IJUU DE EEMLANDEU Zaterdag 18 i ebruan tb2« BUITENLAND. LUCHTVAART Firma Wï. A. Famse'asr AMERSF00RTSCI1 DAGBLAD ABCNNEMEHTSPRlu'S per 3 raaiodeo voor Amersfoort I 2.10 per maand f 0.75 per <3™—week (mer giaria verzekering regen ongelukken* f 0.I71/* Bioneoiano franco per post per maanden f 3.-. Afzonderlijke nnmmers I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INI ERG 513 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOf T BUREAU: ARNHEMSCHE P003TWAL 2» Pil IJS DEP *DVERTENTIEH vao1 ""4 regels» 1 03 met inbegr.p vip ca bu**^ elke regel mee? 10 25 Liefdadtghc:•^v*.rfD 'to v~ot helft van den prijs. - Kleine Advertentiïn „KEITIES t>W vooruit 5 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Ilewi.*nur»-»i eitra *0C5 kbe Jaargang tio. EE POL 17IEKE CRISIS IE LERLIJN DE BESPREKING CV ER HET WERKPROGRAM PESSIMISTISCHE STEMMING Uit Berlijn wordt d.d.. 17 Febr. aan het Hbl h< richt: in de wandclgungen van den rijksdog werden ve.novend de vooi uitzichten op het tct stond kernen von een cvereenstemming omtrent het v.t rkjrrcgrom zeer scep'.isch beoordeeld. Het kabinet is het vanmorgen over cit pro- gtam eens gewordt n Naar verluidt, heeft het zich vereenigd rr.et rV sociaal-politieke eischcp var» het centrum ten oorzien von een verhoo ging der uitkceringen aan gcpcnsicnnecrdcn er» andere sociule rentetrekkers. Het kabinet heeft hiei veer een bedrag vun 149.000 C0U Mark uitgetrokken, dot op voorstel van den n in:ster von arbeid dr. Brouns gedekt zal wor den dcor een vcrhocgirg von de verzekcrings- tarieven, m. o. w. znl worden gewenteld op de schouders von de werkgevers Het behoeft natuurlijk geen betcog, dut cit voorstel op ern- stigen tegenstond von de Duitsch-no'icnalcn en vocral von de purtij der groet industricclen, de Duitschc Volkspartij, zal stuiten. Gp het cogcnbltk, dat we telcfonceren (10 uu: 'savcncs) is er weer een vcrgaJoring «mn d«* partijleiders met het kabinet ter bespreking van het werkprogram. Wen vreest erhter, dat ook deze besprekingen een negatief rrsu 'oa zullen opleveren. Wordt het pregram niet non veard, dan zal er morgen een nood lx* g r o o t i n g aan con rijksdag werden voorge legd. Het senioren-convent heeft vandaag be sloten deze neodbe greeting morgen eventueel in alle drie lezingen te behandelen, mits geen dei partijen zich hiertegen verzet. Al'c groote fracties zijn reeds overeengekomen tegen een behandeling in drie leringen cp i'cn dag g^en bezwaar te zullen maken. Men neemt cchtec aan, dat óf de Volkïschen bf de commun:sten hu rtrgen zullen protcsteeren, in wolk geval de rijksdag verplicht zal zijn cp Maandag a.s. nog eens voer de derde lozing kijcen te komen. Vannacht om twaalf uur hebben vrijwel ille f. acties weer vergaderingen. In parlementaire ktingen gelccft men echter, dot in deze -cr- gadcringen wel zol moeten werden meegedeeld, dat men het over het werkprogram niet is eens geworden. B e r 1 ij n, 7 7 Febr. (H. N Draadlocs). De rijk&dog h'eeft bij de bchar.d?Iing in tweede lezirg der begroeting van het rijksorbeids- ministerie een ccmmunis'ischc motie von wan trouwen tegen den minister verworpen. Onder de afgevaardigden was de stemming, wat den aflocp van de crisis betreft, zeer pessimistisch. De vccmttcr ven den rijksdag heeft voor n'.'e eventualiteiten de ncodige maatregelen getrof fen, opdat, indien het tot een entkinding win dep rijksdog mocht komen, Zaterdag neg oen nocdbegrocting kon worden afgedaan Een af gevaardigde der Duitschc Volkspartij diende een m.ctie in, welke zich tegen ontbinding van den rijksdag voor afloop van de beraadslagin gen over de bcgrootirg verklaart. Uitstel der beslissingen tot heden Nader wordt gemeld, dat het voorstel van den president van den rijksdog, Locbc, om, irgeval van mislukhirg der onderhandelingen ovei het werkprogram, een noodbegrooting mot spoed in drie lezingen af te handelen, door den rijksdag is aangenomen. Gisteravond om tien uur verluidde in den rijksdag, dot het kabinet en de regeeringspar- tijen het vrijwel eens geworden zijn over dc wet inzake de liquidatie schade en over de hulp aan don lar.dbcuw. Slechts ten aanzi.»n van het sociale program van het kabinet zijn cr nog venschen van enkele partijen onvervuld g- ble ven. Naar uit de besprekingen van dc centiurn- fi actie blijl t, zul deze ook het noodpregram goedkeuren. Of dit program r.u preci's zni worden uitgevoerd, gelijk voorgesteld is, hangt natuurlijk af van de besprekingen in de partij- fluetics, welker goedkeuring men dient af te wachten. Oen nader bericht houdt in, dat de beslis sing tct heden is uitgesteld De bcrnaclslog n- g r- ever het noodpregrammo hebben n.l. zoo lang geduurd, dot cit r.ict meer non het «>or- dr«*l der fracties ken werden onderworpen. Du zal nu vandaag gebeuren. LE REBELLIE IN MEXICO. Amnestie aangeboden. N o w-7 o r V, 10 Febr. (V. D.) Naar ui: Mexico-City gemeld wordt, heeft de bevelheb ber der regeringstroepen, met goedvinden van prrsi'ent Ca"os, nmnrst:e beloofd aan allo opstard?!ingcn, die zich tinnen den tijd. var. 2cvcn dagen aan hem overgeven. SPAANSCHE ANARCHISTEN GEARRESTEERD. Parijs, 17 Febr. (V. D) Cfctcrnvcrd weiden de cp 0 Juli verleden jaar uit Frank rijk geêxtcrr.ecrdc, d;ch ir.tussehen h imelijk teiiTjf-rfkrc-rde Spaansehe anarchisten Ascaso L'jrni va Jovcr, die e~n aons'ag co het lever, v.-e. honir.g Alphonso beraamd hadden, te Pa rijs door de politie herkend en gearresteerd. HET WEER IN HET BUITENLAND OVEESTEOCM1NGEN, STOEM EN HCCGWATER EEN A ARE ST CRTING Uit Plauen wordt bericht, dot tengevolge van den aanhoudenden sterken regenval de Elster snel wast, waardoor weet de gewel dige werken van de kano'.isccring van de El- stei bij Chrieschwi'z voor de zesde m.acl on der water liepen. Dc narst-oompnde water massa's waren zoo sterk, dat de dijk op two plaatsen over een efstund van 15 cn 40 M. doorbrak De schade is zeer groot. In de nabij gelegen bcrgbosschen woedde de storm der wijze dat zij cr ten dceie a's s agveMen uit zien. De waterstoatsdienst op den Rijn heeft den hoogwoterdienst ingesteld. Men verwacht, dat dc midden- en beneden-Rijn nog zullen stij gen door het water van boven-Rijn en Moe zel. Het oph.cudcn von den regen en het inzet ten van de vorst in cc hoogere deelcn van het land doet echter den aanvoer van de zij rivieren verminderen. Leipzig, 17 Febr. (H.'N.) Vanmiddag heeft boven Leipzig cn omgeving een hevige storm gewoed. Er werden windstooteri van 35 meter per seconde geregistreerd. De schade, non boomen en daken toegebracht, is zeer groot. De brandweer moest herhaoldelijk hulp verleenen. Het aanhoudend stijgen van den Rijn, die DoncWdog een stand ven 4 50 M. bereikte, heeft in het Neuhofer bcsch, bezuiden Straatsburg, tot de doorbraak van een dam over 25 M. lengte geleid. Een tweede dam hield een opdringenden stroom tegen, zoodat de nieuwe havenwerken bij Streatsburg niet al te erg hebben geleden. Londen, 17 Febr. (H N.) Boven En geland cn het Kannol hebben vandaag ho- ,vige stormen gewoed, waardoor aan dc scheepvaart veel schade is toegebracht. In hej Mcrscy-Voneol is vanmorgen een En- gelsch tankschip aan den gtond geloopcn Dc bemanning, bestaande uit 40 koppen, is door een sleepboot gered en aan land gezet. Tenge-'clge van dc slegregcns der laatste ''agen heeft gisterochtend bij Berchtesga-'en in Beieren een greote aardstorting pleots ge had. Niet minder don 15.000 kub. M. zijn op den spoordijk terecht geVom.cn. Een loco motief van een juist vcorbijriidcndend posso- gierstrein is in ce neerstortende massa ge raakt cn entspoord. Er is niemand gedood en ook de wagens zijn niet bescha-'igd. Do l;;n zal wel een dag of twee versperd zijn. H-»t vei keer wordt met overstappen gehandhaafd. Sneeuw in 't Reuzengebergte. Volgens een bericht uit Hirschberg is het gistermiddag in het Reuzengebergte, na een zwaar onweer, sterk gaan sneeuwen. Op de hooge possen in het Reuzengebergte heerscht een orkaanachtige storm. Door een lawine gedood. Bazel, 17 Febr. (V.D.) In het Bcrner Oberland is een Engelschrnan, die zich met twee landgenooton en een gids op weg be vend naar Wollis, door een neerstostende la wine gedood. Zijn drie metgezellen werden gedwongen den nacht onder den blooten he mel door te brengen tegen den morgen von den zij toevlucht in een hn den winter geslo ten hotel op den Eggishorn, waarvan zij de deur forceerden HET DUITSCHE METAAL CONFLICT TALRIJKE UITSLUITINGEN BEN COMMISSIE VAN ARBITRAGE? In alle fnbiichen, die nung sleten zijn kii hft Beicrsche Verbord voor de metaal Industii zijn dc arbeiders trg-m 22 Febr. uitgesleten. Dcor den maatregel worden 80 h 85.000 ar beiders getroffen; te Neurenberg alleen reeds 30.0C0. In de metanl'ndusfrie in M'd-en-Baden heb ben de metanlind 'stricelen hun nrbcideis uit gesleten tegen 7 Maart. De uitsluiting treft 15 000 mun Men meldt d.d. gisteren uit Berlijn aan het Vod In de middagz'tting van 'D vertegenwoordi gers van patroons en arbeiders met den rrgee- ringsonderhen'lelnar is besloten eon commi'sV voor arlitrrge te benoemen. Be de partijen werden uitger.oodigd hun vertegenwoord'geis in dc2c commissie te benoemen. Russische steun De internationale orgm'snti' voor hulp aan de arbeiders te Meskou hoeft b- slctan om, In dien tct n'g mcenc ui'sluit'ng van de Dultarhc metaalarbeiders wordt ov- rgegrinn terrtoneï eer. eerste stcunbedrng vnn 10.000 rorbel vcor de u'tgcslctcnen ter beschikking te stclL-n. HET MOORDPRDCES- KRANTZ FREY OPNIEUW VERDEDIGER De beklaagde Piiui K rente heeft aan den «d- vccoat dr. Frcy verzocht de verdediging weer op zich te nemen en verder voer zijn vrijspraak te strijden; door hij vólkomen zijn vertrouwen b« zit. Gistermiddag vend tusschon den voor zitter van de rechtbank dr. Dust en advcc: iai dr. Frcy een fccspieking plaats, wanrb j het meeningsverschi! tusschen hen uit den veg werd geruimd. Nadat de gezondheidstoestand van Krarttz was nagegaan, is vastgesteld, dat het proces zal werden voorlgrzet, dear de dactoren heb ben verklaard, dat Krrntz weer «nn de ge rechtszittingen kon deelnemen. Heden zuu'en don ook dr. Dust en cr. Frcy verklaiingen al- lcggen. De pleidooien worden Maandag hervar KALENE ERHER VORMING IN ENGELAND BEN VASTE DATUM VCOR PASCHEN In het Lagerhuis is het wetsveerstei. om vcor Paschen een vasten datum in te vocien, nJ. op den Zendog na den 2cn Zaterdag in April, zonder stemming in tweede lezing aan genomen. DE STRIJD IN NICARAGUA VREDESVOORSTELLEN DER VER. STATEN Uit Managua wordt bericht, dit Amerikaan* sche vlirg rs boven de versterkte p'n-itson vnn generaal Snndfno in dc bergen vredesvoorstel len hebben laten vallen. Berlijn, 17 Febr. (H. N. Drl) Uit New 7ork wordt gemeld, dot ce trcepen van gene raal Sandino een bezittingvan den Duitscher. vicï-consul Huber hebben overva.lcn. HET VROUWENKIESRECHT IN ZUID-AFRIK A AANVAARDING DOOR DEN VOLKSRAAD De Volksraad heeft in geheime zitting het wetsontwerp nungenerren, waarbij urn vrou wen het kiesrecht werd* "crloend, na vcoraf een amendement te hebben goedgekeurd, \vnnrhi| het kiesrecht tot dc blanke vrouwen werdt be perkt. Dc premier kantte zich tegcr» de aanneming vnn het ent werp, zoodot de inboorlingen- kwestie niet was opgelost. w i wi" DE FRANS.CHE LEGERf7ET. De Frarschc sonant-heeft met 20T tegen 35 st. mmcn h-1 wetsvoorstel nopens de organi satie von de natie in tijd van oorlog aange nomen. BOTSING TUSSCHEN T "EE VLIEGTUIGEN EEN DOODE EN EEN GEWONDE Londen, 17 Febr. (H. N. Draadloos) Twee vliegtuigen von de koninklijke luchtstrijd krachten zijn vanmiddag, toen zij over de klip- pén bij Copcl tusschen Folkestone cn Dovet vlcgcn, cp een hccgte van 2C0J voet rut eikaar in botsing gekomen cn vernield. T»«*t waren eendekkers, die tct het 25ate eskade: te Hawkins beheerden en door de v'.icgoffir cieien Welsh en Watscn bestuurd weiden Watson werd ernstig gewend opgenomen en stiet f latei. Welsh spreng met een valscherm uit zijn vliegtuig, tot hij op oen hoogte van ongeveer 1C00 voet was. Hij werd bijna een halve mijl door het valscherm weggevoerd, voordat hij op telegraafdraden op den stront- wig van Folkestone naar Dover terecht kwam De draden werden door den schok gebroken, doch Welsh ontsnapte doordoor aan den doori X* WEERBERICHT 13 FEEIU Hoogste barometerstand 775.4 te Elermont. w (i) Laagste barometerstand 739.2 te VX Vestmanoer. Verwachting tot den avond van xg 19 Februari. NJJ •J,' Matige tot krachtige, wellicht la- to! t .p toenemende Westelijke tot Zuid- Wrstcliikc wind. meest zwaar he- w wolk' of betrokken, waarschijnlijk w met cenige regen, vooral des och- lends iets zachter. ^8^ 171 Qljycojjr JJJC »-/C 3J0yc> oyc(yt KR9I4MESTRAAT 1iC8. TEL. ZLi. TtANGESTRAAT 32. KOUSEN zeer xnooio wal niet z'Jdo DAMES KOUSEN 1.19. Al onz Dnrneskuusen worden met 10 tot 20 ró korting opgcruimi, om plaats te maken voor dc nieuwe collectie. öXè ö.tcfflfSaJft'SïïiXc (SX« (5Xï SX?öXt "O" s» i* 'I» 'fc ctgr;uwja c, HET PAN-AMERIKAANSCH CONGRES PUEYREDON'S AFTRTDEN Pueyrredon, de voorzitter der Argent'jnsche delegatie cp het Panomerikoonsch congres, heeft ofs zoodanig bedankt en tevens als am bassadeur te Washington. IT ij is hiertoe geko men naar aarleiding van de tariefkwestie er. weigert zijn besluit cprieuw te overewegen. Uit dc gepubliceerde briefwisseling blijkt, dat hij zijn ontslagnemirgsn Dinsdag laat heeft in gediend na de ontvangst van instructies om. met reserves, dc ontworpen convcnti? dei ?an-Amcrikaar.sche urie te teekenen, zelfs in- 'ien er geen bepaling in voorkwam, beoogend een opheffing der d^uonrs'agbcomen, waorep hij had aangedrongen. Hij heeft thar.s een r.ieuw telegram naar Buencs Aires gezonden, waarin hij er cp aandringt, dat zijn ontslag nerrirgen zullen worden aanvaard. SCHOUWBURG AFCEBRAND. De stadsschouwburg te St. E'rnne is, ver moedelijk tengevolge van kortsluiting, volko men afgebrand. CE ONRUST IN MEXICO. Uit New York wordt gemeld, det de lcidei van de Mexicnnnsche rcügieusc actie stand- rcchterlijk doodgeschoten is. In verschillende staten kwam het tot hevige gevechten tus schen dc regeeringstroepen en de rebellen. n<z trJ( RADIO-PROGRAMMA I Zondeg 19 Februari. D a v e n t r y (Exp. station) 491.8 M. 3.59. Ccncert door het orkest van H. M. Rb val air Force 5.50—6.20. Kerkdienst voor kinderen. 8.20. Kerkdienst. 9.10. Weer- cn nieuwsberichten. 9.29. Kamermuziek. Hilversum 1C60 M. 10 CO V.A R A. Eli Bomli (viool) en Frits Uvttcnboogaurd. piano 10.30. Uitzending van de openingsrede van de vierde a!g. levcnvergadcring van do V.A R A door den voorzitter, den heer S. v. 1 Woude fl 30. Vervolg concert. T CO Lunchmuziek dcor het Radio-T io. 2 30 Concert door het rcsidcntic-orkrsï a I v. Dr. Peter van Anrooy Sclist Willen» An- 'rirssen, piano. 4 30 Kindei concert met medewerking v.an Piet Hcspe's Kinderkoor. Het mondaccotdcon- gczc'srshap „Door oefening kennis" 5.59 Toelichting op het muziekdrama „Mo mdiodc" dcor W Vogt. 6 30. Kerf uitzending uit de Ned. Hcrv Kerk te Noorden. Voorganger Ds. F. W. J. v. d Poel I iel. 8.00 Pers- en sportberichten van Vaz Diis. 8.10 Cpern-ovond Hcrodiode. Muzickdioma ia 4 bet.: ij von Hui zen, 1950 M (v. 4-6 T840 M.) 8.39—9.59. NCRV. Morgenwijding. 9 50. N C.R.V. Kerkdienst in de Domkerk ♦e Ulrrcht 12 30. Tijdsein. 12 30—150. KRO. Lunchmuziek. 1302 15. K R.O. Vcrteluurtje voor kinde- 'en door oen catechist vun huize Bcthanie te Bfrerrviidanl. 2 30—4.00. Concertgebouworkest te Amster- lain 4.00—5 00 KRO. Ziekenuurtje. 5 20 N C R V. Dienst in hot kerkgebouw v d Vrij Evang gem. te Hilvetsum. 7.30— CCO. Spr. Th. v. d. Wey, pred. te Vmnen. 8.00. Eerste opero-uitzending Don Pasquute opera buffn in 3 acicn. 10 30 Persbei ichtcn. 10.45. Epiloog. Langcnborg. 469 M. 0.20—9.20. Kath. Morgenwijding m.w. 7. het Kcrkkcor St Michael. 10 55—11.20. Spaanschc taalles. 11.2012.29. Orgelconcert door Ifaru Bachcm. 12.201.50. Middogccncert o.l. van Eysoldt. 2.593.20. Beethoven's Pianosonaten. 3.504.35. Mandoline-concert door het D-^rtm. MandolfnoGczels. Ma-Ko-Ge. 7.20. Sportberichten. 7.35. Carr.nvels-ccncert Werag-Orkest. DaarnaSportberichten. Tot 11.20. Dansmuziek o. 1. van Eysoldt. Londen en Daventry, 1630 M. 10.59. (Alleen Dav.) Tijdsein cn weerbericht* 3 59. The Spectre's Bride, een dram. can tate. Cp ir.uz. gez. voor scpr., tenor, bariton soli, koor en orkest. 5.59—6.20. Kerkdienst voor kinderen, gcre- layecrd uit Wesley Chapel. 8.29. Kerkdienst uit de Studio. 9.10. Weer- en nieuwsberichten. Plaatselijk nieuws (alleen Dov.) Scheepsberichten. 9 25. Militair Orkest Concert d. de Radio Militaire Kapel. 10.50. Epiloog. Maandag 20 Febmari* Daventry (Exp. station) 491.8 M. 3.29. Londen Radio Dance Band. 4.20. Lozells Picture House Orgcsl. 5.29. Ballade Concert. 6.05. Kinderuurtje. 6 59. lii-isein, wcerber., nieuwsberichten. 7X 5. Licht concert dcor Corciii's Wir.deitf» Band. 8.20. Rodalinda, opera in 3 actcn, doo?

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1