L. J. LUYCX Zoon DÉ ÉEMLANDED BUITENLAND. Continental Bodega Company CORSETTEN Dinsdag 13 Maart 1928 Sponsen en Zeemen- Borstelwerk Borstelwerk wordt onder garantie geleverd. A. v. d. WEG. LANGtSTRAAT 23. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE Firma M A Ramselaar i* Herbé Zijde, ABONNEMENTSPRIJS per 3 fflaaodeo voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.75. pef week tmel gratia verzekering tegen ongelukken! I 0.171 Binnenland traoco per posl per 3 maande» 13.-. Afzonderlijke nummers 10.05. POSTREKENING 47910 TEI.KFOON INTERG 313 DIQECTEUR - UITGEVER: J.VALKIiOFf DAGBLAD PRjJS OER ADVERTENTIEN van re0€,# f 1 ,obe9r|P wao <eo oewtiiourtner. 1elke regel mee» f0 25 Liefdadigheid* advrrreotifie «/©o» de helft van den prtjs Kleine Advertenfièn „KEfTIES" bu vooruitbetaling 1 -i **geb 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Hewii*nummer eatra *005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* 2be Jaargang nu. z»8 HET WINTERWEER IN ENGELAND ENKELE PERSONEN OMGEKOMEN Londen, T2 Maart (H.N.) Gisteren is het in Engeland de koudste dag sedert 55 jaat in Maart geweest. Er is veel sneeuw gevallen en op .sommige plaatsen ligt de sneeuw 30 c.M. hoog. Vier peisonen zijn tengevolge van de koude om het leven gekomen. Boven de Noordzee hebben hevige stoimen gewoed, waarvan de scheepvaart veel hinder heeft on- dervonden. London, 12 M^ort (V. D-) De hevige koude hield ook gisteren den geheelen dag aan. Op vele plaatsen woedde oen sneeuw storm Zelfs in Kent viel de sneeuw twee duim dik. Londen, 12 Maart. (V. D.) Gedurende hel weekend heeft over geheel Engelund bui tengewoon slecht weer gehcerscht. Er stond een sterke Noordoostei wind en de temperatuur duolde tot verscheidene graden onder het vriespunt. Overal is sneeuw gevallen, hier en daar zelfs vele inches hoog, zoodat het ver keer op sommige plaatsen ernstig belemmerd werd Hedenochtend vroeg heeft het te Londen zwaai gesneeuwd, doch men slaagde erin de stiaten te reinigen, voor het uur waarop de kantoren aanvangen. Verwacht wordt, dat het koude weder nog drie vier dagen zal aanhouden. De sneeuwstormen hebben gisteren in het Hooge Piekdistrict in Derbyshire hun toppunt bereikt en de spoorwegverbinding moest tal van malen onderbroken worden, omdat zich sneeuwophoopingen van 6 en 7 voet gevormd hadden. In de hooger gelegen gedeelten van het Meren-district werden alle verbindingen verbroken door een sneeuwjacht, die 30 uur ge duurd heeft. Op de scheepswerven aan de Clyde en d? Tyne moest alle werk in de open lucht ge staakt worden. In Edinburgh, waar de stroten spiegelglad waren, moesten 20 personen hei gebroken ledematen naar ziekenhuizen ge bracht worden cn in Glosgow zeven. Te Lon den bleef de sneeuwjacht beperkt tot korte iuien, maar in Noordelijk Essex zijn alweei tal van dorpjes geïsoleerd. Bij Chelmsford werd een sneeuwbónk gemeld van 4.50 meter Op verscheidene plaatsen langs den weg zijn motorrijders verongelukt en tal van hoofdwe gen zijn voor autoverkeer onbruikbaar De vorst heeft bovcndi?n aan de jonge aardappe len, vooral op d? Kanaal-eilanden Jersey en Guernsey, onberekenbare schade veroorzaakt Londen, 12 Maart. (H. N.) Door den on afgebroken sneeuwval hebben zich in verschil lende deelen van Engeland ernstige verkeers- storingen voorgedaan. Zoo moesten alle bus diensten van New Castle hun dienst staken. Op de spoorlijnen van de North Eastern moesten sneeuwploegen aan het werk worden gezet. De temperatuur is verder gedoald. CYCLOON AAN DE JAPANSCHE KUST VELE SCHEPEN VERGAAN Londen, 12 Maart. (H. N.) Volgens cn bericht uit Tokio worden sedert enkele dagen op de Japansche kust verschillende stoom schepen vermist, die waarschijnlijk tijdens een cycloon zijn vergaan. Zou dit vermoeden waar heid blijken, dan zal een verlies van ruim 200 mcnschenlevens tc betreuren zijn. Ook e'*n Amerikaansch stoomschip, dat gistermorgen te Tokio had moeten aankomen, is over tijd en geeft geen antwoord op droadlooze oproepen Londen, 12 Maart. (V. D.) Uit Tokio wordt gemeld, dat het Arrerikaansche s.s. Pre sident Lincoln, dat over tijd wos, veilig is aan gekomen. Door den storm was de antenne vernictfw DE RAMP TE SANTOS WEER EEN AARDVERSCHUIVING L o n o- o 12 Maart (C.N.) Volgens een be richt uit ba..;os heeft op den Montc Serrat een nieuwe aardverschuiving plaats gehad Daar men voor verdere aardverschuivingen be vreesd is, is de geheele wijk, die in het ge vaarlijke gebied ligt, door de bevolking ont- COMMUNISTISCHE BEDRIJVIGHEID IN LETLAND. De Letlandsche bloden berichten, dat de communistische vereenigingen den laatsten tijd een buitengewoon levendige activiteit ontwik kelen sinds verscheidene agenten uit Moskou die overvloedige geldmiddelen ter beschikking stellen voor de propaganda, zijn aangekomen. ONTPLOFFING EN BRAND. Tf Kingslynn heeft gistei morgen een gewel dige ontploffing plaats gehad in een distilleer- deiij, gevolgd dooi een zwaren brand Un.irbi.i zijn 3"roenschen om hef leven gekomen. De eerste groolo ontploffing werd gevo.gl dooi een groot aantal kleinere, doordat ten gevolge van de hitte een groot nantal vaten en bussen sprongen. Een Nederlandsch stoomschip van de Urm H van Krieken en Co. te Rotterdam, dat Ir de haven in de nabijheid lag, heeft met ee straal aan hel blusschingswerk deelgenomen. TREIN BOTST TEGEN AUTO DRIE PERSONEN VERBRAND New /ork. 12 Maart. (V D.) Te Ma- d son (Illinois) neeft een trein een auto met drie inzittenden overreden De auto vloog in brand Alle inzittenden verbiandden met den auto. De lijken zijn onherkenbaar verminkt. HET LIJK IN T PLANTSOEN EEN ROOFMOORD München, 12 Maart. (H. N.) Gisteren heeft men in de buurt van Lenggries in Op- oer-Beieren in het Isarplantsoen het lijk van den 42-jarigen pestagent Valentin Karl van het postagentschap Fall gevonden. Karl is waarschijnlijk het slachtoffer van een root- moord geworden. Den vorigen dag was hij pei fiets met een bedrog van Mk. 40,000, dat voor uitbetaling van loonen enz. bestemd was, van I.enggries naar Fall vertrokken. Toen hij des avonds niet op zijn plaats var* bestemming was, vermoedde men, dat hem een ongeluk war overkomen, waarop een onderzoek werd inge steld. Het lijk was onder dennengroen ver borgen. Het geld was verdwenen. Omtrent den dader is nog niets bekend. TURKIJE EN DE ONT WAPENING EEN MINISTER NAAR GENEVE Uit Constantinopel wordt bericht, dat dp Tirrksche minister van buitenlnndsche zaken van Angora naar Gcnève is vetrokken om deel te nemen aan de voorbereidende ontwa peningsconferentie. SPANJE EN DE VOLKE. 'BOND ZIJN TERUGKEER VERWACHT Geneve, 12 Maart. (V.D.) Generaal Primo de Rivera bevestigde telegrafisch de ontvangst van het telegram van den Raad van den Volkenbond over den terugkeer van Spanje tot de actieve werkzaamheden voor der. Volkenbond. De Spnansche regeering zal latei haar standpunt ten opzichte van het op haai gedane beroep bekend maken. Men is er te Genève van overtuigd, dat Spanje in Sep tember n.s. opnieuw zal deelnemen aan de weik7aamhcdcn van de Volkcnbondsvergadc- ring, waoivon dit land zich sinds 1926 heeft teruggetrokken. TALRIJKE BRANDSTICHTINGEN. Om het vcrzekcringsbcdrog op te strijken. B e r 1 ij n, 12 Maart. (H.N.) In den laat sten tijd kwémen in SchaumbergLippe bijna dagelijks brandstichtingen voor Het is de po litie thans gelukt verschillende personen te ar resteeren, die zich daaraan hebben schuldig gehaakt Het b'ijkt, dat zij in verscheidene ge vallen door huiseigenaars, die op deze wijze het bedrag der verzekering wilden opstrijken, omgekocht waren om brand te stichten. Te Rinteln is een mandenmaker gearresteerd, die bekend heeft voor iedeTe brandstichting 10 mark te hebben ontvangen. DE PRUISISCHE PREMIER BELEEDIGD. Een journalist veroordeeld. Berlijn, 12 Maart (H.N.) Bij de behan deling in hooger beroep van het beleedigings- proces, dot de Pruisische minister-president dr. Braim tegen den vcrantwooidelijken redac teur van Der Tag aanhangig heeft gemaakt, is dr Flemming. do redacteur van Der Tag, tot een boete van 1000 mark of een maand hechtenis veroordeeld, terwijl aan den minis ter-president het recht is toegekend het von nis in het Berliner Tageblatt en in Der Tag te laten publiceeren. DE OUDSTE BEIER OVERLEDEN. Neurenberg. 12 Maart. (H N.) De oudste man van Beieren, de smid Jchonn Rueckdoesch!, is Zondagnacht tc Wunsiedol in den ouderdom van 105 jaar aan ouderdoms zwakte overleden. MOEILIJKHEDEN VOOR DE DUITSCHE SCHEEPVAART. B e r 1 ij n, 1 2 M n a r t (V D.) Op de Noord zee wordt een hevige storm uit het Oosten ge meld. Doordot tegelijkertijd de waterstand de» Elbe zeer laag is, ordervindt de schcepvaan hiervan groote moeilijkheden. DE ARRESTATIE DOR DUITSCHE INGENIEURS. Duitschland doet stappen (e Moskou. B c r 1 ij n, 12 Maart. (H. N.) Omtrent dr attestatie van Duitsche ingenieurs in Rusland wordt medegedeeld, dat de Duitsche gezant te Moskou, graaf Brorkdorff-Rantznu Zatcidng daarover een onderhoud met Tsjitsjerin, den 9ussischen volkscommissaris van buitenland srhe zaken, heeft gehad. Het desbetreffende 'upport van graaf Brockdorff-Rantzau is te Berlijn reeds aangekomen. Na den terugkeer van dr. Stresemann zal het Duitsche ministerie van buitenlandsche zaken over verdere stap pen beraadslagen. Wif breugen U voor hot komend motuxsei zoen een mhPterendc serie motorrit wiolen. allen de nitnwste modellen, welke thans bi) ons geëtaleerd zlln HARLEY HAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 De merken der worden voor Amersfoort uit sluitend verkocht in HOTEL DE WITTE afdecling Wijnhandel. Tel. 22 Langestraat 49. Tel. 190. Groote verscheidenheid in de moderne zalmkleur. Schitterende modellen. DE OPTANTENKWESTIE ALGEMEEN VERZET IN ROEMENIE De Roemeensche ministei -president Vintilla Bratianu verklaarde voot dr vertegenwooidi- gus der meerderheidspartijen, döt Roemenië 'e optantenkwestic als afgesloten beschouwt en uitte zijn verbazing, dut de beslissing van den Volkenbonc'sraad in Maart een volkomen tegenstelling vormt tot die van September. De Kamer nam don met «lgemeene sicm- nen een motie aan. waardoor de houding van Titulescu vóó den Volkenbondsraad goedge keurd wo"dt, evennis zijn weigering namens Roemenië de beslissing van den Rand te aan vaarden, waardoor deze zijn laatste beslissing van September door een nieuwe wilde ver vangen, welke inbreuk maakt op de Roemeen sche souvereiniteit Ook de Roemeensche boeren partij verwierp de beslissing van Genève met alle energie Het. geheele land kies», aldus de woordvoerder, ooneengeslotcn zonder voorbehoud partij te gen deze onrechtvaardigheid, die schadelijk is voor het land. Namens de door generaal Averescu geleide Volkspartij werd verklaard, dat de oppositie zich in de kwestie van buitenlandsche politiek achter de regecring moet plaatsen. Do volks partij zal, zooveel in haar vermogen is. hel pen om de zaak des vaderlands te doen zege vieren. DE ROEMEENSCHE REGEERING IN 'T NAUW FELLE KRITIEK DER OPPOSITIE W e e n e n 12 Maart. (H N In de Roe meensche kamer heeft, volgens een bericht uit Boekarest, de afgevaardigde Madjaroel uit naam van de nationolc boerenpaitij de reg« e- ring over de onderhandelingen (e Genève ge ïnterpelleerd en om nadere inlichtingen ver zocht. In zijn toelichting zeide hij, dar de re geering reeds daarom de schuld voo» de mis lukking te Genève druagt, omdat zij geen maatregelen heeft genomen tegen de onlusten u- Grosswa'drin en Klausenburg De national» boerenpartij moet daarom de regeering ver antwoordelijk stellen voor de nederlaag te Ge neve. De plaatsvervangende minister van bui tenlandsche zaken Ducn antwoordde. Jat hij geen nadere inlichtingen omtrent Genève kon verschaffen, nangerien hij nog niet over het noodige materiaal beschikt. Hij betreu'de h-*t, dat de oppositie in dergelijke aangelegenheden met argumenten van b'nnen'andschen politieken aard vooi den dog komt Uit don loop van hel debat bleek, dat de notionale boerenpartij de regeering wegens het geringe succes te Genève 'ot aftreden wil noodzaken. Ook in de kringen an generaal Averescu moet men de opvat'ing rijn toegedaan, dat het tijd is, dat het kabinet- Bratianu voot nieuwe mannen plaots maakt. In polit'eke klingen te Boekarest schriift .nen d»- wijziging in de houding vnn Clmmberiain to« aan invloeden van financieele kringen, die r.ch tegen Roemenië hebben geoord, toen Brnt'nnw getracht heeft de stabilisatie via Parijs tot stand tc brengen, zonder eerct Londen te va ""en Tevens wordt de verandering in de hou ding van Briand toegeschreven aan het bezoek van Titoelcscu De rrgeerine schijnt voot on lusten bevreesd te zijn Zord-ernvond bed een bi spreking tusschcn enkele leden vnn do re- gecr'ng met d" legernutoriteifm en den presi dent van politie plaats, waarin, naar verluid» beraadslaagd is over maatregelen tot hand having van rust en orde in net land. VLIEGONGELUK IN ZUID-AFRIKA. Twee dooden. Uit Kaapstad wordt bericht, dal een vlieg tuig is neergestort. De bestuurder en zijn pas sagier, een dokter, zijn gedood. DE HANDEL IN VROUWEN EN MEISJES. Genève, 12 M a a r t (V. D.) De commis sie van den Volkenbond ter bestrijding van den handel in vrouwen en meisjes is hedei onder voorzitterschap van den Franschep ge delegeerde Rognault bijeengekomen De com missie houdt zich in het bijzonder bez'g me» het tweede deel van het rapport van de 'om- m sste \an deskundigen inzake den vrouwen handel in 28 landen, in welke een onderzoek werd ingesteld. Verdei zal de commissie zich bezighouden met het vraagstuk van de afschaffing van pu blieke huizen. EEN DUITSCHE GEHEELONTHOUDINGS KWESTIE. Prcpagondo op school. Berlijn, 12 Maart. (V. D.) Freiherr von Gayl, lid vê-n den Pruisischen staatsraad, heeft den Pruis-'schen minister van onderwijs gevraagd of het waar is. dat van ftoatswege aangestelde leeraren op verschillende staats scholen met 's ministers voorkenn 's pi opa- g»inda hebben gemaakt voor de geheelonthou ding en daartoe o a. eenige brochures I ebben verspreid. Deze brochures zijn uitgegeven door particuliere anti-ftlcoholorganKaties e». bevatten o.m een aansporing om alle midde len in het weik te stellen om den wijnbouw te ■▼ronde te richten Freiherr von Gayl merkt daarbij op. dat het. tcch vo'doende is het a'coholmicbruik te be teugelen. maat <ïat het niet noodig is elk al* coholgenot onmogelijk te maken. HONGAARSCH-ROE" 'EEN- SCHE GESCHILLEN PERS COMMENTAREN P a r ij s12 Maart. (I I. N De bladen be- oordcelen het resultaat van de vergadering van den raad van den volkenbcnd zeer verschil lend, al-naarmate hun politieke richting is D» lemps schrijft, dat definitieve oplossingen van ^e verschillende vraagstukken misschien ge wenscht zouden zijn geweest, doch dat de run ft bij zijn verzoeningswerk formules moet vind'-n. d'e voor alle partijen bevredigend waren. De Petit Parisien schrijft in verband met het vraag stuk der Hongaarsche cptanten. dot de vo.-s von Titoelcscu, dot de belangen van zijn lanrt door de randsbeslissing niet voldoende beha»- tigd zijn, in officieele kringen te Genève n»e' wordt gedeeld Het Petit Jou'nal is von oordeel, dat men bij het opmaken van «te balans verwonderd meet zijn over de toe nemende levenskracht van den volkenbond en niet over de z.g machteloosheid. w'i'»r- van de tegenstanders van d»-n bond sp*v- ''en. De Echo de Paris is over Briand ontevre den en meert, dat van een onderzoek in zak< het St. Gotthard-"rcident niet veel te verwach ten is, daar Scialoja"en Streseman het aanvan kelijk opgestelde rapport verwaterd hebben R o me 12 Maart. (H N.) D$ Italiaansche ners toont zich over het algemeen voldaan o^er de verdaging van een beslissing in het Hon goarsche optantenvt oogstuk en spreekt de hoep uit, dat voor den zomer tusschen Hon garije en Roemenië een compromis tpt stond zal komen. .V. NK WEERBERICHT 13 MAART. W CC Hoogste Barometerstand 777.3 Akurupit. N& Laagste Barometerstand 758.4 N£ vL Lfrmont. Verwachting tot den avond van Vx M Maart. /wakke tot matige wind uit Oos- vg Miike richtingen, incest zwaar bo- wol kt of beetrokken, weinig sneeuw lichte tot matige vorst.'s nachts. overdag lichte vorst. KA .t Ac A A A A A. J* A AMERSFOORT KROM MESTRA AT 4—6—8. LANOESTRAAT 52. 8» 8» I» f* 85 c.M. breed 0.79. li? zeer geschikt voor fijn ondergoed. DE AMERIKAANSCHE DRANKWEI. Denaturecren von olcohol Washington, 12 Maart. (V. DCom niissaris Doron var de drankpolitie heeft in eer interview, dat hij aan de United Press heeft toegestaan, medegedeeld, dat regeerings cchpikimdigen 6 nieuwe middelen hebbel» ont dekt om alcohol te deatureeren. Geen van deze steffen <s verg'ftig De namen van deze middelen zijnbuty- ulcohol. nmylolcehol, amylocetaat. tuluol. xyol en butylacetant. Hoewel zij. zooals ve»me!d nie' verg?ftig zijn, heeft toch het drinken van a'cohol, die met deze middelen is ged.-nniu- reerd, zeer onaangename gevolgen Z^ziekt»-. moet een aangename sensatie zijn, vorgele ken bij den „kater" van dergelijken alc.»hoi Dr. Doron was van meening, dat et g. en ge vaor bestaat, dat er menschen gevonden zul'en worden, die dezen alcohol zullen nuttigen. EEN COMPLOT IN CHILI. Londen, 12 Maart. (H. N.) Volgens berichten uit Santiago moeten ook de vroe gere president van Chili Alessundri en de mi- nistei van de volksgezondheid dr. Sintos Snlas, die op het oegenbltk in Europa vertoe ven, betrokken zijn bij een communistisch -omplot, dat ten doe' had dr tegenwoordige «■rgeering ten val te. brengen. Er ziin 40 perso nen in hechtenis genomen, o.a. de zoon vun ex-president Alessandri. DE RAMP TE SANTOS REEDS 72 LIJKEN GEBORGEN EENNIEUWE AARDVERSCHUIVING Twee en zeventig lijken, waaronder 23 kin deren, zijn te Santos reeds onder het puin tc voorschijn gehaald; 200 vrijwilligers werken nan de opruiming, waormee een volle week gemoeid znl zijn De berichten uit Santos over de ontzettende inmp, die daar tengevolge von een oordschut- ving vnn den heuvel Montserrot h-eft plants gehad, zijn neg schonisch. De directe ooi zaak van de ramp moet gezocht word.-n in den Vvigen regenval van den laatsten tijd, wnnr- !ooi de ondergrond ondermijnd is Ook is Set mogelijk, dut uitgravingen en het voordu rend bezigen van ontplofbare stolfen in een naburige groeve de ramp hebben veroorzaakt. Ook de tijd van het ongeluk (5 uui s mor gens) kon echter als een reden aangemerkt worden, dot de ramp zoo groot is Op dc plants, wonr de afsrhuiving het ernstigst was, stónd een ziekenhuis. Dit gebouw werd volko men bedolven. Men vtcest, dat nUc rnwononden zieken, behalve de weinige beambten, dio niet te bed lagen, omgekomen zijn Het overige deel von de geteisterde plek bestond voor namelijk uit deftige herrenhuizen. In Rio de Janeito hecrscht. zooals gemeld, gioote ontsteltenis. Het geheele zakenleven en de sociale werkzaamheden stonden stil. Spe ciale treinen met 'loktoren en verpleegsters zijn naar de plaats van het cnheil vertrokken Nader wordt gemeld, dat oen nieuwe aai I- stoiting van geringeren cmvang /irh heeft «oorgedaan. Deze maakte geen enkel shcht- offet. Dc vrees voor nieuwe nardsrhuivingen veroorzaakte een algemeenen uittocht der !n- woneis, die dicht bij dc plaats van dc ramp gevestigd zijn. De staatspresident cn dc over heden hebben zich naar het terrein van de •omp begeven. DE DUITSCHE ARBEIDS CONFLICTEN WERKHERVATTING IN DE METAALNIJVERHEID Berlijn. T2 Maart. (H N.) Vanmiddag 's een vergadering der stakende instrumentma kers gehouden, waarin van communistische rijde het voorstel werd gedaan om de staking nog verder uit te breiden. Het plaatselijke be stuur verklaarde echter, dat de staking als ge- irdi^d moet worden beschouwd, nu de scheids-* 'echterlijke uitspraak bindend is verklaard. Deze verklaring van het bestuur veroorzaakte onder de oppositie veel beweging Zooals de ▼aken cp het oogenblik staan, is te verwach ten, dot in de meeste bedrijven het werk Woensdag zal worden hervat. Hamburg. 12 Maart. (H N) Zaterdag rijn dj besprekingen, die tusschen de vertegen woordigers van de nfdec'ing Noord-Duitsch- nnd van den bond van metaalfabrikanten en 'e vertegenwoordigers dot nrbeidersorga^isa- irs over d° loongesehi'len ziin gevoerd, na urenlange bcrands'agingen afgebroken, zon- ler tot een resultaat te hebben gc-leid. Moei'iikheden in de textiel* nijverheid. Berlijn, T2 Maart (H. N.) Verschillen- 'e orgarisaties van personeel in de textiel- 'odustrie hebben tegen het einde van de maand Ie bestaande leonovereenkom.st opgezegd Bij Jeze nieuwe loonsbeweging zijn ongeveer "*0,000 man personeel betrokken. DE WERKELOOSHEID IN DUITSCHLAND. Berlijn, T2 Maart. (H.NDe werkloos-* heid is in de tweede helft van Februari in een 'angzaam temro afgenomen. Het aantal steun- •rekkende kostwirners is van T 2^1 000 op 15 Februari tot 1.237.500 op 29 Februari ver* minderd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1