L. J. LUYSX Zoon DE EÊMLANDED BUITENLAND. Onderjurken en Directoires, BINNENLAND. ABONNEMENTSPRIJS mIjndco v°°' Amtrdoort l MO ptt maana 0.75 pet Woensdag 22 s ebruari it)2tf 2be Jaargang au. zul Motorseïzoen 1928 K1C. BDVEE Firma M. A Ramse'aar ij AMERSFÖORTSCH DAGBLAD 1wcti( irr,"' gi a11verzekering tegen ongelukken* l 0.17'/r Biooealano traoco pet post pet 3 raasntba i V Afzondcrll|ke numtnen I 0.05. POSTREKKNINO. 47910 TELEFOON INI ERG 515 DIRECT EUR UlTG EVER. J.VALKHCff PRIJS OER ADVERTENTIEN van i regels 0*> <nci inbegrip vac eeo newiinutcirer. el|(f regel mee» 10 2^ Liefdadigheids advrr'cotitD voo» dt helft van den prijs - Kleine Adverteniitfn KEITIES bi) vooruitbetaling »eg«ls 50 cent elke regel mee» 10 cent. driemaal plaatsen ».- Heai|srumrrei extra 0 05 DE VEILIGHEIDS CONFERENTIE Vclgcns de ontworpen Russische interna tioncle conventie betreffende de olgcmeenc. d.iccte en volledige entwapening te iond, ter zee cn in de lucht moeten olie linicschcper, Icii'iscrs meed :rschcpen vcor vliegtuigen fct du'l bocten worden vernietigd Ter bescherming san 't .ar.d zullen alleen po'itie cn douoncbe orrbtcn, met ccn minimale bewapening, mo gen wet don gchardheofd. Behalve ccn internationale controle-coro mrsic zullen cok nalionclc en locale contro- lc-ocmvssics, weoraan ook d~ arbcHsorgnn.- Botics kunnen d» clncnuri, werden inTcstcld. De conventie bevnt 63 ortikclon, die ondo \erdcc'd zijn :n vbf hoofdstukkon. Hot or.twcrp stelt de stcikte d-r lnndytrijd Icri'chlcn vast, cischt dc afThoff'ng van d" oor'ogstooberci'sclcn enzvoorziet !n de o» gar'satic van ccn beschermingssysteem tc land en ter zee, de instelling van een interna ticnnlc permanente controle-commissie en be vat bcpa'irgen tegen ovcrtrcd'rg van de on'.- wnrcnTgsconvcntic. Daarmede sluit dc Rus sische ontwetpeonventie zich in hoofdzaak oir» bij het schema, dot dooi dc voorbereid m-L ontwapeningscommissie cp haar laatste bij- eenl'cmst werd opgesteld. In een korte inlei ding tot dc ontwei p-conventic wordt ver klan-d dut alleen een algcmcenc cn vo!lod:g' ofschoffnp van elke bewapening den dcfini- ticven vrede tot stand kan brengen. DE BOYCOT DER COMMISSIE-SIMON. Een bctooging tc Calcutta. Dc elementen, die den boycot der commfssie- Simcn vcoistoon, hielden Moandng betccgingrn tei gelegenheid van dc aankomst dezer -.om- missie tc Colcutto. Deze elementen doorliepen dc straten met vlaggen, waarop opschriften waren aangebracht, waarin de ccmmissie drin gend verzocht werd naar Engeland terug tc keeren. Dezelfde elementen hielden daarna ccn veigadciir.g, waarin zij don eed aflegden de Britschc stoffen tc zullen boycotten EEN TSJECHISCH S.<\ OP EEN KLIP GELOOPEN. B c r 1 ij n, 2 0 F c b r. (V. D.) De Tsjecho- Si q wal ische vrachtstoomboct Arno, welke bc- hooit tct dc \ijf stoomschepen rijke vloct van TsjcchoSlowokijc, is tijdens zijn vanit van Al giers naar Engeland bij Kacp Gata (Zuld- Sponjc) cp ccn klip geloopen en gezonken. De bemanning kon worden gered. TELEFONISCH VERKEER STOCKHOLM-WASHINGTON. Een duide'ijk te verstaon gesprek. Stockholm, 21 Febr. (V. D) Het tele foonverkeer tusschen Stockholm cn dc V. S. is gistermiddag te 5 uur geopend met een ge- spiek tusschen den kroonprins een^zijds en der Amcrikoanschen staatssecretaris KePogg en den Zwecdschcn gezant te Washington tn dcizijds. Dit gesprek was even duidelijk u's een stadsgesprek te Stockholm en men be- hoefdo zelfs niet luider te spreken. HET INCIDENT VAN ST. GOTTHARD. Een tegenspraak. G c n v c, 21 F c b r. (V. D.) In tegenspraak met dc berichten, dot can vertegenwoordig r vun den Volkenbond aanwezig was bij de vr- nietiging van de zich tc Sl Gotthard bevinden de wapens, werdt heden officieus door het secretariaat-generaal van den Volkenbond mo di gedeeld, dot deze berichten niet juist zijn. Dc Volkenbond heeft tot nu toe geen vertegen woordiger naar St. Gotthard gezonden. Voor dat do Rond van den Volkenbond zich met deze kwestie heeft beziggehouden, bestaat voor het scrrctarioot-gencraal geen mogelijkheid in deze zaak maatregelen te nemen. EEN ITALIAANSCHE STAP TE WEENEN? Berlijn, 21 Febr. (V. D) Naar de ochtendbladen uit Innsbruck melden, zou de Itiiüoonschc rcgcering in verband met de jongste rode von Seipcl over Zuid-Tirol tc Weencn stappen hebben ondernomen. ALBERT THOMAS NAAR OPPER-SILEZÜL Br r 1 ij n, 21 Febr. (V. D.) Naar de Vossi- schc Zcitung meldt, heeft dc directeur van het internationaal arbeidsbureau Albert Thomas in een brief aan den oppcr-prcsidcnt van Opper- Silczië medegedeeld, dot hij in de eerstvolgende weken oen studiereis naar Opper-Silezië zul ondernemen. DE A.S. VERKIEZINGEN IN POLEN. j Nietig-vcrklaring van kiezers lijsten. Warschau, 21 Febr: (H. N.) Bij het hoc.gc gerechtshof tc Warschau zijn ruim -100 piotcsten wegens het nietig verklaren van in gediende candidutcnlijsten ingekomen. De meeste dezer protesten zijn van de communis ten afkomstig. DE AMEPIXAANSCHE VLOOTROUW. Op inkrimping aongedrongen. Berlijn, 2 Febr. H. N Draadloos). Vol gens ccn bericht uit Chicago hebben 39 ver tegenwoordigers van verschillende godsdien stige genootschappen besloten ccn adres tot president Cooli^gc tc richten, om ccn vermin dering von het Amerikaorschc programma yoor den vlootbouw te verlangen. BUREAU: ARNHEMSCHE PDORTWAL 2* DE ONTRUIMING VAN HET RIJNLAND een verklaring van minister hv..ians VOORWAARDELIJKE BERE ID HE IT De Belgische minister van buitcnlondsche 2nVcn. Hyrr.nns, heeit in den Senaat o.o. tte ci truirring van het Rijnland besproken. Mij wilde onmiddellijk vet klaren, c'at gen enkele stop betreffende die aangelegenheid van wolk«' zijde ook bij dc Belgische regccring was onder nomen. Men znl begrijpen, dot België zi^h slechts met vocrzichtighcid wocgt op ccn tcr- icin, waar zijn vooinaamstc belangen, "ci'ig- heid cn schadevergoeding, cp het spel staan Deze kwesties zijn geregeld door het verd-'g 'Mn Versailles en ccn aantal lajcrc overeen *omstcn. Men kan aan dit raderwerk niet roken, sender gevaar tc loopen het gcheelo mccanis- mf in do v.or tc sturen. Ongetwijfeld zou cc egccring in dc toekomst niet weigeren beteringen tc overwegen in dc wijze van toe passing der bestaande verdrogen, rroar ir»et ever leg, voorzichlighcid cn waok'uamhcid. Het s oan Duilschland, dot drirgend de ontruiming vraagt, om denkbeelden tc opperen om'rent mderc m.iddc'cn, die in dc plaats kunnen ko nen van den waarborg, welken de bezct'.irg /♦in 't Rijnlond oplevert cn dc uit voering 'dn het verdrag van Versailles waarborgt. Wij uillcn nauwkeurige voorstellen met onze vroc juc gcalliceidcn in ccn geest van cbjcctiritci: i echt vaardigheid overwegen. Wij moeten •chter wijzen cp dc noodzaak, niet enkel voo. 3elgië, maar vocrEurcpa, om dc eerbiediging if tc dwingen van het regime van dcmiliMri- >«tic van het Rijnland. Het schijnt onmisbaar am cr dc tocpassirg van tc controlccrcn. Dc minister vestigde vervolgens de aandicht ap het belang voer België van de betaling rkt schadeloosstelling. Wanneer Duitschland de op heffing van dc bezetting vraagt, verwachten wij n ruil nieuwe wam borgen. Hymons cischtc ooits van Duitschland tcrugbcta'ing der tvu- ;on, in Belgic achtei gelaten bij den wnpcr.sril- tnnd. Hij zong den lof van het werk van den Volkenbond en verklaarde, dat, indien de o'/i- rg moeilijker geworden is, hij nog mogelijk Daarom moeten de vreedzaamste volkarcn, en daor is geen vreedzamer dan België, vo-t hun eigen verdediging zorgen. HDNGER5NDOD IN ALBANIË HULP VAN DEN VOLKENBOND GEVRAAGD De Albonecsche regcering heeft een verzoek lot sir Eric Drummond grient om hulp van den Volkenbond ter bestrij.ing von den hongers nood, die, door de algehee'.e mislukking van -let oogst, in geheel Noordelijk Albanië bejint heersfchen. De regccring wijst cr op, dat hoor middelen niet toereikend zijn om in den nood te voorzien en vei zoekt drirgend cm het orderwerp op de agenda van dc a.s. zitti.-g in Maart te willen plaatsen. DE MI5S CAVELL-FILM VERTOONING VOOR DE ENGELSCHE EN DUITSCHE PERS Londen, 21 Febr. (H. N.) Dc kwestie van dc Miss Coveli-film blijft de gemoederen nog steeds bezig houden. Wilcox, do ver/aai- digcr van dc film, heeft verklaard, dot hij de film eerst voor vertegenwoordigers van dc EV golschc en dan de volgende week tc Berl in voor vertegenwoordigers van de Duitsche uns vertconen. Intusschen heeft rren van da ge wekte belangstelling gebruik gemaakt om cn andere miss Cavcl -film, die in 1919 vervaar digd was on door don censor indertijd goedge keurd is, weer tc vertooncn. De vertooning daarvan zal de volgende week te Birmingham plaats hebben. DE ONDERGANG VAN DE NORGE VERMOEDELIJK TIEN SLACHTOFFERS Oslo, 22 Febr. (V. D.) Zoools reeds werd •emeld, is de passngiersboot Norge, welke het erkeer tusschen Oslo en Bergen onderhoudt, ;D een rif geloopen en binnen enkele minuten rezonken. Aan boord bevonden zich buiten dr icmnnning nog 20 passagiers. Volgens voor- oopigc berichten zijn 7 pe-sonen van de be- nanning en 3 passagiers verdrenken; ook de ''«ritrin heeft den docd gevonden. Evenwel ~»nnt het anrto! v^rr-M^n rog steeds riet vast HET SNELHEIDSRECORD VOOR MOTORBOOTEN. Wij brsupr-a u voor hot komcr.il E>ot'.isci •oon cei .rhütereniïo c-lc motorrit iviclo illon dc "licuwslo mode'.lsn, welks thans bij 'ns n-iitMesrd z''~t 3AHI EY lAVinSON DOUGLAS :i'. IflATCHLESS MOTOBêCANE HENDERSON Aanbevelend, jA VENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 '.angestraat 49. Tel. 1)3. m/fü en Zijde m/wal. Alle kl Jijde ïuren- DE REIS VAN DEN AFGHAA. ISCHSN KONING ZIJ.I AANKOMST IN DUITSCHLAND Frankfort a.'M., 21 Febr. (H. N.) Dc icnirg van Afghanistan heeft vandaag -nsf een bczcck oan Mühlhausen in den Elzas ge bracht, v/aar een familielid van hem vertoeft •i» keerde vci\ eigens naar Bazel terug, waar h:i irdcrt Zaterdag inccgnito in het hotel Schwei- fcr Hef weent. Vanavcnd om 7 uur namen d»- onirg cn de koningin met hun gevo'g pite s in de auto's, om over het grensp'.aalsje O.tc- boch naar het grensstation Wcil-L-cpal 'shoche t- gaan, waar de koning om 7.20 uur aan kwam cn deer dc bevolking hartelijk werd '.oc- ri juicht. Hot station was met grom en vlaggm vcisicrd. Hier was ook dc Duitsche dc'.eg.vio lot ontvangst von den koning aanwezig. i«i der delegatie overhandigde dc koningin .n hnuquet, weorr.a do hoc Rcsen, de vroege:t Jnitschc gezant tc s Cr venhrge, den koning noem von ccn rijks 'csidctvt rn vnn dx ijksicgcciing begrci'.lc Je hce* Vor: Pc cn icld zijn toespraak in het Perzisch, in v/ufcc 'anl dc koring, c'ic in khaki-uniform gekleed .va? en cr geed uitzag, antwoordde. De koning "idc in zijn toespraak, dat Afghanistan steeds viel sympathie voer Duitschland heeft gevocid ■li dot hij zich verheug! over dc goede bciirk- ir.gcn, die cr tusschen beide landen bcs'iv» rlij toonde zich zeer getroffen, dat de heer Von Rcsen hem in het Perzisch had begroet. *oit na uur stapte dc kenirg met zijn gevoig ii den gcrcec'stoanden extratrcin, die hen e-'cr Kaïlsiuhe, Frankfail, Fulda en Maagdenburg naar Berlijn zcu brengen. B e r 1 ij n 21 Febr. (H.N. Dr!.). Bij de ontvargst van den koning \an Afghanistan tullen de stiatec afgezet werden door drie regimenten. De konirg zal, raar de bladen melden, door dc technische hocgcschool tot doctor h.c worden benoemd. Londen, 21 Febr. (H.N Drl.). De be kende Napier-motor, die in het watervliegtuig ✓en luitenant Webster dienst heeft gedaan, dat ;r September den Schneidcrbeker heeft gewon nen en met welken motor, thans in de auto van kapitein Campbell, het wercldsnclhci; .ccord tc land is verbeterd, zal een derde taak c vervullen hebben, n.l. het wcreldsnelhci.'s- (ccord to water te winnen. De motor zal ge- ecd worden gemaakt voor ccn motorboot, •velke docr mejuf.'iouw Carstairs zal worden ocstuud. Het tegenwoordige record voor motor- booten staat op 80 56 mijl per uur. De Napic-- motor heeft 12 cylinders, in drie rijen ia den voim van ccn pijl opgesteld. Hoewel de motor ...4.»-v. slechts 850 pond weegt, ontwikkelt hij 875 ijk de rcgeeringsvorklating jn den rijksdag kan piC, 1 voorlezen. CARNAVAL TE KEULEN. Keulen, 20 F c b r. (V D.) Nadat 16 ja ren zender carnaval waren voorbijgegaan, heeft men het feest heden weer op dc,el-oude, luisterrijke wij.rc gevierd; de belangstelling, zoowel von dc stedelingen als van dc bezoe kers van buiten wes enorm. De spoorwegen hebben heden 180.000 peisoncn in de rich- tirg van Keulen vcvocrd. Terwijl gisteren dc fccs'eüj' heden vooral in dc oude stad werden gehouden, vend heden dc t.aditicnccle Rozcn-Maandagoptccht plaats door dc gcheclc stad CARNAVALRELLETJES TE M ON CHEN. Münch in, 2 0 Febr. (V.D.) Hedenmid dag zou alhier voo» het raadhuis van Mün- chen voor dp eerste maal weer cc oud-histe- rische .,Me^■'gc^sprung,, worden vertoond. Reeds in de ochtenduren begen het publick op te dringen de menigte dreng gedeeltelijk dcor de afzetting von de politie, waarbij vele personen onder dc voet werden geloopen. cf in onmacht vielen. In totaal werden hierdoor 174 personen gewend of mcesten naar huis worden getransporteerd. In den namiddag wer den neg tal van opgeschoten jengens. welke op relletjes waren belust, in hechtenis geno men hieronder bevonden zich ook commu nisten. Door dit o'les is het programma ern stig in de v/ar gekomen. M n c h c n, 2 0 Febr. (V. DNader wordt nog gemeld, dot bij dc relletjes, welke ter ge legenheid van het cama/al plaats venden, 11 personen zwaar zijn gewond; 35 personen werden bewusteloos in het raa 'huis gedragen. Dc m.ecste gewenden konden naar hun wo ningen worden getransporteerd. DE ZIEKTE- VAN DR. MARX. Een bizonderc kuur noodzake'ijk. Berlijn, 21 Febr (H.N:) Dr. Marx zal 'ijdens de aanwezigheid van den koning van Afghanistan docr den vice-ker.seiicr, mir-hfer Hcrgt, worden vertegenwoordigd, daar Ci Maix zc'f neg steeds ongesteld is cn het neg wel enkele dagen zal c'urcn, voordot hij weer hersteld zal zijn. Wellicht zal het ock noodig rijn, dot hij neg een bijzondere kuur onder gaat. Onder deze omstandigheden is het on- 'cker. of dr. Marc Ma3ndag as. wel parsoon- TWEEDE KAMER, De heer Hicrr.stra vroeg in de zittirg van Di.-«:d;g ccn intcip.llatic aan over de cp hcff.rg van de marinewerf tc Hcllcvcclsluis Cp dit vcrzcck wordt nader beslist. Vccrtgczct weidt de behandeling dc bc* grooiir.g van Curasao. Dc heer Jcckcs verdedigt het omendrmem met het doel nadci cvciicg tc doen p'ao s icbbcn met den Kolcnialcn raad omrent du icorgonisatic der politie. Dc Minister is bcicld roder overleg tc ple gen, ook ronder amendement. Tegenover dan Kolcninlcn rood zal dc groo'- Gte tegemoetkomendheid werden betracht. Het am.cndcment-Jcckcs werdt verworpen met bü—26 stemmen. Vócr stemmen de sociool-demccratcn, d_- ijz nnig dcmcciuten cn de katholieken Bul ten, Mollcr en Vei nart. ^e brgrcoLng wordt aangenomen met de stemmen der sccinnl-demccratcn tegen. Aan dc orde is de bcjtooting der STjolsmij- :t-n. Dc heer Drop klaagt ever dc tegenwerking .an wonirgbeuwvc-vcnigir.gcn door dc dircc- .ic d.r Staatsmijnen. Spreker zou 'icvcr den woningbouw zier Pevoidcd door dc gcmcuntcn cn het lijk on« :c vooikcmcn, dut de katholieke weningbouw- vcrc-cnigingcn ccn machtspositie innemen. K'i vschouwt veivclgcrs de positie der kolcn- moikt «-n ocht dc doling \an het vcrbiuik en Jc stijging va.i de productie hier tc land- inctcren voor een cri:'s. Opiossing ziet hij in ccn intcinalianolc regeling der productie, waartoe Ncdeiland het initiatief zou kunnci- nemen De hoer Knottcbclt bestrijdt do poli- riek vnn het stnatsmijnhrdrijf voer zoover be treft dc bemoeien s met den handel, die bij OTi'cu i ren behoort. In vcrbnrd met het ge ringe rerdcmcni stelt hij dc viaag of uitbre - d.ng vnn h:t bedrijf wel gcwonscht is. Hij verklaart zirh voorts tegen da gunning van dc levering oan overheidsbedrijven. De hec-r He r m a n s brengt in verband met het zTveren jubileum van het stantsmijnbj- drijf, dat verleden jaar gevierd is, hu'dc aan nllcn, die dit bedrijf tot bloei brachten. Voorlcop'g verwacht rpr. niet veel van t!> verbetering van dan toestond door ~matio- nual overleg uit hccf:'c von onze gcrir.ga bc •cckrnis cp dc kolcnmark». Dc bevoordeel ng dc Nedcilardschc kolen is gerechtvaardig*? door het groctc belang ven het mijnbcdrijl ccr ons Inr.d. Dc heet Kruger (C. H.) verdedigt st-ia's- exploitatie van het mijnbedrijf. Spr, wensen de leiding der staatsmijnen vrijheid tc laten ^-d.re rrdainemingen te stichten cn verde digt den steun onn ker' genootschrpo^n. De heer Van der Wncrdcn (5. D.) vcr- d.digt het rtaatsmijnbedrijf dat o dan oorlcg veornl toord" in het algemeen belang tc zijn Minister Van der Vcgtc zou interna tionaal cvcrlcg toejuichen maar u^ht Nedc.- •iTvd niet tot het initiatief aangewezen. Vooi's verdedigt hij da vrijhe'd öireclics in het zoe ken van middelen ter bevordering van deri kolenafzct. De heer Van G ij n bepleit beperking van de taak der staatsmijnen. De begroolirg werdt goedgekeurd cn de vergadering vcrdacgd. NEDERLANDSCH FABRIKAAT. In de aflevering no. 2 van het Maandblad Ntclerlancsch Fabrikaat lezen wij ond:r den titel: Dingen die gebeuren o.m. het volgende: Zcoals bekend is kan nan Nederlondscho Fa brikanten docr dc Vercen-ging Nedcrlondsch Fabrikaat vergunning worden verleend tot het voeren van de zoogenaamde „Ccntrclcmcrk". nis bewijs, dat hunne waren van Nedcrlandsch Fa brikaat zijn. Deze vergunning wordt voor H tijd van vijf jaren verstrekt, terwijl na het vcr- sm ijken van dezen tijd het recht von het voeren von bovcnvcimeld merk, wederom voer vijf jaien kan wcrccn veistrckt Van dc zijde dai Vereeniging wordt dc betrokken fabrikart dan aangeschreven cf de-c tot dc verlenging wenscht over tc gaan. Zco werd don onlangs wederom een Nedcrlanc'schc fabrikant opmerk zaam gemaakt, dat *lc tijdsduur, waarvoor het rontrclemerk was nnngevror.gd, verstreken was «•u werd daarop geuntwoerd, dot c-it merk /oor h« m niet ol'een vnn weinig waarde was, doen ze lfs schadelijk was, aangezien zijn gocd'-ren slechts oan de moikt kenden werd- n gebrach*, indien zij het „Cachet" van buitenlandsrhe waren hadden HET VERGAAN VAN DE EHDNGA. Tct nu toe zijn crgevcer 35CO balen cacao bonen, aar gespoeld uit het wrak van het tcoir.schip Shcnga, tc Wijk can Zee gebor gen cn omgeslagen. Vanavond hoopt men alle aaien, 4500 stuks tc hebben geborgen. A s Donderdajr zal de partij in kavelingen van on- jevecr ICO zakken werden gevci'd Veerti^ •5agens met tachtig paarden waren voor het Dergingswerk, hetwelk over longen afstand roest worden uitgevoerd, noodig. Dc berging vnn de nog orgevcer 150C0 zich :n het voorschip bevindende balan cacao en palmpitten is gistermidiag opgedragen oan •ureau Wijsmuller, c'ia onmiddellijk, gezien dc unstige weersgesteldheid een aanvang met dc verkzaamheden heeft gemna't. De natte balen uilen te IJ muiden worden eongebrucht, op- res'agen en geveild. Men veronderstelt, volgens de N R.Ct., niet et neg in tnc: zijrdo voorste gedeelte ven het rhip te kunnen afbrengen en beschouwt het- elve als tctaal vcrlir-s Gclij'-tij'rig met de la- lirg zullen lesse en les-voste deelen van het schip worden geborgen. WEERBERICHT 22 FEBR. 77. i to k ïloog'.ta barometerstand Stockholm. Laagrie barometerstand 7480 Jacmaycn. Verwachting tot den avonj van 23 Februari Zwakke veranderlijke wind, ne- vr-lig tot helder of crocg weer. llchia vorst of tornne- jaturir om b. t vriespunt des nachts, overdag zelfde temperatuur. 0- ifi* >yci n«> "4 oyt* >^c) >yt) >y«> «vwjii'iM -o 3* aj p »yei »xp oyc* »yc) ><t) >y<) >W9V"?c) r® »VC i* 3* u 2» iXftjXt ïXt'ÏAi SXè >A* jjlè iXBSX) »Xf* KHOMME3TRAAT 1-^—5-8. TEL 3Ü. LANGFSTRAAJ' 32. NIEUWE VCOR JAAR COLLECTIE Chiramuttcn, voor slaankamors. keukens, serres, samoa en Mourzoek karpetten. Grootc cotrccring in dc nieuwe dessins. EEN GECOMPLICEERD VERKEERSONGEVAL een doode en twee ernstig gewonden DRONKENSCHAP OF NIET? Maandagavond omstreeks kwart over zevon is •p den VugterwcQr onder do gemeente 's-H. r- 'ugenbosch een dronken man uit dc tram ge vallen. Cp het moment dat hij op den grond recht kwam, stormde ccn motor met due- ilter over hem heen. De motorrijder en dc uo-ziitcr waren eveneens dronken cn met den •ampassagiei kwamen zij op den weg terecht, A-nar zij b'even liggen. Intusschen r.oderda met •eer g'oote snelheid een auto uit Den Bosch, lie ondanks de signalen welke voorbijgangers ^nven, niet stopte en vermoedelijk over het Tictal is heengereden. Dit heelt het veotloo- •:ige poli'iaord^rzoek echter nog niet uitgewe- ;en. Wel is komen vast te stnan, dat de bc- tuurder van d:n auto ook in kennelijkcn slaat an drcnkcnschrp verkeerde. De 3 gewprden zijn p?r irdarbrancnrd naar het Prctcstanlsche ziekenhuis te 'sHertogen- Sosch vervoerd. De tccstond van de geworden is ernstig; zij zijn neg niet tot bewustzijn ge komen. Omtrent het ernstige outo-or.geluk op den Vughtcr straatweg kan nog worden medege deeld, dat het slachtoffer, Th van Bcud 40 jnor. hedennacht aan de hekomen verwondin gen is overleden Hij laat ccn vrouw met vier kinderen achter. Dc namen der beide andcro slachtoffers zijn Jac. van B., aannemer tc Vught, bestuurder van het motorrijwiel, en zijn 21-jarige neef, de duorijder Joh. van B, eveneens wonende te Vught. De eerste is zeer ernstig gewond, beiden zijn nog steeds be wusteloos. In verband met het drama 1 an neg worden medegedeeld, dat dc chauffeur van de auto. die "anvankclijk den indruk hod ge maakt in beschonken toestand tc vcrkecicn, evenals dc drio andere personen, is gebleken niet drerken tc ziin geweest, althans niet in kennelijkcn stant. Toen hij vlak na het onge val uit dc auto stopte, was hij zeer zenuw achtig, maar gebleken is, dat het tc wijten was aen den vcrwarrenden indruk, die het geven van .signalen door personen langs den weg op hem gemaakt hadden. Verder is hij cenigszins in het onzekere gerookt, doordat hij de grootc lichten doefde en op dc kleine lichten kwam, waardoor dc duisternis, die duardoor ontstond, hem het uitricht belem merde cn dc druk heen en weer loopendo personer, lungs den weg de verwarring ver grootte TRAMVERTRAGING IN DEN HAAG. Juk von ccn motorwogen ge broken. Gisterm!ddag is op de Laan van Meerder* vcoit in Den Haag, tusschen Anna Pauiown»- stront en Brcnovo. voa ccn motorwagen van 'ijn 7. richting Sportlnan, het juk gebroken, waardoor de motor cp den grord neerkwam. De schok, waarmee de motorwefen stil bleef staan, was oorzaak, dat de kopp^irg van den nanhnrgwagen tegen het achtcrbalcon van den motorwagen opreed. De be-tuurdcr kreeg ccn:gp schaafwonder» aan de hord en werd door dan eerste-hulp- d rnst verbonden. Het tramverkeer in genoemde richting on- deivond gedurende een uur vertraging. CASVERSTIXKING. j Een oude dame het slachtoffer. p In een woonhuis in de Vondelstraot tc Am- si< rclam heeft zich een geval van p.asvcrstik-» ring voorgedaan, tengevolge waarvan een 80- iaiigo dame is overleden. Dc dame die de gas kachel had willen aansteken hnd de kiv*n •per.gcdronid, doch toen dc kachel niet wilde rinnden volgoten dc kraan tc sluiten. Zij is dcoi het uitstrccmcnd gas bewusteloos gewor- 'en en overleden. FEDERATIE AMSTERDAM S. D. A. P. Nnnr het „Volk" meldt, heeft de heet C. Woudenberg wegens drukke wcrkzanmhjdon net 1 April bcdunkt als voorzitter van dc Federatie Amsterdam der S. D. A. P-

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1