afschrift moet worden toegezonden aan het Bankbestuui en de Arbeidsinspectie, dnt met betrekking tot de tockennirg vnn tijdelijke urtkecring hi t Bankbestuur bevoegd is tot ingrijpen, enz. Men kan hier dus allerminst spreken vnn een wettelijk snnctionneercn van duidelijk geconsta teerde wetsontduiking en men zal moeten er kennen, dat het ontwerp meer bedoelt te geven don eenige administratieve lastenvermindering voor den werkgever. De minister heeft geen bezwaar uitdrukkelijk vast te leggen, dat de kosten van den di-nst voor rekening moeten komen van den werkge ver. Het wetsontwerp is mitsdien bij nota van wijziging in dien zie. aangevuld. Het bestuur der R V B is niet over de voor gestelde regeling gerandplr»e"d Aangezien de voorzitter van dat bestuur in de commissi0- Nolpns zitt'ng had, scheen dit raadplegen on- noodig. Afzonderlijke regeling van het inst;tuut van den fabrieksarts behoeft geenszins uit te slui ten, det later bij de organisatie van den ge zondheidsdienst wordt nagegaan of en in hoe ver lusschen het instituut en den gezondheids dienst aansluiting ware te bevorderen. DR. THEO RUTTEN DE EERSTE PROMOTIE IN DE NEDERLANDSCHE LETTEREN TE LEUVEN Gisteren is met de grootste onderscheiding jepromoveerd tot doctor in do Nederlandsche letteren aan de Hoogeschool tc Leuven de heer 1'heo Rutten uit Nijmegen. Sedert het bestaan vun de Lcuvensche Uni versiteit is deze promotie de eerste uitsluitend in de Nederlandsche letteren. Van Nederlandsche zijde waren aanwezig poter Molkenboer, mr. CcrncUsscn, dr. Van Gils, dr. Knippenberg; van Vlnnmsche zijde Felix Timmermans, Marnix Gyscn, mr. Jos. Muls, Joris Eèckhout. De promovendus had als onderwerp voor zijn proefschrift gekozen Fe- 'ix Timmermans. Na de promotie heeft pater Molkenboer aan de oude Leuvensche universiteit een groet ge bracht van de jonge katholieke universiteit to Nijmegen. (Hbld.) DE OPBRENGST VAN KINDERPOSTZEGELS EN -BRIEFKAARTEN EEN BECIJERING Het Tijdschr. van Aimwezen van TT dezer geeft de volgende voorloopige raming van d^ winst op den laaisten verkoop vnn de kinder postzegels cn kinderbrielkaarten: „De winst op de kinderpostzegels wordt ge schut op 120,000, die op de kaarten op 10.000. Van deze bedragen zullen nog pro paganda- en vndcclingskosten moeten worden betaald, zoodat er ongeveer 125,000 zal «innen worden verdeeld onder de instellingen, die bescherming- of hulpbehoevende kinde- cn verplegen. Dc winst op de postzegels gaat gestod'g vooruit: van I 19,000 in 1923/24 op 57,000 een jaar later, vervolgens op f 77,000, dan f 109,009 en nu 120,000. Ook de winst op dc kinderbriefkoarten is hooger dan het vorige jaar, toen zij 5000 be droeg; nu zijn er van de kaarten der eerste rtcks nog 2900 stel verkocht, die 1000 hebben opgebracht, van de tweede reeks zijn cr dit jaar naar schatting 35.000 stel ver kocht, waarop ongeveer 9,000 winst wordt gemaakt. Wanneer de cijfers nauwkeurig bekend zijn, hepen we op de zaak terug te komen. Intus- schen kan worden geconstateerd, dat in ollcr- Ici plaatsen met ijver en succes voor het goedo doel is gewerkt. Met dot al blijft het een feit, dnt nog slechts een klein deel der correspon dentie met kinderzegels wordt gefrankeerd." EEN HENRI POLAK-FONDS. Prijzen aan (oud)-lcdcn van tien A. N. D. B. Ei is in het leven geroepen een stichting, genaamd Henri Polak-fonds, welke stichting »s gevestigd te Amsterdam en ten doel heeft, zoo mogelijk ieder jaar oan één of meer leden of oud-leden van den Algemeencn Nederland- schcn Diamantbeworkersbond of van een zus- t°rorqanisot'c, die zich op bijzondere wijze ver dienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de kunst en de wetenschno of van de arbeiders beweging, ter onderscheiding, uit de rente van het fonds een prijs toe te kennen. Het bestuur der stichting bestaat uit 7 per- HET VERZET TEGEN DE TREKHONDENWET. Ir» verband met de slappe wijze waarop ia cle gemeenten de nieuwe bepolingen worden toegepast en tevens in verband met het optre- len van trekhondenhouders tegen de tcepas- ing dier bepo'in in plaatsen, waar zulks el gesc'iedt, heeft het hoofdbestuur von den \nti-Tre1 vrr bonH hcd;n een teleg-am <re- •ce-' n aan den mmi"' r ven taken en landbouw, waarin de anndacht wordt Tevestigd op deze feiten Aangedrongen wordt voorts cp de onverkorte handhaving van de door den minister gegeven leiddraad in verband met de uitvoering van de nieuwe voorschriften ter uitvoering van de Trekhonden wet.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1