L. J. LUYCX Zoon DÉ ÉÉMLANDEU Rechthouders Vrijdag 9 Maart 1928 BUITENLAND. ELASTIEKE KOUSEN, N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten, Verhuring van Ups safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseetingen Spaar-deposite's rente 4% LUCHTVAART BINNENLAND. x -x* ABONNEMENTSPRIJS per 5 aaaodeo voor Amersfoort f 2.10 per maand '0.75 per week (me» gratis verzekering tegeo ongelukken» f 0.l7'/r Bmneniaoo rranco per post per 3 maandeo I 3.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.KFOON INTERC 515 DIPEO.T E.UR- UITGE.VEQ: J.VALfthOFf DAGBLAD PRIJS DER AQVERTENTIEN van 1-4 regels 05 mei inbegrip van een oewiisnutnmer. elke regel meer f0 25 Liefdadigheids adverrentito v©o» d« helft vao den prtjs - Kleine Advcrtentiïn -KEITIES t>u «ooruirhrfabnt 4 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Hewijsnummet e*tr» *005 BUREAU: ARNHEM$CHE POORTWAL 2* *be Jaaiyany i»u. *ió DE ACTIE VAN IBN SAOED GEEN HEILIGE OORLCG? Het secretariaat der regeering van Palestina verklaart, dat geen enkel dei geruchten, af- komsirg uit Basia en Jeruzalem, vo'.gens welke lbn Saoed den heiligen oorlog algekondigd zou nebben, bevestigd wordt. HE T METAALCONFLICT EEN ERNSTIGE KEER DE ARBEIDERS VERWERPEN DE UITSPRAAK B e i 1 ij n, 8 Maart. (H.N.) De bond van Berlijnsche metuolfabrikanten heeft de scheids rechterlijke uitspraak, gisteren dooi de kamei vein, bemiddeling gedaan, aangenomen. De ar beiders-organisaties zullen over deze uitspraak ■vandaag beiaadslagen. Men verwacht, dat de arbeiders over het algemeen afwijzend tegen over de uitspraak zullen staan. Een later bericht bevestigt, dat het bestuui der afdeeling Berlijn van den Duitschen rne- taalbewerkersbond de arbitrale uitspiaak heelt verworpen De arbitrale commissie voor Groot- Berlijn heeft nu de stukken inzake het con flict in de metaal-industrie aan den scheids rechter. den vroegeren minister Wissell, over- handigd, die moet beslissen, of 3e uitspraak bindend Verkhord zal worden, dan wel, of er nieuwe onderhandelingen zullen woiden aan geknoopt CAIRO CONTRA LONDEN ERNSTIGE STUDENTEN RELLETJES Londen, 8 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Cairo heeft het Egyptische parle ment gisteren- over de laatste Engelsche nota beraadslaagd, hoewel Sorwat Pusja den En- gelschen hoogen commissaris had meegedeeld, dat het Egyptische kabinet zich, nu de koning het verzoek tot ontslag heeft aanvaard, niet meer met deze aangelegenheid kon bezig hou den.'Hél witboek over dp pngelsch-Egyptische onderhandelingen wordt ïn dc Londensche och tendbladen uitvoerig besproken. De Times ver klaart, dat de Engelsche regeering getracht heeft de Egyptische nsspiraties te bevredigen in overeenstemming met de veiligheid der En gelsche belangen. Nu de onderhandelingen bui ten de schuld van dc Engelsche regeering zijn mislukt, keeit mer» terug tot den toestand, die doot de declaratie van 1922 is geschapen. Dc Daily Telegraph wijst er op, dat Ramsey Mac- donald in 1924 ten opzichte van het vraag stuk Van het handhaven der bescherming van de rijksverbindingswegen even standvastig is geweest als Chamberlain thans. Londen, 9 Maart. (V.D.) De toestand ln Cairo is thans nog meei verslechterd. Bij de studenten hebben zich tol van andere jeugdige personen aangesloten, die gistermorgen voor het hoofdkwartier van de Wafd-partij wilden demonstreeren hierbij is het tot ernstige bot singen met de politic gekomen. Drie der demonstranten werden zwaar en 25 licht gewond van de politie werc'en acht per sonen gewond. Ook werden nog pogingen ge daan de studenten van het Amerikaansche col lege te Assioct in de kwestie te betrekken, waarop zij evenwel niet ingingen; daarbij wei den de deuren van het gebouw ingetrapt en de ruiten ingegooid. Nader wordt gemeld, dat ook in andere ste den buitensporigheden plaats vonden Te Tan- tah staken de studenten drie automobielen in brand, waaronder die van den Egyptischen bevelhebber, die zelf werd gemolesteerd. In totaal werden 23 studenten en acht po litic-agenten gewond. Ofschoon de studenten ook gistermiddag nog v'ocrtdurend in optocht door de stad trokkc-n, waarbij zij riepen „leve de vrijheid I had er geen enkel ernstig incident plaats. Men ver wacht, dat de zaakgelastigde der Ver. Stoten bij de Egyptische regeering zol protested en naar aanleiding van de studentendemonstratie- tegen de Amerikaansche school te Assioct DE GESMOKKELDE WAPENS KRITIEK OP DE KLEINE ENTENTE Boe"da pest, 8 Maart. (H. N.) De Pestci Lloyd schrijft naar aanleiding van het plan, om een commissie van douanedeskundigen naar St. Gotthard te zenden om daar een on derzoek in te stellen, dat het ten zeerste te be treuren zou zijn, indien.dit plan van de kleine Entente zou worden aangenomen. Daardoot zou de spanning tusschen Hongarije en do- kleine Entente neg slechts verscherpt worden Ook andere bladen, zooals de Pesti Hirlop. verklaren, dot de volkenbond zich niet naar de wenschen van de kleine Entente moet schik ken, die een campagne tegen Hongarije voert en doordoor het herstel van den werkelijker» vrede in centrnak-Europa belemmerd. DE MOORD OP DE ITAUAANSCHEN VICE-CONSUL De dader terechtgesteld Kof no, 8 Maart (V. DNqar uit M'.s kou wordt gemeld, ts de moordenaar van den Italiaansehen vice-consul Coccio gisteren ge- executeerd. DE FRANSCHE VERKIEZINGEN HET SOC.-DEM. PROGRAM P a r ij s, 8 Maart. (H N Het verkiezings- pregram der Fransche sociaal-democratische partij is gisteren gepubliceerd Op het gebied van de buiienlondsche politiek wordt een meer democratische inrichting von den volkenbond verlangd. Voorts ct*n algemeene beperking van den diensttijd tot 6 maanden, internatio nale somenwerking op economisch gebied en onmiddellijke ontruiming van het Rijnland Wat de Dinnenlondsrhe politiek betreft, worden her vorming van de constitutie, afschaffing van don senaat, kiesrecht voor de vrouwen, her- sttel van he evenredig kiesrecht en politieke amnestie, benevens verschillende eischen op sociaal tn economisch gebied, gesteld. HET RUSSISCH ONTWAPENINGSVOORSTEL UITSTEL VAN HET DEBAT? De correspondent van de lswestia te Genève seint, blijkens een Berlijnsch bericht aan de N. R. Cdat de raad van den volkenbond van pion zou zijn de discussie over het Russi sche ontwapeningsvooistel tc verdagen. Het blad is hierover zeer ontstemd, mëent echter dat de geheele ontwapeningskwëstic tot de volgende zitting van den rand zal worden ver daagd en gebeurt dit, dan zouden dc Russen niet bij de besprekingen tegenwoordig zijn Men zou, aldus de lswestia, do bespieking ovet de voorstellen willen verdagen met het oog op de aanstaande verkiezingen in de verschil lende landen, daar de vertegenwoordigers de*- zer landen tijdens het debat wel gedwongen zouden zijn kleur te bekennen. DE GELIJKWAARDIGHEID DER NATIES. Amerikaansche pressie op Nicaragua. Londen, 3 Manrt. (H.N.) Volgens een bericht uit New-York heeft dc senaat von Ni caragua de kieswet in den door de Vereenigde Staten verlangden vorm aangenomen, na^nt de Amerikaansche rc'geering te kennen had ge geven, dat zij drastischer maatregelen zou overwegen, indien dit niet geschiedde. De wet zal thans aan het parlement worden voorgc- legd, waar men eveneens groote moeilijkheden verwhehf DE DUITSCHE KROONPRINS IN ITALIË. De ducc in de hoogte gestoken. Rome, 8 Maart. (V.D.) De ex-kroonprins van Duitschlnnd, die als graaf von Geldens incognito reist, heeft dezer dagen een groote villa gehuurd te Tote Annunziato bij Napels, waar men verwacht, dat hij een geruimen tijd zal verblijven. De ex-kroonprins verklaarde in een interview, dat hij Mussolini beschouwt als zijn ideaal von een groot man. Hij gaf uiting aan zijn bewondering voor het ijzeren karakter van den dUce. Dc duce is het grootste genie van Europa, verklaarde hij. De zoon van den ex-keizer was zeer spraakzaam en gaf zelfs zijn meen in g over de Zuid-Tiroolsche kwestie tus schen Italië en de Pan-Germanisten weer. Hij zeide„Duitschland is in geen enkel opzicht betrokken bij de Zuid-Tiroolsche kwestie". Hij vcrk'aarde, dat Italië op het cogenblik een voor beeld van orde en nationale discipline is en bracht zijn interviewers den fascistischen groet. HET COMPLOT TEGEN CALLES. Een arrestatie. B e r 1 ij n, 8 Maart (H-N.) Volgens een be richt uit Mexico is daar een ingenieur in ver band met een voorgenomen bomaanslag op president Calles on generaal Obregon gear resteerd, die von Daitsche afkomst moet zijn. De officieele berichten over dezen aonslag zijn zeer schaarsch en zeggen weinig. DE ENGELSCH-CHTNEESCHE RELATIES. Geen politieke besprekingen. Londen, 8 Maart. (H.N.) Naar uit Sjanghai wordt gemeld, heeft Miles Lampson, de Engelsche gezant in China, tijdens zijn verblijf te Sjanghai geen politieke besprekingen met de N nkingregcermg gevoerd. Het is ook niet waarschijnlijk, dat hij neg een samenkomst met Tsjang Kai Tsjek zol hebben. Deze laatste móet druk bezig zijn met de voorbereiding van het offensief tegen Peking. Verklaard wordt dat de Nanking-rcgeering er in is geslaagd de betrekkingen met Japon belangrijk te ver beteren. Te Kanton wordt thans het bezoek van den Engclschen gouverneur van Hongkong verwacht ter beantwoording van het bezoek, dat generaal Li Tsji Sjeti aan Hongkong heeft gebracht. Men verwacht, dot de nationalisten bij deze gelegenheid opnieuw de inwilliging vaan hun eischcn zullen verlangen, die zij voor het herstel van vriendschappelijke betrekkingen met England hebben gesteld. DE ZOMERTIJD IN BELGIË. Een bericht uit Brussel houdt in. dat de zo mertijd in den nacht van 21 op 22 April zal ingaan. ERNSTIG AUTO-ONGELUG. Breslau, 8 Maart (V D) In de. ngbip- heïd van Breslau is cc auto van een rejrige. tegen een boom gereden Hierdoor werden 'wee inzittenden op slag gedood; twee anderen wer den licht gewond, Langestraat 49. Tel. 190. voor Dames en Kinderen. soliede kwaliteit. voor Amersfoort en Omstre ln Langegracht No. 4 Telefoon 304 AMERSFOORT STAKING TE ANTWERPEN HET SCHEEPVAARTBEDRIJF GETROFFEN Een Antwerpsche correspondent van het Hbl. schrijft Woensdagmiddag is in de Werkplaatsen det iirma Bé'.iord Crighton Co. de arbeid geheel gestaag Duizend arbeiders, smeden, klinkers en schilders zijn bij dit conflict betrokken Aan leiding -tot het geschil is: een eisch tot eén loónsverhooging van frs. 0.50 per uur plus vergoeding van frs 0.50 per uur voor slijtage van dë aan de arbeiders tocbehoorende gereed schappen; he* door de betreffende werkgevers onbeantwoord laten van typ ol meer vanwege de vakorganisatie toegezonden brieven. De stakers behooren tot de z.g moderne en tot de Christelijke vakbonden Volgens het gcrudht ~zou een uitbreiding van het geschil te verwachten zijn en zal in andere fabrieken op scheepvaartgebied iveldra dc arbeid eveneens •worden .gestaakt. Pogingen van Bestuurders der vakbonden om de stakers te bewegen den arbeid tc hervatten, rijn naar dc Volksgazet schrijft— mislukt Nader wordt" bericht, dat dc staking reeds 1300 man omvat. RADEK VOORTVLUCHTIG TE SMOLENSK WEER GEARRESTEERD Een tot dusver niet bevestigd bericht uit Warschau hcudt in, dat Radek uit zijn ballings oord in den Oeral ontvlucht is. Aar. de Pool- sche grens zou hij echter herkend en onder bewaking naar Moskou gevoerd zijn. Het bericht, dat Radek bij een poging, om naar het buitenland te vluchten, tc Smolensk weer is gearresteerd, wordt tc Warschau als o'.komen geloofwaardig beschouwd. DE POCLSCKE STEMBUSSTRIJD. De Duitsche successen. B e r 1 ij n, 7 Maart. H.N.) De Poolschc bla den bevatten neg steeds uitvoerige beschou wingen over den uitslag der verkiezingen, waar bij. wut het succes van de Duitsche lijst be treft, toegegeven wordt, dat de Duitschers meer stemmen hebben behaald dan in 1922, ooral in Pommerelié. Terwijl in 1922 in Pom- merelic ruim 51.9CO stemmen op de Duit schers werden uitgebracht, is dit aantal thans tot bijna 64.3CO gestegen. In het district Brom berg, waar de Dui'schers 2 mandaten verkre gen, is zelfs cp de Duitschers een grooter aan tal stemmen uitgebracht dan er Duitschers wonen, zoodat aangenomen moet worden, dot ook Polen op dc Duitsche lijst hun stemmen hebben uitgebracht. Verschillende bladen drin gen ei op uan, dat de ontcigcningsbepalingen van de Poolschc wet voor agrarische hervor mingen vooral in Pomm.erelië op groote schaal zullen worden toegepast. De socialistische bla den wijten dom achteruitgang van het aantal stemmen, op de sociaal-democraten uitge bracht, vooral aan den druk, door dc regec- ring uitgeoefend. HONGAARSCHE LBENING IN ENGELAND GEPLAATST. Londen. 8 Maart. (HN.) De onderhan delingen over het plaatsen van een Hongaar- sche leening rn Engeland hebben hun beslag gekregen.Naar gemeld wordt, moet de Hon- gaarsche regeérirg met de firma RethschMd een contract voer een leenirg van 4k» mill, n st. hebben gesloten. Verder verluidt, dat de H-'ngaorsc^e referring over een tweede lee ning van 3/L mill. p. st. r.og onderhandelt. OVER DEN OCEAAN NIEUWE PLANNEN Londen, 8 Maart. (H.N.) Dc Engelsche vliegster Elsie Mackay en kapitein Hinchliïl willen een poging wagen om per vliegtuig den Atlontischen oceaan over te steken. Indien het weer gunstig is, zullen zij vandaag op het vliegterrein van Ci an well in Lincolnshire op stijgen, om voorloopig naar de westkust van Ierland tc vliegen. Zoodra het weer gunstig is, willen zij dan hun vlucht naar Ncw-Foundland voortzetten. ALAN COBHAM S VLUCHT. Londen, 8 Maart. (V.D.) Sir Alan Cob- ham seint, dat hij Louicn^o Marques inPoitu- gcesch Oost-Afrika heeft bereikt. Heden ver trekt hij naar Durban. INCIDENTEN IN DEN RIJKSDAG. B e r 1 ij n, 8 Maart. (H. N Bij de beraad slagingen over de begrooting van het ministe rie vooi het verkeerswezen is het vandaag her haaldelijk tot incidenten gekomen Een natio-- naal-sociolistischp spreket verweet de overi? oartijen, dat zij nie» geprotesteerd hadden, toer. 53000 man spooi wegpersoneel onder he' Fransche juk kwamen, terwijl er veel mee* spektakel is gemaakt, toen Rathennu werd ver moord, hoewel het toen slechts om een en kelen Jood ging Naar aanleiding van dezr woorden ontstond een groote opwinding i ^en rijksdag en de spreker werd tot de e* geroepen. Dc ministei zelf, dr. Koch, was blii1' baar zeer geprikkeld door de interrupties van de sociaal-democraten en zeHe in zijn rede dat het vooral aan de sociaal-democraten nie' naste, een arbeider als ministei belachelijk maken De sociaal-democratische pers h^ft 'dit opzicht veel gepresteerd waaróver zij zic^ later zal schamen GROOTE BRAND TE AMSTERDAM TWEE HUIZEN AFGEBRAND Gisteravond heeft tc Amsterdam in do Pa- naalsteeg, een doodloopend slopje, uitkomen de op de Pt ins Hendrikkade, een felle brand in twee perceelen gewoed. Als een bijzonderheid kan daarbij vermeld worden, dat de Brandweercommandant, dc hoer C. Gordijn, reeds ter plaatse was voordot de eerste wagen van de brandweer was gearri veerd Dit is toe tc schrijven aan het feit, dat de brandweercommandant, komendé uit Den Haag, uit den trein het begin vari brund ont dekte Met zijn auto, die voor het station stond, snelde hij naar de Prins Hendrikkade en toen hij daar aankwam laaiden de vlammen reeds fel u t de eerste en tweede verdieping van het onbewoonde perceel Ponaalstceg r.o. 4a. Vle zende dat de vlammen zich ook zouden mede- deelen aan het blok huizen, dat op twee meter afstand van het brandend p-rreel gelegen is, liet de heer Gordijn onmiddellijk „Groote brand" seinen Op dit alarm rukten uit de on derscheidene brandweerkazernes viif motor- spuiten, één koolzuurspuit, twee ladderwagens en een manschappenwagen. Intusschen grepen de vlammen snel om zich heen en had ook het belendend nprcecl vlam gevat. M<=»t zeven stralen gekonneld oo diverse motorspuiten, vatte de brandweer het vuur aan en zij slaagde er binnen betrekkelijk korren tijd in den b-and tot de beide perceelen tc be perken en daardoor een groot? catastrophe voor de omwonenden te voorkomen. Het perceel 4a, waarin de brand was ont staan, behoort toe aan den heet Joh. Koe hoorn, die voornemens was binnenkort op de eerste verdiering zijn intrek te nemen. Dp de tweede verdieping was juist gistermiddag een nieuwe huurder, een zekere S«"hröder, geko men, die er reeds zijn meubels had neergezet, die aan het vuur ten prooi zijn gevullen. De man, die de volgende week zou gaan trouwen, was nog niet voor zijn inboedel verzeketd. Gelij'-straats wos vroeger een bottelarij ge vestigd, die kort geleden op last van hooger- hand is ontruimd. Het perceel no. 4 wos ge heel onbewoond Van beide perceelen zijn al leen nog de enderstukken intact gebleven. Dt bovenvord'cpingen zijn totaal uitgebrand. Rechls van het perceel Ponaalstceg 4a is aan den kant van de Prins Hendrikkade eet» Burger logement gevestigd, waarvan de eige naar, vreezende dat ook zijn perceel door don brand vernield zou worden, bijtijds het huis raad op straat heeft gezet. Voor het blusschingswerk bestond van de züde van het pub'iek groote belangstelling. De v-thouder vo-r het Brandweerwezen, de heer Von Freytag Drabbe, en de woorn. hoofdcom missaris van politie, de ^per V°»steeg. hadden ook van htm belangstelling blijk gegeven De eigenaar van het verbrande perceel 4a is i vtrzekerd. DOODGEREDEN. Te Noordwijkerhout. werd gister .op den nieu wen Bi*umen-weg een 60-jarige man doodge reden door een auto, bestuurd door een dame. De auto is in bas'ag genomen de dame werd op het raadhuis een verhoor afgenomen. Het oarket in den Haag is gewaarschuwd- WEERBERICHT 9 MAART_ 2) XN Hoogste Barometerstand 772 8 Itensele. JL Laagste Barometerstand 734.3 Toulouthe. Verwachting tot den avond van S 10 Maart. vg Zwakke tot matige Noordelijke tot Oostel.jke. afwisselende buvvol- vv king, mogelijk nrrh snceuwlutitjes vvj W weinig verandering in tempera- X X V» .f. tt 1 Firma M A Ramselaar *f; KROIfcMESTRAAT <—6—8. LANGESTRAAT 52. Afdeeling Stofen *2 SATINET ALLE KLEUREN 80 c M. bre-d 39 ct 70 c.M tibtrty <9 0° 70 c.M 39 OPLICHTING EEN GEPENSlONNEERD AMBTENAAR DE DUPE VALSCHE DOLLARBILJETTEN De centrale recherche te Rotterdam heeft een cüféhoudcr cn een koopman aangehouden, ver dacht van oplicht'ng ten nadeel e van een gee- pénsienneerd ambtenaat wonende aan de Bil- dordijkstroat Deze ambtenaat «s met de beido oplichters in aanraking gekomen, doordat zij hem 1000 tc leen vroegen Zij zeiden bun geld niet los te kunnen krijgen in verband met de strafzaak betreffende de Incnssobonk, want eernyan de bij deze affaire gearresteerde zou het geld onder zich hebben. Dc gewezen amb tenaar heeft na cenige valsche voorspiegel'ngen' besloten hem te helpen, en daartoe heeft hijt van een vriend uit het noorden van de stad 720 geleend De koopman heeft hern geleid naar het huis van dien vriend en hij heeft bui ten op den ambtenaar gewacht. Samen zouden zij weer naar het café in de binnenstad gaan, waar de eerste besprekingen waren gehouden. Op het Hofplein echter wos de koopman plot seling verdwenen De ambténnefr is toen haar het bewuste café gegaun en daar trof hij den caféhouder nog. In het café, waar later.de koopman ook weer verscheen, zijn hem 12 biljetten als 100 dollar biljetten in onderpand afgestaan voor de 7G0 die hij den oplichter te leen gaf. Over vier. dagen zou hij ziin geld terugkrijgen Toen hij zijn geld eenmaal had afgestaan en hij Je dol larbiljetten in zijn bezit had, bleek hem, dnt deze biljetten vorvalscht waren, r> 1. één dollar biljetten, waarvan men 100 dollnrbi'jetten iad gemaakt. Na d°ze cntdekHng deed de ambte naar oüngifte bij, de politic en kort doa*op werden de caféhouder en de koopman aange houden. De gearresteerden ontkennen alles Zij geven als hun voorstelling van zaken te ken nen, wat de ambtenoor hen iets wilde verkno pen, maar dat de koop later ongedaan is ge maakt, waarna geheel afzond *riijk van den koop op verzoek van den caféhouder dooi den ambtenaar een biljet van f IOOO zou zijn ge wisseld. Vo'gens dc aangehoudenen zou de ambtenaar dit biljet van hen in ontvangst heb ben genomen. Men melrt ons nader uit Rotterdam In verband met de brutale oplichting van 700 met vcrva'schte 100 biljetten te Rot terdam, gepleegd ten nadcele van een gepen sioneerd ambtenaar, vernemen wij dat de poli'ie gisteravond de biljetten van den ambteraar in heslag heeft genomen. Het bleek dat de ver- valsching zeer vernuftig is uitgavoerd. De ver dachten zullen ter beschikking von de Justitie worden gesteld. PROF. PLOOY NAAR AMERIKA. Men meldt ons uil Leiden Prof. dr. D. Plooy, buitengewoon hoogleeraar aan de gemeentelijke universiteit- te Amster dam in de oud-christelijke letterkunde, is dóór de New-York University en het Brunswick Theological Seminary uitgenoodigd voor deze instellingen een reeks voordrachten tc hou den over de Pi'grim Fathers en Nieuw Testa- mentische onderwerpen Prof. Plooy heeft dez$ uitncodig'ng aangenomen en zal met het oog hierop 17 April naar Amerika vertrekken. TWEEDE KAMER. Wijziging reglement van orde- In een nota naar aanleiding van her versiag over het voorstel van de hceren Braat cn Lmgbeek tot wijz!gmg van de ertikelén 67 «n 96 van het Reglement van orde der Kamer betoogen de voorstellers, dat de dooi hen ge wraakte bepaling, waarin ondersteuning eencr motie door ten miste vijf leden wordt ge- eischt, aan de evengeliike bevoegdheid van al de volksvertegenwoordigers ernstig te kort doet. Zij geeft aan de groote partijen een oorrecht boven de kleine en maakt de kleine partijen afhankelijk vari de welwillendheid v^n de led^fv der andere partii. hoezeer die wel willendheid op prijs stellende, wénsrhen ev*f— véél nier te leven van welwillendheid, maar van hun recht Dat er door dit voorstel aan te nem-n v - gevaar dreigt voor obstructie, Is, naór de mee-1 ning der vdorstèüers, niet juist gezien.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1