.10 DE EEMLANDEü Zaterdag 25 februari 192b BUITENLAND. Firma M. A. Ramselaar Spolkoo? es lakens en Sloopen ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f'2,10. per maand 0.73. per week (met gratl» verzekering tegen ongelukken! f 0.171/,, Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC Si3 DIDECTEUR - UITG EVER. J.VALKHOFF PRIJS OER hOVERTENTIEM van I —4 regels f l 05 met inbegrip vao eeo t>c wij sou miner. elke regel meer f0 25 Liefdadighcids-advertcntiCc voor de helft van den prijs. Kleine AdvcrtentiëD „KEITIES bi) vooruitbetaling 1—5 'tyeli 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POOHTWAL 2» 2be Jaargang ivo. zU4 WERKLOOSHEID EN LANDVERHUIZING DE EXODUS NAAR DE BRITSCKE DOMINIONS Londen, 2 4 Febr. (H.N.) Het Lagerhuis heeft vandaag in tweede lezing een door écn der leden ingediend wetsontwerp aangenomen, waarvan het doel is de voordeden van dc Em pire settlement act uit te breiden. Het con servatieve lid Somerville, die het wetsvoorstel ter behandeling- in tweede lezing- indiende, be toogde de wenschelijkheid, om den avontuur lijken geest van de jongelieden in Engeland meer aan te moedigen. Voorts zeidc hij, dot cr jaarlijks 2 a 3COOOO man naar dc domi nions moeten gaan, inplaats van, zooals thans het geval is, gemiddeld 50.000 a 60.000 per jaar. Amery, de minister voor de dominions, zeide, dat de regeering dit wetsotnewerp slechts met zeker voorbehoud aanvaardt. Hij verwierp hel denkbeeld, in het wetsontwerp vervat, dat \an de voor dc werkloosheid bestemde gelden ge bruik zou worden gemaakt om do landver huizing te bevorderen. Slechts die mannen, die waarschijnlijk zullen slagen, moeten aan gemoedigd worden over zee tc gaan. Het feit alleen, dat iemand werkloos is, is op zich zeil geen argument, waarom getracht zou worden hot risico te .oopen, dat dc werkloosheid in het ecne land naar het undore wordt ver plaatst. Dc aarzelende en weifelende houding, welke sommige overzeeschc landen on met name enkele dominions aan den dag leggen ter» opzichte van dc landverhuizing, is een gevolg van het denkbeeld, dat Engeland tracht de lieden kwijt te raken, die het in Engeland zelf niet kan gebruiken Dc werkloosheid is oen binnenlandsch vraagstuk, dat het land zeil met eigen middelen moet trachten op te los sen, hetzij door het verleenen van subsidie, hetzij door werkgelegenheid te verschaffen Engeland vraagt ook dc dominions niet om de Engelschc vraagstukken op te lossen. De land verhuizing moet een politiek van samenwer king blijven en geen politiek, waarbij de conc partij tiacht meer voordeden tc verkrijgen. De behoefte der dominions om een grootcrc be volking tc verkrijgen is greoter clan die van Engeland om zijn bevolking tc doen vermin deren. Amery herinnerde eraan, dot dc Em pire settlement act in 1922 in werking is ge treden. In de eerste diic jaar zijn gemiddeld 40.CG0 personen geholpen om zich elders te vestigen en in Ï926—'27 heeft dit aantal 64.0C0 bedragen. In 1927 was dit aantal 2500 minder, wat noodzakelijk het gevolg was van dc malaise in Nieuw-Zeeland. Rekening houdende met alle omstandigheden was Ame ry van oordeel, dat dc wet nog niet zoo slecht heeft gewerkt. EEN TUSSCHENTIJDSCHE VERKIEZING IN ENGELAND. Londen, 24 Febr. (H N.) Bij de tus- schentijdsche verkiezing in Ibford, noodig ge worden door het overlijden van sir Frederic Wise, hpeft de conservatieve candidaat sir George Hamilton 8269 stemmen verkregen, Comyns Carr, liberaal, 13621 stemmen en de arbeiderscanOïdaat de Gruchy 8922 stemmen Bij de laatste verkiezing verkreeg de conser vatief Wise 22825 stemmen, de arbeiderscan- didaat Chater 8460 stemmen en dc liberaal Morris 7780 stemmen. De groote vermeerde ring van het aantal liberale stemmen is voor een gedeelte waarschijnlijk te danken aan de persoonlijkheid van Comyns Carr, die tot den kings counsel" behoort en een der meest ge ziene advocaten is. In liberale kringen hegft dit succes na het jongste succes te Lancaster veel voldoening gewekt en men ziet daarin een nieuw bewijs van de herleving van het libe ralisme. EEN BELANGENSTRIJD. Tusschen Britsche spoorweg- cn transportarbeiders Uit Londen wordt d.d. 24 Febr. aan het Hbl. gemeld De parlementaire arbciderspar- ten is door het regeeringsontwerp, waarbij aan dc spoorwegmaatschappijen voorechten worden verleend ten aanzien van het transport langs de wegen in een moeilijk parket ge plaatst, daar mot betrekking tot dezen maat regel dc belangen van de spoorweg- en die der transportarbeiders lijnrecht tegenover el kaar staan Zij heeft besloten de beslissing nopens haar gedragslijn ten opzichte van dit ontwerp te verdagen, daar de arbeidersafge- vaordigden daaromtrent niet tot overeenstem ming kunnen komen. Hiewü bliikt ten duidelijkste, dut do lei ders der arbeiderspartij in het Lagerhuis zich gebonden achten door de bizondere belangen van de vukvereeniging, waartoe zij behooren -een der grootste zwakheden van de parle mentaire arbeiderspartij, omdat de leiders op deze wijze nooit zonder bijgedachten kunnen oor'v. elen over maatregelen van nationaal be- lang. Vandaag hebben de premier en de ministe» van transportwezen in het kabinet een depu tatie uit de parlementaire arbeiderspartij ont val 'en, die nadere inlichtingen wenschte te vragen. DE VULKANISCHE UITBARSTING IN JAPAN. Niet van cmstigen aard. De uitbarsting der Asamajama is bedaard, er zijn geen menschcn verwond cn de mata" rieele schade is ook gering. Het centrale ob servatorium heelt verklaard, dat cr geen gevaar bestaat voor een ernstige ramp. DE VEILIGHEIDS CONFERENTIE DE KWESTIE VAN ARBITRAGE- EN VERZOENINGSVERDRAGEN Genève, 24 Febr. (V DIn dc veilig heidscommissie werden heden de beraadsla gingen over het urbitragc-beginsel voortge zet. De Britschc gedelegeerde, lord Cushendurt, verklaarde, dat sluiting van een algemeen obligatorisch arbitrage-pact op dit oogenblik niet mogelijk is. Dc gedelegeerden van Italië en Japon sloten zich bij dit standpunt 'non; de Japansche gedelegeerde stelde evenwel voor tweezijdige aibilrage-verdragen te slui ten. Politis deed in dit verband uitkomen, van welk een groot belang do arbitrageverdragen van den Volkenbond kunnen zijn Beslot'-i' werd een formule uit tc werken, welke als model kan dienen voor ccn tweezijdig en voor een collectief vcrdiag. Vervolgens werd de toetreding van de obli- gotorische otbitrngcclnusulc van htt Int. Hof voor Arbitrage te den Haag besproken. De Grieksche gedelegeerde stelde daarbij ccn formule voor, waarbij de staten zich ter rege ling van conflicten zullen onderwerpen aan het Hungsche Hof als hoogste instantie. Dc Duilsche gedelegeerde Simson verklaar de hieromtrent, dat de Duiische regeering reeds art 36 van h«t Haagschc statuut heeft onderteekend; hij sprak daarbij de hoop uit, dat ook de o\ erigc stnten spoedig tot toe- ticding zullen besluiten. Frankrijk heeft zijn toetreden afhankelijk gesteld van de ratifica tie van het protocol van Genëvo. Daar dez«' ratificatie voorloopig nog niet verwacht kan worden, stuit de toetreding van Frankrijk op bezwaren. In nntwoord op de rede van d"n Duitschen gedelegeerde deed Raul Boncour opmerken, dat een algemeen obl gutorisch ar bitrage-poet vnn veel meer bet^ekeris is dan art. 36. Verder is heden nog behandeld du kwestie der sluiting van veizoen'.ngsvcidragen; ooi hier verklaarde do Britscho gedel geordt lord Cushendun een algemeen verzocningspnct niet mogelijk tc achten. Dc rcdaclic-commiss'r kreeg evenwel opdracht een algemeen ver- zceningsverdrag voorloopig te ontwerpen. EEN BANKOVERVAL. Met ccn flinke buit ontkomen. Londen. 24 Febr. (H. N.) Uit Kansas City wordt gemeld, dot 6 bandieten, van ma chinegeweren voorzien, een bedrog van 50.000 doliar uit een bank hebben geroofd en daarna in een automobiel zijn ontkomen. De bandie ten maakten ook van hun machinegeweer ge bruik, doch niemand werd gedeerd DE STAKING IN TSJECHO-SLOWAKIJE. Nog steeds geen vergelijk. Naar het Piager Tageblatt meldt, hebben d* mijnwerkers in het bekken van Kladno 20 pet loonsverhooging van de directie geëischt. Zij wilden voor vandaag entwoord ontvangen en zullen morgen beslissen wat hun verder te doen staat Zij zijn von plan bij ongunstig ant woord JWoandag het werk neer te leggen. Het resultaat van de onderhandelingen in het bek ken van Bruex zal vermoedelijk van veel in vloed zijn op de beslissing, die Zondag te Kladno genomen wordt. Bij de gisteren gevoerde onderhandelingen tot oplossing van het loongeschil in de bruin koolindustrie van Bohcmen legde de ministei van arbeid. Spina, een voorstel tot een verge lijk voor. De afgevaardigden der mijnwerkers maakten echter een aantal voorbehouden en wezen een deel der voorstellen van de hond De onderhandelingen worden voortgezet. HET AFGHAANSCHE KONINGSPAAR TS BERLIJN. Amanocllah doctor h. c. B e r 1 ij n, 2 4 Febr. (V. D.) Het Afghaan- schc koningspaar was hedenmorgen de gast der stad Berlijn ten stadhuize, waar den vorst een in leder gebonden map met etsen, episo den der geschiedenis van Berlijn voorstellen de, werd aangeboden. Amanocllah betuigde zijn hartelijken dank en verklaarde, dat de ont vangst in de Duitsche hoofdstad alle verwach tingen had overtroffen. Na de lunch it. dc schitterend versierde feestzaal van het raad huis begaf het gezelschap zich naar de toch- i- schc hoogeschool, waar hem de oorkonde var, zijn benoeming tot doctor honoris causa dezei instelling werd ter hand gesteld. Hcder avond vindt een galavoorstelling in de Berlijnsche Opera plaats. B e r 1 ij n 2 4 Febr. (V. D.) In dc Berlijn sche stads-opera vond hedenavond oen fecst- voorstelling plaats ter eere van het Afghaan- sche koningspaar. Voor het gebouw had zich een groote menigte verzameld, die de hooge bezoekers, o. w. ook den rijkspresident, leven dig toejuichten. Verder waren verschillende rijksministers en het geheele diplomatieke corps vertegenwoordigd. DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE BETREKKINGEN. Het Amerikaansche arbitrage- voorstel. De Britschc regeering onderzocht momen teel den tekst van het ontwerp-arbitrogever- drag, dat onlangs door de regecring der Ver Staten tegelijk aan de Engelschc en do Japan sche regeering toegezonden werd Het ont werp is gelijk aan dat, hetwelk vóór cenigor- tijd een onderwerp van onderhandelingen uit maakte en ten slotte als basis diende voo- de Fransch-Amerikaanschc overeenkomst. DE TIROOLSCHE K 7ESTIE TERUGROEPING VAN DEN ITALIAANSCHEN GEZANT TE WEENEN? Een speciale editie van het Giornalc d'Italia deelt mede, dat gisteravond het gerucht liep, dot Mussolini zou besloten hebben den Itali- aanschcn gezant tc \v eenen terug to roepen Het blad voegt cr aan toe Wij meencn, dat het Faliannschc volk met genoegdoening dit waardige antwoord op ccn politiek zal aan vaat den, die toont, dat z,j geen rekening houdt met de vriendschappelijke hou ding, welke Italië lot dusver 'egenover Oos tenrijk hoeft aongenomen. DE KEULSCHE PERSTENTOONSTELLING De Fransche deelneming. Du Fransche Kamer heeft een erudiet van 400 000 frs toegestaan voer do deelneming v»)., Frankrijk aan dc internationale pcrclen- t cc-est cl ling te Keulen. TERUGGAVE DER VIJANDELIJKE BEZITTINGEN' Behandeling do«r het Amerikaan sche parlement. N e v/ o r k 2 5 F e b r. (V; D.) In de con gres-commissie is gisteren1 een overeenkomst bereikt inzuke het voorstel tot teruggave dor vijandelijke eigendommen; Maandag noemt nu dc senaat en Dinsdag het representnntenhuis het voorstel in behandeling. Waarschijnlijk zal Coolidge in den loop van do volgende week htt voorstel ondevteckcr.cn. NANKING EN DE ONGELIJKE VER DRA GEM Hongkong. 24 Febr. (V. D.) Volgens berichten uit Kanton heeft de nieuwe minister van buitenlandschc zaken Fbe bij d^ aanvaar ding van zijn portefeuille t m n-du gehouden, waarin hij nadrukkelijk bétoogde, dat Nanking onverzwakt den strijd voor spoedige opheffing van dc ongelijke verdragen zal voortzetten. DE NUMERUS CI.AUSUS IN HONGARIJE Dc wijziging door dc Kemcv aan vaard. De Honganrschc Kamer heel met 150 te gen 32 stemmen het wetsontwerp tot wijzi ging var- do numerus aonrrenomen. MIJNONGELUK ARKANSAS IN VERSCHEIDENE DOODEN N e w-y o r k, 2 5 Febr. (V. D.) In een ko- .cnmijn in Fortsmith (Arkansas) heeft gisteren een ontploffing plaats gehad, wanrdoo' 'wee personen werden gedood. Vermoed wordt, dat er zich evenwel nog 16 dooden in do mijr bevinden. Een brand, welke onmiddellijk uitbrak, maok- e iedere hulpverleening onmogelijk. (Volgens andere berichten, zijn de lijken var. '2 mijnwerkers geborgen, terwijl er nog één ermist wordt). HET JUBILEUM VAN T RCODE LEGER. Dc vnkvcrccnig'ngcn schenken GO vliegtuigen. Tijdens een trocponschouw te Moskou zijn. ♦er gclegpnheid van het tienjarig jubileum, nan het roode leger 60 vliegtuigen, die van de opbrengst der geldinzamelingen onder do leden der vakbeweging waren aangekocht, ten geschenke gegeven. ZEVEN MAN DOOR HET IJS. Acht visschers, die in 't Zuid.lijk deel van het Kurische Huff gevischt hadden, begaven zich Donderdagavond over het ijs naar huis, toen plotseling 7 van dc 3 door het ijs zakten De eenc overgeblevene probeerde zijn makkers te redden. Het gelukte hem cr 5 uit het water tc trekken, de overigce 2 verdronken.. DE EIGENDOMMEN VAN DEN EX-SULTAN. Prinsen en prinsessen procc- dccrcn. Zes prinsessen en zeven prinsen, behoorcn- Je tot de familie van den vroegeren sultan en die zijn erfgenamen zijn, zijn een ptores be gonr.en vóór de gemengde rechtbank tc Con- Ntsntinopel voor du teruggave van 122 eigen dommen te Bagdad en op Cvpius, alsmede po troleumhoudende terreinen te Mosoel. EEN MOORDENAAR VAN 14 JAAR. De jury veroordeelde tc Plnuen gisteren een 14-jarig leerling van de weefschool uit M cis- sensand, die zich schuldig mr.bktc aan een ze denmisdrijf tegenover een 7-jarig meisje cn het kind daarna vermoordde, tot 8 jaar ge vangenisstraf. WEERBERICHT 25 FEBR Hoogste barometerstand 7833 te fcjx >5$ Dansig. Jk w Laagste barometerstand 717.1 tc w '•N fönmayèn. Verwachting tot den nvond van vg ?G Febr. Matige meest Zuid-Oostelijke Q wind. helder tot licht bewolkt. «ajgplijk met ochtendnevel, droog weer, lichte vorst of om het vries- Q '/X ount des nachts, overdag zelfde tempera t uur. yc pvc jyc?Vc. v.-c ;pyt (pyc jyc pyc Afd. Lingerie. Onzo afd. LINGERIE is mei hot oofi op onze verbouwinn buitengo- woon voordcclig. f* S» 8» 8» 8» 8» i* HET INCIDENT VAN SZENT GOTTHARD DE MACHINEGEWEREN PUBLIEK VERKOCHT WAAR KWAMEN DE WAPENS VANDAAN? Het onbruikbaar gemaakte oorlogsmateriaal is gisteren te St. Gotthard in .openbatc veiling verkocht. Dc geheele voorraad werd voor een bedrag van ongeveer 800 eigendom vnn een koopman tc St. Gotthard. Het materiaal blijft op last van de Honganischc regecring vooiloopig onder officieel toe/irht ter plaatse De Oostenrijkschc bieden berichten, dot vertegenwoordigers van dc Steyrinbriak in parlementaire kringen inlichtingen hebben ver schoft over de herkomst vnn de machinege weren van St. Gotthard. Zij verklaarden, dat dc fabriek ccn partij wapenen, als waarop beslag is gelegd, non Italië had geleverd cn naar Verona had verzonden Nog kortgeleden hadden dergelijke zendingen plaats. Zij voeg den cr nun toe, dat zij meenden te weten, dut Italië getracht had het materiaal aan verschil lende lenden tc verkoopen. Dc indruk in Roemenie cn Frankrijk. Boekarest, 25 Febr. (V. D.) De Vitto- ul, het officieele orgaan van de regeering, is van meening, dat dc vernietiging van het oor logsmateriaal van Szent Gotthard het beste be wijs is vcor het slechte geweten van Hongarije. De staten, welke deel uitmaken van den Vol kenbond, hebben den plicht, een i..t rnationaal onderzoek in te leiden, niet alleen wat dit bizondere geval betreft, doch tevens naar den gehcelcn illegalen wapensmokkel. Zelfs stelt Set blad den cisch. dat de internationale con trole over Hongarije weer moet worden inge voerd P a r ij s, 2 4 Febr. (V. D.) De Geneefsche berichtgever van dc Tcmps wijst in legenstel- 'ing met de olgemeen-gongbnre meenir.g op Set feit, dat het antwoord van Betalen op een vergissing berust. Het gaat hier in geenen dcelc cm het investigalierccht van den Vol kenbond, doch veeleer om een bcmiddelings- ictie van den voorzitter van den Vollenbonds- raad. Dc houding van eBthlen verandert niets aan de situatie, daar hij zelf heeft doen uit komen, dat het meteriaal nog eens kan worden onderzocht. Dc persvertegenwoordiger van Havns geeit in een semi-officieel bericht uiting aan het leedwezen, dat ontstaan is door dc houding van de Hongnarschc regecring, DE TOESTAND VAN DEN RIJKSKANSELIER. Marx gaat vooruit. B e r 1 ij n, 2 4 Febr. De in dc pers ver- preido berichten, volgens welke de rijkskan selier tengevolge van. zijn gezondheidstoestand van plan zou zijn af te treden, worden van bevoegde zijde tegengesproken. Zijn gezond heidstoestand verbetert integendeel aanmerke lijk. Echter zullen er nog wel eenigc weken vcrloopen, voordat hij geheel hersteld zal zijn. DE COMMISSIE-SIMON. Medewerking van Birma. Dc wetgevende raad van Birma heeft zei» motie aangenomen, waarin voorgc-'cld wordt; dat men in volle vertrouwen met dc commis- sie-Simon zal samenwerken. POLITIE-AGENTEN VERMOORD. Verdachte mannen hebben, naar uit Oporto woidt bericht, twee agenten dor politieke poli- ;ie vermoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1