L. J. LUYCX Zoon DÉ EÊMLANDÊD BUITENLAND. Garneering Zijden Stoffen PRIJS DER AlfVERTENTIEN van i—4 regels t I 05 met inbegrip van een Bewijsnummer, Vrijdag 24 februari 1928 2be Jaargang no. zu3 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseetingen Spaar-deposito's rente 4% Cntagen vele nouveautés in Knoopsn, Gespen, Kralen enz UIT DEN OMTREK. au «8 Firma M. A Ramselaar Jj s* s» LUCHTVAART STADSNIEUWS. ABONNEMENTSPRIJS maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per - week (met gratia verzekering ongelukken! f 0.177r Binnenland franco per post per 3 maande© 3*-. Afzonderlijke onmmers f 0D5. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 DIPECTOje UITGEVEC: J.VALKHCff elke regel meet f0 25 Liefdadigheids*advertentiëo «/oo» de helfr van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bu vooruitbetaling i— 5 regels 50 cent elke regel tneer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer estra *005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* HET INCIDENT VAN SZENT GOTTHARD DE VOLKENBOND VERZOEKT OPSCHOR TING VAN DEN WAPENVERKOOP BOEDAPEST WIJST HET VERZOEK VAN DE HAND Dc- voorzitter van den Volkenbonelsraad heeft tot Hongarije het dringend verzoek ge richt d«f* verkoop op te schorten von het oor logstuig, dot hij Szent Gotthord in beslag is genomen. Hongarije heeft echter te kennen gegeven niet bereid te zijn dit verzoek in te willigen. Het telegram van Tsjenloh, den Chineeschci' gezant te Parijs, die op het oogenblik voorzit ter van den read von den Volkenbond is. waarin deze verlangt, dot de Hongaarsche re geering terstond zal ophouden met den ver koop van het onbruikbaar gemaakte oorlogs materiaal, dat te St. Gotthard is ontdekt, heeft naar het H. N. uit Genève meldt, in kringcr. van den Volkenbond veel opzien gewekt. Men vermoedt, dat Tsjcngloh niet op eigen initio tief tot dezen stap heeft besloten, doch ondei den clruk van Fransche regeeringskringen, die evena's de Fransche pers een optreden tcgei de Hongaarsche regeering wenschen. In dh verband trekt ook het interview de aandacht, dat de Grieksche gelegeerde Politis aan der bekenden correspondent von de Matin Sauer» wein heeft toegestaan, waarin ook Politis op interventie van den raad tegen Hongarije aandringt. Men schijnt dos met een gecombi neerd optreden van Frankrijk, de kleine En tente en Griekenland te doen te hebben. In sommige kringen wordt erop gewezen, dot de voorzitter van den Raad van den Volkenbond niet het recht heeft op deze wijze tegen een lid van den Volkenbond op te treden. Volgens ort. T van het investigatie-programma moet de Raad van den Volkenbond, irdien een verzoek is ingediend, eerst bij meerderheid van stem men vaststellen, of er aanleiding voor een onderzoek is. Eerst daarna kan de Raad tot verdere maatregelen besluiten. HET AMERIKAANSCHE VLOOTPROGRAM EEN BELANGRIJKE INKRIMPING De vlootcommissie uit het Huis van Afge vaardigden heeft besloten machtiging te ver- leenen tot den aanbouw van 15 kruisers en een vücgtuigmoederschip, in plaats van de door den minister van marine gevraagde 71 oorlogs schepen. Het goedgekeurde program beteekent een aanzienlijke beperking, vergeleken bij dat dor regeering. Butler, de president der com missie, verklaarde, dat de brslissing dezer laotste met vrijwel olgemcene stemmen word genomen De kosten ingevolge het nieuwe pro gram worden geschat op 274 millioen do'lar, tegenover 740 millioen, voorzien in het regee- ringsprogram. Deze beide bedragen omvatten r.iet de vliegtuigen, noch de kosten voor de verhocging van het efiectiel der vloot De com missie bepaalde eveneens, dat het eerste der geprojecteerde schepen binnen drie jaar na de aanvaarding van het program op stapel moet worden gezet en dat alle schepen in zes jaar tiids moeten zijn voltooid. PRINS CAROL TE NICE EEN ONDERHOUD MET TITULESCU Pdns Carol is te Nice aangekomen, alwaar hij, naar men zegt een ontmoeting zal hebben met Titulcscu, den Roemecnschen minister van buitenlandsche zaken. HET FRANSCH-BELGISCH' HANDELSVERDRAG DE ONDERTEEKENING EEN FEIT GEWORDEN P a r ij s, 23 Febr. (V. D.) Hedenmiddag vond op de Quai d'Orsay de ondertcekening plaats van het Fransch-Belgisch handelsverdrag namens Frankrijk toekenden de minister van buitenlandsche zaken Briand en d<* ministei van handel Bokanowski voor België dc Bel gische gezant Baiffier de Nestroy en voor Lu xemburg Colmes. MILITAIR BEDROG IN POLEN. r- Tweehonderd arrestaties. Volgens een bericht van de Glos Prawdy is in Polen weer een militair bedrog ontdekt. Het centrum van de organisatie bevindt zich in Kielce. Er zijn reeds tweehondrd personen aan gehouden. KOLENDAMPVERGIFTIGING IN EEN KERK. Londen, 23 Febr. (H. N.) Tijdens een dienst in de Methodistenkerk te Derby zijn 30 personen tengevolge ven kolengasveigïftïging bewusteloos geworden. No in de frissche lucht te zijn gebracht, kwamen 2ij weder bij- EEN PATHETISCHE ZELFMOORD „ALS SOCRATES TEMIDDEN VAN ZIJN LEERLINGEN" Uit Boedapest wordt gemeld, dot de hoog leeraar Leo Br uck op sensationeelc wijze een einde aan zijn leven heelt gemaakt. Kort voor hel begin van zijn les nam hij een groote do sis veronal in en nam daarop" met bewogen woorden afscheid van zijn leerlingen. Hij z«ide dat een ziekte, die hij tijdens don oorlog had opgedaan, zich weder geopenbaard hod cn dat hij daarom het leven niet langer kon ver drogen. Evenals SocTates wilde hij in het midden ven zijn leerlingen sterven. Terwijl hi| nog sprak, deed het vergif zijn werking. Du leeraar werd naar een ziekenhuis overgebra<^t, waar hij na een hevig lijden stierf. HET SAARGEBIED EEN DUITSCH-FRANSCHE OVEREENKOMST P a r ij s, 23 Febr. (V. D.). De minister van handel Bokanowski en de leider van do Duit- sche delegatie hebben heden het Fransch- Duitsche verdrag betreffende de handelsbe trekkingen tusschen het Saorgcbied en Duitschlond geparafeerd. De offirieele onderteekening vindt pas plaats na de terugkomst van den Duitschcn gezant Von Hocsch. DE BRITSCH-INDISCHE HERVORMINGEN EEN AFGELASTE PROTESTSTAKING Uit Madras wordt gemeld, dat het uitvoe rend comité van het Nationale congres heeft besloten de proteststaking, die Zondag ter gelegenheid van de aankomst der commissie- Simon zou plaats hebben, niet tc doen door gaan. HET ROODO LEGER. Herdenking von he( tienjarig beslaan. B e r 1 ij n, 23 Febr. (H. N.) Het 10-jarig bestaan het het Roode leger zal vandaag in geheel Rus'and met plechtige vergaderingen worden gevierd. Aan Kalinin, Rykoff en an- 'dere toonaangevende personen der sovjet-unio zei de orde van den Rooden Banier worden verleend, DE AARDBEVING IN PALESTINA. Geen ernstige schurlc Ondanks de hevigheid van de aardbeving, difr Woensdag in Palestina plaats had, is de schade uiterst gering. Er vollen geen slacht offers te betreuren. DE POOLSCHE PERSDEC^OTEN. Een geschil omtrent hun geldigheid. Danzig, 23 Febr. (II. N.) De Deutsche Rundschau in Polen verneemt uit Warschau, dat het Hooge Gerechtshof aldaar de vraag heeft moeten beslissen, of de persverorde- ning, welke de Poolsche staatspresident ver leden jaar met kracht van wet uitgevaard <*d heeft, doch die door een besluit van den landdag opgeheven is, nog bestaat. De kwes tie is aan de orde gesteld, doordien de ver antwoordelijke redacteur van het blad Poczto- wiec, die op grend van deze verordening ver oordeeld was, hooger beroep had aengetee- kend en aanvoerde, dat de verordening, door dien de larddag haar had opgeheven, geen kracht van wet had. Het Hof verwees de zaak naar de tweede strcfkamer, doch deze was van oordeel, dat de zaak wegens haar prin- c'p:eele beteekenis en belang in een voltall'ge zitting van het Hof beslist moest worden. Aan deze zit'ing namen 50 rechters deel Het Hol overwoog, dat voor opheffing van een ver ordening van den staatspresident, die krachi van wet heeft, een besluit van den landdag nocdig is, dat echter een zoodanig besluit, om wetskracht te erlangen, m de staatscou rant gepubliceerd moet zijn. Deze publicatie is nietgeschied, zoodat de verordening van den staatspresident van T927 nog kracht van wet heeft. Het Hof kan zich niet met de oor zaken bezig houden, waarom deze publicatie nic-t heeft plaats gehad en evenmin een be slissing nemen omtrent constitutioneele con flicten tusschen de regeering en den landdag Naar een der bladen meldt, is deze besl's«rng met groote meerderheid van stemmen door het Hof gc-nomen. AANSLAG OP EEN ITALIAANSCHEN GRENSPOST. Rome, 2^3 Febr. (V. D.) Uit Triest wordt gemeld, dat een individu is binnengedrongen in de eetzaal van een grenspost nabij Posturrva. Er had een schietpartij plaats, waarbij drie fascistische miliciens ernstig werden gewond In de omgeving werd c-en dertigtal personen gearresteerd, van w*ie één, die gewond was, als de aanvaller werd herkend. BETALINGEN GESTAAKT. Leipzig, 23 Febr. (H. NDe bonthandel Moritz Heiz heoit dc- betaling gestaakt. De passiva worden op 350.000 Mk. geraamd. Een neef van den eigenaar is voortvluchtig, voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Langestraat 49. Tel. 190. DE AFGHAANSCHE KONING TE BERLIJN EEN DINER BIJ DEN RIJKSKANSELIER De koning von Afghanistan heeft gisteroch tend een bezoek aan het vliegterrein Tempel hof gebracht, waar hij het opstijgen van de Junkervliegtuigen naar Leipzig en München bijwoonde De Junkervliegtuigen - zijn den ko ning reeds bekend, omdat cr in Kaboel reeds verschillende Junkervliegtuigen aanwezig zijn Voorts bezichtigde hij de gehcele inrichting van het vliegterrein. Des avonds was in l.4r paleis van den rijks kanselier een maaltijd aangericht ter eere van het Afghaansche koningspaar. Het koningspaar, de rijkspresident, hun ge volg, zoowel nis de overige gasten werden door de echtgenoote van den rijkskanselier ver welkomd. Een rede werd uitgesproken door den vice- kanselier dr Hergt, welke door koning Amman Oellah, die o. a. op de spoed'ge beterschap van dr. Marx dronk, in do Afghaansche taal werd beantwoord. Hulde aan de gevallen Duitsche soldaten. De koning, die te Parijs een krans had neder- gelegd op het graf van den onbekenden sol daat, had den wensch geuit ook de nagedach tenis van de Duitsche dooden uit den oorlog te eeren. De Pruisische ministcr-prcsdent dr. Braun bracht den koning gisteren, in gezel schap van den rijkspresident, in de gedenk hof die aan de nagedachtenis der gevollen Duitsche soldaten gewijd is. De koning legde er een krons neer. HET PROCES TEGEN DE HROMADA. B e r 1 ij n, 23 Febr. (H. N.) Naar uit Wil na wordt gemeld, begint daar vandaag het pxoces tegen do Wit-Russischc Hromada-o;- ganicatie. waarbij in bet geheel 56 personen, or.der wie zich 4 vroegere landdagafgcvaoi dgden bevinden, terecht staan. Er zijn niet minder dan 421 getuigen, benevens 8 des- kund'gen, gedagvoord, terwijl van de zijde der verdediging ruim 500 getuigen a déchor- ge opgeroepen zijn. PANGALOS VOOR DEN RECHTER. Pangalos verscheen Woensdag in gezelschap van zijn verded'ging voor dc parlementaire commissie, die met het onderzoek naar zijn geval is belast. Do commissie hoorde zijn verdedigingsrede, waarin hij allereerst tracht te te weerleggen, dat hij het wettig bewind von het land omverwierp om zijn dictatuur te vestigen.. AFBETALING VAN SCHULDEN AAN GROOT-BR1TANN1E. Londen, 22 Febr. (V. D.) Heden werd in het Lagerhuis medcdeeling gedaan, dat tijdens het finondeele jaar, eindigende I Maart waarschijnlijk ontvorgen zullen zijn 10.700.000 ponden sterling uit den geallieerden schul- dendienst en aan herstelbetalingen ongeveer 14 500000 ponden sterling De betalingen nnn de Vereencgde Staten bedrogen in het zelfde tijdsbestek 33 millioen pond sterling. GEMEENTERAAD VAN UTRECHT. In de gisteren gehouden zitting van den Utrechtschen gemeenteraad kwam, naar aan leiding van een adres uit de kringen van het openbaar onderwijs, waarin gevraogd werd, te rug te komen op het genomen raadsbesluit in zake het fröbelonderwijs, deze kwestie opnieuw aan de orde. B. en W. advisecrcn afwijzend op het adres te beschikken. De heer mr. G. A. E. B. Meijer (V.-D.) voerde hierover het eerst het woord. Spreker wees cr op, dot het adres verzoekt schorsing van de uitvoering von het genomen roadsbe- sluit (opheffing openbare fröbelscholen en stop zetting subsidie bijzondere fröbelscholen per I Maan a.s.) en benoeming van een raadscom missie, die f 40,000 zal trachten te bezuiniger np het fröbelonderwijs Dit loatste is het orde voorstel, door spreker cn den heer Reijnder? indertijd ingediend, dot door den Rood werd verworpen Dat voorstel en naar spreker zeidf ook dit adres was volkomen eerlijk bedoeld Spreker schaamde zich niet, met hangend oootjes terug tc komen. Het goot hem om dr zaak. Hij betreurde de strak-afwijzende hou ding van B en W Een commissie zou bijv. een salarisverlaging kunnen overwegen tot eer maximum van 20 bezuiniging op de exploi tatiekosten. De heer G L. de Haas (S.-D.) zeide, dat dit adres er niet was gekomen op initiatief var de drie raadsleden die het mede ondcrtccke- nen, als zoodanig, maar dot zij eerder rem mend hebben gewerkt. Het praeadvies van B iïi W. is zeer eenzüdig Hij becijferde dot hei voorstel van B. en W. inderdtijd gedaan, maai f 57,000 bezuiniging gebracht zou hebben sprekers grief tegen het pracndvics was, dal B en W. de zaak voornamelijk maken tot eer rinoncieele. Hij zette uiteen, dot zijn fractie geer volte face behoefde te maken, om elk redelijk voorstel, dat ccn oplossing kan brengen, tr aanvaarden. Dc heer dr. O o m e n (R.-K.) wees de ver antwoordelijkheid voor de beslissing inzake hei fröbelonderwijs, waarvoor 11 soc.-dem. en 3 vrijz -dem stömden, terwijl het overgroote deel Ier rechterzijde steunde, af Spreker laakte het ernstig, dot men van de zijde van het openbaar onderwijs de prachtgelegennpid om eigen frö- Se'onderwiis te verkrijgen, riet gebruikte De heer Van Nierop (A -R.) verklaarde namens de Prot. Chr. fractie, dat bekend is, dat deze in principe is tegen openbaar onderwijs, tenzij ze op denzelfden voet behandeld worden \X'as dc voordracht van B. en W. indertijd aan genomen, dan had men als gelijkgerechtigden gestaan. De Prot. Chr. bewaarscholen zitten niet in moeilijkheden. Zelfs komt er een nieuwe bij. Men had het voorstel van B. en W. als overgangsmaatregel kunnen aanvaarden, om later openbaar en bijzonder onderwijs gelijke lijk op te bouwen De heer mr. Van Lier (VB) protesteer de er tegen dot men over een request naai aanleiding van een genomen raadsbesluit, eer dergelijk debat hie'd Spr. zette uiteen, dat fi- nancieele overwegingen het onmogelijk maker op de beslissing terug te komen. Spr vroeg of B cn W. genegen waren, den onderwijzeresscr die bereid zijn voor haar wachtgeld het onder wijs voort te zetten, daartoe de gelegenheid te geven en om in afwachting daarvan vooit- zetting gedurende cenigen tijd mogelijk tc ma ken. Dc heer Vermootcn (A.-R.) sprak er zijr bevreemding over uit. dot dit adres van links ,fOmt en niet van rechts. Het bijzonder onder wijs ontvangt den zwaarsten slag Nu spreekt links von gelijkstelling, maar in 19T7, toen men de regeling vaststelde, werd hierover niet ge dacht. Te half zes werden de beraadslagingen tot des avonds 8 uur geschorst. 383838383838383838383838383838 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 meest licht bewolkt waarschijnlijk Xg QP met och tend nevel, droog weer. (g VK Echte vorst des nachts, overdag >R weinig verandering in temperatuur. 383838383838383838383838383838 WEEP BERICHT 24 FEBR. Hoogste barometerstand 779.8 te Karlstadt. Laagste barometerstand 730.1 te J&r.mayen. Verwachting tot den avond van 25 Februari. Zwakke, overdag meest matige Oostelijke tot Zuid-Oostelijke wind. •5 Aid. Mnnulacturcn KROMMESTRAAT 5—6. Aid. Bsdden en Tanijten KROMMESTRAAT 8. P i! It v» SS» I» Aid. Dames- en Kindercontectio LANGESTRAAT 52. Groote sorteering COCOSLOOPERS, COCOSTAPIJT Ca *8 &8 Cocoslooper en tapijt: 1aI#u.ai 50C.M. 90 ct per el. t*s 16KW3, 70 r.M. =130 ct. per et. 100 c.M. 175 ct. per el. gen 15 stemmen. Voor de soc. dem., vrijz. dem. cn de heer Setteur. Het voorstel-Meijer-Reijnders werd ver worpen met 22 tegen 17 stemmen. Voor de soc. dem., vrijz. dem., dc hceren Setteur, Van Lier, cn de Boer. (De overige leden van 'en Vrijheidsbond stemden tegen). Het prae-advies van B. en W. werd goedge keurd met 24 tegen 15 stemmen Tegen de soc dem., vrijz. dem., en de heer Setteur. Door deze besluiten verandert er dus in den bestaanden toestand niets. De cpenbore frö- be'scholen gaan op 1 Maart dicht. EEN NIEUWE VLUCHT VAN LINDBERGH. St. Louis, 23 Febr. (V. D.) Lindbergh is met vier passagiers in een Ryon-eendekker naar onbekende bestemming vertrokken. Hij heeft zijn bestemming geheim gehouden om het bijeenkomen van een menigte te voorko men. Bij do voortgezette behandeling van het adres inzake het fröbelonderwijs werden in de avondzitting verschillende voorstellen inge diend Ie. van de heeren Meyer en Reijnders, lui dende De Road besluit: le. een Commissie uit zijn midden te benoemen, die zal hebben na te gaan en den Raad van bericht en raad te dienen, op welke wijze bezuiniging op de uitga ven van het openbaar en bijzonder voor bereidend onderwijs in deze Gemeente kan worden verkregen; 2e. hangende dit onderzoek de school lokalen, waarin thans openbaar voorbe reidend onderwijs wordt gegeven, met den inventaris na 29 Februari 1928 tei beschikking te stellen van de onderwij zeressen, die daarin thans onderwijs ge ven, ten behoeve van het onderwijs aan de kinderen, wier ouders dit wenschen zulks zonder dat dit voor de Gemeente kosten medebrengt. 2e. van den heer Setteur (R.K.VP.): om aan de erkende bizondere fröbel scholen, zoolang het in het voorstel-Meijer bedoelde onderzoek duurt, het thans gel dende subsidie toe te kennen. 3e. van den heer Oomen (R.K.) luidende: de Raad neemt de voordracht van B. en W. onmiddellijk in behandeling. (Bedoeld is de voordracht van 15 Nov 1927 inzake bezuiniging op hét fröbelonder wijs, naar aanleiding waarvan het besluit van 23 December is genomen). Dit laatste voorstel werd weer ingetrokken Na breede gedachtenwisseling werd het voorstel-Se11cur verworpen met 24 te- GEMEENTEZAKEN. STUKKEN AAN DEN RAAD. Woonwagen- en wOonschcpenwcL B. en W. schrijven aan den Raad. Met het in werking treden van dc Woon- wogenwet zijn ook alle plaatselijke verorden ningen betreffende woonwagens vervallen. Ar tikel 31 alinea 2 zegt nu, dot dc Gemeente raden bevoegd blijven bepalingen vast tc stel len betreffende dc plaats, dooi woonwagens en woonschepen bij verblijf binnen dc gemeen te in te nemen, alsmede omtient de voldoe*. ning von gelden tot gering bedrog voor een standplaats op openbare plaatsen. Zoolang van deze bevoegdheid geen gebruik is gemaakt, mag aan geen enkelen woonwagen de toegang worden geweigerd en dot niet alleen, maar evenmin kan met recht worden opgetreden te»- gen den woonwagenbewoner, die standplaats inneemt op de openbare straat. Aan dezen toestand dient een eind tc worden gemaakt en door Uw College zal een terrein moet worden aangewezen als woonwagenterrein. De keuze van zulk een terrein is ongetwij feld zeer moeilijkwij herinneren er voot- terst aan, dat vroeger de woonwagens ston den aan den Hoogeweg, waarvan zij tenge volge van de klachten van de omwonenden werden verwijderd naar het Vilderskerkhof. Van de bewoners van de omgeving van deze plaats bereikten ons ook voortdurend gerecht vaardigde klachten, zoodat een terrein aan den Ouden Soesterweg werd beschikbaar ge steld. Door het onwaarschijnlijk was, dot dit terrein definitief zou worden aangewezen zoo- dra dc woonwagenwet in werking zou treden, hebben wij voortdurend onze aandacht gewijd aan de vraagwelk lerrein is het minst be zwarend voor de omgeving Want dat het woonwagenkamp, waar ook gevestigd, eank-N ding tot klachten zal geven, staat voor ons vast. Dat bleek al dadelijk toen men een vermoeden kreeg, dat ergens in de buurt van den Lageweg het kamp zou komenwij leggen hierbij de ingekomen adressen over. Daarop is onzo keuze gevallet» op een terrein aan de Vlas akkers, dat naar onze meening niet die be zwaren zou opleveren als eldersook daar tegen kwamen van de buurtbewoners zeer ern stige bezwarenom de beschikking over dit terrein te verkrijgen was dc medewerking noc dig von het Ministerie van Oorlog. Intusschen kwam er van den Minister een beschikking iri afwijzenden zin, zoodat reeds hierom alleen van een voorste] van ons moest worden afge zien. Als wij nu eens nagaan van welken oard dc klachten zijn dan zien wij, dat de bewoners van een landelijke buurt bevreesd zijn voor het brutaal en afdreigend optreden van do woonwagenbewoners, voor diefstal van veld vruchten en vernieling o.a. door het laten loo- pen van paardendeze ingezetenen kunnen zich werkelijk zelden voldoende verdedigen, terwijl het plaatsen van een vaste politiepost onvoldoende is, omdat de bewoners zich over een uitgestrekt terrein kunnen bewegen. Maar met ook buiten de Gemeente een plek kiest, aan den Lageweg bij de vroegere vuilnisbelt, aan den Hooger weg op grond, ongeveer 300 Meter voorbij het Pompstation, aan den Hei- ligenbergerweg, Arnhemschenweg enz. enz. overal worden dezelfde gegronde klachten ver* nomen. Bij de behandeling van de gemeentebegroo- ting voor T927 heeft de Heer Schrijver nog de vraag gesteldkunnen wij niet door samen»

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1