L. J. LUYCX Zoon DÉ EEMLANDEli BUITENLAND. Garneering Zijden Stoffen SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJS ®aandeo voor Amersfoort f 2.10. per tnaend f 0.75. pee PRIJS DER ADVERTEMTIEH van t-4 regels f I 05 «et inbegrip va» «en bewijsnummer. Maandag 27 februari 1928 Sponsen en Zeemen- Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. Ontvangen vele Nouveautés in Knoopen, Gespen, Kralen enz. A Firma M. A. Ramselaar |J «g Afgepaste Pluchetts Gordijnen 7 weclc (mct gratis verzekering tegen ongelukken! f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3»-» Afzonderlijke nummer# f 0-05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 515 DIBETTE.UR - UITGEVEC: J.VALKHCff elke regel mee» f 0 25 Liefdadlghetds advertentl&s voo» helft van den prijs. Kleine Advertentie» .KErTIES' bij vooruttbetaltnp 9 regels 50 cent elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen I.— RewUsnnmme» extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» 2ue Jaargang uo. zu5 EEN ERNSTIGE SCHEEPS RAMP TWEE EN TWINTIG SLACHTOFFERS EEN NOODLOTTIG MISVERSTAND Londen, 25 Febr. (H. N.) Het Italiaan sche stoomschip Alcantara is op de Oostkust van Engeland tijdens een dikken mist met een ander stoomschip in aanvaring gekomen en daarbij zoo ernstig beschadigd, dat het binnen zeer korten tijd zonk. Hoewel cr terstond red dingsmaatregelen werden getroffen, is het niet gelukt de bemanning te redden. Uit nadere berichten blijkt, dat de aanvaring bi) Dungeness geschiedde en vermoedelijk vele menschenJevens verloren zijn gegaan. Zaterdag hebben vi^chers, vliegtuigen en stoombootjes uit Dungeness, Hythe en andere kustplaatsen den gehcelen dag naar overle venden van het Italiaansche stoomschip Alcan tara gezocht, maar zonder eenig resultaat.. Mén hoopte aanvankelijk nog, dat in de buurt zijnde visscherspinkcn, die nog niet thuis waren, mis schien een of meer overlevenden aan boord zonden hebben, maar ook deze kans bleek spoedig verkeken te zijn. Gebleken is nader hand, dat de reddingsboot van Dungeness, die op het eerste sein van het Russische schip klaar stond om uit te varen, weer teruggekeerd is, omdat binnen een half uur een tweede draadloos telegram werd opgevangen met de mededeeling, dat er geen direct gevaar was en het schip de reis voortzette naai Southampton om daar te dokken. Pos twee uur later wetd bekend, dat het Italioonsche schip gezonken was en toen de boot daarop onmiddellijk uit voer, bleek het reeds te Iaat te zijn. Het Russische zeilschip Towarisj, waarmee de Alcantara in botsing kwam, is volgens nadere berichten Zaterdagavond te Southampton bin nengekomen met den eenigen overlevende var hei vergane Italiaansche stoomschip Alcantara. Gisteren werd officieel bevest'gd, dat van de 23 leden der bemanning er 22 verdronken zijn. Giovanni Pavon, de cenige overlevende dei opvarenden verklaart aldus meldt de Coui. o. a.,nog dat de'Alcantaro het Kanaal op voer, toen de Towarisj haar bijna midscheeps trof. Hij zelf v/erd gered, doordat hij zich na de aanvaring aan de kettingen bij den boeg spriet van het Russische schip wist vast te klemmen. Alle verdere nasporingen naar andere over levenden der Alcantara zijn zonder resultaat gebleven. Wel zijn een leege reddingsboot er. twee redd'nggordels van het gezonken schip bij Rye Harbour aan land gespoeld. Het blijkt thans, dot het reddingswerk ver traagd is door een zeer ongelukkig misver stand. Do commandant van de kustwacht *e Sandgate verklaart, dat hij Vrijdagnacht eer» S.O.S.-sein opving van het Russische schip Terstond telefoneerde hij naar de reddingboo ten te Dungeness en Rye Harbour om naar het tooneel van de ramp te vertrekken. Bijna on middellijk na het eerste noodsein kwam echtet ■een tweede bericht van de Towarisj, meldend, dat alles wel was en het schip geen hulp noo- dig had. Dit tweede bericht wekte den indruk, dat alles in orde was en geen assistentie be hoefde te worden verleend. De commandant van de kustwacht had niet het minste idee, dat het Italiaansche schip in de diepte was ver dwenen Later seinde de Moldaria van de P. and O, dat men een wrak had gezien, dat den naam Alcantara droeg. Terstond na ontvangst van dit bericht zijn toen de reddingbooten van Dungeness en Rye Harbour uitgevaren, echter te laat, want men vond niets dan het wrak van de Alcantara. Van de opvarenden was geen spoor meer te ontdekken. HET AFGHAANSCHE BEZOEK TE BERLIJN. B e r 1 ij n, 2 6 Febr. (V.D.) Koning Ama- noellah van Afghanistan bezocht hedenmorgen met gevolg, vergezeld door den vroeger en minister dr. Roscn, Potsdam, waar hij ondei leiding van dr. Hübncr de bezienswaardigheden bezichtigde. Daarna werd een bezoek gebracht aan het vliegterrein van Potsdam. HET TIENJARIG BESTAAN VAN ESTLAND. Naar aanleiding van een manifest, dat ter ge legenheid van het tienjarig bestaan van Est land in het parlement is voorgelezen, wordt meegedeeld, dat volgens mededeeling van de Estlandsche regcering de passages in het mani fest, die voor Duitschland onaangenaam waren, om technische redenen niet meer konden woe den veranderd. De Estlandsche regeering heeft echter aan de Duitsche regeering dc ver zekering gegeven, dat zij aan de tot nu toe gevolgde politiek van vriendschappelijke rela ties vasthoudt. DE BEIERSCHE AMBTENAARSSALARISSEN. Dreigende regeeringscrisis In verband met de coaliticrisis in Bcierer. wordt medegedeeld, dat men in welingelichte kringen, voor het geval dat de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de ambtenaarssalarissen In den Beierschen land dag met een nederlaag der regeering door het verwerpen van dit wetsvoorstel mocht eindi gen, de vorming van een zakenkabinet ver wacht, aangezien een nieuwe coalitieformarie vóór de nieuwe verkiezingen wel buitengesloten ïnoet worden geacht,. HET PROCES-BARMAT VIJF JAAR GEVANGENIS EN 400.000 MARK BOETE GEEISCHT B e r 1 ij n 2 5 Febr. (V. D.) Hedenmiddag heeft de Oberstaatsanwalt dr. Trautmann re quisitoir gehouden in het Barmat-proces. Hij eischte tegen Julius Barmat 5 jaar gevang* nisstraf met 400,000 mark boete, subs, voor de geldboete voor elke 100 mark I dag gevan genisstraf, met verlies van burgerrechten voo* den tijd van 5 jaar, met aftrek van de preven tieve hechtenis van 31 Dec, 1924 tot 23 Mei 1925 en van 6 Maart 1926 tot 10 Maart 1926 In zijn requisitoir wees de Oberstootsanwall erop, dat de door de misdrijven van Julius Bar mat veroorzaakte schade op rond 30 milliocn goudmark geraamd moet worden, in het bi- zonder van belang is de benadeeling van do Pruisische bank, terwijl moreel vooral ai te keuren is de houding van Julius Barmat tegen over dr. Holle. Procureur-generaal Trautmann eisdhtè in hel vei der verloop van zijn requisitoir in het Bar- matproces tegen Henry Barmat twee jaar en zes maanden gevangenisstraf, met aftrek van 157 dagen preventieve hechtenis, alsmede ver lies van de burgerlijke eererechten voor den tijd van drie jaar en tegen beklaagde „Finanz- rat" Hellwig van de Pruisische Staatsbank we gens handelingen ten nadeele van dc bonk en ernstige corruptie een gevangenisstraf van twee jaar en ontzegging van het recht open bare ambten te bekleeden, voor den tijd van vijf jaar. Tegen den rijksdagafgevaardigde Lange-Hegermann luidde de eisch een jaar ge vangenisstraf en 30.000 mark boete. Ten slotte verzocht de procureur-generaal, met het oog op de zware straffen, welke hij voor Julius en Henry Barmat, alsmede voor Hellwig heeft geeischt, het tegen deze beklaag den uitgevaardigde bevel tot inhechtenisneming te handhaven cn onder teruggave van de ge stelde cautie opnieuw ten uitvoer te brengen. De zitting werd daarop tot heden verdaagd. EEN BRUTALE TRE IN- OVERVAL EEN GROOT BEDRAG GESTOLEN EEN VERGEEFSCHE ACHTERVOLGING New York, 25 Febr (H. N.). Te Ever- green Park (Illinois) heeft een brutale over val van bandieten op een posttrein plaats g;- had6 bandieten die in een auto kwamen aanrijden, brachten den trein tot stilstand en hielden het personeel met revolvers in be dwang. Zij maakten zich meester van een be drag van 133 000 en lieten daarop den postwagen met dynamiet in de luchtv'hgen. De politie werd terstond gewaarschuwd en, door burgets geholpen, zette zij de bandieten terstond in auto's achterna. Er ontstond een schietpartij tusschen de bandieten en de poli tic, doch ten slotte wisten de bandieten torh te ontkomen, daar hun auto sneller reed. In- tusschen werd de politie van alle omliggende plaatsen gewaarschuwd, die terstand alle we gen afzette. Het is echter nog niet gelukt de bandieten in handen te krijgen. Een bedrag van 200.000, dat zich ook nog in den post wagen bevond, is later teruggevonden. Volgens andere berichten geschiedde de overval in een voorstad van Chicago en vuur den de bandieten bij wijze van intimidatie det reizigers en van 't treinpersoneel 50 schoten af. De Federal Reserve Bank te Chicago moet door don roof een verlies lijden van 60000 dollar. HEVIGE STORTREGENS TE RIO DE JANEIRO ACHT DOODEN EN 20 GEWONDEN Uit Rio do Janeiro wordt d.d. 26 Febr aan de Cour. gemelde dat geweldige tropische stoitregens, die een half uur duurden, de stra ten der stad tot een hoogte van 60 c.M. ondet water zetten. Tweehonderd huizen stortten in, waarbij acht personen zijn gedood cn twintig gewond. Het verkeer is gestremd. DE VERHOUDING TUSSCHEN ROEMENIË EN DUITSCHLAND. De besprekingen van Stresemann met Titulescu* Perijs,26Febr. (V£>.) De Duitsche rijks minister van buitenlandsche zaken dr. Stre seman, had gisteren in een hotel tc San Remo een orderhoud met den Roemeenschen minis ter van buitenlandsche zaken Titulescu. Na de confeientie dineerden de beide ministers ge zamenlijk. Naar het Journal meent te weten, zou dezt> confertenie tot gevolg hebben gehad, dat dr. Stresemann den Duitschen ambassadeur te Parijs von Hoesch en den Duitschen ambas sadeur te Rome von Neurath, naar do Ri viera heeft ontboden. EEN PORTUGEESCHE BOMMEN- FABRIEK. Arrestatie van communisten. Naar aanleiding van een ontploffing, die twee slachtoffers maakte, ontdekte de politie een bommenfabriek in de provincie Algarve. En kele communisten werden gearresteerd. Langestraat 49. Tel. 190. EEN INGENIEUR ALS VALSCHE MUNTER EEN BELANGRIJKE ARRESTATIE TE KOPENHAGEN Kopenhagen, 2 5 Febr. (H. N.) Don derdag is te Kopenhagen een ingenieur van do munt le Kopenhagen gearresteerd, die zich aan dc vervaardiging van valsch geld schul dig had gemaakt. Zijn arrestatie geschiedde nonr aanleiding van de aangifte van een tram conducteur, wiens aandacht het had getrokken, dat een heer, die iederen dag op bepaalde tij den van de tram gebruik maakte, den laotsten tijd herhaaldelijk met valsche kronenstukken betaalde. Bij het ingestelde onderzoek bleek, dat de uitgever van het valsche geld de inge nieur Brandt was, die sedert IJ? jaar aan de munt een betrekking bij de afdecling voor het onderzoek van valsch geld had. In zijn labo ratorium werden een groot aanta] stempels en clichés gevonden, die voor dc vervaardiging van valsch geld dienden. DE ZUID-TIROOLSCHE KWESTIE DE ITALIAANSCHE GEZANT TE WEENEN NAAR ROME HOE MEN IN FRANKR IJK REAGEERT De Neue Freie Pressc meldt, dat de Italiaan sche gezant Zaterdag vem zijn regeering de telegrafische opdracht kreeg terstond naai Rome te komen, waar hij vandaag door Musso lini zal worden ontvangen, om dezen persoonlijk in te lichten over de betooging in den Nationo- ler Raad inzake Zuid-Tirol. Des middags ^er- scheen de gezant op 't Oostenrijksche depoite- ment van buitenlandsche zaken om mededee ling te doen van zijn reis naar Rome. Van een terugroeping van den gezant is echter voor- loopig nog geen sprake. Uit Innsbruck wordt bericht, dat de burge meester in de zitting van den gemeenteraad een toespraak heeft gehouden, waarin hij de dank van den gemeenteraad oen de Tiroolsche afgevaardigden tot uitdrukking bracht voor hun f'inke houding in het Oostenrijksche pa'le- ment. Over de weerklank van de Zuid-Tiroolschc debatten schrijft de Reichspost: Men mag het als een groot succes van de redevoeringen, die in den Nationalen Raad owt Zuid-Tirol zijn gehouden, beschouwen, dat de openbare mcening der geheele wereld daaT- door genoodzaakt is zich met de gebeurtenissen in Zuid-Tirol bezig te houden. Het commensaal uit Italië en dat boezemt ons allereerst be lang in klinkt voorloopig zeer onvriendelijk Daar een antwoord van Mussolini op een dooi een fascistisch afgevaardigde ingediende inter pellatie is aangekondigd, zal men voorts zeet spoedig uit den meest bevoegden Italiaanschen mond vernemen, hoe de houding van Italië is tegenover de klachten inzake Zuid-Tirol. liet zoo ongaarne gehoorde beroep op het .geweten dei wereld kan op geen andere manier tot zwij gen worden gebracht, dan dat de feiten, die er aanleiding toe gaven, verdwijnen. P a r ij s, 2 7 Febr. (V. D.) Met groote span ning wordt te Parijs de door Mussolini aange kondigde rede tegemoet gezien, waarin hij de redevoering van den bondskanselier Seipel in zake de Tiroolsche kwestie zal beantwoorden. Een gedeelte van de Fransche pers is van mee ning, dat er verband bestaat tusschen de St. Gotthard-affairo en het Oostenrijksch-ita- liaansch conflict. Zoo meent de Paris-Midi, dat Mussolini slechts zijn stem verheft, om zoo doende de machinegeweren "te doen vergeten Of nu deze kwesties met elksar verband hou den of niet schrijft l'Oeuvre men kon niet loochenen, dat de Italiaansche politiek in zekere landen onrust wekt. De Echo dc Paris erkent, dat het fascisme in midden-Europa hevige reacties verwekt, terwijl het blad tevens wijst op het bestaan von een gevaarlijke irre- dentisme in Tirol. Dc Itolinansche politiek be weegt zich in de meest veranderlijke en rich zelf weersprekende opvattingen. Over het alge meen is men van meening, dat Seipel gematigd heeft gesproken en koestert men twijfel, of Mus solini zijn gezant wel zal terugroepen. Vol gens l'Oeuvre zal Mussolini ook al daarom zijn gezant niet terugroepen, omdat hij weet, dat het Duitsche rijk desnoods bereid is de rechten van de Duitseh-sprekende minderheden te ver dedigen. Het blad verwijt Rome, dat de po'i- tiek der Italiaansche regeering tegenover de Germannsche minderheden niet alleen zonder mildheid» doch tevens zonder gerechtigheid is. .^'151' Afdeeling l. lo klasse. Rotterdam: Excelsior—D.F.C. Amsterdam: Ajax—Hilversum Rotterdam: V.Ó.C.—E.D.O. Den Haag: V.U.C.-U.V.V. B-4 4-9 2-4 8—1 U. V. V. verloor weer voor de zooveelsto meal en 't liefst maar met 8—1 en dat nog wel van een der concurenten voor do onderste plaats. Door deze overwinning is V. U. C. buitengevaar. Gelukkig voor hen verloor V.O.C. weer, rU. van E.D.U. met i2. U.V.V. heelt nu nog twee wedstrijden te spelen, waarvan een die tegen V.O.C in Rotterdam. Wordt die ge wonnen, dan moet V.O.C, degradatie wed strijden spelen; zij kunnen nog, als zij ve» der alles winnen, 11 punten halen, en U.V.V. heeft er 10. Ajax heeft door haar 40 over winning op Hilversum het kampioenschap behaald. D.F.C deed nog wat het kon, maar had zijn lot niet meer in eigen handen. Dc stand luidt: Ajax 17 15 1 i 31 50-13 D.F.C 18 13 3 2 29 62-32 R.CH. 17 7 4 6 18 40—39 E.D.O. 15 7 3 5 17 51—29 Excelsior 15 7 1 7 15 3S-3T. V.U.C 16 6 1 9 13 47—48 H.B.S. 17 6 li 12 55-55 Hilversum 16 5 o 9 12 32—3G U.V.V. 16 4 O 10 10 2668 V.O.C. 15 O 1 12 5 23-00 HET WESTEN. AFD. I. Tweede klasse A. t<; Alcm. Vict.W. Frisia 5—1 HolJandia—H.R.C. 5-0 K.F.C.D.E.C. 0—4 Tweede Klasse B. ZandvoortB.F.C. 03 Derde Klasse A. D.J.K.—Q.S.C. 2-1 Watergr.m.O.D.E, 2l O.S.V.Kinhoim 21 Derde Klasse B. HortusT.O.G. 20 KenncmersSchoten 11 PurmcrstcijnWilh. V. 3—J Dcrdo Klasse C. D.W.S.—Z.R.C. 3-2 DAV.V.Amstel i 2 NcerlandiaRapiditas 20 Derde Klasse D. CulcmborgUtrecht 32 KampongVriendcnsch, 03 Vierde Klasse A. P.G.S.—W.GAV, - 3—2 K.V.V.—Uitgeest r 3-3 ZaandijkS.L.T.O. - 62 Vierde Klasse B. ZaanlandiaE.V.C. 21 R.C.A.O.V.V.O. 1—5 Vierde Klasse C. StormveldOosterpark 23 Vierde Klasse D. D.O.S.Laren 33 VictoriaS.C.A. 31 A.D.W.T.C.A. 2—0 Res. le Klasse. D.E.C. 2—Ajax 2 1—3 UC.H. 2—A. F C. 2 6-0 Spartaan 2Z.F.C. 2 41 b.D.O.R.F.C. 2 1—1 Rcs, 2e Klasse A, Stormv. 2Alcm aria 2 47 V.V.A. 2Watergr.m. 2 12 Ajax 3A.F.C. 3 5—0 Rcs. Tweede Klasse B. Vclox 2Hercules 2 I1 Res. 3c Klasse A. Zccburgia 2K.F.C. 2 3—9 O.D.E. 2Q.S.C. 2 1-3 Wilh. Vooruit 2Z.V.V, 2 25 Res. 3c Klasse B. W.F.C. 2Z.F.C 3 3-1 West Frisia 2—BI. Wit 4 11 D.E.C. 3Do Spartaan 3 53 Rcs. 3e Klasse G'. Amstel 2—D.W.S. 2 0—1 S.DAV. 2—T.O.G. 2 3-0 Swift 2—Ahrcnds V.G 2 1—1 Res. 3c Klasse D. Baarn 2Hilversum 3 02 't Gooi 3Voorwaarts 2 13 HET WESTEN. AFD. II. In de eerste klasse van afdeeling II doel zich ta-v^ de degradatie een eigenaardige complicatie voor. H.F.C heeft -zich door een overwinning op Sparta met 17 punten ln veiligheid gesteld. De degradatle-candida- ten zijn Spartaan, H.V.V. en Stormvogels. De beide laatsten wonnen gisteren,«en kwa men daardoor ln het bezit van 15 punten. WEERBERICHT 27 FEBR. 1928. Hoogste barometerstand' 778.1 te Xft Karlstadt. Ng Laagste barometerstand 75C.5 te 5R Isafjord. ZqZ Verwachting tot den avond van N& 28 Februari. w Zwakke tot matige Oostelijke tot JK Zuid-Oostelijke wind, heldor tot >K vL licht bewolkt met lichten ochtend- W nevel, droog weer, lichte vorst des nachts, overdag iets zachter. Afd. Gordijnen. "«F •s met artistiek beschilderde randen J| per stel f 9.75-11.75-13.75 Ze zijn nu uitgespeeld. Den Spartaan rost nog 1 wedstrijd. Winnen zo dien, dan heb ben zo óók 15 punten, en staan ze dus met H.V.V. cn Stormvogels gelijk. In dat geval zijn er ccnlge beslissingswedstrijden noodlg! Want ook Z.F.C heeft nog maar 15 punten, en nog I wedstrijd te spelen, verliezen ze dien, dan doen de Zaankanters ook meel Raakt de Spartaan in den laatsten wedstrijd ook maar 1 punt kwijt, dan moet hij degra datie-wedstrijden spelen. Dc volgorde is: - p n Fcijenoord IS 13 O 2 29 55-20 Sparta 17 7 5 5 10 3526 Blauw Wil 16 7 3 6 17 26-30 H.F.C 18 6 5 7 17 3134 t Gooi v 18 6 4 8 16 38-33 \.D.O. 4 15 6 i 5 16 39—36 Z.F.C 17 7 1 0 15 42—44 Stormvogels 18 6 3 9 15 27-43 H.V.V. 18 6 3 9 15 32—18 Spartaan 17 4 5 8 13 22-33 Tweede klasse A, -• B.M.T.D.H.C. e 2—4 HerculesHcrmcs D.V.S. /- 1-3 A.S.C;Voorwaarts 2-1 Voorwaarts heelt ook nu geen kans ge zien om te winnen, al Is de nederlaag tegen A.S.C zoo klein mogelijk. Hercules moest tegen II.D.V.S. het onderspit dolven. Hier is dc volgorde. D.H.C H.D.V.S. Quick Steeds Hoogcr Hercules A.S.C V.I.O.S. 7 Fnrtuna B.M.T. Voorwaar!» 18 18 17 15 16 15 17 16 li 15 2 31 79—32 1 29 62-tS 4 25 63-35 5 IS 37—33 8 15 5046 6 14 32-49 4 9 12 26-40 11 10 56—53 1 11 5 22-56 1 14 1 16-72 Tweede Klasse B. OvermaasC.V.V. XerxesNeptunus UnitasMerwcde Derde Klasse A. b.F.C.Aiphcn O.N.A.Lugdunum Derde Klasse B. VlaardingenDei ft DelfiaD.V.C. Derde Klasse C. SchoonhovenBodegr. U.S.C.Olvmpia U.D.I.—D.C.L Derde Klasse D. X.F.C.Emma TransvaliaS.I.OX). Steeds Volh.Leerdam D.H.S.Leonidas Rcs. le Klasse. C.V.V. 2—V.O.C. 2 D.H.C. 2Unitas 2 D.F.C. 2Xerxes 2 - r U.V.V. 2H.B.S. 2 HET ZUIDEN. Eerste Klasse. M.V.V.—Eindhoven N A.C.—Willem II N.O.A.D.Wilhelmina t.V.V.—P.S.V. -ONGARoermond Tweede klasse A. VlisslngcnBrcdania ■liddclburgT.A.C. Tweede Klasse B. V.O.S.—V.V.V. TegelenDe Valk G.U.D.O.K-Popc WaalwijkBoxtel SittardHelmond Tweede Klasse C. Stm, HendrikM.Z.M. HIeijcrhcidcA.A.C. Chcvrcmont—V.T.V. Heerlen Sp.Kcrkradc PaJcmig—M.V.V. 2 TulianaStm. Emma Derde Klasse A. T erneuzenHulst GoesVllssingen 2 SJ.N.O.T.O.7eclandia 2 Derde Klasse B. W.S.C.—Hero De Muggen—W. v, Breda y>' 2-3 1-2 1—2 2-4 5-2 0-1 2-1 2-4 0-3 1-1 6-1 5—2 23 3—7. 3-1 3-3 3-1 3-2 2-2 5-4 2-0 5-2 1-3 1-5 9-0 3- 4-3 7-3 2—3 2-5 2-1 5-0 2-0 6-3 8-3 2-1 1-t 5—0 3-0 1-l 2-1

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1