Corsetten L. J. LUYCX Zoon DË ËEMLANDÊÜ BUITENLAND. Gelegenheids BINNENLAND. Dinsdag 6 Maart 1928 2be Jaargang no. zi2 MUSSOLINI'S LAATSTE WOORD HET BERLIJNSCHE METAALCONFLICT DEENGELSCH-EGYPTISCHE MOEILIJKHEDEN EEN AUTO-ONGELUK Sponsen en Zeemen- Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE Langestraat 49. Tel. 190. ERNSTIGE TOESTAND IN IRAK GRIEPEPIDEMIE IN JAPAN OOST-INDIE LUCHTVAART EEN VLIEGTUIG VERPLETTERD BRAND TE BEVERWIJK Firma M A Paotselaar u s» e* ARBEIDERS JEUGD- CENTRALE ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 voor Aoertf» ott f 2.10 pet maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken» f 0.I71/* Btuoenisoo franco per pest per 3 maandto f 3»-. Afzonderlijke onmtnera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT PRC JI3 DIRECTEUR UITG EVER: J.VALKHOfT PRIJS OER ADVERTEKTIEN VIa regtl» 105 «i mbegtlp.v» Mwitnmmmcr. ellc regel xaea f025 - LieMsdtghtid* adverrtotilx* voor d« fcdft van den prtja Kleine Adverteat&n „KEITJES bö vooruitbetaling -4 regelr 50 cent elke regel oreer 10 cent, driemaal plaatsen t Bewijsnummer mro *0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» ZAL SEIPEL ANTWOORDEN DE ENGELSCHE PERS WEINIG GESTICHT Rome, 5 Maart. (H. N.) De Italiaansche bladen schrijven naar aanleiding: van de rede, die Mussolini Zaterdag over het vraagstuk van Zuid-Tirol heeft gehouden, dat verdere com. inentaar niet geleverd behoeft te worden. De Messagero hoopt, dat Mussolini's rede aan gene zijde van den Brenner aandachtig ral wor den gelezen en legt vooral den nadruk op At verklaring, dat Mussolini thans voor het laelst het woord tegen de Oostenriiksche propaganda heeft gevoerd. Indien do anti-It.iliaat srhe ei» anti-fascistische campagne voortduurt zal het noodig zijn de bloden, die in een buitenland sche taal in Zuid-Tiro verschijnen, te onder drukken. Tenslotte verklaart de Mossag*ro dat iedere nieuwe prpvoentie als een aanslag op de nationale veiligheid van Italië zal uó-- den beschouwd. Verdere woorden, aldus schrijft het blad, zijn overbodig en tvn Ion thans wee. aan den arbeid gaan. Ook de andere blader vestigen vooral de aandarcht op het slot dei rede van Musso'ini dat hij thans voor de Inat sïe maal over deze kwestie heeft gesproken. eenen, 5 Maart (II. N.) De rede var Mussolini wordt in de kringen vanille poli tiake partjep druk besproken. Men er wacht, dat de hoofdcommissie van den nationalen raad in den loop van deze week zal bijeenko men en dat dr. $eio«'l bij cleie gelegenheid-zijn opvatting ten aanzien van het vraagstuk ver Zuid-Tirol kenberr zal maken. Londen, 5 Maart, (H. N.) De Engelsche oladcn toonen zirh over Lel plgemeen weinig gesticht ove da redo van Mussolini De Dailv Mail vat deze rede *n het geheel nie: ernstig op en is van oordeel, dat Mussolini zoo dik wijls bedreigingen heef- g^uit. dat zijn wborder, niet meer als een bedreiging kunnen worden opgevat, wat .vel het geval zou zijn, indien een andere staatsman zc had" uitgesproken. - De si>cjael-dem^creten eis Zuid-Tiro I. Innsbruck, 6 Maart. (V. Dl Gister avond werd alhiei een groote vergaderingge houden, georganiseerd door de soc.- democra tische partij, waar het woord gevoerd werd door den afgevaardigde Abram over „de so ciaal-democratie en Zuid-Tirol". Bij den aan vang van zijn rede ]as hij een telegram vooi van den rijksdog-presid?r.t Loebe, waarin deze den Duitschers in Zuid-Tirol de onwankelbare trouw .verzekert van hor. geheele Duitsche vo'k De voorlezing var: d:t te'egram lokte luid ap plaus uit. De afgevaardigde Abrnm eritiseerde da won op zakelijke wijze het fascistisch-0 regiem i" Italië, dat de Duitscherj in Tirol p*» op zoo'r gevoelige wijze aan den lijve moeten onder vinden. Tenslotte verklaarde spreker, dat A\ sociaal-democraten, alle bedreigingen ten spit' toch steeds in de bres aullen staan voor do rechten van de onderdrukte Duitschers in Zuid- Tirol, HET EINDE DER STAKING IN BOHEMEN. Het werk wordt hervat. Te Bruex is gisteren in een speciale confe rentie van de mijneigenaars en de vertegen woordigers der mijnwerkers de door bemid deling der regeering tot stard gekomen loon- overeenkorrst onderteekend. In het geheele ge bied gaat de hervatting van het werk rustig haar gang HET „VIJANDELIJK" EIGENDOM IN AMERIKA. De regeling der teruggave. N ew-7 o r k, 6 M a a r t. (V. D.> Staatssecre taris Mellon heeft zijn goedkeuring gehecht uan het wetsvoorstel tot teruggave van de vroegere vijandelijke eigendommen in de Ver- eenjgde Staten Morgen zal president Coólidge zijn handteekening onder het ontwerp plaatsen. EEN ZELFMOORD. Slachtoffer van 't spiritisme. Weenen, 5 Maart (H. N.) Het personeel van een Kerinthisch station toonde groote be langstelling voor spiritisme. Dagelijks hadoen er in een der lokalen van hel station spiritis tische séances plaats De leider van de bewe ging was de hoofdportior Johann Schauperl een Stiermarker van geboorte. Dezer dagen vonden zijn collega s het lijk van Schauperl die zich opgehangen had. In een brief deelde hij mede. dot hij zelfmoord zou beguar., ten einde in een séance, die Zondag zou plaat? hebben, mededelingen uit de andere wereld te kunnen doen. 'Waarschijnlijk is de men aooT de beoc-lenmg van het spiritisme krankzinnig geworden. De ongeiuWige laat een weduwe met 7 onmondige kirderen na. DE MISS CAVELL-FÏLM. Vertoor.ingen fn Be'gi* Brussel, 5 Maart. (H. NEen Belgisch* filmmaatschappij heeft de miss Cavell-film ge huurd. Do-vertoonipg daarvan-is reeds.begon- DE ONDERHANDELINGEN DUREN VOORT B e r l ij n, 5 Maart. (H.N.) De vertrou wenscommissie van den bond van Berlijnseh«- metaolfobrikanten, die vanmiddag bijeenkwam, heeft in verband met het feit, dut Woensdag nieuwe onderhandelingen m het rijksministerie van arbeid zullen plaats hebben, besloten Don derdag opnieuw bijeen te komen, ten einde dun op grond van Het bereikte resultant be slissing over verdere maatregelen tot be scherming van de door de staking getroffen b°diijven te hemen Voor de nieuwe onder handelingen is een kamer van arbitrage be noemd, welke zal bcstonn uit 3 vertegenwoordi gd s van de werkgevers, 3 vertegenwoordigers van de arbeiders en 3 onpartijdige leden, uit wie de voorzitter wordt gekozen Ook do Vorwarts meldt, dat door bemidde ling van den rijksminister van arbeid Woeis- dagmóigcn Onderhandelingen zullen plisr>- hebbm onder leiding van drie, door het depai tem nt benoemde, onpartijdige voorzitters In ve bond hierme*. heeft de stakingsleiding b«- slotcn dep afloop van deze onderhandeling t ■if te wachten en nog geen verdere gedeelde 'iike stakingen af te kondigen. Slechts een pin 'nstrumentmakeis in kleinere fabrieken zuller testend het werk neerleggen. BR1TSCH PERSCOMMENTAAR POLITIEKE VERWARRING IN EGYPTE Londen, 5 Maoit. (V, D.) De Egyptische artwoord-nota is thans bij het ministerie van buitcnlarïdsche zaken binnengekomen. In het bijzonder wordt het ontwerp-verdrag onaan vaardbaar geacht, wijl hierin is vastgelegd da« dr Britsche bezettingstroepen de wettelijke be voegdheid bezitten in Egypte te verblijven In haar commentaar op deze beslissing schrijft de Daily Chronicle, dot deze gang va:, zaken voor Egypte nog meer tc betreuren is dan voor Groot-Britannië, hoewel natuurlijk beide partijen met oanneming"-gebaat zouden zijn. Wut de desbetreffende punten aanga a*, Gioot-Britonnië is er niet op uit Egypte's onaf hankelijkheid te beknotten, doch deze pun'en zijn van vitaoï- belang voor het rijk Door de Britten tegemoet te komen op deze punten en de Britsche vriendschap te aanvaarden, zouden de Egyptische nationalisten hun land een gcede toekomst verzekeren. De Morning Post is zelfs van meening, da» het gelukkig is, dat het ontwerp-verdrag is ver werpen, wijl dit een ongeluk voor het rijk zou hebben betcekend H^t blad spreekt zelfs van een capitulatie van het Britsche 'standpunt De Daily News betreurt de' vemvrpmg et, spoort de verstandige Egyptische nationalisten aan de extremisten een beetje in te toornen daar de zaak van de Egyptische onafhankelijk heid anders niet door de Britten, doch wei door de onverstandige koppigheid van -en hpndjevol Egyptische fanatici om hals wordt gebracht Londen, Maart. (V. D.) Het Egypti sche parlement is gisteravond bijeengekomen tei bespreking van de vorming van een nieuw kabinet; de zitting werd evenwel verdaagd In verschillende plaatsen ontstonden onge regeldheden; te Cairo c-n Alexandria waren botsingen met de politie het gevolg. Nader wordt uit Cairo bericht, dat de poli tieke toestand zeer onzeker is. Lord Lloyd, de Britsche hocgc commissaris, heeft g'steroch- tend met koning Foead geconfereerd, muur deze heeft neg geen enkele politieke leider ont boden. Vele leden der nationalistische partij dringen er op aan, dat Nahas pasja het bewind zal aanvaarden. DE INDUSTRIEEL MAYRISCH OMGEKOMEN Luxemburg, 3 Moort. (V D.) Noar ge meld wordt, is de president van de internatio nale ruw-staa'-organisatie, Mayrisch, op weg naar Parijs (bij Chalons) tengevolge van een auto-ongeval om het leven gekomen. Met den Luxemburgsche groot-mdustrieel Emil Mayrisch is een leid?nde Europeesche ncrsoonlijkheid heengegaan. Het was Mayrisch. die op 30 December 1923 de internationale ruw-stoal-organisatie tot stand bracht. Mayrisch werd den lOen November 1862 ▼{•boren. Hij ontging een ingenieurs-opleiding *n werd in I9IÖ directeur-generaal van de Vereinigtc Hüttenwerke Burbach-Eich-Dudclin- gen. In 1920 werd hij president van de directie ERNSTIG ONGEVAL IN EEN HOOGOVEN- PEDRIJF. Muhlhausen, 5 Maart. (V. D.j In dN -oogovenafdeeling van de Frirdrich-Wilhelm -netaalfabriek viel heden een pot met vloefw ':zer om in een faVie^srulrrte. waarin zich arbeiders bevonden: 2 van ben kregen zul' -ware' brandwonden, dat zij overleden, kor -adat zij naar het ziekenhuis waren gebracht De-derde arbeider wist weliswaar uit de kamei fe komen, maar kreeg eveneens levensgevaar lijke brandwonden. Wij breuqnn U voor hot komend motoraei zoen een .rbl-terende serie motorrijwielen, vlien de nieuwste modellen, welke thans bij ons neëlaleord eiin HARI.EY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDDLSTRAAT 12 Telelooo 1093 Joor meerdere medici aanbevolen DE INVALLEN DERWAHAB1ETEN IBN SAOED KIEST HUN PARTIJ Te Kowei; is het bench* binnenee.komen, der Ibn Saoed, koning van Hedjaz en sultan van Ncjd. enkele dagen 'rëleden de voor naamste. riumhoofdfn uit Ncjd hnd btieengi*- roepen, d e de mvhlIeïT aan de Zuidelijke -Ten- zijn van Irak hadden ondernomen lbn bracht tKijnner flof J» ^*-»rp had verloren de ongeioovior-n in Irak, KoweH er frapTtordarfë. met iaVendm'ddelen tot de MohnmmednonsoHe bégrnsr-Vn terug te brengen Dientengevehfc is hij van cardcpl dat hij 7»n loevbVhf rnoet nemen tot het 'vreard Hir Vojjjd'gde ann. dat ii de genoem de stamhoofden behulpzaam zou riin door hun geweren, munitie en levensmiddelen te ver schaffen. Deze verklaring vnn Irn Saoed 's "on be lang. daar zü er rp wiist. dat hif de stroopen- de en plunderende stemmen actief vil "teu tten Londen. 5 Maart (H. N. Draadloo>» Amery heeft in het lagerhuis meegedeeld, dnl de rc-geering er ten zeerste zorg voer heeft ""edrpo-en r*" h'aiid en d^ ho^gtf- te "tel len van de Encrplsche maatregelen, om de fr>- va'lers in het Ira^ge^ied terug te» drüven. Tot zirn genoegen kon hij meMen, dat A* E-itcI- ^rh luchtstrüdkrftéhteh al 't rrecrolifke crodo.^n en neg d« irvpU^r< lr»p de Zui- delijl'e grens van Irak terug te drüven Am°iV was ten volle orertv' 'd. dat de invallers ten clo*te zullen leeren. dat z:i niet r*o Het grord- gchied van Irak kunnen binpondringen en op zullen hoivbn m^ bet aanrirHten van schade en het vermoorden van mennen, vrouwen cp kinderen VELE SLACHTOFFERS Londen. 5 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio heers cat in geheel Jaoan een ernstige irf'nenza-epidvmie; waaraan dagelük" '"erri^deid 58 personen ten offer vallen.. Ook Je keizer van Japan en zijn kind lijden in he- vigen graad aan i«"\'po-*a. MASSA-ARRESTATIES IN POLEN. Warschau, 3 Maart. {V. D.) De poiitie heeft meer dan 100 ieden der communistische partij gearresteerd, waaronder enkele candida- ten voor het parlement. Do arrestaties ge schiedden in velband met het proces tegen 56 andere communisten te Wilna, die beschuldigd worden van een complot tot het instellen van sovjets in dc Poolsche provincie. VONNIS OVER EEN ADVOCAAT. S e m a r a r g, 5 Maart. (Aneta). Mr. Fuch- tcr is wegens het voortgezet misdrijf van po ging tot oplichting tor één jaar en zes maan den gevangenisstraf veroordeeld, met ontzet ting van hel recht tot uitoefening van zijn beroep van advocaat voor den tijd van vijf jaar boven de hoofdstraf. REVOLUTIONAIRE VEREENIGINGEN OP BALI. Buitenzorg, 5 Maart. (Aneta). Het bestuur op Bali meent het spoor gevonden te hebben van twee tegen het gezag gerichte tfereê'nigjrigen Deze vereenlgingen zouden be- -rin Februari door een Javaan zijn opgericht •r. aanzienlijke Baliërs zou'en er bij betrok ken zijn Do Javaan fs gearresteerd en een mderzoek werd ingesteld. Voorloopig wordt tan deze beweging geringe beteekem's toege kend. Voor alle zekerheid is echter de gewone militaire aflossing van drie brigades, die naai Java zouden terugkecrcn, op Bali aangehou den. VIJF PERSONEN GEDOOD Londen, 5 Maart. (H. N.) Uit San Diego in Californië wo>dt gemeld, dat bov«n het Noordelijk gedeelte van de stad een vlieg tuig van een hoogte 500 voet is neergestort De 5 inzittenden werden gedood, terwijl het •liegtuig geheel vernield .werd. De lijken wa ren afschuwelijk verminkt. DE LETDER VAN DE INDISCHE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ Nieuwenhuis van Amsterdam wordt genoemd. NaaT het V a d. verneemt, is het vrij zeker Lat de heer Nieuwenhuis, K.L.M.-chef op ^chiphol, benooemd zal wrden tot leider van de Indische Luchtvaartmaatschappij. De heer Nieuwenhuis is enkele jaren als militaire vlieger in Indië werkzaam gefeest Hij kent het land en het. vak goed. NOODLANDING Men meldt ons Gistermiddag ongeveer half 12 moest het vliegtuig F 5?<5 van de Luchtvèartafdeeune Soesterberg met als bestuurder v. d Werf en als waarnemers v Worde, wegens defect aan de magneet ven den motor een noonlar-rring ""aken op de Tola^'or van de gemeenteZeis» Her vliegtuig werd beschadigd de beman- n'Ug bekworn ge^n letsel Op het landgoed Oosthoek te De Bilt werd «ie Luc^tya/irtaf- deripg telefonisch gewaarschuwd en deze ver "rheen snnedig mcl bjdpmateriaal ter plaatse Om half 6 gisternvddag werd he* gedemon teerde vliegftrg per outo itaar Soesterbeig getransporteerd, EEN POSTVLIEGTUIG VERDWENEN. P a r ij s, 6 M a a r t (V D.l Het eerste pöst- vliegtuir van d° lijn Frankrijk—Zuid-Amerika Jat Vrijden- i»it Capnblanra was vertrokken cp weg nnar St Louis, is tot dusver nog niet ann- Tékomcn. Reeds z'»n vliegtuigen uitgezonder. om een onderzoek in te steller. HOUTOPSLAGPLAATSEN VERNIELD VIER MAAL BINNEN KORTEN TIJE Hedennacht te half een heeft een brand ge woed op de terreinen der timmerfabriek van de firma Knopen cn Co te Beverwijk. H«-i vuur woedde in de houtopslngplantsen. De brandweer had zeer te kampen met weinig druk op de waterleiding. De hulp werd inge roepen vnn de brandweer uit Assendelft, die een half uur later met een motörspuit ter as sistentie arriveerde. Men slaagde er in den brund tot dc- op slagplaatsen te beperken. Het fabrieksgebouw kreeg nllcen waterschade, terwijl ook de fa briek der N V. Chemische Fabriek Noord- Holland van het water te lijden had. Verzekering dekt de srhade. Het is thans de vierde maal, dat binnen betrekkelijk kor'en tijd brand in de fabriek der firma Knopen cn Co heeft gewoed. Ir 1926 brandde het gebouw totaal uit. in den *omer van 1927 wederom, b"gin Januari T928 gedeeltelijk en thans ging d<* belangrijke hout- voorraad in vlammen op. De politie stelt een onderzoek in. DE KON. FAMILIE. H. M. de Koningin en Z. K K. Prins Hendrik worden Dinsdagochtend a.s. op ha Loo ver wacht en zullen daar tot Vrijd v d. o. v. ver toeven. DE GEMEENTESECRETARIS VAN RHBDEN Men meldt ons uit Rheden In verschillende bladen is medegedeeld, dat op de gemecnte-secrelarie te Rhedon dingen nan het licht zijn gekomen, waardoor het doot den Gemeentesecretaris gevraagd ontslag riet eervol zal kunnen worden verleend Wij kun nen thans uit zeer betrouwbare bron mededre- len. dat voor het verloeren van een niet-ecrvol ontslag geencrH gronden aanwezig zijn, mam dat het onderzoek van eenigp oud* administra tieve kwesties het aanb'iiven van d*n secre taris voorloopig noodzakelijk maikt. Van eemgfc fraude is daarbij geen eprake. INBRAAK EN BEDREIGING. Zondagochtend Is Ingebroken b den land- houwer C. V. L. te Stevenisse. De dief bedreig de den bewoner en zijn vrouw «net een ijzerer- voorwerk en moakte zich met *enig geld uit d° voeten. In verband met dezeinbraak, is zekere .1 H. jeanesteord. WEERBERICHT 9 MAART. Hoogste barometerstand 770.0 Thornnavn. d/ Laagste barometerstand 753.3 w Inga. Zwakke tot matige wind uit VjJ Westelijke richtingen, toenemende bewolkuig waarschijnlijk weinig of geen regen, 's nachts zaclitor, over- dag iets kouder. .t. Jt, .t. .t 'X KROMMESTKAAT 1—6—8. LANOESTRAAT 52. Afdeelin? Stoffen. Onlv.inntn nieuwst) dessins WOLLEN MOUSSELINE VOILE. KATOEN MOUSSELINE. KUNSTZIJDE. 1* HET VIJFDE JEUGDCONGRES In het gebouw van den Werkenden Stand te Amsterdam is Zatcrdogmorgen het vijfde jeugdcongrcs der Arbeidurs-Jcugdcentialo aangevangen, welk congres een bijzondei ka rakter draagt in verband met het tienjarig be staan dezer organisatie. De podium was met bloemstukken en palmen versierd en ter linker- en recht-rzijde door twee groote roode vlaggen geflankeerd. De heer Koos Vorrink, voot zifter van hcc Hoofdbestuur, opende hut congres met een in- 'eidende beschouwing. Hij herinnerde aan het Haarlemsche congres van 1921, waarin ten 'eugdprogram werd aangenomen, dot nis het beginsel beschouwd kan worden der hurdigc socialistische jeugdb«"weging., Toen is ook be sloten om zich aan.-te .sluiten hij de Arbe'd^ts Jeugd Internationale, waardoor een nauw.con tact met de kameraden: over de grenzen »ot tond kwam. Spr. herinnerde voorts aan het \msterdamsch congres van 1924. hetwelk, wat ^etreft da technische afdoening s-an za^en het beste- cp hél belnngrijkste in geweest Dit wa$ het jaar van zelfbestuur: de leiding der oude ren werd eerst dan op haar plants geacht, in dien achter hen het vertrouwen der Jongeren stond.. Spr constateerde dor op dit congres aanwezig zijn 149 afgeveardigden uit 88 cf- drelingen. Hiema kreeg de heer P. Voogd, oud-Wder der beweging, gelegenheid tot het uitspreken van eén uitvoerige herdenkingsrede. Spreker wees er op hoe de beweging nog in een beginstadium verkeert: hoeveel er nog te deen overblijft na alles wat reeds is verricht. Vervolgens voerden het woord de vertegen-* woordi^ers van S D A P.. N. V Vde Soc.- Dem. Vrouwenclub en de Soc. Dem. Studenten Vereen ig'ng Als belangrijke congresounten vermelden wi] de voorstellen tot Instelling van een vereeni- gingsraad, van ec*n Raad van Advies en van een Comité voor Jeugdbescherming. Aan het jaarveislag is tenslotte het volgend* ontleend: Het aantal oideeiingen, dat op I Januari T927 honderd en drie bedroeg, was aan het eind van dat joor tor honderd ge-slonken. Het lrdeptp.1 ging in 1927 met 54$ achteruit. In 30 nfdee* ingen worden een of meer jeugdtehuizen ge ëxploiteerd In totaal hebben de A. J. C.-efdee- 'ingen 39 van zulke tehuizen. De begrooting voor 1928 sluit met een bedrag aan inkomsten en uitgaven van f 53 300. 21aterdagavond woonden de led"yi de opvoe ring bij van „Gas" in den Stadsschouwburg. Heden zouden zij bij de eerste steenlegging tegenwoordig zijn van het Meenthuis op dc Warnndabergen bij Blaricum. JAN TOOROP. Toorops stoffelijk overschot is vanmorgen vroeg uit het Roode-Kruls ziekenhuis naar do woning aan de Van Merlonstraat ovetgebracht cn daar in een der beneden kamei temidden' van vele werken van den ontslapen kunst schilder op een katafalk geplaatst. In den loop van den dog hebben verschil lende vrienden en bewonderaars vr.n Toorop een rouwbezoek aan het woonhuis gebracht Van zeer uiteenloopende zijden waren srhtif- telijkc en telegrafische bewijzen, van -deelne ming. gekomen: ook werden reeds tal van M^mstukken bezorgd Bij Pulchri aan het Lange Voorhout was ter teek en Van rouw de vlag halfstok uitgehangen. VERKEERSONGELUK. Men meldt ons uit Gcidermnlsen Bij het oversteken \Tan den weg werd een wegwerker v. S. aangereden door den motor rijder v. W. uit Utrecht Hpr^freneomdp, du* tegen don gr.ond werd geslagen, brak een Ho- vcnarmbecn en werd. na verbonden te 2iin. naar Utrecht vervoerd. De motorrijder moet geen schuld troffen. HET DRAMA TE ROERMOND. De advocaat-generaal bij het gerechtshof «i s-Hertogenbosch el*chte in, Wooger beroep tegen G MJ55 jaar, coiffeur tc Roermond, <J©r>r do rechtbank .aldaar -veroordeeld tot 20 jaar ge- angenisstiaf wegers moord op zijn echtgenoot» •n wegens brandstichting, om zirn misdrijf van moord verborgen te kunnen houden, bevestiging van het in eersten aanleg gewézen vonnis.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1